NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW"

Transkript

1 NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): ,00 Financials Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder Mycket bra värdeutveckling. Det av NAXS redovisade substansvärdet ökade med hela 9% under Q3. Det innebär att värdet stigit med ca under den senaste 12- månadersperioden (inkl utdelning). Bakgrunden till den goda värdetillväxten är ett antal exits gjorda av de innehavda fonderna under 12-månadersperioden samt den minskade riskpremie investerare har åsatt investeringar, vilket i sin tur påverkat värdet på portföljbolagen. En av dessa avyttringar utgörs av Valedos försäljning av Evidensia Djursjukvård. Enligt massmedia lyckades Valedo under sin 2-åriga innehavstid flerdubbla pengarna på sin investering. I och med att NAXS rapporterar sina fondinnehav med ett kvartals fördröjning och inte alla exits därmed är redovisade finns det skäl att tro att det underliggande substansvärdet är högre än det nu redovisade. Vid ett antagande om en utdelningsandel om 50% skulle en utdelning om 3-4 SEK kunna bli aktuell för Redo att göra investeringar. Kassan uppgick till kvartalsskiftet 125 MSEK samtidigt som investeringsåtaganden till fonderna utgör 140 MSEK. Men samtidigt är flera av NAXS innehavda fonder inne i en period av exits ökat vilket gör att ledningen av NAXS är mer aktiva än tidigare för att hitta nya fonder att investera i. Framgångarna som NAXS haft gör att urvalsprocessen är koncentrerad till förvaltare med erfarenhet av den nordiska small- och midcapsektorn. Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. Trots oktober månads sättning i aktiekurserna fortsätter det positiva klimatet att bestå för private equity fonderna. En god tillgång til finansiering kopplat med låga riskpremier gynnar sektorn. NAXS borde med sin erfarenhet från investeringar i branschen ha möjlighet att fortsätta ha en mycket god värdeutveckling speciellt som många av de underliggande investeringarna nu närmar sig exit. BOLAGSBESKRIVNING NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Verksamheten inleddes 2007 och hittills har investeringar skett i åtta olika fonder med sex olika förvaltare. Indirekt är därmed NAXS delägare i ca 80 olika bolag i Norden med en god branschoch storleksspridning. Analytiker: Claes Vikbladh NYCKELTAL Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 699,1 1 m (%) 5,4 Nettoskuld (MSEK) -125,7 3 m (%) 5,1 Enterprise Value (MSEK) 573,4 12 m (%) 22,1 EK per aktie (SEK) 48,90 YTD (%) 21,1 Antal aktier f. utsp. (m 14,9 52-W High 49,0 Antal aktier e. utsp. (m) 14,9 52-W Low 35,5 Free Float (%) 40,1 Symbol NAXS 2010A 2011A 2012A 2013A Värdeförändringar (m) 9,3-3,3 63,2 63,5 Rörelsens kostnader (m) -11,8-10,2-10,2-11,3 Rörelseresultat (m) -2,5-13,5 53,1 52,2 Resultat före skatt (m) -0,6-8,8 55,7 53,0 EPS 0,22-0,64 3,67 3,60 DPS 0, ,00 SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK) KURSUTVECKLING 50 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS Ägarservice HUVUDÄGARE KAPITAL QVT Fund LP 50,0% 5% Tardus Intressenter AB 9,9% 0 10,0% GEF-PFE LP 7,9% 0 8,0% Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,4% 0 1,4% LEDNING KALENDER Ordf John D Chapman 4Q-rapport VD CFO Lennart Svantesson Gösta Lundgren Q12A3Q12A4Q12A1Q13A2Q13A3Q13A4Q13A1Q14A2Q14A3Q14A Substansvärde Utdelning 2012 Utdelning 2013 Utdelning NAXS OMXSPI (ombaserad) 49 RÖSTER Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet Remium Viktig Nordic information: AB 1 All information

2 PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING (30 september 2014) FÖRDELNING EGET KAPITAL (MSEK) Fond Ursprungligt investeringsåtagande Apax Europe VII LP 15m EUR FSN Capital III LP 10m EUR Herkules Private equity Fund III LP 40m NOK Intera Fund I KY 7m EUR Intera Fund II KY 7,25m EUR Nordic Capital Fund VII LP 20m EUR Valedo Partners Fund I AB 60m SEK Valedo partners Fund II AB 65m SEK 100% 80% 60% 40% 0% Q12A3Q12A4Q12A1Q13A2Q13A3Q13A4Q13A1Q14A2Q14A3Q14A Andelar i Private Equity Fonder Nettokassa RESULTATRÄKNING MSEK 3Q12A 4Q12A 1Q13A 2Q13A 3Q13A 4Q13A 1Q14A 2Q14A 3Q A 2011A 2012A 2013A Värdeförändringar Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A Kassaflöde från rörelsen EPS 0,22-0,64 3,67 3,60 Förändring rörelsekapital Just. EPS 0,22-0,64 3,67 3,60 Kassaflöde löpande verksamheten CEPS 0,67 9-0,03 1,77 Kassaflöde investeringar DPS 0, ,00 Fritt kassaflöde Kassaflöde fin. verksamheten Nettokassaflöde BALANSRÄKNING MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A AKTIESTRUKTUR Fondandelar Antal A-aktier (m) - Likvida medel Antal B-aktier (m) 14,9 Totala tillgångar Totalt antal aktier (m) 14,9 +46(0) Eget Kapital Kortfristiga skulder Eget Kapital och Skulder Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic BOLAGSKONTAKT Grev Turegatan Stockholm Remium Nordic AB 2

3 Remium Viktig Nordic information: AB 3 All information kring BOLAGS- OCH PORTFÖLJPROFIL TOTAL EXPONERING MOT PRIVATE EQUITY-FONDER 1 100% 80% 43% 37% 35% 30% 29% 30% 25% 23% 24% 19% 60% 40% 75% 78% 80% 85% 87% 79% 80% 77% 81% 83% 0% 2Q12A 3Q12A 4Q12A 1Q13A 2Q13A 3Q13A 4Q13A 1Q14A 2Q14A 3Q14A Andelar i Private Equity-fonder (%) Kvarstående investringsåtaganden (%) Sedan bildandet av NAXS har andelen av det egna kapitalet som är investerat i P/E-fonder ökat för att som mest nå 87% i Q Till följd av portföljförsäljningar av de fonder NAXS investerat i sjönk denna siffra till 83% i Q3. I och med att NAXS eller någon annan investerare bestämmer sig för att gå in i en fond gör man ett commitment som innebär att en fond under en tidsperiod äger rätt att lyfta ett totalbelopp. Utöver redovisade investeringar har således NAXS skyldigheter att vid anfordran betala in ytterligare belopp. Sammanlagt innebär det att investerat tillsammans med förpliktigat kapital för närvarande uppgår till 102% av eget kapital. Enligt bolagets bestämmelser får det maximala förpliktigandet inte utgöra mer än 125% av eget kapital. SEKTORINDELNING I NAXS PORTFÖLJ Building & Construction 8% IT & Telecom 10% Media 3% Healthcare 27% Financial Business Services 10% Industry Consumer Goods & Services 22% NAXS har byggt upp en portfölj med åtta olika fonder (Valedo I & II, Intera I & II, FSN Capital III, Herkules III, Nordic Capital VII och Apax Europe VII) skötta av sex olika förvaltare. Små- och medelstora företag utgör 50% av de maximala förpliktigandena. Sedan 2007 har de fonder som NAXS investerat i köpt drygt 100 bolag. Till följd av försäljningar uppgår dessa nu till ca 80 stycken. NAXS andel i de 10 största bolagen i fondernas portföljer utgör drygt 30% av eget kapital. Riskspridning mellan olika branscher har också eftersträvats. Enligt bolagets bestämmelser får NAXS inte ha mer än 40% av förpliktigat kapital hos en och samma förvaltare.

4 BOLAGS- OCH PORTFÖLJPROFIL FORTS. FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR YTD Antal förvärvade bolag som ej ännu är avyttrade Antal bolag förvärvade under året som nu är avyttrade Under perioden har fonderna som ingår i NAXS portfölj sammanlagt köpt 104 bolag, av vilka 23 har sålts och 10 har rekapitaliserats. Av de 23 bolag som sålts har de genomsnittligt genererat en årlig bruttoavkastning. Den genomsnittliga perioden som fonderna innehaft portföljföretagen är 3,5 år. ARVODESSTRUKTUR Rörelsekostnaderna för driften av NAXS uppgår till ca 4 MSEK. Naccess Partners (partnerbolaget) har vidare rätt att årligen ta ut 1% av substansvärdet så länge detta belopp understiger 1 mdr SEK. Skulle värdet stiga över detta belopp äger partnerbolaget rätt att ta ut % på det överskjutande beloppet. Därutöver äger partnerbolaget rätt att uttaga 5% av avkastningen i den mån den årliga avkastningen uppgår till 5% eller mer. För närvarande uppgår de totala kostnaderna för driften till ca 10 MSEK per år, motsvarande ca 1,5% av eget kapital. Remium Nordic AB 4

5 Remium Viktig Nordic information: AB 5 All information kring REMIUM REVIEW DISCLAIMER - Viktig information Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB ( Remium ) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Läsaren av denna review kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Remium tillhandahåller, för närvarande, företagstjänsten Introduce till NAXS, för vilken Remium uppbär ekonomisk kompensation. Ansvarig analytiker äger för närvarande inga aktier i bolaget eller relaterat instrument. Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-02-08 0,00 Financials Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Svag avslutning på starkt år. Det redovisade substansvärdet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-04-2 0, Financials Låg aktivitet Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Låg aktivitet. Det redovisade substansvärdet ökade återigen i Q1

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap Ökad aktivitetsnivå Alternativa investeringar Ökad investeringsaktivitet under 201? Ökad aktivitetsnivå. Den nordiska marknaden för private equity visade på en ökad aktivitetsnivå

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap Volatil aktiemarknad Hög exitaktivitet Kassan fortsätter öka Volatil aktiemarknad. Det redovisade substansvärdet sjönk något i Q2 till 3,3 SEK per aktie. Med hänsyn till lämnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NASDAQ OMX Small Cap Negativ värdeutveckling, substansrabatt ökar Minskad exponering mot private equity Återköp fortlöper Negativ värdeutveckling men substansrabatt ökar. rapporterade ett substansvärde

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE.

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE. MAGNOLIA BOSTAD First North Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar Starkaste kvartalet någonsin. Justerat för jämförelsestörande poster rapporterade

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-12 46,9 Hälsovård Prognossänkning och VD-byte NYCKELDATA KURSUTVECKLING Prognossänkning och VD-byte. Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 216 och meddelar

Läs mer

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ODD MOLLY NASDAQ OMX Small Cap Över förväntningarna i Q1 Investeringsfas ger framtida utväxling Mindre estimatjusteringar Över förväntningarna i Q1. Försäljningen i kvartalet steg till 118 MSEK (11), motsvarande

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-4-29 KURS (SEK): 153, Industrivaror Kalendereffekter belastade Q1 Fortsatt god utveckling i Sverige Mindre estimatrevideringar Kalendereffekter belastade Q1.

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE MAGNOLIA BOSTAD First North Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar Ännu ett starkt kvartal. Omsättningen i Q2 ökade till 433,5 MSEK (88,8) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Något under estimat Electra avvecklar Linderholms Mindre estimatjusteringar Något under estimat. en uppgick till 368 MSEK (371) motsvarande en minskning om 1% jämfört

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PROBI NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-6-8 246, Hälsovård Förvärv dubblar storleken Lägre marginaler än Probi Finansieras av företrädesemission Förvärv dubblar storleken. Probis inkråmsförvärv av Nutraceutix

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-7 55,25 Hälsovård Försäljning under vår prognos Stark bruttomarginal Oväntat svag orderingång Försäljning under vår prognos. Nettoomsättningen om 473 MSEK (445)

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-8-15 52,5 Hälsovård Kräftgång för Doro Care 216 blir ett investeringsår Prognosjusteringar Kräftgång för Doro Care. Nettoomsättningen om 474 MSEK (424) motsvarade

Läs mer

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap Starkt underliggande resultat Lasernet på frammarsch Höjda prognoser Starkt underliggande resultat. Efter flera kvartal med svaga resultat slog Formpipe våra, visserligen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 216-5-17 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Rörelseresultat under förväntan Högtryck i Nedjusterade resultatestimat Rörelseresultat under förväntan. Vitec har för vana att leverera resultat i linje

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PROACT NASDAQ OMX Small Cap Något svagare än väntat Stark nykontraktering Mindre nedjusteringar Något svagare än väntat. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 723 MSEK (739). Detta motsvarade

Läs mer

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE FORTNOX Nordic Growth Market Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser Rekordhög tillväxt igen. Under ytterligare ett kvartal lyckades Fortnox öka tillväxttakten. Tillväxten relativt motsvarande

Läs mer

KURSUTVECKLING 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

KURSUTVECKLING 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 AMASTEN HOLDING Nasdaq OMX First North 216-5-18 KURS (SEK): 3,8 Fastigheter Förbättrad överskottsgrad Renodling och tillväxt Mindre estimatförändringar Förbättrad överskottsgrad. Amasten redovisade hyresintäkter

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 16 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (-17,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,37 (-1,14)

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-4-29 KURS (SEK): SINTERCAST 86, NASDAQ OMX Small Cap Industrials Lägre mätkoppsleveranser Flera nya installationer på gång Inga större förändringar Lägre mätkoppsleveranser. Trots att den underliggande

Läs mer

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE 216-8-31 KURS (SEK): SJR 37, NASDAQ OMX First North Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 217 Inga betydande justeringar Fortsatt stabilt. Omsättningen uppgick till 87,3 MSEK (82,2) innebärande

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Telecom sämre än förväntat Extrem volatilitet i Telecom Sänkt prognos andra halvåret Telecom sämre än förväntat. Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-8-31,38 Hälsovård God tillväxt i Q2 Arbetet med Wiismile fortsätter Aktiverade underskottsavdrag God tillväxt i Q2. Under Q2 uppgick Orasolvs intäkter till 28,8 MSEK

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-1-31,37 Hälsovård Engångskostnader tyngde Nedskrivning av kundfordringar Ändrade estimat efter EO Engångskostnader tyngde. Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 2,4

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015. Januari-december 2015. Fjärde kvartalet 2015. Vinstutdelning.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015. Januari-december 2015. Fjärde kvartalet 2015. Vinstutdelning. Sida 1 av 19 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Januari-december 2015 Resultat efter skatt uppgick till 64,2 (128,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,32 (8,60) SEK.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MAGNOLIA BOSTAD First North Flera större avyttringar under Q3 Nyhetsflödet fortsätter vara högt Räknar med högre utvecklingstakt framgent Flera större avyttringar under Q3. Omsättningen minskade till 242

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT Small Cap Ingen tillväxt men högre lönsamhet Fortsatt lönsamhetsfokus framöver Sänkta estimat Ingen tillväxt men högre lönsamhet. G5 redovisar preliminära intäktssiffror varför omsättningen

Läs mer

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett nytt Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE ELANDERS NASDAQ OMX Small Cap Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser Första kvartalet med LGI. Q3-rapporten domineras av att förvärvade LGI Logistics Group konsoliderades i Elanders

Läs mer

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Ingen lansering varför svagt Q Finansieringspartner Sänker estimat Ingen lansering varför svagt Q. Liksom förväntat har Greater Than ännu inte lanserat sin smarta bilförsäkringsprodukt.

Läs mer

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten Lägre tillväxt än väntat. Sportamore redovisade en tillväxt om 17% (51) i Q2, vilket klart

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015. Första kvartalet 2015. VD-kommentar. Bokslutskommuniké 2014 Sida 1 av 18

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015. Första kvartalet 2015. VD-kommentar. Bokslutskommuniké 2014 Sida 1 av 18 Sida 1 av 18 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Resultat efter skatt uppgick till 23,8 (33,3) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,60 (2,24)

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Organisationsförändring i Electra Bibehållna marknadsandelar Estimatjusteringar Organisationsförändring i Electra. För Q2 redovisade Electra en nettoomsättning om 41,2

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-8-29 KURS (SEK): 154, Industrivaror Stark resultattillväxt i Q2 Överlag stabilt över segmenten Mindre estimatjusteringar Stark resultattillväxt i Q2. en i

Läs mer

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat Överträffar estimat. Diös presenterade hyresintäkter om 331 MSEK (325), ett driftnetto om 187 MSEK (174) och ett förvaltningsresultat

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DistIT NASDAQ OMX First North Stark Q1-rapport Alcadon noteras under 216 Justerade estimat Stark Q1-rapport. Omsättningen uppgick till 384,7 MSEK (353,5) motsvarande en tillväxt om 8% jämfört med ifjol.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-05-23 10,60 Hälsovård Nytänkande bioteknik Fokus på egna projekt Avtal inom räckhåll Nytänkande bioteknik. Nuevolution är ett bioteknikföretag vars mål

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-4-26 8,6 Hälsovård Bra resultat trots negativ påskeffekt Nysatsningarna pekar åt rätt håll Små prognosjusteringar Bra resultat trots negativ påskeffekt. Den positiva

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Höjer estimat inför Q4-rapport NYCKELDATA 216-12-29 KURS (SEK): 13,25 Konsumentvaror KURSUTVECKLING Höjer estimat inför Q4-rapport. Sedan vår förra uppdatering (11

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-8-24 KURS (SEK): 68,5 Informationsteknik Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio Stark orderingång och orderbok Höjer estimat Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2017-01-18 17,10 Hälsovård Betydande avtal Attraktiv affärsmodell Betydande avtal. I mitten av december slöt Nuevolution ett avtal med det spanska läkemedelsbolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Marginalförbättring i Sportamore Segmentering av kundbasen är A och O Mot ett positivt helårsresultat för 216 Marginalförbättring i Sportamore. För det tredje kvartalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt i båda affärsområdena Gynnsam produktmix stärke Retail EPS-tillväxt under 217 Tillväxt i båda affärsområdena. Electra Gruppen presenterade en rapport som kom

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 JAYS Nasdaq OMX First North Q1 under estimat Potential med nya trådlösa hörlurar Estimatjusteringar Q1 under estimat. Jays totala intäkter minskade med 22% y/y till 8,9 MSEK (11,4). Vi hade räknat med

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5 216-9-2 KURS (SEK): POLYGIENE 14,45 NASDAQ OMX First North Industrivaror Q2 strax under estimat Knyter ytterligare nya partners till sig Estimatjusteringar Q2 strax under estimat. Polygiene fortsatte i

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CTT SYSTEMS NASDAQ OMX Small Cap Ännu ett starkt kvartal Över 1 luftfuktare i luften Stora investeringar Ännu ett starkt kvartal. Efter ett rekordresultat under Q1 fortsätter CTT att leverera. en steg

Läs mer

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE.

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE. 216-7-18 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser Starkare marginal och resultat än väntat. Vitec

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015. Första halvåret 2015. Andra kvartalet 2015. VD-kommentar

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015. Första halvåret 2015. Andra kvartalet 2015. VD-kommentar Delårsrapport januari - juni 2015 Sida 1 av 18 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret 2015 Resultat efter skatt uppgick till 58,4 (44,7) MSEK. Resultatet

Läs mer

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE 216-1-24 KURS (SEK): VITEC 72,25 NASDAQ OMX Small Cap något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering något i underkant. Omsättningen uppgick till 164 MSEK (152) vilket var marginellt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Sida 1 av 16 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Januari december 2012 Resultat efter skatt uppgick till 54,9 (-9,5) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,67

Läs mer

NAXS har haft en positiv utveckling under årets tre första månader med en tillväxt av substansvärdet per aktie om 3,3%.

NAXS har haft en positiv utveckling under årets tre första månader med en tillväxt av substansvärdet per aktie om 3,3%. Delårsrapport januari - mars 2016 Sida 1 av 18 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari mars 2016 Första kvartalet 2016 Resultat efter skatt uppgick till 25,2 (23,8) MSEK. Resultatet

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Q4 strax under estimat 4/1/25 Justerar estimat för ny strategi Q4 strax under estimat. Intäkterna i Q4 uppgick till 43 MSEK (411), motsvarande 4,6% organisk tillväxt. Valutajusterat

Läs mer

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE.

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE. 217-2-1 KURS (SEK): TAGMASTER 1,33 NASDAQ OMX First North Industrivaror Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar Stark organisk och förvärvad tillväxt.

Läs mer

Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK per aktie motsvarar värdet av likvida medel.

Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK per aktie motsvarar värdet av likvida medel. Stockholm 5 februari 2009 PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké 2008 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 MSEK. Redovisat eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 38,47 SEK varav 29,24 SEK

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Uppdaterade estimat efter förvärv NYCKELDATA 2016-12-12 KURS (SEK): 59,00 Fastigheter KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat efter förvärv. Diös ingick i slutet av november avtal om

Läs mer

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar I linje med förväntningarna. Diös redovisade hyresintäkter om 330 MSEK (323) och ett driftnetto om

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 15 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Bokslutskommuniké Januari-december Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-14,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,22 (-0,98) SEK.

Läs mer

Sammanlagt har nu NAXS lämnat investeringsåtaganden om ca 629 MSEK motsvarande 111 procent av bolagets egna kapital.

Sammanlagt har nu NAXS lämnat investeringsåtaganden om ca 629 MSEK motsvarande 111 procent av bolagets egna kapital. Stockholm 17 augusti 2009 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari juni 2009 Andra kvartalet 2009 Resultat efter skatt uppgick till -13,0 (0,5) MSEK. Första halvåret 2009 Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 15 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari mars 2011 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till 15,6 (-3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Ökad ARPU drev tillväxten Bruttomarginalyft bakom starkt resultat Uppjusterade prognoser Ökad ARPU drev tillväxten. Omsättningen uppgick till 115 MSEK (92) motsvarande

Läs mer

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Stark tillväxt, resultat som förväntat Lägre bruttomarginal än väntat God skalbarhet ger estimathöjning Stark tillväxt, resultat som förväntat. Omsättningen uppgick under

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-8 KURS (SEK): SWEDOL 23,1 NASDAQ OMX MidCap Konsumentvaror och -tjänster Stark försäljningsutveckling Kapitalbindning och omorganisering Estimatförändringar Stark försäljningsutveckling. Under tredje

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MSAB NASDAQ OMX Small Cap Q2 i linje med estimat Åter tillväxt - slagigt på regional nivå Mindre prognosjusteringar Q2 i linje med estimat. en uppgick till 52, MSEK (51,5) motsvarande en tillväxt om 4%

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAVOTEC NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-3-2 24,4 Industri Extraordinär lönsamhet i kvartalet Strategisk plan med mål inom räckhåll Estimatjusteringar Extraordinär lönsamhet i kvartalet. Nettoomsättningen

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Stockholm 17 oktober 2008 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 1 januari 2008 30 september 2008 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Synligt substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Stark Q3 över estimat Kassaflödet visar sig än mer Höjer estimat Stark Q3 över estimat. Intäkterna, som var kända, uppgick i Q3 till 126,5 MSEK (96,1), motsvarande

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-3 1,4 Hälsovård UAE driver tillväxten Bästa resultatet i Q3 Upprampning binder kapital UAE driver tillväxten. Försäljningsintäkterna under Q3 uppgick till 189

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ARISE NASDAQ OMX Small Cap Bohult avyttrad Kapitalmarknadsdag under Q2 Justerade estimat Bohult avyttrad. Nettoomsättningen uppgick till 9 MSEK (6) under Q2 vilket överträffade vår prognos om 83 MSEK.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CONSILIUM NASDAQ OMX Small Cap Nya produkter tynger resultatet Utmanande marknad Bra orderingång Nya produkter tynger resultatet. Trots att en stor del av Consiliums kunder har uppenbara problem för närvarande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-11-25 9,85 Hälsovård Resultat som förväntat Betydande avtal med Amgen Utlicensiering inom sex månader Resultat som förväntat. Nettoomsättningen under

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MSAB NASDAQ OMX Small Cap Tillväxten kom tillbaka Tillväxt ger resultat Mindre estimathöjningar Tillväxten kom tillbaka. Efter tre kvartal med låg eller negativ tillväxt levererade MSAB ett tredje kvartal

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Dubblad marginal i Sverige Breddar teknikerbjudande Mindre estimathöjningar Dubblad marginal i Sverige. Opus tillväxt var 8,7% y/y i Q3 varav 8,6% organiskt. Intäkterna kom

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 17 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Bokslutskommuniké 2011 Januari-december 2011 Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,64

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Januari-december 2014. Fjärde kvartalet 2014. Vinstutdelning.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Januari-december 2014. Fjärde kvartalet 2014. Vinstutdelning. Sida 1 av 19 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké Januari-december Resultat efter skatt uppgick till 128,0 (54,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 8,60 (3,64) SEK. Substansvärdet

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK.

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Stockholm 7 februari 2008 PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 september 2006 31 december 2007 Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

KURSUTVECKLING 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0. FINANSIELL KALENDER att få exponering mot råoljetransportmarknaden.

KURSUTVECKLING 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0. FINANSIELL KALENDER att få exponering mot råoljetransportmarknaden. CONCORDIA MARITIME NASDAQ OMX Small Cap 216-11-16 KURS (SEK): 13,75 Industrivaror Fortsatt försämring av marknaden Kraftsamlar Risk för fortsatt dålig marknad Fortsatt försämring av marknaden. Den nedåtgående

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Ekonomisk översikt /1 30/6

Ekonomisk översikt /1 30/6 Delårsrapport januari - juni 017 Sida 1 av 19 NAXS AB(publ) Delårsrapport januari juni 017 Första halvåret 017 Resultat efter skatt uppgick till 59,8 (45,) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 4,14

Läs mer

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Andra kvartalet VD-kommentar

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Andra kvartalet VD-kommentar Delårsrapport januari juni 2013 Sida 1 av 18 NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Första halvåret 2013 Resultat efter skatt uppgick till 20,3 (32,8) MSEK. Resultatet

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EOLUS VIND NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-9 23,3 Energi Lägre förlust än befarat Högre aktivitet att vänta Marginella estimatjusteringar Lägre förlust än befarat. I Q4 uppgick omsättningen till

Läs mer