Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Övriga deltagande Katarina Lindberg utbildningschef Maria Appelgren rektor, Ulrika Törnberg kvalitetsutvecklare, Catarina Dahlander verksamhetskoordinator, 101 Anna-Karin Yséus chef förskola, 102, 105 Lars Stäring handläggare, Inger Hermansson grundskolechef, 105 Bas Thijssen ekonom/controller, 105 Pia Svartén ekonom/controller, 105 Carina Törnell sekreterare Utses att justera Sture Pettersson Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor utbildning Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Anette Karlsson Justerande... Sture Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Unau 95 Ändring av ärendelistan Arbetsutskottets beslut Nytt ärende: Nämndmål 2015.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Unau 96 Dnr BUN 2014/264 Fullmakt Byggelevkassa Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att programrektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, Torbjörn Pettersson, får fullmakt att företräda Vadsbogymnasiet i Skaraborgs Byggelevkassa. I denna fullmakt ingår ansvar för att en kopia av årsredovisningen för Skaraborgs Byggelevkassa årligen diarieförs/arkiveras i Mariestads kommun. Bakgrund Skaraborgs Byggelevkassa är en sammanslutning av samtliga byggprogram i Skaraborg. I elevkassan handhas de uppdrag som eleverna utför åt företag och privatpersoner och de ekonomiska medlen används för drift av programmen, fordon för att transportera eleverna mellan byggen, verktyg etc. Respektive ansvarig rektor eller programrektor finns med i Byggelevkassans styrelse och har fullmakt från sina huvudmän att företräda sin kommun. Underlag för beslut Skrivelse Fullmakt Byggelevkassan upprättad av rektor Maria Appelgren. Utbildningsnämnden

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Unau 97 Dnr BUN 2014/279 Återtagande av uppdrag Arbetsutskottets beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar återta uppdrag lämnade , 46, angående platser inom yrkesvuxutbildningen samt 47 angående platser inom lärlingsvux. Bakgrund Från januari 2015 gäller samverkansavtal för Vuxenutbildningar i Skaraborg. I denna överenskommelse ingår en gemensam ansökan av statliga medel för platser inom yrkesvux och lärlingsvux. Av de statsbidrag som tilldelas Skaraborgskommunerna gemensamt kommer fördelning ske utifrån framtagna nyckeltal gällande invånarantal och arbetslöshetsstatistik. Arbetet med vilka utbildningar som ska ges och hur fördelning kan se ut regleras i samverkansavtalet. Rektor för Vuxenutbildningen har delat ansvar tillsammans med övriga rektorer inom Skaraborg. Underlag för beslut Skrivelse Återtagande av uppdrag upprättad av rektor Maria Appelgren och utbildningschef Katarina Lindberg. Expedieras till Maria Appelgren, rektor

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Unau 98 Informationsärende Vadsbogymnasiets förebyggande arbete mot alkohol och droger Arbetsutskottets beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. På mötet Rektor Maria Appelgren informerar om Vadsbogymnasiet förebyggande arbete mot alkohol och droger.

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Unau 99 Dnr BUN 2014/280 Informationsärende Intern kontrollplan 2015 Arbetsutskottets beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. På mötet Kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg informerar om det förslag till intern kontrollplan 2015 som tagits fram. Presidiet i utbildningsnämnden har varit delaktigt i processen. Övriga ledamöter i nämnden får information och tillfälle att diskutera den föreslagna kontrollplanen på nästa nämndsmöte den 19 november Beslut fattas på nämndsmötet den 17 december Underlag för beslut Förslag Intern kontrollplan Utbildningsnämnden

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Unau 100 Dnr 2014/57 Nämndmål 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna förändringar av nämndmål ett, tre, fyra och fem för Bakgrund Med utgångspunkt från de av kommunstyrelsen framtagna fokusområdena för beslutade barn- och utbildningsnämnden för målen 2015 den 26 mars Skolinspektionen har nyligen gjort en granskning av 36 skolhuvudmän, både kommunala och fristående, som visar att huvudmännen ofta sänker ambitionsnivån för elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen kan inte acceptera lägre målsättningar än vad Skollagen föreskriver. Vid kommande tillsyn av Skolinspektionen kan vi förvänta oss en hårdare bedömning av kommunens ambitionsnivå kring måluppfyllelse och uppföljning. På mötet Arbetsutskottet föreslår att göra ytterligare en ändring i mål 5 År 2015 (inte 2019) ska alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ha någon form av sysselsättning. Underlag för beslut Skrivelse Nämndmål 2015 upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och utbildningschef Katarina Lindberg. Utbildningsnämndens mål Utbildningsnämnden

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Unau 101 Informationsärende Lokaler Arbetsutskottets beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen. På mötet Verksamhetskoordinator Catarina Dahlander informerar om skolmiljön för eleverna, så kallad friyta lämplig för lek och utevistelse.

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Unau 102 Dnr BUN 2014/278 Avgift barnomsorg Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar ändra system för avgift inom barnomsorgen vid gemensam vårdnad efter separation från och med den 1 januari Återrapport till nämnden i juni Bakgrund Sektor utbildning tillämpar ett avgiftssystem beslutat av utbildningsnämnden den 2 oktober 2013 (Dnr BUN 2013/ ). Avgift vid gemensam vårdnad, om vårdnadshavare inte bor ihop, debiteras den vårdnadshavare på vars adress barnet är folkbokfört. Avgiften ska dock delas mellan vårdnadshavarna. Den vårdnadshavare som får fakturan får ibland inte täckning från den andre vårdnadshavaren. Efterfrågan har ökat, från vårdnadshavare som inte bor ihop, att få separata fakturor. Modulen Gemensam vårdnad införs för att tillgodose de vårdnadshavare som önskar separata fakturor. Fakturadelning sker, då minst en av parterna vill ha separat faktura. Faktura skickas till båda vårdnadshavarna, förutsatt att båda vårdnadshavarna har behov av platsen, i annat fall till den vårdnadshavare som har plats för barnet i förskolan. På sikt kommer fakturadelning att bli tvingande för vårdnadshavare som separerar men är till en början frivilligt. Underlag för beslut Skrivelse Avgift barnomsorg upprättad av chef förskola, Anna-Karin Yséus och utbildningschef, Katarina Lindberg. Utbildningsnämnden

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Unau 103 Dnr BUN 2014/256 Utbildningsnämndens svar på revisionsrapport avseende hur kommunen utövar sin insyn i friskolor 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar lämna upprättat svar till kommunens revisorer. Bakgrund Kommunrevisorerna i Mariestads kommun har granskat hur kommunen utövar sin insyn i friskolor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Statens skolinspektion har ansvar för att bevilja tillstånd för bedrivande av verksamhet och utövar tillsyn över skolverksamheten inom såväl grundskola som gymnasieskola. Den kommun där friskolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Insynsrätten gäller både grundskola och gymnasieskola. Därutöver har kommunen som huvudman för skolväsendet ansvar för att tillse att barn i skolpliktig ålder får föreskriven utbildning. Kommunens ansvar för skolplikten innebär att kommunen dels måste se till att de elever som inte går i någon av kommunens egna grundskolor får föreskriven utbildning på annat sätt. Dels innebär kommunens ansvar för skolplikten att planering för att antal utbildningsplatser finns i den omfattning som behövs med hänsyn till antal elever i kommunen. Skolplikten omfattar endast grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen nyttjar sin insynsrätt i friskolor i tillräcklig omfattning för att säkerställa att skolplikten uppfylls och att antal utbildningsplatser är tillräckligt. I granskningen har revisorerna anlitat revisorsföretaget KPMG. I KPMG s revisionsrapport Kommunens insyn i friskolor konstateras att kommunen nyligen tagit fram system och rutiner för nyttjande av sin insynsrätt i fristående grundskolor och gymnasieskolor. Bedömning är att den nya rutinen är adekvat men behöver kompletteras. Det finns även kommentarer om andra förbättringsområden, där nämnden behöver ge svar på vilka åtgärder den har för avsikt att vidta med anledning av rekommendationerna i rapporten. Underlag för beslut Utbildningsnämndens svar på revisionsrapport avseende hur kommunen utövar sin insyn i friskolor KPMGs revisionsrapport Kommunens insyn i friskolor. Utbildningsnämnden

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Unau 104 Dnr BUN 2014/256 Utbildningsnämndens svar på revisorernas rapport Övergripande granskning av Barn- och utbildningsnämnden år 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar lämna upprättat svar till revisorerna. Bakgrund Kommunens revisorer gör årligen en övergripande granskning av utbildningsnämnden. Syftet med granskningen är bl.a. att bedöma om nämnden har förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Granskningen ska ge svar på hur nämnden mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Den övergripande granskningen har även stor betydelse vid granskningen av årsredovisning och bokslut för år 2014 och inför revisorernas bedömning av ansvarsfrihet för nämnden och dess förtroendevalda. I granskningen har revisorerna anlitat revisorsföretaget KPMG. KPMG s rapport Övergripande granskning av Barn- och utbildningsnämnden 2014 visar att nämndens kunskaper om, insikt i och kontroll över verksamheten har stärkts sedan granskningen Nämndens förmåga att ta ansvar för styrningen har ökats och nämnden tar bättre ansvar för ledamöternas kompetens. Det finns dock kommentarer om förbättringsområden, där nämnden behöver ge svar på vilka åtgärder den har för avsikt att vidta med anledning av synpunkterna i rapporten. Utbildningsnämndens presidium har i samverkan med sektor utbildning formulerat ett svar till revisorerna. Underlag för beslut Utbildningsnämndens svar på revisorernas rapport Övergripande granskning av Barn- och utbildningsnämnden år Övergripande granskning av Barn- och utbildningsnämnden år 2014, sammanfattning i punktform. Revisorernas rapport Övergripande granskning av Barn- och utbildningsnämnden år Utbildningsnämnden

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Unau 105 Dnr BUN 2014/250 Resursfördelning Arbetsutskottet noterar informationen På mötet Ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt grundskolechef Inger Hermansson och chef för förskolan Anna-Karin Yséus informerar om det fortsatta arbetet utifrån resursfördelningsmodellen. Utbildningsnämnden

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Unau 106 Aktuellt utbildningschefen har ordet Utbildningschef Katarina Lindberg informerar om Mariestads kommun, har genom kostchef Ann-Christine Gustafsson, uppmärksammats av Landsbygdsnätverket samverkan för utveckling. Detta för att Mariestads kommun är långt framme när det gäller att ha många lokala leverantörer till de offentliga köken.

14 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor utbildning Underskrift... Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer