Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr"

Transkript

1 Protokoll Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr ProtokollArsmrite KpG Ndrvarande: Mia G, Adin, Richard Wirdeson, Monika Lind Melander, Jenny Wieslander, Berta Valenzuela, Maria Kuylenstierna, Cecilia Wingdrd, Reidunn Sordal, Catharina Perlmann, lda Melander och Henrik Brunzell. 51 Arsmdtet fdrklaras dppnat av fdreninggns ordferande Riehard och alla halsas vdlkomna 52 Catharina v iljs till m6tesordforande och Jenny till mdtessekreterare. \-1 $3 Tilljusteringspersoner, tillika rostrdknare v6ljs Monika och Berta. (,_ 54 Motetfaststaillerdagordningen, bilaga 1., u r... Sf yldlet faststalbr r6stldngden att samtliga ndrvarande har varsin rdst. lngen rdstar via ombud. $6 M6tet godkdnner sammankallandet till m6tet. 57. a) Richard ldser upp verksamhetsberdttelsen. Onskem6l om att ltigga till antal styrelsemoten p6pekas. Richard justerar detta i dokumentet pcll m6tet godkaiiiner ddrefter verksamhetsberittelsen, se bilaga 2. b) Richard och Catharina presenterar gemensamt den ekonomiska redovisningen, i franvaro av foreningens kassdr Karin Gustavsson, i korthet, se bilaga 3.. Mdtet godkdnneredovisningen. \,--- / SB Richard ldser upp revisionsberdttelsen, i franvaro av f6reningens revisor Kerstin Andersson, se bilaga 4. M6tet beviljar styrelsen ait godkiinna denna. \'--l $9 Mdtet beslutar att avg6ende styrelse beviljas ansvarsfrihet fdr det gangna Aret. $10 a) lnga inkomna motioner har l6mnats. b) Ett f6rslag fr6n styrelsen lyder: KpG utlyser en tdivling tillsina medlemmar. Vionskar en ny fogga tillforeningen och hoppas att vira kreativa och estetiska medlemmar vill bidra med sina fdrslag. Juryn, bestaende av styrelsen, kommer att utse en vinnare som fir 5 fribiljetter till neista evenemang (ej medlemsavgitt inr iknad). Information om t6vlingen kommer inom kort att presenteras pa hemsidan, facebook och via medlemsutskick pa mail. Richard f6r ansvar fdr att skriva ihop informationen.

2 ProtokollArsmote KpG 29/32015 $11 F6rslag att hoia medlemsavgiften till 100 kr per person fyllda 186r (inga familjerabatter). Fdrslaget beviljas. $12 Val av ordfdrande: Richard Wirdeson v6ljs om f6r ytterligar ett 6r. $13 Val av kassor: Valberedningen har inte lyckats hitta ndgon som kan tdnka sig att ta posten som kass6r. Karin Gustavsson har uttryckligen sagt aft hon ldmnar posten. M6tet diskuterar sdtt att underldtta for bllvande kassdr. Jenny meddelar att styrelsen har fattat beslutet att alla medlemsavgifter och biljetter numera kdps via hemsidan, och att vi dairfor slipper en massa merjobb ndr det giiller aft ha koll pa inbetald avgifter etc. Fdrslag kommer upp att f6reningen anlitar en revisor f6r att g6ra bokslutet. Forslaget godkdnns Styrelsen fir i uppdrag att utse en kassor som endast skill ha hand om det l6pande. $14. Ygt qy led_amdter: Mia G Adin sitter kvar pa sin post ytterligare 1 Ar. Jenny veiljs tdru2, Ar och Monika v iljs fdr 1 6r. : - S15 Val av suppleanter: Henrik och Berta f6r 1 Ar. 516 Val av revisor: Valberedningen har inte lyckats hitta nigon revisor, dd Kerstin Andersson har valt att ldmna posten. Mdtet ger i uppdrag iit valberedningen att fortsdtta leta. TvA namn kommer upp som forslag; Siv Bergstrombch Bjorn Hammarstedt. Alternativt kan man anlita exempelvis Bohus ekonomiab i Tanumshede. Styrelsen fattar sedan beslut nir valberedni ngen u ndersokt moj Iig heterna. 917 Val av valberedning: Sittande valberedning (Catharina, Reidunn och Bengt Eriksson) v6ljs om fdr yfterligare 1 6r, fdrutsatt att Bengt godkanner. Valberedningen har i uppdrag att fraga Bengt. Om Bengt ldmnar posten f6r styrelsen i uppdrag att ers5tta honom. / 518 Ovriga fragor a) Foreningen Grebbestad Folkmusikfestival (GFF) har beslutat att ldgga ner verksamheten och hoppas att KpG kommer vilja ta 6ver evenemanget'grebbestad Folkmusikfestival'i fortsrittningen. GFF kommer att ha ett extra Arsmote 15 juni och forst d& upploses foreningen. GFFkommer da dverfora sina tillgangar som en gdva till KpG som KpG i sin tur f6r ansvaret att fdrvalta i enlighet med foreningens m6l. Mdtet diskuterar festivalen och dr overens om ail forts6tta med en folkmusikfestivalfdrsta veckan i september Arligen i nagon form. Storleken pa festivalen kommer eventuellt fdrdndras nerat eller upp olika Ar beroende pi hur mycketid och kraft som medlemmarna rir villiga att ldgga. Ansdkan om medel till festivalen skickas in senast 31 mars, Mia och Catharina har det pa sitt bord. Styrelsen ftr i uppdrag att sdtta iging med festivalplaneringen och bestdmma arbetsgrupp. Richard erbjuder sig att dven i &r vara projektledare, vilket m6tet 6r mycket positiva till. 2

3 ProtokollArsmdte KpG Richard undrar hur det ligger till med GFF:s facebooksgrupp och f6r i uppdrag att kontakta Ebba Jacobsson som troligtvi sitter pd administratdrskapet. Motet dr dverens om att vigdr en n&got mindre festival i &r j imfdrt med f6rra Aret, med fdrre bokade band och hellie en 6ppen scen och fler chansbr till buskspel. Herman och Olles matvagn gjorde sista rycket pa fdrra Arets festival och behover ersdttas till i6r. b) Jenny informerar om att vi hittills har 5 medlemmar som betalt avgift fdr 2015 och uppmanar alla att gi in pa och betala f6r sig. 519 M6tet avslutas. rl t '.. / Justerare Monika Lind Melander Justerare Berta Valenzuela

4 51 M6tet dppnas Dagordning Arsmote " f6r Kultur pa Girdemyr 52 Val av mdtesordfdrande och mdtessekreterare. $3 Val av lusteringspersoner, tillika rdstrdknare. 54 Faststdltande av dagordning. Dagordning Arsmdte KpG $5 Faststdllande av r6stliingd \ :_ SO Arsmotet behdrigt sammankallat.. d r, Verksamhetsberdttelsemeddenekonomiskaredovisning. 58 Revisionsberdttelse ochfastst illandeavbalansrikning. S9 Fr6ga om ansvarsfrihet for den avgdende styrelsen. 51O Behandllng av inkomna motioner och styrelsens f6rslag. 511 Medlemsavgift \'-'l S12 Val av ordf6rande. 513 Val avkassdr. 514 Vaf av ledamdter f6r 1 respel<tive;l1hr. S15 Val av suppleanter fdr 1 &r vardera. 516 Val av revisor samt en ersdttare f6r 16r vardera. S17 Val av valberedning fdr 16r vardera. S18 Ovriga frigor. 519 Motet avslutas.

5 2414 Verksamhetsberiittelse Verksa m hets berdttel se ttlultur pa Girdemyr 2A14 Vi har haft ett v ildigt roligt cch produktivt 5r, En rivstart f6r den nya f6reningen Kultur pii GArden'yr, rned mycket nytt att ta in. Verksamheten startade med en julkonsert 'Halmvisor & bocklatar' julen 20't3, direkt efter att vi bildade fdreningen, i verkstaden pii Gdrdemyr. 20 musiker och runt 100 besdkare. TrAngt, mysigt och uppskattat med mycket jam fram till morgonkvisten, om man skall sammanfatta kvdlfen kort. I Maj hade vifolkmusiktrion Nordic pa G6rrdemyr, som gjorde en fantastiskonsert med grillmyg innan och efter. Etl fdrband inledde kvallen, best6ende av Bichard Wirdeson och Bajo Kohring. Sen blev kv#jlen, med mycket jam med vara nya grannar pd Edsviks camping, sorn stimde upp i visor fr6n deras linder. Fantasliskulturkrock som alla uppskattadel Foreningen fick pa sin lott att i september arrangera Grebbestad folkmusikfestival 2A14 med Richard ispetsen. 12 b3nd, 2 scener, 70 volontdrer/musiker och over 150 besdkare. Ungdomskurs med Anders Adin och Jenny Gustavsson. LAtkurs rned Mats Berglq;rd. { r,.. Buskspel och mang;a hdrlic:a rndten rfiellan iildre och yngre musiker, genrer och kulturer. Vi har hatt 4 styrelsemdten under Aret. Sammanfattningsvis iir vi i styrelsen vrifdigt ndjda med det gingna 6ret och ser fram emot att ta in det rrya &ret rned 6ppna armar. -k-y*bs.t-ol- 3$-"-JI-* Ort & Daturn 6ftWe&qr{ Ort & Datum Ordforande Flichard lvirdeson Sekreterare Mia G Adin

6 Havstenssund R_edovisn ins f6r rfr kenskapsifet 20L4 Kultur pi Girdemyr Org nr S Intiikter: Intrede kr Bidrag 64.3O0 kr i! I,.. Medlems avgifter: 9650 kr Ovriga intikter: kr Summa kr Uteifter: ,25 kr. Resuftat 2Ot4: 25091,75 Kr Saldo insf,ns 2015: &fur\^-^ Q.**,qd**c-* Kassor Karin Gustlfs*> \

7 Revisionsberiiffelse Kulturf6reningen Girdemyr VidgranskningavKulturfdreningenG&rdemyrsrflkenskaperfdrtiden harjag \--, funnit dessa i god ordning intdkter och kostnader 6r styrkta med verifikationer. Drin kontanta kassn och det kvarstiende viindet pd bank har kontrollerab och vid flrsredovisningen har fbreningens vflrdehandl ingar upp'visats u 1"" : Mot fbrvalfiingen och 6reningens verksamhet i dvrigt enligt flirda profokoll finns enligt migiicke anledning till anmflrkning. D$rfdr fdreslir jag &rsmotet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fdr den tid som revisionen omfattar ,}A Mzuf,lo/r,,',- Kerstin Andersson F0rtroendevald revisor

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Närvarande: Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Annica Karlsson, Naveena Hägglund, Ransher Jansson, Grahi Johansen, Elin Freyschuss, Ida Freyschuss,

Läs mer