HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND Årgång 10 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA Tre personer omkom, varav en var medlem i Hamnarbetarförbundet, vid den oförklarliga fartygsolyckan i Helsingborgs sydhamn för kort tid sedan. Den omkomne, 24-årige Peter Olsson, återfanns livlös strax efter olyckan. Även fartygets maskinchef omkom vid olyckan. Under dramatiska former räddades Ole Christensen efter fyra timmar i det iskalla vattnet. Han fick luft i en luftficka och kunde räddas av dykare och grodmän. Foto: Tomas Montelius

2 F öreningsrätten allvarligt hotad LO-FöRBUND VILL STRYPA VALFRIHETEN Rätten för svenskar att tillhöra föreningar och organisationer har funnits lagfäst sedan lång tid tillbaka. Detta som resultat av upphetsade föreningsrättstrider i industriuppbyggnadens årtionden. Vi har i vårt land varit stolta över den rätten och främst från arbetarhåll slagt vakt om den. Nu finns det arbetarorganisationer som vill nagga den rätten i kanten. Naturligtvis är det då organisationer som med illa dold besvikelser ser framgångar för Svenska Hamnarbetarförbundet. Vi har märkt tendenser under några år, men inledningen av det här året har varit särskilt påtagligt. Det finns faktiskt LO-förbund som under senare månaderna försökt stoppa sina medlemmars övergång till vårt förbund. Bland annat har man försökt använda A-kassan och medlemstillhörighet där som hot och medel i försöken att få behålla de som önskat gå över till oss. Den trenden är illavarslande. De visar att de grupper i vårt samhälle, som en gång slogs för rätten att tillhöra vilken förening man nu önskar är beredda att överge den åsikten. På annat sätt kan man ju inte tolka hotelserna till de som vill gå över till oss. Företeelsen är inte helt ny. Men tidigare har det varit de sedvanliga motståndarna, d v s arbetsköparna, som försökt sig på att hindra arbetare att gå med i förening. Fackföreningar har setts som ett rött skynke hos vissa arbetsgivare och det finns fortfarande sådana tendenser även om de kanske minskar allt eftersom åren går. Inte trodde man väl att det skulle gå så långt, att också arbetarrörelsens egna organisationer under täckmantel av formella problem eller datatekniska bekymmer eller andra förevändningar skulle låna sig till sådant krypskytteri. Det här ger hela arbetarrörelsen något att tänka på. Kanske behövs en debatt runt om i landet hur det skall vara med föreningsrätten och friheten på det här området. Finns det verkligen ansvarsmedvetna företrädare för arbetarrörelsen som på allvar menar att man skall göra inskränkningar? Vi hoppas innerligt att de tendenser vi i förbundet märkt skall vara isolerade och något av olycksfall i arbetet annars är det verkligen på väg att bli en demokratisk nedrustning i landet. Från förbundets sida kan det aldrig accepteras att andra än de egna medlemmarna skall bestämma om de vill tillhöra oss eller inte. Inte skall innehav av annan fackföreningsbok vara ett hinder att gå över och fritt välja organisationsform. En konsekvens är naturligtvis att de som inte trivs i Hamn inte heller tvingas kvar. Organisationen är och blir vad medlemmarna gör den till - men ingen utomstående skall bestämma vem eller vilka som skall ha rätt att tillhöra organisationen eller ej. De självklarheten borde inte ens behöva upprepas - men för somliga fackliga funktionärer är det tyvärr nödvändigt att påpeka detta. Ansvarig utgivare: Jan Mörck Red. kommitte: Jan Mörck, Lars Erik Quick, Anders Engqvist, Sören Meurling Redaktör: Lasse Åkerlund, tel 0660/ Tryck: CeWe-Förlaget

3 Tillbudrapportering i Västerås brunn Som vi alla känner till så är stuveriarbete ett farligt yrke. För att i största möjliga utsträckning förhindra att olycksfall uppstår har vi i Västerås stuveri prövat ett system med tillbudsrapportering. Som vi vet så uppstår det på en arbetsplats ett flertal tillbud som dessbättre inte utmynnar i ett olycksfall med skador som följd. Det är dessa tillbud som vi har försökt få under kontroll innan olyckan uppstått, genom att ändra arbetsmetod, material eller vad annat som förorsakat tillbudet. För att kartlägga dessa tillbud har vi valt ut ett antal rapportörer som ijnder en 14 dagarsperiod på förtryckca blanketter nedtecknar vad dom ohc deras arbetskamrater uppfattar som tillbud. Som tillbud räknas alla okontrollerade händelser och rörelser som uppstår på lyftredskap, gods och lrbetsplats och som kunnat leda till olycksfall. Efter avslutad period har huvudskyddsombuden tillsammans med arbetschefen gått igenom inkomna rapporter och försökt komma fram till lämpliga åtgärder som skall för- Jan Mörck ansvarig utgivare Förbundsstyrelsen har beslutat att "vu-ledamoten Jan Mörck inträder som ansvarig utgivare för Hamnarbetaren. Han blir också ordförande i det redaktionsutskott, som utsågs av förbundskongressen. Redaktionsutskottet har följande sammansättning: Jan Mörck, Lars Erik Quick, Anders Engqvist, Sören Meurling samt redaktören Lasse Åkerlund. Vid första sammankomsten med utskottet beslutades om en del förändringar i utgivningen. Hamnarbetaren skall i fortsättningen utkomma med tio nummer per år. I princip en gång per månad utom sommaren. Manusstopp blir det sista torsdagen i varje månad. Sidantalet skärs ner till 12, vilket är nödvändigt för att möjliggöra tätare utgivning. Medlemmarna ute i hamnarna stimuleras till medverkan i tidningen i högre grad och det en förhoppning att det kan ske via ledamöterna i redaktionsutskottet. hindra, att liknande tillbud skall uppstå. Sedan har detta presenterats på ett stormöte där alla deltagit och diskuterat dom framlagda åtgärderna. Vid senaste rapporteringsperioden fick vi in 25 st tillbudsrapporter varav de flesta var bidragande till olika åtgärder och förbättringar. som exempel kan nämnas en rapport som vi fick in som lydde enligt följande: Vid lastning av virke skulle ett hiv stickas in under däck. Då kranen firade var krankroken i jämnhöjd med luckarmen och låg an hårt mot densamma, varvidden befintliga spärren i krankroken gick opp och grenlängan släppte och ramlade ned i lastrummet. Foto: Leif Höj by Åtgärd: Då det visat sig att krankrokarna på kranar med lyftkapacitet på över 20 ton, som vi har i Västeråshamnen, inte har säkra spärrar som förhindrar att den oavsiktligt släpper lasten, försåg vi dessa med en säkringskätting och en säkerhetskrok som krokas i lyftredskapet och förhindrar att detsamma ramlar ned om oavsiktlig avkrokning sker. Med den och liknande åtgärder hoppas vi på att skapa en säkrare arbetsplats. Det är vår mening att med jämna mellanrum återupprepa denna tillbudsrapportering, och efter vunna positiv erfarenheter gärna rekommendera denna metod för att nedbringa olycksfrekvensen för flera stuveriarbetare.

4 Göteborgsavdelningen fick gäst från Filippinerna Göteborgsavdelningen fick i slutet av februari besök av en av de arbetarledare, som drabbats hårt efter en konflikt i Manilla. Vid besöket lämnade Para Philippos en skakande berättelse över den våldtäkt som begåtts mot det arbetande folket i hans land. Han blev själv avskedad 1977 tillsammans med sex tusen andra arbetarledare efter en masstrejk där tjugoen tusen arbetare deltog. Den skedde i Manilla. Philippos berättade om hur USAimperialisterna ingripit mot det Filipinska folket. Med hjälp av den Amerikanska spionorganisationen CIA har man byggt upp s. k. gula fackföreningar. D v s sådana fackföreningar som är styrda och kontrollerade av företagen i samråd med den styrande diktaturregimen. Utan detta stöd från USA skulle Marcos skräckregim snart falla, eftersom det folkliga motståndet är utbrett och börjar att bli alltmer välorganiserat. Efter President Marcos undantagslag 1972 så har de Filipinska arbetarna intensifierat sitt motstånd. Över arbetare är med i Revolutionary Movement of Workes, som är en medlemsorganisation av NDF (National demokratisk front) som har en mycket bred verksamhet - materiell och ekonomisk hjälp, utbildningsverksamhet, aktiv gerillakamp, utbildar arbetare att deltaga aktivt i kampen på landsbygden. Alla folkrörelser av skilda slag, katoliker, muslimer, fredsaktivister, kommunister synes ha ett mål för ögonen: att bli av med den CIA styrda diktaturregimen och ingenstans utanför Amerikas gränser så är den Amerikanska cocacola-kulturen så påtaglig som just här. Naken, hård och människoföraktlig. Efter fackförbundet Buclurens massprotest 1977, som slogs ned våldsamt av Marcoregimen, så har den Filipinska arbetarrörelsen väckt långtgående fackliga och politiska krav på en verkligt demokratisk utveckling, bl.a. Nej till att utländska intressen suger ut landet, fria organisationer, strejkrätt, löner man kan existera på, rätt till fast anställning m.m. Den svenska storfinansen har sina tentaklar även i detta land. Timmer, tändsticks- och vapenindustrin gör profiter på den Filipinska arbetarklassens slaveri, samt stöder den USA stödda Marco-regimen. Para Philippos sade också att hans resa i Europa främst är avsedd att informera fackföreningar och organisationer om den Filippinska arbetar rörelsens svåra förhållande just nu, samt att knyta kontakter för framtiden. Han uttryckte sitt beklagande över att Svenska LO har kontakter med den»gula«fackföreningsrörelsen i hans hemland, samt hoppade att hans information till de radikala hamnarbetarna i Sverige och andra radikala grupper skall leda till en utökad kampfront mot USA-imperialismen. Efter utbyte av adresser och välgångsönskningar för våra organisationer avslutades mötet i ömsesidigt respekt för varandras organisationer. Kan vårt hot om blockadåtgärder stoppa MoDo-planer.På eget stuveri? Mo och Domsjö har aviserat planer på att ets industrier i blockad såvida inte arbetet I~ starta eget stuveribolag och i planerna ingick utförs av stuveriarbetare i förbundet. att man också skulle använda egna industri- Alla fartyg som befattar sig med gods till anställda för lossning och lastning av de och från företaget kommer självfallet också fartyg som anlöper företagets hamnar. att blockeras. Internationella sympatiåt Skulle planerna kunna verkställas betyder gärder har också förberetts. Informella kondet att bortåt anställda i örnskölds- takter med Transport har också givit besked viksregionen mister sina jobb. att de har samma inställning i sakfrågan som Hamn, nämligen att stuveriarbetet i Förbundet har i skrivelse till bl a Stuveribolaget enlighet med tidigare skall utföras av stuve i Örnsköldsvik informerat att om riarbetare. MoDo sätter sina planer i verket så kommer Mycket tyder på att Mo och Domsjö redan förbundet att förklara allt arbete vid bolag- skrinlagt de planer man aviserat. 10 4

5 ~Lyssna! Titta! Dikt till LO och SAP med anledningen av tystnaden kring åtalen mot Hamnarbetarna. Lyssna! Titta! Lyssna! Det är någon som ropar därute i Poliserna kör bort de strejkande arbetarna från deras arbetsplats. därute i mörkret. Det är Dieter Strand som ropar till Palme att han ser bra ut. Lyssna! Det är ingen som ropar mörkret. Titta!. Det är ingen som ropar därute. Lyssna! LO-anslutna arbetare applåderar sitt Det är någon som ropar därute. stöd som vidimerats av er. Lyssna! Det är Gunnar Sträng som ropar att Det är ingen som ropar. han är en sjujävla ekonom! Titta! Lyssna! Lyssna! Era strejkbrytare lossar och lastar Nej, det var inget. Det är någon som ropar. båtarna. Det är»lo-gunnar«som ropar att vi Jo, lyssna noga! skall ta det!ungt med SAF. Vi får säga det själva: Titta! Den fackliga kampen Lyssna! Kranarna är de enda utomstående har sitt pris. Det är många som ropar därute som gråter. Vi kan betala det. mörkret. Det är partibyråkraterna som ropar Titta! Sveket har sitt. att hamnarbetarna bär sig dumt åt. Hamnarbetarna ställs inför rätta. Har ni råd? Klartecken för kolhamn i Landskrona Regeringen har giviit klartecken för bygget av en stor kolhamn i Landskrona kommun. Hamnen beräknas kosta ca 420 milj kr inklusive alla vägar och järnvägar m m som behövs. Hur investeringen skall betalas är ännu oklart. Statligt stöd är nödvändigt. Regeringens beslut om kolhamnen tas enligt»miljöparagrafen«i byggnadslagen. Landshövding Nils Hörjel fick beskedet vid en träff hos industriminister Nils G. Asling (c) på onsdagen. Landskrona kommun har sedan I 975 kämpat för att få bygga ut Sundshamnen. Enligt planerna kan hamnen tas i bruk I 986 efter en byggtid på tre år. Hamnens kapacitet blir 3-4 milj ton kol om året. Den kan senare byggas ut till 6 milj ton. I hamnen- skall till en början lossas kol som behövs i de koleldade kraftvärmeverken i Malmö, Helsingborg m fl kommuner i södra Sverige. På sikt hoppas kommunen få hand om större delen av Sveriges kolimport. Men det blir aktuellt först på 90-talet och konkurrensen är hård. Bl a Göteborg och Oxelösund har liknande kolhamnsplaner. (TT) Julfest i Göteborg En tidigare bild från Göteborgspensionärernas fest. Göteborgsavdelningen bjöd traditionsenligt medlemmarnas barn att dansa ut julen. Det var c:a 600 barn med föräldrar som mötte upp på Trettondagen i Rondo vid Liseberg där borden stod dukade med läsk, tårtbit och kakor, samt kaffe för de äldre. Stämningen var hög från början och dansen leddes av Kållepojkarna med hjälp av kunniga folkdansare. Och, oj, vad det dansades. Efter första dansomgången blev det paus och barnen underhölls av en trollkarl, medan föräldrarna fick en chans att pusta ut. Som vanligt lottades det ut fem båtresor till Holland, Tyskland och Danmark på entrebiljetterna och man kan bara hoppas att vinnarna får riktigt trevliga resor. Sedan blev det återigen tid för ringlekar och dans på golvet och som avslutning - vilket verkar vara höjdpunkten för många barn - utdelning av gottepåsar. Ja, det var en riktig fest och man får hoppas att den här traditionen får leva vidare. 5

6 Norska fartyget J aeren slog runt Dödsfälla för arbetarna i hamnen Det norska fartyget Jaerns förlisning under lossningsarbeten i Helsingborgs hamn visar vilka risker det finns inom hamnarbetaryrket. Denna olycka skulle egentligen aldrig kunnat inträffa, men den skedde och människor fick sätta livet till. Allt måste nu göras för att förhindra en upprepning i fortsättningen. Det är inte första gången som olyckor och tillbud sker vid fartyg i hamn. Här verkar det som om fartygets ballasttankar blåsts ur för att höja fartyget så att lossningsarbetet skulle ske lättare. Det medförde att det i stället blev för rankt och så småningom välte. Undersökningarna får väl visa vad som verkligen skedde, men allt tyder i nuläget på att fartyget inte tålde då truckar körde över skeppet. Jaeren är en fartygstyp med sidoluckor vid lossning och lastning. För att få jämnhöjd med kajkanten kan det ibland behövas en justering av nivån. Det sker ibland via ballasttankarna. De fylls om fartyget ligger för högt och de blåses ur om lastluckan ligger för lågt. Tydligt är det vad skett i detta fall. 24-årige Peter Olsson avled tydligen omedelbart. Kollegan Ole Christensen låg kvar i lastutrymmet men hade turen att nå en luftficka. Enligt nu tillgängliga rapporter kommer han inte att få några men av sin olyckliga vistelse i fartygsvraket. Jaeren har sedan bärgats, vilket framgår av de bilder som vi här har Foto: TOMAS MONTELIUS tillfälle visa. Förbundet har begärt att få ta del av haverikommisionens material. Tills vidare har användande av truckar förbjudits på den fartygstyp som olycksfartyget tillhörde. 6

7 7

8 Backningsskydd som fungerar Backningsolyckorna med större fordon kostar varje år miljontals kronor. Hittills har inga effektiva medel kunnat användas för att göra backningen Dieseltruckar förbjudna i Umeå Yrkesinspektionen i Umeå har beslutat att sätta stopp för de dieseltruckar som används för omlastning av pappersmassa på SJ :s lastkaj i Umeå. Skyddsombudet Ove Broman slog larm i måndags då han bedömde risken vara stor för att truckförarna skulle skadas. Bl.a. riskerade föraren att slå huvudet i tågvagnarna på grund av att truckarna är för höga. Dessutom besväras förarna av dieselavgaser. I tio år har arbetarna klagat på truckarna utan att något hänt. Om några dagar skall nya eldrivna truckar som företaget hyrt in, tas i bruk. 8 fram till lastkajer och liknande säkrare. Även för erfarna förare är det svårt att beräkna avstånd, och omöjligt att se allt som händer bakom bilen. De båda uppfinnarna Åke Sjöberg och Barry Sjögren i Halmstad har arbetat fram ett Patenterat skydd mot backningsolyckor. Deras system kallas»deber STOP«och träder i funktion så snart föraren lägger i backväxeln. Utrustningen består, enkelt uttryckt, av ett system som automatiskt slår till fordons bromsarna. Uppbyggnaden av backningsskyddet, som är avsett för fordon med tryckluftsbromsar, är följande: längst bak på bilen monteras två gummikoner, så kallade avkänningsdon. Mellan dem går en infraröd ljusstråle. Så snart ett hinder bryter ljusstrålen utlöses en elektrisk manövrerad trevägsventil som på hundradelen av en sekund släpper fram parkeringstankens luftpelare till bromsarna. Vetskapen om att fordonet automatiskt stannar så snart ett hinder dyker upp gör arbetet mindre stressigt för föraren. Prov har visat att fordonet på torr vägbana stannar på ca 5 cm. Dödsolycka i Oskarshamn Onsdagen den 28 januari omkom hamnarbetaren Willy Sandgren. Det var under lossning av kaolin (lera), som en skyddsplåt till hålen över manluckorna följde med skopan. Då skopan lyfts cirka 5 meter över lastrumsdurken, föll plåten ur skopan ned i lastrummet och träffade Sandgren i huvudet, varvid han skadades så svårt att han omedelbart avled.

9 En vecka i Spanien Det kändes som en överraskning för oss EX-BRIGADISTER då vår förening fick en inbjudan från de spanska republikanska flygarnas förening att fira 42 årsminnet av slaget vid Ebro. Det var ju egendomligt att en republikansk förening i det monarkistiska Spanien sänder oss en inbjudan särskilt som vi inte haft kontakt med dem innan. Nåväl, det blev sju kamrater som beslutade sig för att åka ner på egen bekostnad. Vi hade meddelats att man underhandlade med myndigheterna om att få döpa om en gata i Barcelona till en Internationella Brigardens J\.veny. Tyvärr var tydligen inte myndigheterna mogna för ett så drastiskt beslut, men man hade i alla fall döpt om Barcelonas största gata från att eta A venida Generalissimo Franisco Franco till sitt ursprungliga namn - Diagonal. Vi blev i alla fall väl mottagna - först på republikanska flygarnas klubb. Sedan togs vi emot av Kataloniens parlamentspresident, som höll ett välkomsttal och påminde om vad vår insats för 42 år sedan hade betytt i kampen för den spanska demokratin. Sedan bjöds vi på en bankett tillsammans med framstående myndighetspersoner i Katalonien, bl a Barcelonas borgmästare och kommunfullmäktige. På banketten talade många av de utländska delegaterna de hade kommit från många europeiska och amerikanska länder. Man talade om minnen från kriget men inte bara innen utan även om situationen i ärlden idag. Resterna av den gamla fascismen såväl som nyfascismen som fördömdes. Deltagare i banketten var också deleater från ex-fångarnas förening samt Be som deltagit i franska motståndsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. Banketten hölls på en restaurang som ligger på samma sida av hamnen som Barcelonas hamnarbetares expedition ligger. Vi var tre stycken som besökte dem, det var Per Eriksson fd, ombudsman för Sjöfolksförbundet i San-Francisco under andra världskriget, dessutom Evert Vadström fd hamnarbetare från Göteborg. De blev mycket överraskade över vårt besök, nu hade jag med ett brev från Lennart Jonsson som de kände mycket väl. De var emellertid missnöjda med att de fått mycket lite informationer om hamnarbetarstrejken i Sverige. I övrigt talade de om sina svårigheter när det gällde att komma tillrätta med döds och olycksfall i arbetet. En egendomlighet för mej var att det fanns så många arbetsgivare i hamnen. Cirka ett trettital, men detta ansåg de vara en fördel, de kunde då spela ut dem mot varandra. Dagen innan hemresan bjöds vi på åktur med privatbilar till Sabadell, en industristad nordväst Barcelona, med på denna tur var endast svenskar. Här hade vänstern segrat i kommunal. Borgmästaren var kommunist. Man visade oss runt i staden, bl a en plats, där ett Franco-monument stått. Arbetarna hade rivit ner monument och lagt stenarna på kyrkogården. Fascisterna i stan försökte bära tillbaka stenarna och bygga upp monumentet igen, men blev jagade tillbaka av arbetarna. I stadshuset visade man en vägg, där ett porträtt över Franco hade suttit. Stora hål och revor i väggen hade inte putsats eller målats över. Tydligen var man stolt över att kunna visa att åtminstone symbolen för fascismen hade avlägsnat. Tidigare hade staden en befolkning på invånare nu fanns och med en arbetslöshet på 12% och med stora svårigheter att klara ekonomin. Kontrasten mellan nöden och lyxlivet var nästan ofattbar. I Barcelonas hamn låg hundratals lyxjakter i miljondollarklassen medan i gathörnen nära Ramblan vimlade det av invalidiserade lottförsäljare, skoputsare och både manliga och kvinnliga prostituerade. Till sist Barcelonas hamnarbetare hälsar till Hamnarbetarförbundets medlemmar och hälsar delegater välkomna till Kanarieholmarna i februari månad C.G. Hjärpe Våra kontaktpersoner bland Barcelonas hamnarbetare. -RM BT Hamnarbetarnas IF i Göteborg inbjuder härmed till det tredje mästerskapet i bordtennis för stuverianställda. Vi har i år tänkt oss att tävlingen skall avverkas på en dag, förslagsvis lördagen den 11I4-81. Tid och plats meddelas senare när den preliminära anmälan kommit in. Vi står som brukligt är för planhyror och priser och de inbjudna står för kostnader i samband med resor och eventuell övernattning. KLASSINDELNING Klass A Herrar tvåmannalag B Herrar seniorer C Herrar oldboys (35 år och äldre) D Herrar dubbel Anmälan senast 22/3-81 till Rolf Axelsson, Anekdotgatan 25, Hisings Backa anmälan kan också ske på tel. 031 / / arb. Välkomna till Göteborg och till en förhoppningsvis trevlig tävling. 9

10 -ORDET ÄR FRITI----- Ett gammalt ordspråk säger: Vad parkeringar är utländska märken, hjärtat är fullt av det talar munnen. företagsledare som fått svenska Det år som gått har jag varit, rent sagt förb. på allt vad förbundsstyrelser skattepengar, åker skönt i utländsk vagn, och dansar lätt på sula-italia. heter. Landsring och kommuner köper Permitteringar här och där, varsel, skyddsrockar från Korea och Hongkong, allt medan»löfskogar och där och här - resultat arbetslöshet. Med argusögon har jag läst hundratals uttalanden av alla sveriges för om syfabrikernas svåra dilemma. Grönhagar«uppvaktar»Kris-Nisse«bundsstyrelser, icke en enda, har Hur hade ni reagerat, ni alla sveriges pekat på en av bölderna. förbundsstyrelser och kongressombud, om någon arbetare i detta land Tacka fan för det, när sjuttiofem procent av er är klädd från fotknölarna till halslinningen med stämpeln: övernatta på fabrik, semester på sjuk måste arbeta 12 tim, utan övertidsers. Made in Japan - Korea - Hongkong. dagar m.m.? Förbundspampar, riksdagsmän, Ni talar så vackert i högtidstalen om läns- och kommunalpampar, som solidaritet över gränserna. åker i skytteltrafik mellan kommuncentra Vad jag väntat på, Herr Redaktör och industridep. för att rädda från nämnda Herrar i Hongkong jobben åker Japanskt!! kravatt, är följande appell: Sjuttio procent av Volvos och Saabs Köp ej från länder, som underbetal- Vad händer i Göteborgs hamn? Strax före jul inkom en haverist till ötaverken, Cityvarvet i Göteborg. M/S Flamengo, så hette båten var lastad med ton papper som skulle till Brasilien. Det bestämdes att lasten skulle lastas om via pråmar till ett annat fartyg som låg i Frihamnen, och Göteborgs Stuveri åtog sig arbetet. Så långt var allt gott och väl, men nu började det hända underliga saker i hamnen. Trots att Göteborgs Stuveri har monopol på stuveriarbetet och trots att fartyget var i stor nöd med omedelbar risk att sjunka, placerade Stuverit fartyget sist på sin lista. Trots att Göteborgs Stuveri har monopol på stuveriarbetet och trots att fartyget var i stor nöd med omedelbar risk att sjunka, placerade Stuverit fartyget sist på sin lista. När arbetet skall påbörjas meddelar Stuverit at det inte finns arbetskraft tillgängligt och överlåter åt mäklaren att sköta lossningen själv. Hur kan ett företag med ca 1000 fastanställda, ca 2000 extraarbetare och med möjlighet till omprioritering av arbetsuppgifter fatta ett sådant beslut? Alltnog, mäklaren tog kontakt med Transportarbetarförbundet, som gav tillstånd åt mäklaren att utföra arbetet i egen regi. Mäklaren tog kontakt med ett serviceföretag som åtog sig uppdraget i samarbete med Götaverken. Arbetet bedrevs på ett sätt så att gällande skyddsföreskrifter åsidosattes på det grövsta, bl.a. blev pråmarna överlastade, man hyrde kasserade band för slingen m.m. m.m. När vi i Hamnarbetarförbundet fick klarhet i denna affären - vi hade från början blivit förda bakom ljuset - gick vi in och stoppade arbetet, såg till att pappersrullarna blev omslingade med nya band, samt krävde skadestånd från mäklaren och serviceföretaget för intrång på vår arbetsplats. Vi har även meddelat Götaverken och Metalls fackklubb, och skarpt påtalat det olämpliga i att försöka lösa varvskrisen med hjälp av stuveriarbete. Vi har även sagt, att vid en upprepning kommer vi att tillgripa alfa möjligheter som står oss till buds för att stoppa ett sådant agerande. Transports agerande i denna frågan och flera andra frågor på sista tiden gör att man måste börja fundera över om Transport håller på att släppa hamnarbetet avsiktligt, eller om det som vanligt är deras oförmåga att försvara medlemmarnas intressen som ligger bakom. 0 ar sina arb., icke följer västerländsk arbetspraxis, enl. semester, övertidsers. m.m. då hade högtidstalen om Solidaritet över gränserna haft någon innebörd, och inte bara ett tomt slangsnack som vilken skolpojke som helst kunnat filma ur sig. Säkert hade svenska varvs, sko, textil m.fl. arb. haft övernog med jobb, om vi arbetat efter asiatisk mönster. Vad svavel ni förbundsstyrelser, och kongressombud, skulle öst över den företags ledare, som begärt»japanskt«system. Det är nog mycket begärt av förbundsstyrelserna, att förstå asiatiska system, när många förbund inte klarar att reda ut svenska skatteregler, trots att de anställer högavlönade experter och ekonomer. Det egna förbundets agerande har väl kunnat få ett bättre betyg för 1980, om nedanstående hade kunnat skötas bättre. Varför begärdes inte inträde i L.O. i samband med att maffian i Transp. uppdagades, alla L.O.s förbund hade då sympatiserat, en omtänksam värd serverar champagnen medan den brusar. Varför inte en gång för alla, med skärpta, klargöra för massmedia att vi blev uteslutna ur Trsp., hundratals gånger har vi kallats utbrytare. En reporter i TV påstod att Hamns gräsrötter, ej fick uttala sig, (Göteborg) förbundsstyrelsens uppgift är väl att bemöta sådant snack? Varför beordrades inte avd.styrelserna av förbundet, att utlysa avd. möten i samband med omröstningen om strejken, allt prat om fiffel hade då varit ur världen. Tidningarnas och TVs rapporter från kongressen, som liknades vid Polsk riksdag var väl icke nöjsamt att höra, och läsa för en medlem, även de bråk som uppstod i Göteborg under strejken - enligt min mening, helt onödig - skapade en opinion mot förbundet och enskilda medlemmar, som kommer att ta tid att läka. Transports arbetare tillhörde ett förbund som godtagit riksavtalet. Hade då jobbarna i transport mage att nonchalera strejkarnas önskemål, var det deras sak, nu vann de opinionen, hade bråket uteblivit hade folkmeningen varit tvärtom. Att år som gått givit en del poäng kan utläsas av följande sagt under strejkens heta dagar: Våra medlemmar har ej pengar till mat och hyra, dagen efter, samme man. Vi kan strejka hur länge som helst!!! 10

11 FöDELSEDAGAR- 50 år Henning Lindgren Höjdvägen 5 B Piteå 17 feb 1931 Vaninö Matti Venetpalo Box Västerhaninge 17 feb 1931 Sven Frahm Lillekärr Södra Hisings Kärra 6 mars 1931 Egon Strömberg Regeringsgatan Karlshamn 11 mars år Karl Pettersson PI OOStenungsund 18 feb 1921 Yngve Andersson Rambergsvägen 13 B Göteborg 22 feb 1916 Erik Selberg Brändövägen Luleå 22 feb 1916 Bengt Engström Riksvägen Väja 22 feb 1921 Ture Nensen Omne Nordingrå 27 feb 1916 Olof Eriksson Baltzargatan 3 B Göteborg 29 feb 1916 Arne Hellstedt Flemminggatan 105 I tr Stockholm 2 mars 1921 Ivan Carlsson Sveavägen 3 A Köping 2 mars 1921 Axel Lindholm PI 1982 Ovansjö Arnäsvall 5 mars 1916 Allan Johansson Olshammarsgatan Hisings Backa 7 mars 1916 Gustav Pauelsson Nygatan Iggesund 9 mars 1921 Edvin Andersson Norrtullsgatan 37 A Söderhamn 11 mars 1921 Gustav Karlsson Blidvädersgatan Göteborg 11mars1916 Orvar Backe Fredagsgränd Halmstad 15 mars 1916 Johan Ivar Johansson Box Lilla Edet 19 mars 1916 Sten Paul Bååth Halletorp 9 V Julita 25 mars 1921 Uno Dahlberg Erenbuschsgatan 5 B Trelleborg 27 mars 1916 Karl G. Lindblad Märlspiksgatan 4 D Göteborg 30 mars år John Ingemar Viblom Östgötagatan 87 B Stockholm 10 mars 1911 Harry Jönsson Katarina Bangata Stockholm 18 mars 19i1 75 år Allan Lindgren Stamgatan 36 III Älvsjö 21 feb 1906 Hilding Engman Öränge Iggesund 21 feb 1906 Karl Holmkvist Fack Sjöbotten 28 mars år K.L. Eriksson Engelbrekthemmet rum Stockholm 11 feb 1901 Karl Bergström Höstgatan 16 I Hägersten 25 mars 1901 Ernst Ekholm Etsarvägen Johanneshov 28 mars år fyllde den 27 dec 1920 Gustav Andersson Önskevädersgatan Göteborg Ett hjärtligt tack till arbetskamrater i hamnen samt Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4 för uppvaktning och gåva i samband med min pensionering. Bengt Granberg 11

12 SJöRESOR MED GADD på Sjöhistoriska Museet Olag har snålat och sparat på mina akvarellpapper och skissblock för att ha tillreds i Östersjön - det är första gången som jag har möjlighet att uppleva den om man undantar korta resor över till Gotland«. - Så skriver en äkta västkustbo, konstnären och förf altaren Arne Gadd. Men nu har han i alla fall kommit till ostkusten - och Sjöhistoriska museet med ett 70-tal sköna far tyg och härliga västkustvyer i bagaget. Det är mer än två decennier sedan vårt maritima centralmuseum senast kunde välkomna en livs levande västkustkonstnär som utställare. Sjöresor heter den utställning som invigdes på torsdagen den av Tore Tallroth. < Luna av Hovenäset på sydgående 25 april 67. Last av silltunnor. Teckning ur boken»båtar - en skissbok«av Arne Gadd som nu ställer ut på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: ~S~.jo~ -~~~~~ hfrtodska museet. ~ l ' SS»Bele«av Stockholm lännar Antwerpen, en teckning från Arne Gadds utställning S J Ö R E S 0 R på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Sjöhistoriska museet.

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954. Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula

Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954. Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula Den olagliga hamnstrejken i Göteborg 1954 Arbetsdomstolen tvingas döma i Burgårdens aula Fortsatt motstånd mot LO:s och framförallt Transports centralisering Hamnarbetare tvingas underteckna lojalitetsförklaring

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Tobias Karlsson Ekonomisk-historiska institutionen Lunds universitet tobias.karlsson@ekh.lu.se Tfn: 046-222

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM.

Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM. visa rött! Protestskynke av en julduk. Foto: Ramón Maldonado, 2008, SSM. Odenplan rödfärgades. Hundratals röda tyger vajade från fönstren och tävlade med höstlöven i de stora trädkronorna på torget. Från

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB LO-TCO RÄTTSSKYDD AB Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2010-10-13 Beteckning (bör anges i brev till oss) KOM-73539-SG 2010-10 Måinr fl AkSbiSaga nr / Stämningsansökan Kärande: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Det är %!# % inte okej!

Det är %!# % inte okej! Det är %!# % inte okej! - diskussionsmaterial för olika tillfällen Just nu läser du ett material som är väldigt bra att ha med på läger och på kurser både för gamla och nya medlemmar och för lägerledare.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Distriktsnytt. Ordföranden har ordet. Nr 3/2014 2014-06-25

Distriktsnytt. Ordföranden har ordet. Nr 3/2014 2014-06-25 Ordföranden har ordet SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR! Det har ju varit sommar en ganska lång tid redan, men vi seniorer har mer att göra än någonsin! Åtminstone upplever jag det, och jag tror inte att jag är ensam?

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

1971 års avtalsrörelse: den stora akademikerkonflikten och tjänstepliktslagen

1971 års avtalsrörelse: den stora akademikerkonflikten och tjänstepliktslagen LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1884-2000 1971 års avtalsrörelse: den stora akademikerkonflikten och tjänstepliktslagen 1971 års avtalsrörelse kom att bli den mest händelserika i SACOs historia och berörde i hög

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm.

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. 3 SEP. 1954 u T i l l Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. Härmed ha vi nöjet att översända de i förbund sstadgarna { 25, mom. 1 omnämnda handlingarna. Halmstad den 2/9 1954. För Halmstads

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer