Vindkraftsfond Windcap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftsfond Windcap"

Transkript

1 Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag

2 Dra fördel av en historisk omställning W i n d c a p - E n d i r e k t i n v e s t e r i n g s o m g ö r s k i l l n a d Allt fler länder vill tillverka och konsumera allt mer. Samtidigt håller oljan på att ta slut och en intensiv miljödebatt förs världen över. Allting pekar på att investeringar i nya, miljövänliga kraftkällor krävs inför framtiden och vindkraftsutbyggnaden har tagit rejäl fart i Sverige. Windcap är ett enkelt sätt att bli delägare i vindkraftverk och bidra till en miljövänligare elproduktion. Du behöver inte byta elleverantör och beskattningen är fördelaktigare än för exempelvis vindkraftskooperativ. Samtidigt erhålls en mycket god avkastning om elpriset ligger stilla eller stiger i linje med den långsiktiga trenden. För den som vill ha årlig utdelning är det möjligt att erhålla fast ränta om 6 % per år på halva innehavet. Blir Windcap din smartaste insats för miljön någonsin? Hedagården 4, Windcap Fond 1 AB Hedagården 5, Windcap Fond 1 AB Klevagården, Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB 2 Windcap 3

3 Det rörliga elpriset har stigit med 234 % de senaste tio åren. Under samma period gick den svenska börsen ned med 12 %. Rekordartad tillväxt M y c k e t s t a r k u t v e c k l i n g i S v e r i g e De senaste åren har investeringarna i vindkraft fördubblats i Sverige. Mellan 2003 och 2008 ökade den installerade effekten från 409 MW till MW, och trots finanskrisen blev 2009 ett nytt rekordår. Bara under detta år installerades vindkraftverk som ökade effekten med 49 % till MW. Även elproduktionen har mångdubblats och var under 2009 uppe i 2,5 TWh per år. Som delägare i Windcap kan du dra fördel av utvecklingen inom denna tillväxtbransch och bidrar samtidigt till en av Sveriges viktigaste energiomställningar någonsin. elpris vs börsen Utveckling för elpriset och den svenska börsen Elpriset Stockholmsbörsen Utveckling för det rörliga elpriset samt Stockholmsbörsen (OMX Stockholm PI) i kvartalsmedel under perioden januari december Källa: Nordpool/Nasdaq OMX Elpriset +234 % Stockholmsbörsen -12 % Vindkraftutbyggnad i Sverige Produktion (GWh) Antal vindkraftverk Effekt (MW) Källa: Elforsk, Svenska Kraftnäts kontoföringssystem, Cesar samt Energimyndigheten Windcap 5

4 Hedagården vindkraftspark Avkastningsmål s ä k r a i n t ä k t e r i m i n s t 2 0 å r t i l l G r a t i s v i n d b l i r t i l l e l Det kanske mest fantastiska med vindkraft är att råvaran är helt gratis. När ett vindkraftverk väl är byggt tjänar elproducenter som Windcap i princip pengar så länge det blåser. Dessutom erhålls ytterligare intäkter från försäljning av elcertifkat. Underhållet är en liten utgift i sammanhanget, och det går att försäkra sig mot större bortfall och eventuella haverier. Det som främst påverkar avkastningen är elpriset. Kortsiktigt kan det variera kraftigt men den långsiktiga trenden är uppåtgående. Pristoppar som under vintern 2009/2010 visar också att behovet av el är mycket stort oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. E n l ö n s a m i n v e s t e r i n g En investering i Windcap är mycket intressant även ur ett rent finansiellt perspektiv. Redan vid dagens elprisnivåer ligger den förväntade avkastningen som betalas ut vid s slut på 8 % per år i genomsnitt. Det innebär att investeraren erhåller 150 % av insatt kapital vid s slut. Om elpriset dessutom fortsätter att följa den långsiktiga trenden uppåt kan utdelningen bli betydligt högre. Diagrammet till höger visar en ungefärlig uppskattning av den förväntade utdelningen vid olika elprisnivåer. Elcertifikatpriset är beräknat till 30 öre/kwh. 70 % (ca -5 % per år) 100 % 127 % (ca 4,5 % per år) 154 % (ca 9 % per år) 184 % (ca 14 % per år) 214 % (ca 19 % per år) Avkastning Insatt kapital Visste du att alla i Sverige som köper el stödjer produktionen av förnyelsebar el? Systemet kallas elcertifikat och innebär bland annat att det blir lönsammare för Windcap att producera energi. Varje kwh el från förnyelsebar energi premieras med omkring 30 öre. Handeln med elcertifikat är skapad för att stödja nyinvesteringar och kommer att finnas kvar till minst år Systemet har varit så framgångsrikt att Norge diskuterar att ansluta sig vilket kan öppna upp ännu en marknad med hög tillväxt för vindkraften. Förnyelsebar el Elförsäljning Alla i Sverige som köper el subventionerar produktionen av förnyelsebar energi med ett par öre/kwh. Även om skillnaden i pris knappast märks för konsumenten gör systemet stor skillnad då exempelvis vindkraft idag står för en mindre del av den energi som produceras. 6 Windcaps målavkastning utifrån elpris per kwh. Intäkt ifrån elcertifikat 20 öre/kwh om ca 30 öre/kwh är inkluderad i uträkningen. Elpriset i januari 2010 var 67 öre/kwh medan snittpriset för var 44 öre/kwh. 30 öre/kwh 40 öre/kwh 50 öre/kwh 60 öre/kwh 70 öre/kwh Windcap 7

5 Windcap med fast ränta M ö j l i g h e t t i l l 6 % k u p o n g r ä n t a p e r å r Om du investerar mer än kr i Windcap kan du även välja till ett lika stort förlagslån som ger en fast årlig ränta om 6 %. Aktier och förlagslån bildar tillsammans en kombination av möjlighet till god avkastning och säker årlig utdelning som vi kallar för Windcap Unit. Förlagslånet bygger på att vi lånar en del av det kapital som behövs vid Windcaps investeringar av dig istället för av banken. 8 Windcap 9

6 Kompensera dina utsläpp med Windcap B l i s j ä l v f ö r s ö r j a n d e p å f ö r n y e l s e b a r e l Genom att investera i Windcap gör du inte bara en bra investering, du bidrar även till att öka produktionen av förnyelsebar el. En investering i Windcap om cirka kronor skapar lika mycket energi som en familj med två vuxna och två barn förbrukar i form av hushållsel. Dessutom ökar din investering i värde om elpriset stiger och kompenserar på så sätt högre löpande kostnader för din elkonsumtion. Att göra en insats för klimatet med Windcap har även stora fördelar jämfört med andra alternativ som exempelvis vindkraftskooperativ. En investering i Windcap är enkel att genomföra, du slipper byta elleveranör och avkastningen är dessutom lågt beskattad. 10 Windcap 11

7 Vindkraftverk under förvaltning Vi som står bakom Windcap Mats Crowén VD, ledamot Tidigare VD för Aberdeen Property Investors Sverige, en del av ett multinationellt kapitalförvaltningsbolag med över miljarder i förvaltat kapital. Gunnar Linus ordförande, ledamot VD och grundande partner av Propacta Pensionsplanering. Hedagården 4 Hedagården 4 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 meter. Årsproduktionen uppgår till omkring MWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för omkring personer. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Fredrik Börjesson ledamot Investeringsanalytiker hos Söderberg & Partners, Sveriges största oberoende finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare. Hedagården 5 Hedagården 5 ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 63 och har en årsproduktion som uppgår till omkring MWh. Årsproduktionen motsvarar behovet av hushållsel för cirka personer. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Enercon 1,5 MW per verk 63 meter Tore Wizelius ledamot, rådgivare Vindkraftsexpert och tidigare ansvarig för vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola. Gert-Olof Holst ledamot, rådgivare VD för Triventus, ett av Sveriges största konsultoch projekteringsbolag inom vindkraftsmarknaden. Sotared 5 Sotared ligger norr om Falkenberg och ingår i en vindkraftspark om fem verk. Verket är tillverkat av Vestas med en tornhöjd om 105 meter och har en beräknad årsproduktion om MWh. Sotareds årsproduktion motsvarar behovet av hushållsel för drygt personer. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Vestas 2 MW per verk 105 meter Sotared Klevagården Klevagården Klevagården är tillverkat av Enercon med en tornhöjd om 78 meter. Den beräknade årsproduktionen för verket är MWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel för drygt personer. Verket ligger i närheten av Varberg strax norr om Sotared och ingår i en park om två verk. T I L L V E R K A R E E F F E K T H Ö J D Enercon 2 MW per verk 78 meter Hedagården 12 Tore Wizelius, Gunnar Linus, Fredrik Börjesson, Gert-Olof Windcap Holst, Mats 13 Crowén

8 Visste du att... Windcap producerar el som räcker till mer än personer Frågor & Svar Det rörliga elpriset har stigit med 234 % de senaste tio åren Både privatpersoner, företag och kommuner är delägare i Windcap Elproduktionen från vindkraft ökade med 27 % under 2009 i Sverige Hur högt kommer elpriset att vara i framtiden? Det är omöjligt att exakt förutspå elprisets utveckling, men den allmänna trenden är att efterfrågan på el, och framförallt förnyelsebar el, ökar vilket driver upp priserna. Under kortare tidsperioder kan dock elpriset variera ganska kraftigt, men det motverkar vi genom att sälja el med olika bindningstid. Finns det någon risk att staten slutar med elcertifikat? Systemet med elcertifikat har tagits fram med bred politisk majoritet inom båda de politiska blocken och kommer att gälla tills minst år Systemet är en viktig del i arbetet med att inom ramen för EU-samarbetet nå Sveriges uppsatta mål att öka från 40 % förnyelsebar energi till 49 % år Vad händer med vindkraftverken när fonden avvecklas? Windcaps vindkraftverk avyttras på den öppna marknaden efter s slut. Det är i allmänhet gott om köpare som exempelvis medelstora elbolag och fastighetsbolag. Om den köpande parten är ett Windcapbolag kommer en oberoende och auktoriserad värderare att anlitas för att försäljningen skall kunna genomföras til ett korrekt marknadspris. Vad händer om ett av vindkraftverken går sönder? Windcap försäkrar sina vindkraftverk för inkomstbortfall i samband med en eventuell skada. Det innebär att du som investerare kan känna dig trygg även om något skulle hända som innebär att vi måste reparera något av våra verk. Hur finansierar ni den fasta ränteutbetalningen? Att investera i vindkraft är mycket kapitalintensivt, och denna kostnad finns oavsett om vi använder banklån eller ger ut förlagslån som en del av Windcaps fastränteplacering. Genom att använda förlagslån breddar vi våra finansieringsmöjligheter samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder en attraktiv avkastning med årliga utbetalningar. Hur säkra är förlagslånens ränteutbetalningar? Förlagslån prioriteras juridiskt framför samtliga aktieägare. Investeringen omfattas dock ej av den statliga insättningsgarantin. Går det att sälja ett innehav i förtid? Windcaps värdepapper handlas på en inofficiell andrahandsmarknad vilket gör det möjligt att sälja ett innehav i förtid. Då en stor del av den totala avkastningen fastställs i slutet av rekommenderar vi alla investerare att behålla placeringen till förfall. Observera att den begränsade likviditeten innebär att en försäljning kan ta längre tid än exempelvis försäljning av en noterad tillgång. Hur kan jag följa min investering i Windcap? Alla investerare erhåller en årlig förvaltningsrapport och har även möjlighet att närvara vid årsstämman för det aktuella bolaget. Dessutom publiceras nyheter om förvärv och andra viktiga händelser i branschen löpande på vår hemsida. Koncept & design Laika Consulting AB Omslagsbild Erik Wahlström/Folio Tryck Exakta, februari Windcap 15

9 Villkor i korthet F Ö R V A L T A R E t i d s h o r i s o n t M I N S T A I N V E S T E R I N G S B E L O P P ä g a r r e g i s t e r r e v i s o r e m i s s i o n s i n s t i t u t C o u r t a g e K o s t n a d s s t r u k t u r P R E S T A T I O N S B A S E R A T A R V O D E k a p i t a l f ö r s ä k r i n g Ö V R I G A V I L L K O R Windcap Management AB 5 år SEK ( SEK för Unit) Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) Öhrlings PricewaterhouseCoopers SEB (Fax: , webb: 2 % (dock lägst 750 SEK) Kostnaderna förväntas uppgå till 2 %, inklusive prestationsarvode, av totala tillgångar per år över löptiden. Se prospekt för mer utförlig information om kostnaderna. 20 % av eventuell avkastning över 5-årig statsobligation Kan tecknas i ett flertal olika kapitalförsäkringar. Se faktablad för mer information. Aktuellt prospekt, faktablad och teckningsanmälan finns på En investering i Windcap innebär en finansiell risk. Värdet på investerat belopp kan både öka och minska i värde. Investeraren bör göra en egen bedömning och ta hjälp av branschkunnig rådgivare innan beslut om investering tas. Observera att detta ej är en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den här broschyren är tryckt på miljövänligt Svanenmärkt papper. W I N D C A P M A N A G E M E N T Box 7785, Stockholm Tel Fax

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Götala gård Östergötland

Götala gård Östergötland ENERGIFAKTA Götala gård Östergötland Över Götala gård och Styra by mellan Motala och Vadstena blåser det friska vindar. Detta känner lantbrukaren och ägaren Mats Weinesson och hans grannar väl till. När

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer