51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna."

Transkript

1 Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus, Johanna Wester Närvarande suppleanter: Emmy Carlson, Susanne Dahlberg, Staffan Åkeby Adjungerad: Helena Thelander Ej närvarande: Bengt Nilsson, Anders Nylander, Claus Pedersen 49 Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 50 Val av justerare Katarina väljs att jämte ordförande justera protokollet. 51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 52 Information från kansliet Helena har sedan senaste styrelsemötet utöver den sedvanliga administrationen på kansliet deltagit i två möten med Region Skånes Miljöprisjury, planerat en havskonferens tillsammans med Naturvård Skåne, hjälpt Sofia med informationsmaterial till Milou, kommunicerat ut Helsingborgsseminariet till nätverket, åkt till Tjärö och arrangerat en workshop för miljösamordnarna på Kristianstad Centralsjukhus, föredragit KlimatVardag-projektet för Region Skånes miljösamordnare, haft planeringsmöte med HM Skåne och uppdaterat hemsidan samt börjat skissa på en ny. Projektet KlimatVardag har delvis gått i stå för att det är så svårt att hitta personer i kommunerna som har tid och möjlighet att engagera sig. Ett förslag är att försöka hitta en ny väg, kanske via personalavdelningarna, och vinkla projektet som personalvårdande insats. Susanne ska också höra sig för om det finns möjlighet för Helena att komma och presentera projektet en dag när Länsstyrelsen samlat alla kommunernas miljömålsansvariga. Diskussionen om hemsidan utmynnade i ett antal förslag från styrelsen; att kolla upp webbyråer med inriktning på hållbarhetsfrågor, köpa in webprogram och bygga hemsidan själv samt prata med Region Skåne om det går att använda sig av deras mallar. Helsingborgsseminariet blev otroligt lyckat och styrelsen framför sitt tack till Emmy och Johanna för deras ambitiösa och kompetenta insats som seminarieplanerare och moderatorer. Det är flera medlemmar som spontant hört av sig och sagt att de tyckte det var en riktigt bra och intressant dag. Ett temagruppsmöte med inriktning på hållbarhetskommunikation är inplanerat den 28 oktober. Hittills har sju personer anmält sig till det mötet. Sofia informerade om hur projektet Milou fortskrider. De aktiviteter som varit planerade i projektet börjar nu genomföras och Sofia uttryckte sin stora tillfredsställelse med de konsulter som kopplats till projektet. Utvärderingar efter utbildningar och workshops visar att deltagarna är mycket nöjda. Den aktivitet som är svårast att få igång är EPC, och sannolikt beror det på att EPC ofta handlar om stora investeringar från kommunens sida. Ett förslag från Lotta Hauksson är att använda sig av kommuner som gjort EPC-satsningar som goda exempel för att marknadsföra aktiviteten.

2 Kommande aktiviteter i projektet är ett seminarium om belysningsprodukter tillsammans med Energikontoret och WSP samt ett fordonsseminarium som arrangeras i samarbete med HM Skåne. WSP, med Lotta Hauksson som projektledare är engagerade i ett projekt om E-Mobility som kan vara av intresse för Milou-projektet. Sofia får vidare information om E-Mobility via Lotta Hauksson. 53 Information från valberedningen Valberedningen har haft två möten för att diskutera möjliga styrelseordförande. Birthe erbjuder sig att axla rollen som tillförordnad styrelseordförande fram till nästa årsstämma i april 2010 om styrelsen bifaller. Valberedningen ber också alla styrelseledamöter att till nästa möte fundera över sitt engagemang. Utöver detta vill valberedningen också att styrelsen funderar på andra personer som eventuellt kan tillfrågas om styrelseengagemang. Sammankallande i valberedningen, Matz Hagberg kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutar att välkomna Birthe som styrelseordförande fram till nästa årsstämma. 54 Budgetuppföljning Det finns för närvarande ett underskott i prognosen för året och det underskottet kommer med stor sannolikhet att bli föreningens verklighet vid årsslutet. Bengt ber styrelsen att fundera på vilka kostnader som kan minskas och hur vi på olika sätt skulle kunna öka intäkterna i föreningen. Kanske måste vi tänka större/annorlunda än projekt? Finns det andra vägar att gå? Vi har kundfordringar på närmare :- vilket alltihop är obetalda medlemsavgifter. En andra påminnelse har gått ut och den har gett en viss effekt. Information om vilka organisationer som inte betalat sin medlemsavgift senast den 14 oktober mejlas ut till styrelsen som därefter får, enligt beslut sedan förra styrelsemötet, ringa kontaktpersonerna för medlemsorganisationerna. I dagsläget är det 8 organisationer som inte betalat. Det visade sig att Högskolan i Kristianstad inte betalat sin faktura på grund av att PlusGiro-kontot är kopplat till namnet Agenda21Forum Skåne. Detta måste ändras till föreningens nuvarande namn Hållbar Utveckling Skåne för att detta problem inte ska uppstå i andra organisationer. Styrelsen beslutar att ge Helena i uppdrag att ändra detta hos PlusGirot. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 55 Budget och VP 2010 Birthe informerar om att det vid styrelsemötet den 3 november ska tas beslut om hur budget och VP för 2010 ska utformas. Inför det styrelsemötet är det viktigt att alla läser igenom årets budget och VP funderar över vad som kan göras annorlunda, förbättras, kompletteras eller tas bort. De i styrelsen som har lust och möjlighet ses klockan 12 på Dagens Goda i Skatteverkets hus för att under lunchen gemensamt diskutera och förbereda synpunkter på materialet.

3 56 Medlemsmöten planering och upplägg Närproducerad mat, 25 november, Skånes Djurpark Lokal: Konferenslokalen i Skånes Djurparks entréhall. Lokalen tar pers i biografsittning. Vidtalade och bokade föredragshållare: Ekastiga Gård. Egen uppfödning av får och nöt och utegrisar samt gårdsbutik. Klinta Kryddor och Grönt: café, plantskola och grönsaksodlingar. Ringsjö Wärdshus Ej ännu bokade föredragshållare: EcoFood AB. Visionärer i uppstart. Vill producera mat (fisk och grönsaker) i slutna system. Smakplats Skåne. Smakplats är ett utvecklingscentrum för småskalig livsmedelsproduktion i Skåne där man kan få hjälp med allt från produktutveckling till lagstiftning. Drivs av Region Skåne. Olof Blomqvist. Har skrivit en masters-uppsats om klimatmärkning av mat. Innan beslut ska behöver vi kontrollera Olofs referenser. Moderator: Eventuellt Andrea Öström från WSP Environmental. Hon kan i vilket fall reda ut begreppsförvirringen kring maten. Om Andrea inte vill agera moderator kan Lotte fråga Veronika Nysten, kommunikatör på LRF. Gåva till föredragshållarna: Staffan undersöker möjligheten att få något från Skånes Djurpark. Klimatanpassning/Höjning av vattennivån, 26 januari, Kristianstad Till styrelsemötet den 3 november kommer Torrid med en grovskiss på mötet. Magnus Thelaus har erbjudit sig att bistå Torrid i arbetet. Hav- och fiskefrågor, 17 mars, Simrishamn Susanne har tagit en kontakt med Kristin Johansson på Naturvård Skåne och tillsammans ska de planera seminariet. Datum är nu bestämt till17 mars och inriktningen är aningen modifierad till havoch fiskefrågor för att passa ihop med Naturvård Skånes inplanerade möte. Hälsa och miljö, maj, Alnarp Katarina har haft kontakt med Tiina Sarap för att undersöka möjligheten att göra seminariet till ett samverkansprojekt med SLU. Tiina ska utse en person som Katarina kan arbeta tillsammans med. Mer information kommer framöver. 57 Projektidéer. Input från Damanco Birthe, Bengt och Helena träffade den 21 september Christer Dahlskog från Damanco. Han presenterade en projektidé som handlade om att fånga upp småföretagare och deras engagemang för miljön. Projektidén skulle mycket väl kunna ligga i linje med RCE:s idéer om lärande för hållbar utveckling. Det som talar mot projekt med småföretagare som målgrupp är att de har väldigt olika behov och olika möjligheter beroende på vilken typ av företag det handlar om. Dessutom har ofta småföretagare ganska snålt med tid att satsa i något som de inte ser som omgående matnyttigt. En idé kan vara att koppla in de företagsgrupper som finns inom vissa kommuner. Eller att enbart fokusera på miljörevision.

4 Styrelsen enas om att det är en intressant idé men att det är viktigt att utveckla den och ta reda på vad småföretagarna faktiskt har för behov. Styrelsen beslutar att det första steget i den här typen av projekt måste bli en förstudie eller tillsättande av en referensgrupp. Emmy får i uppdrag att se om hon kan få tag i en student som är intresserad av att göra förstudien. 58 Nytt medlemsmöte: CSR-arbete och nätverkande Det är viktigt att hålla liv i idéerna och arbetet kring medlemsmötena. Det är inte optimalt att beta av de fem medlemsmöten som bestämts och sedan stå tomhänta igen. För att undvika att det händer är det viktigt att foga in nya medlemsmöten i programmet allt eftersom vi betar av de andra. På förra styrelsemötet beslutade vi att ha ett medlemsmöte kring CSR-arbete och nätverkande. Eftersom Katarina Skalare är med i TEMs nätverk om CSR-frågor så avvaktar vi med vidare planering kring detta medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i slutet av sommaren 2010 som det första mötet för höstterminen. Istället för nätverkande bör mötet handla om CSR, global compact, fairtrade och GRIrapportering. Hur man kommer igång med sitt CSR-arbete etc. Katarina erbjuder sig att hålla i planeringen kring mötet. 59 Övriga frågor Hur säger vi tack? Istället för att överlämna gåvor skulle vi kanske kunna ha ett gåvobrev där föredragshållaren kryssar i en organisation som vi istället skänker pengar till. Det är möjligt att det finns restriktioner för hur föreningar får ge pengar till föreningar. Styrelsen beslutar att fundera över idén samt att Birthe får i uppdrag att undersöka om det finns några hinder för denna typ av gåva till våra föredragshållare. RCE Skåne FN:s generalförsamling har förklarat perioden till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. En RCE-utnämning är också ett FN-beslut. RCE Skåne är en av 60 kunskapsnoder i världen beslutade av FN. Skåne-noden är ett samarbete mellan Lunds kommun och Malmö stad. Helsingborg och Kristianstad är på väg att gå med. RCE kan vara ett bra sätt för HUT Skåne att hålla sig à jour med vad som händer i vår omvärld. Birthe och Helena har blivit inbjudna att delta i RCE Skånes styrelsemöte 7 oktober. Styrelsen beslutar att Birthe och Helena närvarar vid RCEs styrelsemöte och diskuterar hur vi kan gå vidare kring samarbetet med RCE. Semesterdagar Anställda på HUT Skåne behöver ett regelverk att följa när det gäller semesterdagar, ersättningar etc. Styrelsen beslutar att följa Region Skånes anställningsvillkor och liknande. Offentligt eller privat i föreningen? Hur pass offentlig ska föreningen och föreningens arbete vara? Måste föreberedelserna inför styrelsemöten vara offentligt. Enligt Staffan blir föreningen offentlig om majoriteten av styrelseledamöterna är offentligt anställda. Det är viktigt att ha en diskussion kring dessa frågor. Styrelsen beslutade att Helena samlar på sig information kring detta och att vi på sikt skapar ett regelverk kring HUT och likartade frågor.

5 Avtal om Tillhåll Projektet Tillhåll, som HM Skåne arbetar med har skickat över ett avtal som ska skrivas på. Styrelsen beslutar att Bengt tittar igenom avtalet och kopplar tillbaka till Helena. Hur svarar vi på remisser? Vid förra styrelsemötet åtog sig Katarina Skalare, Anders Nylander och Johanna Wester att formulera de tre frågor som vi vill svara på remisser utifrån. Det arbetet har ännu inte påbörjats. Styrelsen beslutar att remissfrågan tas upp på nästa styrelsemöte. Idéer kring årsstämma 2010 Omvärldsanalys att titta på framtida trender kan vara en intressant vinkel på ett framtida möte. Omvärldsanalysen går att kugga i ekosystemtjänster som är ett mycket intressant område just nu. Det har kommit mejl med uppmaningar om att vi borde starta en temagrupp kring ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är gränslandet mellan ekonomi och ekologi där man identifierar ett antal nyckelfaktorer och sätter en prislapp på dessa. Stockholm Recilience Center och Europeiska Miljöbyrån (EEA) ägnar sig åt detta. Detta skulle kunna bli en intressant årsstämma och även mynna ut i en temagrupp efteråt. Styrelsen beslutar att Katarina funderar vidare kring future studies och Magnus kring ekosystemtjänster och mejlar sin information. Styrelsen beslutar även att Helena tittar på ett bra datum i april när vi kan ha årsstämman. 47 Nästa möte Följande datum för styrelsemöten är inbokade: 3 november hos Susanne, Länsstyrelsen, Kungsgatan 13 i Malmö. Klockan (Lunch på Dagens Goda från kl för de som vill) 7 december hos Birthe, Humanitetens Hus, Drottningtorget i Malmö. Klockan Avslut Birthe avslutar mötet. Helena Thelander, sekreterare Justeras: Birthe Müller Katarina Skalare

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer