SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (21) Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan Beslutande Kurt Johansson (S) ordf. Bo Zander (S) Tomas Söderberg (M) Anders Karlgren (M) Anna-Carin Magnusson (S), Göran Olsson (KD) Agneta Svensson (FP) Jeanette Söderström (S) Anders Hansen (SAFE), Leif Ternstedt (S) Samuel Godrén (SD), Bengtlennart Larson (M) Gunilla Andersson (S) Per Eriksson (C) Tommy Broholm (S) Wiveka Forell Karlsson (V), Siw Damberg (KD) Stanislava Svensson (MP), tjg ers. Hans-Christer Hellman (M) Kjell Skålberg (FP) Barbro Svensson (S) Mats Andersson (S) Marianne Broman (SAFE) Sofia Ridderstad (M) Angelica Weber (S) Bo-Göran Johansson (S) Gabriella Mohlin (S) Birger Ackeby (KD), tjg ers Inger Rickemark (FP), tjg ers. Per Svenberg (S) Urban Persson (M) Linda Hjälm (S), Ulf Kraft (S) Fortsättning på nästa sida Justering Stadshuset Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare _ Sara Salkvist Kurt Johansson Agneta Svensson Barbro Svensson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret Anslag sätts upp* Anslag tas ned* *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Sara Salkvist

2 2 Fortsättning från föregående sida Beslutande, forts. Övriga deltagare Sofi Demolli (M), tjg ers Sigvard Karlsson (KD) Anders Karlsson (C) Bengt Holmgren (S) Niclas Werneskog (M) Laila Norss (KD) Ronnie Dovskog (S), Gunnar Gadderyd (SD) Linnéa Andersson (C), Lars Lang-Green (S), tjg ers. Sven-Enar Johansson (M) Margareta Andersson (KD), Hans-Olav Austli (S) Uno Kenstam (SAFE) Gun-Britt Arencrantz (M) Erkki Svensson (SD) Ibrahim Hajdarevic (S) Conny Dahnson (KD) Etelka Huber (MP), Jan Sundman, kommundirektör Lisen Prinzencreutz, utredare Sara Salkvist, arkivarie Brynolf Granström (S), tjg ers. Carina Larsson (M), tjg ers Anita Larsson Johansson (M), ersättare Jan Gresell (S), ersättare

3 3 Innehållsförteckning 167 Ändring i föredragningslistan Inkomna handlingar Trygghetsboende i Nässjö kommun Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2: Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Byggnadspriset Utdelning av gratifikationer till anställda Miljöpriset

4 4 167 Ändring i föredragningslistan Ändringen i föredragningslistan godkänns. Ordföranden meddelar att det är ett tillkommande ärende. Det är en avsägelse som blir ärende 10 b.

5 5 168 Inkomna handlingar Meddelandelistan läggs till handlingarna. Revisorerna i Höglandets räddningstjänstförbund har skickat in bedömning av delårsrapporten per Daterat 3 december Länsstyrelsen har skickat beslut om ändring i valdistriktsindelningen, namnändring på valdistrikt. Daterat 3 december Diarienummer KS

6 6 169 Diarienummer KS Trygghetsboende i Nässjö kommun Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Utredningar inom omsorgsnämnden visar att det saknas bra boendealternativ för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Inrättande av så kallat trygghetsboende, inledningsvis på Parkgården, skulle öka valmöjligheterna. Trygghetsboende ska överbrygga glappet mellan vanligt boende och boende med omsorg men även ge möjlighet att bo kvar även om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel. Ett antal kommuner i landet har byggt om, renoverat och bildat kooperativa hyresrättsföreningar av tidigare vårdboende och hyrt ut bostäderna till personer som sökt ett boendealternativ av typen trygghetsboende. Arbetet med att skapa moderna, funktionella och resurseffektiva boenden för äldre bör utföras i projektform. Projektets uppdrag är att arbeta fram beslutsunderlag som redovisar ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för såväl boende som för Nässjö kommun. Projektet ska redovisa en bedömning av om det finns en marknad, det vill säga tillräckligt stort intresse bland äldre, för att gå vidare med projektet. Projektet ska också arbeta fram underlag som innehåller förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftkalkyler, långtidsbudget och stadgar för den kooperativa föreningen. Projektet drivs genom styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp som bemannas enligt följande: Styrgrupp: kommunstyrelsens presidium omsorgsnämndens presidium kommundirektör representant från samarbetspart socialchef (adjungerad)

7 7 169, forts. Diarienummer KS Projektgrupp: socialchef (projektledare) verksamhetschef äldreomsorg områdeschef Parkgården ekonomichef fastighetschef kommunikatör representant från samarbetspart Ärendets tidigare behandling Ärendet om trygghetsboende behandlades första gången av kommunstyrelsens utskott II den 4 mars 2013, 12. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2013, 22 utgick ärendet. Utskott II behandlade återigen ärendet den 16 oktober 2013, 49 och återremitterade då ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Utskott II behandlade återigen ärendet den 13 november 2013, 61. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 158. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Yrkanden Bo Zander (S), Margareta Andersson (KD), Sven-Enar Johansson (M), Kjell Skålberg (FP), Anders Karlsson (C) och Urban Persson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (SAFE), Gunnar Gadderyd (SD) och Etelka Huber (MP) säger nej till kommunstyrelsens förslag. Anders Hansen (SAFE) stödjer Uno Kenstams (SAFE) förslag.

8 8 169, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som Bo Zander med flera stödjer, mot Uno Kenstams (SAFE), Gunnar Gadderyds (SD) och Etelka Hubers (MP) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam samtliga (SAFE). Gunnar Gadderyd (SD) Etelka Huber (MP) Expedieras till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Tekniska servicenämnden

9 9 170 Diarienummer KS Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2:4 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet. Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Nässjö Tennisklubb (NTK) har under många år haft en mycket ansträngd ekonomi. Det finns flera anledningar till föreningens bekymmersamma läge men den huvudsakliga orsaken är deras låneskuld. Styrelsen har i omgångar sett över sina kostnader men också arbetat för att öka intäkterna. Trots aktivt arbete har föreningen inte lyckats vända den negativa spiralen och har inte till fullo fått kontroll över ekonomin. Situationen är ohållbar över tid, och kommunen fick i augusti en avisering från banken med en begäran om att infria borgen för krediter. Föreningen väntade då in medlemsavgifter och klarade den akuta situationen. Föreningen äger byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 och har kommunal borgen på upptagna lån, som den 17 oktober 2013 uppgick till kronor. Kommunen står just nu inför två alternativ, att antingen infria borgensåtagandet eller aktivt delta i processen och förvärva byggnaden. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 148. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 159. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet.

10 10 170, forts. Diarienummer KS Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Yrkanden Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Bengtlennart Larson (M) föreslår att meningen i kommunstyrelsens beslutsförslag som lyder: Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK) tas bort. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP), mot Bengtlennart Larsons (M) förslag och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Bengtlennart Larson (M) Hans-Christer Hellman (M) Expedieras till: Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

11 Diarienummer KS Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22, till priset kr. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Tekniska serviceförvaltningen har av ägaren till Bangårdsgatan 22, Vipan 2 fått förfrågan om att förvärva fastigheten. Köpesumman är kronor. Ärendets tidigare behandling Tekniska servicenämnden behandlade ärendet den 7 november 2013, 106 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 149. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 160. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22 till priset kronor. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Yrkanden Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag som stöds av Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) och finner att kommunfullmäktige säger ja. Expedieras till: Tekniska servicenämnden

12 Diarienummer KS Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen fick den 19 juni 2013 i uppdrag av omsorgsnämnden att ta fram förslag till avgifter inom boendestöd, hemsjukvård och trygghetslarm. Trygghetslarm erbjuds för att man ska känna sig tryggare i sitt hem och få hjälp om något skulle hända. Avgiften för trygghetslarm ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. Avgiften är för närvarande 192 kronor i månaden, men fastställs efter en beräkning av den enskildes betalningsförmåga. Avgiften kan därför variera mellan 0 till 192 kronor per månad. Det kommer att ske en övergång till digitala larm, vilket innebär en kvalitetshöjning. Kommunens utgifter för trygghetslarm kommer emellertid att öka till följd av den digitala tekniken. Omsorgsnämnden föreslår därför att avgiften höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Ärendets tidigare behandling Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2013, 80 och kommunstyrelsens utskott II den 13 november 2013, 62. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 163. Kommunstyrelsens förslag Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Yrkanden Margareta Andersson (KD) föreslår att avgiften för trygghetslarm inte höjs utan kvarstår. Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD) stödjer Margareta Anderssons (KD) förslag. Agneta Svensson (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej till kommunstyrelsens förslag.

13 13 172, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Agneta Svensson (FP) mot Margareta Anderssons (KD) förslag, som stöds av Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD), och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, samtliga (SAFE). Göran Olsson, Siw Damberg, Sigvard Karlsson, Laila Norss, Margareta Andersson och Conny Dahnson, samtliga (KD). Gunnar Gadderyd (SD) Stanislava Svensson och Etelka Huber, båda (MP). Expedieras till: Omsorgsnämnden

14 Diarienummer KS Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Regionförbundet avvecklas senast den 31 december Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Arbetet med att bilda en regionkommun i Jönköpings län är inne i ett aktivt skede. Riksdagen planeras fatta ett beslut som formellt innebär att Landstinget från och med 2015 övertar det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköping län svarar för. I och med att Regionförbundet upphör, flyttas verksamhet över till den planerade regionkommunen. I samband med det uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas. Kommunstyrelseordföranden och landstingsledamöter har lämnat ett förslag rörande hur processen för avveckling av Regionförbundet ska genomföras. Detta för att tydliggöra ansvaret för fortsatt arbete med bildandet av en regionkommun. Förslaget innebär att Regionförbundet avvecklas senast den 31 december 2014 samt att Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige i samtliga kommuner som är medlemmar i Regionförbundet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 147. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 166. Expedieras till: Regionförbundet Jönköpings län

15 Diarienummer KS Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Omsättningen för Höglandets kommunalförbund beräknas bli ca 80 miljoner kronor Under de tre senaste åren har investeringar genomförts på cirka 47 miljoner kronor för en gemensam infrastruktur och kommunernas verksamhetssystem. Finansiering av förbundets verksamhet har skett genom att förbundet har tagit upp krediter i form av lån och rörelsekredit. De fem medlemskommunerna har ingått solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbund 2012, upp till ett högsta lånebelopp om 38 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Medlemskommunerna har inte vid något tillfälle skjutit till kapital. Det totala kreditutrymmet uppgår idag till 38 miljoner kronor. Förbundet har använt rörelsekredit för att kunna genomföra projekt som inte har finansierats från start. För att nå en hållbar situation i verksamheten måste rörelsekrediten återställas och förutsättningar skapas för att kunna slutföra påbörjade investeringsprojekt. Till detta behöver nya lån på 47 miljoner kronor tas upp. Av dessa behövs 15 miljoner kronor för att återställa checken och 32 miljoner kronor för att finansiera startade investeringsprojekt. Därtill finns behov av en buffert för oförutsedda behov samt medel till nya investeringar på både kort och lång sikt. För att uppnå detta föreslås att medlemskommunerna beslutar att utöka solidarisk borgen för kommunalförbundets låneförpliktelser samt ger arbetsutskottet i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Ärendets tidigare behandling Höglandets kommunalförbund behandlade ärendet den 27 september 2013, 31 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 151. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 168. Kommunstyrelsens förslag Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet.

16 16 174, forts. Diarienummer KS Yrkanden Bo Zander (S) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) mot Gunnar Gadderyds (SD) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Höglandets kommunalförbund Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

17 Diarienummer KS Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Bo Ljungquist (S) entledigas från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Hos länsstyrelsen begärs om ny räkning. Bo Ljungquist (S) har i skrivelse den 2 december 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Expedieras till: Bo Ljungquist Länsstyrelsen i Jönköpings län Nässjö Affärsverk AB Kommunledningskontorets löneavdelning Förtroendemannaregistret Ajournering Kommunfullmäktige avbryter sammanträdet klockan

18 Diarienummer KS Byggnadspriset 2012 Byggnadspriset 2012 ges till Stinsen Arena på Skogsvallen i Nässjö med följande motivering: Nässjö har fått en ny träbyggnad Stinsen Arena. Arkitekten har på ett förtjänstfullt sätt utnyttjat träets formspråk i byggnaden. Färgsättningen har gett karaktär till arenan som på ett naturligt sätt passar in i miljön. Kommittén för byggnadspriset har tittat på fem olika förslag. Två av förslagen, Coloramabutiken vid Brogatan i Nässjö och Stinsen Arena i Nässjö, var de förslag som utmärkte sig. Efter omröstning i kommittén föll valet på Stinsen Arena. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom kommitténs förslag den 16 oktober 2013, 226. Kommunfullmäktiges presidium behandlade ärendet den 19 november 2013.

19 Utdelning av gratifikationer till anställda Gratifikanter Ordföranden håller ett tal till personal som varit anställd i kommunen i 25 år. Så var vi framme vid en av årets viktigaste händelser på fullmäktiges agenda, nämligen uppmärksammandet av ett antal trotjänare som ägnat kommunen och dess invånare 25 år av sitt yrkesliv. Som en symbol för den uppskattning kommunen vill ge er har ni fått blommor och present. 25 år är en ganska lång tid där mycket hinner hända och det jobb ni först började med finns kanske inte ens längre. En sak är säker det ser inte likadant ut. Förändring är ett tillstånd inte ett projekt. Ni representerar års yrkeserfarenhet tillsammans. Tänk vad mycket samlad kompetens som ryms i detta. Och mer blir det eftersom ni har ytterligare 15 år kvar av yrkeslivet. Detta vi gör idag ska bara ses som en etappseger. Ni började 1988 då världen, Sverige och Nässjö såg lite annorlunda ut. Gorbatjov tar hem trupper från Afghanistan och påbörjar resan som slutade i Berlinmurens fall kommande år. Det införs demokrati i Chile sen Pinochet röstats bort i fria val. Georg Bush den äldre väljs till president i USA. I riksdagsvalet hos oss fick Ingvar Carlsson förnyat förtroende som statsminister. Ebbe Carlsson-affären exploderade och fick bland annat till följd att Carl Lidbom och nässjösonen Anders Björk stod för sommarunderhållning genom att gräla i direktsänd tv från konstitutionsutskottet. TV chockade oss genom att sända ett program som hette Fräcka fredag på bästa sändningstid. Det blev naturligtvis folkstorm. Stad i ljus med Tommy Körberg vann melodifestivalen. Tone Norum och Tommy Nilsson härjade på svensktoppslistan med Allt som jag känner. Första Tjejvasan går av stapeln och för första gången blir det delad seger i Vasaloppet genom bröderna Anders och Örjan Blomquist som åker i mål sida vid sida. Malmö FF vann allsvenskan. Mats Vilander och Stefan Edberg härjade på tennisbanor runtom i världen.

20 20 177, forts. Olympiaden detta år gick i Calgary respektive Seoul. Nobelpriset i litteratur gick till Nagulb Mahfouz. En egyptisk författare som vi alla naturligtvis hade hört talas om. För att avdelningen värdelöst vetande ska få sitt kan jag nämna att en Stradivarius fiol såldes för 5,2 miljoner kronor och att Nils Dardels tavla Den döende dandyn såldes för 13 miljoner kronor. Bakmaskin var årets julklapp. En maskin som samlar mycket damm i många hem. Här hemma i Nässjö styrdes kommunen fortsatt av småpojkarna Rolf Lind och Göran Bergman ihop med poliskonstapel Perolof Holst som med blandat resultat försökte hålla ordning på dessa. Resecentrum och fjärrvärme var några ämnen som livligt diskuterades i de politiska leden. Idag 25 år senare vill kommunen uttrycka sin tacksamhet över att ha haft förmånen att ha er i vår verksamhet. Det är tack vare er som representanter för personalen i kommunen som vi har ett fungerande skyddsnät när vi behöver som gamla, som unga och i andra skeden i livet. Det är tack vare er som vi har ett fungerande utbildningssystem som ser till att det finns kunniga och kompetenta medborgare även i framtidens Nässjö. Det är tack vare er som vi har fungerande strukturer av olika slag i samhället, ordning och reda på gator och torg, som ser till att det finns ett utbud för kommuninvånarna som svarar mot de behov vi upplever i livet i både glädje och motgångar. Ni har alla anledning att vara stolta över er arbetsinsats. Vi vill tacka er och samtidigt tillönska en God Jul och ett Gott Nytt År.

21 Diarienummer KS Miljöpriset 2013 Miljöpriset 2013 ges till Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg med följande motivering: Med sina energieffektiva byggnadslösningar är Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg föregångare inom miljöområdet. Deras respektive lågenergihus är bland de första i sitt slag i kommunen. De inspirerar andra med nya idéer och teknik och delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet till intresserade, vilket gynnar spridningen av miljöanpassade energilösningar. Därför är de väl värda att tillsammans få dela Nässjö kommuns Miljöpris Miljöpriset delas ut till någon som bidragit till kommunens strävan att skapa en hållbar utveckling. Förutom äran får miljöpristagarna även dela på kronor. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2013, 227 och den 13 november 2013, 244.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården 2014-08-13 1(6) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 10.00-12.00 Beslutande Övr. deltagare Anna-Carin Magnusson (S) ordf. Anders Karlsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården 2014-05-27 1(5) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 09.30-11.30 Beslutande Övr. deltagare Anna-Carin Magnusson (S) ordf. Anders Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer