SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (21) Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan Beslutande Kurt Johansson (S) ordf. Bo Zander (S) Tomas Söderberg (M) Anders Karlgren (M) Anna-Carin Magnusson (S), Göran Olsson (KD) Agneta Svensson (FP) Jeanette Söderström (S) Anders Hansen (SAFE), Leif Ternstedt (S) Samuel Godrén (SD), Bengtlennart Larson (M) Gunilla Andersson (S) Per Eriksson (C) Tommy Broholm (S) Wiveka Forell Karlsson (V), Siw Damberg (KD) Stanislava Svensson (MP), tjg ers. Hans-Christer Hellman (M) Kjell Skålberg (FP) Barbro Svensson (S) Mats Andersson (S) Marianne Broman (SAFE) Sofia Ridderstad (M) Angelica Weber (S) Bo-Göran Johansson (S) Gabriella Mohlin (S) Birger Ackeby (KD), tjg ers Inger Rickemark (FP), tjg ers. Per Svenberg (S) Urban Persson (M) Linda Hjälm (S), Ulf Kraft (S) Fortsättning på nästa sida Justering Stadshuset Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare _ Sara Salkvist Kurt Johansson Agneta Svensson Barbro Svensson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret Anslag sätts upp* Anslag tas ned* *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Sara Salkvist

2 2 Fortsättning från föregående sida Beslutande, forts. Övriga deltagare Sofi Demolli (M), tjg ers Sigvard Karlsson (KD) Anders Karlsson (C) Bengt Holmgren (S) Niclas Werneskog (M) Laila Norss (KD) Ronnie Dovskog (S), Gunnar Gadderyd (SD) Linnéa Andersson (C), Lars Lang-Green (S), tjg ers. Sven-Enar Johansson (M) Margareta Andersson (KD), Hans-Olav Austli (S) Uno Kenstam (SAFE) Gun-Britt Arencrantz (M) Erkki Svensson (SD) Ibrahim Hajdarevic (S) Conny Dahnson (KD) Etelka Huber (MP), Jan Sundman, kommundirektör Lisen Prinzencreutz, utredare Sara Salkvist, arkivarie Brynolf Granström (S), tjg ers. Carina Larsson (M), tjg ers Anita Larsson Johansson (M), ersättare Jan Gresell (S), ersättare

3 3 Innehållsförteckning 167 Ändring i föredragningslistan Inkomna handlingar Trygghetsboende i Nässjö kommun Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2: Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Byggnadspriset Utdelning av gratifikationer till anställda Miljöpriset

4 4 167 Ändring i föredragningslistan Ändringen i föredragningslistan godkänns. Ordföranden meddelar att det är ett tillkommande ärende. Det är en avsägelse som blir ärende 10 b.

5 5 168 Inkomna handlingar Meddelandelistan läggs till handlingarna. Revisorerna i Höglandets räddningstjänstförbund har skickat in bedömning av delårsrapporten per Daterat 3 december Länsstyrelsen har skickat beslut om ändring i valdistriktsindelningen, namnändring på valdistrikt. Daterat 3 december Diarienummer KS

6 6 169 Diarienummer KS Trygghetsboende i Nässjö kommun Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Utredningar inom omsorgsnämnden visar att det saknas bra boendealternativ för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Inrättande av så kallat trygghetsboende, inledningsvis på Parkgården, skulle öka valmöjligheterna. Trygghetsboende ska överbrygga glappet mellan vanligt boende och boende med omsorg men även ge möjlighet att bo kvar även om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel. Ett antal kommuner i landet har byggt om, renoverat och bildat kooperativa hyresrättsföreningar av tidigare vårdboende och hyrt ut bostäderna till personer som sökt ett boendealternativ av typen trygghetsboende. Arbetet med att skapa moderna, funktionella och resurseffektiva boenden för äldre bör utföras i projektform. Projektets uppdrag är att arbeta fram beslutsunderlag som redovisar ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för såväl boende som för Nässjö kommun. Projektet ska redovisa en bedömning av om det finns en marknad, det vill säga tillräckligt stort intresse bland äldre, för att gå vidare med projektet. Projektet ska också arbeta fram underlag som innehåller förslag till beslut, förslag till åtgärder, produktionskostnadskalkyler, driftkalkyler, långtidsbudget och stadgar för den kooperativa föreningen. Projektet drivs genom styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp som bemannas enligt följande: Styrgrupp: kommunstyrelsens presidium omsorgsnämndens presidium kommundirektör representant från samarbetspart socialchef (adjungerad)

7 7 169, forts. Diarienummer KS Projektgrupp: socialchef (projektledare) verksamhetschef äldreomsorg områdeschef Parkgården ekonomichef fastighetschef kommunikatör representant från samarbetspart Ärendets tidigare behandling Ärendet om trygghetsboende behandlades första gången av kommunstyrelsens utskott II den 4 mars 2013, 12. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2013, 22 utgick ärendet. Utskott II behandlade återigen ärendet den 16 oktober 2013, 49 och återremitterade då ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Utskott II behandlade återigen ärendet den 13 november 2013, 61. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 158. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen får i uppdrag, att i samverkan med omsorgsnämnden och tekniska servicenämnden, arbeta fram ett underlag som redovisar de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av en omvandling av delar av Parkgården till trygghetsboende med kooperativ hyresrätt som boendeform och undersöka möjligheterna och marknaden för framtida trygghetsboenden i Nässjö kommun. Redovisningen ska belysa effekterna utifrån såväl de boendes som Nässjö kommuns perspektiv. I uppdraget ingår att upphandla en extern aktör för att utföra utredningsuppdraget. Till utredningsuppdraget avsätts medel från centralt anslag på kronor i budget Anslaget förutsetts ombudgeteras i samband med bokslut 2013 till budget Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden, från den 29 november 2012, 177, om att fullfölja initierade boendeutredningar avskrivs. Yrkanden Bo Zander (S), Margareta Andersson (KD), Sven-Enar Johansson (M), Kjell Skålberg (FP), Anders Karlsson (C) och Urban Persson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Uno Kenstam (SAFE), Gunnar Gadderyd (SD) och Etelka Huber (MP) säger nej till kommunstyrelsens förslag. Anders Hansen (SAFE) stödjer Uno Kenstams (SAFE) förslag.

8 8 169, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som Bo Zander med flera stödjer, mot Uno Kenstams (SAFE), Gunnar Gadderyds (SD) och Etelka Hubers (MP) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam samtliga (SAFE). Gunnar Gadderyd (SD) Etelka Huber (MP) Expedieras till: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Tekniska servicenämnden

9 9 170 Diarienummer KS Förvärv av Nässjö Tennisklubbs byggnad på fastigheten Ingsbergs 2:4 Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet. Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Nässjö Tennisklubb (NTK) har under många år haft en mycket ansträngd ekonomi. Det finns flera anledningar till föreningens bekymmersamma läge men den huvudsakliga orsaken är deras låneskuld. Styrelsen har i omgångar sett över sina kostnader men också arbetat för att öka intäkterna. Trots aktivt arbete har föreningen inte lyckats vända den negativa spiralen och har inte till fullo fått kontroll över ekonomin. Situationen är ohållbar över tid, och kommunen fick i augusti en avisering från banken med en begäran om att infria borgen för krediter. Föreningen väntade då in medlemsavgifter och klarade den akuta situationen. Föreningen äger byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 och har kommunal borgen på upptagna lån, som den 17 oktober 2013 uppgick till kronor. Kommunen står just nu inför två alternativ, att antingen infria borgensåtagandet eller aktivt delta i processen och förvärva byggnaden. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 148. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 159. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden får i uppdrag att för Nässjö kommuns räkning förvärva byggnad på ofri grund på fastigheten Ingsberg 2:4 för motsvarande borgensåtagandet kronor samt till banken upplupen ränta. Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK). Kommunen påtar sig kostnader förenat med lånet fram till dess att fastigheten överlåts, därefter löses banklånen i sin helhet.

10 10 170, forts. Diarienummer KS Kostnaderna för förvärv och räntor får behandlas i samband med bokslutet för Yrkanden Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Bengtlennart Larson (M) föreslår att meningen i kommunstyrelsens beslutsförslag som lyder: Tekniska servicenämnden ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden upprätta hyresavtal med Nässjö Tennisklubb (NTK) tas bort. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) och Kjell Skålberg (FP), mot Bengtlennart Larsons (M) förslag och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Bengtlennart Larson (M) Hans-Christer Hellman (M) Expedieras till: Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden

11 Diarienummer KS Förvärv av Vipan 2, Bangårdsgatan 22, Nässjö Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22, till priset kr. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Tekniska serviceförvaltningen har av ägaren till Bangårdsgatan 22, Vipan 2 fått förfrågan om att förvärva fastigheten. Köpesumman är kronor. Ärendets tidigare behandling Tekniska servicenämnden behandlade ärendet den 7 november 2013, 106 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 149. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 160. Kommunstyrelsens förslag Tekniska servicenämnden uppdras att för Nässjö kommuns räkning förvärva Vipan 2, Bangårdsgatan 22 till priset kronor. Nämnden tillförs medel i investeringsbudgeten, för ovan nämnda belopp. Yrkanden Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) stödjer kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag som stöds av Bo Zander (S) och Bengtlennart Larson (M) och finner att kommunfullmäktige säger ja. Expedieras till: Tekniska servicenämnden

12 Diarienummer KS Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Socialförvaltningen fick den 19 juni 2013 i uppdrag av omsorgsnämnden att ta fram förslag till avgifter inom boendestöd, hemsjukvård och trygghetslarm. Trygghetslarm erbjuds för att man ska känna sig tryggare i sitt hem och få hjälp om något skulle hända. Avgiften för trygghetslarm ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. Avgiften är för närvarande 192 kronor i månaden, men fastställs efter en beräkning av den enskildes betalningsförmåga. Avgiften kan därför variera mellan 0 till 192 kronor per månad. Det kommer att ske en övergång till digitala larm, vilket innebär en kvalitetshöjning. Kommunens utgifter för trygghetslarm kommer emellertid att öka till följd av den digitala tekniken. Omsorgsnämnden föreslår därför att avgiften höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Ärendets tidigare behandling Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 25 september 2013, 80 och kommunstyrelsens utskott II den 13 november 2013, 62. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 163. Kommunstyrelsens förslag Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor per månad från och med 1 januari Avgiften är knuten till basbeloppet och förändras årligen på samma sätt som övriga avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Yrkanden Margareta Andersson (KD) föreslår att avgiften för trygghetslarm inte höjs utan kvarstår. Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD) stödjer Margareta Anderssons (KD) förslag. Agneta Svensson (FP) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej till kommunstyrelsens förslag.

13 13 172, forts. Diarienummer KS Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Agneta Svensson (FP) mot Margareta Anderssons (KD) förslag, som stöds av Anders Hansen (SAFE), Etelka Huber (MP) och Gunnar Gadderyd (SD), och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Reservation mot beslutet Anders Hansen, Marianne Broman och Uno Kenstam, samtliga (SAFE). Göran Olsson, Siw Damberg, Sigvard Karlsson, Laila Norss, Margareta Andersson och Conny Dahnson, samtliga (KD). Gunnar Gadderyd (SD) Stanislava Svensson och Etelka Huber, båda (MP). Expedieras till: Omsorgsnämnden

14 Diarienummer KS Bildande av regionkommun - avveckling av Regionförbundet Regionförbundet avvecklas senast den 31 december Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Arbetet med att bilda en regionkommun i Jönköpings län är inne i ett aktivt skede. Riksdagen planeras fatta ett beslut som formellt innebär att Landstinget från och med 2015 övertar det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköping län svarar för. I och med att Regionförbundet upphör, flyttas verksamhet över till den planerade regionkommunen. I samband med det uppstår frågan hur Regionförbundet ska avvecklas. Kommunstyrelseordföranden och landstingsledamöter har lämnat ett förslag rörande hur processen för avveckling av Regionförbundet ska genomföras. Detta för att tydliggöra ansvaret för fortsatt arbete med bildandet av en regionkommun. Förslaget innebär att Regionförbundet avvecklas senast den 31 december 2014 samt att Regionförbundets kvarstående medel, efter att samtliga avvecklingskostnader har reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser och uppstartskostnader. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige i samtliga kommuner som är medlemmar i Regionförbundet. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens utskott I behandlade ärendet den 12 november 2013, 147. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 166. Expedieras till: Regionförbundet Jönköpings län

15 Diarienummer KS Utökad borgen för Höglandets kommunalförbund Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Omsättningen för Höglandets kommunalförbund beräknas bli ca 80 miljoner kronor Under de tre senaste åren har investeringar genomförts på cirka 47 miljoner kronor för en gemensam infrastruktur och kommunernas verksamhetssystem. Finansiering av förbundets verksamhet har skett genom att förbundet har tagit upp krediter i form av lån och rörelsekredit. De fem medlemskommunerna har ingått solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbund 2012, upp till ett högsta lånebelopp om 38 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Medlemskommunerna har inte vid något tillfälle skjutit till kapital. Det totala kreditutrymmet uppgår idag till 38 miljoner kronor. Förbundet har använt rörelsekredit för att kunna genomföra projekt som inte har finansierats från start. För att nå en hållbar situation i verksamheten måste rörelsekrediten återställas och förutsättningar skapas för att kunna slutföra påbörjade investeringsprojekt. Till detta behöver nya lån på 47 miljoner kronor tas upp. Av dessa behövs 15 miljoner kronor för att återställa checken och 32 miljoner kronor för att finansiera startade investeringsprojekt. Därtill finns behov av en buffert för oförutsedda behov samt medel till nya investeringar på både kort och lång sikt. För att uppnå detta föreslås att medlemskommunerna beslutar att utöka solidarisk borgen för kommunalförbundets låneförpliktelser samt ger arbetsutskottet i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet. Ärendets tidigare behandling Höglandets kommunalförbund behandlade ärendet den 27 september 2013, 31 och kommunstyrelsens utskott I den 12 november 2013, 151. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 november 2013, 168. Kommunstyrelsens förslag Solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser utökas som egen skuld upp till ett totalt högst belopp om 85 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Arbetsutskottet för Höglandets kommunalförbund får i uppdrag att besluta om upptagande av nya lån inom ramen för borgensbeloppet.

16 16 174, forts. Diarienummer KS Yrkanden Bo Zander (S) stödjer kommunstyrelsens förslag. Gunnar Gadderyd (SD) säger nej kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, som stöds av Bo Zander (S) mot Gunnar Gadderyds (SD) förslag, och finner att kommunfullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Expedieras till: Höglandets kommunalförbund Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

17 Diarienummer KS Avsägelse, Bo Ljungquist (S) Bo Ljungquist (S) entledigas från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Hos länsstyrelsen begärs om ny räkning. Bo Ljungquist (S) har i skrivelse den 2 december 2013 avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Nässjö Affärsverk AB. Expedieras till: Bo Ljungquist Länsstyrelsen i Jönköpings län Nässjö Affärsverk AB Kommunledningskontorets löneavdelning Förtroendemannaregistret Ajournering Kommunfullmäktige avbryter sammanträdet klockan

18 Diarienummer KS Byggnadspriset 2012 Byggnadspriset 2012 ges till Stinsen Arena på Skogsvallen i Nässjö med följande motivering: Nässjö har fått en ny träbyggnad Stinsen Arena. Arkitekten har på ett förtjänstfullt sätt utnyttjat träets formspråk i byggnaden. Färgsättningen har gett karaktär till arenan som på ett naturligt sätt passar in i miljön. Kommittén för byggnadspriset har tittat på fem olika förslag. Två av förslagen, Coloramabutiken vid Brogatan i Nässjö och Stinsen Arena i Nässjö, var de förslag som utmärkte sig. Efter omröstning i kommittén föll valet på Stinsen Arena. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom kommitténs förslag den 16 oktober 2013, 226. Kommunfullmäktiges presidium behandlade ärendet den 19 november 2013.

19 Utdelning av gratifikationer till anställda Gratifikanter Ordföranden håller ett tal till personal som varit anställd i kommunen i 25 år. Så var vi framme vid en av årets viktigaste händelser på fullmäktiges agenda, nämligen uppmärksammandet av ett antal trotjänare som ägnat kommunen och dess invånare 25 år av sitt yrkesliv. Som en symbol för den uppskattning kommunen vill ge er har ni fått blommor och present. 25 år är en ganska lång tid där mycket hinner hända och det jobb ni först började med finns kanske inte ens längre. En sak är säker det ser inte likadant ut. Förändring är ett tillstånd inte ett projekt. Ni representerar års yrkeserfarenhet tillsammans. Tänk vad mycket samlad kompetens som ryms i detta. Och mer blir det eftersom ni har ytterligare 15 år kvar av yrkeslivet. Detta vi gör idag ska bara ses som en etappseger. Ni började 1988 då världen, Sverige och Nässjö såg lite annorlunda ut. Gorbatjov tar hem trupper från Afghanistan och påbörjar resan som slutade i Berlinmurens fall kommande år. Det införs demokrati i Chile sen Pinochet röstats bort i fria val. Georg Bush den äldre väljs till president i USA. I riksdagsvalet hos oss fick Ingvar Carlsson förnyat förtroende som statsminister. Ebbe Carlsson-affären exploderade och fick bland annat till följd att Carl Lidbom och nässjösonen Anders Björk stod för sommarunderhållning genom att gräla i direktsänd tv från konstitutionsutskottet. TV chockade oss genom att sända ett program som hette Fräcka fredag på bästa sändningstid. Det blev naturligtvis folkstorm. Stad i ljus med Tommy Körberg vann melodifestivalen. Tone Norum och Tommy Nilsson härjade på svensktoppslistan med Allt som jag känner. Första Tjejvasan går av stapeln och för första gången blir det delad seger i Vasaloppet genom bröderna Anders och Örjan Blomquist som åker i mål sida vid sida. Malmö FF vann allsvenskan. Mats Vilander och Stefan Edberg härjade på tennisbanor runtom i världen.

20 20 177, forts. Olympiaden detta år gick i Calgary respektive Seoul. Nobelpriset i litteratur gick till Nagulb Mahfouz. En egyptisk författare som vi alla naturligtvis hade hört talas om. För att avdelningen värdelöst vetande ska få sitt kan jag nämna att en Stradivarius fiol såldes för 5,2 miljoner kronor och att Nils Dardels tavla Den döende dandyn såldes för 13 miljoner kronor. Bakmaskin var årets julklapp. En maskin som samlar mycket damm i många hem. Här hemma i Nässjö styrdes kommunen fortsatt av småpojkarna Rolf Lind och Göran Bergman ihop med poliskonstapel Perolof Holst som med blandat resultat försökte hålla ordning på dessa. Resecentrum och fjärrvärme var några ämnen som livligt diskuterades i de politiska leden. Idag 25 år senare vill kommunen uttrycka sin tacksamhet över att ha haft förmånen att ha er i vår verksamhet. Det är tack vare er som representanter för personalen i kommunen som vi har ett fungerande skyddsnät när vi behöver som gamla, som unga och i andra skeden i livet. Det är tack vare er som vi har ett fungerande utbildningssystem som ser till att det finns kunniga och kompetenta medborgare även i framtidens Nässjö. Det är tack vare er som vi har fungerande strukturer av olika slag i samhället, ordning och reda på gator och torg, som ser till att det finns ett utbud för kommuninvånarna som svarar mot de behov vi upplever i livet i både glädje och motgångar. Ni har alla anledning att vara stolta över er arbetsinsats. Vi vill tacka er och samtidigt tillönska en God Jul och ett Gott Nytt År.

21 Diarienummer KS Miljöpriset 2013 Miljöpriset 2013 ges till Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg med följande motivering: Med sina energieffektiva byggnadslösningar är Kjell-Krister Fröberg och Börje Färg föregångare inom miljöområdet. Deras respektive lågenergihus är bland de första i sitt slag i kommunen. De inspirerar andra med nya idéer och teknik och delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet till intresserade, vilket gynnar spridningen av miljöanpassade energilösningar. Därför är de väl värda att tillsammans få dela Nässjö kommuns Miljöpris Miljöpriset delas ut till någon som bidragit till kommunens strävan att skapa en hållbar utveckling. Förutom äran får miljöpristagarna även dela på kronor. Ärendets tidigare behandling Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2013, 227 och den 13 november 2013, 244.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens utskott II

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens utskott II SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens utskott II 2015-04-15 1(8) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-16.30 Beslutande Övr. deltagare Anders Karlsson (C) ordf. Leif Ternstedt (S) Laila Norss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter 2015-06-10 1(11) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-15.40 Beslutande Anders Karlsson (C), ordf. Leif Ternstedt (S) från kl. 14.45 37-41

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL räddningstjänstförbund 2014-09-18 1(12) Plats och tid Brandstationen, Nässjö Klockan 09.00-10.45 Beslutande Övr. deltagare Kjell Skålberg (FP) ordf. Nils-Erik Olofsson (S) Kurt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter 2015-02-18 1(14) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-15.30 Beslutande Övr. deltagare Anders Karlsson (C) ordf. Leif Ternstedt (S) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll.

Kommunfullmäktige Kf 41. Kallelse. Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 2 Kf 41 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 21 till detta protokoll. 3 Kf 42 Information från omsorgsförvaltningen Personal från omsorgsförvaltningen, tillsammans med omsorgschef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården 2014-03-27 1(7) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 13.00-15.00 Beslutande Anna-Carin Magnusson (S) ordf. Anders Karlsson (C) Anders Karlgren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter 2016-08-17 1(8) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-15.10 Beslutande Anders Karlsson (C), ordf. Leif Ternstedt (S) Anders Karlgren (M) Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-11-25 1(14) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-15.10 Beslutande Övr. deltagare Anna-Carin Magnusson (S), ordförande Leif Ternstedt (S) Laila Norss

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, 10:00-12:00. Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgrupp projekt Framtida Parkgården 2014-08-13 1(6) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 10.00-12.00 Beslutande Övr. deltagare Anna-Carin Magnusson (S) ordf. Anders Karlsson

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Siv Nilsson PRO ordförande Ingegärd Jönsson PRO Solbritt Lindborg (MP) Pauli Petersson SPF Heinz Quednau

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Stadshotellet, Hudiksvall, kl. 08.30-08.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens utskott I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens utskott I SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s utskott I 2014-08-19 1(14) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-14.50 Beslutande Anna-Carin Magnusson (S) ordf. Kjell Skålberg (FP) Anders Karlgren (M) Margareta Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer