Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering."

Transkript

1 Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

2 Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2015 Laika Consulting AB Hedagården vindkraftpark Exakta Printing 2

3 VD har ordet Den starka globala utbyggnaden av miljövänlig förnybar elproduktion fortsatte även under 2014 trots både ekonomiska och politiska utmaningar. Globalt ökade vindkraften med cirka 16 % varav Kina ensamt svarade för cirka 45 % följt av Tyskland och USA med cirka 10 % vardera. Kina dominerar även den totala installerade vindkraften med 31 %, följt av USA med knappt 18 % och Tyskland med närmare 11 %. Även den svenska utbyggnaden av vindkraft fortsätter, trots de fortsatt försvagade marknadsvillkoren. Sverige imponerar med en global 8:e plats och 3:e plats i Europa, före Frankrike men efter Tyskland och Storbritannien. Inom EU svarade vindkraft för 44 % av nyproduktionen. Tillsammans med solkraft svarade dessa två miljövänliga kraftslag för över 73 % av nytillkommen kraftproduktion. Vindkraft till havs har dock fortfarande svårt att konkurrera med landbaserad vindkraft och svarar endast för dryga 6 % av total installerad vindkraftskapacitet. EU-kommissionen har under februari 2015 presenterat ett ramverk till en Energiunion med ambition att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi för alla i Europa. Målet är bl.a. införa en solidaritetsklausul med grannländer genom att förbättra elnäten mellan länder, minska beroendet av t.ex leverantör och gas från länder utanför EU, utfasning av miljöskadliga subventioner samt fokus på energieffektivitet, utveckling av förnybar energiteknik och ett koldioxidsnålt hållbart samhälle. Ramverket Energiunionen är ett första steg till en väsentligt mer samordnad och förbättrad energipolitik och lagstiftning inom EU som är världens största importör av energi med en drygt 50 %-ig import till en årlig kostnad om cirka 400 miljarder euro. Grossistpriserna på el inom EU är t.ex cirka 30 % högre än i USA, gaspriserna är mer än dubbelt så höga och 6 av EU s medlemsländer är beroende av en enda extern leverantör av gas, 12 medlemsländer har en gränsöverskidande elöverföringskapacitet mindre än EU s minimikrav om 10 % vilket skapar både en hög sårbarhet och lägre konkurrens. Ett förbättrat sammankopplat energinät skulle enligt EU-kommissionens rapport årligen kunna spara cirka 40 miljarder euro för konsumenterna men bara fram till år 2020 bedöms investeringsbehoven inom energissektorn uppgå till cirka miljarder euro så utmaningarna är mycket stora. I Sverige har en energikommission tillsats av regeringen med syfte att nå en bred politisk blocköverskridande långsiktig plattform för den svenska energimarknaden med bl.a. frågan kring kärnkraftens framtida roll i svensk elproduktion. Den snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige, som subventioneras genom elcertifikatsystemet, har skapat ett överskott av elproduktion vilket lett till allt mer pressade el- och elcertifikatpriser. Elpriset ligger under 30 öre/kwh och elcertifikaten omkring 15 öre/kwh, dvs en intäktsnivå om knappt öre/kwh beroende på om produktionsslaget är förnybart eller inte. Inte ens nybyggd landbaserad vindkraft, som för närvarande beräknas vara det mest konkurrenskraftiga förnybara produktionsslaget, ger någon attraktiv avkastning på den intäktsnivån. Vattenfall vann t.ex under början av 2015 en dansk koncession för havsbaserad vindkraft vid Horns rev 3 med en elproduktion motsvarande hushåll. Enligt danska Miljö-, energi- och byggnadsministeriet garanterar Vattenfall ett elpris om 77 öre/kwh. Denna nivå bedöms enligt flera källor vara mycket lågt prissatt men är ändå mycket högre än nuvarande marknadspriser. När det gäller nybyggnation av kärnkraft finns det t.ex två närliggande uppmärksammade exempel som påvisar förseningar och höga kostnader. Det finska kärnkraftsbygget av reaktorn Olkiluoto 3 beräknas nu komma i drift under slutet av 2018 innebärande en försening om 9 år och 13 år efter byggstart samtidigt som kostnaderna beräknas ha dubblats. Ett färskare exempel är från hösten 2013 när Storbritannien tecknade ett 35-årigt elavtal om cirka 95 öre/ KWh med ett konsortium som ska bygga kärnkraftverket Hinkley Point med planerad start Det kommer bli en mycket stor utmaning för politiker, elbolag, industrin och investerare att skapa och komma överens om långsiktiga förutsättningar för att kunna ersätta kärnkraften, oavsett om det blir med ny kärnkraft eller annat kraftslag. De 2 äldsta och minsta reaktorerna bör redan nu kunna gå att avveckla utan större effekter men att ersätta ytterligare reaktorer på rent kommersiella villkor ter sig med nuvarande låga elpriser som en önskedröm. Som elkonsument finns det goda förutsättningar att under de närmaste åren se fram emot fortsatt låga elpriser men på sikt kommer det att krävas väsentligt högre elpriser, eller omfattande statliga subventioner, för att säkerställa en långsiktigt stabil elmarknad. Mats Crowén Verkställande Direktör, Windcap Fond 2 AB Windcap Årsrapport

4 Året som gått Windcap Fond 2s elproduktion under året hänförs sig enbart till det delägda verket i Väby Vindkraftpark, Falkenbergs kommun. Parken har fungerat bra och producerat något bättre än budget samt vindindex på riks- och länsnivå. Årets verksamhet har haft stort fokus på reparationen av vindkraftverket Bodberget nr 1, Strömsunds kommun som varit ur drift under hela kalenderåret pga växellådshaveriet. Mycket arbete har även lagts på att säkerställa tillhörande finansieringsbehov, kravställning på säljaren och tillika serviceansvarig av verket samt dialog med försäkringsbolaget. Arbetet har lett fram till stora extraordinära kostnader och intäkter varvid årets resultat i slutändan blev positivt trots att den underliggande resultatutvecklingen varit fortsatt negativ. Besiktning och skadeansalys av Bodbergets växellåda genomfördes under december 2013 vilket resulterade i att verket driftstoppades kring föregående årsskifte. Efter dialog med försäkringsbolaget togs beslut att genomföra en omfattande renovering av växellådan på fabrik i Finland. Beställning av reservdelar och upphandling av projektorganisation och kranleverantör genomfördes under det första kvartalet Renovering av växellådan planerades in till sommaren då leveranstiden att tillverka huvudlagret i Tyskland var minst 4 månader. Leveransen försenades dock ytterligare och först under tidig höst kunde växellådan transporteras från Finland till Jämtland. Förseningen innebar att kranetableringen på Bodberget kunde göras först under oktober men den regniga hösten visade sig precis som under våren ha gjort både mark och väg för mjuk och instabil varför kranetableringen misslyckades. Omfattande sprängnings- och vägarbeten gjordes under årets sista kvartal för att förstärka vägen och förbättra förutsättningarna att på nytt kunna etablera lyftkranar på den svårtillgängliga bergstoppen. Under mars 2015 kunde till slut kran etableras på sajten i Bodberget och växellådan samt vingarna lyftas på plats. Renoverings- och omkostnader beräknas till totalt drygt 4,5 mkr varav cirka 4,2 mkr belastat innevarande års resultat. Samtidigt har försäkringsbolaget förskotterat ersättning om drygt 3,9 mkr varav cirka 0,7 mkr avser maximala 12 månaders avbrottsersättning och cirka 3,2 mkr avser ersättning för maskinskadan. Stora ekonomiska krav har ställts mot säljaren av verket, tillika övergripande ansvarig för att tillhandahålla drift- och service. Då säljaren hamnat på obestånd genomfördes en rekonstruktion och ett ackord om 25 % accepterades. Totalt erhölls extraordinära intäkter motsvarande drygt 2,0 mkr, inklusive avskrivning på återstående belopp av säljarreversen. För att säkerställa finansieringen av reparationen, samt maximera värdet vid en försäljning av andelen i Väbyparken, ingicks ett gemensamt försäljningsuppdrag med den andra delägaren i Väby-verket under våren. Då försäkringsbolaget i ett senare skede utlovade förskottsutbetalning avseende Bodberget kunde datumet för överlåtelsen av andelen i Väby skjutas fram till årsskiftet 2014/15. Med fortsatt sjunkande el- och elcertifikatpriser och nyinvesteringskostnader i vindkraftverk blev det avtalade försäljningspriset under våren 2014 sannolikt högre än om försäljningen istället skulle ha genomförts under

5 Trots en låg elproduktion och ett mycket besvärligt verksamhetsår fokuserat på reparation så slutade året med ett positivt resultat om + 0,6 mkr. Extraordinära intäkter och kostnader har dock netto bidragit positivt med cirka + 1,7 mkr vilket förklarar årets positiva resultat. Om Bodberget istället hade varit i normal produktion kan resultatet skattas till cirka -0,7 mkr vilket ligger i linje med tidigare års resultat. Nuvarande låga el- och elcertifikatspriser räcker således inte till för att nå kostnadstäckning då avskrivningarna, dvs värdeminskning på verk, utgör en tung kostnadspost. Windcap Fond 2 AB (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Av/nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG I början av januari slutfördes försäljningen och överlämnandet av Väby-verket och försäljningslikvid erhölls. En del av försäljningslikviden nyttjades till att förtidsinlösa bolagets två förlagslån belöpande till 6% fast ränta och med förfall vilket motsvarar en kostnadsreducering om cirka 200 kkr på helårsbasis. Under mars månad 2015 kunde till slut kranar etableras på sajten och växellådan återigen lyftas på plats. Genom att kunna samordna kranarbetet med en annan etablering i en närliggande vindkraftpark kunde kostnaden minskas med kkr, dock på bekostnad av viss väntetid för samordningen men totalt sett innebärande en nettobesparing. Utöver renovering av växellådan har även ytterligare förbättringsåtgärder utförts i samband med driftstoppet, bl.a. utbyte av lager i generatorn, renovering av vingarna och kylsystem, nya oljefilter och olja, batteripackar mm. Dessutom har omfattande åtgärder genomförts för att förbättra och förstärka vägen och tillgängligheten till sajten. Under april - maj månad, efter drygt 1 månads monterings- och intrimningsarbete, förväntas verket till slut kunna driftsättas efter ett stillestånd om cirka 16 månader. Försäljningsarbetet av vindkraftverket planeras att påbörjas direkt efter driftsättning under våren. I och med att Väby-verket såldes per årsskiftet och Bodberget bara kommer vara i produktion under en del av året kommer de löpande försäljningsintäkterna bli låga under Kostnaderna för att slutföra reparationen under 2015 beräknas uppgå till cirka 0,5 mkr varvid 2015 års resultat beräknas bli negativt i storleksordningen -0,6 till -0,9 mkr. Förutsatt att försäljningen av Bodberget går enligt plan så förväntas inlösen av samtliga B-aktier kunna ske under senare del av hösten Windcap Årsrapport

6 Analys av el- och vindkraftsmarknaden Vindåret 2014 blev något blåsigare än normalåret med 104 % utfall, upp från 98 % under Det genomsnittliga elpriset i Sverige sjönk med 15 % till cirka 28,7 öre/ KWh jämfört med cirka 34,1 öre/kwh under föregående år. På nordisk basis uppgick systempriset till cirka 27 öre/kwh vilket är den lägsta nivån sedan Året inleddes och avslutades med ett elpris kring knappt 30 öre/kwh, med en bottennotering om 22,9 öre under juni månad och en topp redan i september med 32,1 öre. En relativt blöt höst och mild vinter pressade ned elpriset till en säsongsmässigt låg prisnivå vilket även fortsatt under första kvartalet Årets ingående respektive utgående prisnivån på elcertifikat, det marknadsbaserade stödsystemet för utbyggnad av förnybar elproduktion, låg kring 17 öre/ KWh. Årsgenomsnittet på det rörliga spotpriset uppgick till cirka 17,9 öre/kwh, en nedgång med cirka 8 % från förra årets snittpris om cirka 19,5 öre/kwh. En positiv prisrörelse om dryga 2,5 öre/kwh inträffade under februari, till knappt 20 öre/kwh, i samband med att Energimyndigheten släppte en rapport med vissa förslag till justeringar avseende kvotplikten för Effekten blev dock kortvarig och redan under april månad var prisnivån tillbaka kring 17 öre/kwh. Från maj fram Vindkraftutbyggnad i Sverige Produktion (GWh) Antal vindkraftverk Effekt (MW) Källa: Svensk Vindenergi och Energimyndigheten

7 Nordiskt terminpris, kvartal Marknadspris (EUR/MWh) Källa: Nord Pool jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 till september steg priset återigen upp mot 19 öre/kwh för att därefter börja backa under kvartal 4 och avslutade året på ingångsnivån kring 17 öre/kwh. Nedgången fortsatte under 2015 års första månader och tangerade all time low om 13,7 öre/kwh från februari 2012 men har därefter stabiliserat kring nivån om öre/kwh. Den genomsnittliga intäkten under 2014 från el och elcertifikat uppgick till cirka 46 öre/kwh, omkring hälften av toppnivåerna under år I Windcaps investeringskalkyl från antogs en intäkt om 75 öre/kw, dvs ett utfall under 2014 om cirka 60 %. 310 nya verk under året med en effekt om cirka 810 MW motsvarande en ökning om cirka 18 % vilket gav en 3:e plats i Europa och 8:e plats globalt. Genomsnittsstorleken uppgick till 2,6 MW per verk, en ökning med cirka 14 %. Totalt beräknas det finnas cirka verk med drygt MW effekt i Sverige vilka producerade cirka 11,5 TWh under 2014, en ökning med 16 %. Totala elproduktionen uppgick till 151 TWh, en ökning med 0,9 % jämfört med föregående år. Vattenkraften svarade för 64 TWh (42 %), kärnkraften för 62 TWh (41 %), bränslebaserad elproduktion för 13 TWh (9 %) och vindkraft för 11,5 TWh (8 %). Nybyggnationskostnaderna har i stort följt denna prisutveckling och ligger kring % jämfört med nivåerna kring Windcap s startår. De lägre investeringskostnaderna har drivits på av bl.a. den försämrade intäktsnivån, större och högre vindkraftverk, förbättrade styrsystem, teknik och material samt större utbud och konkurrens av både projekt och turbintillverkare. Trots fortsatt lägre el- och elcertifikatpriser har utbyggnaden visat förvånansvärd styrka. Totalt tillkom cirka Samtidigt sjönk konsumtionen till 135 TW, den lägsta nivån sedan 1986, vilket resulterade i ett större överskott och nettoexport om 15,6 TWh motsvarande cirka 10 % av den totala elproduktionen. Prognosen från Svensk Vindenergi för 2015 är en avtagande men fortsatt relativt hög utbyggnadstakt med cirka 220 nya verk med en sammalagd effekt om cirka 610 MW. Den totala elproduktionen under 2015 från vindkraft beräknas till 14,1 TWh (+22 %). Utveckling för marknadspris Elcertifikat Marknadspris (SEK/MWh) Källa: Axpo Sverige AB, Marknadsbrev Mars Marknadspris Eltermin+elcertifikat jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 Utveckling för marknadspris Eltermin + elcertifikat Marknadspris (SEK/MWh) Källa: Axpo Sverige AB, Marknadsbrev Mars jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 Windcap Årsrapport

8 Aktie- och ägarinformation SUBSTANSVÄRDERING Bolagets egna kapital per årsskiftet 2014/15 uppgick till 10,981 kkr vilket motsvarar cirka 28 kr per aktie. Förutsatt att försäljningen av Bodberget kan ske till ett av mäklare bedömt marknadsvärde och 2015 års resultat för övrigt blir i nivå med prognos kan substansvärdet och inlösenbeloppet, efter avdrag för avvecklings- och likvidationskostnader, grovt beräknas komma uppgå till cirka 25 kr per aktie. EXEMPEL PÅ KURSUTVECKLING HOS NOTERADE VINDKRAFTS- OCH MILJÖRELATERADE FÖRETAG Vindkraft- och miljöteknikbranscherna har under ett antal år haft en svag och utveckling vilket återspeglas i volatila och sjunkande aktiekurser. Ett flertal bolag, små som stora, har tappat en stor andel av sina börskurser men en viss stabilisering och återhämtning under de senaste 2 åren kan noteras hos vissa bolag. Windcap har liknande verksamhet med framför allt Arise (-66 % samt avnoterade Borevind -100 %) och till mindre del även Eolus Vind som alla är verksamma inom vindkraftsbranschen. Bolagen är dock inte direkt jämförbara utan har olika inriktningar och storlek på verksamheterna men ger ändå en bild av hur liknande investeringar till Windcap har utvecklats. Till allra största del kan den negativa utvecklingen härledas till marknadsutvecklingen för energibranschen snarare än bolagsspecifik utveckling. Kursutveckling noterade miljörelaterade företag Eolus (-15 %) Arise (-66 %) Borevind (-98 %, avlistad 31/1-13) Opcon (-99 %) Vestas (-25 %) Kursutveckling sedan till Källa: Bloomberg och Nasdaq OMX 0 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 8

9 EGET KAPITAL OCH RÄTT TILL UTDELNING A- respektive B-aktieägarnas rätt till utdelning och andel av bolagets kapital styrs av dess andel av det tillskjutna egna kapitalet i relation till initiala teckningskurserna för A- respektive B-aktierna. A-aktieägaren i Windcap Fond 2 AB erhåller således 1/100 av B-aktiernas andel. Windcap Fond 2 AB Aktieslag Antal kr/aktie Eget kapital (tkr)* Kapitalandel Röstandel A-aktier , ,5 % 47,6 % B-aktier ,60** ,5 % 52,4 % Summa ,0 % 100,0 % Ovanstående siffror avser situationen per * Före emissionskostnader ** Genomsnittskurs (50-56 kr) Kapitalfördelning Windcap Fond 2 11,9 % 22,2 % ägare med aktier 20,9 % ägare med aktier ägare med aktier 19,6 % 25,5 % ägare med aktier ägare med aktier AVVECKLING AV VERKSAMHETEN I enlighet med bolagets ursprungliga emissionsprospekt ska verksamheten avvecklas och kapitalet återbetalas till aktieägarna efter cirka 6 år genom ett inlösenförfarande av samtliga B-aktier eller en formell likvidation. Bolagets start av verksamhet och första emission genomfördes under andra halvåret 2009 varför bolagets tillgångar enligt plan ska säljas under Väby-verket såldes vid årsskiftet och förutsatt att försäljningen av Bodberget går enligt plan så förväntas inlösen av samtliga B-aktier kunna ske under senare del av hösten En formell likvidationsprocess av bolaget beräknas ta 8-12 månader från att bolagets tillgångar avvecklats. För att snabba upp hanteringen och utbetalningen av kapitalet till aktieägarna planerar styrelsen att under senare del av året kalla till en extra bolagsstämma och föreslå aktieägarna att besluta om åtgärder för att kunna utnyttja Bolagsordningens paragraf om inlösen av samtliga B-aktier. Härmed skulle tidsperioden för utbetalning till aktieägarna förkortas avsevärt jämfört med en formell likvidationsprocess. Windcap Årsrapport

10 Vindkraftverk under förvaltning Väby 5 Väby ligger öster om Falkenberg i Halland och ingår i en park om 6 verk. Verket är tillverkat av Vestas med en tornhöjd om 105 m och en totalhöjd om 150 m. Verket driftsattes under första kvartalet 2012 med en beräknad årsproduktion om cirka MWh. Parken producerade under året i genomsnitt 5,790 MWh per verk. Året inleddes starkt för att successivt närma sig normal nivå mot slutet av året. Spridningen av elproduktionen mellan verken är stor, mellan 4,600 MWh till 7,100 MWh motsvarande +/- 20 % avvikelse från genomsnittsverket, men genom driftsbolaget delas alla intäkter och kostnader lika mellan delägarna. Utfallet motsvarade 105 % av budgeterad produktionsnivå mot vindindex utfall om 104 % på både läns- och riksnivå. Kapacitetutnyttjande på parknivå om uppgick till cirka 33 % och den genomsnittliga tekniska tillgängligheten uppnådde 96,8 % med en spridning om 92,2-98,2 %. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE Vestas 2 MW per verk 105 meter Väby Fem AB, 67 % Windcap Fond 2, 33 % Bodberget 1 Bodberget ligger 675 m ö.h., cirka 15 mil norr om Östersund i Strömsunds kommun, Jämtland. Verket är en 1,0 MW turbin från finska WinWinD och driftsattes under 2007 och ingår i en park om 3 st verk. Höjden på tornet uppgår till 70 m och rotordiametern är på 64 m. Årsproduktionen uppgår till cirka MW. Verket var avstängt för reparation under hela året pga den havererade växellådan. Under slutet av december 2013 driftstoppades verket efter en detaljerad besiktning av verkets växellåda som påvisade omfattande skador i växellådan. Processen att renovera växellådan har pågått under hela 2014 men under mars 2015 kunde växellådan återmonteras i verket och arbetet med att åter driftsätta verket kunde påbörjas. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE WinWinD 1 MW per verk 70 meter Windcap Fond 2, 100 % 10

11 Windcap Årsrapport

12 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 2 AB Bolagets elproduktion under året hänförs sig enbart till det delägda verket i Väby Vindkraftpark, Falkenbergs kommun. Årets verksamhet har till största del fokuserats på reparationen av vindkraftverket Bodberget nr 1, Strömsunds kommun som varit ur drift under hela kalenderåret pga växellådshaveriet. Mycket arbete har även lagts på att säkerställa tillhörande finansieringsbehov, kravställning på säljaren och tillika serviceansvarig av verket samt dialog med försäkringsbolaget. Renoverings- och omkostnader beräknas till totalt drygt 4,5 mkr varav cirka 4,2 mkr belastat innevarande års resultat. Samtidigt har försäkringsersättning förskotterats om drygt 3,9 mkr varav cirka 0,7 mkr avser maximala 12 månaders avbrottsersättning och cirka 3,2 mkr avser ersättning för maskinskadan. Stora ekonomiska krav har ställts mot säljaren av verket, tillika övergripande ansvarig för att tillhandahålla drift- och service. Totalt erhölls extraordinära intäkter motsvarande drygt 2,0 mkr, inklusive avskrivning på återstående belopp av en säljarrevers. De stora extraordinära kostnaderna och intäkterna resulterade i att årets resultat blev positivt trots att den underliggande resultatutvecklingen varit fortsatt negativ. RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter KOSTNADER Direkta kostnader Reparationskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster FINANSIELLA POSTER Räntenetto Resultat försäljning vindkraftverk Årets resultat

13 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Elcertifikat Maskiner / Inventarier OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förutbetalda kostnader Övriga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkursfond / Balanserat resultat Årets resultat KORTFRISTIGA SKULDER Förlagslån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Windcap Årsrapport

14 Vi som står bakom Windcap Styrelsen i bolaget består av personer med lång och gedigen erfarenhet från såväl investering och förvaltning som teknik och branschspecifik spetskunskap. VD är tidigare aktieägare i Windcap Fond 1 AB, förvaltningsbolaget Windcap Management AB innehar röststarka A-aktier i Windcap Fond 2 motsvarande en kapitalinsats om 500 kkr. Windcap Management AB ansvarar för bolagens operativa verksamhet och förvaltning. Mats Crowén VD, ledamot Tidigare VD för Aberdeen Property Investors Sverige, en del av ett multinationellt kapitalförvaltningsbolag med över miljarder i förvaltat kapital. Tore Wizelius ledamot, rådgivare Vindkraftsexpert, författare, konsult och tidigare ansvarig för vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola. Lars Grönberg ordförande, ledamot Styrelsearbetande, t.ex Bindomatic, Connecta, Br Perssons Byggnads, 2E Group, Skandia Elevator mfl. Tidigare operativ inom Rank Xeros, Procordia, Kinnevik m fl. Gert-Olof Holst ledamot, rådgivare Entreprenör och konsult, fd VD E.n.o energy Sweden AB, Grundare vindkraftskoncernen Triventus. Fredrik Börjesson ledamot Investerings- och finansanalytiker, konsult, Söderberg & Partners. 14

15 Windcap Årsrapport

16 Den här broschyren är tryckt på miljövänligt Svanenmärkt papper. WINDCAP MANAGEMENT Box 7785, Stockholm Tel Fax

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2014 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2015 Emissionsmemorandum Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 (ännu ej reviderad) är införlivad genom hänvisning. En digital version

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Vattenfalls finansiella kalender

Vattenfalls finansiella kalender 3/10 delårsrapport för Januari september 2010 Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer