En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg."

Transkript

1 Borås Stad Årsredovisning 2011

2 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

3 Innehåll Tio år i sammandrag 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Årsredovisningens syfte och mål 5 Förvaltningsberättelse 7 Redovisning koncernen 57 Redovisning kommunen 71 Nämndernas resultat och verksamhet 83 Välfärdsbokslut 108 Gröna nyckeltal 112 Förslag till beslut 116 Revisorsgruppernas berättelser 117 Inkomst- och utgiftsgrafik 120 Särskilda bilagor Nämndernas och företagens årsredovisningar Kommunrevisionens årsrapport

4 Tio år i sammandrag RESULTATRÄKNING Nettokostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSNETTO Extraordinära intäkter/kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA FINANSIELLA NYCKELTAL STORLEKSUTVECKLING Bruttokostnader förändring % 6,9 2,3 3,0 2,8 5,6 4,7 6,0 1,3 4,5 1,3 Balansomslutning förändring % -1,1 4,2 1,5 8,1 6,3 10,5 7,1 9,2 2,1 0,0 BETALNINGSFÖRMÅGA Rörelsekapital Kassalikviditet % 53,3 59,2 55,7 87,8 107,1 131,8 169,4 164,0 181,4 254,4 SOLIDITET Soliditet % 74,3 73,5 76,5 74,6 74,6 71,4 68,5 63,3 63,5 65,5 RESULTAT Räntabilitet RT % 1,8 3,4 4,0 4,4 3,7 2,8 3,0 1,8 2,3 3,1 Resultatmarginal % 1,4 2,6 3,1 3,6 3,0 2,4 2,7 1,7 2,1 2,9 Skatteintäktsutveckling % 5,0 3,2 2,6 5,4 6,1 6,1 5,2 2,3 4,7 3,2 Nettokostnadsutveckling % 6,8 1,7 2,2 4,9 7,0 8,3 6,4 1,9 4,1 3,6 Nettokostnader i % av skatteintäkterna 98,9 97,4 97,0 96,6 97,5 99,5 100,6 100,2 99,6 100,0 EFFEKTIVITET Kapitalets omsättningshastighet 1,28 1,25 1,27 1,21 1,20 1,14 1,13 1,05 1,07 1,09 ÖVRIGT Folkmängd 31/12.resp år Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 2

5 Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande Balans och kontroll 2011 är ett år som kännetecknats av inledande optimism men under året förbytts i en nedåtgående spiral i världsekonomin. När någon av de stora ekonomierna svajar berör det i informationssamhällets tidevarv snabbt övriga världen. Vi kan också konstatera att problemen i de sydeuropeiska länderna inte går vare sig Sverige eller Borås spårlöst förbi. I Borås har vi fortsatt arbeta för våra prioriteringar bl a innebärande en miljökommun i ordets rätta bemärkelse och en bättre välfärd för alla. Ett Borås där alla människors kraft och vilja att utbilda sig och arbeta tas tillvara. Vi är inte nöjda med att bara förvalta utan, trots kärva tider, vill vi också utveckla den kommunala verksamheten. Värt att särskilt påpeka är att Borås i en kännbar kris klarat sig relativt väl. Ökning av den redan höga arbetslösheten och de kraftigt minskade bidragen från staten innebär kännbara påfrestningar. Det visar återigen, genom den verklighet som präglat 2011, hur avgörande vikten av balans och ekonomisk kontroll är för en bibehållen och utvecklad välfärd har för Borås varit ett omorganisationens år med allt vad det innebär av gemensam ansträngning. Men vi har klarat verksamhet och ekonomin trots budgetavvikelser och kan med tillförsikt se framåt mot en stabilisering av organisationen. Vi har idag mer än invånare och en succé som överträffat alla förväntningar är de fria bussresorna för folkbokförda kommuninvånare 65 år eller äldre. Nu fördelas resandet över dagen och det blir ett bättre kapacitetsutnyttjande som på sikt innebär en kostnadsbesparing. Ett projekt inom hemtjänsten har inneburit att ett antal hemtjänstbrukare får hjälp att laga sin favoritmat eller om situationen kräver det låta hemtjänsten fixa biffen och sköta hela matlagningen. En satsning på 3,5 miljoner extra gör att Borås Stad kan lova sommarjobb till alla som går i gymnasiet. Idén är att kunna erbjuda alla som är intresserade feriearbete fick 800 ungdomar feriearbete och 2012 räknar man med att det omfattar ungdomar. Till hjälp för de yngre eleverna är modellen med lovskola och läxhjälp i stort sett genomförd. Ett viktigt steg för att förverkliga tanken om allas rätt till kunskap. Under året togs äntligen beslut om fria arbetskläder för alla som behöver det i sitt jobb. Ett beslut som andas rättvisa med jämställdhet i fokus. Avgörande för fungerande verksamhet är som alltid alla fantastiska medarbetare. Ni har på ett föredömligt sätt visat ansvar för de ekonomiska resurserna, utan att tumma på kvalitén i verksamheten. Till Er vill jag rikta ett stort tack, ni är utan tvekan Borås Stads största och viktigaste tillgång. Ulf Olsson Ordförande i Kommunstyrelsen 3

6 Kommunstyrelsens ordförande Årsredovisning 2011 Värdet av ett feriejobb har flera dimensioner där introduktionen på arbetsmarknaden och de kontakter detta skapar, kanske är de viktigaste och ett led i undomars utveckling. 4

7 Årsredovisning 2011 Årsredovisningens syfte och mål Årsredovisningens syfte och mål Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag ökar kraven att fullmäktige måste få information om hur nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar. Politiskt beslutsunderlag En årsredovisning kan se ut på olika sätt vad avser inne håll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte årsredovisning en har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs vem som är redovisningsskyldi g respektive redovisnings mottagare. I vissa fall handlar det om att ge korrekt och rättvisande redovisningsin formation om den ekonomiska ställningen och ut veck lingen, i andra fall kan års redovisningen vara ett informationsin stru ment med syftet att förmedla en viss bild över kom munens organisation och verksamhet. Som framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet lättillgängligare samt analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande besluts underlag för Kommun fullmäktige. Årsredovisningen skall tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för full mäk tiges prövning av nämnd ledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning, ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling, ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras, och successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp. Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är där för nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovan stående krav. Nämn dernas egna års redovisningar med kommentarer och analyser föreläggs Kommunfull mäktige som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den ekonomiska utvecklingen gör sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått tillsammans med de första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya slutsatser. Avstämning mot mål och resurser Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och analys av verksamhetens resultat med avseende på målupp fyllelse, resursanvänd ning, presta tioner och effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av års redovisningen måste kunna få information om hur nämn derna följt Kommunfullmäktiges riktlin jer för verksamheten, om de mål som fastställts i budgeten uppnåtts och hur effektivt an visade resurser använts. Detta tillbaka blickande syfte ställer krav på nämnd visa av stäm ningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kost nader och intäkter m m som prestationer. Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av verk samheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verk samhetsanaly serna redovisas problem och utvecklingstenden ser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbe te. Samlad bild Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sam man hang inte bara den 5

8 Årsredovisningens syfte och mål Årsredovisning 2011 verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verk sam het som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller han dels bolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redo visning är att en stor del av verksamheten i landets kommuner idag drivs under privaträttsliga former och att bilden av kom munens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala före tagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engage mang. Utveckling För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer doku mentet successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa perspektivet viktigt, dvs hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen numera kräver och där Borås Stad fr o m budget 2008 redovisar måluppfyllelse. Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna. Ackumulerat resultat Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas resultat för det gångna året skall regle ras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning skall nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten i februari hur de planerar använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet. Inför 2012 och den nya organisationens andra verksamhetsår är de ackumulerade resultaten för stadsdelsnämndernas egna verksamhet och Arbetslivsnämnden nollade. De nämnder som fortsatt har ackumulerade resultat skall i vanlig ordning ges besked i nämndbudgeten om godkänd användning eller planerad återbetalning. 6

9 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Året i sammandrag...8 Omvärldsanalys...13 Medborgar- och brukarperspektiv...18 Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål...22 Finansiell analys...33 Driftredovisning...42 Investeringsredovisning...44 Personalredovisning

10 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Året i sammandrag För att få bra förutsättningar för en stabil verksamhet godtogs något låga 72 som resultat för Att resultatet före dispositioner nu blev 82, utan avsättning till stabiliseringsfonden, beror främst på tillväxten av skatteunderlaget. Att det också inom detta resultat gått att parera drygt 100 i budgetavvikelser på nämndnivå beror på ett väl fungerande buffertsystem Plattform för bra verksamhet Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 23 olika nämnder samt ett revisorskollegium och där sammanlagt ca 6,0 mdkr omsätts. I bolagsform bedrivs verksamhet genom 12 olika företag som tillsammans om sätter ca 2,0 mdkr. Borås Stad som koncern omsätter således ca 8,0 mdkr per år. Borås Stad har sedan millennieskiftet kunnat bygga upp en stark ekonomisk plattform. Detta har gynnat verksamheten under perioden och kommer framgent medverka till att kunna nå målet med en planerad och stabil verksamhet. Liksom andra kommuner har vi drabbats av konjunktursvackor men det som sticker ut för Borås del är att vi hållit tag i ekonomin, bl a genom tilltagna buffertar. Dessa buffertar har också varit av särskild avgörande vikt under 2011, då stora organisationsförändringar och omställningar skett. En god ekonomi är dock inget självändamål men påverkar i högsta grad möjligheterna till verksamhet. Efter en rekordtillväxt i nämndverksamheten under 2008 på 8 % har vi sedan haft ökningar på 2,7 % respektive 3,8 % för 2009/2010 och på 4,1 % för Nivåerna är klart över inflationen varför slutsatsen är att verksamhetsförstärkningar ändock varit möjliga. Förutom att den löpande verksamheten har kunnat expandera har också satsningar skett på framtiden. Under 2011 har ytterligare medel avsatts i stabiliseringsfonden. Bra exempel på tidigare avsättningar är att vi avsatt 440 till den s k dolda pensionsskulden, i syfte att kunna behålla verksamhet när skulden skall betalas, samt att vi kunnat engagera oss i specialsatsningar. När Vägverket inte prioriterat för boråsarna angelägna projekt som byggande av Rv 27, projekt Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu och cykelvägar har kommunen haft kapacitet att gå in. Särskilda egna satsningar har också varit möjliga för kompetenshöjning inom äldreomsorgen, en utbyggd IT infrastruktur samt på vårt eget asfaltunderhåll. Från finanskris till krisekonomier De senaste åren har gått ifrån en finanskris, kris i banksystemet, till fara för en ekonomisk kollaps i framför allt Europas ekonomier. Betydelsen av ett Grekland i kris, eller andra euroländer, är svår att för närvarande dimensionera. I ett vänteläge inför en mycket oviss utveckling har en kommunal ekonomi infunnit sig inför 2011/2012 som varit orolig och nervös. För 2011 innebar detta ett år som började med klart positiva signaler i skatteunderlaget för att under hösten bli mer avvaktande. Verksamheten i Borås Stad har fortsatt att utvecklas och till tidigare ekonomiska reserver har lagts nya. Trots detta minns vi 2011 som ett omorganisationens år och de prövningar som varit och återstår för att komma i balans med denna. Känslan av ett bra ekonomiskt ledarskap på alla nivåer har dock fortsatt under 2011 och innebär att den kommunala verksamheten i Borås kunnat utvecklas. Den plattform som skapats genom ekonomisk balans och kostnadskontroll ger bra förutsättningar för att klara variationer i konjunkturen. Ett bekymmer som vi återkommer till är nu en anpassning till rådande resurser. Utrymmet för tillväxt kan kraftigt reduceras om inte anpassningar till verksamhetsunderlag kan ske, t ex till färre elever i våra skolor. Ett axplock av verksamhet, händelser och trender som präglat 2011: Verksamheten inom förskola och skolbarnsomsorg expanderade med +158 respektive +9 barn. Den största ökningen har skett i stadsdel Öster. Grundskolans elevunderlag ökade under 2011 med 10 elever vilket var ett trendbrott efter en kontinuerlig minskning sedan Antalet elever i Borås Stads gymnasieskolor minskade med 2 % till Fler elever från andra kommuner gör 8

11 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse att elevtalet i kommunens gymnasieskolor håller en relativt konstant nivå trots minskande elevkullar. Inom funktionshinderverksamheten har antalet beslut om personlig assistans ökat med 20 % Även antalet beviljade timmar har ökat. Kostnaderna för försörjningsstödet minskade för tredje året i rad och uppgick till 101. Under 2009 infördes möjligheten för hemtjänsttagare att välja andra utförare som alternativ till att få hemtjänsten utförd av kommunen, det s k hemtjänstvalet LOV. 12,3 (7,5) % av verksamheten utfördes 2011 av externa företag. Ombyggnationen av Kulturhuset har fortsatt. Projektet är beräknat till ca 115. Renoveringen av teatersalongen och konstmuseet blev klara Återstående delar färdigställdes under hösten Utredningen om förnyelse av energiverket gick in i ett slutskede med ett principbeslut om en lokalisering till Sobacken för både värmeverk och avloppsverk. Arbetet visar på att en investering på 2,3 mdkr kan bli aktuell. Ett annat viktigt arbete som drivits i år är att tillsammans med Högskolan utveckla kv Simonsland, med Textilhögskolan och Textilmuseet, Espiraverksamheten och Marketplace Borås, och där skapa en plattform för ett företagskluster tillsammans med näringslivet. Här återstår nu att välja organisationsformer. Årets resultat Årets resultat före extraordinära intäkter blev +28,4. Sammanlagt har avsättningar då gjorts i bokslutet på 52,7, vilket förklarar det något låga redovisade resultatet. Som avsättning inom resultatet har avsatts 10,0 för Sjöbo förbifart, 2,7 för Gångport Bogryd, samt 40,0 till stabiliseringsfonden. Efter tillägg för extraordinära poster på 75,5 blev redovisat resultat till eget kapital då +103,9. Utifrån en bruttokostnad på är nämndernas budgetföljsamhet, med en totalavvikelse på 104, relativt försämrad jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsen vill framhålla att nämnderna levererat en på alla sätt bra verksamhet som följer de mål som finns uppsatta. Skatteintäkter och statsbidrag Årets redovisade skatteintäkter blev 75,8 bättre än budgeterat medan statsbidrag blev 30,4 sämre. Sammantaget en förbättring på 45,4. Finansiell ställning Borås Stad har sedan millennieskiftet ökat sitt eget kapital, från 2,2 till hela 3,5 mdkr. Därutöver har det funnits möjligheter att använda de goda årsresultaten till att också göra avsättningar för att kunna underlätta kommande år. Denna disposition, att begränsa det egna kapitalets tillväxt för att istället genom avsättningar kunna möta kommande kostnader, tillämpas i hög grad även Sammanlagt finns nu avsättningar för framtiden på över 1 007, främst avseende stabiliseringsfond, pensioner, RV 27, och Sjöbo förbifart. Den långsiktiga upplåningen har exklusive förmedling av lån till kommunala bolag minskat från mitten av 1990-talet från 600 till Från 2005 har en egen likviditet byggts upp på 1,8 mdkr, vilket i stället inneburit att pengar kunnat lånas ut till de kommunala bolagen. För Borås del innebär det framgent en lägre risk för att stora summor avsedda för verksamhet inte behöver användas till räntekostnader. Ekonomiska framgångsfaktorer Borås Stad har medvetet valt att fokusera god ekonomi som grund och plattform i kommunikationen med nämnder och förvaltningar. En utbyggd dialog om god ekonomi och dess betydelse kombinerat med instrument som dubbla månadsuppföljningar buffertar m m, har givit nämnderna instrument och signaler för att hålla sina budgetar. Under 2011 har relativt stora budgetavvikelser konstaterats. Analysen av dessa pågår ännu men klart står redan att omorganisationen varit starkt bidragande orsak. En anpassning ned till budgeterade nivåer blir ett måste under Nämnder och förvaltningar har annars agerat lojalt med givna direktiv. Den vilja som finns ute i verksamheten att arbeta i en organisation med ordning, reda och god ekonomi skall inte underskattas. En slutsats är att kommunen skall fortsätta att förbättra och utveckla uppföljning och styrning genom en dialog samt ett centralt stöd. De främsta av de interna framgångsfaktorerna bygger på dessa element. 9

12 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Ett arbete som pågår är att utveckla kopplingen mellan ekonomi och verksamhet i det nya verksamhetsmålssystemet. I detta syfte utvecklas nu nya och förfinade verksamhetsmått samt ett sätt att kvalitetssäkra dessa. I projektet Budget 2012 skapas bl a systemförutsättningar för denna utveckling. Personalstrategiska frågor Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som har en god personalpolitik i syfte att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Vi står inför en stor utmaning när det gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. För att klara personalbehovet behöver vi årligen nyanställa ca 800 årsarbetare i konkurrens. Det handlar om att ersätta personal som går i pension eller slutar av andra orsaker, men även på grund av ökning av antalet invånare. Det är en stor utmaning som den offentliga arbetsgivaren står inför i hela Sverige. För Borås del innebär denna utmaning ett aktivt arbete med olika åtgärder för att klara nyrekryteringsbehoven, men även för att kunna behålla redan anställd personal. Vi arbetar idag med olika insatser för att bredda rekryteringsbasen och attrahera nya grupper. Borås Stad har satt upp tre personalstrategiska verksamhetsmål gällande minskning av sjukfrånvaro, långa sjukfall och andelen timavlönade. Vi har under några år haft ett tydligt fokus på åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. Förra året gjorde vi en relativt stor minskning och årets resultat visar att vi i stort ligger kvar på den nivån, vilket är 5,05 %. Några andra exempel på positiva resultat är att andelen heltidsanställningar, andelen anställda under 30 år samt andelen anställda som är utrikes födda, är hög. Däremot har vår ambition att minska andelen timavlönade inte lyckats. Förbättringsarbete Six Sigma-metodiken är ett systematiskt sätt att arbeta med större förbättringsprojekt. Metodiken fokuserar på att reducera variationer, kostnader och att skapa så bra arbetsprocesser/flöden/arbets sätt som möjligt. Metoden använder sig av specialutbildade projektledare, och under 2011 utbildades 13 personer i kommunen. Under 2012 och 2013 är fyra förbättringsledare anställda på Stadskansliet för att driva stora och förvaltningsövergripande förbättringsprojekt. Under 2011 fortsatte arbetet med att införa även Lean som förhållningssätt och metod i det systematiska kvalitetsarbetet i Borås Stad. Fem förvaltningar och ett bolag utbildades iprocesstyrning och grunderna i Lean. Ytterligare 28 personer gick en femdagarsutbildning till Lean-coacher. Samhällsplanering Under året har diskussioner förts med Trafikverket om att gå vidare med järnvägsutredning för Götalandsbanan, delen Borås Bollebygd. För att få en samlad vision över Knallelandsområdet pågick under 2011 arbetet med en strategisk plan. Ett planprogram för strandområdet i Sandared antogs av Kommunfullmäktige. Arbete med att ta fram en grönområdesplan pågår, och denna har varit på samråd. För att studera trafikåtgärder och framtida utveckling av Fristad och Sparsör pågick arbetet med strategiska planer för tätorterna. Under 2011 har arbete påbörjats med en strategisk plan för Sjöbo. I samband med att den nya förbifarten byggs görs en strategisk plan för hela Sjöbo för att belysa vilka möjligheter som skapas när genomfartstrafiken minskar. Den naturvetenskapliga dimensionen i utredningen kring förorenade sediment i Viskan vid Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna färdigställdes under året. En riskvärdering utformades som ska kunna vara underlag till beslut under Kommunstyrelsens medel för lokal utveckling gavs till 23 projekt på sammanlagt 1,4, exempelvis till Attraktiva Toarp för en vassklippare till sjöar som växer igen, till Destination Viskan Ekonomisk förening för köp av cyklar, till Kinnarumma Hembygdsförening för informationstavlor om kyrkohistoria och till Vänga Hembygdsförening för åtgärder för energibesparing. Bidragsmedlen som modell har utvärderats och ett råd blev att bokföra och sprida erfarenheterna och vara uthållig. Leader Sjuhärad fortsätter att ge bidrag till projekt inom turism, kultur, natur och miljö. Ett 60-tal projekt pågår i Sjuhärad, t ex Seglora fiber har startat under året, projekt Destination Viskan är i en slutfas och projekt Lokala planer har slutförts. Coompanion Sjuhärad fortsätter att gratis stödja de som vill starta företag tillsammans med andra. Årets kooperativ blev Avfyra en reklambyrå på Skaraborgsvägen i Borås med den gemensamma visionen att ha roligt på jobbet. Företaget med de fyra medlemmarna utsågs i konkurrens med Sjuhärads drygt 200 kooperativ. Kommunfullmäktige fastställde rekommendationer kring etablering av vindkraft. Kommunstyrelsens första tillstyrkan om större vindkraftverk togs under året (har dock ännu inte godkänts av länsstyrelsen). Styrgrupper med politiker från ett antal olika nämnder startade med fokus på stadsplanering och hållbar utveckling i stadsdel Hässleholmen respektive Norrby. Fakta om områdena förenar vid samarbetet. Genom projekt Sociala 10

13 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse risker, där Borås var en av testkommunerna i länet, prövades en metod att synliggöra risker för att kunna samarbeta och prioritera förebyggande arbete. Miljöarbete Våren 2011 startade arbetet med att revidera Borås Stads miljömål. De nya miljömålen, som förväntas bli klara under 2012, ska bli tydligare och lättare att överblicka än de nuvarande och de ska också ha en tydlig ansvarskoppling. De gällande miljömålen och miljöarbetet 2011 har följts upp i den miljörapport för 2011 som Miljö- och konsumentnämnden tagit fram. Mer om detta finns i avsnittet Gröna nyckeltal. Nytt fr o m 2011 är att uppföljningen av miljömålen och en redovisning av miljösituationen finns i Miljöbarometern på Borås Stads webbplats. Flera aktiviteter har genomförts för att sprida miljökunskap. Fyra miljöföreläsningar har arrangerats och informationsbladet MiljöFokus med såväl lokal som global miljöinformation har getts ut fyra gånger. Sommartorsdagarna är fr o m 2011 ett miljöcertifierat evenemang. För att synliggöra och motverka nedskräpningen av Borås närmiljö finns samarbetet Borås rent och snyggt. Ca barn och ungdomar deltog i Skräpplockardagarna som genomfördes i maj månad i samarbete med Håll Sverige Rent. 19 förskolor och skolor är anslutna till miljöledningssystemet Grön Flagg. Två av dessa, Sörmarksgården och Sandaredsskolan, belönades med Miljö- och konsumentnämndens miljöpris Borås är sedan 2008 en Fairtrade City och under 2011 förnyades diplomeringen. Borås Stads inköp av etiskt märkta livsmedel ökade under året kraftigt, till 8,5 ton vilket utgör 0,6 procent av den totala volymen. Även andelen ekologiska livsmedel ökade rejält, från ca 5 procent 2010 till ca 9 procent Fortfarande är det dock långt till miljömålet som är satt till 25 procent. Satsningar på kollektivtrafiken har gett resultat. Resandet i stadstrafiken ökade med 11 procent under 2011 och på sträckan Göteborg Borås, som är Sveriges tredje största pendlingsstråk, var ökningen kring 25 procent. Borås Stad är fortsatt engagerad i Energimyndighetens program Uthållig kommun. I den tredje etappen av programmet deltar Borås i två projekt; Möjligheter med mobility management vid planering och Nytänkande belysningslösningar. Under året har vi deltagit i seminarier och utbildningar samt utbytt erfarenheter med övriga deltagande kommuner. Nya projekt som initierats under året är ett EU-samarbete kring hållbara transporter (QUEST) samt medverkan i ett nationellt projekt för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Vidare har Borås Stad gått med i Sveriges Ekokommuner som är ett nätverk för att sprida kunskap om praktiskt miljö- och klimatarbete på lokal nivå. Utredningarna om de förorenade bottensedimenten i Viskan söder om Borås har slutförts under året och en riskvärdering av möjliga saneringsalternativ har genomförts. Riskvärderingen har varit ute på remiss och en beredning inför ärendets fortsatta hantering sker för närvarande hos Kommunstyrelsen. Gässlösa avloppsreningsverk har nått sin maxkapacitet och i december 2011 fattade Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken. Inriktningsbeslutet omfattade även ett nytt kraftvärmeverk med samma lokalisering. Målbild Borås Under år 2011 har arbetet med ett nytt visionsdokument Borås 2025 fortsatt. Under våren 2012 skall fattas beslut i Kommunfullmäktige om en ny vision för Borås, en vision som sedan kommer att ligga till grund för kommande målformuleringar och uppdrag till alla våra verksamheter. Borås Stad och näringslivet bildade under 2009 ett gemen samt bolag, BoråsBorås TME AB. Bolaget har som uppgift att stärka Borås som mål för besök. Stora ambitioner finns för att tillsammans finna en effektiv organisation. På det strategiska och informativa planet kommer en samrådsgrupp arbeta för Borås ur ett brett planeringsperspektiv. Här samarbetar Borås Stad och näringsliv samt Högskolan genom att bl a arrangera ERFA-kvällar för information och intressant mingel. Ökad befolkning Kommunens folkmängd uppgick vid årsskiftet till , en ökning med 812 invånare. Åldersstrukturen i Borås är sådan att gruppen 0-24 år utgör 30,8 %, år utgör 50,5 % och 65 år och äldre utgör 18,7 %. I Borås föddes det barn, samtidigt som personer avled. Detta innebär ett födelseöverskott på 207 personer. Befolkningen ökade också genom inflyttning som gav ett överskott på 583 personer. Totalt flyttade det in och flyttade ut Flyttningsutbytet mot utlandet gav ett tillskott på 447 personer, det egna länet Västra Götaland gav ett tillskott på 161 och utbytet mot övriga Sverige blev -25 personer. Under den senaste tioårsperioden har Borås befolkning ökat med personer eller 6,9 %, jfr riket 6,4 %. 11

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer