Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB"

Transkript

1 Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2 Sammanfattning... 3 Nyemissionen i korthet... 4 Inbjudan till teckning av aktier... 5 Bakgrund och motiv... 6 VD har ordet... 7 Information om verksamheten, finansiell utveckling, ägarförhållanden, m.m... 8 Villkor och anvisningar... 9 Viktig information Detta informationsmemorandum har upprättats såsom information till Aqeris aktieägare i samband med Nyemissionen. Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Aktieinvest, som har biträtt styrelsen i Aqeri vid sammanställningen av detta informationsmemorandum, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av informationsmemorandumet. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika, och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta informationsmemorandum eller annan information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknade sätt. Detta informationsmemorandum innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Även om Aqeri anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Aqeris bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsmemorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Aqeris förväntningar. Aqeri gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lagar och andra föreskrifter. De siffror som redovisas i detta informationsmemorandum har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte alltid summerar korrekt. Tvist med anledning av detta informationsmemorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 2

3 Sammanfattning Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna sex (6) nya aktier Emissionskurs: till kursen 0,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag: 23 maj 2012 Teckningsperiod: 24 maj 13 juni 2012 Handel med 24 maj 8 juni 2012 teckningsrätter: Handel med betalda 24 maj 2012 till dess att tecknade aktier (BTA): emissionen är registrerad hos bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad 2012 Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 27 augusti 2012 januari juli 2012: Delårsrapport 29 oktober 2012 januari september 2012: Bokslutskommuniké 18 februari 2013 januari december 2012: Definitioner Med Aqeri eller Bolaget avses i det följande: Aqeri Holding AB (publ), organisationsnummer , inklusive dotterbolag. Med Aktieinvest avses i det följande Aktieinvest FK AB, organisationsnummer Med Nyemissionen avses den företrädesemission som inbjuds till genom föreliggande informationsmemorandum. Likviddag vid teckning utan teckningsrätter: Enligt anvisningar på avräkningsnota Information om aktien Handelsplats: Kortnamn: ISIN-kod: First North AQER SE Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 3

4 Nyemissionen i korthet För varje aktie i Aqeri tilldelas du sex (6) teckningsrätter. 1 Aqeriaktie 1 Aqeriaktie 6 teckningsrätter Du kan utnyttja dina teckningsrätter för teckning av nya aktier. För teckning av en (1) ny aktie krävs en (1) teckningsrätt och 0,85 kr. 0,85 kr 1 teckningsrätt 1 Aqeriaktie Om du utnyttjar samtliga tilldelade teckningsrätter för att teckna nya aktier använder du den förtryckta inbetalningsavin som du erhållit från Euroclear Sweden AB ( Euroclear ). Du behöver då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel. Om du köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till eller från ditt VP-konto, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning. Teckning av aktier med stöd av särskild anmälningssedel sker genom samtidig kontant betalning hos valfri bank eller värdepappersinstitut. Särskild anmälningssedel har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Aqeri. Om du har aktier i Aqeri på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på emissions-redovisningen från Euroclear. Om du har aktier i Aqeri i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information om Nyemissionen från din förvaltare. Följ då de instruktioner du får från din förvaltare. Din förvaltare måste teckna senast den 13 juni 2012, vilket innebär att du i de flesta fall måste meddela ditt beslut till din förvaltare ett par dagar innan dess enligt instruktioner från din förvaltare. Om du endast utnyttjar en del av dina teckningsrätter för teckning av nya aktier kan du uppdra åt din bank eller värdepappersinstitut att sälja de teckningsrätter som du inte utnyttjat. Sådan försäljning måste ske senast den 8 juni I det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas kommer aktieägare som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter att tilldelas aktier. Styrelsen kommer inom ramen för Nyemissionens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall fördelas. Anmälan för sådan teckning sker enligt instruktioner från din förvaltare alternativt genom särskild anmälningssedel enligt avsnittet Villkor och Anvisningar i detta dokument. Den särskilda anmälningssedeln kan även erhållas från Aktieinvest. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 4

5 Inbjudan till teckning av aktier Med stöd av bemyndigande från den ordinarie årsstämman som hölls den 10 maj 2012 beslutade Aqeri Holdings styrelse den 15 maj 2012 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst kronor genom nyemission av högst aktier med kvotvärdet (efter pågående minskning av aktiekapitalet) 0,50 kronor per aktie. Antalet aktier kommer därmed att öka från till högst aktier, vilket vid fulltecknad nyemission medför en utspädning om cirka 86 procent, dvs de nyemitterade aktierna kommer att utgöra cirka 86 procent av Bolagets aktiekapital. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum, aktieägarna i Aqeri att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Innehav av en (1) aktie medför rätt att teckna sex (6) nya aktier till kursen 0,85 kronor per aktie. Vid full anslutning tillförs Aqeri cirka 9,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt 0,2 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 24 maj till och med den 13 juni Teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på särskild anmälningssedel under samma period. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Spånga den 15 maj 2012 Aqeri Holding AB (publ), Styrelsen Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 5

6 Bakgrund och motiv Aqeri Holding AB är ett högteknologiskt bolag i huvudsak verksamt inom området för ruggad datorutrustning och med två huvudsakliga affärsområden: Industri och Försvar. Marknaden för ruggad industridatorutrusning är relativt fragmenterad och med hög priskonkurrens. Aqeri har på senare tid i hård konkurrens lyckats vinna ett antal stora kontrakt från viktiga kunder, vilket visar den höga tekniska nivån på bolagets produkter och interna utvecklingsresurser. Trots detta är styrelsen inte nöjd med affärsområdets lönsamhet och har beslutat att genomföra omfattande kostnadsminskningsprogram och att samtidigt undersöka möjligheter att ta en aktiv del i en förväntad framtida konsolidering bland marknadens aktörer. Affärsområde Försvar har under många år lidit av en oregelbunden efterfrågan på bolagets produkter från traditionella nationella kunder, främst FMV. Styrelsens bedömning har hela tiden varit att bolaget ligger bra till både produkt- och prismässigt, även i ett internationellt perspektiv, och en satsning på ett antal exportmarknader inleddes därför för ett par år sedan. Trots framgångar i t.ex. Indien har resultat från denna satsning generellt sett tagit längre tid att uppnå än förväntat. Genom rekryteringen av vår nuvarande VD finns nu mycket stor erfarenhet inom Bolaget av att sälja till andra länders försvarsmakter. Den mer metodiska bearbetningen av exportmarknaderna som på allvar inleddes under andra halvåret 2011, har gett resultat i form av ett mycket stort antal projekt och utestående offerter. Området är beroende av politiska beslut och förknippat med förseningar eller plötsliga nedläggningar av projekt, men det är styrelsens övertygelse att den ökande förfrågningsvolymen och den professionella marknadskontakten kommer att leda till flera lönsamma affärer under den närmaste sexmånadersperioden. Styrelsen bedömer att Aqeri Holding AB behöver stärka sin kapitalbas för att på ett tillfredsställande sätt genomföra organisatoriska förändringar och fortsatt marknadsbearbetning. Syftet med Nyemissionen är även att skapa utrymme inför möjliga strukturaffärer. Sådana strukturaffärer skulle kunna innebära expansion inom nuvarande affärsområden Industri och Försvar, komplettering av nuvarande verksamheter genom ett nytt affärsområde eller att Bolaget på annat sätt ändrar nuvarande verksamhetsinriktning. Med bemyndigande från årsstämman 10 maj 2012 beslutade därför styrelsen den 15 maj 2012 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Aqeri Holding AB ca 9,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,2 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att: Slutföra del två av kostnadsreduceringsprogrammet vars första del inleddes under andra halvåret 2011 och andra del presenterades i mars 2012 för genomförande under andra kvartalet Fortsätta den exportsatsning som hittills gett ett mycket stort gensvar och där styrelsen förväntar sig ett antal lönsamma affärer under den närmaste sexmånadersperioden. Stärka Bolagets förhandlingsposition inför möjliga strukturaffärer. Spånga den 15 maj 2012 Aqeri Holding AB (publ), Styrelsen Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 6

7 VD har ordet Sista halvåret 2011 och första kvartalet i år har inte gått som planerat. Ett par gånger tidigare i bolagets historia har vi drabbats av förseningar av projekt inom affärsområde Försvar. Under andra halvåret 2011 hände det igen och affärsområde Industri kunde inte kompensera för detta bortfall. Ett första besparings- och kostnadsreduceringsprogram om 5 MSEK årligen sjösattes omgående under hösten Denna gång har dock orderingången fortsatt på en låg nivå längre än vad ledning och styrelse prognosticerat mot bakgrund av tidigare liknande nedgångar. Baserat på kontakter på alla nivåer inom våra kunders organisationer har vi dock kunnat konstatera att intresset för våra produkter fortsätter att vara på en hög nivå och att det endast rör sig om förseningar. Genom det andra kostnadsreduceringsprogrammet om 4 MSEK på årsbasis som lanserades i mars 2012 och som når effekt under tredje kvartalet 2012 har vi nu rätt kostym och en uthållighet även om orderingången mot förmodan skulle fortsätta vara på en låg nivå ännu någon tid. Vi är dock säkra på att det finns en fortsatt stor efterfrågan för de högteknologiska produkter som Aqeri erbjuder marknaden. När det gäller vår nya fläktlösa dator, anpassad för extrema förhållanden både för fordons- och industriapplikationer, har vi under året sett, och vi förväntar oss att även fortsättningsvis få se, en fortsatt ökad efterfrågan. Företaget har den kompetens som krävs för att möta framtidens tekniska utmaningar. En sådan är det ökade kravet på avlyssningssäker kommunikationsutrustning, ett särskilt svårt tekniskt krav där den kunskap som Aqeri har förvärvat de senaste 20 åren väl kommer till sin rätt. Inom affärsområde Försvar ser vi nu fler och större affärer inom räckhåll ytterst ett resultat av det mer målinriktade och uthålliga marknadsarbete som inleddes under fjärde kvartalet 2011 med stöd från vårt internationella partnernätverk. Jag vill också understryka vårt strategiska värde i branschen. Bland våra kunder återfinns många av landets största och mest välrenommerade industriföretag. Vi har också goda relationer med flera länders försvarsmakter med återkommande beställningar som ett synligt bevis. Andra bolag i branschen vet hur mycket investeringar det krävs för att nå vår position och allt tyder på att de är beredda att åsätta detta ett värde. Stockholm den 15 maj 2012 Manne K A Koerfer Koncernchef och VD Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 7

8 Information om verksamheten, finansiell utveckling, ägarförhållanden, m.m. Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2011 samt delårsrapporten för perioden januari mars 2012 utgör bilagor till detta informationsmemorandum. Dessa dokument finns tillgängliga att ladda ner från Aqeris hemsida ( Årsredovisningen beskriver Bolaget, dess affärsområden, verksamhet och marknad. Där finns även beskrivet Bolagets finansiella situation på sedvanlig detaljnivå samt historiskt genom en femårsöversikt. Årsredovisningen redogör även för de risker styrelsen bedömer finns i verksamheten. Delårsrapporten ger en aktuell bild av Bolagets finansiella situation, aktiekapital och dess ägarförhållanden vid tiden för denna nyemission. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 8

9 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 23 maj 2012 är registrerade som aktieägare i Aqeri Holding äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För detta ändamål erhåller de som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Aqeri Holding sex (6) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Aqeri Holding. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 0,85 kronor per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen är den 23 maj Aktierna i Aqeri Holding handlas exklusive rätt till deltagande i emissionen från och med 21 maj Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 18 maj Teckningstid Teckningstiden löper under perioden 24 maj 13 juni Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Aqeri Holdings styrelse äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av aktier. Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare Följebrev och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt särskild anmälningssedel I och II samt memorandum sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Aqeri Holding som på avstämningsdagen den 23 maj 2012 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya aktier. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Aqeri Holding registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller särskild anmälningssedel II och memorandum. Teckning och betalning med företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 24 maj 8 juni 2012 på First North. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter måste säljas senast den 8 juni 2012 eller användas för teckning av nyemitterade aktier senast den 13 juni 2012 för att inte förfalla värdelösa. Teckning och betalning Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 13 juni Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare från Euroclear erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel I. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel I enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: 1) Inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Den särskilda anmälningssedeln skall inte användas. Observera att teckning är bindande. Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 9

10 2) Särskild anmälningssedel I I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas, skall särskild anmälningssedel I användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare skall på särskild anmälningssedel I uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel I kan erhållas från Aktieinvest. Kontakt med Aktieinvest tas på telefon enligt nedan. Ifylld särskild anmälningssedel I skall i samband med betalning skickas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Aktieinvest tillhanda senast 13 juni 2012 klockan Observera att teckning är bindande. Teckning utan företrädesrätt Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen fattar beslut om tilldelning. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 24 maj 13 juni Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att särskild anmälningssedel II för teckning av aktier i Aqeri Holding utan företrädesrätt ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest på adress enligt nedan. Särskild anmälningssedel II kan erhållas från Aktieinvest på telefon enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan utan företrädesrätt. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 13 juni 2012 klockan Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Adress för teckning: Aktieinvest FK AB Emittentservice Ärende: Aqeri STOCKHOLM Telefon: Telefax: Utländska aktieägare Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Aqeri Holding till aktieägare eller andra med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Innehavare av aktier i Aqeri Holding i någon av dessa jurisdiktioner kommer att erhålla likvid från försäljning av teckningsrätter efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. En förutsättning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 500 kronor. Betalda och tecknade aktier (BTA) Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP- konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 10

11 Handel med BTA Handel med BTA kan ske på First North från och med den 24 maj 2012 till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under juli månad Registrering av aktier Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under juli månad 2012, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare. Rätt till utdelning De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Aqeri Holding har under de senaste åren inte lämnat utdelning till bolagets aktieägare. Handel i aktier Aqeri Holdings aktier är upptagna för handel på NASDAQ OMX First North. Aktierna handlas med kortnamnet AQER och ISIN-kod SE De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel under juli månad Aqeri Holding är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Offentliggörande av teckningsresultatet i nyemissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Övrig information Teckningskursen har fastställts med utgångspunkt i Aqeri Holdings aktiekurs vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut med beaktande av lämplig emissionsrabatt. Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Aqeri Holding att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan beaktande. Erlagd teckningslikvid kommer då att återbetalas. Aktierna i Aqeri Holding är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om aktier i Aqeri Holding under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret. Informationsmemorandum och anmälningssedlar Informationsmemorandum och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Aqeri Holding (telefon: , fax: ) eller Aktieinvest FK AB (telefon: , e-post: Informationsmemorandum kan även laddas ned från Aqeri Holdings och Aktieinvests hemsidor respektive Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S Spånga Sweden sid 11

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i AroCell AB (publ) FÖrETräDESEMISSION 2013 AroCell AB (publ), 556596-6107 VD har ordet AroCell har lagt stora resurser under det senaste året på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TIGRAN TECHNOLOGIES AB (publ) Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ) ( Tigran eller Bolaget ) beslutade den 22 juni 2015, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ),

Inbjudan att teckna aktier i. Företrädesemission Senzime AB (publ), Inbjudan att teckna aktier i Företrädesemission 2012 Senzime AB (publ), 556565-5734 VD har ordet Vi har under 2011 och 2012 satsat mycket kraft på att få vårt instrument SENZ-100G färdigt för lansering.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Invent Medic Sweden AB 556682-1046 www.inventmedic.com Invent Medic befinner sig i en intensiv fas med flera viktiga aktiviteter på gång och har som målsättning att lansera

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ)

Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Företrädesemission 2016 Informationsdokument My Exchange AB (publ) Teckningsperiod 29 september - 14 Oktober 2016 Erbjudandet i korthet Teckningskurs 1,5 SEK per B-aktie. Avstämningsdag 27 sep 2016. Teckningstid

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM!

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSION BLACK EARTH EAST AB TECKNINGSTID 23 MARS-8 APRIL 2015 OBSERVANDUM! Detta memorandum riktar sig till dig som genom att vara aktieägare i Bolaget känner till

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier P H A R M A Läkemedelsutveckling baserad på det kroppsegna proteinet A1M. A1M:s funktion är att städa, skydda och återställa kroppens celler genom att befria kroppens vävnader

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ) Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy AB (publ) Företrädesemission 2014 Med bakgrund av de fördjupade samarbetena, med ett stort amerikanskt etanolföretag samt med det

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Arbetet med läkemedelskandidaterna APO010 och Irofulven fortlöper enligt plan finansierat av befintlig kassa. Ny läkemedelskandidat (LiPlaCis TM ) inlicensierad fler än

Läs mer

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL)

INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) INVESTERINGSMEMORANDUM II 2016 I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden löper från och med

Läs mer

Medicinsk kylning av hjärnan

Medicinsk kylning av hjärnan Inbjudan till teckning av aktier i BrainCool AB Nyemission inför notering på AktieTorget Medicinsk kylning av hjärnan BrainCool AB, 556813-5957, delades under 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

J a n u a r i

J a n u a r i Teckningstid: 17 31 jan Kurs: 20,00 Sek/aktie Pre-money: 17,1 msek Injudan till Teckning av aktier i MobilÅtervinning i Sverige AB (publ) Fullt Garanterad Företrädesemission J a n u a r i 2 0 1 7 VIKTIG

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941

Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) Nyemission 2015 Nordkom AB (publ) 556567-4941 Innehåll Inbjudan till teckning av aktier i Nordkom Nordkom, Friendsbyråerna och Den nya koncernen Villkor

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 Inbjudan till teckning av aktier i ProstaLund AB (publ) LIVSKVALITET PÅ 10 MINUTER ProstaLund AB 556745-3245 Fler än 50 000 genomförda behandlingar. Starkt uppåt i USA. Inom snar

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer