A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (41) Datum Tid Kl Ajournering Mötet ajourneras kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef Britta Själander, sekreterare Marcus Kallioinen, landstinget, 138 c) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen, 138 d) Niklas Nordén, ekonomichef, 139, 140, 141 Ulla Ullstein, kommunplanerare, 143 Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef, 145 Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Ordförande.... Åsa Sjödén , Bengt Sörlin 152 Justerare... Bengt Sörlin , 153, Justerare... Jonny Ohlsson 151, 152 Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå /Ulla Johansson

2 2 (41) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning Ledamöter varo ers Elisabet Lassen (S) X Ordf. t.o.m. 148 Åsa Sjödén (S) X J Ordf. fr.o.m. 149 John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) - Kim Lundin (S) - X X X X Mattias Ahlenhed (ViSKB) - R Gunilla Fluur (ViSKB) X R Bengt Sörlin (M) X J J R R Kerstin Franzén (M) X J R R Johan Andersson (C) X R R Ulf Breitholtz (V) X Tjg t.o.m. 138 Leif Östberg (FP) - Ersättare Catherine Näsmark (S) - Lennart Önblad (S) X X Stina Näslund (S) X X Nils-Gunnar Molin (S) X T.o.m. 148 My Larsson (S) - Morgan Nordin (S) X X Tjg fr.o.m. 149 Anita Bergsten (S) X T.o.m. 148 Jörgen Åslund (ViSKB) X X R Birgitta Häggqvist (ViSKB) X Jonny Ohlsson (M)) X X Sven-Olov Gradin (M) - Tjg, 151, 152, 154, just. 151 Kjell-Åke Sjöström (V) X X Tjg fr.o.m. 139 Carin Collén (V) X X Tjg 152 Maria Wennberg (C) X X Tjg fr.o.m. 149 Margareta Alton (MP) X X R Tjg t.o.m. 148

3 3 (41) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll anmäls från kommunstyrelsens utskott - samhällsutveckling allmänna vård och omsorg unga och lärande Ändring av dagordning Tillkommande ärende: Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Utgående ärende: Bredbandsutbyggnad Helgum - Edsele

4 4 (41) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll från utskottssammanträden Informationer Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen Budget 2016 och plan Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s delegeringsordning, komplettering Remiss Utredningen om Matchningsanställningar Samarbetsavtal med Ångermanlands Fotbollförbund Folketshusstiftelsen Hullsta Gård, borgensförbindelse Bidragsansökan från QL Sollefteå ekonomisk förening Bidragsansökan från Sollefteå Hockey Kommunens firmatecknare, komplettering Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Ansvarfrihet 2014 Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen Ansvarsfrihet 2014 Samordningsförbundet i Sollefteå Ansvarsfrihet 2014 Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr

5 5 (41) 21 Rivning av fastigheten Ramsele-Nyland 3:19 (f.d. Ramsele Chark) Delgivningar Delegeringsbeslut

6 6 (41) 138 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Magnus Karlsson, näringslivschef, länsstyrelsen - Läget i länet inom företag och entreprenörskap Näringslivet i länet är robust och tillväxtviljan stor. Utmaningen är att få tag i personal med rätt kompetens. Västernorrland ligger över tid bra till i Svenskt Näringslivs rankning. b) Cathrin Johansson och Thomas Östlund, näringslivskontoret - Business Start affärsutvecklingsprogram Regional inkubator har genomfört Business Start i Sollefteå och Junsele och en ny omgång ska genomföras under hösten. Åkroken Business Incubators idétävling jagharenide.nu genomförs för tillfället i Sollefteå. Totalt har cirka 20 bidrag lämnats in. I mitten av juni hålls lokal delfinal där vinnarna går vidare som finalister till den stora regionfinalen i slutet på året. - Utvecklingstjänst i Junsele Länsstyrelsen har lovat 50 % finansiering av en tjänst inom näringslivsutveckling i Junsele. Företagarföreningen vill ha besked hur det går med tillsättningen. Näringslivskontoret menar att den befintliga personal som finns inom kontoret är till för hela kommunen och att man bland annat därför inte arbetat med frågan. Näringslivskotoret får uppdrag att snarast starta arbetet med tillsättningen i Junsele. - Servicepunkter Totalt har tre handlare i kommunen tecknat avtal om lokal kommunal servicepunkt. De har alla tecknat avtal om samtliga fem uppdrag: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling - Uppföljning Migrationscenter i Ramsele Rekrytering av projektledare pågår.

7 7 (41) Forts. 138 c) Marcus Kallioinen, primärvårdsdirektör, landstinget - Familjecentral I en familjecentral samordnar landsting och kommun sina resurser. En familjecentral bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. En politisk viljeinriktning, framtagning av beslutsunderlag och politiskt beslut i kommun och landsting krävs. Därefter ska en arbetsgrupp tillsättas som utreder förslaget. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en familjecentral. d) Bertil Falkerby och Anneth Nyqvist, revisionen - Revisionsrapport Verksamhetens effektivitet Revisorerna informerar om revisionsrapporten Verksamheternas effektivitet där man granskat effektiviteten inom gymnasieskolan och särskilt boende inom äldreomsorgen. Revisorerna konstaterar att arbetet med att effektivisera verksamheten varken hanteras på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll. e) Elisabet Lassen, kommunstyrelsens ordförande - Sollefteåforsen E.ON-koncernen ska dela upp sin verksamhet, vilket bland annat innebär att elproduktionsverksamheten ska separeras från den övriga koncernen och börsnoteras. Enligt konsortialavtal och bolagsordning ska delägaren Sollefteå kommun erbjudas inlösen av E.ON:s aktier i Sollefteåforsen AB. Kommunen har begärt in en prisuppgift och E.ON kommer att lämna en sådan till kommunen under sommaren. Aktierna ska säljas under hösten. Från det datum aktierna börjar säljas har kommunen 90 dagar på sig att ta ställning till ett eventuellt köp. - Besök av nya lokalpolischefen Den 5 juni besökte Tomas Nyberg kommunen för att informera om den nya polisorganisationen. Nyberg är chef för lokalpolisområde Södra Ångermanland där Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner ingår. Den nya organisationen gör att polisen kommer närmare medborgarna och får mer resurser lokalt. Tommy Nyberg kommer att informera i kommunstyrelsen i september eller oktober. f) Kommunchef Tomas Alsfjell - Företagsbesök från företaget Hero Den 5 juni besökte representanter från Hero, ägare av Gålsjöbruk, kommunen. Tor Brekke, Harry MacNeill och Maria Wennberg informerade om Heros verksamhet.

8 8 (41) Forts Ensamkommande barn Alltfler ensamkommande barn kommer till Sverige för att söka asyl. Under årets första fem månader sökte över barn asyl, vilket är en ökning med närmare 80 % jämfört med samma period förra året. Med anledning av detta finns inte tillräckligt många asylplatser för barnen. Därför kommer Migrationsverket inom kort behöva använda sig av utvidgade anvisningar. - Höga vattenflöden En klass 2-varning för höga vattenflöden kan komma att utfärdas. - Visionsprogram för Hallstaberget Kommunstyrelseförvaltningen undersöker möjligheten att ta fram ett EU-projekt för delar av Vision Hallstaberget.

9 9 (41) 139 KS/66/2015 (4) Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj 2015 s beslut Redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015 godkänns. ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Reservation Kerstin Franzén (M), Bengt Sörlin (M), Johan Andersson (C) Ärendebeskrivning Sollefteå kommun redovisar till och med maj månad ett resultat som är 2,1 mnkr bättre än budget. Verksamhetens samlade budgetavvikelser efter tre månader är minus 10 mnkr (7,4 mnkr i april). Positiva avvikelser redovisar gemensam service och medborgarservice. Inom produktion visar nästan samtliga verksamheter på negativa avvikelser, den största negativa budgetavvikelsen redovisar gymnasieskolan med ett utfall på minus 6 mnkr en försämring med 1,3 mnkr sedan april. Pensionskostnader har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr som beräknas öka linjärt till årets slut. Skatter och utjämning ger ett positivt resultat på 5,1 mnkr, detta överskott beräknas täcka det förväntade underskottet hos Sollefteå forsen till följd av låga elpriser. Prognosen för helåret 2015 bedöms till 9,5 mnkr vilket är 7,1 mnkr sämre än budget. I prognosen ligger medräknat 10 mnkr i återbetalning av AFA premier för Ett omfattande åtgärdsarbete pågår för att få verksamheternas ekonomi i balans, detta arbete fortlöper under hela Förvaltningens förslag godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till maj 2015.

10 10 (41) Forts. 139 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Förvaltningens förslag 2 Åsa Sjödén (S) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: ser med stor oro på gymnasiets kostnadsutveckling. Förvaltningen får i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa vilka personalmässiga och övriga förändringar som vidtagits inför höstterminen för att minska årets underskott och anpassa kostnaderna till budget Bengt Sörlin (M) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att omfördela medel till skolan. Förslaget biträds av Kerstin Franzén (M) och Johan Andersson (C) Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Sörlin (M) förslag och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Verksamhetsuppföljning maj, kommunstyrelseförvaltningen

11 11 (41) 140 KS/289/2015 (2) Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen s beslut ger förvaltningen följande uppdrag. 1 Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. 2 Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral Ärendebeskrivning Kommunen har en viktig roll i samhället och ska vara aktiv i viktiga samhällsfrågor. Åsa Sjödén (S) föreslår därför att förvaltningen ges följande uppdrag. - Arbeta fram ett förslag till kostpolicy I uppdraget ska ingå att utreda hur andelen koldioxid kan minskas i samband med måltidsproduktionen och hur kommunen kan bidra till en hållbar och klimatsmart måltid genom att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror. I samband med annonsering om upphandling av livsmedel 2016 ska tydligt framgå att livsmedelsproducenter i närområdet har möjlighet att lämna anbud. Uppdraget redovisas i allmänna utskottet i oktober. - Utreda förutsättningarna för att inrätta en familjecentral i Sollefteå Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag och finner att kommunstyrelsen gör detta.

12 12 (41) 141 KS/288/2015 (4.2) Budget 2016 och plan s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Skattesatsen för 2016 fastställs till 23,39 kr, oförändrad från föregående år. Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare. 2 har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. 5 Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % av låneskulden per Resultatbudget fastställs enligt bilaga 1 a 7 Driftbudget för nämnder och verksamhetsområden fastställs enligt bilaga1 b 8 Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c 9 Kommunens gemensamma verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d 10 Finansiella mål - Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år. - Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 %. Reservationer Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Johan Andersson (C) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för alliansens förslag. Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7 och 9 till förmån för (ViSKB) förslag.

13 13 (41) Forts. 141 Margareta Alton (MP) reserverar sig mot beslutets punkt 6, 7och 9 till förmån för (ViSKB) förslag förutom prioriteringarna som hon reserverar sig mot till förmån för (MP) förslag. Budgetberedningens förslag Utdebiteringen från och med 2016 föreslås oförändrad Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -75 invånare har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2016 Såsom för egen skuld får kommunstyrelsen ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % avlåneskulden per 31/ Kommunens låneskuld ska minska med 15 mnkr per år Målet för god ekonomisk hushållning ska vara minst 1 % - Resultatbudget, driftbudget för nämnder 2016 fastställs enligt bilaga 1 a och b - Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1 c - Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga 1 d Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Budgetberedningens förslag Förslaget biträds av Åsa Sjödén (S) 2 Alliansens förslag Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M) och Johan Andersson (C) 3 Västrainitiativets förslag Förslaget biträds i sin helhet av Gunilla Fluur (ViSKB) Sifferdelen i förslaget biträds av Margareta Alton (MP) 4 Miljöpartiets förslag till prioriteringar Förslaget biträds av Margareta Alton (MP)

14 14 (41) Forts Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d Kommungemensam verksamhet ID Kollektivtrafik minskas med 1 mnkr per år ID Pott särskilda satsningar ökas med 1 mnkr per år Den summa som är budgeterad på ID Kollektivtrafik ska respektive år vara 11 mnkr. Resterade summa förs över till ID Pott särskilda satsningar. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga och kommunstyrelsen beslutar enligt Västrainitiativets förslag gällande resultatbudget, driftbudget och investeringsbudget och finner att kommunstyrelsen inte antar dessa. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelen beslutar enligt Miljöpartiets förslag gällande prioriteringar och finner att kommunstyrelsen inte antar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) tilläggsförslag gällande bilaga 1 d och finner att kommunstyrelsen antar detta.

15 15 (41) 142 KS/232/2015 (10) Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit Ärendebeskrivning Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen. Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2014 visar att arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar där samtliga anställda är delaktiga. Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och förvaltningsspecifika. Följande förbättringsområden upptäcktes vid uppföljningen: - Skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och information om innebörden av detta - Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten - Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten - Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda vid skolan - Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld - Fortsatt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor bland annat med hjälp av handbok vid arbetsplatsträffar - Tillbudsrapportering Vid jämförelse med 2013 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden som framkom då till viss del har åtgärdats. Till exempel är det fler chefer än föregående år som uppger att det finns skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och det är färre som svarar att man inte gör handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Dock kvarstår en del förbättringsområden, se ovan. Allmänna utskottets föreslag 1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 godkänns 2 Verksamheterna får i uppdrag att aktivt arbeta med de förbättringsområden som framkommit

16 16 (41) Forts. 142 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Rapport Allmänna utskottets protokoll

17 17 (41) 143 KS/245/2015 (4) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014 för den kommunägda skogen s beslut 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Ärendebeskrivning Enligt dokumentet Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen, KF , ska kommunstyrelseförvaltningen i en årlig verksamhetsberättelse redovisa en sammanställning av de åtgärder som genomförts samt en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat. Allmänna utskottets förslag 1 Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Redovisningen delges fullmäktige Beslutsunderlag Kommunägda skogen Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2014, kommunstyrelseförvaltningen Allmänna utskottets protokoll

18 18 (41) 144 KS/239/2014 (1) s delegeringsordning, komplettering s beslut Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef arbetsmarkandsenhet Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har kommunchef samt huvudenhetschefer delegation att lönesättning av personal. I enlighet med beslut i fullmäktige har antalet s.k. BEA-anställningar ökat (BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser). För att underlätta anställningsprocessen föreslår förvaltningen att chefen för arbetsmarknadsenheten får delegation att lönesätta BEA-anställda. Chefen för arbetsmarknadsenheten hade motsvarande delegation i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden. Allmänna utskottets förslag Följande komplettering införs i kommunstyrelsens delegeringsordning under avsnittet Allmänt, Förhandling/samverkan. Nr Ärende Delegat A019 Lönesätta BEA-anställda inom arbetsmarknadsenheten Chef AME Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll

19 19 (41) 145 KS/170/2015 (2) Remiss Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) s beslut antar förvaltningens yttrande som sitt. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på utredningen Matchningsanställningen nya vägar till jobb. Utredningen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Syftet med matchningsanställningen är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket lång tid. Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling och inkluderar socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun lutar sig till stor del mot Sveriges Kommuner och Landstings remissyttrande i frågan. Huvudsakliga synpunkter: Matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att anställa långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs som ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden. Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsaktörerna ska ansvara för kompetensutveckling, stöd och matchning. Sollefteå kommun anser att Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att erbjuda aktiva insatser till deltagare som blir arbetslösa efter matchningsanställning. Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. beslutar enligt detta förslag.

20 20 (41) Forts. 145 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Allmänna utskottets protokoll Förvaltningens förslag till yttrande Det är viktigt att ge personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid kvalificerat stöd för att de ska hitta nya vägar till arbete. Därför välkomnas utredningens förslag om matchningsanställningar för långtidsarbetslösa. Sollefteå kommun hyser förhoppningen att matchningsanställningarna ska kunna bidra till att bryta könsbarriärer inom arbetslivet och öppna dörrar till arbetsmarknaden för arbetssökande som alltför ofta sorteras bort i rekryteringsförfarandet. Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att utifrån individuella behov samordna samhällets insatser till stöd för långtidsarbetslösa antingen det handlar om arbetsmarknadsåtgärder, utbildning, socialt stöd, vård etc. 2.1 Utformningen Sollefteå kommun anser att matchningsanställningar med den utformning utredaren föreslår kan bidra till att fler arbetsgivare är beredda att på prov anställa långtidsarbetslösa som annars inte skulle fått chansen Anställning Sollefteå kommun stöder förslaget att matchningsanställningar införs i form av ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vi anser att utredarens ambition att harmonisera regelverket för matchningsanställningar med redan befintliga regler är lovvärt. Vi vill också betona vikten av att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att omedelbart efter avslutat matchningsanställning erbjuda arbetslösa deltagare aktiva insatser inom ramen för t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin. Insatserna bör baseras på de erfarenheter deltagaren fått under matchningsanställningen och omdömen/rekommendationer från matchningsaktören. Sollefteå kommun stöder utredarens förslag att matchningsanställningarna ska vara på 75 procent och att resterande tid avsätts för kompetensutveckling och olika stödåtgärder Uthyrning Sollefteå kommun stöder förslaget att kundföretagen ska kunna finnas på hela arbetsmarknaden, dvs. i alla sektorer, branscher och ett brett spektrum av yrken. För deltagarna är det en trygghet att hon/han är anställd och får lön från matchningsföretaget och att det är matchningsaktörens ansvar att hitta lämpliga kundföretag. Vi vill betona vikten av att upphandlande myndighet ställer krav på och kontrollerar att deltagarna har meningsfulla och kompetensutvecklande aktiviteter då de inte är uthyrda.

21 21 (41) Forts Kompetensutveckling Sollefteå kommun stöder förslaget att deltagarna ska få kompetensutveckling minst 15 % av den anvisade tiden och att det ska upprättas en utbildningsplan för varje individ. Syftet ska vara att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov Stöd och matchning Sollefteå kommun stöder tanken att det ska vara enkelt att anställa långtidsarbetslösa och att det är bra att ansvaret för att stötta den enskilde läggs på matchningsföretagen, som också får till uppgift att introducera och utbilda handledare på arbetsplatsen. 2.2 Inriktning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det inte bör finnas några begränsningar vad gäller sektorer eller branscher där kundföretagen verkar. 2.3 Matchningsaktörer Sollefteå kommun vill att hänsyn tas till att det tidigare varit svårt att hitta lämpliga aktörer i mindre kommuner och glesbygd. Att det därför måste skapas ytterligare incitament för att få fram aktörer i dessa områden. Särskilt på platser där långtidsarbetslösheten är som störst. Kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer, men är enligt Kommunallagens bestämmelser förhindrade att delta i offentliga upphandlingar. Sollefteå kommun vill därför föreslå att regeringen utreder om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna ges rollen som matchningsaktörer i kommuner där inga privata företag lämnat anbud. Regeringen föreslås också utreda om kommunala arbetsmarknadsverksamheter skulle kunna fungera som matchningsaktörer visavi grupper eller enskilda arbetssökande som inte kan anvisas till någon privat matchningsaktör då de t.ex. söker arbete inom andra branscher än de som matchningsaktören samarbetar med Kravspecifikation i upphandlingen Sollefteå kommun tillstyrker förslaget att utse Arbetsförmedlingen till upphandlande myndighet. För att underlätta för presumtiva matchningsaktörer bör upphandlingen av matchningsaktörer följa samma struktur som förmedlingens tidigare upphandlingar av t.ex. kompletterande aktörer. I den utsträckning det är möjligt bör även kvalificeringskriterierna likna de som idag tillämpas.

22 22 (41) Forts Ersättningsmodell Sollefteå kommun vill framhålla betydelsen av att hitta en ersättningsmodell som skapar incitament för matchningsaktörerna att leverera tjänster av hög kvalitet. Det är viktigt att matchningsaktörerna inte kan göra vinst bara genom att deltagarna finns i deras verksamhet. Vi stöder därför förslaget om prestationsbaserad ersättning Anvisning Sollefteå kommun stöder förslaget att Arbetsförmedlingens ska ansvara för urvalet av deltagare. Vi anser dock att det behövs en tydligare definition av vilka som ingår i målgruppen. Förbundet föreslår att målgruppen för matchningsanställningar ska vara samma som för nystartsjobb. Det innebär bl.a. att det inte bara är den tid en arbetssökande varit inskriven på Arbetsförmedlingen som ska kvalificera henne/honom för en matchningsanställning utan att hänsyn tas till all tid den arbetssökande varit frånvarande från arbetslivet. Till skillnad från nystartsjobb bör dock matchningsanställningar vara ett arbetsmarknadspolitiskt program Ansvar och myndighetsutövning Sollefteå kommun anser i likhet med utredaren att det som brukar kallas myndighetsutövningen bör vara arbetsförmedlingens ansvar. Matchningsaktörerna ska ansvara, i enlighet med kraven i kontraktsvillkoren, för genomförande och dokumentation. Det sistnämnda ska ligga till grund för att aktörerna ska få ersättning, men är också ett viktigt underlag för fortsatta insatser från förmedlingens sida då de efter avslutad matchningsanställning ska stödja arbetssökande som inte fått jobb eller påbörjat reguljära studier Utflöde och återflöde Matchningsaktörerna har i uppdrag att matcha deltagarna mot lämpliga arbeten med eller utan statliga subventioner. Sollefteå kommun uppfattning är att förutsättningarna för detta är goda eftersom det finns en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher. Sollefteå kommun vill dock understryka att det råder stora regionala skillnader, vilket sannolikt kommer att påverka möjligheterna att få till stånd matchningsanställningar. 2.8 Risker och konsekvenser Sollefteå kommun anser att utredarens förslag, att lönestödet för matchningsanställningar samordnas med regelverket för det särskilda anställningsstödet, är bra. Att matchningsaktörerna inte får full kostnadstäckning innebär att de får en press på sig att matcha deltagarna till jobb för att få kostnadstäckning och göra en vinst.

23 23 (41) Forts. 145 Sollefteå kommun vill betona vikten av en fortlöpande uppföljning av matchningsaktörernas arbete i syfte att eliminera risken för att de försöker göra sig av med deltagare som uppfattas som olönsamma och för att upptäcka eventuella försök att på olagligt sätt erhålla ersättning. Vi stödjer därför också förslaget att implementera matchningsanställningar i form av en försöksverksamhet, då det ger möjligheter att utvärdera och vid behov förändra ersättningsmodellen. 3 Utvärdering Sollefteå kommun stödjer utredarens förslag rörande uppföljning av försöksverksamheten. Vi vill emellertid uttrycka tveksamhet till försöksverksamhetens längd. Med det föreslagna upplägget, att deltagare/år ska anvisas under en treårsperiod, tar det fem år från start till slut. Sollefteå kommun skulle vilja föreslå att tiden förkortas med minst ett år. Ambitionen skulle kunna vara att anvisa personer under uppstartsåret och personer påföljande år. Vi vill understryka att behovet av att i kommande utvärderingar beakta och belysa jämställdhets- och mångfalden. 4 Matchningsanställningen på längre sikt Precis som utredaren skriver finns det i dagsläget ingen anledning att föreslå annan utformning på lång sikt. Kommande utvärderingar och synpunkter från det s.k. Utvecklingsrådet kommer att få avgörande betydelse för eventuella förändringar. Om det inte fungerar med privata matchningsaktörer kan regeringen i framtiden överväga om kommunerna ska ges i uppdrag verka som något slags matchningsaktörer. 5 Matchningsanställning relaterat andra anställningar I utredningsdirektivet angavs att utredaren skulle klarlägga om matchningsanställningarna skulle kunna utgöra ett komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Sollefteå kommun anser att matchningsanställningarna i jämförelse med sysselsättningsfasen ger deltagarna stora fördelar eftersom de kan få en hel kedja av insatser: kompetensutveckling, socialt stöd, matchning till jobb på den reguljära arbetsmarknaden och dessutom kollektivavtalsenlig lön. Möjligheten att vara kvar i en matchningsanställning i två år säkerställer att de deltagarna som så behöver kan få erforderligt stöd och insatser utifrån individuella behov.

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 1 (15) Datum Tid Kl. 08.30 14.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 1 (13) Datum och tid: kl. 09.00-12:00 Plats Beslutande Junselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Örjan Abrahamsson Chef Medborgarservice

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet 1(31) Vårdutskottet Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Lars -Eric Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde 1 (5) s sammanträde Välkommen till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 9 maj kl. 14.00 i kommunhuset, A-salen. Visst material lägga enbart ut på www.solleftea.se/. Kontakta kansliet om du saknar

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden (16)

Socialnämnden (16) Socialnämnden 2014-12-09 1(16) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, kommunhuset, kl.10.00-16.30 Mötet startar med invigning av nya HVB-hemmet för ensamkommande barn på Sätter Margareta Ivarsson (C) ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Anna Forsberg. Ordförande... Elisabet Lassen (S)

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Anna Forsberg. Ordförande... Elisabet Lassen (S) 1 (15) Datum Tid Kl. 08.00 16.00 Plats ande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Anna Forsberg, sekreterare 88-95 Cristina Waaranperä, Redovisningschef

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer