Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot Övriga deltagande Katarina Lindberg chef sektor Utbildning Maria Appelgren rektor, Bas Thijssen ekonom/controller, Pia Svartén ekonom/controller, Ulrika Törnberg kvalitetsutvecklare, 21 Catarina Dahlander projektledare, 23 Carina Törnell sekreterare Anna Karlsson och Christoffer Silven är med som åhörare under Ärende 10 Nämndmål Utses att justera Sture Pettersson Justeringens plats och tid Stadshuset, sektor Utbildning Sekreterare... Paragrafer Carina Törnell Ordförande... Anette Karlsson Justerande... Sture Pettersson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Bunau 14 Ändring av dagordning Arbetsutskottets beslut Följande ändringar görs i ärendelistan: Ärende 07 - Budget 2015 utgår. Tas upp igen på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 april Nytt ärende- Uppdrag till chef sektor Utbildning Ärende 10 - Nämndmål Två studenter från högskolan finns med som åhörare.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Bunau 15 Dnr 2014/44 Avveckling av program inom Gymnasiesärskolan i Mariestads kommun Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla programmet hantverk och produktion inom gymnasiesärskolan i Mariestads kommun. Bakgrund Mariestad kommun bedriver idag tre program inom gymnasiesärskolan: - Individuellt program - Hotell, restaurang och bageri - Fastighet, anläggning och byggnation 2013 blev det en ny gymnasiesärskola med nya program och nya kursplaner. I samband med det beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inrätta fyra program (Dnr BUN 2012/0253). Det fjärde programmet, Hantverk och produktion, startade inte p.g.a. för få ansökningar. Första året sökte några få som sedan ändrad sig och valde Fastighet, anläggning och byggnation. I år är det ingen elev som har sökt programmet Hantverk och produktion. Vi saknar i nuläget organisation och resurser för att kunna bedriva programmet Hantverk och produktion samtidigt som vi bedriver programmet Fastighet, anläggning och byggnation. Presentation av berörda program Programmet för fastighet, anläggning och byggnation bör ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa yrkesområden. Utbildningen bör förbereda eleverna för att t.ex. kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. Programmet för hantverk och produktion bör ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom hantverkshistoria, hantverksteknik och produktion. Utbildningen bör förbereda eleverna för att t.ex. kunna hantera verktyg och tillverkningsmetoder samt utveckla kunskaper om material som används inom branschen. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av Mikael Fransson, bitr. rektor, Maria Appelgren, rektor och Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning Avveckling av program inom Gymnasiesärskolan i Mariestads kommun. Barn- och utbildningsnämnden

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Bunau 16 Dnr BUN 2014/45 Nationella program 2014 Vadsbogymnasiet Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar om oförändrat utbud av nationella program hösten 2014 vid Vadsbogymnasiet i avvaktan på att avtalet Utbildning Skaraborg träder i kraft. Bakgrund Elevtalen vid gymnasiet förväntas sjunka, men uppdaterad statistik baserad på Vadsbogymnasiets senaste års ökade attraktionskraft, visar att det inte går lika fort som tidigare förväntat. Inför höstterminen 2014 ser ansökningsstatistiken ut enligt följande: Antal platser Val 1 Obehöriga Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Industritekniska programmet (IN) Naturvetenskapsprogrammet (NA) RX-Marinteknikerutbildningen (RXM) 16 6* 4 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Totalt * I Marintekniks siffra ingår endast sökande som mottagits via det gemensamma antagningskansliet. Eventuella sökande från övriga riket finns ännu inte registrerade. Andelen obehöriga sökande förhåller sig på liknande nivå som tidigare år och flertalet av dem förväntas bli behöriga vid vårterminens slut. Utifrån elevtal i tidigare statistik, är ansökningsresultatet betydligt bättre än förväntat. Den 15 april till 15 maj pågår omvalsperioden för eleverna och en del siffror kan komma att justeras. Marknadsföringsinsatser kommer att genomföras för att fler elever ska få se Vadsbogymnasiets utbud och välja Mariestad. I söksiffrorna ingår 29 sökande från Gullspång och 11 sökande från Töreboda.

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Forts 16 Det nya avtalet inom Utbildning Skaraborg innehåller en överenskommelse om att gemensamt se över och dimensionera gymnasieskolornas programutbud inom samverkansområdet. I väntan på att detta avtal träder i kraft föreslås Barn- och utbildningsnämnden att inte göra några justeringar i Vadsbogymnasiets utbud hösten Underlag för beslut Skrivelse upprättad av Maria Appelgren, rektor och Katarina Lindberg, chef sektor Utbildning Antagningsstatistik Nationella program ht Barn- och utbildningsnämnden

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Bunau 17 Dnr BUN 2013/71 Remiss: Vänergymnasiet ansökan om godkännande som huvudman Fordon inriktning personbil Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola fordon inriktning personbil. Sture Pettersson (S) och Tuula Ojala (S) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Mariestads kommuns gymnasieskola, Vadsbogymnasiet, ingår i ett samverkansavtal med 11 andra kommuner i närområdet Gymnasium Skaraborg. Syftet är att stärka och utveckla Skaraborg till en attraktiv gymnasieregion. Samverkansavtalet innebär bland annat att alla elever inom Gymnasium Skaraborg har möjlighet att söka önskat program på alla gymnasieskolor inom samverkansområdet. Enligt prognos framgår att antalet 16-åringar inom samverkansområdet Gymnasium Skaraborg I Mariestads kommun kommer antalet 16-åringar under perioden uppgå till i snitt 239 per år. Det totala antalet sökbara gymnasieplatser i Mariestad (exkl. gymnasiesärskolan) uppgår inför hösten 2014 till 338 varav 282 platser finns i den kommunala gymnasieskolan och 56 platser på fristående gymnasieskola. Antalet i Mariestad folkbokförda 16-åringar uppgår 2014 till 231. Det innebär att antalet gymnasieplatser är stort i förhållande till antalet 16-åringar i kommunen hösten Fordonsprogrammet finns idag på sex kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet. Antal platser som erbjuds är 96 och efter första sökomgången är det 102 förstahandssökande inkl. obehöriga. Inför läsåret 2014/2015 erbjuder inte Vadsbogymnasiet Fordonsprogrammet med inriktningen personbil eftersom det i maj 2013 togs ett beslut om nedläggning av programmet. Det finns dock fortsatt en efterfrågan bland kommunens ungdomar i årskurs 9 av Fordonsprogrammet med inriktningen personbil. Underlag för beslut Ansökan från Vänergymnasiet om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola läsåret 2015/2016. Skrivelse upprättad av rektor Maria Appelgren och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg Yttrande angående ansökan från Vänergymnasiet.

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Bunau 18 Dnr BUN 2012/91 Bokslut 2013 Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsresultatet för Bakgrund Bokslutet för 2013 är avslutat och visar ett överskott på totalt tkr för hela förvaltningen. Avvikelsen från budget beror bl.a. på en beslutad besparing för grundskolan i och med att en ny friskola F-6 öppnade, och den kommunala skolan fick färre elever. Dessutom tillsattes inte alla tjänster på grundskolan. Vuxenutbildningen fick ett extra statsbidrag sent på året. Interkommunala ersättningar (IKE) för grundskolan gick med stort underskott, medan IKE för gymnasieskolan gick med överskott. Totalt blev underskottet för interkommunala ersättningar tkr. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av ekonomerna Bas Thijssen och Pia Svartén samt chef sektor Utbildning Katarina Lindberg. Barn- och utbildningsnämnden

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Bunau 19 Dnr BUN 2014/54 Grundbelopp 2014 Friskolan Metis Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden fastställer grundbelopp 2014 för elever vid Friskolan Metis enligt nedan: Grundskola 7-9: kr/elev och år. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén, grundskolechef Inger Hermansson och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg Grundbelopp 2014 Friskolan Metis. Barn- och utbildningsnämnden

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Bunau 20 Dnr BUN 2014/58 Skolpeng vid studier utomlands Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med skolpeng vid studier utomlands för skolpliktig grundskoleelev. Bakgrund Sektor Utbildning har fått in en förfrågan från en familj som vistas utomlands och som skulle vilja få bidrag med skolpeng för att betala studier för sina barn i det andra landet. Skolplikten upphör om man är bor utomlands, enligt Skolverkets juridiska vägledning, februari 2012; Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning. Det finns två tillfällen då personerna fortsätter att vara folkbokförd i Sverige även om de bor utomlands längre än ett år: utsänd för anställning utomlands i svenska statens tjänst har ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet och vistas utom-lands på grund av det men disponerar en bostad i Sverige. För andra som arbetar i Europaparlamentet, t.ex. politiska sekreterare och an-ställda vid EU:s institutioner, gäller de vanliga folkbokföringsreglerna Det finns ingen skyldighet för kommunen att betala ut skolpeng till elev som varaktigt vistas utomlands och som har skolplikt. Vid omvärldbevakning visar det sig att flera kommuner i landet har beslutat att inte bevilja skolpeng vid studier utomlands för skolpliktig grundskoleelev. Exempel på detta är Stockholms stad och Lidingö kommun. Underlag för beslut Skrivelse upprättad av ekonom Pia Svartén och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg Elevpeng vid studier utomlands Barn- och utbildningsnämnden

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Bunau 21 Dnr BUN 2014/57 Nämndmål 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagna nämndmål för Bakgrund Med utgångspunkt från de av kommunstyrelsen framtagna fokusområdena för har ett förslag till mål 2015 för Barn- och utbildningsnämnden tagits fram. Underlag för beslut Barn- och utbildningsnämndens mål Skrivelse upprättad av kvalitetsutvecklare Ulrika Törnberg och chef sektor Utbildning Katarina Lindberg Nämndmål Barn- och utbildningsnämnden

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Bunau 22 Organisation Vadsbogymnasiet/vuxenutbildning Arbetsutskottets beslut ger chef sektor Utbildning i uppdrag att se över organisation för gymnasiet och vuxenutbildningen.

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Bunau 23 Lokaler - Informationsärende Arbetsutskottets beslut noterar informationen. På mötet Projektledare Catarina Dahlander informerar om nuläget och tankar kring lokaler i förstudien Skola område Väster.

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Bunau 24 Aktuellt chef sektor Utbildning har ordet Chef sektor Utbildning Katarina Lindberg informerar om Sektor Utbildning kommer att bemöta den artikel i Mariestads tidning,, där Friskolan i Mariestad AB, Mårten Bremer, uttalar sig angående det beslutade grundbeloppet för 2013 och Sektor Utbildnings uttalande kommer att läggas på hemsidan samt skickas till Mariestads tidning. Barn- och utbildningsnämnden har fått statsbidrag, 831 tkr, till SFI (Svenska för invandrare).

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Bunau 25 Uppdrag till chef sektor Utbildning Arbetsutskottets beslut ger chef sektor Utbildning i uppdrag att: 1. På Barn- och utbildningsnämndens möte informera om förstelärarnas uppdrag/arbetsbeskrivning. 2. Informera nämnden om sjukfrånvaro för rektorer och lärare inom förskola och grundskola samt antal vikarier/skola de senaste sex månaderna.

15 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, sektor Utbildning Underskrift... Carina Törnell

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer