FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw. I have been looking for this kind of interactive high quality educational software for many years. And Sensavis has done it! Andy Kuniyuki, Ph.D. and Dean at Nevada State College

2 Härmed inbjuds befintliga aktieägare i Bolaget att teckna aktier i föreliggande företrädesemission till kursen 40 öre. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att kursen är mycket lågt satt. Prissättningen av aktierna har ingen korrelation med Bolagets värde. För ytterligare info se emissions-erbjudande via VD HAR ORDET Sensavis och produkten The 3D Classroom står inför en mycket spännande framtid. Intresset och uppmärksamheten runt vår produkt har aldrig varit större, vilket märks bland potentiella och befintliga kunder, partners och inte minst i media. Samhällsdebatten runt fallande skolresultat och den minskade motivationen i klassrummen har sällan varit så intensiv, inte bara i Sverige utan också internationellt, vilket i sin tur påverkar genomslaget för The 3D Classroom. Det är precis här vi gör skillnad; The 3D Classroom gör det abstrakta lätt att förstå och ökar motivation och inlärning för alla i klassrummet. Nyemission kommer dels att användas för att marknadsföra The 3D Classroom i främst Sverige och USA, samt även i övriga världen. Därutöver kommer det även att möjliggöra teknisk utveckling av vår unika programvara så att den blir tillgänglig för fler kunder (bl a anpassning till försäljning i Microsoft Store) samt även genom att sänka de tekniska hårdvarukraven vilket underlättar framtida försäljning. Sensavis ser mycket positivt på framtida utveckling och ett spännande Fredrik Olofsson CEO Sensavis AB (publ) 2

3 PRODUKTEN The 3D Classroom är ett läromedel som gör det möjligt för pedagogen att på ett lätthanterligt sätt visualisera områden i exempelvis kroppen som annars kan vara abstrakt för eleverna att förstå och därmed kräver mycket tid att undervisa om. Tanken är att pedagogen ska kunna föra eleverna från en låg abstraktionsnivå till en hög abstraktionsnivå (makro till mikro) och inte behöva hoppa över något steg där man riskerar att tappa förståelsen. Slutresultatet är ökad motivation och inlärning för alla i klassrummet. Idag finns det ämnesmoduler för bl a biologi, kemi, fysik, matematik och geografi. Inom exempelvis biologi kan vi visualisera stora delar av människokroppen, uppleva fotosyntesen, se hur liv blir till genom fertiliteten och tränga in i cellen för att studera vad mer än cellkärnan som döljer sig där. I samarbete med pedagogerna som använder verktyget, tar vi fram nytt innehåll. Det för att hela tiden fokusera på vad de upplever som komplicerat för. Vår december release kommer innehålla många nya spännande uppdateringar med bland annat; resan till jordens inre, kemiska reaktioner, DNA, synen och vegetation. MARKNADEN Fram till dags datum har The 3D Classroom installerats i Sverige, Finland, England och USA. Vidare för vi dialoger om försäljning och partnerskap med Danmark, Ryssland, Indien, Mellanöstern och Afrika. Vi får intresseförfrågningar från hela världen, bland annat har vår mjukvara laddats ner för test av skolor i Ryssland, Grekland, Japan, Kina, Sydafrika, Nigeria, Rumänien och Sydkorea. Till dags datum finns The 3D Classroom i inte mindre än 90 skolor. SVERIGE I Sverige, som är vår hemmamarknad, märks nu en tydlig ökad kännedom runt produkten. Vi har aktivt bearbetat en mängd skolor runt om i landet, med fokus på södra Sverige. Det som nu håller på att ske är att vi blir kontaktade av skolor och partners som hört om oss och visar intresse för The 3D Classroom. Med bredare kundintresse kan vi även diskutera försäljning av kommunlicenser (samtal förs bl a i Katrineholm, Helsingborg, Nacka och Eskilstuna kommun). En bidragande orsak till detta är också den mediala uppmärksamhet som vi fått på grund av The 3D Classroom den senaste tiden (bl a Sveriges Radio Kristianstad Skåne gav oss ett 15 min långt reportage från en skola i Ängelholm). USA USA är och förblir en fokusmarknad. Under hösten kommer vi att öka närvaron i USA ytterligare och bland annat presentera produkten på viktiga mässor i Denver, Chicago och Las Vegas. Den sistnämnda gör vi tillsammans med vår Los Angelesbaserade partner Wards MediaTech. Vi har också ett samarbete med Torontobaserade ImagineeringArt, som inte bara är en potentiell framtid content provider men också en återförsäljare som representerat Sensavis framför ett par stora förläggare/företag inom utbildning så som W.W.Norton och Pearson Education. ImagineeringArt har också satt oss i kontakt med Toronto School board (med 800 skolor) där vi nu kommer påbörja en dialog. Vi sitter också för närvarande i förhandlingar med ett stort utbildningsföretag i Las Vegas som har uttryckt ett stort intresse av att få Sensavis att utveckla en medicinsk utbildningsapplikation som de kan använda i utbildningssyfte och samt för försäljning till medicinska enheter över hela världen. Ordervärdet som diskuteras ligger inledningsvis på ca 18 M SEK till Sensavis, och vi ser goda möjligheter att komma till avslut i förhandlingarna under Q Detta kan också bli det första konkreta steget mot Sensavis plattformsstrategi, d.v.s. att låta en 3:e part få bygga innehåll för försäljning på Sensavis plattform.

4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR RÄTT TILL TECKNING Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2014 är registrerad som aktieägare hos Euroclear äger rätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. TECKNINGSRÄTTER Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en teckningsrätt, Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är SE TECKNINGSKURS Teckningskursen är 40 öre per aktie. TECKNINGSTID Teckning av aktien skall ska ske från och med den 3 november 2014 till och med den 17 november Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning av teckningstiden meddelas genom pressmeddelande senast den 17 november EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER Ej utnyttjade teckningsrätter kommer att erbjudas de som utnyttjat teckningserbjudandet. EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfattning av erbjudandet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en sammanfattning av erbjudandet. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 november Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ: 1) INBETALNINGSAVI I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 1 I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB ( Aktieinvest ) på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan den 17 november Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Aktieinvest FK AB Emittentservice STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 17 november Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Investerare som använder sig av värdepappersdepå kan även teckna aktier utan företrädesrätt genom att följa förvaltarens instruktioner. TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar från avsändandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid vid överteckning fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. BETALD TECKNAD AKTIE (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. BTA har ISIN-koden SE

5

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå.

LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. LJUS I ALLA RUM! Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) EMISSIONSMEMORANDUM FEBRUARI 2011 Erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011

Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 Inbjudan till teckning av aktier i nyemission samt erhållande av teckningsoptioner (Units) Oktober 2011 VIKTIG INFORMATION Denna informationsbroschyr är inte och skall inte anses utgöra ett prospekt enligt

Läs mer

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com.

E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO. # 1 m o b i l e c a s i n o. ahacasino. ahabingo. Jackmob.com. ! E M I S S I O N S M E M O R A N D U M 2 0 1 5 MOBOCASINO # 1 m o b i l e c a s i n o ahacasino Jackmob.com ahabingo 1 " 1 av " 20 BOLAGSASPEKTER ahaworld AB (publ), ("ahaworld" eller "Bolaget"), är ett

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari 2 mars 2015 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningsperiod Fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier 16 februari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Swede Resources AB (publ) Företrädesemission i februari 2013 samt inbjudan till teckning utan företräde Omslagsbild: Montering av borriggen vid den lyckade borrningen

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller

utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna nya Aktier senast den 27 februari 2015; eller Inbjudan till teckning av aktier i Serstech AB (publ) Notera att Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: utnyttja

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag 2 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 14 april 2015 var registrerad som aktieägare i Brighter AB (publ) äger företrädesrätt att för fem (5) innehavda aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

scirocco IRID & RFID

scirocco IRID & RFID Nyemission i Scirocco AB (publ) December 2008 Högpresterande identifieringssystem scirocco IRID & RFID Ökad effektivitet, säkerhet och bekvämlighet inom produktion, transporter och passagekontroll RFID

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer