Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (25) Innehållsförteckning Sida KF 10/19 Fastställande av dagordning... 4 KF 11/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 5 KF 12/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag... 6 KF 13/19 Fråga/interpellation... 9 KF 14/19 Ny Finanspolicy för KF 15/19 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare KF 16/19 Värdeöverföring AB Skövdebostäder KF 17/19 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal KF 18/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari KF 19/19 Valärenden (bygglovsnämden) KF 20/19 Valärenden (lekmannarevisorer) Avslutning... 25

2 Kommunfullmäktige (25) Plats och tid Sessionssalen Elin, kl. 18:00-19:25 ande Conny Brännberg (KD), ordförande 10-13, Jacqueline Tjällman (L), ordförande Katarina Jonsson (M) Lars-Ove Källman (M) Theres Sahlström (M) Magnus Hammar (M) Torbjörn Bergman (M) Anna Bergman (M) Martin Odenö (M) Marie Guhrén (M) Claës Beckman (M) Gunilla Knutsson Lövenborg (M) Rohland Peterson (M) Anna Ljungberg (M) Bernt Mårtensson (M) Michael Nimstad (M) Philip Segell (M) Ulrica Johansson (C) Ulrika Heie (C) Klas Hedenberg (C) Gunvor Kvick (C) Orvar Eriksson (C) Börje Johansson (C) Ulla-Britt Hagström (L) Petter Fahlström (L) Christer Winbäck (L) Marianne Gustafson (KD) Mona Johansson (KD) Göte Carling (KD) Johan Ask (S) Maria Hjärtqvist (S) Robert Ciabatti (S) Joakim Nord (S) Emelie Wärn (S) Malin Wadman (S) Linus Sjöholm (S) Anita Löfgren (S) Bjarne Medin (S) Margaretha Åslund (S) Anders Grönvall (S) Eva Larsson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Carina Pettersson (S) Mikael Karlsson (S) Elin Hjärtqvist (S) Kayda Lazar (S) Ida Eliasson (S) Emma Lundin (S) Gabryjel Blom (V) Isabell Ankarström (V) Dag Fredriksson (V) Emil Forslund (MP) Janette Leinonen (MP) Josef Fransson (SD) Yvonne Eriksson Harlin (SD) Göran Segerstedt (SD) David Sandberg (SD) Maria Cidh (SD) Jerzy Kucier (SD) Hanna Vikström (SD) Kenneth Källström (SD) Övriga deltagande Utses att justera Karin Grunselius, sekreterare Ulrika Heie (C) och Emil Forslund (MP) Underskrifter

3 Kommunfullmäktige (25) Sekreterare Paragrafer 10/19-20/19 Ordförande Karin Grunselius Conny Brännberg (KD) 10-13, Jacqueline Tjällman (L) Justerande Ulrika Heie (C) Emil Forslund (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatu m Justeringsdatum Anslagsdatum Överklagningstid t o m Förvaringsplats Skövde Stadshus för protokollet Underskrift Karin Grunselius

4 Kommunfullmäktige (25) KF 10/19 Fastställande av dagordning Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen dagordning.

5 Kommunfullmäktige (25) KF 11/19 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Anmälan från länsstyrelsen: Göran Hjert (M), ersättare

6 Kommunfullmäktige (25) KF 12/19 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Wivianne Johansson och Sture Ljungqvist om att starta DigidelCenter i Skövde. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag från Gunnel Johansson om att förbjuda motorfordon på is Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag från Per Öman om fortsatt filindelning från Aspörondellen till Rydsrondellen. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag om hundrastgård i Hentorp. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

7 Kommunfullmäktige (25) Medborgarförslag från Roger Vilhelmsson m.fl. om att upphäva beslutet om nedläggningen av Varola skola. Ordföranden redogör för medborgarförslaget. Ordföranden förklarar att kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Torbjörn Bergman (M) och Katarina Jonsson (M) yttrar sig utan eget yrkande. Yrkande Gunvor Kvick (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl. 18:20-18:30. Yrkande Magnus Hammar (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. sgång Ordförande ställer presidiets förslag och Gunvor Kvicks (C) yrkande mot Magnus Hammars (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Magnus Hammars (M) yrkande, dvs att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Reservationer Josef Fransson (SD), Yvonne Eriksson Harlin (SD), Göran Segerstedt (SD), David Sandberg (SD), Maria Cidh (SD), Jerzy Kucier (SD), Hanna Vikström (SD), Kenneth Källström (SD) och Gunvor Kvick (C) reserverar sig mot beslutet. Motion från Dag Fredriksson (V), Gabryjel Blom (V) och Isabell Ankarström (V) om gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer.

8 Kommunfullmäktige (25) Dag Fredriksson (V) presenterar motionen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Dag Fredriksson (V), Gabryjel Blom (V) och Isabell Ankarström (V) om trelärarsystem. Isabell Ankarström (V) presenterar motionen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige (25) KF 13/19 Fråga/interpellation Interpellation från Jerzy Kucier (SD) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Jerzy Kucier (SD) presenterar interpellationen och ställer följande fråga: På vilket sätt har man tänkt sig att avhjälpa problematiken med framkomligheten för utryckningsfordon? Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att den ska besvaras vid ett kommande kommunfullmäktigesammanträde. Fråga från Gabryjel Blom (V) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Tycker du Katarina Jonsson (M) att parternas åtaganden genomförs växelvis och i samverkan på ett sätt som rimligt följer det som är reglerat i samarbetsavtalet mellan och Host Billingehus AB från år 2017? Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Katarina Jonsson (M) besvarar frågan från Gabryjel Blom (V). Frågan läggs till handlingarna. Fråga från Johan Ask (S) till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Kan ni säkerställa tillgången till konstsnö för en utbyggd slalombacke? Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Katarina Jonsson (M) besvarar frågan från Johan Ask (S). Frågan läggs till handlingarna.

10 Kommunfullmäktige (25) KF 14/19 Ny Finanspolicy för KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya finanspolicyn för Skövde kommun. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare finanspolicy (senast reviderad KF 11/16). Kommunkoncernens finanshantering ska vara anpassad till den nya finanspolicyn senast Yrkande Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bilda en koncernbank, KF 80/17. Ett av uppdragen som gavs i samband med detta beslut var att utreda om anpassningar på kommunens- och bolagens finanspolicy var önskvärd. Efter erfarenheter av ett och ett halvt år koncernbankssamarbete görs bedömningen att en gemensam finanspolicy för alla majoritetsägda kommunala bolag gynnar kommunkoncernens intressen. Detta möjliggör ytterligare vinster av ekonomisk och administrativ karaktär samt att det möjliggör en enhetlig hantering av de finansiella riskerna i hela kommunkoncernen. I den nya finanspolicyn tydliggörs att all finansiell verksamhet i kommunkoncernen samordnas i kommunens koncernbank. Detta får bland annat till konsekvens att alla bankkonton i kommunkoncernen ska samordnas i kommunens koncernkonto. Vidare ska alla finansiella säkringsinstrument framöver hanteras av koncernbanken. För att på ett bra sätt kunna anpassa

11 Kommunfullmäktige (25) nuvarande arbetssätt inom kommunkoncernen till den nya finanspolicyn, förslås en övergångsperiod av policyns tillämpning. Senast ska finanshanteringen inom kommunkoncernen vara anpassad i enlighet med den nya policyn. Förutom finansiell samordning har flera andra anpassningar gjorts i finanspolicyn. Nedanför listas de viktigaste ändringarna. Roller och ansvar har förtydligats Avseende genomsnittlig kapitalbindning har ett målvärde på 3 år kapitalbindning tillagts Avseende genomsnittlig räntebindning har ett målvärde på 3 år räntebindning tillagts Avseende räntebindning har en limit tillagts att högst 60% av skuldportföljen får ha ett räntebindningsförfall inom 12 månader Avsnitt avseende ansvarfulla placeringar har tillagts till policyn Policyn har delats upp mellan en finanspolicy som fastställs av kommunfullmäktige och finansriktlinjer som ska fastställas av kommunstyrelsen Det har tillagts en skrivning som möjliggör för andra organisationer, där kommunen har inflytande men inget majoritetsägande, att själva aktivt ta beslut att efterleva den här policyn. Detta kan vara kommunalförbund eller till anknutna stiftelser. Handlingar TU Ny Finanspolicy för Finanspolicy reviderad (förtydliganden av tjänstemännen) Finanspolicy för, fastställd Skickas till Alla kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser

12 Kommunfullmäktige (25) KF 15/19 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar: att för mandatperioden anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare enligt förslag daterat samt att upphäva tidigare beslutat program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antaget av fullmäktige , 24. Yrkande Ulrica Johansson (C) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bakgrund Av 5 kap. 3 kommunallagen följer att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I samband med att översynen genomfördes ombads sektorerna inkomma med utvärdering av programmet. I samband med detta lyftes särskilt av upphandling att en tydligare gränsdragning mot upphandlingspolicyn var önskvärd. Utifrån detta har vissa justeringar av texten föreslagits. Tillägg/justeringar som föreslås är i förslaget angivet med röd text och text som föreslås tas bort är blå. Handlingar TU Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Program (förslag daterat )

13 Kommunfullmäktige (25) Skickas till Tobias Carlgren, stadsjurist Samtliga nämnder Samtliga helägda kommunala bolag

14 Kommunfullmäktige (25) KF 16/19 Värdeöverföring AB Skövdebostäder KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott /19 2 Kommunstyrelsen /19 3 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att aktieutdelning från AB Skövdebostäder ska lämnas enligt begränsningsregeln i 3 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utöver det ska AB Skövdebostäder lämna utdelning med 15,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2018 för finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5 p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelning sker till ägaren Skövde Stadshus AB som därefter ska lämna dessa 15,0 miljoner kronor i utdelning till för verksamhetsåret AB Skövdebostäder förväntas årligen och under överskådlig tid ge utdelning om procent av bolagets årliga resultat förutsatt att överskottet medger detta. Det årliga resultatet menas här resultat efter finansiella poster. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till. Närmare angivelse om belopp och användningsområde inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar kommer anges i Strategisk plan med budget för respektive år. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för sin ägarstyrning verkställa beslutet enligt ovan samt genomföra erforderliga instruktioner till Skövde kommuns stämmoombud. Yrkande Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Yttrande Emil Forslund (MP) yttrar sig utan eget yrkande.

15 Kommunfullmäktige (25) Bakgrund I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns en begränsning av värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren. Av 5 p. 1 i lagen framgår dock att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Likt tidigare år utdelas maximalt tillåtet belopp, baserat på insatt grundkapital, i aktieutdelning från AB Skövdebostäder. Enligt 3 lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag får utdelningen inte överstiga ett belopp motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, räknat på den del av aktiekapitalet som ägaren tillskjutit bolaget. Utöver det förväntas AB Skövdebostäder under överskådlig tid ge utdelning om procent av bolagets årliga resultat förutsatt att överskottet medger detta. Utdelning avser finansiering av kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, med hänvisning till 5 p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till Skövde kommun. Närmare angivelse om belopp kommer anges i Strategisk plan med budget för respektive år. För verksamhetsåret 2018 ska AB Skövdebostäder lämna utdelning om 15,0 miljoner kronor inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder. Utdelning sker till ägaren Skövde Stadshus AB som därefter ska lämna dessa 15,0 miljoner kronor i utdelning till för verksamhetsåret Utdelningen inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsåtgärder ska främst användas för att finansiera insatser inom följande områden: Boendestöd stödet riktas till personer med funktionsnedsättning. Boendestödet är anpassat utifrån den enskildes behov och är ett stöd för att klara dagliga rutiner som t.ex. att laga mat, städa, ta sig till arbete/sysselsättning, fritidsaktiviteter, mm. Stödet syftar till att den enskilde ska bli så självständig som möjligt utifrån sin funktionsnedsättning. Boendestödet kan möjliggöra att individen kan klara eget boende och inte vara i behov av bostad med särskild service.

16 Kommunfullmäktige (25) Ungdomsboende Ungdomsboenden vänder sig till ungdomar med en social problematik som gör att de är i behov av stöd och där de inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Stödet är individuellt anpassat och handlar ofta om stöd att klara skolgången, få en fungerande fritid, sköta dagliga rutiner mm. Tryggat boende natt och larm ett kommunövergripande stöd för personer med varierat behov av hemtjänst samt hemsjukvård kväll, natt och helger som syftar till att möjliggöra för kommuninvånare att klara ett eget boende och därmed förskjuta behov av plats på särskilt boendekan gälla olika åldersgrupper. Stödboende missbruksvård - Stödboende riktar sig till personer med missbruksproblematik kring alkohol och/eller andra droger. Avsikten är att individen bor på boendet under en tidsbegränsad period och där få stöd för att få fungerande dagliga rutiner och avhålla sig från alkohol/droger. Individen kan bo där som ett led i utslussning efter behandlingshemsvård, innan personen flyttar ut i eget boende. Det kan också vara så att individen under en period är i behov av mer stöd för att klara att avhålla sig från missbruk än vad som kan ges i eget boende. AB Skövdebostäder AB Skövdebostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. AB Skövdebostäder visar år 2017 ett resultat efter finansiella poster om 108,6 miljoner kronor. Det vill säga resultat före eventuella bokslutsdispositioner och bolagsskatt. För år 2018 prognostiserar bolaget ett resultat efter finansiella poster om 117,2 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 30 procent av bolagets omsättning. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital d.v.s. hur förmöget bolaget är. Soliditeten beräknas genom förhållandet av eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. Enligt branschorganisationen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, SABO, visar medlemsföretagen i genomsnitt en soliditet för år 2017 på 32,7 procent. AB Skövdebostäders soliditet uppgår per 31 december 2017 till 47,1 procent. Utdelning till Det praktiska tillvägagångssättet föreslås bli att AB Skövdebostäder delar ut 15 miljoner kr av sin vinst i samband med bokslutet för år Då kan moderbolaget antecipera denna utdelning i sitt eget bokslut för samma år.

17 Kommunfullmäktige (25) Detta innebär att utdelningen blir en intäkt (bokförs som en fordran på bostadsbolaget) för moderbolaget år Tillvägagångssättet gör att moderbolaget redan i samband med sin egen årsstämma i maj 2019 kan dela ut dessa 15 miljoner kr till kommunen. Handlingar TU Värdeöverföring AB Skövdebostäder Skickas till Kommunstyrelsen AB Skövdebostäder Skövde Stadshus AB Sektor styrning & verksamhetsstöd Maria Vaziri, ekonomichef Monica Schelander, controller

18 Kommunfullmäktige (25) KF 17/19 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Bakgrund Anna Bergman (M), ordförande för socialnämnden, redogör för rapporten avseende socialnämndens verksamhet. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 F-h: antal 2. Theres Sahlström (M), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, redogör för rapporten avseende omvårdnadsverksamheten. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 F-h: antal 5. Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 F-g: antal 41. Handlingar TU Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts, kvartal Rapport ej verkställda beslut SOL sektor socialtjänst, kvartal Rapport ej verkställda beslut LSS Sektor vård och omsorg, kvartal Rapport ej verkställda beslut SOL sektor vård och omsorg, kvartal Skickas till

19 Kommunfullmäktige (25) Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunfullmäktige (25) KF 18/19 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari 2019 KS Behandlat av Datum Ärende 1 Kommunfullmäktige /19 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handling som anmäld. Bakgrund Nedanstående handling har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige. Handlingar TU Anmälningsärenden kommunfullmäktige 25 februari 2019 KS, , Ärende 16/19, Svar på medborgarförslag om ändring av postort

21 Kommunfullmäktige (25) KF 19/19 Valärenden (bygglovsnämnden) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer för mandatperioden : Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), ersättare i bygglovsnämnden Yttrande Martin Odenö (M) redogör för beredningen av ärendet. Skickas till Troman Bygglovsnämnden

22 Kommunfullmäktige (25) KF 20/19 Valärenden (lekmannarevisorer) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till lekmannarevisorer för mandatperioden : Bolag Skövde Stadshus AB 1 Lars-Erik Lindh (S) 1 Bengt Hagbjer (S) AB Skövdebostäder 1 Lars-Erik Lindh (S) 1 Conny Lundberg (SD) Skövde Energi AB 1 Birgitta Johansson (C) 1 Lars-Erik Lindh (S) SkövdeNät AB 1 Birgitta Johansson (C) 1 Lars-Erik Lindh (S) Dotterbolag under Skövde Energi AB. Kreativa Hus Skövde AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Mariesjö Kreativa Hus AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Dotterbolag under Kreativa Hus Skövde AB. Next Skövde Destinationsutveckling AB

23 Kommunfullmäktige (25) 1 Ingrid Bäfman (M) 1 Bengt Hagbjer (S) Skövde Flygplats AB 1 Conny Lundberg (SD) 1 Birgitta Johansson (C) Balthazar Science AB 1 Linda Henricsson (S) 1 Ingrid Bäfman (M) Kommunalförbund Räddningstjänsten Östra Skaraborg 1 Conny Lundberg (SD) 0 Skaraborgsvatten 1 Birgitta Johansson (C) 1 Ingrid Bäfman (M) Stiftelser Bergs Bygdegårdsförening beslutet gäller enbart under år Ingrid Bäfman (M) 1 Birgitta Johansson (C) Enligt stadgarna är valet ettårigt. Binnebergs Tingshus 1 Stig Larsson (L) 1 Birgitta Johansson (C) Skaraborgs läns sjukhem 1 Stig Larsson (L) 1 Ingrid Bäfman (M) Samförvaltade stiftelser

24 Kommunfullmäktige (25) 1 Stig Larsson (L) 1 Bengt Hagbjer (S) Förening Kooperativa Hyresgästföreningen Trygga hem i Skövde 1 Stig Larsson (L) 1 Birgitta Johansson (C) Skickas till Troman Länsstyrelsen Kommunrevisionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg Skaraborgsvatten Berörda bolag ovan Berörda stiftelser ovan Kooperativa Hyresgästföreningen Trygga hem i Skövde

25 Kommunfullmäktige (25) Avslutning Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 25 mars 2019 kl. 18:00.