Taxa och regler för barnomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxa och regler för barnomsorg"

Transkript

1 Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun

2 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg på obekväm arbetstid 5 5. Placering 6 6. Vistelsetid 8 7. Inkomstanmälan 9 8. Avgifter Uppsägning E-tjänst för barnomsorg Placeringsenheten 12 För mer information besök oss på 2

3 Barnomsorg i Eslövs kommun Barn, 1 år till 5 år, har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 skollagen). Barn, 1 år till 5 år, vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn har rätt till 15 timmar per vecka (8 kap 6 skollagen). Barn, 1 år till 5 år, vars föräldrar är arbetslösa har rätt till minst 15 timmar per vecka (8 kap 6 skollagen). Barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola, 525 timmar per år, fördelat på 15 timmar per vecka under grundskolans läsårstider från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år (8 kap 4 skollagen). Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds som alternativ till förskola (25 kap 2 skollagen). Familjedaghem i Eslövs kommun tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Fritidshem ska erbjudas barn i förskoleklass till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov (14 kap 3-5 skollagen). Omsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rätt, men erbjuds vårdnadshavare i Eslövs kommun som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Verksamheten är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Barnomsorgsadministrationen i Eslövs kommun är gemensam för all placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal regi. Barnomsorgsplats erbjuds den tid föräldrarna är i behov av barnomsorg utifrån arbete, studier eller deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Restid inkluderas i behovet av barnomsorg. Barnomsorg erbjuds ej under förälders/föräldrars semester eller annan ledighet. När förälder är ledig ska barnet vara ledigt. Barnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) inom Eslövs kommun erbjuds vardagar mellan klockan 06:30-18:30. Inom respektive område finns möjlighet till barnomsorg från och med klockan 06:00. Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem inom Eslövs kommuns regi får stängas för planering 4 dagar per år. Annan barnomsorg kan erbjudas efter begäran av vårdnadshavare. Sammanslagning av förskolor och fritidshem kan komma att göras under loven de veckor flest barn är lediga. 3

4 Ansökan om barnomsorgsplats Det är vårdnadshavaren som ansöker om barnomsorg. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan, oavsett om man bor tillsammans eller inte. I de fall barnet har växelvis boende och föräldrarna har gemensam vårdnad ansöker vårdnadhavarna om en gemensam plats. För barn som är placerade i familjehem ansöker familjehemsförälder om plats. Kommunal förskola och pedagogisk omsorg Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg görs senast fyra (4) månader (garantitid) före önskad placeringsstart. Barnet placeras i barnomsorgskö med anmälningsdatum, eller önskat inskolningsdatum, som garantidatum, beroende på när ansökan inkommer. Erbjudande av plats sker skriftligt och erbjuds så fort det finns ledig plats utifrån garantidatum eller inom fyra (4) månader efter det att ansökan lämnats in (8 kap 14 skollagen). Barnet måste ha fyllt 1 år vid önskad placeringsstart. Ansökan om barnomsorg görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett, som du hämtar på Vårdnadshavare kan i ansökan om barnomsorg ange tre (3) önskemål om förskola och/eller pedagogisk omsorg. Det är dock inte garanterat att barnet får plats på något av dessa önskemål. Vårdnadshavare får ändra sina önskemål utan att handläggningstiden påverkas. Om önskat inskolningsdatum ändras till ett tidigare datum än först angivet, erbjuds plats så fort ledig plats finns. Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om placering. Placeringsenheten handlägger varje ansökan i samråd med förskolechef innan plats erbjuds. Ingen placering eller inskolning görs på förskolor eller inom pedagogisk omsorg under juli månad. Kommunala fritidshem Ansökan ska inkomma så snart det framkommit att eleven har behov av fritidshemsplats, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier (14 kap 5 skollagen). Handläggningstid är cirka 14 dagar från det att ansökan inkommit. Ansökan till fritidshem görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Plats i fritidshem erbjuds i anslutning till skolan eleven är inskriven på. Om man önskar plats i ett annat fritidshem än det som finns på den skola eleven går i, kan plats i det valda fritidshemmet inte garanteras. 4

5 Allmän förskola Kommunen är skyldig att erbjuda avgiftsfri allmän förskola minst 525 timmar per år för 3, 4 och 5-åringar, med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Vårdnadshavaren avgör själv om de vill nyttja möjligheten. Allmän förskola ska vara en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. För barn som är hemma eller har en plats hos dagbarnvårdare erbjuder den kommunala verksamheten plats i allmän förskola, 15 timmar per vecka utifrån grundskolans läsårstider och barnet är ledigt alla lov och studiedagar. Transport till och från allmän förskola är ett föräldraansvar. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten. De 3, 4 och 5-åringar som har en placering i kommunal eller fristående förskola ingår automatiskt också i allmän förskola. För vistelsetid utöver de 525 avgiftsfria timmarna i allmän förskola betalar man avgift enligt kommunens taxa. Schema på 15 timmar per vecka eller mindre är avgiftsfritt 10 månader om året. Under juni och juli betalar man ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Schema över 15 timmar per vecka innebär en avgiftsreducering med 40 % på barnomsorgsavgiften under 10 månader. Under juni och juli finns ingen reducering, då betalar man ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Omsorg på obekväm arbetstid Verksamheten bedrivs på Munkebo förskola och är avsedd för barn, från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Målgruppen är ensamstående föräldrar, med ensam vårdnad och/eller vårdnadshavare där båda föräldrarna har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Kriterier för omsorg på obekväm arbetstid Anställningsintyg som styrker vårdnadshavares anställning på obekväm arbetstid Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker arbetstid samt vistelsetidsschema för omsorgsbehovet. Arbetstidsschema och anställningsintyg ska lämnas för båda vårdnadshavares/gemensamma hushållets anställningar. Behovet av omsorg ska vara minst 4 sammanhängande timmar och kontinuerligt återkommande. 5

6 Vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning till verksamheten omsorg på obekväm arbetstid. Om barnet har omsorg dagtid ansvarar vårdnadshavaren även för transport mellan dagverksamhet och verksamheten omsorg på obekväm arbetstid. Handlingar som ska bifogas ansökan om omsorg på obekväm arbetstid: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid (ansökningsblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavare, oavsett de bor ihop eller inte). Vistelsetidsschema för barnet/barnens omsorgsbehov. Anställningsintyg. Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavares arbetstider. För prövning av placering i omsorg på obekväm arbetstid ska fullständigt ifyllda blanketter och underlag lämnas vid ansökningstillfället. Ofullständiga handlingar skickas tillbaka i sin helhet för komplettering. Förvaltningen Barn och Utbildning i Eslövs kommun förbehåller sig rätten att avslå ansökan om inte alla kriterier uppfylls för omsorg på obekväm arbetstid. Placering Kommunal förskola och pedagogisk omsorg Placeringsenheten administrerar barnomsorgskön, och efter samråd med respektive förskolechef erbjuds plats utifrån garantidatum i kön, till de områden som har ledig plats. Det är respektive förskolechef som beslutar om placering. Barn ska erbjudas plats så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål, med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser (8 kap 15 skollagen). Placering erbjuds utifrån tillgängliga platser i kommunen och i största möjliga mån på önskad förskola eller pedagogisk omsorg. Lediga platser fördelas utifrån garantidatum till barn i kö enligt följande turordning: 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan. 2. Omplacering. 3. Vid samma ködatum går äldre barn före yngre. Barn erbjuds plats utifrån önskat inskolningsdatum under förutsättning att ansökan om barnomsorg inkommit fyra (4) månader innan detta datum (8 kap 14 skollagen). Plats ska annars tillhandahållas inom fyra (4) månader efter det att anmälan registrerats (garantidatum). Erbjudande av plats sker skriftligt och placeringserbjudande skickas till den adress barnet är folkbokfört på. 6

7 Vårdnadshavare är skyldig att inom svarstiden, som angetts på placeringserbjudandet, skicka in skriftligt svar som ska vara undertecknat av barnets vårdnadshavare. Samtidigt ska vistelsetidsschema för barnet och inkomstuppgift för hushållet lämnas. Inkommer inte svar trots påminnelse betraktas det som att vårdnadshavare avstår från erbjuden placering och erbjudandet avregistreras och köplatsen tas bort. Om man tackar nej till erbjuden plats till något av de önskade valen har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt skollagen och ansökan avslutas, vårdnadshavare måste i sådant fall ansöka om ny plats. Barn som inte erbjudits plats på önskad förskola, står kvar i kö till förstahandsönskemålet, och ingår automatiskt i omplaceringskön. Byte av förskola Omplaceringar och byte av förskola/pedagogisk omsorg sker företrädesvis i augusti och då i mån av plats utifrån barnets placering i omplaceringskön. Önskas byte till annan förskola eller annan omsorgsform ska vårdnadshavare lämna skriftlig ansökan till Eslövs kommun, Barn och Utbildning, Placeringsenheten, Eslöv. Blankett finns att hämta på Kommunala fritidshem Plats i fritidshem erbjuds, i anslutning till skolan eleven är inskriven på, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier (14 kap 5 skollagen). Handläggningstid för plats i fritidshem är cirka 14 dagar från det att ansökan inkom. Fritidshem erbjuds inte till elever med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. Tillfällig fritidshemsplats Tillfällig fritidshemsplats är för elever som före eller efter skoltid eller på lov tillfälligt är i behov av fritidshemsplats. Tillfällig plats går att få maximalt 5 gånger per år och under maximalt 10 dagar i följd. Ansökan ska lämnas minst 10 dagar i förväg till rektor på den skola eleven är skolplacerad. Avgift för tillfällig fritidshemsplats är 55 kronor per dag och debiteras alltid för bokad tid. Tidsbegränsad placering Tidsbegränsad placering i fritidshem är en placering som omfattar mer än 10 dagar och där slutdatum fastställs vid placeringstillfället. Avgift för tidsbegränsad fritidshemsplats beräknas enligt gällande avgift för fritidshemsplats. 7

8 Vistelsetid Med vistelsetid menas föräldrars arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Barnets vistelsetidsschema ligger till grund för planering av den pedagogiska verksamheten. Ändring av barnets vistelsetid ska lämnas 14 dagar innan förändringen träder i kraft. Barnomsorg erbjuds ej under förälders/föräldrars semester eller annan ledighet. När förälder är ledig ska barnet vara ledigt. För sammanboende vårdnadshavare ska omsorgstiden baseras på den vårdnadshavares arbets- eller studietider inklusive skälig restid, som börjar senast och slutar tidigast under dagen. Tillfälliga förändringar i barnets vistelsetidsschema, som till exempel semester eller annan ledighet ska inte skrivas in på schemat. För barn vars föräldrar arbetar eller studerar utgörs barnets vistelsetid normalt av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen. Om vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen (vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef). Barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har rätt till 15 timmars förskoleverksamhet per vecka. Tiderna kan variera mellan olika förskolor. Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller havandeskapspenning disponeras barnets vistelsetid enligt överenskommelse med rektor/förskolechef Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom eller rehabilitering disponeras barnets vistelsetid enligt överenskommelse med rektor/förskolechef Intyg om studier, arbete, sjukintyg eller liknande ska lämnas vid begäran från förskolechef/rektor. Vistelsetidsschema ska lämnas: I samband med placering. Vid varje varaktig förändring av barnets vistelsetid. På begäran av förvaltningen Barn och Utbildning. Schema vid föräldraledighet Vid föräldraledighet ska nytt schema meddelas två (2) veckor i förväg. Föräldrar har fortsatt rätt till barnomsorg för äldre syskon, 15 timmar per vecka avseende förskola och pedagogisk omsorg, från första föräldralediga dag. Vid syskons födelse ska fritidshemsplatsen för äldre syskon sägas upp. Äldre syskon har inte rätt till plats på fritidshem när vårdnadshavare är föräldraledig för yngre barn. 8

9 Schema för barn till arbetslösa Vid förälders arbetslöshet ska nytt schema meddelas två (2) veckor i förväg. Barn till arbetslös förälder har fortsatt rätt till barnomsorg, i förskola/pedagogisk omsorg, 15 timmar per vecka från förälderns första arbetslöshetsdag. Om arbetsmarknadsåtgärder (exempelvis; studier, praktik) påkallar vistelsetid utöver 15 timmar per vecka måste intyg från arbetsförmedlingen samt nytt vistelsetidsschema lämnas till Placeringsenheten. Plats i fritidshem ska sägas upp, från vårdnadshavares första arbetslöshetsdag. Om arbetsmarknadsåtgärder (exempelvis praktik) påkallar omsorgsbehov före eller efter skoltid ska ansökan om fritidshem göras, och intyg från arbetsförmedlingen ska lämnas. Förändring av vistelsetidsschemat görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Inkomstanmälan Inkomstuppgift ska lämnas: I samband med att barn placeras, när hushållets inkomstförhållanden förändras, samt på uppmaning av förvaltningen Barn och Utbildning. Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och make/sambo. Vid felaktig inkomstuppgift görs efterdebitering eller återbetalning av skillnaden mellan korrekt avgift och betald avgift. Återbetalning sker endast efter begäran om rättelse från fakturamottagaren, som skriftligen ska ange anledning till begäran om rättelse. Ändring av inkomstuppgift görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses bruttobelopp (inkomst före skatt) på hushållets gemensamma månadsinkomster enligt följande: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. Sjukpenning, föräldrapenning eller sjukbidrag. Skattepliktiga studiemedel, ej CSN. Arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning. Familjebidrag eller dagpenning. Pension eller livränta. Vårdbidrag (arvode). Familjehemsföräldrars arvodesersättning. Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomster intjänade vid arbete utomlands. 9

10 Förutom lön ska OB-tillägg, övertid, jourersättning och andra skattepliktiga ersättningar ingå i underlaget vid beräkning av barnomsorgsavgiften. Studiestöd, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd eller andra bidrag som inte är skattepliktiga, ska inte ingå i underlaget vid beräkning av avgiften. Inkomstjämförelse Eslövs kommun genomför rutinmässiga inkomstjämförelser mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket. Hushåll som har betalat för hög avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för låg avgift kommer att få en extra faktura. Avgifter Abonnemang av plats Plats på förskola, fritidshem eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) innebär ett abonnemang på en barnomsorgsplats. Du betalar för platsen, inte för det antal timmar barnet lämnas. Du betalar månadsavgift, 12 månader per år, från det datum barnet placeras fram till dess platsen sägs upp. Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna eller personer av samma kön, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. Hushållets inkomst ligger till grund för avgiften även om man inte har gemensamma barn. Avgiften betalas i efterskott och förfaller till betalning det datum som är angivet på fakturan. Avgift vid barnomsorg del av månad betalas med 1/30 av månadsavgiften multiplicerat med antalet kalenderdagar. Avgift tas ut under inskolningsoch uppsägningstiden. Avgiften ska betalas oavsett om barnet/barnen använder platsen eller ej. Detta innebär att avdrag på avgiften inte görs vid sjukdom, lediga dagar, ferier, uppsägningstid, semester, tjänstledighet eller liknande. Avdrag på avgiften sker endast efter uppvisande av läkarintyg, för barn som avstängts jämlikt smittskyddslagen, på grund av att de är bärare av till exempel resistenta pneumokocker eller motsvarande. Det yngsta barnet räknas som Barn 1 i syskonskaran. Detta gäller både för kommunal och fristående barnomsorg Avgift i förskola Barn 1: 3 % av hushållets inkomst dock högst kronor per månad Barn 2: 2 % av hushållets inkomst dock högst 858 kronor per månad Barn 3: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 4: ingen avgift 10

11 Avgift för fritidshemsplats Barn 1: 2 % av hushållets inkomst dock högst 858 kronor per månad Barn 2: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 3: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 4: ingen avgift Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras senast fyra (4) veckor före barnets sista vistelsedag. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen kommer in till Eslövs kommun. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. För barn placerade i fritidshem och vars vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig ska skriftlig uppsägning göras från första arbetslöshetsdagen respektive från första föräldralediga dag. Om vårdnadshavare säger upp förskoleplats eller pedagogisk omsorg, men önskar ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg inom fyra (4) månader, debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan. Uppsägning av barnomsorgsplats görs via Eslövs kommuns e-tjänst som du når på eller skriftligt på avsedd blankett. Övergång från förskola till fritidshem Om rätt till plats i fritidshem inte uppfylls, eller om fritidshem inte behövs, avslutas placeringen på förskola den 31 juli om uppsägning inte sker tidigare. E-tjänst för barnomsorg i Eslövs kommun Som vårdnadshavare har du möjlighet att hantera dina barnomsorgsärenden via Eslövs kommuns e-tjänster, som du når via Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Lämna inkomstuppgift. Lämna vistelsetidschema. Säga upp plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra kontaktuppgifter. 11

12 Placeringsenheten Placeringsenheten administrerar barnomsorgskö samt placeringar i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem inom Eslövs kommun. Telefon: samt Telefontider: Måndag fredag klockan E-postadress: Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 Postadress: Eslövs kommun Barn och Utbildning Placeringsenheten Eslöv Följ oss på Facebook: Placeringsenheten Eslövs kommun Eslövs kommun Barn och Utbildning 12

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Rev.version 2013-07-10 0 1 Verksamhetsformer inom barnomsorgen Kommunens förskolor och pedagogiska omsorg (familjedaghem) tar emot barn i åldern 1-5 år till

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30.

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30. 1(7) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gäller fr.o.m. 2012-09-01 Dnr 2012/2 REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM DEFINITIONER Med barnomsorg menas förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP Bildningsverksamheten VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I GRÄSTORP Information om tillämpningsregler och taxa Regler och normer Förskola Ditt barn erbjuds förskola från och med det att barnet fyllt

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1 TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I LOMMA KOMMUN Föräldrars rätt till barnomsorg Vid förvärvsarbete/studier: Barn 1-2 år Omsorgstid: Föräldrars arbetstid/studietid

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Tillämpningsregler fr o m 2012-01-01. Reviderad 2015-06-15.

Tillämpningsregler fr o m 2012-01-01. Reviderad 2015-06-15. Tillämpningsregler fr o m 2012-01-01. Reviderad 2015-06-15. Anmälan För att vara säker på en plats måste behovet anmälas fyra månader i förväg. Du kan ansöka om plats till både offentliga och fristående

Läs mer

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013

SKOLA. TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Taxan träder i kraft 1 januari 2013 TAXA inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg Taxan träder i kraft 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige (KF 45/2010) Reviderad: (KF 210/2010) Reviderad: (KF 257/2012)

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem Regler och avgifter för barns placering i fritidshem 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det mesta du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns fritidshem. Broschyren

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg).

Tillämpningsföreskrifterna baseras på Skollagen 8 kap. Förskolan, 14 kap. Fritidshemmet och 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg). Syfte Beskrivning av tillämpningsföreskrifter för taxa Gäller för Referensdokument Skollagen Ansvar och genomförande Uppföljning Vart tredje år och vid lagändringar Tillämpningsföreskrifterna baseras på

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER Gäller fr.o.m. 1 juli 2015 Godkänt av barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29, 51 Avgifter fastställda

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/01 2002-01-01 Bfk 9 1 Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Förskola 1-5 år Avgift barn 1: 3 % av inkomsten - högst 1 140 kr/mån. Avgift barn 2:

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017-08-29 1(10) Utbildningsförvaltningen utbildning@almhult.se Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslut i utbildningsnämnden 2017-09-20 Gäller från och med 2017-10-01 2017-08-29 2(10)

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen Rev 72/15 Rev 175/15 Rev 277/15 Rev 283/16 Rev 302/16 1(7) Riktlinjer och avgifter för

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2016-078 Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3.

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun.

SKOLLAGENS GRUNDER. Barnet och barnets vårdnadshavare ska vara skrivna i Kristinehamns kommun. Datum 2010-01-28 Referens Sida 1(7) Skolförvaltningen Regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Antagna av kommunfullmäktige 2001-12-18. (justerade 2003-11-27) (justerad text 2009-12-02, 2011-09-06,

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Rutiner för förskola och fritidshem Älmhults kommun

Rutiner för förskola och fritidshem Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola och fritidshem Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2012-05-30, 73 Gäller från 2012-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2015-03-16, 27 Träder i kraft 2015-03-16 1. Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal förskola,

Läs mer

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem

Regler och avgifter. för förskolor och fritidshem Regler och avgifter för förskolor och fritidshem Familjeportalen I denna broschyr hänvisas du till Familjeportalen, vilket är en webbaserad tjänst för förskola och fritidshem samt skola. Familjeportalen

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun REGLER förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Rätt till plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan erbjudas plats. Omsorg finns för barn som

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-04-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler för s förskolor och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsregler för förskola/familjedaghem Barn- och utbildningsnämnden är huvudman

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år.

Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs för barn från 1-5 år. JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden Taxa och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskole- och fritidshemsverksamhet. Gäller från och med 2010-07-01 Förskoleverksamhet (barnomsorg) bedrivs

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun

Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun Gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt barnomsorg på obekväm arbetstid Reviderade augusti 2014 Fastställd 2014-09-23

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun version 1.0 2017-03-15 Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Timrå kommun Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens 8 kapitel (förskolan),

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

BARNOMSORG OCH SKOLBARNSOMSORG I LUDVIKA KOMMUN

BARNOMSORG OCH SKOLBARNSOMSORG I LUDVIKA KOMMUN LUDVIKA KOMMUN SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-06-13 BARNOMSORG OCH SKOLBARNSOMSORG I LUDVIKA KOMMUN REGLER OCH AVGIFTER Gäller från 2013-08-01 2 (13) Innehåll VERKSAMHETSFORMER... 3 Förskola

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2017 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2016:154-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer