Säger dom lax, ja då säger du Riesling. Säger dom lamm så säger du Ripasso. Nu går du ut och kör!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säger dom lax, ja då säger du Riesling. Säger dom lamm så säger du Ripasso. Nu går du ut och kör!"

Transkript

1 Instutitionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik C, 15 hp Rapport VT17 Säger dom lax, ja då säger du Riesling. Säger dom lamm så säger du Ripasso. Nu går du ut och kör! - En studie om det arbetsorganisatoriska lärandet inom Systembolagets försäljningsverksamhet. Författare: Sanna Dalmo Handledare: Jonas Risberg Examinator: Anne Berg

2 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att utveckla kunskap kring hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetarna inom Systembolagets försäljningsverksamhet. Arbetsorganisatoriskt lärande avses i denna studie som formellt-, icke-formellt- samt informellt lärande inom arbetsplatsen. För att besvara detta syfte har sex semistrukturerade intervjuer med butiksmedarbetare från Systembolaget genomförts. Det teoretiska ramverk som studien bygger på är Ellströms teori kring det anpassningsinriktade och det utvecklingsinriktade lärandet. Lärandet har studerats inom olika arbetsmoment: kundvärdsskap, kassahantering, öppning & stängning, introduktionsutbildningar, personalmöten & fokussamtal. Studiens resultat visar på att Systembolagets kunder ses som en viktig resurs för medarbetarnas arbetsorganisatoriska lärande. Detta genom att kunderna ställer mycket specifika och utmanande frågor till medarbetarna. En ytterligare viktig aspekt för det arbetsorganisatoriska lärandet är de introduktionsutbildningar som medarbetarna kallas till. En tredje viktig aspekt som identifierats är kunskapsdelningen mellan medarbetarna och dess kollegor. Medarbetarnas handlingsutrymme (de frihetsgrader en medarbetare har vad gäller tolkning och val av uppgifter/mål samt metodval för att lösa dessa) ser olika ut inom olika moment i arbetet. Inom momentet kassahantering har medarbetarna ett styrt och rutiniserat handlande, medan inom momentet kundvärdskap har de ett friare handlingsutrymme och man använder sig av ett mer reflektivt och kunskapsbaserat handlande. Momenten introduktionsutbildningar, fokussamtal och personalmöte samt kundvärdskap karaktäriseras med en jämn balans av det anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade lärandet. Inom momenten kassahantering och öppning och stängning råder det en dominans av det anspassningsinriktade lärandet. Nyckelord: Lärande, Kompetensutveckling, arbetsplatslärande, informellt lärande, formellt lärande, icke-formellt lärande. 2

3 Abstract The purpose of this study has been to develop knowledge about how work organizational learning looks for employees in Systembolaget's sales business. In this study, work organizational learning is understood as formal, non-formal and informal learning. To answer this purpose, six semi- structured interviews with sale business employees from Systembolaget have been implemented. The theoretical framework on which the study is based is Ellström's theory of reproductive and development-oriented learning. Learning has been studied in different areas of work: costumer hosting cash management, opening and closing, introductory training, staff meetings and focus discussions. The study's results indicate that Systembolaget's customers are seen as an important resource for employees work organizational learning. This is because the customers ask very specific and challenging questions to the employees. An additional important aspect of work organizational learning is the introductory education to which the employees are called. A third important aspect identified is the division of knowledge between the employees. The employees' scope of action looks different in different areas of work. Within the moment of cash handling, employees have a steered and routine action, while within the customer service environment, they have a freer space for action and use a more reflective and knowledgebased action. Moments of introductory education, staff meetings, as well as customer hosting are characterized equally by reproductive and development-oriented learning. Within moments of cash management and opening and closing, there is a dominance of reproductive learning. Keywords: Learning conditions, development, workplace learning, informal learning, formal learning, non-formal learning. 3

4 Innehåll 1.1 Syfte och frågeställningar Avgränsningar Bakgrund Organisationsbeskrivning samt samhällsåtagande Sökprocess Villkor för lärande i arbetslivet Utmanande arbetsuppgifter Oklarheter Socialt stöd och feedback Förhållandet mellan medarbetare och ledning Förändringar Vad som påverkar medarbetarnas engagemang för lärande i arbetslivet Lära individuellt, lära tillsammans och lära av andra Förutsättningar för att kompetensutveckling ska resultera i lärande Sammanfattande avslutning Teori Anpassnings - och utvecklingsinriktat lärande Handlingsutrymme och lärande - fyra handlingsnivåer Produktionens - och utvecklingens logik Avslutning - Lärandet ur dess positiva och negativa perspektiv Metod Metodansats Forskningsdesign Undersökningsmetod Utformning av intervjuguide Urvalsprocess Presentation av informanterna Tillvägagångssätt Databearbetning och analysmetod Kvalitetskriterium Generaliserbarhet Etiska överväganden Metoddiskussion Resultat och analys Arbetsmoment

5 5.1.1 Kundvärdskap Personalmöten och Fokussamtal Introduktionsutbildningar Kassahantering Öppning och Stängning Diskussion Vilka informella, icke-formella och formella lärandeformer lyfter medarbetarna fram som betydelsefulla för det arbetsorganisatoriska lärandet? Hur ser medarbetarnas handlingsutrymme ut i arbetet? Hur karaktäriseras det arbetsorganisatoriska lärandet i termer av anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande? Förslag på vidare forskning Referenslista Bilaga Bilaga Bilaga

6 1. Inledning Principen om ett livslångt lärande har varit en del av samhällsdebatten ända sedan 1960-talet (Rubensson, 1996). Tankar och idéer om att lärandet fortgår även efter att skolbänken lämnas och sedan pågår genom hela livet har påverkat såväl vuxenutbildningen som de arbetsorganisatoriska förutsättningarna för lärande i arbetslivet. Även forskning - och utbildningsdebatten som tidigare riktat en stor uppmärksamhet till formella läraktiviteter har i och med den förändrade synen på lärandet kommit att fokusera mer och mer på det vardagliga lärandet i arbetslivet (Ellström, 1996). En förändring i synen på lärandet speglas inte endast genom ovanstående samhällsperspektiv utan även ur ett organisationsperspektiv. Att kontinuerligt anpassa och förnya sig till föränderliga omvärldskrav har kommit att bli ett överlevnadsvillkor som organisationer ständigt får förhålla sig till (Ellström, 1996). Dock måste de inte endast anpassa sig till dessa omvärldskrav i syfte att vara konkurrenskraftiga på produktmarknaden. Man behöver dessutom vara attraktiv som arbetsgivare på arbetsmarknaden för att locka till sig rätt kompetens till organisationen. Det här anses speciellt viktigt med tanke på att dagens Sverige präglas av en rådande högkonjunktur där arbetsmarknaden som förr ansågs tillhöra arbetsgivarna nu mer och mer styrs av arbetstagarnas villkor och preferenser (Nilsson, 2016). Principer om att kunna utvecklas, lära och stimuleras i arbetslivet har länge setts som villkor och preferenser hos arbetstagare som söker sig till nya arbetsplatser (Dilschmann&Berg, 1996). För att dels kunna bemöta dessa behov och för att själva kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden krävs det att organisationerna skapar förutsättningar för en god lärandemiljö som både leder organisationen och dess medarbetare framåt (Ellström, 1996). Förutom att belysa vikten av det livslånga lärandet ur ovan nämnda samhälls- och organisationsperspektiv bör det även uppmärksammas hur betydelsen av det livslånga lärandet även gäller för den enskilda individen. Detta har till exempel kommit att understrykas av bland annat Europeiska Kommissionen. Europeiska Kommissionen har sedan år 2006 satt upp direktiv för det livslånga lärandet. Man menar att samtliga individer behöver utveckla färdigheter och kompetenser genom hela livet. Syftet med dessa direktiv är inte enbart att man ska kunna utnyttja sin personliga potential till fullo och aktivt kunna delta i samhället man lever i, utan även för att man som europeisk medborgare ska få en ökad chans att lyckas på en arbetsmarknad som ständigt är i förändring (Europeiska Kommissionen, 2007). Den här studien kommer att behandla frågan om hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom Systembolagets verksamhet. Begreppet arbetsorganisatoriskt lärande används i den här studien som ett begrepp som omfattar såväl informellt lärande, ickeformellt lärande samt formellt lärande inom arbetslivet. Verksamheten vid Systembolagets butiker är lik många andra försäljningsverksamheter. Utöver att fungera som stöd och ge kunderna service krävs också kunskaper om produkterna. Dessutom präglas de butiksanställdas arbete i den här verksamheten, precis som vid många andra, av högt 6

7 arbetstempo och krav från både kunder och butiksledning. Men verksamheten skiljer sig också från andra försäljningsverksamheter i det avseendet att de har ett samhällsuppdrag och ett tydligt försäljningsansvar. Utöver de självklara lämplighetskontrollerna vid kassan ska medarbetarnas kunskaper vara en grund för att kunderna gör mer medvetna och hälsosamma val (Systembolaget, 2015). Det senare medför att Systembolaget kan betraktas som en tydlig pedagogisk verksamhet med utbildning och fostran som centrala aktiviteter/syften. Medarbetarna verkar i en organisationsmiljö där både ett effektivt och tillförlitligt agerande är av vikt samtidigt som de ska kunna leva upp till sitt försäljningsansvar genom betydelsefulla verktyg som lärande och utveckling. Verksamheten kan därför ses som komplex och tvåsidig i de lärandevillkor som existerar, vilket utgör ett intresse för att undersöka hur medarbetarnas arbetsorganisatoriska lärande ser ut inom denna verksamhet. Det finns en mängd olika förutsättningar för hur medarbetare utvecklas och lär. Ellström (1992; 1996; 2004) talar bland annat om anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. Man kan kortfattat beskriva det anpassningsinriktade lärandet som en typ av reproduktivt lärande där man löser situationer efter redan givna rutiner och instruktioner för att få ett så effektivt och tillförlitligt utförande som möjligt (Ellström&Hultman, 2004). Det utvecklingsinriktade lärandet ses mer som en nyskapande process där individens egna tankar och reflektioner står i centrum för att bemästra situationer och uppgifter (Ellström, 1992). Ellström menar dock att dessa två inriktningar inte bör ses som olika typer av lärande utan det är mer fördelaktigt att se dom som två komplementära aspekter av lärande som samexisterar. Beroende på verksamhetens lärandevillkor kan den ena eller den andra typen av inriktning vara den mest framträdande och betydelsefulla (Ellström&Hultman, 2004). 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att utveckla kunskap kring hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom Systembolagets försäljningsverksamhet. För att konkretisera studiens syfte utformas följande frågeställningar: Vilka informella, icke-formella samt formella lärandeformer lyfter medarbetarna fram som betydelsefulla för det arbetsorganisatoriska lärandet? Hur ser medarbetarnas handlingsutrymme ut i arbetet? Hur karaktäriseras det arbetsorganisatoriska lärandet i termer av anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande? 1.2 Avgränsningar Syftet för den här uppsatsen är att utveckla kunskap kring hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom Systembolagets försäljningsverksamhet. Därav har chefer och medarbetare inom Systembolagets andra verksamheter uppfattningar och perspektiv lämnats åt sidan. Systembolagets försäljningsverksamheter är uppdelade i norr och syd. Fokus har endast lagts på regionalområdet syd med anledning av att geografisk placering inte ansetts vara av betydelse för studiens syfte. Däremot har medarbetare inom 7

8 olika försäljningsverksamheter inom regionalområdet syd undersökts då framförallt storlek och butiksstruktur kan anses ha inverkan på lärandevillkor i dom olika verksamheterna. 1.3 Bakgrund För att läsaren på bästa sätt ska ta till sig denna studie samt på ett tydligare sätt förstå ståndpunkten för studiens relevans inom forskningsfältet ges nedan bakgrundsfakta om Systembolaget som verksamhet samt varför deras arbetssätt är unikt till skillnad från andra försäljningsverksamheter Organisationsbeskrivning samt samhällsåtagande För att begränsa alkoholens negativa inverkningar i samhället grundades Systembolaget år Systembolaget har sedan dess varit ett statligt detaljhandelsmonopol som bedriver alkoholförsäljning utan vinstintresse i Sverige. Man har i dagsläget cirka 5400 anställda runt om i landet. Vidare finns 438 butiker och cirka 500 ombud. Systembolaget ägs till hundra procent av svenska staten och nedan ges en bild av företagets organisationsstruktur: Bild 1: Systembolagets organisationsstruktur Tillsammans jobbar de olika delarna i organisationen för att hindra alkoholens negativa inverkningar i Sverige. De olika delarna i organisationen jobbar på flera olika sätt för denna begränsning och mitt fokus i denna studie kommer endast att uppmärksamma södra försäljningsområdet. Både det södra försäljningsområdet och det norra 8

9 försäljningsområdet begränsar alkoholens negativa inverkningar i Sverige på flera sätt. Det först och främst genom den begränsade tillgängligheten butiksverksamheterna för med sig i form av öppettider och geografisk etablering. Vidare är även tillvägagångssättet personalen jobbar på en bidragande faktor till denna begränsning. Samhällsuppdraget man åtagit sig innebär att man ska sälja med ansvar. Det innebär som tidigare nämnt att man att man ska ge sina kunder en god service - men - utan att vilja sälja så mycket. Man ska exempelvis inte sälja mer till kunden än vad kunden från början hade tänkt att köpa (Systembolaget, 2015). Med service menar man inte bara den aspekt att finnas till som någon slags hjälpreda för kunden - utan även att personalen ska kunna sprida sin kunskap så att kunden i sin tur gör ett mer medvetet och hälsosamt val (Systembolaget, 2015). 9

10 2. Lärande i arbetslivet Nedan följer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning som har relevans kring studiens problemområde; arbetsorganisatoriskt lärande. Områden som redogörs är Villkor för lärande i arbetslivet, Vad som påverkar medarbetarnas engagemang för lärande i arbetslivet, Lära individuellt, lära tillsammans och lära av andra samt Förutsättningar för att kompetensutveckling ska resultera i lärande. 2.1 Sökprocess För att få information om ämnet arbetsorganisatoriskt lärande från tidigare forskning har jag använt mig av Uppsala universitets bibliotekskatalog samt databaserna ERIC (Education Resources Information Center), SwePub (Swedish Publications) och Libris. Sökorden som använts är informal learning, benefits workplace learning, formal learning, learning environment at work, formal learning at work, factors that influence informal learning, informellt lärande samt lärandevillkor på arbetsplatsen. Tidigare forskning har för avsikt att läsaren ska få en översikt kring fenomenet lärande i arbetslivet samt hur det kan te sig socialt och vilka faktorer som påverkar detta lärande. 2.2 Villkor för lärande i arbetslivet Arbetsplatsen har länge setts som en miljö för tillämpning av kunskaper. Detta fokus och intresse har efter tid förändrats till att mer ses som en miljö eller kontext för lärande (Harteis & Billet, 2008). I denna kontext finns förhållanden och förutsättningar som hindrar eller möjliggör lärande, på samma sätt som att arbetets utförande villkoras av faktorer hos arbetstagarna (Ellinger, 2005; Ellström, 2004; Berg&Chyung, 2008). Nedan presenteras fem avsnitt som redogör för olika typer av lärandevillkor i arbetslivet Utmanande arbetsuppgifter Ellström (1992; 2004) framlyfter arbetsuppgifternas komplexitet som ett av dessa villkor som påverkar lärandet. Han refererar vidare det begreppet till en uppgifts lärandepotential. Den viktigaste aspekten av lärandepotentialen hos en uppgift är huruvida dess kvalifikationskrav är tillräckligt höga. Med andra ord; att uppgiften för med sig någon typ av utmaning hos individen. En alltför hög grad av komplexitet hos uppgiften kan dock lätt leda till stress och sämre prestation, på samma sätt som en för låg komplexitet lätt resulterar i enformighet och snabbt uttömmande lärandepotential Oklarheter Andra typer av villkor från mer formella utgångspunkter i en organisation är de mål, befogenheter, policys, regler och bestämmelser man har att följa. Ellström (2004) poängterar att ju tydligare målen och designen för arbetsprocessen är ju mindre utrymme ges för medarbetare att själva pröva sig fram och utvecklas. Ellström (2004) beskriver att en oklarhet kring mål, regler samt arbetsprocesser kan leda till ett mer utvecklande lärande. Denna oklarhet kan frambringa diskussioner och konflikter om vilka arbetsmetoder och mål som ska gälla. Argyris och Schön (1996) menar dock att dessa diskussioner och konflikter inte 10

11 nödvändigtvis behöver uppstå på grund av oklarheter, utan även av generella ifrågasättanden av de grundläggande värdena och grundantagandena bakom även klara mål och metoder Socialt stöd och feedback Ytterligare villkor av vikt menar många forskare vara socialt stöd och feedback. Möjligheten att få delta i professionella diskussioner (Kerr & Jerminer, 1978; Skule, 2004), liksom möjligheten att få orienteras i arbetet av mer erfarna medarbetare är viktiga faktorer för lärande (Billett, 1999). Man använder även begreppet feedback inom två olika rumsdimensioner. Den ena utgår från situationer runt arbetet, exempelvis via konferenser, stödnätverk, professionella organisationer och mentorer (Skule, 2004). Varav den andra utgår från feedback genom arbetet. Säljö (2000) framhäver bland annat begreppet scaffolding där stöttning och hjälp från kollegor och chefer är av betydande del för att klara av problem i arbetet. Vidare kan en skiljelinje dras mellan feedback på en horisontell medarbetarnivå samt en vertikal feedback i form av feedback från ledning och chefer, varav båda anses vara betydelsefulla för lärandet (Karasek & Thorell, 1990; Doornbos, Simons och Denessen, 2008) Förhållandet mellan medarbetare och ledning Ledning samt formella förhållanden mellan chefer och medarbetare är en annan grupp av villkor som påverkar lärandet. Att ge anställda möjlighet till att delta i olika påverkansprocesser som till exempel beslutsfattning och problemlösning är av betydande roll. Även underlättande åtgärder från ledningen gällande läraktiviteter är viktigt, allt från uppmuntran till informellt lärande samt mandat för det formella lärandet (Ellinger 2005, Ellström 2004, Skule 2004). Att ha egenkontroll i arbetet kan vara av betydande faktor i avseendet utifrån ett ökat självstyre och mer breda arbetsuppgifter i anslutning till arbetet. Att man helt enkelt får ett större aktivitetsspelsutrymme inom arbetet (Aronsson, 1987). Ur ett kollektivt perspektiv kan utveckling mot mer självstyrande grupper även ses som en bidragande faktor (Eriksson, 1991) Förändringar Frekventa förändringar i arbetet anses även det som ett stimulerande villkor för lärande (Skule, 2004). Hur ofta förekommande dessa är, vilken art de är av och om dessa berör delar eller helheten av arbetet är i sin tur aspekter som påverkar lärandets utfall (Wood, 1986). Dessa förändringar kan till exempel visa sig i en arbetsuppgifts dynamiska komplexitet. Tidigare mönster som skiftar mer eller mindre långsamt under en period kan till exempel tas form i denna dynamiska komplexitet menar Wood (1986). Förändringstryck kan även visa sig genom ett externt förändringsmönster mot hela branscher, organisationer och yrkesgrupper som dessa ofta behöver anpassa sig till. Förändringstrycket kan också vara av intern art genom till exempel jobbrotation, lärlingskap och trainees, det vill säga personer som roterar runt olika avdelningar och befattningar i en organisation för att få kunskap om den (Simon, 1991). 11

12 2.3 Vad som påverkar medarbetarnas engagemang för lärande i arbetslivet Berg och Chyung (2008) redogör kring viktiga faktorer som påverkar hur mycket medarbetare engagerar sig i sitt informella lärande. Intresset för det aktuella yrkesområdet, tillgång till dator och teknologi samt även personlighet hos individerna visade sig vara betydande egenskaper för att främja detta engagemang. Vidare fick man fram resultat som visade på vilka informella läraktiviteter som var de mest använda inom arbetet. I topp hamnade reflektion över tidigare erfarenheter och tillvägagångssätt följt av prata med kollegor på plats, lära av sina egna misstag och . Man framhäver att det finns en mängd olika informella läraktiviteter samt påverkansfaktorer för medarbetarnas engagemang i sitt egna lärande och man menar att den rankade listan över informella läraktiviteter kan vara till stor nytta för organisationer som vill främja informellt lärande på arbetsplatsen. I en studie utförd av Doornbos, Simons och Denessen (2008) visades även att ett relativt högt arbetstryck fick informanterna att engagera sig mer i informella läraktiviteter. Lohman (2005) lyfter även fram faktorer som påverkar medarbetares deltagande i informella läraktiviteter. Två faktorer som man fann hindra medarbetares engagemang i det informella lärandet var tidsbrist och distansering från kollegors arbetsområden. Vidare presenteras ett flertal faktorer som visat sig höja medarbetarnas engagemang för informellt lärande, bland annat; kärlek och intresse för sitt yrke, strävan efter professionell utveckling, initiativtagande samt omhändertagande och utåtriktad personlighet. Man argumenterar i studien för att ge medarbetarna mer egentid i arbetet för en möjlighet till ökad interaktion mellan kollegor. Även en större tillgång till teknik och kunskapskällor (tidningar, datorer, internet etc.) för att främja engagemanget för det informella lärandet på arbetsplatsen. Baumgarten (2006) lyfter även fram vilka faktorer som påverkar industriarbetares deltagande i olika typer av formella läraktiviteter på dess arbetsplats. Resultatet visade bland annat på att de som visade högst engagemang för dessa formella aktiviteter motiverades av att få jobba med mer varierande arbetsuppgifter, intressantare arbetspositioner, högre lön och önskan för personlig utveckling. 2.4 Lära individuellt, lära tillsammans och lära av andra I en kvantitativ studie utförd av Doornbos, Simons och Denessen (2008) påvisar man hur det informella lärandet förhåller sig inom den holländska polisen. Man har som utgångspunkt att lärandet sker ur tre aspekter; (1) individuellt lärande, (2) lärande tillsammans och (3) lärande från andra. Ur aspekten individuellt lärande menar man att det inte finns någon direkt social interaktion kopplad till lärandet. Exempel på det är när en individ reflekterar individuellt kring arbetssituationer för att förstå vad som har hänt och vad han eller hon kan lära av det. Ur fallet lärande tillsammans bidrar individen och dess interaktionspartner(s) till varandras lärande. Båda parter kan samtidigt bidra till uppbyggnaden av kunskap men det är även möjligt att ett kunskapsutbyte kan inträffa. Den här typen av lärande kan drivas av ett gemensamt intresse och vara problemorienterat. Inom aspekten att lära från andra så är det själva interaktionen i sig som bidrar till ett lärande för individen, men inte nödvändigtvis för den andra interagerande. Lärandet uppstår alltså inom en enkel riktning. 12

13 Doornbos et al (2008) särskiljer även på fyra typer av interaktionspartners. Man menar att typen av interaktion påverkas av vilken ställning de som interagerar har till varandra. Man kategoriserar först interaktionspartners inom förhållandeställningarna (1) inom arbetsplatsen och (2) utanför arbetsplatsen. Inom arbetsplatsen förhåller sig tre olika hierarkiska positioner till lärandet och interaktionen, vilka kan vara; högre, samma och lägre. Man menar att denna variation i positioner också ger upphov till skillnader i inlärningsmöjligheterna. Man framhåller att interaktionen mellan den lärande och en från en högre position ofta förbättrar lärandet då den högre positionen ofta är mer kunnig inom det specifika innehållsområdet. Interaktion mellan personer med samma nivås-position kan bidra till lärande genom diskussion och utvärdering, samråd och eftertanke. Lärande genom interaktion med en lägre position (t. ex ny kollega eller praktikant) kan uppstå genom frågor, eller att den andra interkationsparten hjälper till med att komma med innovativa idéer. Inom kategorin (2) utanför arbetsplatsen ingår människor utanför den primära arbetsplatsen; familjemedlemmar, partners, vänner, kunder och människor inom andra organisationer (exempelvis leverantörer). Denna kategori har visat sig spela en viktig roll för arbetsrelaterat lärande av tidigare studier. Lärandet genom interaktionen här kan uppstå genom många olika sätt, exempelvis genom; uppdatering av viktig information för sitt arbete från professionella nätverk samt lära av duktiga leverantörer och kunder. Studiens resultat visade bland annat att arbetstagarna i hög grad lär från kollegor på samma nivå och tillsammans med andra. Att lära sig från personer utanför organisationen samt individuellt var det även många som upplevde sig göra. Dock upplevde man sig mer sällan lära från nya och mindre erfarna kollegor (Doornbos et al, 2008). 2.5 Förutsättningar för att kompetensutveckling ska resultera i lärande Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) redogör för viktiga förutsättningar som krävs för att kompetensutveckling ska resultera i lärande. Man framhäver tid för reflektion samt ledarskap som självklara och viktiga faktorer men även fem andra förutsättningar; handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, organisationskultur som stödjer lärande och förändring samt individens lust och engagemang att lära. Handlingsutrymme beskrivs som vilken grad ens arbete är rutinbaserat och styrt. Nilsson et al (2011) menar att ju större ens handlingsutrymme är desto större är chansen för lärande och vice versa. Interaktionsutrymme innebär att man har möjlighet till att kunna samverka med kollegor. En viktig del för att det interaktionsutrymme som existerar ska kunna ge effekt är sammansättningen av det arbetslag man tillhör. En balans mellan likhet och olikhet i gruppen är att föredra. Utbildningsmöjligheter skiljer sig mellan organisationer utifrån exempelvis storlek, omsättning, policy och resurser och påverkar därmed individens deltagande i utbildningsaktiviteter. Vidare är även organisationskulturen en viktig förutsättning för att lärande ska se. Arbetsplatsnormer som inte värderar utvecklingsmöjligheter samt individuellt ansvar för lärande kan hindra lärandet. Ett klimat som snarare uppmuntrar kritisk reflektion och ifrågasättande, där det inte är hela världen om någon begår ett misstag eller har en avvikande uppfattning bör framhållas för att lärande ska ske. Individens lust och engagemang 13

14 för lärande är även det en grundförutsättning för att lärande ska kunna komma till stånd över huvud taget. Lusten och engagemang för att lära kan i sin tur påverkas av social bakgrund, ekonomiska och politiska förhållanden, tidigare erfarenheter av utbildning samt dess egna utbildningsnivå. 2.6 Sammanfattande avslutning Ovanstående genomgång påvisar såväl gemensamma nämnare samt splittringar. För att medarbetare ska engagera sig i läraktiviteter inom arbetslivet har ett intresse för sitt yrkesområde bland annat varit en återkommande drivande faktor. Vidare råder även konsensus kring att feedback på alla dess nivåer är ett centralt villkor för lärande. Det råder heller ingen tvekan om att ett annat viktigt lärandevillkor är möjligheten att kunna orienteras av mer erfarna individer inom arbetet, såväl från chefer som kollegor. En splittring verkar dock existera kring tid för det informella lärandet. Det i avseende att ett arbetstryck verkar stimulera det informella lärandet samtidigt som det framhävs att tid behöver avsättas för att främja det informella lärande. Den tidigare forskningen kommer vara intressant för denna studien på flera sätt. Inom många delar av denna översikt kan man finna stöd för att förstå det empiriska materialet bättre. Doornbos et al (2008) tar exempelvis upp lärandet i interaktion mellan medarbetare och individer utanför arbetsplatsen, vilket är intressant i förhållande till den här studien då det kan anses vara ett betydande lärandeverktyg för medarbetare inom just Systembolaget. Vidare redovisas även flertalet olika lärandevillkor som utgör en positiv lärandemiljö. Även det ses som väl sammankopplat till denna undersökning då den ämnar att undersöka hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom en viss lärmiljö; Systembolaget. Med bakgrund till detta kommer den här studien att åstadkomma ett ytterligare bidrag inom forskningsfältet. Systembolaget som verksamhet, med dess unika fostransaktiviteter- och syften, är relativt outforskat inom området vilket denna studie kommer att tillföra kunskap inom. 14

15 3. Teori Syftet med den här studien är att utveckla kunskap kring hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom Systembolaget. För att kunna undersöka och tolka min empiri utgår jag från ett sammansatt teoretiskt ramverk. Jag har valt att utgå från Ellströms teori om anpassningsinriktat - samt utvecklingsinriktat lärande. Ur det perspektivet ser man på lärandet som en process som antingen är nyskapande eller reproduktiv. Dessa lärandeaspekter har av Ellström samt många andra forskare givits många olika namn såsom första- och andra ordningens lärande samt reproduktivt och kreativt lärande. Dessa olika benämningar kan lätt skapa förvirring, därmed har jag valt att endast utgå från begreppen anpassningsinriktat samt utvecklingsinriktat lärande. Jag har delat upp teoridelen i tre underrubriker som jag finner vara mest relevanta för studiens syfte och problemområde. Dessa rubriker är Formellt, icke-formellt och informellt lärande på arbetsplatsen, Anpassnings - och utvecklingsinriktat lärande, Handlingsutrymme och lärande - fyra handlingsnivåer samt Produktionens - och utvecklingens logik. 3.1 Formellt, icke-formellt och informellt lärande på arbetsplatsen När man talar om lärande brukar man särskilja formellt, icke-formellt och informellt lärande (Ellström, 1996). Exempel på formellt lärande är utbildningssituationer som ofta är förknippade med traditionell salsundervisning, till exempel föreläsningar och kurser. Det som utmärker det formella lärandet är att det finns i förväg planerade mål och tillvägagångssätt. Ellström (1996) har studerat individens lärande i samband med formell utbildning och sett hur individen inte alltid lär in den information som presenteras. Dessutom är det inte alltid möjligt att överföra all kunskap till arbetslivet. Formell utbildning är alltså inte alltid en tillräcklig kunskapskälla. Det är därför av vikt att det existerar icke-formellt lärande samt informellt lärande på arbetsplatsen som potentiella lärandekällor. Icke-formellt lärande kräver lägre grad av organisering men kan ändå bidra till att lärande sker. Exempel på sådana aktiviteter är konferenser, handledning (utvecklingssamtal) och självstudier. Det informella lärandet kan därmed vara ett avgörande komplement för att medarbetare skall kunna upprätthålla sin yrkeskunskap. Nilsson et al definierar informellt lärande som en process där individen förvärvar nya attityder, värderingar, talanger och kunskaper utifrån dagliga erfarenheter. Informellt lärande sker i vardagssituationer och i det dagliga arbetet. Informellt lärande är det lärande som sker utanför utbildning och kurser. Det handlar om att individer kan lär sig något nytt var som helst och hur som helst oberoende av en formell utbildningssituation (Nilsson et al, 2011). 3.2 Anpassnings - och utvecklingsinriktat lärande Ellström (1992) gör en distinktion mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Utgångspunkten för denna distinktion är förhållandet mellan den lärande individen och den kontext i vilken lärandet sker. Lärandet påverkas alltså av sammanhanget och individens samspel med sin omgivning (Ellström, 1992). Det anpassningsinriktade lärandet utgår från att individen lär i förhållande till en kontext där arbetsuppgifter, mål, rutiner och andra förutsättningar antas på förhand vara givna. Dessa förutsättningar är inte önskvärda, eller 15

16 möjliga för individen att ifrågasätta, kritiskt analysera och eventuellt försöka att påverka. Fokus ligger i att inrätta färdigheter som kan utföras mer eller mindre rutiniserat (Ellström,1992). Ellström och Hultman (2004) menar även att ett anpassningsinriktat lärande innebär ett tydligt fokus på förbättring och effektivisering snarare än på en genomgripande omprövning och förändring. Det karakteristiska för det utvecklingsinriktade lärandet är istället att individen lär i ett sammanhang där individen har möjlighet att tolka, identifiera, ifrågasätta, reflektera och formulera arbetsuppgiften på egen hand för att sedan utföra den. Man har ett analytiskt och prövande förhållningssätt till mål, arbetsuppgifter och andra förutsättningar (Ellström, 1992). Man kan även se lärande i detta hänseende ur en utförandedimension där individen har möjlighet att pröva och utveckla nya metoder och arbetssätt (Ellström & Hultman, 2004). En ytterligare precisering av distinktionen mellan ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande är först och främst att se dessa som komplementära och parallellt existerande aspekter av lärande där påverkan av vilka lärandevillkor som råder i situationen också påverkar vilken av aspekterna som är mer eller mindre framträdande och dominerande. Vidare kan dessa begrepp uppfattas som två grovt extrema kontraster som är opreciserade till sin karaktär. Man bör alltså framhålla mellanliggande former av lärande. En sådan mellanliggande form kan exemplifieras med vad som kallas ett produktivt lärande (Ellström & Hultman, 2004). Det kan även framhävas att dessa former av lärande lätt per automatik kan förknippas med positiva respektive negativa innebörder av lärande. Det anpassningsinriktade lärandet kan antyda en negativ klang samtidigt som det utvecklingsinriktade lärandet på samma vis kan inge en positiv klang. Hultman och Ellström (2004) menar därför att det bör framhållas att ett anpassningsinriktat lärande med perspektivet i att exempelvis lära sig förstå och behärska nya typer av uppgifter och situationer i en verksamhet i grunden är ett positivt lärande (bemästringslärande). Samtidigt som det utvecklingsinriktade lärandet kan få en negativ karaktär om det alltför mycket fokuserar på omprövning, flexibilitet och kontinuerlig förändring. Det kan i sin tur medföra känslor av bland annat oro, osäkerhet och otillräcklighet (Hultman & Ellström, 2004). Nedan följer en bild som illustrerar hur det anpassningsinriktade - och det utvecklingsinriktade lärandet skiljer sig samt kompletterar varandra. Den visar hur det anpassningsinriktade lärandet behövs för att kunna lösa på förhand bekanta och rutinmässiga uppgifter medan det utvecklingsinriktade lärandet behövs för att ha en förmåga att klara av att identifiera och lösa nya typer av situationer/problem, samt för att förstå större sammanhang. Det centrala är att belysa vikten hur de båda är betydelsefulla aspekter som samexisterar och kompletterar varandra. 16

17 Bild 2. Hur läraspekterna skiljer - och kompletterar varandra 3.3 Handlingsutrymme och lärande - fyra handlingsnivåer Ett ytterligare sätt att förstå det utvecklingsinriktade och det anpassningsinriktade lärandet är att ta utgångspunkt i det handlingsutrymme som finns i en lärandesituation. Med handlingsutrymme menar Ellström (1992) de frihetsgrader som individen har vad gäller tolkning och val av uppgifter/mål, metoder för att lösa dessa och till sist värderingen av de resultat som uppnås. Individens handlingsutrymme är alltså nära sammankopplat till lärande och Ellström (1996) tar upp fyra olika handlingsnivåer: 1. Rutiniserat handlande 2. Regelbaserat handlande 3. Kunskapsbaserat handlande 4. Reflektivt handlande Ett rutiniserat handlande innebär att individen utför handlingar per automatik och en låg medveten kontroll. Det kan ibland vara svårt att veta vilken kunskap som handlandet bygger på. Man kan istället i viss mening tala om ett handlande som baseras på implicit kunskap. Vi kan ofta utföra det smidigt och utan en vidare ansträngning. Denna typ av handlande är ytterst nödvändig, inte minst i komplexa situationer. Mänskligt handlande och beslutsfattande begränsas till vilken kunskap vi besitter. Tankeverksamhet är kostsamt för såväl individer, grupper och organisationer. Det kostar både tid och ansträngning. Därför kan det rutiniserade handlandet avlasta individen och frigöra mentala resurser för andra ändamål (Ellström, 1996). Det regelbaserade handlandet bygger på medvetna regler och individen måste veta vilka regler som ska tillämpas. Dessa regler kan bland annat vara utformade efter instruktioner men även av slutsatser som dragits av tidigare erfarenheter eller av en konkret problemlösning i en specifik situation. De regler som styr handlandet kan individen oftast redogöra för. Ett kunskapsbaserat handlande styrs av en medvetenhet och ett analytiskt tänkande. Att reflektera kring tidigare erfarenheter från sin omgivning är vad analysen utgår ifrån. Den här typen av handlande krävs framförallt i nya, okända situationer. Dock även i välkända situationer där problem uppstår som inte går att lösas med gamla rutiner och metoder. Det reflektiva handlandet bygger på en kontinuerlig reflektion över den specifika 17

18 uppgiften. I den här typen av handlande behöver individen tänka i alternativa termer och kritiskt analysera förutsättningarna för handlandet (Ellström, 1996). Förhållandet mellan de fyra handlingsnivåerna bör ses ur en komplementär aspekt. De utesluter inte varandra och man kan till och med ibland utföra ett arbete parallellt på flera nivåer. Ellström (1996) menar att det rutiniserade eller regelbaserade handlandet är ett verksamt sätt att smidigt hantera återkommande uppgifter och välkända situationer. Den typen av handlande är ett väl fungerande sätt att verka på tills problem eller en okänd situation uppstår. Då krävs istället en förmåga till ett kunskapsbaserat och/eller reflektivt handlande. Ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande kräver att man har en relevant kunskap om uppgiften och att man är medveten om orsakssammanhang och innebördsstrukturer som är av betydelse för att förstå problemet/situationens uppkomst och för att orientera det fortsatta handlandet. Vidare ses även dessa handlingsnivåer ur en komplementär aspekt ur avseendet att det rutiniserade och regelbaserade handlandet behövs för att få fungerande rutiner och arbetssätt medan de reflektiva och kunskapsbaserade handlandet behövs för att förbättra och förnya rutiner och arbetssätt. Nedan följer en bild hur dessa nivåer samverkar och kompletterar varandra. Bild 3: Hur handlingsnivåer samverkar och kompletterar varandra 3.4 Produktionens - och utvecklingens logik De två olika aspekterna av lärande har kommit att generaliseras från att verka på individnivå till att även gälla verksamhetsnivå (Ellström & Hultman, 2004). Det betyder att en hel del organisations - och verksamhetsaspekter har kommit att inkluderas i begreppen som Ellström ur detta organisationsperspektiv kallar för produktionens och utvecklingens logik. Dessa logiker bygger på den tidigare beskrivningen av distinktionen mellan det anpassningsinriktade - och det utvecklingsinriktade lärandet. Produktionens logik utgår från en strävan att ha ett så tillförlitligt och effektivt utförande av en uppgift som möjligt. Önskvärt är även att utförandet är så stabilt som möjligt över tid. För att uppnå denna tillförlitlighet och effektivitet i utförandet är det av central betydelse att minska variation vad gäller kunskap och handlingsmönster inom och mellan individer i en verksamhet. Man vill med andra ord främja en homogenitet i utförandet. I samma riktning betonas betydelsen av konsensus vad gäller mål och arbetsformer, standardisering, stabilitet 18

19 och undvikande av osäkerhet inom verksamheten (Ellström & Hultman, 2004). Idealet är en likatänkande verksamhet där medarbetarna så fort som möjligt tillägnar sig koden och därmed lär sig vad som gäller och hur man får bör eller måste förhålla sig i olika situationer. Det handlar om att så snabbt som möjligt bemästra nya arbetssätt i form av rutiner och metoder för att få upp ett flyt i arbetet. Man menar att det här rutiniserade och homogena arbetssättet främjar en stabilitet, trygghet och säkerhet vilket i sin tur avlastar individen från ansträngning och frigör mentala resurser till andra ändamål. Molander (1993) menar att det är en betydande del av lärandet att skapa rutiner och traditioner som ger säkerhet i och tillit till sitt sätt att utföra en uppgift. Därigenom skapas utrymme för ökad frihet och variation i handlandet. I denna vida mening kan också produktionens logik ses som en förutsättning för att skapa den frihet och variation i handlandet som Ellström (1992,1996, 2004) förknippar med kreativitet och ett utvecklingsinriktat lärande. Genom att skapa förutsättningar för variation och mångfald kan utvecklingens logik anses sträva mer efter en heterogenitet i organisationen. Det gäller både kunskaper, tidigare erfarenheter och värderingar etc. och även vad gäller hur arbetet utförs. Centralt är lärande som ställer krav på risktagande och acceptans för misslyckanden, förmåga till kritisk analys samt möjligheter och resurser att experimentera med och praktiskt pröva olika handlingsalternativ. Logiken ur ett lärandeperspektiv kräver ett utvecklingsinriktat lärande som huvudsaklig drivkraft. Det innebär fokus på en kritisk reflektion och ett alternativt tänkande i förhållande till verksamhetens förutsättningar; mål, medel, samt ens eget handlande (exempelvis: arbetar jag med rätt sak?). I likhet med distinktion mellan dessa lärandeaspekter så ses dessa två logiker inte som ett varandra uteslutande sätt att organisera en verksamhet utan snarare som komplementära. De båda behövs för att på ett långsiktigt plan säkra verksamhetens bestånd och utvecklingskraft (Hultman & Ellström, 2004). Problematiken brukar dock uppstå i att finna en lämplig balans mellan dessa. Denna problematik brukar ligga i avvägningen mellan att satsa på stabilitet, säkerhet, och kortsiktiga resultat (i enligheten med produktionens logik) och att främja den långsiktiga utvecklingskraft som utvecklingens logik har sikte på men ej kan garantera (Ellström & Hultman, 2004). 3.5 Avslutning - Lärandet ur dess positiva och negativa perspektiv De ovanstående avsnitten som behandlar det formella, icke-formella och det informella lärandet, det anpassningsinriktade - och det utvecklingsinriktade lärandet, handlingsutrymme samt produktionens och utvecklingens logik anser jag vara viktiga byggstenar som tillsammans utgör en grund för att förstå hur dessa lärandeaspekter verkar inom arbetsplatsen samt hur arbetsplatsen som lärandemiljö påverkar dessa lärandeaspekter. Genom att studera hur lärandet inom arbetsplatsen ser ut för medarbetarna är det viktigt att förstå hur dessa lärandeaspekter hela tiden samverkar med varandra men att balansen mellan dom ser olika ut inom olika typer av arbetsplatser. Viktigt att understryka är även att teorin kring det utvecklingsinriktade samt anpassningsinriktade lärandet innefattar olika typer av lärande konsekvenser; såväl negativa som positiva. Det anpassningsinriktade lärandet kan innefatta 19

20 och resultera i negativa konsekvenser som inlärd hjälplöshet och passivisering. Medan det utvecklingsinriktade lärandet kan resultera i negativa konsekvenser som stress och sämre prestationer så kan även dessa inriktningar ge positiva konsekvenser som är utvecklande för individen (Ellström, 1996). 20

21 4. Metod I följande avsnitt redogör jag för mitt val av att använda mig av semistruktuerad intervju som metod, urvalsprocessen av de sex informanterna, presentation av informanterna, mitt tillvägagångssätt samt hur jag bearbetat studiens empiriska material. Avslutningsvis kommer jag även redogöra för hur jag förhållit mig till vetenskapsrådets etiska riktlinjer samt diskutera studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 4.1 Metodansats Den här studien syftar till att utveckla kunskap om hur det arbetsorganisatoriska lärandet ser ut för medarbetare inom Systembolagets försäljningsverksamhet. Då min avsikt är att fånga medarbetarnas uppfattningar och syn på det arbetsorganisatoriska lärandet snarare än att åstadkomma mätbara resultat kring det så valdes en kvalitativ forskningsmetod. Ahrne och Svensson (2011) menar att tyngdpunkten i kvalitativ metod är att skapa en förståelse för hur medarbetarna tolkar sin omgivning. I enighet med det här synsättet är denna studies mål att skapa en förståelse för hur medarbetarna tolkar det arbetsorganisatoriska lärandet inom dess omgivning: Systembolagets försäljningsverksamhet. Individer ger mening i allt de upplever, ser och hör och dessa upplevelser kommer endast upp till ytan om kvalitativ metod används (Bryman, 2015). Vidare menar Bryman (2015) att kvalitativ metod brukar lägga betoning på den kontext som individen verkar i. Det går även i linje med min forskningsfråga samt teoretiska ramverk. På grund av ovanstående anledningar fann jag inte att kvantitativ metod skulle passa för denna undersökning, vilket ledde till att valet föll på en kvalitativ metod som mer gick i linje med min forskningsfråga, teoretiska ramverk samt forskningsdesign. Valet att använda mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt har för avsikt att ge mig en djupare och mer nyanserad insikt i mitt studieområde. Fördelarna med denna form av intervju är att ge utrymme för flexibilitet åt såväl intervjuarens som informanten, och på så vis får en mer nyanserad och djupgående förståelse för informanternas upplevelse av sin egen arbetssituation. Deltagarnas subjektiva uppfattningar kring dess arbetsorganisatoriska lärande kommer upplysas med hjälp av mitt empiriska material med intervjuutsagor. Därmed även deltagarnas upplevelser kring lärmiljön de verkar i samt vilka lärandevillkor denna lärmiljö genererar. Då min avsikt är att tolka och förstå deltagarnas upplevelser utifrån den kontext de verkar i används en hermeneutisk ansats. Bryman (2015) beskriver att denna typ av ansats lägger tonvikt på behovet att förstå och tolka saker och ting ur den sociala aktörens vinkel. Vidare är ett intresse för människor livsvärldar och individers upplevelser av olika situationer av central art (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I samklang med den hermeneutiska cirkeln förhåller jag mig till både helheten och dess delar i det empiriska materialet, vilket utvecklar min förståelse för deltagarnas upplevelser. Detta förhållningssätt utförs genom att jag läser igenom det empiriska materialet i dess helhet för att sedan gå tillbaka till vissa teman och granska citaten mer detaljerat. Genom att granska materialet närmare kan man få en ny helhetssyn vilket även leder till en djupare förståelse för min forskningsfråga. 21

22 4.1.1 Forskningsdesign Undersökningens forskningsdesign utgörs av en fallstudie. Den centrala funktionen för en falllstudie är att fördjupa sig i ett fall och studera detta fall på ett ingående sätt (Bryman, 2015). Denna undersökning riktar sig till Systembolaget som organisation, vilket utgör målet för denna fallstudie. Bryman (2015) menar att valet av forskningsdesign påverkar valet av insamling samt analys av data. 4.2 Undersökningsmetod Den typ av undersökningsmetod som valts för den här studien är en semistrukturerad intervju. Att använda sig av denna typ av intervjumetod innebär bland annat att forskaren har specifika teman som ska beröras vid intervjun. Dock behöver dessa teman inte följa en strikt ordning och forskaren kan fritt ändra ordning samt lägga till frågor under intervjuns gång. Informanten har dessutom en frihet i att kunna utforma svaren på sitt sätt, vilket Bryman (2015) menar är en stor styrka hos semistruktuerade intervjuer. Vid användningen av denna intervjumetod är det vidare viktigt att ha en utarbetad intervjuguide som täcker upp studiens viktigaste områden (Dalen, 2011). Därav utformades en intervjuguide med studiens centrala undersökningsområde i åtanke. Intervjuguiden fungerar som en mall med teman som ska beröras under intervjuns gång, dock styr informanten hur stort fokus vardera tema får. Det mest angelägna är att guidens samtliga teman berörs någon gång under intervjutillfället (Bryman, 2015). 4.3 Utformning av intervjuguide I enighet med Kvales (2014) rekommendationer för utformandet av intervjufrågor har mina forskningsfrågor legat till grund för dessa. Detta för att få en bra grund till min analys. Ellströms (1993;1996;2004) perspektiv på det utvecklingsinriktade samt anpassningsinriktade lärandet, handlingsutrymme, produktionens- och utvecklingens logik samt Nilssons et al (2011) former av lärande har legat till grund mina teman i intervjuguiden. Utöver dessa tematiska frågor består intervjuguiden även av bakgrundsfrågor rörande informanterna, samt dynamiska frågor, vars syften är att få samtalet att flyta. 4.4 Urvalsprocess Studiens urval består av sex informanter som representerar tre olika butiker inom regionalområdet syd. Ahrne och Svensson (2011) menar att det sällan räcker med att intervjua en eller två personer, men redan när man fått ihop ett antal mellan sex och åtta personer ur en specifik grupp så ökar chansen markant att man får ett material som är relativt objektivt samt oberoende av olika personers specifika upplevelser. Urvalsprocessen har bestått av både ett bekvämlighetsurval, då jag kommit i kontakt med vissa informanter via en bekant, samt ett snöbollsurval då dom som ställt upp förmedlat studien vidare. Vidare innehar samtliga medarbetare samma befattning inom verksamheten som säljare. Som ovan nämnt arbetar dessa informanter på tre olika butiker. De tre butikerna innehar olika omfattningar i form av kundkrets och lokalyta; ett stort, ett mellanstort samt ett litet. Den stora butiken representerar en bred kundkrets då boende i flertalet regionsdelar har den som 22

Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande. Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix

Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande. Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix Att skapa goda förutsättningar för arbetsplatslärande Per-Erik Ellström Linköpings universitet www.liu.se/helix Vad avses med lärande? en kontinuerligt pågående process: som kan vara avsiktligt planerad,

Läs mer

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser?

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström HELIX VINN Excellence Centre Linköpings universitet www.liu.se/helix Lärande är inte att skicka folk på

Läs mer

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Arbetsplatslärande: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser? Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Former för arbetsplatslärande formell utbildning (t ex olika slags kurser) icke-formell utbildning

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Min bakgrund Psykologutbildning, Uppsala universitet Fil dr och professor i pedagogik, Linköpings universitet (LiU) Forskningsledare

Läs mer

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas!

Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Det räcker inte med en kurs för att medarbetare och verksamheter ska utvecklas! Syfte skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera

Läs mer

Kompetensutveckling i organisationer Strategisk investering eller pengarna i sjön?

Kompetensutveckling i organisationer Strategisk investering eller pengarna i sjön? Kompetensutveckling i organisationer Strategisk investering eller pengarna i sjön? Per-Erik Ellström, Henrik Kock, Lennart Svensson HELIX, Linköpings universitet Bakgrund Frågor om kompetensutveckling

Läs mer

Lärande i utvecklingsarbete. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Lärande i utvecklingsarbete. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Lärande i utvecklingsarbete Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Vad kännetecknar ett framgångsrikt förändringsarbete? Ett viktigt kännetecken: Att gjorda insatser och genomförda aktiviteter (t ex utbildning)

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ett lärandeperspektiv på implementering Per-Erik Ellström www.liu.se/helix The knowing doing gap Implementering, liksom lärande, handlar om hur vi kan överbrygga

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Organisation Civilekonomprogrammet år 1

Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisation Civilekonomprogrammet år 1 Organisationsutveckling Förändring och lärande i organisationer Birgitta Sköld HT-2011 IEI/Företagsekonomi Linköpings Universitet Syftet med dagens föreläsning Presentera

Läs mer

Validering synliggör det informella lärandet

Validering synliggör det informella lärandet Validering synliggör det informella lärandet Hur länkar man ihop validering med SeQF på ett relevant och effektivt sätt? SeQF-konferens 11 november 2015 Det informella lärandets karaktär Ett stort antal

Läs mer

Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring

Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring Att synliggöra och organisera för lärande och förbättring Organisatoriska förutsättningar och strategier för utveckling Forskningssvar och tolkningar för det lokala arbetet Hur kan organisatoriska och

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar

Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Arbetsplatslärande möjligheter och utmaningar Henrik Kock HELIX, Linköpings universitet www.liu.se/helix henrik.kock@liu.se Organisationerna förändras Aktiv detaljstyrande ledning Passiv regelstyrd rutiniserad

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna

Thermometer. Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna Thermometer Urval 1: (Deltagare i urvalet: 28st) Kön Man Urval 2: (Deltagare i urvalet: 8st) Kön Kvinna Totalt har 36 av 44 slutfört analysen (82 %) Analysdatum: 2011-10-11 Utskriftsdatum: 2018-02-01 Sofielundsvägen

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet

Termometern. Demo. Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Termometern Klimatanalys tar tempen på företagsklimatet Demo Demo Totalt har 36 av 44 slutfört analysen (82 %) Analysdatum: 2011-10-21 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Innehållsförteckning

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Fast lön, provision och lärande?

Fast lön, provision och lärande? Rapport 2015vt01753 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Fast lön, provision och lärande? En kvalitativstudie

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

FÖRETAGSEKONOMI. Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, gruppoch samhällsperspektiv.

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Lönekriterier för lärare

Lönekriterier för lärare JÖNKÖPINGS KOMMUN Lönekriterier för lärare Utbildningsförvaltningen 2015-05-29 Innehåll Inledning reviderade lönkriterier 2015... 2 Lönekriterier för lärare... 3 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö...

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Handbok Produktionssystem NPS

Handbok Produktionssystem NPS Handbok Produktionssystem KUNDFOKUS INDIVID PRODUKTIVITET LEDARSKAP ORGANISATION Affärsidé Nimo förser marknaden med högkvalitativa, energieffektiva och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Vision

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Din lön Vilka regler gäller för löneprocessen? - Hur förbereder du dig för lönesamtalet?

Din lön Vilka regler gäller för löneprocessen? - Hur förbereder du dig för lönesamtalet? Din lön 2016 - Vilka regler gäller för löneprocessen? - Hur förbereder du dig för lönesamtalet? Tidsplan för löneprocessen 1. Ordningen för 2016 års löneöversyn fastställs av parterna. (protokoll 2015-09-

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR CHEF.

TILL DIG SOM ÄR CHEF. TILL DIG SOM ÄR CHEF. Vi ska skapa en. e s l e v e l p p u v i t i s po Till dig som arbetar eller söker arbete som chef i Söderköpings kommun. LEDARSKAPET- EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG Du som är eller vill

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Intervjuer i granskning av undervisning

Intervjuer i granskning av undervisning 2013-02-20 1 (10) Intervjuer i granskning av undervisning Vad är en intervju? En intervju kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis observationer. Med andra ord så interagerar

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

BUSR31 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå. A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

BUSR31 är en kurs i företagsekonomi som ges på avancerad nivå. A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan BUSR31, Företagsekonomi: Kvalitativa metoder, 5 högskolepoäng Business Administration: Qualitative Research Methods, 5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

PM avseende validering av examensarbetet

PM avseende validering av examensarbetet Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Socialt arbete ledning och organisering PM avseende validering av examensarbetet Ledarens roll inom privat respektive kommunal handikappsomsorg En

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Arbetsplatsnära lärande & förändring

Arbetsplatsnära lärande & förändring Arbetsplatsnära lärande & förändring Carina Abrahamson Löfström Vad är lärande? Individuellt lärande Lärande organisation Organisatoriskt lärande Inlärning Avlärning Formellt lärande Reflektion för lärande

Läs mer

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete.

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete. Maria Bennich universitetslektor i socialt arbete maria.bennich@hj.se En central forskningsfråga: omsorgspersonalens (och ledningens) syn på kompetens och om denna är relaterad till arbetsmiljön..och.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken?

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa Och Samhälle Arbetsvetenskapligt Program 120 p Sociologi C 41-60 p Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? En studie om snickare

Läs mer