Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013"

Transkript

1 Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Acando Biotage Cellavision East Capital Explorer Eolus Vind NeuroVive Pharmceutical Nordic Service Partners Opus Group Orexo Pilum Rörvik Timber Sensys Traffic Sportamore Vitec Software Group ZetaDisplay

2 Acando Carl-Magnus Månsson, CEO God riskspridning i bolaget, i termer av kunder och sektorer Sverige förbättring under andra halvåret. Debiteringsgraden stiger och priserna har man inte kompromissat på under nedgången Rekryteringsbehov i valda nischer Tyskland oklar utveckling av efterfrågan. Men 2014 väntas bli bättre än 2013 pga omställningskostnader under 2013 Norge Mycket stark position med 80% av försäljningen mot offentliga institutioner. Man har ramavtal med 5 av 5 stora offentliga institutioner. Problem med kapacitet snarare EPB är stärkta i bilden att man kommer dela ut SEK 1 (8% yield) EPB förutser en klar förbättring i Q413 samt en mycket bra kupong

3 Biotage Torben Jørgensen, CEO Orderingången ser fortsatt bra ut, vill inte presentera några siffror men ca 20% högre än under samma period i fjol. Efterfrågebilden från näringslivet (Big Pharma) ser bättre ut än den från akademiska världen. Kina och Indien går något sämre än väntat beroende på förseningar samt valutaproblem

4 Cellavision Yvonne Mårtensson, CEO Ny produkt på gång, analys av röda blodkroppar (nuvarande analysmaskiner analyserar primärt vita blodkroppar). På gång att teckna avtal i Kina med kinesiska Mindray. Ser att efterfrågebilden på marknaden ser lite bättre ut. Q4 kommer vara positiv men inte lika bra som Q313. EBIT Q313 SEKm 10,7 innehöll en del engångsposter som förbättrade resultatet. Vi räknar med en EBIT om SEKm 8 under Q

5 East Capital Explorer Mathias Pedersen, CFO Renodlingen av portföljen fortsätter - en sannolik anledning bakom stark kursutveckling senaste tiden enligt management. Fokus på de största innehaven på genomlyst nivå. MFG växer starkt. Marginalerna goda enligt ECEX. Inget tal om exit från ECEX sida, utan bolaget skall växa vidare. Inga signaler avseende den nya värderingen av bolaget som väntas i januari 2014 Starman Utvecklas väl. En intressant spelpjäs att driva ytterligare konsolidering i branschen med. Konsolideras i ECEX Fastighetsinnehaven förvärvade till en en yield mellan 8 och 9%. Ett område man vill växa ytterligare Totala förvaltningskostnader i bolaget uppskattas av ECEX till cirka 2,5% - rimligt mot den bakgrunden att portföljen görs svår att replikera. Slutsats: Intressant NAV-spel där det sannolikt finns väsentliga övervärden i onoterade innehav

6 Eolus Vind Per Witalisson, CEO Verksamheten rullar på och trots det låga elpriset lyckas Eolus avyttra verk till bra lönsamhet. Med det låga elpriset är det egentligen bara bra vindlägen som går att sälja och sedan är det viktigt att hålla nere kostnaderna i hela kedjan från etablering till att köpa verk. Förutsättningarna för att hålla nere kostnaderna är dock goda: Positiv valutaeffekt och hårdare konkurrens. Teknikutvecklingen har gått framåt ordentligt senaste åren och verken är mycket effektivare nu och därmed ser kalkylerna produktionsmässigt bättre ut. Typen av köpare av verk har ändrats över tiden. Nu är det få privatpersoner eller kooperativ som köper. Fortfarande ser man affärer av fastighetsbolag men framtiden verkar ligga vid större institutionella köpare som är mycket långsiktiga så som pensionsfonder etc. Ett exempel är när Eolus sålde en större park till Munich Re tidigare i år. Stor konkurrens för tillverkare av verk såsom Vestas. Idag byggs hälften av alla verk i Kina (och transporteras till övriga världen) och tre av de största tillverkarna kommer från Kina (med en annan prisbild)

7 NeuroVive Mikael Brönnegård, CEO Sista patienten i fas III-studien för CicloMulsion ser ut att rekryteras under februari 2014, där efter ca 12 m observation och sammanställning. Plan att lämna in en ansökan till franska FDA (Fas III görs i Frankrike) under sommaren Plan att ha CicloMulsion på den Franska och Kinesiska marknaden under Risk att amerikanska FDA tycker att den franska fas III-studien måste kompletteras innan ett godkännande kan ges för USA. Gör en riktad och en företrädesemission på totalt SEKm 111 för att stärka kassan till

8 NSP Morgan Jallinder, CEO Nuvarande expansionsfas resulterar i växande investeringar och räntekostnader på kort sikt. Potential till starkare kassaflöde och aktieägarkompensation på ett par års sikt. En ocyklisk bransch med stabila kassaflöden till en relativt låg risk. Aktien värderas till 4x EV/EBITDA på 2014 års prognoser och till 7x P/E för 2014, ~50 procent rabatt mot OMX

9 Opus Group Magnus Greko, CEO Siktar på att bli en global ledare på fordonstest. Positionen skall nås utifrån ett befintligt teknologiledarskap, förvärv och organiskt tillväxt. Mogna marknader (EU&USA) i fokus för org. Tillväxt Förvärv i tillväxtmarknader Bilprovningen Sverige - priserna stiger. Opus har redan höjt pris 20% på tunga fordon. Prisökning från 1 jan på personbilar Konkurrenterna ligger klart över prisnivåerna i Opus Investerar relativt mycket 2014E för att förbättra tillgänglighet och service USA All fokus på förvärvet av Envirotest. Ökar lönsamheten i besiktningskontrakt genom att hyra ut utrustningen istället för att sälja den, t ex. Virginia Kalifornien - upphandling nästa år. Man räknar minst med att ta utrustningsdelen (8000 stationer) men vill även ha besiktningskontraktet. Kommer att dra capex Mycket optimistiskt management, som nu belånar sig för att vara med i företrädesemissionen. Rätt att teckna avskiljs fredag 28/

10 Orexo Nikolaj Sørensen, CEO Zubsolv har 1,2% av marknaden enligt bolaget. Ökar försäljningen med 0,2%-enheter per vecka. Bolaget tror att den riktiga ökningen kan synas först runt februari Fokus på Zubsolv till 100%, projekt som OX51 får ligger på is tills vidare, ledningen vet inte i dagsläget om de ska köra en fas IIIstudie själva eller med en partner

11 Pilum Leif Lindberg, CEO Strategiförändringen fortsätter: Bolaget har påbörjat och fortsätter renodling mot service och eftermarknad. I det arbetet har man gjort sig av med Pilum Tech och det pågår fortsatt arbete med att avyttra dotterbolaget Polyproject. Polyproject är under rekonstruktion och där söker man en ackordsuppgörelse innan man kan fortsätta avyttringen av bolaget. Den konjunkturella nedgången i industrin (SSAB, Boliden, Sandviken etc, som är stora kunder) har inneburit att många av kunderna "skjutit" upp service och underhåll för sina industrier i år och detta slår mot Pilum. Servicen måste till sist ändå göras för att inte försämra effektiviteten och detta bedömer Pilum att man inte kan försaka två år i rad. Detta plus en lite bättre konjunktur för dessa bolag bör gynna Pilum framöver enligt VD. Ökade miljökrav från bland annat EU beträffande emissioner inom industrin kommer påverka Pilum positivt med start under Dessa nya krav får genomslag under 2015/2016 men industrin måste inför detta öka rening etc för att kunna nå miljökraven

12 Rörvik Timber Per Rodert, CEO Efterfrågan pekar uppåt månad för månad. Rörvik har haft 50 % kapacitetsutnyttjande de första nio månaderna Planerar för 80 procents kapacitetsutnyttjande Inköpsplanerna i Ryssland är en joker. Lyckas man får man betydande volymer till väsentligt lägre inköpspris. Det är dock inte bevisat ännu utan ett projekt bolaget driver

13 Sensys Traffic Johan Frilund, CEO Har under 2013 fått en stor order från Trafikverket. Innehåller ett antal optioner som kan ge intäkter i 9-14 år. Kontaktsvärdet bedöms överstiga 550 MSEK. Trafikverket anser att Sensys system är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att nå målen till Böterna betalar normalt systemet på mindre än ett år, I Dubai ger böterna miljardbelopp. Därutöver kommer stora samhällsvinster pga färre döda och skadade i trafiken. Bruttomarginalen kommer att vara mer än 50 procent. Bolaget har en stark finansiell situation

14 Sportamore Johan Ryding, CEO Bolaget håller fast vid sin aggressiva tillväxtstrategi om att nå omsättning SEKm 800 år Försvagning av engelska pundet mot SEK har orsakat tydlig prisdifferens mellan brittiska och svenska internetpriser. Dock ingen större inverkan på Sportamores affär idag. Underägd aktie som siktar på finbörsen, 700 aktieägare. Få (en) större institution som ägare. Listning Nasdaq OMX Small Cap (prel. H2-14)

15 Vitec Lars Stenlund, CEO Fortsatt på jakt efter billiga förvärv. Aktiv i flera små nischer vilka var för sig är så små för att vara intressanta för större aktörer (inträdesbarriärer). Andelen återkommande intäkter nu överstigandes 70%

16 ZetaDisplay Leif Liljebrunn, CEO Bolaget fortsätter att uppvisa tillväxt. Tillväxten sker främst inom nya installationer som initialt innebär en försäljning av hårdvara med lägre marginaler än tjänsterna. Nya pilotinstallationer och ökade aktiviteter och budgetar från kunderna borgar enligt Bolaget för fortsatt tillväxt. Bruttomarginalen ligger intakt om ca 60% men höga införsäljningskostnader och övriga kostnader håller lönsamheten nere. Volymerna behöver fortsätta att öka för att nå kritisk volym och lönsamhet

17 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 Hexagon (Sälj) Ca en vecka efter Hexagons rapporterade fjärde kvartal gör vi en uppdatering där vi upprepar Sälj med oförändrad riktkurs 159 SEK. Vi ser inget utrymme

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 IFO Gårdagens IFO siffra var något sämre än väntat och pekar på en fortsatt försvagning av både nulägesbedömning som förväntansbild i tyskt näringsliv. Indexet

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Opcon med anledning av en riktad emission av aktier

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer