Taxa och regler för barnomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxa och regler för barnomsorg"

Transkript

1 Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun

2 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg på obekväm arbetstid 5 5. Placering 6 6. Vistelsetid 8 7. Inkomstanmälan 9 8. Avgifter Uppsägning E-tjänst för barnomsorg Placeringsenheten 12 För mer information besök oss på 2

3 Barnomsorg i Eslövs kommun Barn, 1 år till 5 år, har rätt till förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 skollagen). Barn, 1 år till 5 år, vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn har rätt till 15 timmar per vecka (8 kap 6 skollagen). Barn, 1 år till 5 år, vars föräldrar är arbetslösa har rätt till minst 15 timmar per vecka (8 kap 6 skollagen). Barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola, 525 timmar per år, fördelat på 15 timmar per vecka under grundskolans läsårstider från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år (8 kap 4 skollagen). Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds som alternativ till förskola (25 kap 2 skollagen). Familjedaghem i Eslövs kommun tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Fritidshem ska erbjudas barn i förskoleklass till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov (14 kap 3-5 skollagen). Omsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rätt, men erbjuds vårdnadshavare i Eslövs kommun som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Verksamheten är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Barnomsorgsadministrationen i Eslövs kommun är gemensam för all placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal regi. Barnomsorgsplats erbjuds den tid föräldrarna är i behov av barnomsorg utifrån arbete, studier eller deltagande i arbetsmarknadsåtgärder. Restid inkluderas i behovet av barnomsorg. Barnomsorg erbjuds ej under förälders/föräldrars semester eller annan ledighet. När förälder är ledig ska barnet vara ledigt. Barnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem) inom Eslövs kommun erbjuds vardagar mellan klockan 06:30-18:30. Inom respektive område finns möjlighet till barnomsorg från och med klockan 06:00. Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem inom Eslövs kommuns regi får stängas för planering 4 dagar per år. Annan barnomsorg kan erbjudas efter begäran av vårdnadshavare. Sammanslagning av förskolor och fritidshem kan komma att göras under loven de veckor flest barn är lediga. 3

4 Ansökan om barnomsorgsplats Det är vårdnadshavaren som ansöker om barnomsorg. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan, oavsett om man bor tillsammans eller inte. I de fall barnet har växelvis boende och föräldrarna har gemensam vårdnad ansöker vårdnadhavarna om en gemensam plats. För barn som är placerade i familjehem ansöker familjehemsförälder om plats. Kommunal förskola och pedagogisk omsorg Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg görs senast fyra (4) månader (garantitid) före önskad placeringsstart. Barnet placeras i barnomsorgskö med anmälningsdatum, eller önskat inskolningsdatum, som garantidatum, beroende på när ansökan inkommer. Erbjudande av plats sker skriftligt och erbjuds så fort det finns ledig plats utifrån garantidatum eller inom fyra (4) månader efter det att ansökan lämnats in (8 kap 14 skollagen). Barnet måste ha fyllt 1 år vid önskad placeringsstart. Ansökan om barnomsorg görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett, som du hämtar på Vårdnadshavare kan i ansökan om barnomsorg ange tre (3) önskemål om förskola och/eller pedagogisk omsorg. Det är dock inte garanterat att barnet får plats på något av dessa önskemål. Vårdnadshavare får ändra sina önskemål utan att handläggningstiden påverkas. Om önskat inskolningsdatum ändras till ett tidigare datum än först angivet, erbjuds plats så fort ledig plats finns. Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om placering. Placeringsenheten handlägger varje ansökan i samråd med förskolechef innan plats erbjuds. Ingen placering eller inskolning görs på förskolor eller inom pedagogisk omsorg under juli månad. Kommunala fritidshem Ansökan ska inkomma så snart det framkommit att eleven har behov av fritidshemsplats, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier (14 kap 5 skollagen). Handläggningstid är cirka 14 dagar från det att ansökan inkommit. Ansökan till fritidshem görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Plats i fritidshem erbjuds i anslutning till skolan eleven är inskriven på. Om man önskar plats i ett annat fritidshem än det som finns på den skola eleven går i, kan plats i det valda fritidshemmet inte garanteras. 4

5 Allmän förskola Kommunen är skyldig att erbjuda avgiftsfri allmän förskola minst 525 timmar per år för 3, 4 och 5-åringar, med start från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Vårdnadshavaren avgör själv om de vill nyttja möjligheten. Allmän förskola ska vara en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte går i förskola. För barn som är hemma eller har en plats hos dagbarnvårdare erbjuder den kommunala verksamheten plats i allmän förskola, 15 timmar per vecka utifrån grundskolans läsårstider och barnet är ledigt alla lov och studiedagar. Transport till och från allmän förskola är ett föräldraansvar. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten. De 3, 4 och 5-åringar som har en placering i kommunal eller fristående förskola ingår automatiskt också i allmän förskola. För vistelsetid utöver de 525 avgiftsfria timmarna i allmän förskola betalar man avgift enligt kommunens taxa. Schema på 15 timmar per vecka eller mindre är avgiftsfritt 10 månader om året. Under juni och juli betalar man ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Schema över 15 timmar per vecka innebär en avgiftsreducering med 40 % på barnomsorgsavgiften under 10 månader. Under juni och juli finns ingen reducering, då betalar man ordinarie barnomsorgsavgift baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Omsorg på obekväm arbetstid Verksamheten bedrivs på Munkebo förskola och är avsedd för barn, från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Målgruppen är ensamstående föräldrar, med ensam vårdnad och/eller vårdnadshavare där båda föräldrarna har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger. Kriterier för omsorg på obekväm arbetstid Anställningsintyg som styrker vårdnadshavares anställning på obekväm arbetstid Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker arbetstid samt vistelsetidsschema för omsorgsbehovet. Arbetstidsschema och anställningsintyg ska lämnas för båda vårdnadshavares/gemensamma hushållets anställningar. Behovet av omsorg ska vara minst 4 sammanhängande timmar och kontinuerligt återkommande. 5

6 Vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning till verksamheten omsorg på obekväm arbetstid. Om barnet har omsorg dagtid ansvarar vårdnadshavaren även för transport mellan dagverksamhet och verksamheten omsorg på obekväm arbetstid. Handlingar som ska bifogas ansökan om omsorg på obekväm arbetstid: Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid (ansökningsblanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavare, oavsett de bor ihop eller inte). Vistelsetidsschema för barnet/barnens omsorgsbehov. Anställningsintyg. Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavares arbetstider. För prövning av placering i omsorg på obekväm arbetstid ska fullständigt ifyllda blanketter och underlag lämnas vid ansökningstillfället. Ofullständiga handlingar skickas tillbaka i sin helhet för komplettering. Förvaltningen Barn och Utbildning i Eslövs kommun förbehåller sig rätten att avslå ansökan om inte alla kriterier uppfylls för omsorg på obekväm arbetstid. Placering Kommunal förskola och pedagogisk omsorg Placeringsenheten administrerar barnomsorgskön, och efter samråd med respektive förskolechef erbjuds plats utifrån garantidatum i kön, till de områden som har ledig plats. Det är respektive förskolechef som beslutar om placering. Barn ska erbjudas plats så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål, med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser (8 kap 15 skollagen). Placering erbjuds utifrån tillgängliga platser i kommunen och i största möjliga mån på önskad förskola eller pedagogisk omsorg. Lediga platser fördelas utifrån garantidatum till barn i kö enligt följande turordning: 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan. 2. Omplacering. 3. Vid samma ködatum går äldre barn före yngre. Barn erbjuds plats utifrån önskat inskolningsdatum under förutsättning att ansökan om barnomsorg inkommit fyra (4) månader innan detta datum (8 kap 14 skollagen). Plats ska annars tillhandahållas inom fyra (4) månader efter det att anmälan registrerats (garantidatum). Erbjudande av plats sker skriftligt och placeringserbjudande skickas till den adress barnet är folkbokfört på. 6

7 Vårdnadshavare är skyldig att inom svarstiden, som angetts på placeringserbjudandet, skicka in skriftligt svar som ska vara undertecknat av barnets vårdnadshavare. Samtidigt ska vistelsetidsschema för barnet och inkomstuppgift för hushållet lämnas. Inkommer inte svar trots påminnelse betraktas det som att vårdnadshavare avstår från erbjuden placering och erbjudandet avregistreras och köplatsen tas bort. Om man tackar nej till erbjuden plats till något av de önskade valen har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt skollagen och ansökan avslutas, vårdnadshavare måste i sådant fall ansöka om ny plats. Barn som inte erbjudits plats på önskad förskola, står kvar i kö till förstahandsönskemålet, och ingår automatiskt i omplaceringskön. Byte av förskola Omplaceringar och byte av förskola/pedagogisk omsorg sker företrädesvis i augusti och då i mån av plats utifrån barnets placering i omplaceringskön. Önskas byte till annan förskola eller annan omsorgsform ska vårdnadshavare lämna skriftlig ansökan till Eslövs kommun, Barn och Utbildning, Placeringsenheten, Eslöv. Blankett finns att hämta på Kommunala fritidshem Plats i fritidshem erbjuds, i anslutning till skolan eleven är inskriven på, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier (14 kap 5 skollagen). Handläggningstid för plats i fritidshem är cirka 14 dagar från det att ansökan inkom. Fritidshem erbjuds inte till elever med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. Tillfällig fritidshemsplats Tillfällig fritidshemsplats är för elever som före eller efter skoltid eller på lov tillfälligt är i behov av fritidshemsplats. Tillfällig plats går att få maximalt 5 gånger per år och under maximalt 10 dagar i följd. Ansökan ska lämnas minst 10 dagar i förväg till rektor på den skola eleven är skolplacerad. Avgift för tillfällig fritidshemsplats är 55 kronor per dag och debiteras alltid för bokad tid. Tidsbegränsad placering Tidsbegränsad placering i fritidshem är en placering som omfattar mer än 10 dagar och där slutdatum fastställs vid placeringstillfället. Avgift för tidsbegränsad fritidshemsplats beräknas enligt gällande avgift för fritidshemsplats. 7

8 Vistelsetid Med vistelsetid menas föräldrars arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Barnets vistelsetidsschema ligger till grund för planering av den pedagogiska verksamheten. Ändring av barnets vistelsetid ska lämnas 14 dagar innan förändringen träder i kraft. Barnomsorg erbjuds ej under förälders/föräldrars semester eller annan ledighet. När förälder är ledig ska barnet vara ledigt. För sammanboende vårdnadshavare ska omsorgstiden baseras på den vårdnadshavares arbets- eller studietider inklusive skälig restid, som börjar senast och slutar tidigast under dagen. Tillfälliga förändringar i barnets vistelsetidsschema, som till exempel semester eller annan ledighet ska inte skrivas in på schemat. För barn vars föräldrar arbetar eller studerar utgörs barnets vistelsetid normalt av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen. Om vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen (vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef). Barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har rätt till 15 timmars förskoleverksamhet per vecka. Tiderna kan variera mellan olika förskolor. Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller havandeskapspenning disponeras barnets vistelsetid enligt överenskommelse med rektor/förskolechef Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom eller rehabilitering disponeras barnets vistelsetid enligt överenskommelse med rektor/förskolechef Intyg om studier, arbete, sjukintyg eller liknande ska lämnas vid begäran från förskolechef/rektor. Vistelsetidsschema ska lämnas: I samband med placering. Vid varje varaktig förändring av barnets vistelsetid. På begäran av förvaltningen Barn och Utbildning. Schema vid föräldraledighet Vid föräldraledighet ska nytt schema meddelas två (2) veckor i förväg. Föräldrar har fortsatt rätt till barnomsorg för äldre syskon, 15 timmar per vecka avseende förskola och pedagogisk omsorg, från första föräldralediga dag. Vid syskons födelse ska fritidshemsplatsen för äldre syskon sägas upp. Äldre syskon har inte rätt till plats på fritidshem när vårdnadshavare är föräldraledig för yngre barn. 8

9 Schema för barn till arbetslösa Vid förälders arbetslöshet ska nytt schema meddelas två (2) veckor i förväg. Barn till arbetslös förälder har fortsatt rätt till barnomsorg, i förskola/pedagogisk omsorg, 15 timmar per vecka från förälderns första arbetslöshetsdag. Om arbetsmarknadsåtgärder (exempelvis; studier, praktik) påkallar vistelsetid utöver 15 timmar per vecka måste intyg från arbetsförmedlingen samt nytt vistelsetidsschema lämnas till Placeringsenheten. Plats i fritidshem ska sägas upp, från vårdnadshavares första arbetslöshetsdag. Om arbetsmarknadsåtgärder (exempelvis praktik) påkallar omsorgsbehov före eller efter skoltid ska ansökan om fritidshem göras, och intyg från arbetsförmedlingen ska lämnas. Förändring av vistelsetidsschemat görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Inkomstanmälan Inkomstuppgift ska lämnas: I samband med att barn placeras, när hushållets inkomstförhållanden förändras, samt på uppmaning av förvaltningen Barn och Utbildning. Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och make/sambo. Vid felaktig inkomstuppgift görs efterdebitering eller återbetalning av skillnaden mellan korrekt avgift och betald avgift. Återbetalning sker endast efter begäran om rättelse från fakturamottagaren, som skriftligen ska ange anledning till begäran om rättelse. Ändring av inkomstuppgift görs via Eslövs kommuns e-tjänst eller på avsedd blankett som du hämtar på Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses bruttobelopp (inkomst före skatt) på hushållets gemensamma månadsinkomster enligt följande: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. Sjukpenning, föräldrapenning eller sjukbidrag. Skattepliktiga studiemedel, ej CSN. Arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning. Familjebidrag eller dagpenning. Pension eller livränta. Vårdbidrag (arvode). Familjehemsföräldrars arvodesersättning. Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomster intjänade vid arbete utomlands. 9

10 Förutom lön ska OB-tillägg, övertid, jourersättning och andra skattepliktiga ersättningar ingå i underlaget vid beräkning av barnomsorgsavgiften. Studiestöd, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd eller andra bidrag som inte är skattepliktiga, ska inte ingå i underlaget vid beräkning av avgiften. Inkomstjämförelse Eslövs kommun genomför rutinmässiga inkomstjämförelser mellan hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket. Hushåll som har betalat för hög avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för låg avgift kommer att få en extra faktura. Avgifter Abonnemang av plats Plats på förskola, fritidshem eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) innebär ett abonnemang på en barnomsorgsplats. Du betalar för platsen, inte för det antal timmar barnet lämnas. Du betalar månadsavgift, 12 månader per år, från det datum barnet placeras fram till dess platsen sägs upp. Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna eller personer av samma kön, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. Hushållets inkomst ligger till grund för avgiften även om man inte har gemensamma barn. Avgiften betalas i efterskott och förfaller till betalning det datum som är angivet på fakturan. Avgift vid barnomsorg del av månad betalas med 1/30 av månadsavgiften multiplicerat med antalet kalenderdagar. Avgift tas ut under inskolningsoch uppsägningstiden. Avgiften ska betalas oavsett om barnet/barnen använder platsen eller ej. Detta innebär att avdrag på avgiften inte görs vid sjukdom, lediga dagar, ferier, uppsägningstid, semester, tjänstledighet eller liknande. Avdrag på avgiften sker endast efter uppvisande av läkarintyg, för barn som avstängts jämlikt smittskyddslagen, på grund av att de är bärare av till exempel resistenta pneumokocker eller motsvarande. Det yngsta barnet räknas som Barn 1 i syskonskaran. Detta gäller både för kommunal och fristående barnomsorg Avgift i förskola Barn 1: 3 % av hushållets inkomst dock högst kronor per månad Barn 2: 2 % av hushållets inkomst dock högst 858 kronor per månad Barn 3: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 4: ingen avgift 10

11 Avgift för fritidshemsplats Barn 1: 2 % av hushållets inkomst dock högst 858 kronor per månad Barn 2: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 3: 1 % av hushållets inkomst dock högst 429 kronor per månad Barn 4: ingen avgift Uppsägning av plats Uppsägning av plats ska göras senast fyra (4) veckor före barnets sista vistelsedag. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen kommer in till Eslövs kommun. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen används eller inte. För barn placerade i fritidshem och vars vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig ska skriftlig uppsägning göras från första arbetslöshetsdagen respektive från första föräldralediga dag. Om vårdnadshavare säger upp förskoleplats eller pedagogisk omsorg, men önskar ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg inom fyra (4) månader, debiteras retroaktiv avgift för månaderna där emellan. Uppsägning av barnomsorgsplats görs via Eslövs kommuns e-tjänst som du når på eller skriftligt på avsedd blankett. Övergång från förskola till fritidshem Om rätt till plats i fritidshem inte uppfylls, eller om fritidshem inte behövs, avslutas placeringen på förskola den 31 juli om uppsägning inte sker tidigare. E-tjänst för barnomsorg i Eslövs kommun Som vårdnadshavare har du möjlighet att hantera dina barnomsorgsärenden via Eslövs kommuns e-tjänster, som du når via Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Lämna inkomstuppgift. Lämna vistelsetidschema. Säga upp plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra kontaktuppgifter. 11

12 Placeringsenheten Placeringsenheten administrerar barnomsorgskö samt placeringar i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem inom Eslövs kommun. Telefon: samt Telefontider: Måndag fredag klockan E-postadress: Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 Postadress: Eslövs kommun Barn och Utbildning Placeringsenheten Eslöv Följ oss på Facebook: Placeringsenheten Eslövs kommun Eslövs kommun Barn och Utbildning 12

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer