Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering."

Transkript

1 Windcap Fond 2 AB Årsrapport 2014 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

2 Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2015 Laika Consulting AB Hedagården vindkraftpark Exakta Printing 2

3 VD har ordet Den starka globala utbyggnaden av miljövänlig förnybar elproduktion fortsatte även under 2014 trots både ekonomiska och politiska utmaningar. Globalt ökade vindkraften med cirka 16 % varav Kina ensamt svarade för cirka 45 % följt av Tyskland och USA med cirka 10 % vardera. Kina dominerar även den totala installerade vindkraften med 31 %, följt av USA med knappt 18 % och Tyskland med närmare 11 %. Även den svenska utbyggnaden av vindkraft fortsätter, trots de fortsatt försvagade marknadsvillkoren. Sverige imponerar med en global 8:e plats och 3:e plats i Europa, före Frankrike men efter Tyskland och Storbritannien. Inom EU svarade vindkraft för 44 % av nyproduktionen. Tillsammans med solkraft svarade dessa två miljövänliga kraftslag för över 73 % av nytillkommen kraftproduktion. Vindkraft till havs har dock fortfarande svårt att konkurrera med landbaserad vindkraft och svarar endast för dryga 6 % av total installerad vindkraftskapacitet. EU-kommissionen har under februari 2015 presenterat ett ramverk till en Energiunion med ambition att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi för alla i Europa. Målet är bl.a. införa en solidaritetsklausul med grannländer genom att förbättra elnäten mellan länder, minska beroendet av t.ex leverantör och gas från länder utanför EU, utfasning av miljöskadliga subventioner samt fokus på energieffektivitet, utveckling av förnybar energiteknik och ett koldioxidsnålt hållbart samhälle. Ramverket Energiunionen är ett första steg till en väsentligt mer samordnad och förbättrad energipolitik och lagstiftning inom EU som är världens största importör av energi med en drygt 50 %-ig import till en årlig kostnad om cirka 400 miljarder euro. Grossistpriserna på el inom EU är t.ex cirka 30 % högre än i USA, gaspriserna är mer än dubbelt så höga och 6 av EU s medlemsländer är beroende av en enda extern leverantör av gas, 12 medlemsländer har en gränsöverskidande elöverföringskapacitet mindre än EU s minimikrav om 10 % vilket skapar både en hög sårbarhet och lägre konkurrens. Ett förbättrat sammankopplat energinät skulle enligt EU-kommissionens rapport årligen kunna spara cirka 40 miljarder euro för konsumenterna men bara fram till år 2020 bedöms investeringsbehoven inom energissektorn uppgå till cirka miljarder euro så utmaningarna är mycket stora. I Sverige har en energikommission tillsats av regeringen med syfte att nå en bred politisk blocköverskridande långsiktig plattform för den svenska energimarknaden med bl.a. frågan kring kärnkraftens framtida roll i svensk elproduktion. Den snabba utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige, som subventioneras genom elcertifikatsystemet, har skapat ett överskott av elproduktion vilket lett till allt mer pressade el- och elcertifikatpriser. Elpriset ligger under 30 öre/kwh och elcertifikaten omkring 15 öre/kwh, dvs en intäktsnivå om knappt öre/kwh beroende på om produktionsslaget är förnybart eller inte. Inte ens nybyggd landbaserad vindkraft, som för närvarande beräknas vara det mest konkurrenskraftiga förnybara produktionsslaget, ger någon attraktiv avkastning på den intäktsnivån. Vattenfall vann t.ex under början av 2015 en dansk koncession för havsbaserad vindkraft vid Horns rev 3 med en elproduktion motsvarande hushåll. Enligt danska Miljö-, energi- och byggnadsministeriet garanterar Vattenfall ett elpris om 77 öre/kwh. Denna nivå bedöms enligt flera källor vara mycket lågt prissatt men är ändå mycket högre än nuvarande marknadspriser. När det gäller nybyggnation av kärnkraft finns det t.ex två närliggande uppmärksammade exempel som påvisar förseningar och höga kostnader. Det finska kärnkraftsbygget av reaktorn Olkiluoto 3 beräknas nu komma i drift under slutet av 2018 innebärande en försening om 9 år och 13 år efter byggstart samtidigt som kostnaderna beräknas ha dubblats. Ett färskare exempel är från hösten 2013 när Storbritannien tecknade ett 35-årigt elavtal om cirka 95 öre/ KWh med ett konsortium som ska bygga kärnkraftverket Hinkley Point med planerad start Det kommer bli en mycket stor utmaning för politiker, elbolag, industrin och investerare att skapa och komma överens om långsiktiga förutsättningar för att kunna ersätta kärnkraften, oavsett om det blir med ny kärnkraft eller annat kraftslag. De 2 äldsta och minsta reaktorerna bör redan nu kunna gå att avveckla utan större effekter men att ersätta ytterligare reaktorer på rent kommersiella villkor ter sig med nuvarande låga elpriser som en önskedröm. Som elkonsument finns det goda förutsättningar att under de närmaste åren se fram emot fortsatt låga elpriser men på sikt kommer det att krävas väsentligt högre elpriser, eller omfattande statliga subventioner, för att säkerställa en långsiktigt stabil elmarknad. Mats Crowén Verkställande Direktör, Windcap Fond 2 AB Windcap Årsrapport

4 Året som gått Windcap Fond 2s elproduktion under året hänförs sig enbart till det delägda verket i Väby Vindkraftpark, Falkenbergs kommun. Parken har fungerat bra och producerat något bättre än budget samt vindindex på riks- och länsnivå. Årets verksamhet har haft stort fokus på reparationen av vindkraftverket Bodberget nr 1, Strömsunds kommun som varit ur drift under hela kalenderåret pga växellådshaveriet. Mycket arbete har även lagts på att säkerställa tillhörande finansieringsbehov, kravställning på säljaren och tillika serviceansvarig av verket samt dialog med försäkringsbolaget. Arbetet har lett fram till stora extraordinära kostnader och intäkter varvid årets resultat i slutändan blev positivt trots att den underliggande resultatutvecklingen varit fortsatt negativ. Besiktning och skadeansalys av Bodbergets växellåda genomfördes under december 2013 vilket resulterade i att verket driftstoppades kring föregående årsskifte. Efter dialog med försäkringsbolaget togs beslut att genomföra en omfattande renovering av växellådan på fabrik i Finland. Beställning av reservdelar och upphandling av projektorganisation och kranleverantör genomfördes under det första kvartalet Renovering av växellådan planerades in till sommaren då leveranstiden att tillverka huvudlagret i Tyskland var minst 4 månader. Leveransen försenades dock ytterligare och först under tidig höst kunde växellådan transporteras från Finland till Jämtland. Förseningen innebar att kranetableringen på Bodberget kunde göras först under oktober men den regniga hösten visade sig precis som under våren ha gjort både mark och väg för mjuk och instabil varför kranetableringen misslyckades. Omfattande sprängnings- och vägarbeten gjordes under årets sista kvartal för att förstärka vägen och förbättra förutsättningarna att på nytt kunna etablera lyftkranar på den svårtillgängliga bergstoppen. Under mars 2015 kunde till slut kran etableras på sajten i Bodberget och växellådan samt vingarna lyftas på plats. Renoverings- och omkostnader beräknas till totalt drygt 4,5 mkr varav cirka 4,2 mkr belastat innevarande års resultat. Samtidigt har försäkringsbolaget förskotterat ersättning om drygt 3,9 mkr varav cirka 0,7 mkr avser maximala 12 månaders avbrottsersättning och cirka 3,2 mkr avser ersättning för maskinskadan. Stora ekonomiska krav har ställts mot säljaren av verket, tillika övergripande ansvarig för att tillhandahålla drift- och service. Då säljaren hamnat på obestånd genomfördes en rekonstruktion och ett ackord om 25 % accepterades. Totalt erhölls extraordinära intäkter motsvarande drygt 2,0 mkr, inklusive avskrivning på återstående belopp av säljarreversen. För att säkerställa finansieringen av reparationen, samt maximera värdet vid en försäljning av andelen i Väbyparken, ingicks ett gemensamt försäljningsuppdrag med den andra delägaren i Väby-verket under våren. Då försäkringsbolaget i ett senare skede utlovade förskottsutbetalning avseende Bodberget kunde datumet för överlåtelsen av andelen i Väby skjutas fram till årsskiftet 2014/15. Med fortsatt sjunkande el- och elcertifikatpriser och nyinvesteringskostnader i vindkraftverk blev det avtalade försäljningspriset under våren 2014 sannolikt högre än om försäljningen istället skulle ha genomförts under

5 Trots en låg elproduktion och ett mycket besvärligt verksamhetsår fokuserat på reparation så slutade året med ett positivt resultat om + 0,6 mkr. Extraordinära intäkter och kostnader har dock netto bidragit positivt med cirka + 1,7 mkr vilket förklarar årets positiva resultat. Om Bodberget istället hade varit i normal produktion kan resultatet skattas till cirka -0,7 mkr vilket ligger i linje med tidigare års resultat. Nuvarande låga el- och elcertifikatspriser räcker således inte till för att nå kostnadstäckning då avskrivningarna, dvs värdeminskning på verk, utgör en tung kostnadspost. Windcap Fond 2 AB (tkr) Intäkter Rörelsekostnader Av/nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG I början av januari slutfördes försäljningen och överlämnandet av Väby-verket och försäljningslikvid erhölls. En del av försäljningslikviden nyttjades till att förtidsinlösa bolagets två förlagslån belöpande till 6% fast ränta och med förfall vilket motsvarar en kostnadsreducering om cirka 200 kkr på helårsbasis. Under mars månad 2015 kunde till slut kranar etableras på sajten och växellådan återigen lyftas på plats. Genom att kunna samordna kranarbetet med en annan etablering i en närliggande vindkraftpark kunde kostnaden minskas med kkr, dock på bekostnad av viss väntetid för samordningen men totalt sett innebärande en nettobesparing. Utöver renovering av växellådan har även ytterligare förbättringsåtgärder utförts i samband med driftstoppet, bl.a. utbyte av lager i generatorn, renovering av vingarna och kylsystem, nya oljefilter och olja, batteripackar mm. Dessutom har omfattande åtgärder genomförts för att förbättra och förstärka vägen och tillgängligheten till sajten. Under april - maj månad, efter drygt 1 månads monterings- och intrimningsarbete, förväntas verket till slut kunna driftsättas efter ett stillestånd om cirka 16 månader. Försäljningsarbetet av vindkraftverket planeras att påbörjas direkt efter driftsättning under våren. I och med att Väby-verket såldes per årsskiftet och Bodberget bara kommer vara i produktion under en del av året kommer de löpande försäljningsintäkterna bli låga under Kostnaderna för att slutföra reparationen under 2015 beräknas uppgå till cirka 0,5 mkr varvid 2015 års resultat beräknas bli negativt i storleksordningen -0,6 till -0,9 mkr. Förutsatt att försäljningen av Bodberget går enligt plan så förväntas inlösen av samtliga B-aktier kunna ske under senare del av hösten Windcap Årsrapport

6 Analys av el- och vindkraftsmarknaden Vindåret 2014 blev något blåsigare än normalåret med 104 % utfall, upp från 98 % under Det genomsnittliga elpriset i Sverige sjönk med 15 % till cirka 28,7 öre/ KWh jämfört med cirka 34,1 öre/kwh under föregående år. På nordisk basis uppgick systempriset till cirka 27 öre/kwh vilket är den lägsta nivån sedan Året inleddes och avslutades med ett elpris kring knappt 30 öre/kwh, med en bottennotering om 22,9 öre under juni månad och en topp redan i september med 32,1 öre. En relativt blöt höst och mild vinter pressade ned elpriset till en säsongsmässigt låg prisnivå vilket även fortsatt under första kvartalet Årets ingående respektive utgående prisnivån på elcertifikat, det marknadsbaserade stödsystemet för utbyggnad av förnybar elproduktion, låg kring 17 öre/ KWh. Årsgenomsnittet på det rörliga spotpriset uppgick till cirka 17,9 öre/kwh, en nedgång med cirka 8 % från förra årets snittpris om cirka 19,5 öre/kwh. En positiv prisrörelse om dryga 2,5 öre/kwh inträffade under februari, till knappt 20 öre/kwh, i samband med att Energimyndigheten släppte en rapport med vissa förslag till justeringar avseende kvotplikten för Effekten blev dock kortvarig och redan under april månad var prisnivån tillbaka kring 17 öre/kwh. Från maj fram Vindkraftutbyggnad i Sverige Produktion (GWh) Antal vindkraftverk Effekt (MW) Källa: Svensk Vindenergi och Energimyndigheten

7 Nordiskt terminpris, kvartal Marknadspris (EUR/MWh) Källa: Nord Pool jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 till september steg priset återigen upp mot 19 öre/kwh för att därefter börja backa under kvartal 4 och avslutade året på ingångsnivån kring 17 öre/kwh. Nedgången fortsatte under 2015 års första månader och tangerade all time low om 13,7 öre/kwh från februari 2012 men har därefter stabiliserat kring nivån om öre/kwh. Den genomsnittliga intäkten under 2014 från el och elcertifikat uppgick till cirka 46 öre/kwh, omkring hälften av toppnivåerna under år I Windcaps investeringskalkyl från antogs en intäkt om 75 öre/kw, dvs ett utfall under 2014 om cirka 60 %. 310 nya verk under året med en effekt om cirka 810 MW motsvarande en ökning om cirka 18 % vilket gav en 3:e plats i Europa och 8:e plats globalt. Genomsnittsstorleken uppgick till 2,6 MW per verk, en ökning med cirka 14 %. Totalt beräknas det finnas cirka verk med drygt MW effekt i Sverige vilka producerade cirka 11,5 TWh under 2014, en ökning med 16 %. Totala elproduktionen uppgick till 151 TWh, en ökning med 0,9 % jämfört med föregående år. Vattenkraften svarade för 64 TWh (42 %), kärnkraften för 62 TWh (41 %), bränslebaserad elproduktion för 13 TWh (9 %) och vindkraft för 11,5 TWh (8 %). Nybyggnationskostnaderna har i stort följt denna prisutveckling och ligger kring % jämfört med nivåerna kring Windcap s startår. De lägre investeringskostnaderna har drivits på av bl.a. den försämrade intäktsnivån, större och högre vindkraftverk, förbättrade styrsystem, teknik och material samt större utbud och konkurrens av både projekt och turbintillverkare. Trots fortsatt lägre el- och elcertifikatpriser har utbyggnaden visat förvånansvärd styrka. Totalt tillkom cirka Samtidigt sjönk konsumtionen till 135 TW, den lägsta nivån sedan 1986, vilket resulterade i ett större överskott och nettoexport om 15,6 TWh motsvarande cirka 10 % av den totala elproduktionen. Prognosen från Svensk Vindenergi för 2015 är en avtagande men fortsatt relativt hög utbyggnadstakt med cirka 220 nya verk med en sammalagd effekt om cirka 610 MW. Den totala elproduktionen under 2015 från vindkraft beräknas till 14,1 TWh (+22 %). Utveckling för marknadspris Elcertifikat Marknadspris (SEK/MWh) Källa: Axpo Sverige AB, Marknadsbrev Mars Marknadspris Eltermin+elcertifikat jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 Utveckling för marknadspris Eltermin + elcertifikat Marknadspris (SEK/MWh) Källa: Axpo Sverige AB, Marknadsbrev Mars jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 Windcap Årsrapport

8 Aktie- och ägarinformation SUBSTANSVÄRDERING Bolagets egna kapital per årsskiftet 2014/15 uppgick till 10,981 kkr vilket motsvarar cirka 28 kr per aktie. Förutsatt att försäljningen av Bodberget kan ske till ett av mäklare bedömt marknadsvärde och 2015 års resultat för övrigt blir i nivå med prognos kan substansvärdet och inlösenbeloppet, efter avdrag för avvecklings- och likvidationskostnader, grovt beräknas komma uppgå till cirka 25 kr per aktie. EXEMPEL PÅ KURSUTVECKLING HOS NOTERADE VINDKRAFTS- OCH MILJÖRELATERADE FÖRETAG Vindkraft- och miljöteknikbranscherna har under ett antal år haft en svag och utveckling vilket återspeglas i volatila och sjunkande aktiekurser. Ett flertal bolag, små som stora, har tappat en stor andel av sina börskurser men en viss stabilisering och återhämtning under de senaste 2 åren kan noteras hos vissa bolag. Windcap har liknande verksamhet med framför allt Arise (-66 % samt avnoterade Borevind -100 %) och till mindre del även Eolus Vind som alla är verksamma inom vindkraftsbranschen. Bolagen är dock inte direkt jämförbara utan har olika inriktningar och storlek på verksamheterna men ger ändå en bild av hur liknande investeringar till Windcap har utvecklats. Till allra största del kan den negativa utvecklingen härledas till marknadsutvecklingen för energibranschen snarare än bolagsspecifik utveckling. Kursutveckling noterade miljörelaterade företag Eolus (-15 %) Arise (-66 %) Borevind (-98 %, avlistad 31/1-13) Opcon (-99 %) Vestas (-25 %) Kursutveckling sedan till Källa: Bloomberg och Nasdaq OMX 0 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 8

9 EGET KAPITAL OCH RÄTT TILL UTDELNING A- respektive B-aktieägarnas rätt till utdelning och andel av bolagets kapital styrs av dess andel av det tillskjutna egna kapitalet i relation till initiala teckningskurserna för A- respektive B-aktierna. A-aktieägaren i Windcap Fond 2 AB erhåller således 1/100 av B-aktiernas andel. Windcap Fond 2 AB Aktieslag Antal kr/aktie Eget kapital (tkr)* Kapitalandel Röstandel A-aktier , ,5 % 47,6 % B-aktier ,60** ,5 % 52,4 % Summa ,0 % 100,0 % Ovanstående siffror avser situationen per * Före emissionskostnader ** Genomsnittskurs (50-56 kr) Kapitalfördelning Windcap Fond 2 11,9 % 22,2 % ägare med aktier 20,9 % ägare med aktier ägare med aktier 19,6 % 25,5 % ägare med aktier ägare med aktier AVVECKLING AV VERKSAMHETEN I enlighet med bolagets ursprungliga emissionsprospekt ska verksamheten avvecklas och kapitalet återbetalas till aktieägarna efter cirka 6 år genom ett inlösenförfarande av samtliga B-aktier eller en formell likvidation. Bolagets start av verksamhet och första emission genomfördes under andra halvåret 2009 varför bolagets tillgångar enligt plan ska säljas under Väby-verket såldes vid årsskiftet och förutsatt att försäljningen av Bodberget går enligt plan så förväntas inlösen av samtliga B-aktier kunna ske under senare del av hösten En formell likvidationsprocess av bolaget beräknas ta 8-12 månader från att bolagets tillgångar avvecklats. För att snabba upp hanteringen och utbetalningen av kapitalet till aktieägarna planerar styrelsen att under senare del av året kalla till en extra bolagsstämma och föreslå aktieägarna att besluta om åtgärder för att kunna utnyttja Bolagsordningens paragraf om inlösen av samtliga B-aktier. Härmed skulle tidsperioden för utbetalning till aktieägarna förkortas avsevärt jämfört med en formell likvidationsprocess. Windcap Årsrapport

10 Vindkraftverk under förvaltning Väby 5 Väby ligger öster om Falkenberg i Halland och ingår i en park om 6 verk. Verket är tillverkat av Vestas med en tornhöjd om 105 m och en totalhöjd om 150 m. Verket driftsattes under första kvartalet 2012 med en beräknad årsproduktion om cirka MWh. Parken producerade under året i genomsnitt 5,790 MWh per verk. Året inleddes starkt för att successivt närma sig normal nivå mot slutet av året. Spridningen av elproduktionen mellan verken är stor, mellan 4,600 MWh till 7,100 MWh motsvarande +/- 20 % avvikelse från genomsnittsverket, men genom driftsbolaget delas alla intäkter och kostnader lika mellan delägarna. Utfallet motsvarade 105 % av budgeterad produktionsnivå mot vindindex utfall om 104 % på både läns- och riksnivå. Kapacitetutnyttjande på parknivå om uppgick till cirka 33 % och den genomsnittliga tekniska tillgängligheten uppnådde 96,8 % med en spridning om 92,2-98,2 %. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE Vestas 2 MW per verk 105 meter Väby Fem AB, 67 % Windcap Fond 2, 33 % Bodberget 1 Bodberget ligger 675 m ö.h., cirka 15 mil norr om Östersund i Strömsunds kommun, Jämtland. Verket är en 1,0 MW turbin från finska WinWinD och driftsattes under 2007 och ingår i en park om 3 st verk. Höjden på tornet uppgår till 70 m och rotordiametern är på 64 m. Årsproduktionen uppgår till cirka MW. Verket var avstängt för reparation under hela året pga den havererade växellådan. Under slutet av december 2013 driftstoppades verket efter en detaljerad besiktning av verkets växellåda som påvisade omfattande skador i växellådan. Processen att renovera växellådan har pågått under hela 2014 men under mars 2015 kunde växellådan återmonteras i verket och arbetet med att åter driftsätta verket kunde påbörjas. TILLVERKARE EFFEKT HÖJD ÄGARE WinWinD 1 MW per verk 70 meter Windcap Fond 2, 100 % 10

11 Windcap Årsrapport

12 Resultat- samt balansräkning Windcap Fond 2 AB Bolagets elproduktion under året hänförs sig enbart till det delägda verket i Väby Vindkraftpark, Falkenbergs kommun. Årets verksamhet har till största del fokuserats på reparationen av vindkraftverket Bodberget nr 1, Strömsunds kommun som varit ur drift under hela kalenderåret pga växellådshaveriet. Mycket arbete har även lagts på att säkerställa tillhörande finansieringsbehov, kravställning på säljaren och tillika serviceansvarig av verket samt dialog med försäkringsbolaget. Renoverings- och omkostnader beräknas till totalt drygt 4,5 mkr varav cirka 4,2 mkr belastat innevarande års resultat. Samtidigt har försäkringsersättning förskotterats om drygt 3,9 mkr varav cirka 0,7 mkr avser maximala 12 månaders avbrottsersättning och cirka 3,2 mkr avser ersättning för maskinskadan. Stora ekonomiska krav har ställts mot säljaren av verket, tillika övergripande ansvarig för att tillhandahålla drift- och service. Totalt erhölls extraordinära intäkter motsvarande drygt 2,0 mkr, inklusive avskrivning på återstående belopp av en säljarrevers. De stora extraordinära kostnaderna och intäkterna resulterade i att årets resultat blev positivt trots att den underliggande resultatutvecklingen varit fortsatt negativ. RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter KOSTNADER Direkta kostnader Reparationskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster FINANSIELLA POSTER Räntenetto Resultat försäljning vindkraftverk Årets resultat

13 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Elcertifikat Maskiner / Inventarier OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förutbetalda kostnader Övriga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkursfond / Balanserat resultat Årets resultat KORTFRISTIGA SKULDER Förlagslån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Windcap Årsrapport

14 Vi som står bakom Windcap Styrelsen i bolaget består av personer med lång och gedigen erfarenhet från såväl investering och förvaltning som teknik och branschspecifik spetskunskap. VD är tidigare aktieägare i Windcap Fond 1 AB, förvaltningsbolaget Windcap Management AB innehar röststarka A-aktier i Windcap Fond 2 motsvarande en kapitalinsats om 500 kkr. Windcap Management AB ansvarar för bolagens operativa verksamhet och förvaltning. Mats Crowén VD, ledamot Tidigare VD för Aberdeen Property Investors Sverige, en del av ett multinationellt kapitalförvaltningsbolag med över miljarder i förvaltat kapital. Tore Wizelius ledamot, rådgivare Vindkraftsexpert, författare, konsult och tidigare ansvarig för vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola. Lars Grönberg ordförande, ledamot Styrelsearbetande, t.ex Bindomatic, Connecta, Br Perssons Byggnads, 2E Group, Skandia Elevator mfl. Tidigare operativ inom Rank Xeros, Procordia, Kinnevik m fl. Gert-Olof Holst ledamot, rådgivare Entreprenör och konsult, fd VD E.n.o energy Sweden AB, Grundare vindkraftskoncernen Triventus. Fredrik Börjesson ledamot Investerings- och finansanalytiker, konsult, Söderberg & Partners. 14

15 Windcap Årsrapport

16 Den här broschyren är tryckt på miljövänligt Svanenmärkt papper. WINDCAP MANAGEMENT Box 7785, Stockholm Tel Fax

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2015-06-30 Första havlåret 2015 har präglats av arbetet med att slutföra reperationen av Bodbergets växellåda samt påbörjandet av bolagets avveckling genom försäljningen

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T

Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Vindkraftsfond Windcap D I R E K T I N V E S T E R I N G I N O R D I S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Vindkraftsfond E N M I L J Ö V Ä N L

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens intäkter från elproduktionen sjönk kraftigt pga bortfallet från Bodberget men omsättningen ökade pga försäljning av bolagets ansamlade elcertifikat.

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av aktierna i den delägda koncernen Triventus

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Windcap Vindkraftverksfond

Windcap Vindkraftverksfond Windcap Vindkraftverksfond DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Ingen korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. CN = Sven Eric Persson, C = SE, O = AnalysInvest, OU = 070-249

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2013 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2014 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år.

Windcap Fond 1 AB. Koncern Halvårsrapport Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2012-06-30 Trots en fortsatt negativ marknadsutveckling blev resultatet väsentligt bättre än föregående år. Försäljningen av dotterkoncernen Triventus Vindkraft

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport. Koncern 2009-06-30 Halvårsrapport Koncern 2009-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Under perioden januari t.om juni 2009 uppgick koncernens omsättning till 2 237 kkr varav 1 251 kkr avser försäljning av el och 986 kkr

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Windcap Årsrapport 2008

Windcap Årsrapport 2008 Windcap Årsrapport 2008 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Laika Consulting AB Omslagsbild

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners

Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter. Mia Bodin Bodecker Partners Elcertifikat, elpris och handel med utsläppsrätter Mia Bodin 2017-06-13 VI ÄR BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning...och förvaltning av Elcertifikat, EUA och nordiska elprisrisker Den nordiska Elmarknaden

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Windcap Årsrapport 2010

Windcap Årsrapport 2010 Windcap Årsrapport 2010 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer