Kallelse/underrättelse (11) VARBERGS KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämndens arbetsutskott Tid Måndagen de

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/underrättelse (11) VARBERGS KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämndens arbetsutskott Tid Måndagen de"

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (11) VARBERGS KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 8 april, kl Plats B2, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lennart Isaksson (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Information om månadsrapport efter mars Tillägg till hamn- och gatunämndens sammanträdestider 2019 (HGN 2018/0604 5) 6. Yttrande Motion (S) om gång- och cykelväg i Kungsäter (HGN 2019/0061 2) 7. Mobility managementplan (HGN 2019/0141 1) 8. Information om bullerplank Västkustvägen Tranelyckan 9. Förvaltningen informerar 10. Övriga ärenden Micael Åkesson Ordförande Helena Lind Sekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

2 4. Information om månadsrapport efter mars 2019

3 Beslutsförslag VARBERGS 1 (2) Dnr: HGN 2018/ Hamn- och gatunämndens arbetsutskott KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Helena Lind, Tillägg till hamn- och gatunämndens sammanträdestider 2019 Förslag till beslut Hamn- och gatunämndens arbetsutskott beslutar 1. anta följande sammanträdestid för nämndens arbetsutskott år 2019 i tillägg till redan beslutade sammanträdestider: - 19 augusti klockan Hamn- och gatunämndens arbetsutskott föreslår hamn- och gatunämnden besluta 2. anta följande sammanträdestid för nämnden år 2019 i tillägg till redan beslutade sammanträdestider: - 26 augusti klockan Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden antog den 19 november 2018, 118, sammanträdestider för hamn- och gatunämnden respektive arbetsutskottet under I samband med nämndens beslut om sammanträdestider för 2019 beslutade hamn- och gatunämnden därtill att i det fall sammanträde i augusti krävs för behandling av nämndens budgetunderlag för 2020 samt mål och inriktningar ska sammanträden hållas 19 augusti i arbetsutskottet respektive 26 augusti i hamn- och gatunämnden. Beslutsunderlag Hamn- och gatunämndens sammanträdesprotokoll , 118 Övervägande Hamn- och gatuförvaltningen rekommenderar hamn- och gatunämndens arbetsutskott respektive hamn- och gatunämnden att besluta om att sammanträden hålls den 19 augusti i arbetsutskottet respektive 26 augusti i POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

4 (2) Dnr: HGN 2018/06045 hamn- och gatunämnden för behandling av nämndens budgetunderlag för 2020 samt mål och inriktningar Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Helena Lind Verksamhetsutvecklare

5 Varbergs kommun Hamn- och gatunämnden HGN 118 Sammanträdesprotokoll Dnr HGN 2018/0604 Hamn- och gatunämndens sammanträdestider 2019 Beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. anta följande sammanträdestider för 2019: 21 januari (konstituerande möte), 25 februari, 25 mars, 23 april, 20 maj, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november samt 16 december, 2. i det fall sammanträde i augusti krävs för behandling av nämndens budgetunderlag för 2020 samt mål och inriktningar ska sammanträden hållas 19 augusti i arbetsutskottet respektive 26 augusti i hamn- och gatunämnden, 3. nämndens sammanträden startar kl Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Isaksson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag samt att i det fall sammanträde i augusti krävs för behandling av nämndens budgetunderlag för 2020 samt mål och inriktningar ska sammanträden hållas 19 augusti i arbetsutskottet respektive 26 augusti i hamn- och gatunämnden. Beslutsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Isakssons (S) förslag och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt Lennart Isakssons (S) förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag för 2019 års sammanträdestider för hamn- och gatunämnden respektive arbetsutskottet. Mandatperiodens första konstituerande sammanträde i hamn- och gatunämnden föreslås hållas 21 januari. I huvudsak hålls nämndens och arbetsutskottets sammanträden på måndagar. Det föreslås dock två undantag från denna huvudregel under Det första undantaget är arbetsutskottets sammanträde i februari, som föreslås hållas fredagen den 8 februari. Detta för att undvika att sammanträde hålls under sportlovsveckorna. Det andra undantaget är Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

6 Varbergs kommun Hamn- och gatunämnden Sammanträdesprotokoll nämndens sammanträde i april, som föreslås hållas tisdagen den 23 april. Detta för att undvika att sammanträde hålls under påsklovsveckan samt annandag påsk som infaller måndagen 22 april. Såväl arbetsutskottets som nämndens sammanträden föreslås starta kl Nedan anges samtliga föreslagna sammanträdestider för arbetsutskottet samt nämnden. HGN AU 8 februari (fredag) 11 mars 8 april 6 maj 3 juni 9 september 7 oktober 4 november 2 december HGN 21 januari (konstituerande möte) 25 februari 25 mars 23 april (tisdag) 20 maj 17 juni 23 september 21 oktober 18 november 16 december Beslutsunderlag Arbetsutskottet 5 november 2018, 86. Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 1 oktober Protokollsutdrag: Justerandes signatur Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Datum

7 Beslutsförslag VARBERGS 1 (3) Dnr: HGN 2019/ Hamn- och gatunämnden KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Inger Mellberg, Yttrande Motion (S) om gång- och cykelväg i Kungsäter Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar att: - avstyrka motionen med hänvisning till att arbete pågår med att ta fram en ny regional cykelplan för Halland som kommer att utgöra en samlad bedömning över vilka nya cykelvägar som bör prioriteras i kommunen och i Halland, - översända yttrandet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har av kommunstyrelsen getts möjlighet att yttra sig över motion till kommunfullmäktige från Peter Stoltz (S) om att kommunen ska utreda var man på sträckan mellan Kyrkan och nya Biblioteket kan anlägga en säker gång- och cykelväg någonstans i Kungsäter. Kommunen behöver därefter anlägga en cykel- och gångväg på denna sträcka. Syftet är att få fler att välja cykeln eller promenera till olika allmänna ställen i Kungsäter. Det kan vara till kyrkan, affären eller biblioteket. Beslutsunderlag Begäran om yttrande, 22 januari 2019 (KS 2019/0052-1) Motion från Peter Stoltz (S) om gång- och cykelväg i Kungsäter Övervägande Hamn- och gatuförvaltningen ser mycket positivt på att få till en utveckling av gång- och cykelvägar på landsbygden, vilket är viktigt för att nå uppsatt mål om att öka andelen hållbara resor i hela kommunen. Förslag om gång- och cykelväg längs väg xx finns idag inte med som förslag i kommunens cykelplan eller i befintlig regional cykelplan för Halland , och är därmed inte heller finansierad. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

8 (3) Dnr: HGN 2019/00612 Trafikverket är väghållare för väg 804 och därmed ansvarig för planering och utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med vägen. Kommunen kan endast rekommendera vilka gång- och cykelvägar som bör byggas på regionalt vägnät. En ny regional cykelplan håller på att tas fram av Region Halland, och förväntas beslutas av regionstyrelsen hösten Enligt Trafikverkets bedömning av cykelvägskvalitet är det god cykelvägskvalitet längs lokala gator som exempelvis Lundgrensväg, men att det längs Prästgårdsvägen endast är acceptabel cykelvägskvalitet. Önskemålet om ny gång- och cykelväg längs väg 804 Prästgårdsvägen läggs in i kommunens lista över önskvärda cykelåtgärder på regionalt vägnät, och kompletterar därmed befintligt objekt om gång- och cykelväg mellan Hultavägen och Kungsäter idrottsplats. Hamn- och gatuförvaltningen anser att det är viktigt att urvalet av cykelobjekt i den nya planen sker på saklig grund utifrån valda metoder och att hela kommunens behov analyseras samtidigt när objekten ska prioriteras. Därför rekommenderas att motionen avstyrks och istället låta arbetsgruppen ta fram ett förslag på prioritering av objekt enligt valda bedömningsmetoder. Objekt som bör prioriteras, utifrån kommunens perspektiv, presenteras och förankras hos hamn- och gatunämnden samt kommunstyrelsen innan de skickas in till regionen. Kommunen kommer även att få möjlighet att yttra sig över den nya regionala cykelplanen för Halland innan beslut tas av Region Halland. Ekonomi och verksamhet Det är praxis att objekten som kommer med i regional cykelplan i Halland medfinansieras med kommunala medel med 50 procent. Gång- och cykelvägar längs Trafikverkets vägar medfinansieras vanligtvis genom kommunstyrelsens budget. Samråd Samråd har skett inom förvaltningen och med samhällsutvecklingskontoret. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Inger Mellberg Strategisk utvecklingsledare

9 (3) Dnr: HGN 2019/00612

10 v aroergs Kommun fralvtid Kommunstyrelsen,/,(f!r.l fs 2 rj 1()(ffi; I l)nr ~ v.. - Motion angående cykel och gångväg i I<:.ungsäter. Vi ska alla röra på oss mera och låta bilen få vila. Vi i Veddige/Kungsäters S förening tycker att vi som kommun ska kunna ge invånarna bra förutsättningar för att välja cykeln eller varför inte promenera till olika allmänna ställen i på vår ort. Det kan vara till Kyrkan/ affären eller till ett bibliotek. I Kungsäter behöver vi kunna ta oss från Kyrkan ner till Biblioteket på ett säkert sätt. Den sträckan täcker in det mesta. För att kunna det så är det en Cykel/Gångvägar som behövs så vi kan ta oss fram på ett säkert sätt. Vi föreslår därför att. 1: Kommunen utreder var man på sträckan mellan Kyrkan och nya Biblioteket kan anlägga en säker sådan väg någonstans i Kungsäter. 2: Kommunen därefter anlägger en cykel- och gångväg på denna sträcka. Veddige Lena Karlsson Motionen antagen av Veddige/Kungsäters S förening Upptas som egen motion. pij;~,

11 Remiss (1) Dnr: KS 2019/ Hamn- och gatunämnden VARBERGS KOMMUN Varbergs kommun Varberg Samhällsutvecklingskontoret Frida Eriksson, Begäran om yttrande Ärende Motion från Peter Stoltz (S) om cykel- och gångväg i Kungsäter Diarienummer KS 2019/0052 Yttrande senast 31 maj 2019 Samhällsutvecklingskontoret Frida Eriksson POSTADRESS Varbergs kommun Varberg BESÖKSADRESS Engelbrektsgatan 15, Östra Vallgatan 12 (hiss) Varberg TELEFON TELEFAX ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS WEBBPLATS

12 Beslutsförslag VARBERGS 1 (2) Dnr: HGN 2019/ Hamn- och gatunämndens arbetsutskott KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Björn Pihlquist, Mobility managementplan Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna Mobility managementplan Beskrivning av ärendet Mobility management syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta innefattar mjuka åtgärder såsom information och kampanjer. Det kan även innefatta att tillhandahålla eller organisera olika typer av tjänster, exempelvis samåkning eller att möjliggöra resfria möten. Enligt hamn- och gatunämndens reglemente ska nämnden arbeta med mobility management-frågor. Att arbeta med mobility management-frågor går också i linje med hamn- och gatunämndens mål och inriktningar om att öka andelen hållbara resor och transporter. Kommunfullmäktige tilldelade hamn- och gatunämnden särskilda medel om kr/år under 2016 och 2017 för att arbeta med mobility management. Detta möjliggjorde framtagande av Mobility managementplan Hamn- och gatuförvaltningen har under vintern 2018/2019 reviderat den tidigare handlingsplanen och tagit fram Mobility managementplan Denna reviderade plan baseras till stor del på den ursprungliga planen, men med ett större fokus på hur hamn- och gatuförvaltningen kan arbeta med frågan mer ingående och långsiktigt. Beslutsunderlag Mobility managementplan Övervägande Varberg står inför stora utmaningar de närmsta åren, med ett stort infrastrukturprojekt som Varbergstunneln samtidigt som en helt ny stadsdel ska växa fram i centrala staden. Utöver det präglas staden av ytterligare utbyggnadsområden och en stadigt växande befolkning. Detta innebär att POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

13 (2) Dnr: HGN 2019/01411 konkurrensen i gaturummet ökar, samtidigt som framkomligheten periodvis kommer begränsas. Därtill kommer antalet parkeringsplatser inte öka i takt med befolkningsökningen, utan snarare riskera att minska som en konsekvens av de olika byggnationerna. Genomförandet av stadsutvecklingsprojektet kommer periodvis att begränsa framkomligheten med bil i centrala Varberg. Ett aktivt mobility management-arbete kan minska andelen bilar och därmed begränsa störningarna. På både nationell och lokal nivå finns mål om att öka andelen hållbara resor och transporter. En viktig del i att nå målen är att arbeta aktivt och långsiktigt med attityd- och beteendepåverkande åtgärder som mobility management. Mobility managementplan visar hur hamn- och gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen ska arbeta för att nå målen. Planen fokuserar på arbetspendling och skolresor, eftersom det är den typ av resor som flest personer gör. Flera av de kampanjer som föreslås i planen görs i samverkan med nätverket Hållbart resande väst, som utformar och samordnar alla kampanjer. Detta möjliggör en effektiv resursanvändning. Hållbart resande västs kampanjer är väl beprövade och har tidigare visat gott resultat. Liknande kampanjer genomfördes också under 2016 och 2017, i samband med Mobility managementplan Ekonomi och verksamhet Genomförandet av Mobility managementplan ska hanteras inom ramen för hamn- och gatuförvaltningens ordinarie verksamhet. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Björn Pihlquist Trafikplanerare

14 MOBILITY MANAGEMENTPLAN VARBERGS KOMMUN Rev. december 2018

15 «Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla systemet» - Albert Einstein Medverkande Anna Beuerman, kommunikatör, hamn- och gatuförvaltningen Hanna Nyström, delprojektledare mobility management, hamn- och gatuförvaltningen Karin Nyberg, trafikplanerare/projektledare mobility management, hamn- och gatuförvaltningen Maja Sallander, trafikplanerare/trainee, hamn- och gatuförvaltningen Reviderad 2018 Björn Pihlquist, trafikplanerare, hamn- och gatuförvaltningen Bilder Alla bilder och figurer är tagna eller skapade av hamn- och gatuförvaltningen, om inget annat anges. Antagen Hamn- och gatunämnden den xx xx 2019.

16 Innehållsförteckning Inledning 05 Bakgrund 05 Syfte 05 Mål 05 Förutsättningar 06 Mobility management 08 Handlingsplan Vad är mobility management? Varför satsa på mobility management? Mobility management-åtgärder Tidigare arbete Hur ska vi arbeta med mobility management? Förslag på åtgärder Uppföljning och utvärdering Referenser 20

17

18 05 Inledning Varbergs kommun är i en utvecklingsfas och antalet invånare i kommunen är idag cirka men beräknas till 2030 vara personer. För att det ska vara attraktivt att bo i Varberg även i framtiden krävs det att vi möter de behov som kommer att uppstå med ökad tillgänglighet i form av hållbara transportmöjligheter. För att uppnå det krävs det att Varbergs kommun arbetar brett med många olika åtgärder, däribland mobility management, som är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Bakgrund Hösten 2016 antog hamn- och gatunämnden Mobility managementplan , med syftet att genom föreslagna åtgärder öka andelen hållbara resor inom Varberg. Handlingsplanen kompletterade Cykelplan som utgår från målsättningen att 40 % av resorna inom tätorten år 2030 ska ske med cykel och att invånarna i kommunen sammantaget ska använda cykel för 20 % av sina resor under 10 mil. I cykelplanen delas cykelresorna in i fyra olika fokusområden: arbete och service, skola och fritid, hela resan samt rekreation och turism. Liksom Mobility managementplan kommer fokus i denna reviderade version ligga på hållbart resande och transporter* till arbete och skola. Detta för att de flesta av vardagsresorna sker inom dessa områden. Planens tidsperiod utgår från stadsutvecklingsprojektets genomförandetid, som periodvis kommer begränsa framkomligheten med bil kraftigt i centrala staden. Genom ett aktivt mobility management-arbete kan de förväntade störningarna begränsas. Fotograf: Marie Hidvi Busshållplats med cykelställ i Bua *Till hållbara resor och transporter räknas i denna plan gång-, cykel, och kollektivtrafik. Godstransporter kan räknas in i begreppet mobility management, men kommer att hanteras i andra dokument som Varbergs kommun arbetar med. Syfte Syftet med mobility management är att försöka påverka att de resor som görs i Varbergs kommun i allt högre grad sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Genom att minska andelen bilresor kan framkomligheten för alla trafikslag bibehållas eller till och med öka när staden växer. Mobility managementplanen visar hur kommunen kan arbeta för att uppnå detta. Handlingsplanen visar förslag på aktiviteter som hamn- och gatuförvaltningen i samverkan med kommunens övriga förvaltningar kan genomföra under Planen ska klargöra de förutsättningar som Varbergs kommun har att arbeta med mobility management. Mål Målet med Mobility managementplan är att skapa förutsättningar för arbete med mobility management samt att ge vägledning till hur arbetet ska gå till. Målet är även att skapa ett bra underlag till ett mer långsiktigt arbete som naturligt integrerar mobility management i kommunens arbete.

19 06 Inledning Förutsättningar Nationella mål Riksdagen beslutade 2017 att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, med sike mot nettonollutsläpp Enligt Naturvårdsverkets första uppföljning räcker inte befintliga och planerade styrmedel för att nå målen. För att framgångsrikt kunna nå målen krävs en kombination av effektivare fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Att arbeta med mobility management är en del av omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle (Naturvårdsverket, 2017). Lokala mål Hamn- och gatunämnden har som ett av sina prioriterade mål att öka andelen hållbara resor och transporter i Varbergs kommun. Detta mål finns förtydligat i Varbergs kommuns Trafikstrategi För att kunna uppnå detta krävs det enligt hamn- och gatunämndens mål och inriktningar att hamn- och gatuförvaltningen arbetar aktivt med att få fler personer att resa hållbart, bland annat genom mobility management. Varberg visar vägen En inriktning i Varbergs kommuns hållbarhetsarbete är Varberg visar vägen. Denna inriktning innebär att vi tillsammans ska skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Varbergs kommun ska ge förutsättningar för alla att agera hållbart och ansvarsfullt genom att göra det lätt att göra rätt. Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyras av ambitionen i Varberg visar vägen och fokuseras inom följande områden; livskraftiga ekosystem, välmående samhälle och hållbar resursanvändning. Inriktningen kan innebära arbete med hållbara transporter, hållbar samhällsplanering, utbildning och kunskapsspridning. Prioriterade trafikslag Det är viktigt att tidigt i planeringsskedet skapa förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Historiskt sett har dock bilen fått stå i centrum vilket medfört att de andra trafikslagen har fått anpassa sig efter det utrymme som blivit över. I Trafikstrategi 2030 har Varbergs kommun valt att prioritera de olika trafikslagen i följande ordning (från högsta till lägsta prioritet): gång, cykel, kollektivtrafik, bil. De insatser som görs inom mobility management-arbetet utgår ifrån den fastställda prioriteringsordningen Prioriteringsordning.

20 Inledning 07 Varberg växer Varberg står inför stora förändringar under de kommande åren - byggnationerna av Varbergstunneln och den nya stadsdelen Västerport, samt flytten av hamnen. Detta innebär att framkomligheten med bil periodvis kommer vara mycket begränsad. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för resande med mer yteffektiva transportslag, som gång, cykel och kollektivtrafik. Utöver fysiska åtgärder som exempelvis investeringar i cykelinfrastruktur, kan arbete med beteendeoch attitydförändringar minska andelen onödiga bilresor. Då kan det begränsade gaturummet nyttjas av de som behöver det bäst. Kommunfullmäktige har tidigare tilldelat hamn- och gatunämnden extra pengar ( kr/år under 2016 och 2017) för mobility management-åtgärder, som kampanjer och attitydpåverkan för att öka cyklandet i kommunen. Enstaka kampanjer då och då ger dock en mindre effekt än vad ett fortlöpande arbete gör varför det krävs kontinuitet i mobility managementarbetet. Därför fokuserar denna reviderade plan på åtgärder över en längre tidsperiod, för att skapa förutsättningar som leder till ett förändrat resmönster. Att påverka människors beteenden, attityder och vanor kräver ett långsiktigt arbete. Fyrstegsprincipen Trafikverket arbetar ut efter den så kallade fyrstegsprincipen när de utformar sina åtgärder. Varbergs kommuns cykelplan utgår även den efter fyrstegsprincipen för att de åtgärder som genomförs blir kostnadseffektiva och att befintligt infrastruktursystem utnyttjas så effektivt som möjligt. Metoden bidrar också till att minska transportsystemets miljöpåverkan. I fyrstegsprincipen är de två första stegen tänka om och att optimera mobility management (Trafikverket 2015). Fyrstegsprincipen: 1. Tänk om Påverka beteende och attityder med kampanjer, kartor och information. 2. Optimera Effektivisera användandet av befintlig infrastruktur med hjälp av skyltning, parkering, drift- och underhåll av vägar och grönytor, belysning. 3. Bygg om Förbättra kvaliten på befintlig miljö genom mindre ombyggnadsåtgärder med cykelfält, hastighetssäkringar och passager samt koppla ihop befintliga cykelvägar. 4. Bygg nytt Skapa nya möjligheter för cyklister genom nyinvesteringar och större ombyggnationer som ny cykelväg eller planskildhet.

21 08 Mobility management Vad är mobility management? Mobility management är ett koncept som syftar till att påverka människors attityder och beteenden för att få mer hållbara resmönster. Mobility management handlar framför allt om att kommunicera genom exempelvis information eller kampanjer, och att tillhandahålla eller organisera tjänster som samåkning och internethandel. Att arbeta med mobility management syftar till att påverka resan innan den börjat, att få människor att välja mer hållbara alternativ till sin resa. Det handlar alltså inte om fysiska åtgärder i infrastrukturen, som nya kollektivtrafiklinjer eller byggande av nya vägar, som traditionellt varit huvudfokus i svensk trafikplanering. Det brukar därför betraktas som ett kostnadseffekivt sätt att öka andelen hållbara resor (Energimyndigheten 2015; SKL och Trafikverket 2010). på utvecklats, och kan delas in i tre stadier. Kännetecknande för det första stadiets mobility management är enskilda projekt med fokus på beteendeförändring. Åtgärderna är i stort frikopplade från en organisations ordinarie verksamhet. Exempel på aktiviteter i första stadiet är cykelkampanjer som Vintercyklister eller Testcyklister. Det betyder dock inte att traditionella infrastrukturåtgärder helt utesluts. Genom att arbeta med mobility management i kombination med infrastrukturåtgärder bidrar de till en ökad positiv effekt av de åtgärder som görs då de kan förstärka varandra (Energimyndigheten, 2015). I det tredje och sista stadiet genomsyrar mobility management hela verksamheten och fokus är vidgat från beteendeförändring till att även omfatta förändringar av attityder och sociala normer. Det här är framtidens nivå och uppnås när mobility management ses som en helt naturlig del i arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem. Det tredje stadiet omfattar åtgärder både på kort och lång sikt, på individ- och samhällsnivå och för alla färdmedel (Ljungberg Toulson och Mattsson 2018). Olika stadier av mobility management Mobility management har existerat i olika former i Sverige sedan mitten av 90-talet. Sedan dess har sättet mobility management används Det andra stadiet kännetecknas istället av att mobility management är mer inkluderat i ordinarie verksamhet, och sammankopplas även i högre grad till förändringar i den fysiska infrastrukturen och exploateringsprojekt. Fokus ligger fortfarande i hög grad på beteendeförändring. Exempel på åtgärder för det andra stadiet är MM i byggskedet och gröna resplaner. Den europeiska definitionen av mobility management Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka Mobility bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för Mobility Management är "mjuka" åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter. åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos hårda" åtgärder inom stadstrafiken (som "Mjuka" t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av ett bra kostnads-/nyttokvot (BCR Benefit Cost Ratio). (

22 Mobility management 09 Varför satsa på mobility management? Hållbart resande I samband med att Varberg växer och får fler invånare ökar också antalet människor som har behov av att transportera sig. Den ökande transportefterfrågan har traditionellt sett utgått från prognoser att människor kommer resa som de gör idag eller mer. Det har lett till att infrastrukturen för bilar ofta är överdimensionerad medan infrastrukturen för de mer hållbara transportslagen ofta är underdimensionerad. Med hållbart resande menas Transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö (SKL och Trafikverket 2010). För att uppnå detta behöver en större andel resor ske med hållbara färdsätt som gång-, cykel- och kollektivtrafik, samtidigt som vi lär oss att undvika resor som inte behövs. Det betyder en förändring både vad gäller val av transportmedel och hur långt vi transporterar oss, jämfört med idag. Vinster med mobility management Genom att arbeta med mobility management kan ett hållbart trafiksystem främjas då fler väljer att utnyttja hållbara färdmedel. Mobility management betraktas ofta som kostnadseffektiva åtgärder eftersom de löser flera problem på samma gång, för både individen och samhället. Samhället vinner på mer hållbara transporter genom minskade utsläpp, mindre buller, minskade barriäreffekter, färre olyckor och mindre trängsel. Individen vinner på bättre ekonomi, bättre hälsa och renare miljö. Även företag kan vinna på att deras anställda reser hållbart genom lägre kostnader för tjänsteresor och personalparkering, friskare personal och lägre sjukskrivningstal (Cairns et al 2008; SKL och Trafikverket 2010). Attraktiv stad Ett hållbart trafiksystem är en av förutsättningarna för en attraktiv stad. En attraktiv stad kan inte ha stora problem med buller, utsläpp, trängsel eller allvarliga risker för liv och hälsa (SKL och Trafikverket 2010). För att uppnå ett hållbart trafiksystem räcker det, enligt forskarna, inte enbart med ny teknik, som elbilar. Teknik löser bara ett problem i taget, som exempelvis minskade utsläpp, medan barriäreffekter för gående och cyklister kvarstår. Vi måste också ändra vårt beteende på andra sätt: resa mindre och med andra transportmedel än bil (SKL och Trafikverket 2010). Vad vinner vi på att resa hållbart? Samhället: Vinsterna för samhället handlar bland annat om att få en attraktivare stadsmiljö, minskat buller, mindre trängsel, mindre utsläpp av farliga ämnen och bättre folkhälsa. Företagen: Att företagens reskostnader minskar, mindre yta för bilparkering, mindre utsläpp och lägre sjukskrivningskostnader i och med friskare personal. Exploatörer: Få mer utrymme till att bygga exempelvis bostäder, på grund av att det inte längre behövs lika många parkeringsplatser som innan. Invånarna: Bättre ekonomiskt, bättre rörlighet i stadsmiljö och bättre hälsa.

23 10 Mobility management Resa i gamla vanor Våra vanor spelar stor roll för hur vi väljer att förflytta oss. När vi väl vant oss vid att åka bil till jobbet är det ingenting som vi vanligtvis ifrågasätter eller reflekterar över, ofta är vi inte ens medvetna om alla de alternativ vi väljer bort. Att bryta en sådan vana kräver ett stort mått av självkontroll och hög motivation. Vanor är dessutom svåra att arbeta bort - det krävs ett visst antal upprepningar innan beteendet satt sig och vi etablerat en ny vana. För att människor ska bli motiverade att göra en sådan förändring krävs att de blir medvetna om konsekvenserna av sitt beteende, varför de beter sig på ett visst sätt och vilka alternativ som finns. Att försöka förändra människors beteende utan att ge dem denna medvetenhet kan upplevas som att deras individuella valfrihet hotas och de reagerar då ofta med att skjuta ifrån sig argument för det nya beteendet (Bamberg 2014). Genom mobility management-kampanjer kan människor ges incitament, kunskap och uppmuntran till att bygga nya vanor. Förändrad stad, förändrat beteende Studier har visat att människor är mer benägna att göra förändringar i sina resvanor när de exempelvis byter jobb eller flyttar. Studier har visat att detta även sker i större utsträckning vid förändringar i en stad. Att Varberg kommer att stå inför utmaningar i trafiken under byggnationen av bland annat Varbergstunneln kan därför ses som en fördel när det kommer till att få Varbergs boende och besökare att skapa nya vanor och ändra sitt beteende i trafiken. Figuren till höger visar en ordning på hur människan kan fatta beslut till att ändra sitt beteende och hur de kan hjälpas att nå dit. Symboliska belöningar ex. beröm Beteendet befästs Hur-info istället för Varför-info Fattar hanlingsutlösande beslut Använd förebilder Fattar principbeslut Ta hänsyn till värden och normer Ändrar attityd Undvik övertalning Maximera diskuterbarheten Ger med sig Intresserar sig för Upptäcker Hur beteenden kan framkallas (Palm 2006)

24 Mobility management 11 Mobility managementåtgärder Målgrupper Enligt en sammanställning av flera olika mobility managementprojekt kan generella kampanjer som syftar till ökad medvetenhet hos allmänheten minska antalet bilresor med 0,1-1 procent medan individuellt inriktade kampanjer som exempelvis testcyklister och rescoaching ökar antalet resor med andra transportmedel än bil med i genomsnitt fem procentenheter. Utvärderingar av projekt i Sverige visar att individuellt inriktade projekt med fokus på vanebilister kan få 60-85% av deltagarna att ta till sig ett nytt beteende på lång sikt (Cairns et al 2008; SKL och Trafikverket 2010). Mobility management-åtgärder med fokus på vanebilister inriktar sig ofta på en relativt begränsad grupp människor åt gången, vilket kan medföra att åtgärderna betraktas som resursintensiva. Nyckeln blir då att välja åtgärder som gett tydlig effekt när de använts på annat håll. Åtgärdernas spridningseffekt är också ofta större än enbart de som deltar i projektet. Anhöriga och vänner ser individens förändrade beteende och inspireras av detta. Allmänheten kan inspireras genom att höra talas om projektet, exempelvis genom media. Fokusområde arbete Arbetspendling utgör en stor del av det totala resandet varför mobility management-åtgärder riktade mot arbetsplatser ett bra sätt att fånga in vanebilister. Dessutom är det lätt att styra åtgärderna mot geografiskt lämpliga områden, som exempelvis arbetsplatser i närheten av stationsområdet. Om en viss andel av trafiken kan antas härledas till en viss arbetsplats är mobility management ett bra sätt att förbättra närområdets trafikmiljö. Åtgärderna bör också riktas mot resor inom tjänsten. Riktlinjer som främjar hållbara resor i tjänsten kan leda till förändrat beteende för resor privat. Fokusområde skola Mobility management-åtgärder riktade mot skolmiljöer har flera syften. Ett av dem är att skapa en säkrare trafikmiljö med färre bilar i anslutning till skolan. Med fler barn som går, cyklar eller åker kollektivt till skolan, istället för att bli skjutsade, minskar andelen bilar och trafiksäkerheten förbättras. En osäker trafikmiljö riskerar att leda till en situation där föräldrar skjutsar sina barn på grund av upplevd otrygghet i trafiken, och därmed själva blir en del av problemet. Ett annat syfte är att minska andelen föräldrar som pendlar till arbetet med bil. När barnen går, cyklar eller åker kollektivt till skolan förbättras förutsättningarna för att föräldrarna själva ska gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet. Fokusområde stationsområdet Området kring Varbergs station är det område som kommer påverkas mest av stadsutvecklingsprojektet, samtidigt som det är en viktig målpunkt för många. Begränsad framkomlighet och ett minskat antal parkeringsplatser i närområdet kan mötas av mobility management-åtgärder för att bättre nyttja det begränsade utrymmet. Åtgärderna kan bestå av kampanjer riktade mot hushåll inom stationsområdets geografiska närhet, som kollektivtrafikens fria resor-kampanjer. Det är också viktigt att komma ihåg att generella åtgärder riktade mot arbetspendling och skolmiljöer syftar till att minska den totala andelen bilar i trafiksystemet, och därmed även påverkar trafikmiljön kring stationsområdet.

25 12 Mobility management Hållbart resande väst Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för att öka andelen hållbara resor i Västsverige. Projekt som erbjuds är bland andra På egna ben, Skolreseplan och Cykelvänlig arbetsplats, som samordnas regionalt men genomförs lokalt. Dessa är projekt som tidigare har visat sig vara effektiva för att få fler att resa hållbart. I och med att flera kommuner är med i projekten skapas kunskapsutbyte och utvecklingsmöjligheterna blir större. Genom samarbete kan genomslaget öka samtidigt som kostnaderna hålls nere. Rutan till höger visar ett urval av Hållbart resande västs kampanjer och projekt. Kampanjer och projekt Cykelvänlig arbetsplats är en kampanj för att uppmuntra de arbetsplatser som gör det lättare för sina anställda att välja cykeln som färdmedel. Genom att uppfylla givna kriterier når företagen upp till olika nivåer. Alla som uppfyller minst nivå 1 belönas med utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats och har chans att vinna priser. På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4 6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna. Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen engageras i att tävla om fina priser. Under de veckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Vintercyklister är en kampanj som riktar sig till de som cyklar under vår, sommar och höst, men kanske väljer bilen under vintern. I utbyte mot att deltagarna rapporterar in sina resvanor och upplevelser av cykling till kommunen får de bland annat dubbdäck till cykeln och reflexväst. Skolreseplan är ett projekt som tar ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och ökar synen på barn som trafikanter och en del av trafiken. Arbetet ska bidra till att ökad hänsyn tas till barns behov vid utformningen av trafikmiljön runt skolor. En skolreseplan syftar till att förbättra trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor.

26 Mobility management 13 MM i den fysiska planeringen Genom att väva in mobility management i den fysiska planeringen går det att påverka både efterfrågan på transporter och val av färdmedel. Med genomtänkt lokalisering av bland annat nya bostadsområden eller verksamhetsområden går det att skapa förutsättningar för ett hållbart resande, då exempelvis goda förutsättningar för kollektivtrafik kan skapas. Hur stor effekt mobility management-åtgärder har beror i stora delar på hur bebyggelsen är lokaliserad. Hamn- och gatuförvaltningen har inte rådighet över alla de frågor som berör den fysiska planeringen. Genom utökad samverkan med andra förvaltningar skapas förutsättningar för att effektivt kunna påverka det hållbara resandet. MM i byggskedet Vid vägarbeten skapas ofta en försämrad framkomlighet för olika trafikslag. Idag är det vanligt att biltrafiken prioriteras före andra trafikslag, vilket kan innebära att bland annat cykelbanor stängs av utan att ersättas. För att mobility managementåtgärder ska komma bäst till användning i dessa situationer behövs ett attraktivt alternativ som kan konkurrera med bilen. Mobility management i byggskedet fokuserar på att förbättra för hållbara transportval och beteendepåverkan genom utformning, styrning, utbud och information. Trafikverket använder sig av detta vid större projekt, som exempelvis Varbergstunneln, men det går även att tillämpa på mindre projekt. Genom att lägga fokus vid att underlätta framkomligheten för de som väljer att resa med mer hållbara transportmedel än bil, kan incitament skapas för att välja dessa färdmedel. Grön resplan En grön resplan, eller mobilitetsplan, är en kombination av åtgärder för att styra alla resor inom en organisation mot mer effektiva och hållbara alternativ. En grön resplan utgår från en nulägesanalys över de anställdas resor för att ge ett underlag över vilka åtgärder som har störst potential att öka andelen hållbara resor i organisationen. Med en uppföljande nulägesanalys kan effekten av insatta åtgärder mätas (Västra Götalandsregionen 2017). Utvärdering av gröna resplaner har konstaterat minskningar av biltrafiken med %, i vissa fall över 40 %, beroende på val av åtgärder och vilka förutsättningar som funnits på platsen. Störst förändring uppnås dock om ekonomiska styrmedel, förbättringar av infrastruktur och mobility managementåtgärder genomförs tillsammans (Ljungberg Toulson och Mattsson 2018). Exempel på mobilty management-åtgärder Trafikantveckan Tjänstebilpool och resepolicy Hälsotrampare/testcyklister Samåkning Kampanjen Cykelvänlig arbetsplats Grön resplan för företag/organisation Kampanjen På egna ben Resfria möten Cykelhjälmskampanjer Flexibla arbetstider, distansarbete Bilpooler Hållbar planering

27 14 Mobility management Tidigare arbete 2016 Under 2016 fokuserades mobility management-åtgärderna primärt på arbete och arbetspendling, som ju utgör en stor del av det totala resandet. Genom kampanjer som Cykelvänlig arbetsplats och Vintercyklister introducerades begreppet mobility management för invånare och personer verksamma inom kommunen. Totalt tävlade 9 förvaltningar och företag i kommunen om att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats, medan 40 invånare engagerades i kampanjen Vintercyklister. För att ytterligare stärka cyklingen i kommunen togs en cykelkarta fram. Aktiviteter 2016 Cykelvänlig arbetsplats På egna ben Vintercyklister Cykelkarta Parallellt med detta deltog förvaltningen också i projektet På egna ben, med 18 deltagande skolor. Dessutom skapades den kunskapsbank och arbetssätt kring hur hamnoch gatuförvaltningen ska arbeta med mobility management, som denna plan bygger på. Informationsinsatser 2017 Vandrande skolbuss Under 2017 skiftade fokuset till skolan och skolreseplaner, för att förbättra möjligheterna för barn att ta sig hållbart till skolan. Kampanjen På egna ben genomfördes även under 2017, med de deltagande skolorna från tidigare år. Dessa kampanjer kompletterades med mindre insatser som Cykelskola och Vandrande skolbuss, för att engagera barn och föräldrar att ta sig till skolan tillsammans utan bil. Cykelskola För att skapa den kontinuitet som krävs för att maximera effekten av mobility management fortsatte dock arbetet med arbetspendling, med fortsättning på de kampanjer som påbörjades under Aktiviteter 2017 Cykelvänlig arbetsplats På egna ben Skolreseplan Vintercyklister Informationsinsatser

28 Handlingsplan Som tidigare beskrivet finns det flera olika sätt att arbeta med mobility management. Denna handlingsplan tar upp de aktiviteter och åtgärder som hamn- och gatuförvaltningen anser kan genomföras både inom nuvarande budgetramar och om ytterligare medel tillsätts. Handlingsplanens tidsperspektiv utgår från att framkomligheten under byggtid kommer vara så pass begränsad att arbete med mobility management-åtgärder under den här perioden kommer vara nödvändigt. Den bygger på erfarenheterna från arbetet kopplat till Mobility management-plan , men med ambitionen att gå steget längre. Hur ska vi arbeta med mobility management? För att uppnå målet med att öka andelen hållbara transporter i Varberg krävs kontinuitet i arbetet med mobility management. Att få människor att ändra sina vanor tar tid, och hamn- och gatuförvaltningen anser därför att det krävs ekonomiska resurser årligen för mobility management-åtgärder, både för personal- och materialkostnader. Hamn- och gatuförvaltningen har i dagsläget inte de personalresurser som krävs för att driva projekt helt på egen hand, varför det är lämpligt att fortsatt vara en del av de kampanjer som kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst anordnar. Projekten tar förhållandevis lite personalresurser i anspråk och har visat sig vara effektiva för att få fler att resa hållbart. Det är också denna typ av mobility management-åtgärder som genomfördes utifrån handlingsplanen Som komplement till denna typ av projektbaserad verksamhet bör man dock även ta ett helhetstag om resorna inom kommunen, som ett sätt att gå från det första stadiets mobilty management-arbete vidare till det andra. Ett bra sätt att åstadkomma detta kan vara att arbeta med införande av grön resplan i kommunens verksamheter. Omvärldsbevakning Under vintern 2015/2016 gjorde hamnoch gatuförvaltningen en omfattande omvärldsbevakning kring mobility management, vilken visade att åtgärder som fokuserar på vanebilister och insatser som bedrivs i tydlig projektform ger stor effekt på människors resvanor och beteenden. Vidare visade omvärldsanalysen att det kan vara lämpligt att fokusera på ett av cykelplanens fokusområden i taget. Därför är ambitionen att fokusera åtgärder växelvis mot arbete och skola, på våren respektive hösten. Omvärldsbevakningen kompletterades hösten 2018 med slutsatsen att mobility managementåtgärder får störst effekt om de involveras i en verksamhets hela organisation, som komplement till åtgärder i projektform. Därför krävs det ett utökat samarbete och engagemang med kommunens samtliga förvaltningar och bolag. I rutan på nästa sida visas resultatet av omvärldsbevakningen.

29 16 Handlingsplan av omvärldsbevakning Målet med arbetet med mobilityanalys management i Varbergs kommun bör vara att uppmuntra fler av våra medborgare att skaffa sig mer hållbara resvanor. Det bör finnas en långsiktig strategi och plan för kommunens arbete med mobility management. Målet med de enskilda åtgärderna bör vara tydligt och anknutet till det långsiktiga målet. För att utnyttja de begränsade personalresurserna bäst är det positivt om projekt kan ske i med andra aktörer, exempelvis genom kompetens- och projektplattformen Hållbart samverkan resande väst. Att inrikta kampanjer direkt mot vanebilister har visat sig vara ett effektivt arbetssätt för att få fler att resa hållbart. Majoriteten av åtgärderna bör därför riktas direkt mot denna målgrupp. hamn- och gatuförvaltningen har begränsad rådighet över många av de frågor som Eftersom påverkar det hållbara resandet i kommunen är det viktigt att samverka med andra aktörer, andra förvaltningar, aktörer med ansvar för kollektivtrafiken, företagare och skolor. exempelvis Det är viktigt att kommunicera de åtgärder som genomförs utåt på ett tydligt sätt, i media och genom kommunens egna kanaler. Genom att sprida en positiv bild av kommunens arbete uppmuntras fler att tänka över sina resvanor. Kommunen bör arbeta internt med att få den egna personalen att resa mer hållbart samt kommunicera detta arbete utåt för att föregå med gott exempel.

30 Handlingsplan Vad händer 2019? Vad händer mellan ? Under våren 2019 är fokus att öka andelen hållbara resor såväl till och från arbetet som inom tjänsten, med extra fokus på kommunens egen personal. Om kommunen föregår med gott exempel kan tanken om mobility management sprida sig till både medborgare och näringsliv. Deltagandet i projektet Cykelvänlig arbetsplats blir en fortsättning på det arbete som påbörjades under 2016, med ambitionen att involvera fler av kommunens förvaltningar och bolag, såväl som företag i staden. Mellan kommer hamn- och gatuförvaltningen fortsatt arbeta för att mobility management ska genomsyra hela kommunens organisation, genom utökat samarbete mellan förvaltningar och bolag. Som Varbergs största arbetsgivare får insatser här stor effekt på trafiken i hela staden. När arbetet har satt sig i kommunens verksamheter kan insatserna fokuseras till andra stora arbetsgivare i staden. Under den här perioden kommer vi även samla kunskap och erfarenhet för att säkerställa att åtgärder sätts in där de bäst behövs och där förutsättningarna är mest gynnsamma. Parallellt med mobility management kopplad till arbetspendling kommer fokus växelvis riktas mot resor till och från skola. Ambitionsnivån är dock beroende av hur stor möjlighet som ges att arbeta med mobility management. Under hösten 2019 kommer fokus ligga på barns resande till och från skolan genom projektet På egna ben. Projektet är en återkommande utmaning för mellanstadieelever att ta sig till skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt, istället för att slentrianmässigt bli skjutsade med bil. Syftet är bland annat att stärka elevernas självförtroende, öka deras medvetenhet om hållbart resande och samtidigt bidra till en säkrare trafikmiljö kring skolan. Trafikverket gjorde under 2016 en mobility management-utredning med koppling till byggnationen av Varbergstunneln. Denna kommer kompletteras med en genomförandeplan över hur de ska arbeta med mobility management under byggskedet, planerad till hösten/vintern Med en förhållandevis lång tidsperiod är det viktigt med löpande omvärldsbevakning för att fånga upp utveckling relevant för mobility management-arbetet. Utvecklingen kan exempelvis bestå av nya tekniska lösningar, nya metoder eller nya plattformar.

31 18 Handlingsplan Förslag på åtgärder Inom nuvarande verksamhet Inom ramen för nuvarande verksamhet kan trafikavdelningen avsätta tid motsvarande en halvtidstjänst för genomförande av aktiviteter, samt drygt 100 tkr för kampanj- och materialkostnader. Det möjliggör deltagande i två till tre av Hållbart resande västs kampanjer per år. Utöver detta finns också utrymme för informationskampanjer kopplade till exempelvis trafik under byggtid, trafiksäkerhet eller cykling. I tabellen nedan visas förslag på kampanjer som kan genomföras och syftet med dem. FOKUSOMRÅDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITET/ÅR Cykelvänlig arbetsplats ARBETE Vintercyklister Informationskampanjer På egna ben SKOLA Informationskampanjer SYFTE/MÅL Att öka andelen hållbara transporter till och från arbetet, såväl som i tjänsten. Att minska trängseln i Varberg under byggtid. Att få en säkrare trafikmiljö kring skolan och öka andelen hållbara transporter till och från skolan. Med utökad verksamhet Utökade medel för arbete med mobility management-åtgärder hade ökat möjligheten att nå nämndens uppsatta mål om ökad andel hållbara resor och transporter. Utöver redan föreslagna aktiviteter hade det skapat förutsättningar för att arbeta med hållbart resande mer djupgående, genom åtgärder som grön resplan och skolreseplaner. Det är åtgärder som är mer tids- och resurskrävande än kampanjerna som ryms inom nuvarande verksamhet, men med potential att leda till att hållbart resande genomsyrar hela kommunens organisation. Att ta ett helhetsgrepp om hela organisationens resor är ett effektivt sätt att öka andelen hållbara resor samtidigt som kommunen föregår med gott exempel. Utökade medel hade även möjliggjort ett ökat engagemang med informationskampanjer kopplade till trafik under byggtid eller trafiksäkerhet, som exempelvis arrangerande av cykelskolor för att öka skolbarns kunskap om trafikregler. I tabellen nedan visas förslag på kampanjer som kan genomföras och syftet med dem. FOKUSOMRÅDE FÖRSLAG PÅ AKTIVITET/ÅR Grön resplan Cykelvänlig arbetsplats ARBETE Vintercyklister Informationskampanjer På egna ben SKOLA Skolreseplan Informationskampanjer SYFTE/MÅL Att öka andelen hållbara transporter till och från arbetet, såväl som i tjänsten. Att minska trängseln i Varberg under byggtid. Att få en säkrare trafikmiljö kring skolan och öka andelen hållbara transporter till och från skolan.

32 Handlingsplan Uppföljning och utvärdering Beslutsunderlag Uppföljning och utvärdering är viktigt för att kunna visa om projekt och arbete har varit framgångsrika och kan motivera investerade pengar och för att ge underlag för beslut om framtida satsningar. Det är också viktigt att förstå varför vissa resultat har erhållits. Uppföljning visar vad som har hänt som ett resultat av en åtgärd, och utvärdering refererar till varför dessa förändringar har inträffat. MaxSUMO Genom EU-projektet Max har flera hjälpmedel tagits fram för att stödja de som arbetar med mobility management (se faktaruta nedan). Det hjälpmedel som finns för uppföljning och utvärdering kallas MaxSUMO. Denna är en standardiserad utvärderingsmetod särskilt utformad för utvärdering av mobility managementprojekt. Utvärderingen omfattar inte bara insatser inom projekten, utan även det mobilitetsbeteende projektet syftar till att ändra. SUMO bygger på vetskapen att beteendeförändringar tar tid och att förändringen involverar en rad stadier som individen går igenom under förändringsprocessen. Då flertalet av de som arbetar med mobility management använder sig av denna modell för utvärdering och uppföljning är det något som även bör göras i Varbergs kommun. Genom att använda samma modell som andra ges möjlighet till att jämföra och utveckla arbetet med mobility management. MaxSUMO betraktar hela processen från start till mål och innehåller steg-för-steg-anvisningar för att effektivt planera, följa upp och utvärdera enskilda mobility managementprojekt och program som omfattar kombinationer av enskilda åtgärder. Max-projektet I EU-projektet Max har forskning resulterat i hjälpmedel för att ge stöd till de som arbetar med mobility management. Nedan följer en kortfattad lista på dessa. MaxExplorer Förslag på vilka åtgärder som är lämpligast i specifika fall MaxQ Kvalitetssäkringssystem för mobility management MaxTag Hur man skapar en framgångsrik kampanj MaxLupo Integration av mobility management i fysisk planering MaxSumo Planering, uppföljning och utvärdering MaxEva Utvärdering och jämförelse (kombineras med Max Sumo) MaxSem Beteendeförändringsprocessen

Helena Lind, vikarierande verksamhetsutvecklare Joakim Malmberg, controller. Hamn- och gatuförvaltningen. Sekreterare Helena Lind Paragraf 25-31

Helena Lind, vikarierande verksamhetsutvecklare Joakim Malmberg, controller. Hamn- och gatuförvaltningen. Sekreterare Helena Lind Paragraf 25-31 Hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2019-04-08 1-12 Plats och tid B2, Stadshus B, kl. 9.00-11.45 Beslutande Micael Åkesson (M) Lennart Isaksson (S) Karl-Johan Wiktorp (L) Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Från trafikstrategi till cykelplan. 2 november 2016

Från trafikstrategi till cykelplan. 2 november 2016 Från trafikstrategi till cykelplan Varberg växer 2015-61 000 invånare 2030-80 000 invånare Staden utvidgas i alla väderstreck Stadsutvecklingsprojektet Varberg växer Väst - Stadsutvecklingsprojektet (Varbergstunneln,

Läs mer

Kallelse/underrättelse VARBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdag11 juni, klockan

Kallelse/underrättelse VARBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdag11 juni, klockan Kallelse/underrättelse 2019-06-11 VARBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdag11 juni, klockan 9 Plats Stadshus A, Sammanträdelokal A1 Ärenden 1.

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Remissyttrande plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Remissyttrande plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Sida 1 (6) 2015-11-03 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2015-11-26

Läs mer

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering?

Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? Vad vinner vi med ett sektorsövergripande arbetssätt i trafik- och stadsplanering? - Erfarenheter från Hållbart Resande i praktiken Tankesmedja 3 maj 2011, Hässleholm Björn Wendle, Trivector Idéskrift

Läs mer

PM: Alternativ användning av investeringar i regional plan

PM: Alternativ användning av investeringar i regional plan PM: Alternativ användning av investeringar i regional plan Hur kan planen bidra till uppfyllnad av klimatmålen år 2030 Trivector PM 2013:18 Rasmus Sundberg Katarina Evanth 2013-04-30 Alternativ användning

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan 2018-09-25 1 (12) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 1 oktober, kl. 9.00 Plats B3, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lennart Isaksson

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Stefan Engdahl Planeringsdirektör

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Stefan Engdahl Planeringsdirektör TMALL 0141 Presentation v 1.0 Stefan Engdahl Planeringsdirektör 2 Transportsystemet och samhällsutveckling 3 Ett tillgängligt Sverige Megatrender som förändrar samhället Fler bor i växande stadsregioner

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående att utvärdera buffeservering

Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående att utvärdera buffeservering 2017-06-19 Motion till fullmäktige angående att utvärdera buffeservering Motivering Buffeservering innebär att det serveras flertalet rätter och att eleverna utifrån dessa rätter själva väljer vad de vill

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen

1 2011-10-02. MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen 1 2011-10-02 MM = steg 1 i Fyrstegsprincipen Steg 1- åtgärder som påverkar transportbehovet och val av färdsätt Minska transportefterfrågan eller föra över till andra transportsätt. Transportbehov Samhällsplanering

Läs mer

Trafikplan Hässleholms stad, remiss. Remiss mars 2017 Drygt 20 inkomna synpunkter Sammanställning och kommentarer

Trafikplan Hässleholms stad, remiss. Remiss mars 2017 Drygt 20 inkomna synpunkter Sammanställning och kommentarer Trafikplan Hässleholms stad, remiss Remiss mars 2017 Drygt 20 inkomna synpunkter Sammanställning och kommentarer Synpunkter Länsstyrelsen ingen formell roll Positivt att arbeta kontinuerligt med översiktlig

Läs mer

Trafikpolicy för Sollentuna kommun

Trafikpolicy för Sollentuna kommun Trafikpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Trafik är inte bara bilar! För att bättre kunna möta framtidens utmaningar måste både cykel,- gång,- och kollektivtrafik utvecklas och göras mer attraktiva

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Verksamhetsplan för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst 2018

Verksamhetsplan för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst 2018 Verksamhetsplan för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst 2018 Bakgrund I juni 2015 beslutade kollektivtrafiknämnden att en kompetens- och projektplattform för Hållbart resande Hållbart

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 208 Dnr KS 2017/0414 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1.

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Svar på revisionsrapport om Våld i nära relationer

Svar på revisionsrapport om Våld i nära relationer Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-04-24 1 Ks 97 Dnr KS 2018/0115 Svar på revisionsrapport om Våld i nära relationer Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna yttrande daterat

Läs mer

Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun

Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun IDÉBESKRIVNING Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun 2013-03-26 Eva Scharin POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG. NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Svenska Cykelstäder. Verksamhetsplan för Antagen vid höstmöte 17 oktober 2017 VERKSAMHETSPLAN SVENSKA CYKELSTÄDER

Svenska Cykelstäder. Verksamhetsplan för Antagen vid höstmöte 17 oktober 2017 VERKSAMHETSPLAN SVENSKA CYKELSTÄDER Kansli Svenska Cykelstäder info@svenskacykelstader.se 073-324 77 84 Svenska Cykelstäder Verksamhetsplan för 2018 2019 Antagen vid höstmöte 17 oktober 2017 Introduktion Svenska Cykelstäder vill öka andelen

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens lokalförsörjning

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens lokalförsörjning Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-01-31 1 Ks 4 Dnr KS 2016/0556 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens lokalförsörjning Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. överlämna

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Maria Svenningsson, kommunsekreterare Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, 467. Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf

Maria Svenningsson, kommunsekreterare Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, 467. Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 1-11 Plats och tid Sammanträdesrum Varberg Event, kl. 8.00-9.00 Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12) Sammanträdesprotokoll 11 (12) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-02-12 9 Svar på motion (V) Satsa på säkerhet i trafiken (KS 2013.397) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att

Läs mer

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet #cykelstrategi Näringsdepartementet 1 Första nationella cykelstrategin Syftet

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2017

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2017 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2017 Inkomna frågor Inkommen fråga från Gunnar Brådvik (L) ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande Elin Gustafsson (S) angående biblioteket

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector

MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER. Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT I FYSISK PLANERING SVENSKA ERFARENHETER Trafikdage Aalborg, 27 Aug 2012 Björn Wendle, Trivector MOBILITY MANAGEMENT (MM) Är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka

Läs mer

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet Anna Johansson Infrastrukturminister #cykelstrategi Näringsdepartementet 1

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning Tema-PM inom Strukturbild Blekinge April 2019 Hur hänger det ihop? Samhällsplanering och samhällsutveckling är idag komplexa frågor med många olika aktörer

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

På Egna Ben- ett sätt att skapa Nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen

På Egna Ben- ett sätt att skapa Nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen På Egna Ben- ett sätt att skapa Nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen www.paegnaben.se Lisa Ström, Göteborgsregionens kommunalförbund Sara Hellgren, Trafikkontoret Göteborg Stad Vad pratar vi om? Hållbart

Läs mer

antagandeförslag TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN KORT VERSION

antagandeförslag TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN KORT VERSION antagandeförslag TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2013-2017 KORT VERSION 2012 Trafikplan för Eskilstuna kommun Trafikplanen för Eskilstuna kommun består av en strategidel med bland annat

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-29 1 Ks 209 Dnr KS 2017/0415 Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. lägga revisionsrapporten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Mål % enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33

Mål % enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33 Mål 2020 + 9% enheter mer hållbara transporter (Kollektivtrafik, cykel och gång) Minska biltrafiken till 630 mil/ person -65% CO2 per person 33 strategier 52 åtgärder 5 strategiområden (Hållbar fordonstrafik,

Läs mer

BILAGA 2. Till Trafikverket.se. Allmänt om projektet. Projektnamn. Projektnamn Skönberga 11:83. Senast ändrad :46. Verktyget. Version 1.

BILAGA 2. Till Trafikverket.se. Allmänt om projektet. Projektnamn. Projektnamn Skönberga 11:83. Senast ändrad :46. Verktyget. Version 1. BILAGA 2 Till Trafikverket.se Trafikalstringsverktyg - Skönberga 11:83 Användarhandledning (pdf) Visa resultat Visa indata Allmänt om projektet Projektnamn Projektnamn Skönberga 11:83 Egna kommentarer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Parkeringsstrategi 1(5)

Parkeringsstrategi 1(5) 1(5) Parkeringsstrategi Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2018/345 Kommunfullmäktige 2018-08-28 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Strategi Tillsvidare Revideringsansvarig

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Mobility management i byggskedet. En vägledning till vad, varför och hur

Mobility management i byggskedet. En vägledning till vad, varför och hur Mobility management i byggskedet En vägledning till vad, varför och hur Mobility management i praktiken Den här foldern är en vägledning till vad mobility management i byggskedet innebär i praktiken, det

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

REGIONAL CYKELPLAN. Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION

REGIONAL CYKELPLAN. Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION REGIONAL CYKELPLAN Strategi för ökad cykling i Västra Götalandsregionen REMISSVERSION CYKELN, EN DEL AV DET GODA LIVET 2 Skapa förutsättningar för ökad och säker cykling 3 VARFÖR SKA CYKLINGEN ÖKA? 4 SAMHÄLLSEKONOMISK

Läs mer

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun

Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2011/370-514 (KFKS 2012/296-514) Tekniska nämnden Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden tillstyrker att kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Bilaga 2. Åtgärdslista för remissvar Anvisning: Kolumnerna E, F och G fylls i med kryss (X). till åtgärden skrivs i kolumn H. Observera att åtgärdsförslagen kopplade till de olika utmaningarna redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan år 2019 för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst

Verksamhetsplan år 2019 för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst Verksamhetsplan år 2019 för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst Bakgrund I juni 2015 beslutade kollektivtrafiknämnden att en kompetens- och projektplattform för hållbart resande Hållbart

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet

Nationell strategi för ökad och säker cykling. Näringsdepartementet Nationell strategi för ökad och säker cykling Nationell strategi Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Hållbart resande väst. Fyrbodals infra/koll nätverk

Hållbart resande väst. Fyrbodals infra/koll nätverk Hållbart resande väst Fyrbodals infra/koll nätverk 2019-01-25 Agenda HRV 2019 HRVväxer KomiLand Frågor? Syfte Hållbart resande väst syfte är att få fler människor att resa hållbart. Vi vill få fler att

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Parkering i Botkyrka kommun

Parkering i Botkyrka kommun Parkering i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SBF/2012:54 Dokumentet är beslutat av: Samhällsbyggnadsnämnden Dokumentet beslutades den: 4 april 2017 Dokumentet

Läs mer

DEN GODA GRÖNA STADEN

DEN GODA GRÖNA STADEN DEN GODA GRÖNA STADEN INFORMATION OM KARLSTADS TRANSPORTSTRATEGI I ett stort antal kommuner arbetar man för fullt med att utarbeta kommunala transportstrategier. Bland dem som redan är klara finns Karlstad.

Läs mer

Planering i tidiga skeden

Planering i tidiga skeden Planering i tidiga skeden -exempel och erfarenheter från trafikkonsekvensbeskrivningar kommunal nivå Transportforum 2012 Björn Wendle, Trivector Planering i tidiga skeden Varför hållbara transporter i

Läs mer

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Lundaförslag Cykelväg Genarp - Kyrkheddinge

Lundaförslag Cykelväg Genarp - Kyrkheddinge Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 1(6) Hanna Zakrisson 046-359 47 84 hanna.zakrisson@lund.se Tekniska nämnden Lundaförslag Cykelväg Genarp - Kyrkheddinge Dnr TN 2019/0321 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse/underrättelse (26) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Tisdagen den 23 april, kl Plats B1,

Kallelse/underrättelse (26) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Tisdagen den 23 april, kl Plats B1, Kallelse/underrättelse 219-4-16 1 (26) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Tisdagen den 23 april, kl. 9. Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Karl-Johan

Läs mer

Hamn- och gatunämnden

Hamn- och gatunämnden Hamn- och gatunämnden 2019-04-23 1-21 Plats och tid B1, kl. 9.00-15.50 Ajournering för lunch kl. 12.00 ande Ersättare inte tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) ordförande

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer