Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning Sida KF 10/19 Fastställande av dagordning... 4 KF 11/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 5 KF 12/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag... 6 KF 13/19 Fråga/interpellation... 9 KF 14/19 Ny Finanspolicy för KF 15/19 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare KF 16/19 Värdeöverföring AB Skövdebostäder KF 17/19 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal KF 18/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari KF 19/19 Valärenden (bygglovsnämden) KF 20/19 Valärenden (lekmannarevisorer) Avslutning... 25

2 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid Sessionssalen Elin, kl. 18:00-19:25 ande Conny Brännberg (KD), ordförande 10-13, Jacqueline Tjällman (L), ordförande Katarina Jonsson (M) Lars-Ove Källman (M) Theres Sahlström (M) Magnus Hammar (M) Torbjörn Bergman (M) Anna Bergman (M) Martin Odenö (M) Marie Guhrén (M) Claës Beckman (M) Gunilla Knutsson Lövenborg (M) Rohland Peterson (M) Anna Ljungberg (M) Bernt Mårtensson (M) Michael Nimstad (M) Philip Segell (M) Ulrica Johansson (C) Ulrika Heie (C) Klas Hedenberg (C) Gunvor Kvick (C) Orvar Eriksson (C) Börje Johansson (C) Ulla-Britt Hagström (L) Petter Fahlström (L) Christer Winbäck (L) Marianne Gustafson (KD) Mona Johansson (KD) Göte Carling (KD) Johan Ask (S) Maria Hjärtqvist (S) Robert Ciabatti (S) Joakim Nord (S) Emelie Wärn (S) Malin Wadman (S) Linus Sjöholm (S) Anita Löfgren (S) Bjarne Medin (S) Margaretha Åslund (S) Anders Grönvall (S) Eva Larsson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Carina Pettersson (S) Mikael Karlsson (S) Elin Hjärtqvist (S) Kayda Lazar (S) Ida Eliasson (S) Emma Lundin (S) Gabryjel Blom (V) Isabell Ankarström (V) Dag Fredriksson (V) Emil Forslund (MP) Janette Leinonen (MP) Josef Fransson (SD) Yvonne Eriksson Harlin (SD) Göran Segerstedt (SD) David Sandberg (SD) Maria Cidh (SD) Jerzy Kucier (SD) Hanna Vikström (SD) Kenneth Källström (SD) Övriga deltagande Utses att justera Karin Grunselius, sekreterare Ulrika Heie (C) och Emil Forslund (MP) Underskrifter

3 Kommunfullmäktige (25) Sekreterare Paragrafer 10/19-20/19 Ordförande Karin Grunselius Conny Brännberg (KD) 10-13, Jacqueline Tjällman (L) Justerande Ulrika Heie (C) Emil Forslund (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatu m Justeringsdatum Anslagsdatum Överklagningstid t o m Förvaringsplats Skövde Stadshus för protokollet Underskrift Karin Grunselius

4 Kommunfullmäktige (25) KF 10/19 Fastställande av dagordning Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

5 Kommunfullmäktige (25) KF 11/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Anmälan från länsstyrelsen: Göran Hjert (M), ersättare

6 Kommunfullmäktige (25) KF 12/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Wivianne Johansson och Sture Ljungqvist om att starta DigidelCenter i Skövde. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag från Gunnel Johansson om att förbjuda motorfordon på is Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag från Per Öman om fortsatt filindelning från Aspörondellen till Rydsrondellen. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag om hundrastgård i Hentorp. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

7 Kommunfullmäktige (25) Medborgarförslag från Roger Vilhelmsson m.fl. om att upphäva beslutet om nedläggningen av Varola skola. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Ordföranden förklarar att kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Torbjörn Bergman (M) och Katarina Jonsson (M) yttrar sig utan eget yrkande. Yrkande Gunvor Kvick (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl. 18:20-18:30. Yrkande Magnus Hammar (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. sgång Ordförande ställer presidiets förslag och Gunvor Kvicks (C) yrkande mot Magnus Hammars (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Magnus Hammars (M) yrkande, dvs att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Reservationer Josef Fransson (SD), Yvonne Eriksson Harlin (SD), Göran Segerstedt (SD), David Sandberg (SD), Maria Cidh (SD), Jerzy Kucier (SD), Hanna Vikström (SD), Kenneth Källström (SD) och Gunvor Kvick (C) reserverar sig mot beslutet. Motion från Dag Fredriksson (V), Gabryjel Blom (V) och Isabell Ankarström (V) om gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer.

8 Kommunfullmäktige (25) Dag Fredriksson (V) presenterar motionen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Dag Fredriksson (V), Gabryjel Blom (V) och Isabell Ankarström (V) om trelärarsystem. Isabell Ankarström (V) presenterar motionen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige (25) KF 13/19 Fråga/interpellation Interpellation från Jerzy Kucier (SD) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Jerzy Kucier (SD) presenterar interpellationen och ställer följande fråga: På vilket sätt har man tänkt sig att avhjälpa problematiken med framkomligheten för utryckningsfordon? Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras vid ett kommande kommunfullmäktigesammanträde. Fråga från Gabryjel Blom (V) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Tycker du Katarina Jonsson (M) att parternas åtaganden genomförs växelvis och i samverkan på ett sätt som rimligt följer det som är reglerat i samarbetsavtalet mellan och Host Billingehus AB från år 2017? Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Katarina Jonsson (M) besvarar frågan från Gabryjel Blom (V). Frågan läggs till handlingarna. Fråga från Johan Ask (S) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Kan ni säkerställa tillgången till konstsnö för en utbyggd slalombacke? Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Katarina Jonsson (M) besvarar frågan från Johan Ask (S). Frågan läggs till handlingarna.

10 Kommunfullmäktige (25) KF 14/19 Ny Finanspolicy för KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya finanspolicyn för Skövde kommun. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare finanspolicy (senast reviderad KF 11/16). Kommunkoncernens finanshantering ska vara anpassad till den nya finanspolicyn senast Yrkande Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bilda en koncernbank, KF 80/17. Ett av uppdragen som gavs i samband med detta beslut var att utreda om anpassningar på kommunens- och bolagens finanspolicy var önskvärd. Efter erfarenheter av ett och ett halvt år koncernbankssamarbete görs bedömningen att en gemensam finanspolicy för alla majoritetsägda kommunala bolag gynnar kommunkoncernens intressen. Detta möjliggör ytterligare vinster av ekonomisk och administrativ karaktär samt att det möjliggör en enhetlig hantering av de finansiella riskerna i hela kommunkoncernen. I den nya finanspolicyn tydliggörs att all finansiell verksamhet i kommunkoncernen samordnas i kommunens koncernbank. Detta får bland annat till konsekvens att alla bankkonton i kommunkoncernen ska samordnas i kommunens koncernkonto. Vidare ska alla finansiella säkringsinstrument framöver hanteras av koncernbanken. För att på ett bra sätt kunna anpassa

11 Kommunfullmäktige (25) nuvarande arbetssätt inom kommunkoncernen till den nya finanspolicyn, förslås en övergångsperiod av policyns tillämpning. Senast ska finanshanteringen inom kommunkoncernen vara anpassad i enlighet med den nya policyn. Förutom finansiell samordning har flera andra anpassningar gjorts i finanspolicyn. Nedanför listas de viktigaste ändringarna. Roller och ansvar har förtydligats Avseende genomsnittlig kapitalbindning har ett målvärde på 3 år kapitalbindning tillagts Avseende genomsnittlig räntebindning har ett målvärde på 3 år räntebindning tillagts Avseende räntebindning har en limit tillagts att högst 60% av skuldportföljen får ha ett räntebindningsförfall inom 12 månader Avsnitt avseende ansvarfulla placeringar har tillagts till policyn Policyn har delats upp mellan en finanspolicy som fastställs av kommunfullmäktige och finansriktlinjer som ska fastställas av kommunstyrelsen Det har tillagts en skrivning som möjliggör för andra organisationer, där kommunen har inflytande men inget majoritetsägande, att själva aktivt ta beslut att efterleva den här policyn. Detta kan vara kommunalförbund eller till anknutna stiftelser. Handlingar TU Ny Finanspolicy för Finanspolicy reviderad (förtydliganden av tjänstemännen) Finanspolicy för, fastställd Skickas till Alla kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser

12 Kommunfullmäktige (25) KF 15/19 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar: att för mandatperioden anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare enligt förslag daterat samt att upphäva tidigare beslutat program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antaget av fullmäktige , 24. Yrkande Ulrica Johansson (C) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bakgrund Av 5 kap. 3 kommunallagen följer att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I samband med att översynen genomfördes ombads sektorerna inkomma med utvärdering av programmet. I samband med detta lyftes särskilt av upphandling att en tydligare gränsdragning mot upphandlingspolicyn var önskvärd. Utifrån detta har vissa justeringar av texten föreslagits. Tillägg/justeringar som föreslås är i förslaget angivet med röd text och text som föreslås tas bort är blå. Handlingar TU Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Program (förslag daterat )

13 Kommunfullmäktige (25) Skickas till Tobias Carlgren, stadsjurist Samtliga nämnder Samtliga helägda kommunala bolag

14 Kommunfullmäktige (25) KF 16/19 Värdeöverföring AB Skövdebostäder KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att aktieutdelning från AB Skövdebostäder ska lämnas enligt begränsningsregeln i 3 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utöver det ska AB Skövdebostäder lämna utdelning med 15,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018 för finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5 p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelning sker till ägaren Skövde Stadshus AB som därefter ska lämna dessa 15,0 miljoner kronor i utdelning till för verksamhetsåret AB Skövdebostäder förväntas årligen och under överskådlig tid ge utdelning om procent av bolagets årliga resultat förutsatt att överskottet medger detta. Det årliga resultatet menas här resultat efter finansiella poster. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till. Närmare angivelse om belopp och användningsområde inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar kommer anges i Strategisk plan med budget för respektive år. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för sin ägarstyrning verkställa beslutet enligt ovan samt genomföra erforderliga instruktioner till Skövde kommuns stämmoombud. Yrkande Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Emil Forslund (MP) yttrar sig utan eget yrkande.

15 Kommunfullmäktige (25) Bakgrund I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns en begränsning av värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren. Av 5 p. 1 i lagen framgår dock att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Likt tidigare år utdelas maximalt tillåtet belopp, baserat på insatt grundkapital, i aktieutdelning från AB Skövdebostäder. Enligt 3 lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag får utdelningen inte överstiga ett belopp motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, räknat på den del av aktiekapitalet som ägaren tillskjutit bolaget. Utöver det förväntas AB Skövdebostäder under överskådlig tid ge utdelning om procent av bolagets årliga resultat förutsatt att överskottet medger detta. Utdelning avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5 p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till Skövde kommun. Närmare angivelse om belopp kommer anges i Strategisk plan med budget för respektive år. För verksamhetsåret 2018 ska AB Skövdebostäder lämna utdelning om 15,0 miljoner kronor inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder. Utdelning sker till ägaren Skövde Stadshus AB som därefter ska lämna dessa 15,0 miljoner kronor i utdelning till för verksamhetsåret Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser inom följande områden: Boendestöd stödet riktas till personer med funktionsnedsättning. Boendestödet är anpassat utifrån den enskildes behov och är ett stöd för att klara dagliga rutiner som t.ex. att laga mat, städa, ta sig till arbete/sysselsättning, fritidsaktiviteter, mm. Stödet syftar till att den enskilde ska bli så självständig som möjligt utifrån sin funktionsnedsättning. Boendestödet kan möjliggöra att individen kan klara eget boende och inte vara i behov av bostad med särskild service.

16 Kommunfullmäktige (25) Ungdomsboende Ungdomsboenden vänder sig till ungdomar med en social problematik som gör att de är i behov av stöd och där de inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Stödet är individuellt anpassat och handlar ofta om stöd att klara skolgången, få en fungerande fritid, sköta dagliga rutiner mm. Tryggat boende natt och larm ett kommunövergripande stöd för personer med varierat behov av hemtjänst samt hemsjukvård kväll, natt och helger som syftar till att möjliggöra för kommuninvånare att klara ett eget boende och därmed förskjuta behov av plats på särskilt boendekan gälla olika åldersgrupper. Stödboende missbruksvård - Stödboende riktar sig till personer med missbruksproblematik kring alkohol och/eller andra droger. Avsikten är att individen bor på boendet under en tidsbegränsad period och där få stöd för att få fungerande dagliga rutiner och avhålla sig från alkohol/droger. Individen kan bo där som ett led i utslussning efter behandlingshemsvård, innan personen flyttar ut i eget boende. Det kan också vara så att individen under en period är i behov av mer stöd för att klara att avhålla sig från missbruk än vad som kan ges i eget boende. AB Skövdebostäder AB Skövdebostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. AB Skövdebostäder visar år 2017 ett resultat efter finansiella poster om 108,6 miljoner kronor. Det vill säga resultat före eventuella bokslutsdispositioner och bolagsskatt. För år 2018 prognostiserar bolaget ett resultat efter finansiella poster om 117,2 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 30 procent av bolagets omsättning. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital d.v.s. hur förmöget bolaget är. Soliditeten beräknas genom förhållandet av eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. Enligt branschorganisationen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, SABO, visar medlemsföretagen i genomsnitt en soliditet för år 2017 på 32,7 procent. AB Skövdebostäders soliditet uppgår per 31 december 2017 till 47,1 procent. Utdelning till Det praktiska tillvägagångssättet föreslås bli att AB Skövdebostäder delar ut 15 miljoner kr av sin vinst i samband med bokslutet för år Då kan moderbolaget antecipera denna utdelning i sitt eget bokslut för samma år.

17 Kommunfullmäktige (25) Detta innebär att utdelningen blir en intäkt (bokförs som en fordran på bostadsbolaget) för moderbolaget år Tillvägagångssättet gör att moderbolaget redan i samband med sin egen årsstämma i maj 2019 kan dela ut dessa 15 miljoner kr till kommunen. Handlingar TU Värdeöverföring AB Skövdebostäder Skickas till Kommunstyrelsen AB Skövdebostäder Skövde Stadshus AB Sektor styrning & verksamhetsstöd Maria Vaziri, ekonomichef Monica Schelander, controller

18 Kommunfullmäktige (25) KF 17/19 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Bakgrund Anna Bergman (M), ordförande för socialnämnden, redogör för rapporten avseende socialnämndens verksamhet. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 F-h: antal 2. Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, redogör för rapporten avseende omvårdnadsverksamheten. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 F-h: antal 5. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 F-g: antal 41. Handlingar TU Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal Rapport ej verkställda beslut SOL sektor socialtjänst, kvartal Rapport ej verkställda beslut LSS Sektor vård och omsorg, kvartal Rapport ej verkställda beslut SOL sektor vård och omsorg, kvartal Skickas till

19 Kommunfullmäktige (25) Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunfullmäktige (25) KF 18/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari 2019 KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handling som anmäld. Bakgrund Nedanstående handling har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. Handlingar TU Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari 2019 KS, , Ärende 16/19, Svar på medborgarförslag om ändring av postort

21 Kommunfullmäktige (25) KF 19/19 Valärenden (bygglovsnämnden) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer för mandatperioden : Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), ersättare i bygglovsnämnden Yttrande Martin Odenö (M) redogör för beredningen av ärendet. Skickas till Troman Bygglovsnämnden

22 Kommunfullmäktige (25) KF 20/19 Valärenden (lekmannarevisorer) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till lekmannarevisorer för mandatperioden : Bolag Skövde Stadshus AB 1 Lars-Erik Lindh (S) 1 Bengt Hagbjer (S) AB Skövdebostäder 1 Lars-Erik Lindh (S) 1 Conny Lundberg (SD) Skövde Energi AB 1 Birgitta Johansson (C) 1 Lars-Erik Lindh (S) SkövdeNät AB 1 Birgitta Johansson (C) 1 Lars-Erik Lindh (S) Dotterbolag under Skövde Energi AB. Kreativa Hus Skövde AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Mariesjö Kreativa Hus AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Dotterbolag under Kreativa Hus Skövde AB. Next Skövde Destinationsutveckling AB

23 Kommunfullmäktige (25) 1 Ingrid Bäfman (M) 1 Bengt Hagbjer (S) Skövde Flygplats AB 1 Conny Lundberg (SD) 1 Birgitta Johansson (C) Balthazar Science AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Kommunalförbund Räddningstjänsten Östra Skaraborg 1 Conny Lundberg (SD) 0 Skaraborgsvatten 1 Birgitta Johansson (C) 1 Ingrid Bäfman (M) Stiftelser Bergs Bygdegårdsförening beslutet gäller enbart under år Ingrid Bäfman (M) 1 Birgitta Johansson (C) Enligt stadgarna är valet ettårigt. Binnebergs Tingshus 1 Stig Larsson (L) 1 Birgitta Johansson (C) Skaraborgs läns sjukhem 1 Stig Larsson (L) 1 Ingrid Bäfman (M) Samförvaltade stiftelser

24 Kommunfullmäktige (25) 1 Stig Larsson (L) 1 Bengt Hagbjer (S) Förening Kooperativa Hyresgästföreningen Trygga hem i Skövde 1 Stig Larsson (L) 1 Birgitta Johansson (C) Skickas till Troman Länsstyrelsen Kommunrevisionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg Skaraborgsvatten Berörda bolag ovan Berörda stiftelser ovan Kooperativa Hyresgästföreningen Trygga hem i Skövde

25 Kommunfullmäktige (25) Avslutning Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 25 mars 2019 kl. 18:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2018-10-29 1(18) Innehållsförteckning KF 123/18 Fastställande av dagordning... 4 KF 124/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 125/18 Anmälan av nya motioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2018-10-15 1(18) Innehållsförteckning Inledning... 4 KF 113/18 Val av kommunfullmäktiges presidium... 5 KF 114/18 Fastställande av dagordning... 6 KF 115/18 Anmälan av nya ledamöter och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2019-01-28 1(18) Innehållsförteckning KF 1/19 Fastställande av dagordning... 4 KF 2/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 3/19 Anmälan av nya motioner

Läs mer

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Innehållsförteckning

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Innehållsförteckning Kommunstyrelsen 2017-02-27 1(7) Innehållsförteckning KS 35/17 Ingående av avtal angående utveckling av Billingen... 4 Kommunstyrelsen 2017-02-27 2(7) Plats och tid KS-salen, 2017-02-27 kl. 17:00-17:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2018-05-21 1(22) Innehållsförteckning KF 63/18 Fastställande av dagordning... 5 KF 64/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 6 KF 65/18 Anmälan av nya motioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-09-05 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 71/19 Information... 3 SON 72/19 Ej verkställda beslut, kv 2 2019... 4 SON 73/19 Delegationsordning för Lag om tobak och liknande varor (2018:2088)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24) Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2016-10-24 1(24) Innehållsförteckning Sida Inledning... 6 KF 122/16 Fastställande av dagordning... 7 KF 123/16 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 8 KF 124/16

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2018-01-22 1(18) Innehållsförteckning KF 1/18 Fastställande av dagordning... 4 KF 2/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 3/18 Anmälan av nya motioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Socialnämnden 2019-03-28 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 25/19 Information... 3 SON 26/19 Patientsäkerhetsberättelse 2018... 4 SON 27/19 Kvalitetsberättelse 2018... 5 SON 28/19 Personalredovisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (11) Socialnämnden 2018-12-13 1(11) Innehållsförteckning SON 115/18 Information... 3 SON 116/18 Remissvar- policy för arbetsmiljö och hälsa... 4 SON 117/18 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (37) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (37) Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2017-04-24 1(37) Innehållsförteckning Sida KF 43/17 Fastställande av dagordning... 6 KF 44/17 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 7 KF 45/17 Anmälan av nya motioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (20) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1(20) Innehållsförteckning Inledning... 4 KF 135/16 Fastställande av dagordning... 5 KF 136/16 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 6 KF 137/16 Anmälan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30 1(9) Innehållsförteckning KSAU 147/18 Svar på medborgarförslag om ny vänstad till Skövde... 3 KSAU 148/18 Beslut om de kommunala bolagens verksamhet 2017... 4

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (12) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (12) Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-24 1(12) Innehållsförteckning Sida VON 1/19 Information... 4 VON 2/19 Delegationsordning vård- och omsorgsnämnden... 5 VON 3/19 Svar på arbetsmiljöverkets skrivelse 2018/023872

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 1(6) Innehållsförteckning Sida KSAU 202/19 Förfrågan till från Tibro kommun angående övertagande av kommunal vuxenutbildning... 3 KSAU 203/19 Remittering och beredning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-31 1(7) Innehållsförteckning S KSAU 135/17 Beslut om de kommunala bolagens verksamhet... 3 KSAU 136/17 Kortare köer till musikskolan... 5 Information... 7 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden kl. 8:00 1(12) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden kl. 8:00 1(12) Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-30 kl. 8:00 1(12) Innehållsförteckning Sida Ärenden Informationer... 4 KFN 1/19 Redovisning Ränte- och amorteringsfria lån Skövde KIK och Skövde bandy... 5 KFN 2/19 Ombudgetering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2017-05-22 1(22) Innehållsförteckning KF 62/17 Fastställande av dagordning... 4 KF 63/17 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 64/17 Anmälan av nya motioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (28)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (28) Kommunfullmäktige 2018-12-10 1(28) Innehållsförteckning KF 170/18 Fastställande av dagordning... 4 KF 171/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 5 KF 172/18 Anmälan av nya motioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (7) Kommunstyrelsen 2009-05-04 1(7) Innehållsförteckning: Nyemission i Gothia Innovation AB... 3 Gemensam kostorganisation samt investeringsplan för ombyggnationer av kök... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (21) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (21) Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2016-12-12 1(21) Innehållsförteckning Sida Inledning... 4 KF 147/16 Fastställande av dagordning... 5 KF 148/16 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 6 KF 149/16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33) Kommunfullmäktige 2018-06-20 1(33) Innehållsförteckning KF 75/18 Fastställande av dagordning... 4 KF 76/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 77/18 Anmälan av nya motioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning. SON Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning. SON Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg Socialnämnden 2016-01-21 kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning Sida Val av justerare Ärenden 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 SON2015.0047 Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg SON2015.0125 Reviderad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden (16) Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-22 1(16) Innehållsförteckning VON 72/18 Information... 4 VON 73/18 Remissyttrande policy för arbetsmiljö och hälsa... 5 VON 74/18 Remissyttrande Policy för representation...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-07 1(9) Innehållsförteckning Sida KSAU 35/18 Antagande av Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-04-25 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 36/19 Information... 3 SON 37/19 Verksamhetsberättelse socialjouren 2018... 4 SON 38/19 Verksamhetsberättelse familjerådgivningen 2018... 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-03 1(9) Innehållsförteckning KSAU 108/17 Villkorat försörjningsstöd (Programförklaring nr 4)... 4 KSAU 109/17 Svar på motion om Vuxna på stan i Skövde... 6 KSAU 110/17

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Innehållsförteckning Gemensam köksorganisation i Skövde kommun... 3 Yttrande över Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning... 4 Valärende till yrkes- och programråd...

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: 429, , kl. 14:00-15:30

Plats och tid: 429, , kl. 14:00-15:30 Plats och tid: 429, 2019-03-19, kl. 14:00-15:30 Beslutande: Ingela Sylwander (M) Sonny Rosén (L) Pia Radil (S) Katrina Dakouri (M) Wiveca Britzén (M) Mikael von Krassow (S) Maths Kjellin (M) Rose-Marie

Läs mer

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arvodesnämnden kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning.

Skövde kommun. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Arvodesnämnden kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning. Arvodesnämnden 2018 2018-02-05 kl. 16:00 1(6) Innehållsförteckning Sida Ärenden AVN 1/18 AVN2018.0002 Arvode för valnämnden i samband med valdagen för de allmänna valen 2018 3 1 Arvodesnämnden 2018 2018-02-05

Läs mer

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.00 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Rune Ahlberg,

Läs mer

Se nästa sida. Se nästa sida.

Se nästa sida. Se nästa sida. PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 20 september 2018, kl. 19.00 19.25 BESLUTANDE Se nästa sida. ÖVRIGA Se nästa sida. JUSTERING PLATS OCH TID Kommunhuset 2018-09-26 PARAGRAFER 109-117 UNDERSKRIFTER

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(6) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2015-07-02 kl. 18.30-19.05 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum 2015-07-02 Paragrafer: 61-63 Sekreterare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård (S), ordförande Jonas Ås (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M), 2:e vice

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-07 1(6) Innehållsförteckning Sida KSAU 161/16 Ansökan från styrgruppen finskt förvaltningsområde om bidrag till hyra av Stadsteatern den 20 maj 2017... 3 KSAU 162/16

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Socialnämnden 2017-12-14 1(13) Innehållsförteckning SON 103/17 Information... 3 SON 104/17 Remissvar utredning hopslagning samordningsförbunden i Skaraborg... 4 SON 105/17 Beslutsattestanter 2018... 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2018-03-19 1 (6) Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 19 mars 2018 klockan 18.30 19.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kristina Lundgren, kommunchef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Laila Neck (S) ANSLAG/BEVIS

Kristina Lundgren, kommunchef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Laila Neck (S) ANSLAG/BEVIS Plats och tid Inredia, måndagen den 27 februari 2017 kl 18:00-18:30 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef Josefin Karlsson, kommunsekreterare Utses att justera

Läs mer

Styrkort Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4

Styrkort Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4 Omvårdnadsnämnden EXTRA 2012-06-18 1(5) Innehållsförteckning Styrkort 2013.3 Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 4 1 Omvårdnadsnämnden EXTRA 2012-06-18 2(5) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, KS-salen,

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) Socialnämnden 2016-03-17 1(15) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-17.00 Sammanträdet startar med studiebesök i nya solrummet på Björkhagsgården Ajournering 16.15-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande

Läs mer

Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer

Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Plats och tid Inredia, måndagen den 26 september 2016 kl 18:00-19.05 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-12-05, kl. 18:31-19:05 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Krister

Läs mer

Socialnämnden (18)

Socialnämnden (18) Socialnämnden 2014-05-19 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Kent Hakefelt (FP) Anders Westerlind (M) Anita Gustafsson (M) Birgitta

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Svar på resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 maj 2018

Svar på resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 maj 2018 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-10-01 1(6) Innehållsförteckning Sida KSAG 19/18 KS2018.0038 Månadsrapportering arbetsgivarområdet, 1 oktober 2018 3 KSAG 20/18 KS2018.0394 Skövde kommun delårsrapport

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Kommunfullmäktigesalen 09:00 11:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande Leif

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen 1(13) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista

Läs mer

Kommunfullmäktige (12)

Kommunfullmäktige (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 29 maj 2017 kl. 18.30 19.45 ande Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S) Roger Sunesson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 1(8) Innehållsförteckning KSAU 45/19 Svar på remiss ang. förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (34) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (34) Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2017-12-11 1(34) Innehållsförteckning Sida KF 138/17 Fastställande av dagordning... 4 KF 139/17 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 140/17 Anmälan av nya

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Servicenämnden kl. 13:00 1(10) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Servicenämnden kl. 13:00 1(10) Innehållsförteckning Servicenämnden 2019-01-24 kl. 13:00 1(10) Innehållsförteckning Sida Informationer... 3 SEN 1/19 Nytt verksamhetsområde gällande Vristulven, kommunalt vatten och avlopp (spillvatten)... 4 SEN 2/19 Ramentreprenör

Läs mer

Stjerneskolan Torsby. Thomas Stjerndorff, kommunchef Margot Enkvist, sekreterare. Carina Nordqvist , Eva-Lena Gustavsson

Stjerneskolan Torsby. Thomas Stjerndorff, kommunchef Margot Enkvist, sekreterare. Carina Nordqvist , Eva-Lena Gustavsson KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdag 2 november 2010 kl. 18.00 18.10, 18.20 18.35 Stjerneskolan Torsby Beslutande Se bilaga Övriga deltagare Thomas Stjerndorff, kommunchef Margot Enkvist, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum ONSDAG 20 april 2016 Plats och tid Församlingshemmet, 09:00 17:00 09:00 12:00 Mål & budget

Läs mer

KS TU Policy för arbetsmiljö och hälsa. KSAG 17/18 KS Månadsrapportering, september 2018

KS TU Policy för arbetsmiljö och hälsa. KSAG 17/18 KS Månadsrapportering, september 2018 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-09-03 kl. 9:00 1(5) Innehållsförteckning KSAG 16/18 KS2018.0312 TU Policy för arbetsmiljö och hälsa KSAG 17/18 KS2018.0038 Månadsrapportering, september 2018 KSAG

Läs mer

Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster

Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster 9(20) AK KS 2016/00702-4 Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster Beslut Kommunfullmälctige beslutar Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 1(12) Innehållsförteckning KSAU 195/19 Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i (S)... 3 KSAU 196/19 Svar på motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15.00-16.20 Robin Gustavsson (KD) ordförande Lena Nilsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Förslag till koncernbildning

Förslag till koncernbildning PROTOKOLLSUTDRAG KS 130 2019-06-18 1/4 Dnr KS/2019:281-001 Förslag till koncernbildning Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. bilda ett aktiebolag med namnet Strängnäs Kommunföretag AB, 2. bildandet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5)

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5) 1(5) Kommunfullmäktige Plats och tid: Andreasgården, 2016-03-14 kl. 18:30 Beslutande: Peter Helander (C) Greger Mellbert (M) Bigitta Sohlberg (S) Gunnar Nilsson (S) Gösta Frost (S) Bernt Persson (S) Christina

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 10:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Astrid-Marie Jonsson (C)

Läs mer

Reine Östlund (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) 22-34

Reine Östlund (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) 22-34 SOCIALNÄMNDEN 2016-04-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 katrineholm, kl. 15:00 16:15 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (9) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (9) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-10-29 1(9) Innehållsförteckning Sida 22/18 KS2016.0419 Avrapportering projektet Medel bemanning vård och omsorg 3 23/18 24/18 KS2018.0038 Månadsrapportering Arbetsgivarområdet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (37)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (37) Kommunfullmäktige 2017-11-27 1(37) Innehållsförteckning KF 123/17 Fastställande av dagordning... 4 KF 124/17 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige... 5 KF 125/17 Anmälan av nya motioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 19 november 2014

Socialnämnden 19 november 2014 Socialnämnden Socialnämnden 19 november 2014 Sid Justering... 3 207 Förslag om Återkallande av beslut om upphandling av drift och ägande av ett särskilt boende... 4 Socialnämnden 2014-11-19 1 Tid Kl. 15:30-15:45

Läs mer

Ajournering mellan 46 och 47 kl

Ajournering mellan 46 och 47 kl Omsorgsnämnden 2017-09-28 1(14) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 september 2017 kl. 13.15 16.05 Ajournering mellan 46 och 47 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 42-52 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (8) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 13.15 15.15 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Johan Jansson (S) Seija Eriksson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.50 ande Roger Eklund (S), ordförande Barbro Andersson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S)

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl. 15-15:45 Ledamöter Robert Beronius (L) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Camilla Modenius (M), tj ersättare Emma Wicksell (M),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Tid och plats H-salen, kl. 09:00-10:10 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M), Ordförande Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande Yvonne Ekaremål (C) Tobias Adersjö (MP) 16-23 Ulla Svensson (M) 24-27

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer