A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (41) Datum Tid Kl Ajournering Mötet ajourneras kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef Britta Själander, sekreterare Marcus Kallioinen, landstinget, 138 c) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen, 138 d) Niklas Nordén, ekonomichef, 139, 140, 141 Ulla Ullstein, kommunplanerare, 143 Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef, 145 Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Ordförande.... Åsa Sjödén , Bengt Sörlin 152 Justerare... Bengt Sörlin , 153, Justerare... Jonny Ohlsson 151, 152 Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå /Ulla Johansson

2 2 (41) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning Ledamöter varo ers Elisabet Lassen (S) X Ordf. t.o.m. 148 Åsa Sjödén (S) X J Ordf. fr.o.m. 149 John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) - Kim Lundin (S) - X X X X Mattias Ahlenhed (ViSKB) - R Gunilla Fluur (ViSKB) X R Bengt Sörlin (M) X J J R R Kerstin Franzén (M) X J R R Johan Andersson (C) X R R Ulf Breitholtz (V) X Tjg t.o.m. 138 Leif Östberg (FP) - Ersättare Catherine Näsmark (S) - Lennart Önblad (S) X X Stina Näslund (S) X X Nils-Gunnar Molin (S) X T.o.m. 148 My Larsson (S) - Morgan Nordin (S) X X Tjg fr.o.m. 149 Anita Bergsten (S) X T.o.m. 148 Jörgen Åslund (ViSKB) X X R Birgitta Häggqvist (ViSKB) X Jonny Ohlsson (M)) X X Sven-Olov Gradin (M) - Tjg, 151, 152, 154, just. 151 Kjell-Åke Sjöström (V) X X Tjg fr.o.m. 139 Carin Collén (V) X X Tjg 152 Maria Wennberg (C) X X Tjg fr.o.m. 149 Margareta Alton (MP) X X R Tjg t.o.m. 148

3 3 (41) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll anmäls från kommunstyrelsens utskott - samhällsutveckling allmänna vård och omsorg unga och lärande Ändring av dagordning Tillkommande ärende: Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Utgående ärende: Bredbandsutbyggnad Helgum - Edsele

4 4 (41) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll från utskottssammanträden Informationer Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen Budget 2016 och plan Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s delegeringsordning, komplettering Remiss Utredningen om Matchningsanställningar Samarbetsavtal med Ångermanlands Fotbollförbund Folketshusstiftelsen Hullsta Gård, borgensförbindelse Bidragsansökan från QL Sollefteå ekonomisk förening Bidragsansökan från Sollefteå Hockey Kommunens firmatecknare, komplettering Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Ansvarfrihet 2014 Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen Ansvarsfrihet 2014 Samordningsförbundet i Sollefteå Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

5 5 (41) 21 Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Delgivningar Delegeringsbeslut

6 6 (41) 138 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Magnus Karlsson, näringslivschef, länsstyrelsen - Läget i länet inom företag och entreprenörskap Näringslivet i länet är robust och tillväxtviljan stor. Utmaningen är att få tag i personal med rätt kompetens. Västernorrland ligger över tid bra till i Svenskt Näringslivs rankning. b) Cathrin Johansson och Thomas Östlund, näringslivskontoret - Business Start affärsutvecklingsprogram Regional inkubator har genomfört Business Start i Sollefteå och Junsele och en ny omgång ska genomföras under hösten. Åkroken Business Incubators idétävling jagharenide.nu genomförs för tillfället i Sollefteå. Totalt har cirka 20 bidrag lämnats in. I mitten av juni hålls lokal delfinal där vinnarna går vidare som finalister till den stora regionfinalen i slutet på året. - Utvecklingstjänst i Junsele Länsstyrelsen har lovat 50 % finansiering av en tjänst inom näringslivsutveckling i Junsele. Företagarföreningen vill ha besked hur det går med tillsättningen. Näringslivskontoret menar att den befintliga personal som finns inom kontoret är till för hela kommunen och att man bland annat därför inte arbetat med frågan. Näringslivskotoret får uppdrag att snarast starta arbetet med tillsättningen i Junsele. - Servicepunkter Totalt har tre handlare i kommunen tecknat avtal om lokal kommunal servicepunkt. De har alla tecknat avtal om samtliga fem uppdrag: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling - Uppföljning Migrationscenter i Ramsele Rekrytering av projektledare pågår.

7 7 (41) Forts. 138 c) Marcus Kallioinen, primärvårdsdirektör, landstinget - Familjecentral I en familjecentral samordnar landsting och kommun sina resurser. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. En politisk viljeinriktning, framtagning av beslutsunderlag och politiskt beslut i kommun och landsting krävs. Därefter ska en arbetsgrupp tillsättas som utreder förslaget. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en familjecentral. d) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen - Revisionsrapport Verksamhetens effektivitet Revisorerna informerar om revisionsrapporten Verksamheternas effektivitet där man granskat effektiviteten inom gymnasieskolan och särskilt boende inom äldreomsorgen. Revisorerna konstaterar att arbetet med att effektivisera verksamheten varken hanteras på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. e) Elisabet Lassen, kommunstyrelsens ordförande - Sollefteåforsen E.ON-koncernen ska dela upp sin verksamhet, vilket bland annat innebär att elproduktionsverksamheten ska separeras från den övriga koncernen och börsnoteras. Enligt konsortialavtal och bolagsordning ska delägaren Sollefteå kommun erbjudas inlösen av E.ON:s aktier i Sollefteåforsen AB. Kommunen har begärt in en prisuppgift och E.ON kommer att lämna en sådan till kommunen under sommaren. Aktierna ska säljas under hösten. Från det datum aktierna börjar säljas har kommunen 90 dagar på sig att ta ställning till ett eventuellt köp. - Besök av nya lokalpolischefen Den 5 juni besökte Tomas Nyberg kommunen för att informera om den nya polisorganisationen. Nyberg är chef för lokalpolisområde Södra Ångermanland där Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner ingår. Den nya organisationen gör att polisen kommer närmare medborgarna och får mer resurser lokalt. Tommy Nyberg kommer att informera i kommunstyrelsen i september eller oktober. f) Kommunchef Tomas Alsfjell - Företagsbesök från företaget Hero Den 5 juni besökte representanter från Hero, ägare av Gålsjöbruk, kommunen. Tor Brekke, Harry MacNeill och Maria Wennberg informerade om Heros verksamhet.

8 8 (41) Forts Ensamkommande barn Alltfler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Under årets första fem månader sökte över barn asyl, vilket är en ökning med närmare 80 % jämfört med samma period förra året. Med anledning av detta finns inte tillräckligt många asylplatser för barnen. Därför kommer Migrationsverket inom kort behöva använda sig av utvidgade anvisningar. - Höga vattenflöden En klass 2-varning för höga vattenflöden kan komma att utfärdas. - Visionsprogram för Hallstaberget Kommunstyrelseförvaltningen undersöker möjligheten att ta fram ett EU-projekt för delar av Vision Hallstaberget.

9 9 (41) 139 KS/66/2015 (4) Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj 2015 s beslut Redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015 godkänns. ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Reservation Kerstin Franzén (M), Bengt Sörlin (M), Johan Andersson (C) Ärendebeskrivning Sollefteå kommun redovisar till och med maj månad ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än budget. Verksamhetens samlade budgetavvikelser efter tre månader är minus 10 mnkr (7,4 mnkr i april). Positiva avvikelser redovisar gemensam service och medborgarservice. Inom produktion visar nästan samtliga verksamheter på negativa avvikelser, den största negativa budgetavvikelsen redovisar gymnasieskolan med ett utfall på minus 6 mnkr en försämring med 1,3 mnkr sedan april. Pensionskostnader har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr som beräknas öka linjärt till årets slut. Skatter och utjämning ger ett positivt resultat på 5,1 mnkr, detta överskott beräknas täcka det förväntade underskottet hos Sollefteå forsen till följd av låga elpriser. Prognosen för helåret 2015 bedöms till 9,5 mnkr vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. I prognosen ligger medräknat 10 mnkr i återbetalning av AFA premier för Ett omfattande åtgärdsarbete pågår för att få verksamheternas ekonomi i balans, detta arbete fortlöper under hela Förvaltningens förslag godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015.

10 10 (41) Forts. 139 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Förvaltningens förslag 2 Åsa Sjödén (S) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Bengt Sörlin (M) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att omfördela medel till skolan. Förslaget biträds av Kerstin Franzén (M) och Johan Andersson (C) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Sörlin (M) förslag och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Verksamhetsuppföljning maj, kommunstyrelseförvaltningen

11 11 (41) 140 KS/289/2015 (2) Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen s beslut ger förvaltningen följande uppdrag. 1 Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. 2 Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral Ärendebeskrivning Kommunen har en viktig roll i samhället och ska vara aktiv i viktiga samhällsfrågor. Åsa Sjödén (S) föreslår därför att förvaltningen ges följande uppdrag. - Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. - Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral i Sollefteå Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag och finner att kommunstyrelsen gör detta.

12 12 (41) 141 KS/288/2015 (4.2) Budget 2016 och plan s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Skattesatsen för 2016 fastställs till 23,39 kr, oförändrad från föregående år. Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare. 2 har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. 5 Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % av låneskulden per Resultatbudget fastställs enligt bilaga 1 a 7 Driftbudget för nämnder och verksamhetsområden fastställs enligt bilaga1 b 8 Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c 9 Kommunens gemensamma verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d 10 Finansiella mål - Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år. - Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 %. Reservationer Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Johan Andersson (C) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för alliansens förslag. Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för (ViSKB) förslag.

13 13 (41) Forts. 141 Margareta Alton (MP) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7och 9 till förmån för (ViSKB) förslag förutom prioriteringarna som hon reserverar sig mot till förmån för (MP) förslag. Budgetberedningens förslag Utdebiteringen från och med 2016 föreslås oförändrad Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2016 Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % avlåneskulden per 31/ Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 % - Resultatbudget, driftbudget för nämnder 2016 fastställs enligt bilaga 1 a och b - Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c - Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Budgetberedningens förslag Förslaget biträds av Åsa Sjödén (S) 2 Alliansens förslag Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M) och Johan Andersson (C) 3 Västrainitiativets förslag Förslaget biträds i sin helhet av Gunilla Fluur (ViSKB) Sifferdelen i förslaget biträds av Margareta Alton (MP) 4 Miljöpartiets förslag till prioriteringar Förslaget biträds av Margareta Alton (MP)

14 14 (41) Forts Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d Kommungemensam verksamhet ID Kollektivtrafik minskas med 1 mnkr per år ID Pott särskilda satsningar ökas med 1 mnkr per år Den summa som är budgeterad på ID Kollektivtrafik ska respektive år vara 11 mnkr. Resterade summa förs över till ID Pott särskilda satsningar. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga och kommunstyrelsen beslutar enligt Västrainitiativets förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelen beslutar enligt Miljöpartiets förslag gällande prioriteringar och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d och finner att kommunstyrelsen antar detta.

15 15 (41) 142 KS/232/2015 (10) Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit Ärendebeskrivning Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen. Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2014 visar att arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar där samtliga anställda är delaktiga. Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och förvaltningsspecifika. Följande förbättringsområden upptäcktes vid uppföljningen: - Skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och information om innebörden av detta - Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten - Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten - Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda vid skolan - Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld - Fortsatt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor bland annat med hjälp av handbok vid arbetsplatsträffar - Tillbudsrapportering Vid jämförelse med 2013 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden som framkom då till viss del har åtgärdats. Till exempel är det fler chefer än föregående år som uppger att det finns skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och det är färre som svarar att man inte gör handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Dock kvarstår en del förbättringsområden, se ovan. Allmänna utskottets föreslag 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit

16 16 (41) Forts. 142 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Rapport Allmänna utskottets protokoll

17 17 (41) 143 KS/245/2015 (4) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s beslut 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Ärendebeskrivning Enligt dokumentet Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen, KF , ska kommunstyrelseförvaltningen i en årlig verksamhetsberättelse redovisa en sammanställning av de åtgärder som genomförts samt en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat. Allmänna utskottets förslag 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Beslutsunderlag Kommunägda skogen Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014, kommunstyrelseförvaltningen Allmänna utskottets protokoll

18 18 (41) 144 KS/239/2014 (1) s delegeringsordning, komplettering s beslut Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef arbetsmarkandsenhet Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har kommunchef samt huvudenhetschefer delegation att lönesättning av personal. I enlighet med beslut i fullmäktige har antalet s.k. BEA-anställningar ökat (BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). För att underlätta anställningsprocessen föreslår förvaltningen att chefen för arbetsmarknadsenheten får delegation att lönesätta BEA-anställda. Chefen för arbetsmarknadsenheten hade motsvarande delegation i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden. Allmänna utskottets förslag Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef AME Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll

19 19 (41) 145 KS/170/2015 (2) Remiss Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) s beslut antar förvaltningens yttrande som sitt. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på utredningen Matchningsanställningen nya vägar till jobb. Utredningen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun lutar sig till stor del mot Sveriges Kommuner och Landstings remissyttrande i frågan. Huvudsakliga synpunkter: Matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att anställa långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs som ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsaktörerna ska ansvara för kompetensutveckling, stöd och matchning. Sollefteå kommun anser att Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att erbjuda aktiva insatser till deltagare som blir arbetslösa efter matchningsanställning. Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. beslutar enligt detta förslag.

20 20 (41) Forts. 145 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll Förvaltningens förslag till yttrande Det är viktigt att ge personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid kvalificerat stöd för att de ska hitta nya vägar till arbete. Därför välkomnas utredningens förslag om matchningsanställningar för långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun hyser förhoppningen att matchningsanställningarna ska kunna bidra till att bryta könsbarriärer inom arbetslivet och öppna dörrar till arbetsmarknaden för arbetssökande som alltför ofta sorteras bort i rekryteringsförfarandet. Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att utifrån individuella behov samordna samhällets insatser till stöd för långtidsarbetslösa antingen det handlar om arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, socialt stöd, vård etc. 2.1 Utformningen Sollefteå kommun anser att matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att på prov anställa långtidsarbetslösa som annars inte skulle fått chansen Anställning Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs i form av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vi anser att utredarens ambition att harmonisera regelverket för matchningsanställningar med redan befintliga regler är lovvärt. Vi vill också betona vikten av att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att omedelbart efter avslutat matchningsanställning erbjuda arbetslösa deltagare aktiva insatser inom ramen för t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin. Insatserna bör baseras på de erfarenheter deltagaren fått under matchningsanställningen och omdömen/rekommendationer från matchningsaktören. Sollefteå kommun stöder utredarens förslag att matchningsanställningarna ska vara på 75 procent och att resterande tid avsätts för kompetensutveckling och olika stödåtgärder Uthyrning Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden, dvs. i alla sektorer, branscher och ett brett spektrum av yrken. För deltagarna är det en trygghet att hon/han är anställd och får lön från matchningsföretaget och att det är matchningsaktörens ansvar att hitta lämpliga kundföretag. Vi vill betona vikten av att upphandlande myndighet ställer krav på och kontrollerar att deltagarna har meningsfulla och kompetensutvecklande aktiviteter då de inte är uthyrda.

21 21 (41) Forts Kompetensutveckling Sollefteå kommun stöder förslaget att deltagarna ska få kompetensutveckling minst 15 % av den anvisade tiden och att det ska upprättas en utbildningsplan för varje individ. Syftet ska vara att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov Stöd och matchning Sollefteå kommun stöder tanken att det ska vara enkelt att anställa långtidsarbetslösa och att det är bra att ansvaret för att stötta den enskilde läggs på matchningsföretagen, som också får till uppgift att introducera och utbilda handledare på arbetsplatsen. 2.2 Inriktning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det inte bör finnas några begränsningar vad gäller sektorer eller branscher där kundföretagen verkar. 2.3 Matchningsaktörer Sollefteå kommun vill att hänsyn tas till att det tidigare varit svårt att hitta lämpliga aktörer i mindre kommuner och glesbygd. Att det därför måste skapas ytterligare incitament för att få fram aktörer i dessa områden. Särskilt på platser där långtidsarbetslösheten är som störst. Kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer, men är enligt Kommunallagens bestämmelser förhindrade att delta i offentliga upphandlingar. Sollefteå kommun vill därför föreslå att regeringen utreder om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna ges rollen som matchningsaktörer i kommuner där inga privata företag lämnat anbud. Regeringen föreslås också utreda om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer visavi grupper eller enskilda arbetssökande som inte kan anvisas till någon privat matchningsaktör då de t.ex. söker arbete inom andra branscher än de som matchningsaktören samarbetar med Kravspecifikation i upphandlingen Sollefteå kommun tillstyrker förslaget att utse Arbetsförmedlingen till upphandlande myndighet. För att underlätta för presumtiva matchningsaktörer bör upphandlingen av matchningsaktörer följa samma struktur som förmedlingens tidigare upphandlingar av t.ex. kompletterande aktörer. I den utsträckning det är möjligt bör även kvalificeringskriterierna likna de som idag tillämpas.

22 22 (41) Forts Ersättningsmodell Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att hitta en ersättningsmodell som skapar incitament för matchningsaktörerna att leverera tjänster av hög kvalitet. Det är viktigt att matchningsaktörerna inte kan göra vinst bara genom att deltagarna finns i deras verksamhet. Vi stöder därför förslaget om prestationsbaserad ersättning Anvisning Sollefteå kommun stöder förslaget att Arbetsförmedlingens ska ansvara för urvalet av deltagare. Vi anser dock att det behövs en tydligare definition av vilka som ingår i målgruppen. Förbundet föreslår att målgruppen för matchningsanställningar ska vara samma som för nystartsjobb. Det innebär bl.a. att det inte bara är den tid en arbetssökande varit inskriven på Arbetsförmedlingen som ska kvalificera henne/honom för en matchningsanställning utan att hänsyn tas till all tid den arbetssökande varit frånvarande från arbetslivet. Till skillnad från nystartsjobb bör dock matchningsanställningar vara ett arbetsmarknadspolitiskt program Ansvar och myndighetsutövning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det som brukar kallas myndighetsutövningen bör vara arbetsförmedlingens ansvar. Matchningsaktörerna ska ansvara, i enlighet med kraven i kontraktsvillkoren, för genomförande och dokumentation. Det sistnämnda ska ligga till grund för att aktörerna ska få ersättning, men är också ett viktigt underlag för fortsatta insatser från förmedlingens sida då de efter avslutad matchningsanställning ska stödja arbetssökande som inte fått jobb eller påbörjat reguljära studier Utflöde och återflöde Matchningsaktörerna har i uppdrag att matcha deltagarna mot lämpliga arbeten med eller utan statliga subventioner. Sollefteå kommun uppfattning är att förutsättningarna för detta är goda eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. Sollefteå kommun vill dock understryka att det råder stora regionala skillnader, vilket sannolikt kommer att påverka möjligheterna att få till stånd matchningsanställningar. 2.8 Risker och konsekvenser Sollefteå kommun anser att utredarens förslag, att lönestödet för matchningsanställningar samordnas med regelverket för det särskilda anställningsstödet, är bra. Att matchningsaktörerna inte får full kostnadstäckning innebär att de får en press på sig att matcha deltagarna till jobb för att få kostnadstäckning och göra en vinst.

23 23 (41) Forts. 145 Sollefteå kommun vill betona vikten av en fortlöpande uppföljning av matchningsaktörernas arbete i syfte att eliminera risken för att de försöker göra sig av med deltagare som uppfattas som olönsamma och för att upptäcka eventuella försök att på olagligt sätt erhålla ersättning. Vi stödjer därför också förslaget att implementera matchningsanställningar i form av en försöksverksamhet, då det ger möjligheter att utvärdera och vid behov förändra ersättningsmodellen. 3 Utvärdering Sollefteå kommun stödjer utredarens förslag rörande uppföljning av försöksverksamheten. Vi vill emellertid uttrycka tveksamhet till försöksverksamhetens längd. Med det föreslagna upplägget, att deltagare/år ska anvisas under en treårsperiod, tar det fem år från start till slut. Sollefteå kommun skulle vilja föreslå att tiden förkortas med minst ett år. Ambitionen skulle kunna vara att anvisa personer under uppstartsåret och personer påföljande år. Vi vill understryka att behovet av att i kommande utvärderingar beakta och belysa jämställdhets- och mångfalden. 4 Matchningsanställningen på längre sikt Precis som utredaren skriver finns det i dagsläget ingen anledning att föreslå annan utformning på lång sikt. Kommande utvärderingar och synpunkter från det s.k. Utvecklingsrådet kommer att få avgörande betydelse för eventuella förändringar. Om det inte fungerar med privata matchningsaktörer kan regeringen i framtiden överväga om kommunerna ska ges i uppdrag verka som något slags matchningsaktörer. 5 Matchningsanställning relaterat andra anställningar I utredningsdirektivet angavs att utredaren skulle klarlägga om matchningsanställningarna skulle kunna utgöra ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Sollefteå kommun anser att matchningsanställningarna i jämförelse med sysselsättningsfasen ger deltagarna stora fördelar eftersom de kan få en hel kedja av insatser: kompetensutveckling, socialt stöd, matchning till jobb på den reguljära arbetsmarknaden och dessutom kollektivavtalsenlig lön. Möjligheten att vara kvar i en matchningsanställning i två år säkerställer att de deltagarna som så behöver kan få erforderligt stöd och insatser utifrån individuella behov.

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A 2014:D) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 30 juni 2015

Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A 2014:D) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 30 juni 2015 PM 2015:98 RIII (Dnr 110-550/2015) Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A 2014:D) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 30 juni 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer