A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (41) Datum Tid Kl Ajournering Mötet ajourneras kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef Britta Själander, sekreterare Marcus Kallioinen, landstinget, 138 c) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen, 138 d) Niklas Nordén, ekonomichef, 139, 140, 141 Ulla Ullstein, kommunplanerare, 143 Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef, 145 Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Ordförande.... Åsa Sjödén , Bengt Sörlin 152 Justerare... Bengt Sörlin , 153, Justerare... Jonny Ohlsson 151, 152 Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå /Ulla Johansson

2 2 (41) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning Ledamöter varo ers Elisabet Lassen (S) X Ordf. t.o.m. 148 Åsa Sjödén (S) X J Ordf. fr.o.m. 149 John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) - Kim Lundin (S) - X X X X Mattias Ahlenhed (ViSKB) - R Gunilla Fluur (ViSKB) X R Bengt Sörlin (M) X J J R R Kerstin Franzén (M) X J R R Johan Andersson (C) X R R Ulf Breitholtz (V) X Tjg t.o.m. 138 Leif Östberg (FP) - Ersättare Catherine Näsmark (S) - Lennart Önblad (S) X X Stina Näslund (S) X X Nils-Gunnar Molin (S) X T.o.m. 148 My Larsson (S) - Morgan Nordin (S) X X Tjg fr.o.m. 149 Anita Bergsten (S) X T.o.m. 148 Jörgen Åslund (ViSKB) X X R Birgitta Häggqvist (ViSKB) X Jonny Ohlsson (M)) X X Sven-Olov Gradin (M) - Tjg, 151, 152, 154, just. 151 Kjell-Åke Sjöström (V) X X Tjg fr.o.m. 139 Carin Collén (V) X X Tjg 152 Maria Wennberg (C) X X Tjg fr.o.m. 149 Margareta Alton (MP) X X R Tjg t.o.m. 148

3 3 (41) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll anmäls från kommunstyrelsens utskott - samhällsutveckling allmänna vård och omsorg unga och lärande Ändring av dagordning Tillkommande ärende: Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Utgående ärende: Bredbandsutbyggnad Helgum - Edsele

4 4 (41) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll från utskottssammanträden Informationer Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen Budget 2016 och plan Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s delegeringsordning, komplettering Remiss Utredningen om Matchningsanställningar Samarbetsavtal med Ångermanlands Fotbollförbund Folketshusstiftelsen Hullsta Gård, borgensförbindelse Bidragsansökan från QL Sollefteå ekonomisk förening Bidragsansökan från Sollefteå Hockey Kommunens firmatecknare, komplettering Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Ansvarfrihet 2014 Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen Ansvarsfrihet 2014 Samordningsförbundet i Sollefteå Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

5 5 (41) 21 Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Delgivningar Delegeringsbeslut

6 6 (41) 138 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Magnus Karlsson, näringslivschef, länsstyrelsen - Läget i länet inom företag och entreprenörskap Näringslivet i länet är robust och tillväxtviljan stor. Utmaningen är att få tag i personal med rätt kompetens. Västernorrland ligger över tid bra till i Svenskt Näringslivs rankning. b) Cathrin Johansson och Thomas Östlund, näringslivskontoret - Business Start affärsutvecklingsprogram Regional inkubator har genomfört Business Start i Sollefteå och Junsele och en ny omgång ska genomföras under hösten. Åkroken Business Incubators idétävling jagharenide.nu genomförs för tillfället i Sollefteå. Totalt har cirka 20 bidrag lämnats in. I mitten av juni hålls lokal delfinal där vinnarna går vidare som finalister till den stora regionfinalen i slutet på året. - Utvecklingstjänst i Junsele Länsstyrelsen har lovat 50 % finansiering av en tjänst inom näringslivsutveckling i Junsele. Företagarföreningen vill ha besked hur det går med tillsättningen. Näringslivskontoret menar att den befintliga personal som finns inom kontoret är till för hela kommunen och att man bland annat därför inte arbetat med frågan. Näringslivskotoret får uppdrag att snarast starta arbetet med tillsättningen i Junsele. - Servicepunkter Totalt har tre handlare i kommunen tecknat avtal om lokal kommunal servicepunkt. De har alla tecknat avtal om samtliga fem uppdrag: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling - Uppföljning Migrationscenter i Ramsele Rekrytering av projektledare pågår.

7 7 (41) Forts. 138 c) Marcus Kallioinen, primärvårdsdirektör, landstinget - Familjecentral I en familjecentral samordnar landsting och kommun sina resurser. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. En politisk viljeinriktning, framtagning av beslutsunderlag och politiskt beslut i kommun och landsting krävs. Därefter ska en arbetsgrupp tillsättas som utreder förslaget. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en familjecentral. d) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen - Revisionsrapport Verksamhetens effektivitet Revisorerna informerar om revisionsrapporten Verksamheternas effektivitet där man granskat effektiviteten inom gymnasieskolan och särskilt boende inom äldreomsorgen. Revisorerna konstaterar att arbetet med att effektivisera verksamheten varken hanteras på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. e) Elisabet Lassen, kommunstyrelsens ordförande - Sollefteåforsen E.ON-koncernen ska dela upp sin verksamhet, vilket bland annat innebär att elproduktionsverksamheten ska separeras från den övriga koncernen och börsnoteras. Enligt konsortialavtal och bolagsordning ska delägaren Sollefteå kommun erbjudas inlösen av E.ON:s aktier i Sollefteåforsen AB. Kommunen har begärt in en prisuppgift och E.ON kommer att lämna en sådan till kommunen under sommaren. Aktierna ska säljas under hösten. Från det datum aktierna börjar säljas har kommunen 90 dagar på sig att ta ställning till ett eventuellt köp. - Besök av nya lokalpolischefen Den 5 juni besökte Tomas Nyberg kommunen för att informera om den nya polisorganisationen. Nyberg är chef för lokalpolisområde Södra Ångermanland där Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner ingår. Den nya organisationen gör att polisen kommer närmare medborgarna och får mer resurser lokalt. Tommy Nyberg kommer att informera i kommunstyrelsen i september eller oktober. f) Kommunchef Tomas Alsfjell - Företagsbesök från företaget Hero Den 5 juni besökte representanter från Hero, ägare av Gålsjöbruk, kommunen. Tor Brekke, Harry MacNeill och Maria Wennberg informerade om Heros verksamhet.

8 8 (41) Forts Ensamkommande barn Alltfler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Under årets första fem månader sökte över barn asyl, vilket är en ökning med närmare 80 % jämfört med samma period förra året. Med anledning av detta finns inte tillräckligt många asylplatser för barnen. Därför kommer Migrationsverket inom kort behöva använda sig av utvidgade anvisningar. - Höga vattenflöden En klass 2-varning för höga vattenflöden kan komma att utfärdas. - Visionsprogram för Hallstaberget Kommunstyrelseförvaltningen undersöker möjligheten att ta fram ett EU-projekt för delar av Vision Hallstaberget.

9 9 (41) 139 KS/66/2015 (4) Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj 2015 s beslut Redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015 godkänns. ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Reservation Kerstin Franzén (M), Bengt Sörlin (M), Johan Andersson (C) Ärendebeskrivning Sollefteå kommun redovisar till och med maj månad ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än budget. Verksamhetens samlade budgetavvikelser efter tre månader är minus 10 mnkr (7,4 mnkr i april). Positiva avvikelser redovisar gemensam service och medborgarservice. Inom produktion visar nästan samtliga verksamheter på negativa avvikelser, den största negativa budgetavvikelsen redovisar gymnasieskolan med ett utfall på minus 6 mnkr en försämring med 1,3 mnkr sedan april. Pensionskostnader har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr som beräknas öka linjärt till årets slut. Skatter och utjämning ger ett positivt resultat på 5,1 mnkr, detta överskott beräknas täcka det förväntade underskottet hos Sollefteå forsen till följd av låga elpriser. Prognosen för helåret 2015 bedöms till 9,5 mnkr vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. I prognosen ligger medräknat 10 mnkr i återbetalning av AFA premier för Ett omfattande åtgärdsarbete pågår för att få verksamheternas ekonomi i balans, detta arbete fortlöper under hela Förvaltningens förslag godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015.

10 10 (41) Forts. 139 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Förvaltningens förslag 2 Åsa Sjödén (S) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Bengt Sörlin (M) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att omfördela medel till skolan. Förslaget biträds av Kerstin Franzén (M) och Johan Andersson (C) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Sörlin (M) förslag och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Verksamhetsuppföljning maj, kommunstyrelseförvaltningen

11 11 (41) 140 KS/289/2015 (2) Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen s beslut ger förvaltningen följande uppdrag. 1 Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. 2 Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral Ärendebeskrivning Kommunen har en viktig roll i samhället och ska vara aktiv i viktiga samhällsfrågor. Åsa Sjödén (S) föreslår därför att förvaltningen ges följande uppdrag. - Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. - Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral i Sollefteå Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag och finner att kommunstyrelsen gör detta.

12 12 (41) 141 KS/288/2015 (4.2) Budget 2016 och plan s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Skattesatsen för 2016 fastställs till 23,39 kr, oförändrad från föregående år. Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare. 2 har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. 5 Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % av låneskulden per Resultatbudget fastställs enligt bilaga 1 a 7 Driftbudget för nämnder och verksamhetsområden fastställs enligt bilaga1 b 8 Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c 9 Kommunens gemensamma verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d 10 Finansiella mål - Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år. - Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 %. Reservationer Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Johan Andersson (C) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för alliansens förslag. Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för (ViSKB) förslag.

13 13 (41) Forts. 141 Margareta Alton (MP) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7och 9 till förmån för (ViSKB) förslag förutom prioriteringarna som hon reserverar sig mot till förmån för (MP) förslag. Budgetberedningens förslag Utdebiteringen från och med 2016 föreslås oförändrad Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2016 Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % avlåneskulden per 31/ Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 % - Resultatbudget, driftbudget för nämnder 2016 fastställs enligt bilaga 1 a och b - Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c - Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Budgetberedningens förslag Förslaget biträds av Åsa Sjödén (S) 2 Alliansens förslag Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M) och Johan Andersson (C) 3 Västrainitiativets förslag Förslaget biträds i sin helhet av Gunilla Fluur (ViSKB) Sifferdelen i förslaget biträds av Margareta Alton (MP) 4 Miljöpartiets förslag till prioriteringar Förslaget biträds av Margareta Alton (MP)

14 14 (41) Forts Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d Kommungemensam verksamhet ID Kollektivtrafik minskas med 1 mnkr per år ID Pott särskilda satsningar ökas med 1 mnkr per år Den summa som är budgeterad på ID Kollektivtrafik ska respektive år vara 11 mnkr. Resterade summa förs över till ID Pott särskilda satsningar. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga och kommunstyrelsen beslutar enligt Västrainitiativets förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelen beslutar enligt Miljöpartiets förslag gällande prioriteringar och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d och finner att kommunstyrelsen antar detta.

15 15 (41) 142 KS/232/2015 (10) Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit Ärendebeskrivning Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen. Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2014 visar att arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar där samtliga anställda är delaktiga. Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och förvaltningsspecifika. Följande förbättringsområden upptäcktes vid uppföljningen: - Skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och information om innebörden av detta - Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten - Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten - Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda vid skolan - Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld - Fortsatt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor bland annat med hjälp av handbok vid arbetsplatsträffar - Tillbudsrapportering Vid jämförelse med 2013 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden som framkom då till viss del har åtgärdats. Till exempel är det fler chefer än föregående år som uppger att det finns skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och det är färre som svarar att man inte gör handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Dock kvarstår en del förbättringsområden, se ovan. Allmänna utskottets föreslag 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit

16 16 (41) Forts. 142 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Rapport Allmänna utskottets protokoll

17 17 (41) 143 KS/245/2015 (4) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s beslut 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Ärendebeskrivning Enligt dokumentet Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen, KF , ska kommunstyrelseförvaltningen i en årlig verksamhetsberättelse redovisa en sammanställning av de åtgärder som genomförts samt en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat. Allmänna utskottets förslag 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Beslutsunderlag Kommunägda skogen Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014, kommunstyrelseförvaltningen Allmänna utskottets protokoll

18 18 (41) 144 KS/239/2014 (1) s delegeringsordning, komplettering s beslut Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef arbetsmarkandsenhet Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har kommunchef samt huvudenhetschefer delegation att lönesättning av personal. I enlighet med beslut i fullmäktige har antalet s.k. BEA-anställningar ökat (BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). För att underlätta anställningsprocessen föreslår förvaltningen att chefen för arbetsmarknadsenheten får delegation att lönesätta BEA-anställda. Chefen för arbetsmarknadsenheten hade motsvarande delegation i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden. Allmänna utskottets förslag Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef AME Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll

19 19 (41) 145 KS/170/2015 (2) Remiss Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) s beslut antar förvaltningens yttrande som sitt. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på utredningen Matchningsanställningen nya vägar till jobb. Utredningen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun lutar sig till stor del mot Sveriges Kommuner och Landstings remissyttrande i frågan. Huvudsakliga synpunkter: Matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att anställa långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs som ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsaktörerna ska ansvara för kompetensutveckling, stöd och matchning. Sollefteå kommun anser att Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att erbjuda aktiva insatser till deltagare som blir arbetslösa efter matchningsanställning. Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. beslutar enligt detta förslag.

20 20 (41) Forts. 145 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll Förvaltningens förslag till yttrande Det är viktigt att ge personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid kvalificerat stöd för att de ska hitta nya vägar till arbete. Därför välkomnas utredningens förslag om matchningsanställningar för långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun hyser förhoppningen att matchningsanställningarna ska kunna bidra till att bryta könsbarriärer inom arbetslivet och öppna dörrar till arbetsmarknaden för arbetssökande som alltför ofta sorteras bort i rekryteringsförfarandet. Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att utifrån individuella behov samordna samhällets insatser till stöd för långtidsarbetslösa antingen det handlar om arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, socialt stöd, vård etc. 2.1 Utformningen Sollefteå kommun anser att matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att på prov anställa långtidsarbetslösa som annars inte skulle fått chansen Anställning Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs i form av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vi anser att utredarens ambition att harmonisera regelverket för matchningsanställningar med redan befintliga regler är lovvärt. Vi vill också betona vikten av att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att omedelbart efter avslutat matchningsanställning erbjuda arbetslösa deltagare aktiva insatser inom ramen för t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin. Insatserna bör baseras på de erfarenheter deltagaren fått under matchningsanställningen och omdömen/rekommendationer från matchningsaktören. Sollefteå kommun stöder utredarens förslag att matchningsanställningarna ska vara på 75 procent och att resterande tid avsätts för kompetensutveckling och olika stödåtgärder Uthyrning Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden, dvs. i alla sektorer, branscher och ett brett spektrum av yrken. För deltagarna är det en trygghet att hon/han är anställd och får lön från matchningsföretaget och att det är matchningsaktörens ansvar att hitta lämpliga kundföretag. Vi vill betona vikten av att upphandlande myndighet ställer krav på och kontrollerar att deltagarna har meningsfulla och kompetensutvecklande aktiviteter då de inte är uthyrda.

21 21 (41) Forts Kompetensutveckling Sollefteå kommun stöder förslaget att deltagarna ska få kompetensutveckling minst 15 % av den anvisade tiden och att det ska upprättas en utbildningsplan för varje individ. Syftet ska vara att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov Stöd och matchning Sollefteå kommun stöder tanken att det ska vara enkelt att anställa långtidsarbetslösa och att det är bra att ansvaret för att stötta den enskilde läggs på matchningsföretagen, som också får till uppgift att introducera och utbilda handledare på arbetsplatsen. 2.2 Inriktning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det inte bör finnas några begränsningar vad gäller sektorer eller branscher där kundföretagen verkar. 2.3 Matchningsaktörer Sollefteå kommun vill att hänsyn tas till att det tidigare varit svårt att hitta lämpliga aktörer i mindre kommuner och glesbygd. Att det därför måste skapas ytterligare incitament för att få fram aktörer i dessa områden. Särskilt på platser där långtidsarbetslösheten är som störst. Kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer, men är enligt Kommunallagens bestämmelser förhindrade att delta i offentliga upphandlingar. Sollefteå kommun vill därför föreslå att regeringen utreder om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna ges rollen som matchningsaktörer i kommuner där inga privata företag lämnat anbud. Regeringen föreslås också utreda om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer visavi grupper eller enskilda arbetssökande som inte kan anvisas till någon privat matchningsaktör då de t.ex. söker arbete inom andra branscher än de som matchningsaktören samarbetar med Kravspecifikation i upphandlingen Sollefteå kommun tillstyrker förslaget att utse Arbetsförmedlingen till upphandlande myndighet. För att underlätta för presumtiva matchningsaktörer bör upphandlingen av matchningsaktörer följa samma struktur som förmedlingens tidigare upphandlingar av t.ex. kompletterande aktörer. I den utsträckning det är möjligt bör även kvalificeringskriterierna likna de som idag tillämpas.

22 22 (41) Forts Ersättningsmodell Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att hitta en ersättningsmodell som skapar incitament för matchningsaktörerna att leverera tjänster av hög kvalitet. Det är viktigt att matchningsaktörerna inte kan göra vinst bara genom att deltagarna finns i deras verksamhet. Vi stöder därför förslaget om prestationsbaserad ersättning Anvisning Sollefteå kommun stöder förslaget att Arbetsförmedlingens ska ansvara för urvalet av deltagare. Vi anser dock att det behövs en tydligare definition av vilka som ingår i målgruppen. Förbundet föreslår att målgruppen för matchningsanställningar ska vara samma som för nystartsjobb. Det innebär bl.a. att det inte bara är den tid en arbetssökande varit inskriven på Arbetsförmedlingen som ska kvalificera henne/honom för en matchningsanställning utan att hänsyn tas till all tid den arbetssökande varit frånvarande från arbetslivet. Till skillnad från nystartsjobb bör dock matchningsanställningar vara ett arbetsmarknadspolitiskt program Ansvar och myndighetsutövning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det som brukar kallas myndighetsutövningen bör vara arbetsförmedlingens ansvar. Matchningsaktörerna ska ansvara, i enlighet med kraven i kontraktsvillkoren, för genomförande och dokumentation. Det sistnämnda ska ligga till grund för att aktörerna ska få ersättning, men är också ett viktigt underlag för fortsatta insatser från förmedlingens sida då de efter avslutad matchningsanställning ska stödja arbetssökande som inte fått jobb eller påbörjat reguljära studier Utflöde och återflöde Matchningsaktörerna har i uppdrag att matcha deltagarna mot lämpliga arbeten med eller utan statliga subventioner. Sollefteå kommun uppfattning är att förutsättningarna för detta är goda eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. Sollefteå kommun vill dock understryka att det råder stora regionala skillnader, vilket sannolikt kommer att påverka möjligheterna att få till stånd matchningsanställningar. 2.8 Risker och konsekvenser Sollefteå kommun anser att utredarens förslag, att lönestödet för matchningsanställningar samordnas med regelverket för det särskilda anställningsstödet, är bra. Att matchningsaktörerna inte får full kostnadstäckning innebär att de får en press på sig att matcha deltagarna till jobb för att få kostnadstäckning och göra en vinst.

23 23 (41) Forts. 145 Sollefteå kommun vill betona vikten av en fortlöpande uppföljning av matchningsaktörernas arbete i syfte att eliminera risken för att de försöker göra sig av med deltagare som uppfattas som olönsamma och för att upptäcka eventuella försök att på olagligt sätt erhålla ersättning. Vi stödjer därför också förslaget att implementera matchningsanställningar i form av en försöksverksamhet, då det ger möjligheter att utvärdera och vid behov förändra ersättningsmodellen. 3 Utvärdering Sollefteå kommun stödjer utredarens förslag rörande uppföljning av försöksverksamheten. Vi vill emellertid uttrycka tveksamhet till försöksverksamhetens längd. Med det föreslagna upplägget, att deltagare/år ska anvisas under en treårsperiod, tar det fem år från start till slut. Sollefteå kommun skulle vilja föreslå att tiden förkortas med minst ett år. Ambitionen skulle kunna vara att anvisa personer under uppstartsåret och personer påföljande år. Vi vill understryka att behovet av att i kommande utvärderingar beakta och belysa jämställdhets- och mångfalden. 4 Matchningsanställningen på längre sikt Precis som utredaren skriver finns det i dagsläget ingen anledning att föreslå annan utformning på lång sikt. Kommande utvärderingar och synpunkter från det s.k. Utvecklingsrådet kommer att få avgörande betydelse för eventuella förändringar. Om det inte fungerar med privata matchningsaktörer kan regeringen i framtiden överväga om kommunerna ska ges i uppdrag verka som något slags matchningsaktörer. 5 Matchningsanställning relaterat andra anställningar I utredningsdirektivet angavs att utredaren skulle klarlägga om matchningsanställningarna skulle kunna utgöra ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Sollefteå kommun anser att matchningsanställningarna i jämförelse med sysselsättningsfasen ger deltagarna stora fördelar eftersom de kan få en hel kedja av insatser: kompetensutveckling, socialt stöd, matchning till jobb på den reguljära arbetsmarknaden och dessutom kollektivavtalsenlig lön. Möjligheten att vara kvar i en matchningsanställning i två år säkerställer att de deltagarna som så behöver kan få erforderligt stöd och insatser utifrån individuella behov.

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer