VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007

2 Inledning Hållbar Utveckling Skåne ställs ständigt inför nya utmaningar och det är detta som, tillsammans med medlemmarnas engagemang, driver föreningen framåt. När vi år 2003 beslutade att utöka verksamheten satte styrelsen upp en del riktlinjer: HUT Skåne ska bredda verksamheten från miljöfrågor till att även omfatta det sociala och ekonomiska perspektivet av hållbar utveckling HUT Skåne ska initiera och driva projekt, själv eller i samverkan HUT Skåne ska uppfattas som en självklar partner för andra aktörer i arbetet för en hållbar utveckling i Skåne Idag kan vi konstatera att vi är på god väg att nå dit vi ville. Projektverksamheten har utvecklats som planerat och vi driver projekt inom varierande områden och fler är på gång. Vi får allt oftare förfrågningar från andra organisationer om samarbete kring aktiviteter eller projekt. När det gäller att bredda verksamheten så har arbetet inletts men vi är inte framme än. En del projekt har en bred ansats och vi har idag ledamöter i styrelsen som erbjuder nya infallsvinklar och spännande kompetens inom framför allt det sociala perspektivet av hållbar utveckling. Men detta är ett långsiktigt arbete. Under 2006 fördes diskussioner i HUT Skånes styrelse om den framtida utvecklingen av föreningen. Vi kommer utifrån dessa att arbeta för en fortsatt utökning av verksamheten. Ett plan för detta arbete kommer att utarbetas under Ytterligare en utmaning är att hitta ett sätt att behålla den upparbetade kompetensen i föreningen. Då vi är en projektdrivande organisation så finns mycket av kompetensen hos projektledarna och vid projekttidens slut lämnar de organisationen för nya uppdrag. Möjligen kan detta knytas till planerna för en fortsatt utökning av verksamheten. HUT Skåne och medlemmarna Föreningen nådde 86 medlemsorganisationer Endast fyra medlemmar sa upp sitt medlemskap under 2006 medan vi lockade åtta nya. Under 2007 kommer föreningen att arbeta för att fortsätta bredda medlemsbasen samt förmå de tre återstående kommunerna att bli medlemmar. Målet för 2007 är 90 medlemmar vid utgången av året. HUT Skåne och omvärlden Det arbete som pågår nationellt påverkar HUT Skånes verksamhet. Det är därför viktigt att vi håller oss uppdaterade och fångar upp signaler från den nationella arenan. Under 2007 ska vi speciellt: följa arbetet i regeringens kansli för hållbar utveckling och Hållbarhetskommissionen som är under bildande. följa Hållbarhetsrådet som bildades i januari HUT Skånes ordförande Katarina Pelin är en av tolv ledamöter i rådet som organisatoriskt ligger under Boverket.

3 följa arbetet med nationella och regionala strategier och utredningar som anknyter till HUT Skånes verksamhet. delta i arbetet med framtagandet av en vägledning för socialt ansvarstagande, ISO bevaka Kommissionen mot oljeberoendets rapport och remissen av denna. bevaka förberedelserna för det svenska ordförandeskapet i EU följa det regionala arbetet med EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. följa det fortsatta arbetet med Vattendirektivet. delta i arbetet med Hållbar Mobilitet Skåne. följa arbetet med RCE Regional Centre for Expertise. Ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Malmö högskola och Lunds universitet. bevaka arbetet med att få World Urban Forum 2012 till Malmö. Styrelsens arbete Styrelsens ska under 2006: hålla minst sex styrelsemöten utarbeta en plan för en långsiktig ökning av verksamhetens storlek arbeta för att föreningens kunskapskapital behålls inom föreningen arbeta för att öka föreningens kompetens inom de sociala aspekterna av hållbar utveckling vid behov initiera interna arbetsgrupper genomföra en styrelseaktivitet HUT Skånes styrelse deltar i/följer/samarbetar även med: Sustainable Business Hub ansvarig styrelseledamot Katarina Pelin Ekologiskt Marknadscentrum ansvarig styrelseledamot Lotte Melin Energikontoret Skåne och Biogas Syd ansvarig styrelseledamot Anders Nylander Jordbruket gör Skåne skånskt ansvarig styrelseledamot Anitha Ljung Hållbar Mobilitet Skåne ansvarig styrelseledamot Katarina Pelin Skånes luftvårdsförbund ansvarig ledamot Anders Åkesson Kansliet HUT Skåne har en verksamhetsledare anställd på 90 procent. Föreningen anställer medarbetare vid behov för att kunna genomföra pågående och framtida projekt. Kansliet finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö. Föreningsaktiviteter 2007 Under 2006 har 74 procent av HUT Skånes medlemsorganisationer deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang. Målet för 2007 är att: Minst 75 procent av medlemsorganisationerna har deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang

4 Följande föreningsaktiviteter ska genomföras under 2007: Årsmöte och Agenda 21-prisutdelning den 17 april Medlemsmöte under hösten. Tillsammans med årsredovisningen skickas ett brev ut till medlemsorganisationerna för att berätta vad föreningen åstadkommit med hjälp av deras stöd. HUT Skånes webbplats vidareutvecklas för att möta behoven av information. Nyhetsbrevet Nytt på nätet skickas ut varje till varannan vecka. Ett nummer av nyhetsbrevet På Agendan ges ut till årsmötet och sammanfattar 2007 års verksamhet. Nyhetsbrev produceras även inom ramen för HUT Skånes projekt. Olika arrangemang i regi av HUT Skånes temagrupper och projekt. Projekt och Temagrupper Två viktiga delar av HUT Skånes verksamhet är föreningens projekt och temagrupper. Projekten och temagrupperna erbjuder medlemsorganisationerna en möjlighet till aktivt engagemang i frågor som de själva väljer, de fungerar som HUT Skånes skyltfönster utåt och de bidrar, inte minst, till att uppnå föreningens syfte att verka för en hållbar utveckling i Skåne och omvärlden. Projekt HUT Skåne ska fortsätta att driva en effektiv projektverksamhet. Föreningens projekt bör koppla till regeringens strategi för hållbar utveckling och bejaka en helhetssyn på hållbar utveckling. HUT Skåne har valt att inte begränsa verksamheten till specifika sakområden, så de områden som vi bedriver projekt inom är inte förutbestämda utan styrs dels av medlemsorganisationernas behov och dels av omvärldens utveckling och nationella initiativ, vilket även påverkar möjligheterna att erhålla finansiering. Vår förhoppning är att projekt som anges som planerade projekt under året överförs till pågående projekt, men vi kommer även att arbeta med projektidéer som föds under det kommande året. HUT Skåne kommer framöver att arbeta för en ökad projektsamverkan, dels mellan de projekt som drivs i egen regi och dels mellan HUT Skånes projekt och projekt/aktiviteter som drivs av andra aktörer. Det underlättar spridningen av aktiviteter till nya målgrupper och ökar möjligheten att projekten leder till lyckade och bestående effekter. Pågående projekt Öresund 21 HUT Skåne beviljades medel 2004 från Interreg IIIA för att driva ett projekt tillsammans med Frederiksbergs kommune och stiftelsen COGITA i Danmark. Syftet är att stimulera arbetet för hållbar utveckling i skånska och danska kommuner. Sju danska och sex skånska kommuner (Bromölla, Eslöv, Staffanstorp, Svalöv, Trelleborg och Ängelholm) deltar i projektet. Projektet avslutas sommaren 2007.

5 Under 2007 planeras följande aktiviteter: Temagrupper Projektet befinner sig i sin slutfas, men ett par möten ska genomföras i de tre temagrupperna under våren. Revision för hållbar utveckling Arbetet med att finslipa revisionssystemet pågår och ett Internetbaserat verktyg är i slutfasen av sin utformning. Manual De verktyg som använts i projektet ska presenteras i en lättillgänglig form på projektets hemsida. Fortsättning Projektets styrgrupp har gett projektledningen i uppdrag att ta fram scenarier för en eventuell fortsättning av projektet. Det finns två huvudvarianter dels att nätverket lever vidare i någon form och deltagarna träffas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och dels att delar av projektet kopplas till SYNAPS och ingår i den större projektansökan till Interreg IV som planeras till hösten. Dessa två varianter kan även kombineras. Projektets webbplats används för informationsspridning och dokumentation. Kontaktperson: Petra Wilhelmsson, HUT Skåne, Skånska våtmarker Projektet startade i september 2005 och avslutas i december 2006, men arbete pågår för att hitta finansiering för en fortsättning. Det finansieras för närvarande av Världsnaturfonden WWF som i sin tur fått projektmedel av Naturvårdsverket. För en fortsättning ser vi EU:s nya landsbygdsprogram som en möjlighet. Vi undersöker även förutsättningarna för att driva projektet i samarbete med Hushållningssällskapet i Hallands län. Kontaktperson: John Persson, HUT Skåne, Miljökarta Skåne Under hösten 2004 påbörjades arbetet med en guide till intressanta projekt inom hållbart samhällsbyggande i Skåne. Projektet genomförs i samarbete med Malmö stad och Stadsekologiskt kunskaps- och utvecklingscentrum i Malmö (SEKUM) som initierat projektet. Guiden ska publiceras både i tryckt form och på Internet (se Projektet delfinansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och avslutas i januari-februari Kontaktperson: Tor Fossum, Malmö Stad, Offentlig upphandling MILOU Skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling. Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling. Projektet omfattar de tematiska områdena kemikalier, fordon och transporttjänster, el och energisnåla produkter samt

6 byggentreprenader och påbörjades i begränsad omfattning under slutet av Projektet kommer att bedrivas på heltid under 2007 och avslutas sommaren Under 2007 planeras följande aktiviteter: Enkätstudie. Två enkätstudier genomförs inom projektet, varav den första i januari 2007 för att få en bild av kunskapsläget, omfattning samt intresse och ambitioner på området. Kunskapsinventering och omvärldsbevakning. Arbetet sker under hela projekttiden för att kunna erbjuda bästa stöd vid rådgivning och information av hög kvalitet. Fördjupad information kommer efterhand att publiceras på webbplatsen. Webbplats Webbplatsen används för informationsspridning, både om projektet och om miljökrav vid offentlig upphandling. Webbplatsen lanseras i början av Seminarier och workshops inom projektets tematiska områden En viktig del av projektet är att öka aktörssamverkan inom och mellan offentliga organisationer samt mellan de offentliga organisationerna i regionen och näringslivet. Under 2007 arrangerar vi ett antal seminarier och workshops i HUT Skånes egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Kontaktperson: Anders Vedin, Hållbar Utveckling Skåne, SYNAPS HUT Skåne deltar i projektet SYNAPS som leds av Region Skåne och finansieras av Interreg IIIb. SYNAPS är ett verktyg för hållbar utveckling som tagits fram av Region Skåne. Verktyget belyser synergieffekter och målkonflikter och hjälper organisationer att på ett strategiskt och systematiskt sätt göra avvägningar mellan olika aspekter av hållbar utveckling. Verktyget ska under våren 2007 testas i tre skånska och en dansk kommun Malmö stad, Trelleborgs kommun, Kristianstad kommun och Fredensborg kommune. Under våren kommer även arbete att ske med att förankra SYNAPS i fler kommuner för en större ansökan till Interreg IV under hösten. HUT Skånes roll är att vara resursperson för deltagande kommuner och delta i det förberedande arbete inför höstens ansökning. Kontaktperson: Lena Eriksson, HUT Skåne, HMSkåne HUT Skåne har en pågående diskussion med Region Skåne om att stå som formell arbetsgivare för en projektsamordnare på Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne. Detta skulle möjliggöra ett aktivt deltagande i planeringen av HMSkånes verksamhet och därigenom utökade möjligheter att hitta samverkan mellan HUT Skånes och HMSkånes aktiviteter. Kontaktperson: Magdalena Nilsson, HMSkåne,

7 Planerade projekt Kommunturné Skåne HUT Skåne har startat planeringen för ett projekt med fokus på Skånes framtid. Här ingår dels idéseminarier där vi diskuterar Skåne utifrån möjliga framtidsperspektiv. Vi planerar även att genomföra studiebesök till olika kommuner och vid varje studiebesök ta upp specifika problemområden där både värdkommunen och övriga deltagande kommuner kan dela med sig av sina erfarenheter. Finansiering planeras att sökas under våren. Ålborgdeklarationen Hållbarhetsrådet ska stötta kommuner som skrivit under Ålborgdeklarationens åtaganden. Det kan mynna ut i regionala projekt där HUT Skåne är en möjlig samarbetspartner. Temagrupper Temagrupperna initieras av HUT Skånes medlemmar, arbetar mer eller mindre självständigt och pågår så länge det finns ett intresse av att driva dem. Temagruppernas arbete mynnar ibland ut i olika projektidéer medan andra temagrupper anordnar regelbundna möten för gruppens medlemmar. Temagrupperna är en viktig del av HUT Skånes verksamhet och föreningen välkomnar bildandet av nya temagrupper inom intressanta områden. Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har ännu inte beslutat om kommande års aktiviteter, men brukar ha tre till fyra mindre träffar för temagruppens deltagare. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna inom aktuella frågor. Kontaktperson: Gösta Regnéll, Länsstyrelsen. Kommunalt miljömålsarbete Temagruppen har bestämt att var och en får ta ansvar för att arrangera träffar inom de områden man är intresserad av att samverka eller utbyta idéer, vilket resulterade i en träff under Därför är inga träffar ännu inplanerade för Diskussioner har förts både inom nätverket och med Miljösamverkan Skåne om att Miljösamverkan Skåne kanske skulle kunna stötta nätverket. Inget konkret har ännu bestämts kring det. Kontaktperson: Maria Larsson, Hässleholms kommun, HUT Skåne Bygg & Förvalta Gruppen har haft aktiviteter under 2006, men har haft svårt att finna tid för en långsiktig samordning. Planeringen inför 2007 pågår men är inte klar i dagsläget. Kontaktperson: Lena Sjöberg, Lunds kommun, Våtmarksgruppen Arbetet med Skånes våtmarker har under 2006 drivits i projektform. Arbete pågår för att säkra fortsatt finansiering av projektet. Se information under Pågående projekt.

8 Budget 2007 FÖRENINGENS VERKSAMHET Intäkter Utfall 2005 Budget 2006 Budget 2007 Medlemsavgifter Statliga bidrag Konferensintäkter Debiterad tid i projekt Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Konferenskostnader Lokalkostnader Redovisningstjänster Telefoni, IT Övriga föreningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Bankkostnader Resultat efter finansiella poster PROJEKTVERKSAMHET Utfall 2005 Budget 2006 Budget 2006 Projektinkomster Projektutgifter Ännu ej erhållna bidrag (+) / Projektförskott (-) Summa RESULTAT FÖRE SKATT Skatt NETTORESULTAT

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret . INLEDNING År 1998 bildades Hållbar Utveckling Skåne. Fem år senare, år 2003, bytte vi namn från Agenda 21-Forum Skåne till Hållbar Utveckling Skåne

Läs mer

HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation

HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation på AGENDA N Innehåll 2006 Året då världen vaknade HUT Skånes projekt Temagrupper På G 2007 2006 Året då världen vaknade 2006 var året då planeten Tellus och dess välbefinnande hamnade i fokus. Året då

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT Världen har vaknat. Med min tidräkning räknat tog det tjugo år. I mitten på 80-talet tog jag min universitetsexamen och bestämde mig

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2008 års resultat. Årets resultat blev 76 267 (70 755) kronor. Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 79 (79) medlemsorganisationer

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte VERKSAMHETSPLAN 2017 s förslag till föreningens årsmöte 2017-03-16 Består av två delar: Verksamhetsstrategi samt handlingsplan 2017 Verksamhetsstrategi 1. Vision Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2015 Budget och verksamhetsplan Diversity Charter Sweden 2014 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Historik... 2 Vision och långsiktiga mål... 2 Nationella förutsättningar... 1 Syn på mångfald...

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Bo Fransman Miljöhandläggare 044-309 32 69 Bo.Fransman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1501205 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden s Miljövårdsfond - ansökningar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Reglabs verksamhetsplan

Reglabs verksamhetsplan Reglabs verksamhetsplan 2016 20151217 INLEDNING Inför 2016 finns ett stort antal aktiviteter planerade. Många av dem har startat under 2015 eller tidigare, som seminarieserien Jobbregionen, utvecklingsprojekten

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2009 års resultat. Årets resultat blev 177 285 (76 627) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev 28 469 (177 285) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet.

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 110509 Närvarande ledamöter och suppleanter: Susanne Dahlberg, Lotte Melin (from 12), Birthe Müller, Klas Nyberg, Anders Nylander, Erik Persson,

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen CareSam Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen Vad? Hur? Varför? Presentation Jonas Christensen, lektor i socialt arbete, projektledare Caresam jonas.christensen@mah.se Totalt

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel

Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Göteborgs Stads strategiska påverkansarbete i Bryssel Stadens samlade EU arbete Påverkan Hur gör vi? Representation i Bryssel Verksamhetsutveckling Erfarenhetsutbyte Profilering Prioritering av Kommunstyrelsen

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Smart energi Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200438 Sammanfattande beskrivning Projektet är baserat på en förstudie som IUC har genomfört på uppdrag av Region Skåne där en

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer