SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (21) Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan Beslutande Kurt Johansson (S) ordf. Bo Zander (S) Tomas Söderberg (M) Anders Karlgren (M) Anna-Carin Magnusson (S), Göran Olsson (KD) Agneta Svensson (FP) Jeanette Söderström (S) Anders Hansen (SAFE), Leif Ternstedt (S) Samuel Godrén (SD), Bengtlennart Larson (M) Gunilla Andersson (S) Per Eriksson (C) Tommy Broholm (S) Wiveka Forell Karlsson (V), Siw Damberg (KD) Stanislava Svensson (MP), tjg ers. Hans-Christer Hellman (M) Kjell Skålberg (FP) Barbro Svensson (S) Mats Andersson (S) Marianne Broman (SAFE) Sofia Ridderstad (M) Angelica Weber (S) Bo-Göran Johansson (S) Gabriella Mohlin (S) Birger Ackeby (KD), tjg ers Inger Rickemark (FP), tjg ers. Per Svenberg (S) Urban Persson (M) Linda Hjälm (S), Ulf Kraft (S) Fortsättning på nästa sida Justering Stadshuset Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare _ Sara Salkvist Kurt Johansson Agneta Svensson Barbro Svensson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret Anslag sätts upp* Anslag tas ned* *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Sara Salkvist

2 2 Fortsättning från föregående sida Beslutande, forts. Övriga deltagare Sofi Demolli (M), tjg ers Sigvard Karlsson (KD) Anders Karlsson (C) Bengt Holmgren (S) Niclas Werneskog (M) Laila Norss (KD) Ronnie Dovskog (S), Gunnar Gadderyd (SD) Linnéa Andersson (C), Lars Lang-Green (S), tjg ers. Sven-Enar Johansson (M) Margareta Andersson (KD), Hans-Olav Austli (S) Uno Kenstam (SAFE) Gun-Britt Arencrantz (M) Erkki Svensson (SD) Ibrahim Hajdarevic (S) Conny Dahnson (KD) Etelka Huber (MP), Jan Sundman, kommundirektör Lisen Prinzencreutz, utredare Sara Salkvist, arkivarie Brynolf Granström (S), tjg ers. Carina Larsson (M), tjg ers Anita Larsson Johansson (M), ersättare Jan Gresell (S), ersättare

3 3 Innehållsförteckning 167 Ändring i föredragningslistan Inkomna handlingar Trygghetsboende i Nässjö kommun Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2: Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Byggnadspriset Utdelning av gratifikationer till anställda Miljöpriset

4 4 167 Ändring i föredragningslistan Ändringen i föredragningslistan godkänns. Ordföranden meddelar att det är ett tillkommande ärende. Det är en avsägelse som blir ärende 10 b.

5 5 168 Inkomna handlingar Meddelandelistan läggs till handlingarna. Revisorerna i Höglandets räddningstjänstförbund har skickat in bedömning av delårsrapporten per Daterat 3 december Länsstyrelsen har skickat beslut om ändring i valdistriktsindelningen, namnändring på valdistrikt. Daterat 3 december Diarienummer KS

6 6 169 Diarienummer KS Trygghetsboende i Nässjö kommun Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Utredningar inom omsorgsnämnden visar att det saknas bra boendealternativ för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Inrättande av så kallat trygghetsboende, inledningsvis på Parkgården, skulle öka valmöjligheterna. Trygghetsboende ska överbrygga glappet mellan vanligt boende och boende med omsorg men även ge möjlighet att bo kvar även om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel. Ett antal kommuner i landet har byggt om, renoverat och bildat kooperativa hyresrättsföreningar av tidigare vårdboende och hyrt ut bostäderna till personer som sökt ett boendealternativ av typen trygghetsboende. Arbetet med att skapa moderna, funktionella och resurseffektiva boenden för äldre bör utföras i projektform. Projektets uppdrag är att arbeta fram beslutsunderlag som redovisar ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för såväl boende som för Nässjö kommun. Projektet ska redovisa en bedömning av om det finns en marknad, det vill säga tillräckligt stort intresse bland äldre, för att gå vidare med projektet. Projektet ska också arbeta fram underlag som innehåller förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftkalkyler, långtidsbudget och stadgar för den kooperativa föreningen. Projektet drivs genom styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp som bemannas enligt följande: Styrgrupp: kommunstyrelsens presidium omsorgsnämndens presidium kommundirektör representant från samarbetspart socialchef (adjungerad)

7 7 169, forts. Diarienummer KS Projektgrupp: socialchef (projektledare) verksamhetschef äldreomsorg områdeschef Parkgården ekonomichef fastighetschef kommunikatör representant från samarbetspart Ärendets tidigare behandling Ärendet om trygghetsboende behandlades första gången av kommunstyrelsens utskott II den 4 mars 2013, 12. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2013, 22 utgick ärendet. Utskott II behandlade återigen ärendet den 16 oktober 2013, 49 och återremitterade då ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Utskott II behandlade återigen ärendet den 13 november 2013, 61. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 158. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Yrkanden Bo Zander (S), Margareta Andersson (KD), Sven-Enar Johansson (M), Kjell Skålberg (FP), Anders Karlsson (C) och Urban Persson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (SAFE), Gunnar Gadderyd (SD) och Etelka Huber (MP) säger nej till kommunstyrelsens förslag. Anders Hansen (SAFE) stödjer Uno Kenstams (SAFE) förslag.

8 8 169, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som Bo Zander med flera stödjer, mot Uno Kenstams (SAFE), Gunnar Gadderyds (SD) och Etelka Hubers (MP) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam samtliga (SAFE). Gunnar Gadderyd (SD) Etelka Huber (MP) Expedieras till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Tekniska servicenämnden

9 9 170 Diarienummer KS Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2:4 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet. Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Nässjö Tennisklubb (NTK) har under många år haft en mycket ansträngd ekonomi. Det finns flera anledningar till föreningens bekymmersamma läge men den huvudsakliga orsaken är deras låneskuld. Styrelsen har i omgångar sett över sina kostnader men också arbetat för att öka intäkterna. Trots aktivt arbete har föreningen inte lyckats vända den negativa spiralen och har inte till fullo fått kontroll över ekonomin. Situationen är ohållbar över tid, och kommunen fick i augusti en avisering från banken med en begäran om att infria borgen för krediter. Föreningen väntade då in medlemsavgifter och klarade den akuta situationen. Föreningen äger byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 och har kommunal borgen på upptagna lån, som den 17 oktober 2013 uppgick till kronor. Kommunen står just nu inför två alternativ, att antingen infria borgensåtagandet eller aktivt delta i processen och förvärva byggnaden. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 148. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 159. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet.

10 10 170, forts. Diarienummer KS Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Yrkanden Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Bengtlennart Larson (M) föreslår att meningen i kommunstyrelsens beslutsförslag som lyder: Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK) tas bort. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP), mot Bengtlennart Larsons (M) förslag och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Bengtlennart Larson (M) Hans-Christer Hellman (M) Expedieras till: Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

11 Diarienummer KS Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22, till priset kr. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Tekniska serviceförvaltningen har av ägaren till Bangårdsgatan 22, Vipan 2 fått förfrågan om att förvärva fastigheten. Köpesumman är kronor. Ärendets tidigare behandling Tekniska servicenämnden behandlade ärendet den 7 november 2013, 106 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 149. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 160. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22 till priset kronor. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Yrkanden Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag som stöds av Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) och finner att kommunfullmäktige säger ja. Expedieras till: Tekniska servicenämnden

12 Diarienummer KS Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen fick den 19 juni 2013 i uppdrag av omsorgsnämnden att ta fram förslag till avgifter inom boendestöd, hemsjukvård och trygghetslarm. Trygghetslarm erbjuds för att man ska känna sig tryggare i sitt hem och få hjälp om något skulle hända. Avgiften för trygghetslarm ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. Avgiften är för närvarande 192 kronor i månaden, men fastställs efter en beräkning av den enskildes betalningsförmåga. Avgiften kan därför variera mellan 0 till 192 kronor per månad. Det kommer att ske en övergång till digitala larm, vilket innebär en kvalitetshöjning. Kommunens utgifter för trygghetslarm kommer emellertid att öka till följd av den digitala tekniken. Omsorgsnämnden föreslår därför att avgiften höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Ärendets tidigare behandling Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2013, 80 och kommunstyrelsens utskott II den 13 november 2013, 62. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 163. Kommunstyrelsens förslag Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Yrkanden Margareta Andersson (KD) föreslår att avgiften för trygghetslarm inte höjs utan kvarstår. Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD) stödjer Margareta Anderssons (KD) förslag. Agneta Svensson (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej till kommunstyrelsens förslag.

13 13 172, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Agneta Svensson (FP) mot Margareta Anderssons (KD) förslag, som stöds av Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD), och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, samtliga (SAFE). Göran Olsson, Siw Damberg, Sigvard Karlsson, Laila Norss, Margareta Andersson och Conny Dahnson, samtliga (KD). Gunnar Gadderyd (SD) Stanislava Svensson och Etelka Huber, båda (MP). Expedieras till: Omsorgsnämnden

14 Diarienummer KS Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Regionförbundet avvecklas senast den 31 december Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Arbetet med att bilda en regionkommun i Jönköpings län är inne i ett aktivt skede. Riksdagen planeras fatta ett beslut som formellt innebär att Landstinget från och med 2015 övertar det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköping län svarar för. I och med att Regionförbundet upphör, flyttas verksamhet över till den planerade regionkommunen. I samband med det uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas. Kommunstyrelseordföranden och landstingsledamöter har lämnat ett förslag rörande hur processen för avveckling av Regionförbundet ska genomföras. Detta för att tydliggöra ansvaret för fortsatt arbete med bildandet av en regionkommun. Förslaget innebär att Regionförbundet avvecklas senast den 31 december 2014 samt att Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige i samtliga kommuner som är medlemmar i Regionförbundet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 147. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 166. Expedieras till: Regionförbundet Jönköpings län

15 Diarienummer KS Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Omsättningen för Höglandets kommunalförbund beräknas bli ca 80 miljoner kronor Under de tre senaste åren har investeringar genomförts på cirka 47 miljoner kronor för en gemensam infrastruktur och kommunernas verksamhetssystem. Finansiering av förbundets verksamhet har skett genom att förbundet har tagit upp krediter i form av lån och rörelsekredit. De fem medlemskommunerna har ingått solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbund 2012, upp till ett högsta lånebelopp om 38 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Medlemskommunerna har inte vid något tillfälle skjutit till kapital. Det totala kreditutrymmet uppgår idag till 38 miljoner kronor. Förbundet har använt rörelsekredit för att kunna genomföra projekt som inte har finansierats från start. För att nå en hållbar situation i verksamheten måste rörelsekrediten återställas och förutsättningar skapas för att kunna slutföra påbörjade investeringsprojekt. Till detta behöver nya lån på 47 miljoner kronor tas upp. Av dessa behövs 15 miljoner kronor för att återställa checken och 32 miljoner kronor för att finansiera startade investeringsprojekt. Därtill finns behov av en buffert för oförutsedda behov samt medel till nya investeringar på både kort och lång sikt. För att uppnå detta föreslås att medlemskommunerna beslutar att utöka solidarisk borgen för kommunalförbundets låneförpliktelser samt ger arbetsutskottet i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Ärendets tidigare behandling Höglandets kommunalförbund behandlade ärendet den 27 september 2013, 31 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 151. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 168. Kommunstyrelsens förslag Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet.

16 16 174, forts. Diarienummer KS Yrkanden Bo Zander (S) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) mot Gunnar Gadderyds (SD) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Höglandets kommunalförbund Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

17 Diarienummer KS Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Bo Ljungquist (S) entledigas från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Hos länsstyrelsen begärs om ny räkning. Bo Ljungquist (S) har i skrivelse den 2 december 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Expedieras till: Bo Ljungquist Länsstyrelsen i Jönköpings län Nässjö Affärsverk AB Kommunledningskontorets löneavdelning Förtroendemannaregistret Ajournering Kommunfullmäktige avbryter sammanträdet klockan

18 Diarienummer KS Byggnadspriset 2012 Byggnadspriset 2012 ges till Stinsen Arena på Skogsvallen i Nässjö med följande motivering: Nässjö har fått en ny träbyggnad Stinsen Arena. Arkitekten har på ett förtjänstfullt sätt utnyttjat träets formspråk i byggnaden. Färgsättningen har gett karaktär till arenan som på ett naturligt sätt passar in i miljön. Kommittén för byggnadspriset har tittat på fem olika förslag. Två av förslagen, Coloramabutiken vid Brogatan i Nässjö och Stinsen Arena i Nässjö, var de förslag som utmärkte sig. Efter omröstning i kommittén föll valet på Stinsen Arena. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom kommitténs förslag den 16 oktober 2013, 226. Kommunfullmäktiges presidium behandlade ärendet den 19 november 2013.

19 Utdelning av gratifikationer till anställda Gratifikanter Ordföranden håller ett tal till personal som varit anställd i kommunen i 25 år. Så var vi framme vid en av årets viktigaste händelser på fullmäktiges agenda, nämligen uppmärksammandet av ett antal trotjänare som ägnat kommunen och dess invånare 25 år av sitt yrkesliv. Som en symbol för den uppskattning kommunen vill ge er har ni fått blommor och present. 25 år är en ganska lång tid där mycket hinner hända och det jobb ni först började med finns kanske inte ens längre. En sak är säker det ser inte likadant ut. Förändring är ett tillstånd inte ett projekt. Ni representerar års yrkeserfarenhet tillsammans. Tänk vad mycket samlad kompetens som ryms i detta. Och mer blir det eftersom ni har ytterligare 15 år kvar av yrkeslivet. Detta vi gör idag ska bara ses som en etappseger. Ni började 1988 då världen, Sverige och Nässjö såg lite annorlunda ut. Gorbatjov tar hem trupper från Afghanistan och påbörjar resan som slutade i Berlinmurens fall kommande år. Det införs demokrati i Chile sen Pinochet röstats bort i fria val. Georg Bush den äldre väljs till president i USA. I riksdagsvalet hos oss fick Ingvar Carlsson förnyat förtroende som statsminister. Ebbe Carlsson-affären exploderade och fick bland annat till följd att Carl Lidbom och nässjösonen Anders Björk stod för sommarunderhållning genom att gräla i direktsänd tv från konstitutionsutskottet. TV chockade oss genom att sända ett program som hette Fräcka fredag på bästa sändningstid. Det blev naturligtvis folkstorm. Stad i ljus med Tommy Körberg vann melodifestivalen. Tone Norum och Tommy Nilsson härjade på svensktoppslistan med Allt som jag känner. Första Tjejvasan går av stapeln och för första gången blir det delad seger i Vasaloppet genom bröderna Anders och Örjan Blomquist som åker i mål sida vid sida. Malmö FF vann allsvenskan. Mats Vilander och Stefan Edberg härjade på tennisbanor runtom i världen.

20 20 177, forts. Olympiaden detta år gick i Calgary respektive Seoul. Nobelpriset i litteratur gick till Nagulb Mahfouz. En egyptisk författare som vi alla naturligtvis hade hört talas om. För att avdelningen värdelöst vetande ska få sitt kan jag nämna att en Stradivarius fiol såldes för 5,2 miljoner kronor och att Nils Dardels tavla Den döende dandyn såldes för 13 miljoner kronor. Bakmaskin var årets julklapp. En maskin som samlar mycket damm i många hem. Här hemma i Nässjö styrdes kommunen fortsatt av småpojkarna Rolf Lind och Göran Bergman ihop med poliskonstapel Perolof Holst som med blandat resultat försökte hålla ordning på dessa. Resecentrum och fjärrvärme var några ämnen som livligt diskuterades i de politiska leden. Idag 25 år senare vill kommunen uttrycka sin tacksamhet över att ha haft förmånen att ha er i vår verksamhet. Det är tack vare er som representanter för personalen i kommunen som vi har ett fungerande skyddsnät när vi behöver som gamla, som unga och i andra skeden i livet. Det är tack vare er som vi har ett fungerande utbildningssystem som ser till att det finns kunniga och kompetenta medborgare även i framtidens Nässjö. Det är tack vare er som vi har fungerande strukturer av olika slag i samhället, ordning och reda på gator och torg, som ser till att det finns ett utbud för kommuninvånarna som svarar mot de behov vi upplever i livet i både glädje och motgångar. Ni har alla anledning att vara stolta över er arbetsinsats. Vi vill tacka er och samtidigt tillönska en God Jul och ett Gott Nytt År.

21 Diarienummer KS Miljöpriset 2013 Miljöpriset 2013 ges till Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg med följande motivering: Med sina energieffektiva byggnadslösningar är Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg föregångare inom miljöområdet. Deras respektive lågenergihus är bland de första i sitt slag i kommunen. De inspirerar andra med nya idéer och teknik och delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet till intresserade, vilket gynnar spridningen av miljöanpassade energilösningar. Därför är de väl värda att tillsammans få dela Nässjö kommuns Miljöpris Miljöpriset delas ut till någon som bidragit till kommunens strävan att skapa en hållbar utveckling. Förutom äran får miljöpristagarna även dela på kronor. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2013, 227 och den 13 november 2013, 244.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer