Samordning av häktningsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av häktningsverksamhet"

Transkript

1

2

3 Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress Jönköping Kyrkogatan Kriminalvården Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress Kriminalvårdsstyrelsen Norrköping Slottsgatan

4 Sammanfattning Uppdraget Allmänt Närmare om uppdraget Samråd m.m Arbetsmetoder Arbetsgrupp Tidigare utredningar Arbetets genomförande Häktningsförhandlingar i dagsläget Allmänt om häktning Forumregler Beredskapsdomstolar Transporter Häktningsförhandlingssalar Videokonferens vid häktningsförhandling Probleminventering Logistik Oklara ansvarsförhållanden Geografiska faktorer Tidigare reformarbeten m.m HAG-grupperna BRU:s delbetänkande Pågående reformarbeten m.m Domstolsväsendet Kriminalvårdsverket Utredningsarbetet Bakgrund Seminarium i Norrköping Seminarium i Härnösand Västernorrlands län Jämtlands län Särskilt om Stockholms län Arbetet med samordningsfrågan i Stockholms län En ny tingsrättsorganisation 2007 m.m Häkten i Stockholms län Stockholms tingsrätt Tingsrätterna i norra delen av länet Solna tingsrätt Tingsrätterna i södra delen av länet...21

5 9 Framgångsfaktorer Utgångspunkter Ökad samverkan Förändrade forumregler Medverkan via videolänk Särskilda häktningsförhandlingssalar Särskilda häktningsdomare Häktesfilialer Häktningsförhandling frekvens och närvaro Överväganden och förslag Allmänt Lokaliseringsstrategi Generella förändringar m.m Ökad samverkan Förändrade forumregler Medverkan via videolänk Särskilda häktningsförhandlingssalar Särskilda häktningsdomare Stockholms län Utgångspunkter Förändringar på kort sikt Förändringar i ett nästa steg Samordning med åklagarkammare m.m Övriga överväganden m.m Häktesfilialer Begränsning av jourhäktningar Längre tid för åtals väckande Ansvaret för transporter Ansvaret för frihetsberövade Genomförande Allmänt Frågeställningar i det inledande arbetet Pilotprojekt Generella förändringar Stockholms län Ekonomiska konsekvenser...39 Bilaga 1. Regeringens beslut den 16 oktober 2003

6 Sammanfattning Genom beslut den 16 oktober 2003 gav regeringen Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att i samverkan hitta former för hur häktningsverksamheten kan samordnas och snarast inleda ett arbete som syftar till denna samordning. Som bakgrund angavs att medborgarnas anspråk på en effektivt bedriven verksamhet med höga kvalitetskrav och hög servicenivå bättre tillgodoses genom en ökad samverkan mellan rättsväsendets myndigheter samt att det är viktigt att var och en av rättsväsendets myndigheter underlättar övriga myndigheters insatser. Förutsättningarna för ökad samordning har undersökts dels generellt och dels avseende Stockholms län. Två regioner i landet har undersökts mer ingående genom att seminarier hållits där företrädare för tingsrätterna samt kriminalvårds-, polis- och åklagarmyndigheterna bjudits in. Arbetet har sedan koncentrerats till en arbetsgrupp bestående av representanter för de flesta av rättsväsendets myndigheter. Arbetet avseende samordningsfrågorna i Stockholms län har bedrivits i en särskild arbetsgrupp. Förstnämnda arbetsgrupp har identifierat följande framgångsfaktorer. Ökad samverkan Förändrade forumregler Medverkan vid förhandling via videolänk Särskilda häktningsförhandlingssalar Särskilda häktningsdomare Häktesfilialer Minskat antal omhäktningsförhandlingar Förändrad rätt till närvaro Med beaktande av framgångsfaktorerna lämnas följande generella förslag och rekommendationer. Arbetsgruppen förordar en strävan efter att ur ett helhetsperspektiv, på regional eller lokal nivå, hitta ekonomiskt gynnsamma lösningar för samtliga berörda myndigheter. Det föreslås en lagändring som gör det möjligt för tingsrätterna att inrätta särskilda häktningsdomare eller särskilda häktningsdomstolar inom en region. Arbetsgruppen menar att det i syfte att minska antalet transporter av anhållna och häktade kan vara en framkomlig väg att vända på presumtionen om fysisk närvaro i rättssalen när det gäller häktnings- och omhäktningsförhandling men konstaterar att en lagändring innebärande att häktningsförhandling skall hållas via videolänk emellertid av tekniska och ekonomiska skäl måste anstå. Arbetsgruppen föreslår att säkerhets- och transportaspekter alltid ges största uppmärksamhet vid arbete med projektering och omlokalisering av häkten och polishus på så vis att det förbereds för eventuellt framtida utnyttjande av (del av) lokalerna såsom häktningsförhandlingssalar. Det rekommenderas att landets större tingsrätter överväger frågan om inrättande av särskilda häktningsdomare. Samordning av häktningsverksamhet 4 Sammanfattning

7 Det konstateras att det vore lämpligt att frågan gällande ansvaret för transporter av anhållna och häktade får ett svar, liksom frågan om ansvarsfördelningen när det gäller omhändertagande av gripna och anhållna. Ifråga om Stockholms län redovisar arbetsgruppen följande. I Stockholms tingsrätt är det möjligt att införa ett system med häktningsdomare redan hösten Särskilda förhandlingslokaler kommer att ställas i ordning i Rådhuset. Åtgärder för att förbättra säkerheten i lokalerna krävs. Åtgärderna är av förhållandevis begränsad art och kommer att genomföras snarast. Åtgärderna är finansierade. När det på kort sikt gäller häktningsförhandlingarna i Huddinge, Handens, Nacka och Södertälje tingsrätter bör de kunna samordnas så snart tingsrätterna finner det praktiskt genomförbart. En förhandlingslokal finns i Flemingsberg. Ändring i tingsrättsinstruktionen eller en försöksförordning krävs dock. Vad beträffar Sollentuna, Södra Roslags och Norrtälje tingsrätters häktningsförhandlingar så kan de samordnas på samma sätt som förhandlingarna i södra delen av länet; lämpligen i Sollentuna tingsrätts lokaler. Häktningsförhandlingarna i Solna tingsrätt bör på kort sikt fortsätta att handläggas i Solna tingsrätts lokaler. I ett nästa steg bör man för Stockholms tingsrätts häktningsförhandlingar försöka ordna en lösning med lokaler i anslutning till de som tingsrätten disponerar på Bergsgatan i Stockholm. För tingsrätterna i norr respektive söder är de lösningar med samordnade förhandlingar i Sollentuna respektive i Flemingsberg som föreslås på kort sikt också de som bör gälla efter omorganisation av domstolarna. Förhandlingarna i Flemingsberg kan efter omorganisationen dock hållas i Södertörns tingsrätts lokaler. För Solna tingsrätts del är lösningen beroende av diverse externa faktorer. Enligt arbetsgruppens uppfattning har tidigare utredningar på området inte lett så långt som man kan önska. Arbetsgruppen menar att det nu definitivt är dags att gå från ord till handling och att ett lämpligt sätt att komma igång med arbetet kan vara att anordna seminarier samt initiera ett pilotprojekt. Lämplig region för det sistnämnda skulle kunna vara Östergötland. Projektet kan inledas inom ramen för nu gällande bestämmelser. Samordning av häktningsverksamhet 5 Sammanfattning

8 1 Uppdraget 1.1 Allmänt Genom beslut den 16 oktober 2003 gav regeringen Domstolsverket (DV) och Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) i uppdrag att i samverkan hitta former för hur häktningsverksamheten kan samordnas och snarast inleda ett arbete som syftar till denna samordning. Som bakgrund angavs att medborgarnas anspråk på en effektivt bedriven verksamhet med höga kvalitetskrav och hög servicenivå bättre tillgodoses genom en ökad samverkan mellan rättsväsendets myndigheter samt att det är viktigt att var och en av rättsväsendets myndigheter underlättar övriga myndigheters insatser. Allt för att myndigheternas enskilda och sammanlagda resultat skall bli så goda som möjligt. I beslutet angavs att en rapport om hur uppdraget genomförts skall ges in till regeringen senast den 1 april Denna tidpunkt har genom regeringens beslut den 22 april 2004 ändrats till den 1 juli Närmare om uppdraget I regeringsbeslutet angavs att tingsrätterna i Göteborg och Malmö sedan några år har organiserat arbetet på så vis att en särskild häktningsdomare hanterar samtliga inkomna häktningsframställningar under en viss period. Uppgiften cirkulerar mellan domarna vid tingsrätten. Förutom att detta arbetssätt ger större möjligheter för den enskilde domaren att planera sitt arbete leder det till en bättre samordning mellan berörda myndigheter. För kriminalvårdens del innebär ett sådant arbetssätt att de resurser som behöver tas i anspråk för denna verksamhet minskar betydligt. Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna ansåg regeringen att detta arbetssätt bör kunna användas av fler domstolar. Det uttalades också att även andra sätt att samordna verksamheten bör övervägas. I uppdraget ingår således enligt DV:s och KVS:s uppfattning - att så långt möjligt hitta olika former för hur häktningsverksamheten bättre kan samordnas. Vid utförande av uppdraget skall DV och KVS beakta effekterna för övriga berörda myndigheter inom rättsväsendet. 1.3 Samråd m.m. Under uppdragets bedrivande skall samråd fortlöpande ske med Riksåklagaren (RÅ) och Rikspolisstyrelsen (RPS). Polismyndigheten i Stockholms län har inbjudits att delta i arbetsgruppen men valt att endast i viss utsträckning delta i den del av utredningen som berör Stockholms län. Sveriges advokatsamfund har deltagit vid ett möte för information och samtal den 14 maj Samordning av häktningsverksamhet 6 Uppdraget

9 2 Arbetsmetoder 2.1 Arbetsgrupp Arbetet har genomförts i en arbetsgrupp under ledning av enhetschefen Mats Malmsjö, DV. Från DV har också deltagit rådmännen Dan Töllborn och Inger Söderholm, överstelöjtnanten Rolf Persson, hovrättsassessorn Peter Islander samt hovrättsassessorn Boel Wermelin-Börjesson (fr.o.m t.o.m ). Övriga deltagare har varit byrådirektören Gunilla Kernell, KVS, kriminalvårdschefen Lars-Åke Pettersson, Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Kronoberg, kommissarien Bo Hägglund (fr.o.m t.o.m ) och kommissarien Ingemar Hummer (fr.o.m ), RPS samt f.d. vice överåklagaren Mats Åhlund (fr.o.m t.o.m ) och vice överåklagaren Björn Blomqvist (fr.o.m ), RÅ. Arbetet avseende samordningsfrågorna i Stockholms län har bedrivits i en särskild arbetsgrupp, se avsnitt Tidigare utredningar Under arbetets gång har beaktats vad som framkommit i DV:s och KVS:s rapport Särskilda förhandlingssalar i lokaler där häkten finns (DV:s diarienummer ), DV:s och KVS:s respektive rapport avseende finansiering av videokonferens- och presentationsteknik (DV-rapport 2004:3 respektive KVS:s beteckning ) samt det av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) överlämnade delbetänkandet Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen (SOU 2003:74). Även 1999 års rättegångsutrednings slutbetänkande En modernare rättegång (SOU 2001:103) har beaktats till den del det avser videokonferens. 2.3 Arbetets genomförande Arbetsgruppen i sin helhet har träffats den 25 november 2003, den 5 februari 2004, den 23 mars 2004 och den 29 april Därutöver har, såsom antytts ovan, arbetet bedrivits med två inriktningar. Förutsättningarna för ökad samordning har undersökts dels generellt och dels avseende Stockholms län. Stockholmsregionen har bedömts vara av särskilt intresse såvitt avser häktningssamverkan med hänsyn bl.a. till den organisationsförändring som för närvarande pågår i regionen, de begränsade avstånden, häktenas placering och de relativt sett stora tingsrätterna. Arbetet vad avser landet generellt har bedrivits på så vis att två regioner i landet undersökts mer ingående. Gemensamt för dessa två regioner är bl.a. att det inom varje region finns två eller flera tingsrätter men bara ett häkte. Undersökningen har bedrivits i seminarieform där företrädare för tingsrätterna, kriminalvården (inkl. häktena), polismyndigheterna och åklagarna bjudits in till diskussion kring de faktorer beträffande häktningssamverkan som för deras del är intressanta. Det första seminariet hölls i Norrköping den 12 februari 2004 medan det andra seminariet hölls i Härnösand den 19 februari Till den del de rapporter och utredningar som listats i avsnitt 2.2 har berört häktningsfrågor har dessa rapporter m.m. använts av arbetsgruppen som basmaterial och underlag för diskussioner. Samordning av häktningsverksamhet 7 Arbetsmetoder

10 3 Häktningsförhandlingar i dagsläget 3.1 Allmänt om häktning En fråga om häktning väcks normalt genom att åklagaren begär att en misstänkt som är anhållen skall häktas. Enligt 24 kap. 13 rättegångsbalken skall rätten då utan dröjsmål hålla häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen skall hållas senast inom fyra dygn efter det att den misstänkte gripits eller ett anhållningsbeslut verkställts (24 kap. 13 andra stycket rättegångsbalken). Om den anhållne förklaras häktad vid häktningsförhandlingen skall s.k. omhäktningsförhandling hållas med normalt högst två veckors mellanrum fram till dess att åtal väckts (24 kap. 18 tredje stycket rättegångsbalken). Den anhållne skall vara personligen närvarande vid en häktningsförhandling om det inte finns synnerliga skäl däremot (24 kap. 14 rättegångsbalken). 3.2 Forumregler Enligt 19 kap. 1 rättegångsbalken är som huvudregel rätten i den ort där brottet förövades laga domstol. Det är alltså domstolen på gärningsorten som är behörig. Huvudregeln är försedd med undantag, t.ex. när brott har begåtts på flera orter. 19 kap 1 RB Laga domstol i brottmål är rätten i den ort, där brottet förövades. Brott anses förövat å den ort, där den brottsliga handlingen företogs, och, om brottet fullbordades eller, vid försök, det tillämnade brottet skulle hava fullbordats å annan ort, även å den orten. Förövades brottet å orter under skilda domstolar, äge de lika behörighet. Har det skett å svenskt fartyg eller luftfartyg under resa inom eller utom riket, vare även rätten i den ort, dit den misstänkte med fartyget eller luftfartyget först ankommer eller där han gripits eller eljest uppehåller sig, behörig. Är, då åtal väckes, ovisst, var brottet förövades, må åtal upptagas av rätten i någon av de orter, där det kan antagas hava skett, eller i den ort, där den misstänkte gripits eller eljest uppehåller sig. Åtal för brott må ock upptagas av den rätt, där den misstänkte skall svara i tvistemål i allmänhet, eller rätten i den ort, där den misstänkte mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt. Samma forumregler som gäller för brottmål i allmänhet gäller också för domstolarnas befattning med häktningsfrågor (19 kap. 12 rättegångsbalken). Även en annan domstol får fatta beslut i frågor om förundersökning och tvångsmedel, om beslut bör fattas utan dröjsmål. Skälen för denna bestämmelse framgår av nästa avsnitt. 19 kap 12 RB Vad som sägs i detta kapitel skall tillämpas även i fråga om domstolarnas befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel. En sådan fråga får tas upp även av rätten i en annan ort än som följer av reglerna i detta kapitel, om beslut i frågan bör fattas utan dröjsmål. 3.3 Beredskapsdomstolar Det kan ibland, pga. de korta tidsfristerna, vara nödvändigt att pröva frågor om häktning utanför den ordinarie arbetstiden. Av denna anledning har en särskild organisation för prövning av häktningsfrågor m.m. utanför ordinarie arbetstid skapats: beredskapsdomstolarna (de s.k. jourdomstolarna). De närmare bestämmelserna finns i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Att det är regeringen som förordnar om indelningen i domsagor framgår av 1 kap. 1 rättegångsbalken. Samordning av häktningsverksamhet 8 Häktningsförhandlingar i dagsläget

11 Sålunda har landets tingsrätter under lördagar, söndagar och andra helgdagar m.m. beredskap för prövning av bl.a. häktningsfrågor. Landet är indelat i beredskapsområden genom beslut av DV efter samråd med RÅ. En tingsrätt inom varje beredskapsområde är utsedd att svara för samordningen inom respektive område. Tingsrätterna fördelar beredskapen mellan sig och åklagaren vänder sig under beredskapstiden till den domstol som ansvarar för beredskapen (vilket inte nödvändigtvis är samma domstol som har behörighet att handlägga ett senare brottmål). Av förordningens 2 framgår att en tingsrätt, som är indelad för beredskap, dagen före beredskapens början får handlägga frågor som behöver prövas före sammanträdet. DV har meddelat närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt genom DVFS 2004: Transporter Ansvaret för transporter är ur författningsmässig utgångspunkt oklart. Utgångspunkten är dock följande. Den myndighet som ansvarar för den lokal där den anhållne befinner sig ansvarar också för transporten av denne till häktningsförhandlingen och sedan också för den eventuella vidare transporten till häktet. Vid omhäktningsförhandlingar är det kriminalvården som ansvarar för transporten till förhandlingen. Kriminalvårdens transporter kan, beroende på omständigheterna, utföras antingen av Kriminalvårdens Transporttjänst eller av de lokala häktena. För en mer utförlig redogörelse av transporter av häktade och anhållna se BRU:s ovan angivna delbetänkande (SOU 2003:74) sid. 261 ff. Det skall betonas att det finns många lokala variationer och överenskommelser i landet beträffande vilken myndighet som utför transporterna. På en del orter synes det t.o.m. vara så att polisen köper transporttjänsten av lokala bevakningsföretag Häktningsförhandlingssalar Enligt en av DV tidigare genomförd enkät hålls ordinarie häktningsförhandlingar i mycket stor utsträckning i domstolarnas egna lokaler. 2 Knappt 10 tingsrätter, av vid tidpunkten för undersökningen totalt 78 tingsrätter 3, utförde 70 procent eller fler av de ordinarie häktningsförhandlingarna i polis- eller häkteslokal. Lika många tingsrätter angav i enkäten ett varierande procenttal mellan 10 och 35. För 15 tingsrätter varierar procenttalet mellan en och fem och ungefär lika många uppger att det rör sig om någon eller några enstaka gånger. Nästan hälften av tingsrätterna genomför aldrig någon ordinarie häktesförhandling i polis- eller häkteslokaler. Flera domstolar i Stockholmsområdet genomför huvuddelen av sina ordinarie häktningsförhandlingar i Stockholms tingsrätts lokaler (Rådhuset). I Stockholms tingsrätt används också ett system med s.k. lunchhäktningar, innebärande att lunchlediga förhandlingssalar nyttjas för häktningsförhandlingar. Vad gäller särskilda häktningsförhandlingssalar på häkten och polishus har KVS under år 2003 begärt in underlag beträffande typ av förhandlingslokal, eventuella biutrymmen och lokalernas storlek. En granskning ovan angivna enkät och det kompletterande underlaget visar att nästan alla förhandlingssalar på häkten och polishus saknar biutrymmen och egen entré från gatan. Många lokaler är olämpliga också av andra skäl. 3.6 Videokonferens vid häktningsförhandling Sedan den 1 januari 2000 pågår en försöksverksamhet med videokonferens i de allmänna domstolarna. Riksdagen har vid två tillfällen förlängt försöksverksamheten; senast fram till den 31 december DV, som haft regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten, har i slutrapporten Försöksverksamhet med videokonferens i allmänna domstolar (DV-rapport 2002:5) redovisat deltagande domstolars användande av 1 DV:s och KVS:s rapport Särskilda förhandlingssalar i lokaler där häkten finns (DV:s diarienummer ) 2 Se föregående fotnot 3 77 av dessa 78 tingsrätter svarade på enkäten. Samordning av häktningsverksamhet 9 Häktningsförhandlingar i dagsläget

12 videokonferens. I rapporten har DV gjort bedömningen att verksamheten bör permanentas och att videokonferenstekniken successivt bör införas i samtliga allmänna domstolar. 4 I slutrapporten har DV redovisat användningen av videokonferens i de allmänna domstolarna fram till den 1 maj DV har även härefter fortsatt att följa upp användningen av videokonferens under sammanträden. 5 Hittills har 250 videokonferenser rapporterats av de allmänna domstolarna. Av det rapporterade materialet framgår att videokonferens används vid i princip alla typer av förhandlingar. De allra flesta förhandlingar (70 procent) som genomförts med videokonferens har varit brottmålsförhandlingar. Av dessa har ca 89 procent varit huvudförhandlingar och ca 11 procent varit häktnings- eller omhäktningsförhandlingar. Antalet häktnings- eller omhäktningsförhandlingar uppgår till 20. Åklagare har närvarat genom videokonferens såväl vid huvudförhandlingar som vid häktnings- och omhäktningsförhandlingar. Domstolarna har avseende dessa fall ofta angett att videokonferens använts för att åklagare skall kunna utnyttja sin arbetstid mer effektivt. Vid nio tillfällen har det förekommit att anhållna eller häktade närvarat genom videokonferens vid häktnings- eller omhäktningsförhandling. Vid de flesta av dessa tillfällen har deltagarna i videokonferensen befunnit sig i Gällivare och Luleå tingsrätters lokaler. 6 4 Våren 2001 påbörjades även försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol; se DV-rapport 2004:1 5 Se DV-rapport 2004:3, sid. 7f 6 Se DV-rapport 2004:3, sid. 8x Samordning av häktningsverksamhet 10 Häktningsförhandlingar i dagsläget

13 4 Probleminventering 4.1 Logistik Förenklat kan logistiken vid frihetsberövande sammanfattas enligt följande (allt under antagande att den misstänkte grips på platsen för brottet och därefter anhålls, häktas, omhäktas och inställs till huvudförhandling). En misstänkt person grips och förs av polisen till en arrestlokal i en polisstation. Åklagaren anhåller den misstänkte och begär honom häktad. Polisen transporterar den anhållne till tingsrätten. Tingsrätten häktar den anhållne, varefter polisen ombesörjer också transporten till häktet. Vid omhäktningsförhandling och huvudförhandling transporterar kriminalvården den häktade till och från tingsrätten. Efter domen stannar den häktade kvar i häkte i avvaktan på transport till anstalt eller eventuell förhandling i högre instans. Det blir således fråga om en inledande transport till polisstationen, en transport från polisstationen till tingsrätten, en transport från tingsrätten till häktet, eventuellt ytterligare transporter till och från tingsrätten (omhäktningsförhandlingar) och minst en transport från häktet till och från tingsrätten för huvudförhandling. De transporter som har beskrivits är inte bara personalkrävande och kostsamma, utan även ett problem ur säkerhetssynpunkt. Risk för fritagning och rymning kan inte uteslutas. Vidare bör noteras att det inte bara är kriminalvården och polisen som drabbas av transporter. Åklagare och advokater kan i vissa fall bli tvungna att resa längre sträckor till och från häktningsförhandlingar. Sett i relation till polisens och kriminalvårdens transporter, som är av större frekvens och kräver mycket personal, är emellertid åklagarnas och advokaternas resor mindre kostsamma. 4.2 Oklara ansvarsförhållanden Det oklara ansvaret för transporter av anhållna och häktade får konsekvenser. Systemet med lokala variationer och överenskommelser beträffande vilken myndighet som utför transporterna är utan tvekan flexibelt men kan också öppna för konflikter och en obenägenhet att förändra inarbetade rutiner till det bättre. Ett oklart ansvarsförhållande gör det också svårare för respektive myndighet att bedöma vilka resurser som transporterna kan komma att kräva. Möjligheterna att upphandla delar av transporttjänsterna - till den del detta är möjligt - får antas minska. Även det oklara förhållandet om själva omhändertagandet av gripna och anhållna skapar tveksamheter. Vid ett flertal häkten har anhållna förvarats i häktets lokaler efter lokal överenskommelse. I samband med dagens ansträngda beläggningsläge på häktena kan möjligheten till att använda häktesplatser för anhållna i många fall inte längre tillmötesgås. Vid överbeläggning förekommer det även ibland att kriminalvården utnyttjar polisens lokaler för förvaring av häktade. RPS har i ett yttrande avseende samrådsförfarande ifråga om förslag till fortsatt inriktning för en platsutbyggnad i en första etapp inom kriminalvårdens anstalt- och häktesorganisation (POL /04) till KVS anmärkt på de oklara ansvarsförhållandena inom området. RPS påpekar att det är angeläget att ansvarsförhållandena när det gäller omhändertagande av anhållna personer klargörs. Detta särskilt då anhållna i allt högre utsträckning förvaras i polisens arrester. I avvaktan på regeringens åtgärder menar RPS att frågan bör tas upp myndigheterna emellan. Samordning av häktningsverksamhet 11 Probleminventering

14 4.3 Geografiska faktorer Att häktena i vissa fall är belägna långt bort från polis, åklagare och de domstolar där de anhållna och häktade normalt inställs till häktningsförhandling kan leda till svårigheter för samordning myndigheterna emellan. Ett stort geografiskt avstånd kan medföra inte bara logistiska problem utan också svårigheter när det gäller kontakterna mellan myndigheterna. Det geografiska avståndets betydelse för möjligheten att utveckla samarbetet och finna lämpliga lösningar bör inte underskattas. Ett alltför långt avstånd till häktet kan också leda till en allmän ovilja från domarnas sida att hålla häktningsförhandling på andra ställen än den egna domstolen. Här skall dock påpekas att även principiella ståndpunkter hos domarna kan verka i samma riktning (jfr. ovan nämnda rapport Särskilda förhandlingssalar i lokaler där häkten finns, sid. 6). Nuvarande uppdrag går ut på att hitta former för hur häktningsverksamheten kan samordnas och snarast inleda ett arbete som syftar till denna samordning. KVS har emellertid också fått regeringens uppdrag att bygga ut befintliga häkteslokaler vid anstalterna för att kunna utnyttja den flexibilitet mellan häktesplatser och anstaltsplatser som därvid uppnås. KVS har därmed fått två olika uppdrag som till stor del är svåra att förena, då förläggningen av häkten vid anstalter som är lokaliserade på avstånd från övriga myndigheters lokaler försvårar samverkan med andra aktörer i rättskedjan. Samordning av häktningsverksamhet 12 Probleminventering

15 5 Tidigare reformarbeten m.m. 5.1 HAG-grupperna Under 1998 inrättades ett antal samrådsgrupper runt om i landet med representanter från Domstolsväsendet, polis- och åklagarmyndigheterna samt kriminalvården. Grupperna hade sitt ursprung i ett förslag som presenterats av en arbetsgrupp inom polisen och kriminalvården där man undersökt möjligheterna till ett effektivare omhändertagande av häktade, anhållna och gripna (HAG-uppdraget). Antalet grupper bestämdes utifrån tingsrätternas beredskapsområden och sammankallande var kriminalvårdens representant. Syftet var att upparbeta kontakter för en bättre samverkan inom aktuella områden. Bibehållandet av grupperna styrdes mycket från behovet av att samverka, intresset för samarbete och förståelsen för varandras problembilder m.m. Flertalet av de inrättade s.k. HAGgrupperna har upphört att existera men några är fortfarande aktiva. En orsak till att flertalet grupper upphört kan vara att HAG-grupperna inte hade något tydligt direktiv eller mandat. Det har emellertid från flera håll framförts att samverkansgrupper är betydelsefulla och att många problem skulle kunna hanteras mer effektivt om det fanns kända kontaktnät myndigheterna emellan. En allmänt spridd uppfattning är att sådana kontaktnät skulle kunna skapas genom samverkansgrupper. För att detta skall kunna genomföras torde dock enligt arbetsgruppens uppfattning krävas ett starkare stöd från respektive organisations centralmyndighet eller motsvarande. 5.2 BRU:s delbetänkande BRU har i delbetänkandet Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen (SOU 2003:74) bl.a. uppmärksammat frågan om att skapa förutsättningar för ett billigare och mer effektivt förfarande såvitt avser rättens beslut om häktning och andra tvångsmedel samt andra typer av frågor under en förundersökning som rätten kan besluta om. I delbetänkandet tar BRU upp två pågående projekt för ett mer effektivt förfarande: försöksverksamhet med videokonferens och förläggningen av häktningsförhandlingar till polis- eller häkteslokaler. Även den pågående tingsrättsreformen berörs. BRU har, i syfte att i möjligaste mån undvika transporter av anhållna och häktade, föreslagit att det skall vara möjligt att handlägga frågor om bl.a. häktning vid en annan domstol än den som senare har att handlägga åtalet. Rättens behörighet bör grundas på en lämplighetsprövning där framför allt kostnaden bör vara avgörande. Andra omständigheter som bör beaktas är säkerhetsskäl. BRU har föreslagit att 19 kap 12 rättegångsbalken skall ha följande lydelse (den förslagna ändringen i kursiv stil). Vad som sägs i detta kapitel skall tillämpas även i fråga om domstolarnas befattning med förundersökning och användande av tvångsmedel. En sådan fråga får tas upp även av rätten i en annan ort än som följer av reglerna i detta kapitel, om beslut i frågan bör fattas utan dröjsmål eller om det annars är lämpligt med hänsyn till kostnader eller andra omständigheter. Samordning av häktningsverksamhet 13 Tidigare reformarbeten m.m.

16 6 Pågående reformarbeten m.m. 6.1 Domstolsväsendet Det pågår sedan ett antal år ett reformeringsarbete avseende den yttre tingsrättsorganisationen. DV arbetar för närvarande med ett antal organisationsutredningar. Efter beslut från regeringen pågår även ett antal sammanläggningsprojekt, vilka beräknas vara genomförda under 2004 och Sedan 1999 har 26 tingsrätter, efter förslag utarbetade inom eller på uppdrag av DV, lagts samman med andra. 7 Den pågående omorganisationen går i riktning mot färre och större tingsrätter. I utredningsarbetet tas särskild hänsyn till lokaliseringen av bl.a. åklagarkammare och häkten. I de flesta fall får organisationsförändringarna till följd att en ökad samordning med rättsväsendets övriga myndigheter uppnås. Det är enligt arbetsgruppen viktigt att samordningsfrågorna får en central plats i det angivna utredningsarbetet. 6.2 Kriminalvårdsverket Uppdraget är att hitta former för hur häktningsverksamheten kan samordnas. Reformarbetet med tingsrättsorganisationen underlättar denna samordning. Såsom nämnts ovan uppstår emellertid svårigheter när KVS också fått regeringens uppdrag att bygga ut befintliga lokaler vid anstalterna för att kunna utnyttja den flexibilitet mellan häktesplatser och anstaltsplatser som därvid uppnås. Såsom angetts försvårar detta uppdrag samverkan mellan myndigheterna, eftersom det i regel varken finns tingsrätt, åklagarkammare eller polis i nära anslutning till några av de anstalter som är aktuella för utbyggnad och som avses utnyttjas för häktesplatser. Ett klargörande av vad som skall prioriteras är enligt arbetsgruppens uppfattning nödvändigt. 7 Per den 1 juli 2004 Samordning av häktningsverksamhet 14 Pågående reformarbeten m.m.

17 7 Utredningsarbetet 7.1 Bakgrund Av naturliga skäl finns det stora skillnader mellan landets regioner när det gäller förutsättningarna för samverkan. På många håll i landet uppnås ett mycket gott resultat genom tingsrätternas omorganisation. Så är fallet t.ex. i Värmlands län. Regeringen har beslutat att tingsrätterna i Arvika, Sunne, Kristinehamn och Karlstad skall läggas samman till en domstol med kansliort i Karlstad (det skall dessutom finnas två tingsställen). Ett ur samordningssynpunkt bra resultat uppnås då eftersom det i Karlstad också finns åklagarkammare, polismyndighet och häkte. Efter det att motsvarande omorganisation är genomförd i Kalmar län förväntas liknande förhållanden inträda där. Det finns emellertid andra regioner i landet där förutsättningarna för samordning av geografiska skäl inte är lika goda. Arbetsgruppen har valt ut två regioner i landet vilka undersökts mer ingående. Gemensamt för dessa två regioner är bl.a. att det inom varje region finns två eller flera tingsrätter men bara ett häkte. Regionerna är Östergötlands län, med Norrköpings tingsrätt och Linköpings tingsrätt (med kansliort även i Motala) samt Jämtlands län och Västernorrlands län med Sundsvalls tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Ångermanlands tingsrätt (sistnämnda belägen i Härnösand men med kansliort även i Örnsköldsvik). Vid seminarierna har deltagande myndigheter (tingsrätter, kriminalvårds-, åklagar- och polismyndigheter) redovisat de problem som finns med den nuvarande ordningen för häktningsförhandlingar samt de framgångsfaktorer som finns för att åstadkomma en förbättrad ordning. Bland annat har forumfrågor, häktningsdomare, häktningsförhandlingssalar, häkteslokalisering och videokonferens diskuterats. Nedan följer en redogörelse för de synpunkter som kom fram vid de båda seminarierna. Synpunkterna redovisas utan sammanfattande kommentarer. Syftet med redovisningen är att ge en allmän inblick i vad som var angeläget för deltagarna att föra fram. 7.2 Seminarium i Norrköping Källa: Statistiska Centralbyrån Det finns två tingsrätter i Östergötlands län; Linköpings tingsrätt och Norrköpings tingsrätt. Linköpings tingsrätt har kansliort i Motala. Åklagarmyndigheten ligger i Linköping men åklagarkammare finns också i Norrköping. Häktet finns i Norrköping. Samordning av häktningsverksamhet 15 Utredningsarbetet

18 Polisen anser att man utför för mycket transporter. De får besked om häktningsförhandlingarna alldeles för sent och tvingas ha personal redo utan att veta om det blir några transporter. Detta gäller särskilt vid veckoslut och helger. Stora problem finns också med häktade som förvaras i arrestlokaler eftersom det inte är möjligt att ge samma service som på häktet i form av t.ex. rastgård och TV på rummet. Detta leder till att friktion uppstår mellan personalen och de häktade. Vad gäller förhandlingar via videolänk ser polisen inga nackdelar med sådant förfarande förutom installationskostnaderna för själva tekniken. Häktet har anfört att problemen uppstår vid omhäktningarna, bl.a. får man besked alltför sent, vilket medför att personalen får arbeta övertid eller att personal från vaktbolag får hyras in. Vidare är transporter av anhållna och häktade resurskrävande samt innebär alltid en säkerhetsrisk. Deltagande vid förhandling via videolänk vore bra. På grund av mycket hög beläggning råder ofta platsbrist vilket innebär att häktade får inhysas i arrestlokaler i Norrköping, Linköping eller Motala. Arrestlokalerna har lägre standard än häkteslokaler. Åklagarna anser att rätten vid stora härvor med många häktade i ett Linköpingsmål borde kunna åka till Norrköping för omhäktningsförhandling. Även en Linköpingsåklagare borde kunna resa till Norrköping. Tiden vore dock ännu bättre utnyttjad om åklagarna kan närvara vid omhäktningsförhandling via videolänk. Ökad tillgång till videoutrustning på häktena kan även leda till att det blir vanligare att häktade medverkar via video, även om det finns en ovillkorlig rätt till personlig inställelse. Vidare anser man att domaren i högre utsträckning borde kunna avgöra om den häktade har rätt till personlig inställelse vid omhäktningsförhandling. Det ifrågasätts också om inte rätten borde kunna ge åklagarna en månads tid för åtals väckande om man t.ex. vet att ett yttrande från Statens kriminaltekniska laboratorium tar tre veckor. Beträffande omhäktningsförhandlingar kan åklagarna bli bättre på att varsko polisen. Linköpings tingsrätt har ett önskemål om att få ett häkte till Linköping. Tingsrätten har så pass få häktningar att man inte har ansett att det är lönt att schemalägga häktningsförhandlingarna. Man vill inte gärna resa till Norrköping för att hålla förhandling. Videolänk borde kunna utnyttjas i högre utsträckning. Frågan om Norrköpings tingsrätt skall ta även Linköpings tingsrätts häktningsförhandlingar har inte diskuterats. Vid den första häktningsförhandlingen befinner sig den anhållne i polishuset, i nära anslutning till tingsrätten. Norrköpings tingsrätt har i nuläget alltför få häktningar för att det inom ramen för en schemaläggning skall löna sig att ha särskilda häktningsdomare. Om tingsrätten skall handlägga även häktningar i mål från Linköpings tingsrätt blir läget ett annat. I en av DV gjord undersökning hade Norrköpings tingsrätt cirka 325 ordinarie häktningsförhandlingar per år. Häktningsförhandlingar borde i större utsträckning hållas i anslutning till häktet. Åklagare från Linköping kan då vara med via videolänk. Den häktade har rätt att vara personligen närvarande med hänsyn till Europakonventionen. Vid omhäktningsförhandlingar borde video kunna användas för alla inblandade. En trepartskommunikation förespråkas. Samordning av häktningsverksamhet 16 Utredningsarbetet

19 7.3 Seminarium i Härnösand Källa: Statistiska Centralbyrån Det finns en tingsrätt i Jämtlands län (Östersunds tingsrätt) och två tingsrätter i Västernorrlands län (Ångermanlands tingsrätt, belägen i Härnösand och med kansliort i Örnsköldsvik, samt Sundsvalls tingsrätt). Häktet ligger i Härnösand, f.n. inne i tätorten men det finns planer på att lägga häktet i anslutning till Kriminalvårdsanstalten Saltvik, i utkanten av Härnösand. Åklagarmyndigheten ligger i Umeå men det finns åklagarkammare i Östersund och i Sundsvall. Samtliga tingsrätter håller jourhäktningsförhandlingar på polishuset i Härnösand Västernorrlands län Sundsvalls tingsrätt, Åklagarmyndigheten i Sundsvall och Polismyndigheten i Västernorrlands län vill ha ett häkte i Sundsvall. I dagsläget har polisen och Häktet Härnösand lokaler i samma hus. Polisen har uppgett att de erbjudit kriminalvården ett 30-tal arrester för att av dessa skapa en häktesfilial i Sundsvall samt att det vore bra om kriminalvården kunde ta ansvar även för anhållna och andra frihetsberövade utöver de häktade. Polisen kommer framöver att få viss videoutrustning installerad. Kriminalvården har framhållit att små häkten och häktesfilialer är dyra. Det är inte omöjligt att integrera häktes- och arrestplatser, men det måste finnas kriminalvårdsutbildad personal på plats. Åklagarna vill att alla häktningsförhandlingar skall hållas i Sundsvall. Det går åt mycket tid för åklagarna att resa till Härnösand och till Örnsköldsvik. Arbetstiden blir inte effektivt utnyttjad. Häkte eller häktesfilial bör finnas i Sundsvall. Det har hänt att åklagarna har fått häva anhållningsbeslut efter det att tingsrätten satt ut häktningsförhandlingar i Örnsköldsvik och åklagarna inte har haft personal att skicka dit. Video bör användas i högre utsträckning, framförallt vid omhäktningsförhandlingar. Det finns videoutrustning på alla åklagarkammare i Norrland. Försöksverksamheten med videokonferens bör permanentas. Om en öppnare forumregel införs är det angeläget att Sundsvalls tingsrätt blir häktningsdomstol. Samordning av häktningsverksamhet 17 Utredningsarbetet

20 Sundsvalls tingsrätt är villig att ta över även Ångermanlands tingsrätts häktningar. I Sundsvall finns en gång mellan polishuset och tingsrätten. Det saknas därför behov av en häktningsförhandlingssal i polishuset. Den inledande häktningsförhandlingen bör inte hållas per video. Däremot kan omhäktningsförhandlingar mycket väl hållas via videolänk. Ångermanlands tingsrätt är positiv till att hålla alla regionens häktningsförhandlingar vid det nya häktet i Saltvik om det byggs en häktningsförhandlingssal där. Tingsrätten har idag inga större praktiska problem med häktningsförhandlingarna Jämtlands län Östersunds tingsrätt, Åklagarkammaren i Östersund och Polismyndigheten i Jämtlands län vill ha ett häkte i Östersund. Polisen har pekat på att man inte kan hålla förhör i lika stor utsträckning när personen sitter häktad 25 mil bort. Utredningarna blir sämre. Polisen utför alltför många transporter i dag (även åt kriminalvården). Åklagarna har anfört att utredningarna fördröjs, med längre häktningstider till följd, eftersom polis och försvarare måste boka upp hela dagar för att åka till Härnösand och hålla förhör. En ändrad forumregel, där endast en tingsrätt skall ta regionens häktningsförhandlingar, medför problem beträffande transporterna. Frågan blir då om polisen i Östersund skall transportera en anhållen till häktningsförhandling i Härnösand. Vinst kan möjligen uppnås vid omhäktningsförhandlingar men det kan i sådana fall vara svårt att engagera någon annan åklagare på häktesorten. Det vore bra om åklagarna kunde närvara per video. För det fall åklagaren måste resa till häktningsförhandling i östersundsområdet överväger nackdelarna stort. Östersunds tingsrätt har anfört att avståndet till Härnösand är ett problem. Vid omhäktningsförhandlingar måste den häktade transporteras långa sträckor. Samarbetet med polisen, transporttjänst och häktet fungerar dock utmärkt. Förvaring av häktade vid förhandling i tingshuset fungerar emellertid inte så bra. Det finns i nuläget bara plats för en häktad. Man har behov av tre platser. BRU:s förslag reglerar inte vem som skall fatta beslutet om att leja ut omhäktningsförhandlingar. En öppen forumregel måste innehålla en tydlig reglering beträffande vem som beslutar. Omhäktningsförhandlingar bör hållas av den domstol som har målet och av den domare som är insatt i detsamma. Det har funnits en diskussion om att samordna frivård, häkte, polisarrest, rättspsykiatrisk avdelning och en säkerhetssal i Östersund. Detta vore mycket bra. Tingsrätten har önskemål att få tillbaka häktet i Östersund eller åtminstone få en häktesfilial. Omhäktningsförhandlingar borde kunna hållas per video. Däremot inte den inledande häktningsförhandlingen. Samordning av häktningsverksamhet 18 Utredningsarbetet

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL SAMMANFATTNING Domstolsverket (DV) fick den 8 juli 1999 regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Förslag till hur arbetsbelastningen skall mätas DV rapport 2002:2 Slutrapport 551 81 Jönköping. Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden

Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Säkerhetskontroller vid fullmäktigeoch nämndsammanträden Betänkande av Utredningen om säkerhet vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting Stockholm 2009 SOU 2009:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer