Juli 2015 Företrädesemission

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juli 2015 Företrädesemission"

Transkript

1 Juli 2015 Företrädesemission

2 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även övrig finansiell information finns tillgänglig via samt KONTAKTPERSONER VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR JONAS DAHLSTRÖM Telefon ORDFÖRANDE PER-ANDERS CROON Telefon FINANSIELL RÅDGIVARE ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN I SVERIGE AB (PUBL) TELEFON GREVGATAN 39, STOCKHOLM ANSVARSFÖRSÄKRAN Detta Emissionsmemorandum är upprättat av styrelsen i Slitevind AB. Härmed försäkras att styrelsen i Slitevind AB vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Emissionsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överenskommer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. FINANSIELL RÅDGIVARE Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB har biträtt bolaget i upprättandet av detta Emissionsmemorandum. Då samtliga uppgifter i Emissionsmemorandumet härrör från bolaget friskriver sig Alternativa aktiemarknaden från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Emissionsmemorandum.

3 Företrädresemissionen i sammandrag 3 De som på avstämningsdagen den 6 juli 2015 är registrerad som aktieägare i Slitevind AB (publ) har rätt att erhålla Teckningsrätter i företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Teckningsrätt. Sex (6) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. VILLKOR I SAMMANDRAG Teckningskurs Emissionsbelopp Antal nyemitterade aktier Antal aktier före emission Teckning och betalning 40 kronor per aktie kronor aktier aktier Teckning med stöd av Teckningsrätter sker under teckningstiden genom kontant betalning i enlighet med villkor och anvisningar i föreliggande memorandum. Observera att ingen handel med Teckningsrätter kommer ske. TIDPLAN FÖRETRÄDESEMISSION Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter 6 juli Teckningstid 7 juli - 28 juli Offentliggörande av emissionsutfall 10 augusti Preliminär första handelsdag på Alternativa 19 augusti INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 9 BAKGRUND & MOTIV 10 VERKSAMHET 11 HISTORIK 13 PORTFÖLJ 14 VINDKRAFTSMARKNADEN 23 KOMMENTARER TILL FINANSIELLA UTVECKLINGEN 27 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 30 STYRELSE OCH LEDNING 32 RISKFAKTORER 34 BOLAGSORDNING 36 FÖRETRÄDRESEMISSIONEN

4 4 VD har ordet I maj 2015 genomförde Slitevind en företrädesemission som tillförde bolaget aktier och kronor. Totalt inkom anmälningar motsvarande kr. Sedan sommaren 2014 har bolaget succesivt ökat fokus mot kärnverksamheten, produktion och försäljning av el och elcertifikat. Vi skall dessutom förstärka satsningen på generationsskiften (repowering) för att möjliggöra föryngring av våra produktiva tillgångar. Vi minskar risken i bolaget genom att kraftigt minska investeringarna i storskalig projektutveckling. I Norge och Finland arbetar vi vidare då projektinvesteringarna i allt väsentligt bekostas av partners. Bolagets målsättning är att på 5-6 års sikt fördubbla produktionen från ca 75 GWh till ca 150 GWh. I och med den nyligen genomförda företrädesemissionen kommer bolaget kunna öka den årliga produktionen med 6-7 GWh, i bästa fall når vi därmed en produktionsökning med ca 10%. För att över tid nå hela vägen till 150 GWh, kommer ytterligar emissioner behöva genomföras samtidigt som vi måste lyckas med försäljning av projekträttigheter i Norge och Finland. Bolagets nya ledning bedömer att det kan ta 2-4 år innan större intäkter kan komma från sådana försäljningar. De betydande osäkerheterna i tidplan och storlek på framtida intäkter från avyttring av projekträttigheter, gör att styrelsen utrett möjligheten att fånga upp det ytterligare investeringsintresse som visade sig i och med överteckningen av företrädesemissionen. För att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning beslutade Årsstämman vidare att ovan nämnda riktade nyemission kombineras med ytterligare en företrädesemission om aktier varvid sex (6) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till kurs 40 kr. Om dessa två emissioner genomförs så tillförs bolaget ca 22 mkr vilket ger förutsättningar för att ta en aktiv del i den konsolidering som är nödvändig i vårt segment. Rekordlåga el- och certifikatpriser kräver extraordinära insatser. Arbete med kapitalanskaffning tar tid och resurser, vi vill därför nu fylla på kassan när vi har fokus på frågan för att sedan kommande 12 månader koncentrera oss på bolagets långsiktiga lönsamhet där tillväxt är en väsentlig faktor. Stark finansiell ställning ger oss även goda förutsättningar inför listningen av bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden under augusti månad. Jonas Dahlström, VD Slitevind AB VD HAR ORDET Med ovanstående som bakgrund, kombinerat med fortsatt mycket svaga priser på el- och elcertifikat, har Årsstämman beslutat att rikta en emission till 9119 Enterprise AB om nya aktier till kurs 40 kr, detta är ca 15% högre än kursen i nyligen genomförd företrädesemission. Emissionen riktas för att kunna stärka bolagets likviditet vilket inte bedöms kunna ske fullt ut genom en större företrädesemission. Detta tillför bolaget 12 mkr vilket i princip motsvarar den överteckning som skedde i emissionen under maj månad.

5 5 VD HAR ORDET

6 6 Villkor & anvisningar Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 6 juli 2015 var registrerad som aktieägare i Slitevind AB (publ) erbjuds att med företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för sex (6) befintliga aktier i Bolaget. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i Slitevind är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och betalar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. VILLKOR & ANVISNINGAR Teckningsrätter Aktieägare i Slitevind AB (publ) erhåller för varje innehavd aktie (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sex (6) teckningsrätter. Teckningskurs Teckningskursen är 40,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är den 6 juli Teckningstid Teckning av aktier skall ske under perioden 7 juli 2015 till och med 28 juli De aktier som inte tecknas via företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. Handel med BTA Ingen handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske. Handel med Teckningsrätter Ingen handel med Teckningsrätter kommer att ske. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och särskild anmälningssedel 2. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Teckning med stöd av teckningsrätt Teckning med stöd av teckningsrätt sker genom kontant betalning senast den 28 juli Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är bifogad till den Särskilda anmälningssedel 1 enligt följande alternativ; 1. Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2. Särskild anmälningssedel 1 I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall Särskild anmälningssedel 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på Särskild anmälningssedel 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer, ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan den 28 juli Observera att anmälan är bindande.

7 7 Teckning utan stöd av företrädesrätt Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 7 juli 2015 till och med 28 juli Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan den 28 juli Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Minsta post är 200 aktier. Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon för information om teckning och betalning. Betalda och tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av augusti 2015, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Offentliggörande av utfallet i emissionen Efter att anmälningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. VILLKOR & ANVISNINGAR

8 8 Emissionsinstitut: Aktieinvest FK AB Ärende: Slitevind SE Stockholm Telefon: Telefax: INFORMATION OM AKTIEN ISIN kod Aktien ISIN kod Teckningsrätt ISIN kod Betald Tecknad Aktie Central värdepappersförvaring SE SE SE Euroclear Sweden AB VILLKOR & ANVISNINGAR

9 Vision, affärsidé och mål 9 VISION Slitevinds vision är vara ett ledande företag inom landbaserad vindkraft AFFÄRSIDÉ Slitevind projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Norden för att driva i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller för vidare försäljning. MÅL Det övergripande målet är att skapa värdetillväxt för våra aktieägare genom att effektivt etablera och förvalta driftsatta vindparker. Företaget arbetar långsiktigt och resultatorienterat. Det långsiktiga tänkandet tar vi med oss genom hela processen och optimerar varje projekt som vi arbetar med. En viktig ambition är också att skapa god grund för engagemang och delaktighet från såväl markägare och lokalbefolkning i våra projekt. VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL

10 10 Bakgrund & motiv Slitevind AB (publ) har sedan starten 1992 bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är idag en etablerad aktör inom miljövänlig vindkraftproduktion. Basen för bolagets verksamhet är vindkraft. Tillväxten i bolagets kärnverksamhet, produktion och försäljning av el- och elcertifikat, har skett under lönsamhet. Parallellt med kärnverksamheten har kraftiga investeringar gjorts i projektutveckling i Sverige, Norge och Finland vilket varit kapitalkrävande. Bolaget har sedan sommaren 2014 succesivt ökat fokus mot kärnverksamheten på bekostnad av projektutveckling. Vad gäller det senare arbetar vi vidare i Norge och Finland, i båda fallen tillsammans med partners som ger en balanserad risk. I Sverige arbetar vi numera endast med generationsskiften vilket betyder att annan storskalig projektutveckling, i huvudsak Holmön, lagts ner. Sedan sommaren 2011 har elprisutvecklingen varit mycket svag samtidigt som bolagets äldre efterhand tappat rätten att tilldelas elcertifikat vilket minskar snittintäkten per producerad kwh ytterligare. Bolagets historiska strävan att vara både produktionsbolag och projektutvecklingsbolag, gör att stora delar av överskotten från de goda åren investerats i projektutveckling, snarare än föryngring av de kassaflödesgenererande en. Bolaget kommer framöver fokusera på att utveckla och öka produktionskapaciteten både genom nyinvesteringar i helt nya anläggningar men även genom investeringar och förbättringsarbeten i existerande maskiner. Bolaget planerar för att kraftigt öka produktionen över en 5-årsperiod och räknar med att kunna ta aktiv del i framtida konsolidering av vårt marknadssegment. Första steget i denna process är den företrädesemission som genomförs under våren Målsättningen om en kraftigt ökad produktionskapacitet kommer över åren att kräva ytterligare kapital. Detta kapital skall i första hand komma från den löpande verksamheten, i andra hand från de försäljningar av projekträttigheter i Norge och Finland som bolaget kontinuerlig arbetar med samt i tredje hand från en kombination av banklån och ägarfinansiering. Styrelsen i Slitevind AB (publ) BAKGRUND & MOTIV

11 Verksamhet 11 Verksamheten Slitevind AB grundades i Slite på Gotland 1992 som ett av Sveriges första privata vindkraftsbolag. Det första et sattes året därefter upp i Skåls på Näsudden, södra Gotland. Idag har bolaget cirka 75 GWh produktion i Sverige med parker på Gotland, Öland och i Skåne, samt cirka 10 GWh i produktion i två finska anläggningsställen. I Norge drivs verksamheten genom dotterbolaget Vindkraft Nord AS som bildades Sedan dess har en omfattande projektportfölj med sex vindparker utvecklats i Nordnorge. Fem av dessa har en potenital fullt utbyggda på sammanlagt GWh. Den sjätte, Grenselandet Vindpark, är på grund av sin storlek beroende av en betydande utbyggnad av elnätet. Den maximala produktionen uppgår till TWh. Den delägda parken Andmyran med tillstånd för en utbyggnad om sammalagt 160 MW effekt är till salu. Organisation Moderbolaget och den svenska verksamheten har sedan starten drivits med ett fåtal fast anställda i en delvis virtuell organisation. Styrelsemedlemmar har axlat ett långsiktigt ansvar i olika roller som bland annat ordförande i dotterbolag och ansvariga för utvalda funktioner samtidigt som långvariga relationer byggts med en rad olika konsulter och företag för bland annat ekonomi, projektering, drift och service. Bolagets nuvarande fast anställda är VD och administration på deltid. I Norge och Finland drivs verksamheten i projektorganisationer som har till uppgift att utveckla vindparker från förprojektering fram till byggfas och svara för alla myndighets- och affärsrelationer under hela projekttiden, svara för avtal med markägare med mera. Arbetet drivs i samarbete med experter och konsulter inom olika relevanta områden. Den finska verksamheten drivs genom dotterbolaget SABA Wind OY AB som bildades Två anläggningsställen i södra Finland med totalt fem är i drift och fem projektområden längre norrut under utveckling. SABA Wind OY AB:s projektportfölj är en av de hittills största i Finland. Projektportföljen omfattande fem vindparker och 60-talet har en sammanlagd effekt på mellan MW. Antalet projekt i Sverige uppgår till fyra. Här är fokus på vad som benämns repowering, att i tre av dessa ersätta gamla med nya väsentligt störrre och i samband med det omprojektera och i vissa fall utvidga befintliga parker. Den planerade sammanlagda effekten i dessa tre uppgår till cirka MW och den beräknade en till GWh. Organisationsstruktur Slitevind AB (publ) är moderbolag i vilket vindparkerna på Gotland, Öland och delar av Skåne är organiserade. Dotterbolag är norska Vindkraft Nord AS, finska SABA Wind OY AB och svenska Kadevind AB i Skåne som svarar för en i Kadesjö och Rynge. Nya projekt organiseras ofta i separata bolag för att underlätta finansiering och eventuell försäljning. När Slitevind nu går in i en ny fas har ett arbete påbörjats med att utveckla den fasta organisationen. Det ska ske i en process som tar till vara kompetensen i den nuvarande organisationen som under 22 år har bidragit till bolagets omfattande projektportfölj. Partners Vindservice Gotland AB samt Windassistance AB svarar för drift, service och underhåll av befintliga i Sverige. Det tecknas även serviceavtal med turbinleverantörer vilket är vanligast för nyare. Axpo Sverige AB svarar för försäljning av el. Axpokoncernen är ett av Europas ledande företag inom elhandel, portföljförvaltning och andra tjänster till energibolag. För försäljning av elcertifikat anlitas även SKM, Svensk Kraftmäkling, som är en av de äldsta och största mäklarfirmorna på den nordiska kraftmarknaden. VERKSAMHET

12 12 Miljö och hållbarhet Slitevind ska vara ett föredöme när det gäller att utveckla ett uthålligt utnyttjande av vinden som en resurs för att framställa förnyelsebar el. All energiproduktion leder dock till störningar i miljön. När det gäller vindkraft handlar det om begränsade störningar lokalt vad gäller ljud, skuggor, påverkan på landskapsbilden, påverkan på vissa lokala bestånd av djur och växter samt eventuell påverkan på kulturmiljö. Slitevind arbetar för att minimera dessa störningar i enlighet med de krav som berörda myndigheter i de länder där bolaget verkar ställer upp som villkor för etablering av vindparker. Slitevind arbetar därutöver för att främja miljöansvar i alla faser av verksamheten. Från projektering till drift och senare vid avveckling av vindparker. Det sker genom att fortlöpande pröva och utveckla rutiner och processer. Samt även genom att uppmuntra bolagets leverantörer, entreprenörer och övriga partners att anpassa verksamheten till gällande miljönormer. Projektering och projektförutsättningar Projekteringsarbetet drivs i olika samarbeten utifrån de för all vindkraftetablering grundläggande principerna. Den enskilt viktigaste faktorn för lönsam vindkraftproduktion är goda vindförhållanden. Vad gäller Gotland avser Slitevind att successivt ersätta de äldre en. Det kräver nya tillstånd från kommun och länsstyrelse men nya verk kan tas i drift först när en ny och kraftfull likströmsförbindelse mellan fastlandet och Gotland finns på plats. Svenska Kraftnät planerar en sådan förbindelse till hösten Drift och övervakning En effektiv drift och övervakning bidrar till en hög produktion utifrån vindförhållandena i respektive park. Vindkraftverken övervakas kontinuerligt med avseende på vindhstighet och produktion. Störningar rapporteras direkt via sms till underhållsansvarig så att förebyggande och avhjälpande åtgärder kan vidtas. För oförutsedda händelser finns ett försäkringsskydd som är avhängigt av verkens ålder och storlek. Försäljning av el och elcertifikat Den producerade elkraften säljs över elbörsen Nord Pool Spot i ett samarbete med Axpo enligt ovan. En andel av produktionen kan prissäkras löpande vilket sker genom att kontrakt tecknas omfattande framtida produktion till ett på förhand bestämt pris per MWh. Det jämnar ut intäkterna och minskar marknadsrisker vilket ibland kan ge ett lägre elpris per MWh än spotpriset på börsen men i längden avser att ge ett högre elpris än det genomsnittliga spotpriset. Försäljningen av elcertifikat sköts i en liknande process. Därnäst kommer närheten till regionala elnät och terrängförhållanden i vindparker som möjliggör kostnadseffektiv elanslutning och bygge av vägar, fundament och parkernas interna elnät. Parker planeras företrädesvis inom områden som anvisas för vindkraftsetablering inom respektive land. BAKGRUND & MOTIV I Sverige definieras dessa som riksintresseområden för vindbruk som från 2014 uppgår till 281 på land och 29 till havs och i insjöar. När de fysiska förutsättningarna, som närheten till elnät, säkrats och avtal tecknats med markägare vidtar vindmätningar som kan pågå ett á två år och som stäms av mot data från SMHI och andra metrologiska institut. Slitevinds vindparker kännetecknas av goda vindförhållanden. Det gäller särskilt de projekterade parkerna i Nordnorge, befintliga parker på Gotland och i Skåne samt bolagets projekt i Finland.

13 Historik Slitevind AB (publ) bildades i Slite på Gotland av ett antal ortsbor intresserade av förnybar energi Det första et driftsattes i Skåls på Näsudden, södra Gotland. Verket var en Vestas V27 med effekten 225 kw som senare ersattes Nyemission som vidgade ägarkretsen till cirka 300 privatpersoner och företag. Driftsattes verken i vindparkerna Eriksfält, Larsbo, Rynge samt Furillen och de första verken på Smöjen. Dessa parker förseddes med tiotalet verk av modellen Enercon E-40 med effekten 500 kw Slitevind utsågs av dåvarande Verket för näringslivsutveckling, Nutek, till att delta i en teknikupphandling av. Avsikten vara att stödja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. 25 med bästa teknik och pris fick ett särskilt investeringspris. Slitevind tilldelades fem av de upphandlade verken från danska Bonus Energi som restes i Melleböda, Öland, två år senare Nyemisson om 4 mkr Vindparken Klinte i Klintehamn byggdes med fem verk Vestas V80 med effekten 2 MW. Slitevind äger ett av dessa verk Det pågående arbetet med att ersätta de tidiga årens i befintliga parker på Gotland och Skåne inleds. Två helägda Vestas V90 med effekten 3 MW reses på Näsudden, Gotland. Vindparken Näsudden Väst, NVA, bebyggs med ytterligare 10 av dessa verk som ägs av Näsudden Väst Administration AB där Slitevind äger 3,8 %. Reses ytterligare ett verk i vindparken Smöjen. En Enercon E82 om 2 MW Bolaget arbetar fram en ny strategi med fokus på kärnverksamheten, produktion och försäljning av el- och elcertifikat. Bolaget formulerar en målsättning om att över 5-6 år fördubbla nuvarande normal från 75 till 150 GWh. Styrelsen förbereder även ett besparingsprogram Bolaget genomförde i maj 2015 en företrädesemission om ca 11,5 mkr till kursen 35 SEK Utökades Smöjenparken på Gotland med åtta verk, fyra Vestas V66 på 1,65 MW och fyra V47 på 660 kw. För att erhålla de stora lån som krävdes garanterade Slitevinds styrelse en bestämd soliditetsnivå inom två år vilket klarades med råge Slitevind gick in som delägare i Triventus AB. Ägandet utökades i efterhand till 40 %. Huvuddelen av aktierna såldes 2009 med en betydande reavinst. Finska SABA Wind OY AB bildades. I södra Finland uppfördes vindparkerna Sandö och Barö med sammallagt sju Enercon E66 med effekten 800 kw. Slitevind ägde vid starten 50 % av SABA Wind OY AB. Andelen uppgår idag till 98,8 %. HISTORIK

14 14 Portfölj Sverige Slitevind AB bildades 1992 och det första et togs i drift januari 1993 i Skåls på södra Gotland. Av de nuvarande 12 parkerna finns fem på Gotland, en på Öland och sex i Skåne. Den sammanlagda effekten i de 32 befintliga en uppgår till 30,4 MW och produktionen ett normalår till 75 GWh. Merparten av de svenska verken är alltså små och ett arbete med att successivt projektera om gamla parker och ersätta med nya har inletts. I projektportföljen finns tre befintliga parker som kommer att omprojekteras med nya. Den planerade sammanlagda effekten i dessa tre uppgår till MW och den beräknade årliga produktion till GWh. Ingen av dessa parker har ännu myndighetsgodkännande som vunnit laga kraft. Vindparker i drift Klinte Skålsparken Kommun/ort Gotland. Kommun/ort Gotland. Driftstart/ Driftstart/ 1993 och successivt utbyggd till Effekt och Ägare 5 verk á 2 MW varav ett benämns Slitevind GWh. Slitevind 20 %, resterande 80 % ägs av 12 företag. Effekt och 10 verk á 0,5 2 MW varav Slitevind 1, 3, 19 och 29 utgör 2,9 MW. I Skålsparken ingår även ett verk benämnt Svireg på 1,5 MW där Slitevind äger 50%. 19 GWh. Ägare Slitevind 58 %, resterande 42 % ägs av tio privatpersoner och företag. Mellböda Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Kommun/ort Borgholm, Öland verk á 0,6 MW varav ett benämns Slitevind 5. Näsudden Väst, NVA Kommun/ort Gotland. Driftstart/ 2011 (Repowering). Effekt och 12 verk á 3 MW varav Slitevind äger två som benämns Slitevind 35, 36. 5,4 GWh. 90 GWh varav Slitevind cirka 18 GWh PORTFÖLJ Ägare Slitevind 20 %, resterande 80 % ägs av privatpersoner Ägare Två verk ägs av Slitevind 100 %. Resterande tio ägs av Näsudden Väst Admininstration AB, NVA, varav Slitevind äger en andel om 3,8 %.

15 15 Smöjen Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Gotland. 1995, utbyggd 1999 och verk om totalt 11,6 MW. Benämns Slitevind 9, 10, 20-27, GWh. Ägare Slitevind 100 %. Furillen Kommun/ort Gotland. Driftstart/ Effekt och 2 verk á 0,5 MW. Benämns Slitevind 11, 12. 2,5 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Brönneslöv Kommun/ort Eslöv. Driftstart/ Effekt och 2 verk á 0,6 MW benämns Slitevind 32, 33. 2,6 GWh. Ägare Slitevind 100 %. PORTFÖLJ

16 16 Larsbo Kommun/ort Ystad. Driftstart/ Effekt och 2 verk á 0,5 MW Benämns Slitevind 13, 14. 2,6 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Kristinetorp Kommun/ort Löberöd. Driftstart/ Effekt och 2 verk á 0,6 MW. Benämns Slitevind 30, 31. 2,7 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Eriksfält Kommun/ort Ystad. Driftstart/ Effekt och 2 verk á 0,5 MW. Benämns Slitevind 17, MW. 2,7 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Rynge Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Ägare Ystad verk á 0,5 MW. Benämns Slitevind 16. 2,4 GWh. Kadevind 100 % (helägt dotterbolag). PORTFÖLJ Kadesjö Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Ägare Ystad verk á 0,5 MW. Benämns Kadevind 1, 2. 2,4 GWh. Kadevind 100 % (helägt dotterbolag).

17 17 Vindparker i projektfas Eriksfält (befintlig park under omprojektering) Kommun/ort Ystad. Driftstart/ Tillstånd beviljat Effekt och 7 MW. 20 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Smöjen (befintlig park under omprojektering Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Gotland. Omprojektering påbörjad MW. 120 GWh. Ägare Slitevind 100 %. Näsudden Ost (befintlig park under omprojektering) Kommun/ort Gotland. Driftstart/ Omprojektering påbörjad Effekt och 3-5 MW per verk GWh. Ägare Skålsparken 80 %, Källgärds 20 %. Slitevind äger 58 % i Skålsparken. PORTFÖLJ

18 18 Portfölj Finland Den finska verksamheten är organiserad i dotterbolaget SABA Wind OY AB som bildades Bolaget ägs till 98,8 % av Slitevind. Två anläggningsställen med totalt fem är i drift och fem projektområden under utveckling. SABA Wind OY AB:s projektportfölj är en av de hittills största i Finland. De befintliga verken levererar årligen cirka 7 GWh. Projektportföljen på fem vindparker med närmare 60-talet har en sammanlagd effekt på mellan MW beroende på utbyggnadsgrad och val av turbiner. Vindparker i drift Sandö Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Fyra vid Sandö i Hanko/Hangö kommun MW med 4 Enercon E GWh. Ägare SABA Wind OY AB 100 %. Barö Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Ett i Inko/Barö kommun MW Enercon E GWh. Ägare SABA Wind OY AB 100 %. Vindparker i projektfas PORTFÖLJ Himanka Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Kalajoki, Norra Österbottens landskap nära kusten. Vindmätningar med mast planeras för att inledas under Samtal om nätanslutning pågår med Fingrid. Beslut om ansökan sker hösten Myndighetsbeslut om byggstart kan väntas tidigast våren Vindparken är redan medtagen i kommunens översiktsplan MW med GWh beroende på antalet turbiner Ägare SABA Wind OY AB 100 %. Jakkuvärkki Kommun/ort Driftstart/ Effekt och Pori (Björneborg), Satakunta landskap. Vindmätningar avslutade våren 2014 och slutgiltig generalplan offentliggörs sommaren Beslut om ansökan sker sommaren MW med GWh Ägare SABA Wind OY AB 100 %.

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2015 Emissionsmemorandum Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 (ännu ej reviderad) är införlivad genom hänvisning. En digital version

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

FFN Internet Retail Holding

FFN Internet Retail Holding FFN Internet Retail Holding 2014 Emissionsmemorandum 2 Bokslutskommuniké för FFN Internet Retail Holding AB för räkenskapsåret 2013 är en del av detta memorandum. En digital version av bokslutskommunikèn

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48

Memorandum. Ett nyemissionsprospekt. från. Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014. www.alvsborgsvind.se. Org nr 55 65 08-44 48 Memorandum Ett nyemissionsprospekt från Inbjudan till deltagande i vår nyemission i maj 2014 www.alvsborgsvind.se Org nr 55 65 08-44 48 Enl lagen om handel med finansiella instrument föreligger ingen skyldighet

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer