Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN"

Transkript

1 Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

2 Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller Barn- och utbildningsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen Försäkringar Områdesexpeditionen Inkomstuppgifter Barn- och utbildningsavdelningen Inskolning Förskolan/fritidshemmet/familjedaghemmet Enskild driven förskola (kooperativ) Respektive förskola Placeringar Områdesexpeditionen Uppsägning av plats Områdesexpeditionen eller Förskolan/fritidshemmet/familjedaghemmet Du vänder dig till följande områdesexpeditioner: Föllingebygdens barn och utbildning Offerdalsbygdens barn och utbildning Långgatan 16, FÖLLINGE Skolvägen 3, OFFERDAL Tfn Tfn Fax Fax Nälden/Alsenbygdens barn och utbildning Dvärsätt/Rödön barn och utbildning Garvarvägen 1, NÄLDEN Dvärsätts skola, KROKOM Tfn Tfn Fax Fax Ås barn och utbildning Krokom/Aspås barn och utbildning Röstavägen 1, ÅS Nyhedens skola, KROKOM Tfn Tfn , Fax Fax Barn- och utbildningsförvaltningen Krokoms kommun KROKOM Tfn , Fax

3 Dessa regler gäller för kommunal barnomsorgsverksamhet i Krokoms kommun. Verksamhetsformer Med barnomsorg menas i denna broschyr förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Barnomsorg Förskoleverksamhet Pedagogisk omsorg Skolbarnomsorg Kommunal förskola inkl. allmän förskola Enskilt driven förskola inkl. allmän förskola Fritidshem Förskoleverksamhet vänder sig till barn 1-5 år och bedrivs i form av kommunal- och enskilt driven förskola. I den kommunala- och enskilt drivna förskolan ingår allmän förskola. Den vänder sig till barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år (ny lag fr o m 1 juli 2010). Se mer information i separat folder Välkommen till allmän förskola i Krokoms kommun Pedagogisk omsorg Benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte bedrivs i form av förskola eller fritidshem ändrades till pedagogisk omsorg fr.o.m. 1 juli, Familjedaghem utgör då en av flera tänkbara varianter av pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg vänder sig till barn 6-12 år och bedrivs företrädesvis i form av fritidshem. Barnet får ha kvar platsen tills den dag det fyller 13 år.

4 Öppethållande Utifrån föräldrarnas arbetstider och barnomsorgsbehov kan kommunen tillhandahålla barnomsorg max 12 timmar per dag, må - fre. Lokala avvikelser kan förekomma. Förskolorna och fritidshemmen har rätt till fyra utvecklingsdagar per år och kan då endast erbjuda vikarier. Dagbarnvårdarna har rätt att delta i studiedagar som är gemensamma för all barnomsorgspersonal. Det är önskvärt att familjerna själva i möjligaste mån försöker ordna tillsyn dessa dagar. Någon reducering av avgiften sker ej. Under sommaren och vid större helger kan det bli fråga om sammanslagningar av vissa förskolor/fritidshem. Lagtexter De lagbestämmelser som styr förskoleverksamheten, rätten till förskoleverksamhet för barn i vissa situationer, allmän förskola och skolbarnsomsorg återfinns i 2a kap. skollagen. Finansiering Verksamheterna finansieras av skattemedel, statsbidrag och barnomsorgsavgifter. Rätt till barnomsorgsplats Rätt till barnomsorgsplats har barn: vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig för vård av yngre syskon. Barnet har i dessa fall rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden bestäms av verksamheten i samråd med föräldern. (Gäller ej skolbarnsomsorg). som är asylsökande och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd. i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Placering Alla barn i åldern 1-12 år med behov av tillsyn ska inom tre månader efter att ansökan inkommit erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor/fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Barn 6-12 år skall företrädesvis erbjudas plats vid fritidshem. När föräldrar inte bor ihop men har gemensam vårdnad ska den som har behov av barnomsorg söka plats och blir då platsinnehavare. Vårdnadshavare som inte har ett gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorgen. Föräldrarna får varsin räkning som baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Ansökan om delad barnomsorgsplats görs på särskild blankett och sänds till barn- och utbildningsavdelningen.

5 Då föräldern accepterat placeringen godkänner man samtidigt kommunens barnomsorgsregler samt att personuppgifterna datahanteras i enlighet med Datalagen och Personuppgiftslagen. Önskan om omplacering i kommunen görs skriftligt till respektive områdesexpedition. Inskolning Att börja i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg innebär en omställning för barnet. Det är därför viktigt att någon i familjen är med barnet den första tiden. Inskolningstiden är till för att barn med familj skall lära känna personal och verksamhet. Räkna med en inskolningstid på en till två veckor. Närvaro frånvaro förändring Barnets närvarotid i barnomsorgen ska följa förälderns arbets- eller studieschema samt tid för resor till och från arbetet. Barnets schema skall alltid redovisas skriftligt till tillsynsstället och till rektorsexpeditionen. Schemat är till för att kunna planera verksamheten. Glöm ej att ändra barnets schema på bägge ställena då förändring sker. All frånvaro/förändring av barnomsorgsbehov skall meddelas så snart som möjligt. Då en förälder har oregelbunden arbetstid och förskolebarnets tillsynstid understiger 15 timmar/vecka ska det finnas möjlighet för barnet att gå upp i tid till 15 timmar. Denna extratid schemalägger verksamheten. (Gäller ej skolbarnsomsorg). Förskolebarn har rätt att nyttja barnomsorg 5 dagar per år då förälder har semester eller kompledigt, om inte ledigheten infaller under skollov. Arbetslöshet, föräldraledighet och allmän förskola Om förälder blir 100% arbetslös eller föräldraledig, skall detta meddelas områdesexpeditionen omgående, då detta kan påverka er barnomsorgsplats och avgift. Vid syskons födelse får barnomsorgen nyttjas en månad efter syskonets hemkomst från BB/sjukhus. Därefter får förskolebarnet (barn 1-5 år) behålla sin plats 15 timmar per vecka under föräldraledigheten. För dessa timmar betalas barnomsorgsavgift enligt gällande taxa. Barn 3-5 år har möjlighet till avgiftsfri allmän förskola (se nedan). Förläggning av tiden bestäms av verksamheten i samråd med föräldern. Skolbarnet (6-12 år) får nyttja platsen 10 timmar/vecka två månader efter syskonets hemkomst eller då en förälder blir arbetslös. Platsen ska omgående sägas upp skriftligen. Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och följer i stort skolans arbetsår, men pågår även under de traditionella loven under terminerna. Allmän förskola pågår ej under sommarlovet. Har ditt barn en förskoleplats och någon förälder blir helt arbetslös eller föräldraledig ersätter allmän förskola tidigare avgiftsbelagd verksamhet. Nytt schema med önskan om avgiftsfri allmän förskola, inlämnas omgående till er rektorsexpedition. Detta för att inte avgift skall debiteras.

6 Barn i behov av särskilt stöd Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (Skollagen 2a kap 9 ) har rätt att avgiftsfritt nyttja plats i förskola 15 timmar i veckan. Om tiden överstiger 15 timmar i veckan har barnet rätt till reducerad avgift. Detta gäller även barn som inte fyllt ett år. Kontakta rektor då särskilt beslut erfordras. Uppsägning av plats Då familjen inte längre behöver barnomsorg ska skriftlig uppsägning lämnas till verksamheten. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningshandlingen kommit verksamheten tillhanda. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet. När barn byter plats från förskola till fritidshem sker automatisk överflyttning. När plats sagts upp kan ansökan om ny plats göras först efter det att uppsägningstiden gått ut. Utskolning Att sluta i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg innebär även det en omställning för barnet. På samma sätt som det är viktigt med inskolning då barnet börjar, är det viktigt med utskolning när barnet slutar. Barnomsorgsavgifter Avgiftens grundprinciper För barnomsorgsplats betalas avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Avgiften är en abonnemangsavgift vilket innebär att en fast månadsavgift tas ut i 12 månader. Taxa för skolbarnsomsorg tillämpas för alla barn från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Avgift debiteras från barnets placeringsdatum enligt placeringsmeddelandet. Avdrag för frånvaro görs inte. Hur beräknas avgiften? Avgiften grundas på den inkomst och övriga förhållanden, t ex antalet barn avseende det hushåll där barnomsorgsbehov finns. Avgiften är oberoende av vistelsetid. Föräldrar som ej bor ihop men har gemensam vårdnad om barnet och där båda har ett barnomsorgsbehov, betalar båda två utifrån sina förutsättningar, men inte mer än maxtaxa. Lägsta debitering av barnomsorgsavgift är en månad, även om den totala placeringstiden är för kortare period. Är placeringen över ett månadsskifte kan det dock innebära två fakturor med del av månad i avgift. Syskonrabatt Taxans syskonrabatt innebär att det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från och med barn fyra är barnomsorgen avgiftsfri. För familjer med barn inskrivna i både kooperativ- och kommunal verksamhet är syskonrabatten reglerad i verksamhetsavtal.

7 Avgiftspliktiga personer Underlag för barnomsorgsavgiften är familjens/hushållets ekonomiska bärkraft. Detta innebär att om man sammanbor eller har ett ekonomiskt samarbete med någon räknas man som två försörjare, även om den sammanboende inte är förälder till barnet/barnen. Det är dock endast vårdnadshavaren i hushållet som är betalningsansvarig. Barnomsorgstaxa from 1 mars 2004 (maxtaxa) (samma taxa gäller för barn till arbetssökande och föräldralediga) Det yngsta barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två osv. 1. Barnomsorgsavgift för barn 1 år tom den 31 juli det år barnet fyller 3 år är barn 1: 3% av inkomsten dock högst kronor/månad barn 2: 2% av inkomsten dock högst 840 kronor/månad barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad 2. Barnomsorgsavgift (fr o m 1 augusti det år barnet fyller 3 år t o m 12 års ålder) är barn 1: 2% av inkomsten dock högst 840 kronor/månad barn 2: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad barn 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad 3. Fr o m fjärde barnet är barnomsorgen gratis. 4. Barnomsorgsavgift tas ut under 12 månader/år. 5. Samma taxa gäller oavsett tillsynstimmar. Skyldighet att lämna inkomstuppgifter och schema De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Blanketten lämnas in i samband med att barnet får en placering. Förändrad inkomst och andra förändringar som när man blir t ex föräldraledig eller arbetslös ska anmälas snarast eftersom det kan påverka avgiften. Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras en skälig avgift. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift. Kommunen kan komma att kontrollera inlämnade inkomstuppgifter och schema med arbetsgivaren.

8 Avgiftsgrundande inkomst Barnomsorgsavgift grundas på den inkomst och övriga förhållanden i det hushåll som barnet tillhör där barnomsorgsbehov finns. Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas: Lön och andra ersättningar Vårdbidrag för barn Familjepenning Föräldrapenning Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukpenning och havandeskapspenning Livränta Pension (ej barnpension) Arbetslöshetsersättning Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån) Kontant arbetsmarknadsstöd Familjehemsföräldrars arvodesersättning Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands skall räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten. För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas. Debitering, betalning, krav och avstängning Debitering av avgift sker alltid för innevarande månad. Månadsavgift debiteras under 12 månader per år från det tillträdesdatum som angivits på placeringserbjudandet och t o m det datum då uppsägningstiden går ut. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. Vid för sen betalning påföres ränta och kravavgift enligt lag. I händelse av att avgift trots krav ej betalas, avstängs barnet från verksamheten i fråga. Betalningsföreläggande och utmätning fullföljes oberoende av avstängningsbeslut. Barnet kan ej beredas ny plats inom barnomsorgen, om tidigare uppkommen skuld kvarstår. När kommunen tillämpar regeln om återkallande av plats sker detta med iakttagande av Barn- och utbildningsnämndens skyldigheter gentemot barn med behov av särskilt stöd. Återkallad plats måste lämnas inom två månader från datum då familjen fått beslut om återkallandet. Kommunen har även rätt att säga upp platsen om familjen/hushållet lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av betydelse för bedömningen av barnets behov av plats samt när man lämnat oriktiga uppgifter vad gäller inkomster. Om ni önskar betala barnomsorgsavgiften via autogiro så finns blankett att hämta på vår hemsida Eller ta kontakt med Barn- och utbildningsavdelningen.

9 Övrigt Försäkring Alla folkbokförda barn i Krokoms kommun är kollektivt olycksfallsförsäkrade. För förskolebarn och elever i grundskolan gäller försäkringen dygnet runt. Obs! Barnen är inte försäkrade för de fall de eventuellt förorsakar skada på egendom i verksamheten eller för andra barn eller personal. Försäkringsbeskedet finns för utskrift på hemsidan. Tystnads- och anmälningsplikt All barnomsorgspersonal har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt. Tystnadsplikt innebär att enskilda barns förhållanden inte får röjas till utomstående personer. (Offentlighets- och sekretesslagen kap.23 1). Anmälningsplikt innebär att personalen är skyldig att kontakta sociala myndigheten om de misstänker att ett barn far illa. (Socialtjänstlagen kap.14 1). Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten. Registerkontroll Fr o m 1 januari 2001 finns en ny lag om registerkontroll av personal inom verksamheten. Alla som erbjuds anställning är skyldig att lämna ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Blanketter Barnomsorgens blanketter finns för utskrift på kommunens hemsida under rubriken: Blanketter / barn och utbildning. E-tjänster Nu har du som förälder möjlighet att sköta dina ärenden inom barnomsorgen via Internet i form av e- tjänster. Du kan ansöka om plats, säga upp plats, samt lämna inkomstuppgift och schema. Tjänsterna kräver att du innehar en e-legitimation. Mer information finns på Krokoms kommuns hemsida Ring oss gärna om det är något ni funderar över Vänliga hälsningar Barn- och utbildningsavdelningen i Krokoms kommun

10 Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, Krokom. Telefon vx. Krokoms kommun, april 2010

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer