Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner"

Transkript

1 Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner Tillsynsrapport 2013:7 Utvecklingscentrum Malmö December 2013

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Rättslig reglering Cåbra Cåbra-granskning Genomförandet Resultatet Aktgranskning Intervjuer Urvalet Frågorna Slutsatser Förslag till åtgärder Beslut med anledning av tillsynen

3 1 Sammanfattning Vid Utvecklingscentrum Malmö har en granskning gjorts av i vilken omfattning åklagarna fullgör skyldigheten att ange och dokumentera de konkreta omständigheter som ligger till grund för att meddela anhållna och häktade restriktioner beträffande sina kontakter med omvärlden, samt förekomsten av dokumenterade omprövningsbeslut. Undersökningen har i huvudsak bestått i granskning av diarieföringssystemet Cåbra och intervjuer med åklagare. Det har framkommit att skriftlig dokumentation av skälen för restriktioner ofta inte görs och att häktade personer ofta inte får del av någon sådan skriftlig dokumentation. Beslut om omprövning blir inte alltid dokumenterade i Cåbra. Vissa förslag till åtgärder läggs fram i denna rapport. Bland annat finns det skäl att uppdatera eller byta ut Åklagarmyndighetens föreskrifter, ÅFS 2005:29, så att de överensstämmer med nu gällande lagtext. Ett antal förslag till tänkbara ändringar i Cåbra anges också, till exempel att när ett beslut att meddela restriktioner skrivs in i Cåbras tvångsmedelsblankett ska det komma fram ett fönster med en rubrik som anger att skälen till att restriktioner ålagts ska antecknas. 2 Inledning Vid Utvecklingscentrum Malmö gjordes en granskning av åklagarnas användning av restriktioner beträffande frihetsberövade personer. Det visade sig då att det förekom brister i dokumentationen kring restriktioner och att åklagarnas skyldigheter till dokumentation enligt ÅFS 2005:29 inte alltid iakttogs. Brister förekom även beträffande dokumentation av beslut om undantag från restriktioner och ändringar av restriktioner. 1 Sedan dess har den nya rutinen i Cåbra för registrering av beslut i fråga om tvångsmedel tagits i bruk. Det har nu funnits anledning till en närmre granskning av på vilket sätt dokumentation av beslut om restriktioner och av skälen för restriktionerna utförs i praktiken. 1 Redovisning av granskning av restriktionsanvändning, Utvecklingscentrum Malmö, februari

4 3 Bakgrund 3.1 Rättslig reglering En person som är gripen, anhållen eller häktad på grund av misstanke om brott får enligt 6 kap. 1 häkteslagen (2010:611) åläggas restriktioner avseende sina kontakter med omvärlden. Om den misstänkte är häktad får detta endast ske om rätten gett tillstånd till det enligt 24 kap. 5 a rättegångsbalken. Restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misst I 6 kap. 2 häkteslagen anges sju olika typer av restriktioner som kan tillämpas. Enligt 23 häktesförordningen (2010:2011) ska skälen till att restriktioner meddelats dokumenteras och den frihetsberövade ska få del av dokumentationen, i den mån det kan ske utan men för utredningen om brott. I förordningen överlämnas det till Åklagarmyndigheten att meddela närmre förskrifter om dokumentation och underrättelse. Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation av skälen för restriktioner, ÅFS 2005:29, reglerar detta. Där anges att beträffande en misstänkt som är häktad ska skälen för ålagda restriktioner antecknas på en viss blankett avsedd för anvisningar angående frihetsberövad. Det uttalas också att den häktade ska få del av dokumentationen så snart det kan ske utan men för utredningen. Föreskrifterna har inte ändrats efter det att häkteslagen trädde i kraft och hänvisar därför till motsvarande äldre lagstiftning. 4

5 3.2 Cåbra Vid registrering på tvångsmedelsblankett i Cåbra av beslut om anhållande, om att anhållande ska kvarstå, om att ändra restriktioner för anhållen och vid registrering av beslut om häktning öppnas automatiskt fält för anteckning av om restriktioner ska åläggas och vilka restriktioner som i så fall ska tillämpas. Cåbra ger möjlighet att med kryssmarkeringar ange sex typer av restriktioner, som kan tillämpas. Det finns också ett fritextfält där skälen för restriktioner kan anges men det finns ingen given rubrik om detta. Samma fritextfält finns även vid beslut om att ange restriktioner för häktad med stöd av 24 kap. 5 a andra stycket rättegångsbalken. Se bild nedan. 5

6 Vid registrering på tvångsmedelsblankett i Cåbra av beslut om att ange, häva eller ändra restriktioner för häktad med stöd av 24 kap. 5 a första stycket rättegångsbalken omständigheter som föranleder användning av res Se bild nedan. 6

7 När en häktningsframställan skrivs ut från Cåbra skrivs även blanketten ut (se bilaga). Där kan åklagaren fylla i om restriktioner till plats för åklagaren att för hand anteckna vilka skäl som motiverar de meddelade restriktionerna. Denna blankett motsvarar den tidigare blankett, som åsyftas i ÅFS 2005:29. 4 Cåbra-granskning 4.1 Genomförandet För en granskning i Cåbra har Planeringsavdelningen slumpvis valt ut 300 ärenden som innehåller uppgifter om sammanlagt 600 häktade med restriktioner. Urvalet har gjorts bland de ärenden som avslutades 2012 där någon misstänkt varit häktad med restriktioner. Urvalet är för litet för att ge ett statistiskt säkerställt resultat men bör ändå kunna ge underlag för vissa bedömningar. Av de 300 utvalda ärendena har fem ärenden inte granskats på grund av att de var åtkomstskyddade eller avsåg överlämnande enligt europeisk arresteringsorder. Vid granskningen har följande punkter undersökts: - Finns anteckningar om skälen till restriktioner? o Är skälen helt allmänna liknande o Anger de slag av kollusionsfara, till exempel påverkan på vittnen eller samråd med misstänkta eller gömmande av stöldgods? o Utpekar de vilken/vilka personer som den misstänkte inte får ha kontakt med? - Finns anteckning om att den häktade fått del av dokumentation av skälen? - Finns anteckningar om ändringar av restriktionerna? o Finns anteckningar om undantag från restriktionerna? - Var den häktade under arton år? I de utvalda ärendena har Cåbras tvångsmedelsblanketter och diarieföring genomsökts efter dessa uppgifter. Anteckningar om brevgranskning har inte räknats med bland de beslut om undantag från restriktioner som noterats. 7

8 4.2 Resultatet En sammanräkning av siffrorna som kommit fram vid granskningen beträffande 600 häktade framgår av följande sammanställning. Individualiserade Expediering till den häktade Restriktioner ändrade Undantag beslutat Angivna skäl för restriktioner Inga Allmänt Typ av hållna skäl angivet % 3% 10% 5% 6% 9% 13% Häktad ej fyllt 18 Det är alltså endast beträffande ca 18 % av de häktade med restriktioner som det förekommer någon uppgift om skälen till restriktionerna och endast beträffande 6 % finns det en anteckning i Cåbra om att dokumentation av skälen till restriktioner överlämnats till den häktade. I hållna intervjuer (se nedan) har flera åklagare beskrivit att skälen till att restriktioner meddelats, antecknas på papper men inte alltid registreras i Cåbra. I Cåbra dokumenterade beslut om undantag från restriktionerna finns endast beträffande 13 % av de häktade i undersökningen. Vanligt förekommande är att det av diarieföringen framgår att handlingar inkommit från häktet och sedan expedierats tillbaka till häktet. I vissa av fallen framgår av handlingarnas beteckning att det rör sig om framställningar om lättnader i restriktioner i form av tillstånd till telefonsamtal, besök eller samsittning med andra häktade, men ofta framgår det inte av Cåbra vad åklagaren beslutat. Det torde alltså här finnas ett ganska stort antal fall där det faktiskt beslutats om undantag från restriktioner utan att det syns i Cåbra. 5 Aktgranskning För att undersöka om det finns beslut eller anteckningar i dessa frågor som är antecknade på papper i akten utan att vara registrerade i Cåbra har en granskning av fysiska akter gjorts. Ärenden från tre åklagarkammare valdes ut för att akterna skulle kunna gås igenom på plats. Från var och en av de utvalda kamrarna Göteborgs åklagarkammare, Åklagarkammaren i Växjö och Södra Skånes åklagarkammare valdes de tio första ärendena på Planeringsavdelningens lista ut för närmre granskning. Det visade sig att det endast fanns kvar bevarade pappersakter i tio av dessa trettio ärenden. Dessa pappersakter har granskats. Av det som var av intresse för denna undersökning fanns det i sex av akterna anteckningar om beslutade undantag från meddelade restriktioner. Beträffande tre av dessa ärenden hade de beslutade undantagen, som avsåg tillstånd till telefonsamtal eller samsittning, inte registrerats i Cåbra. 8

9 6 Intervjuer 6.1 Urvalet För att kunna få en fylligare bild av hur dokumentation av restriktionsbeslut hanteras i praktiken har ett antal åklagare sökts för intervjuer. Urvalet har gjorts så att de åklagare som var registrerade handläggare för de 30 ärenden, som valts ut för akt-granskning enligt ovan, har kontaktas via telefon, Lync eller personligen, för att svara på frågor enligt en frågelista. Frågorna har först ställts öppet men de intervjuade har även fått tillfälle att efter diskussion förtydliga sina svar. Sammanlagt 19 åklagare (7 från Göteborgs åklagarkammare, 7 från Åklagarkammaren i Växjö, 5 från Södra Skånes åklagarkammare) har svarat på frågorna. Övriga utvalda åklagare var inte anträffbara inom den tid som var tillgänglig för intervjuerna. 6.2 Frågorna De frågor som ställdes redovisas nedan och i anslutning till varje fråga redovisas i sammanfattning de svar som getts. 1 Brukar du dokumentera skälen till att restriktioner meddelas? På vilket sätt dokumenteras de i så fall och hur utförliga är de? Tre åklagare har svarat att de inte gör några anteckningar om skälen och flera har uppgett att de endast gör det ibland. De som antecknar skälen gör det oftast för Flera, men inte alla, gör även registrering på tvångsmedelsblankett i Cåbra, eller låter administratörer göra det. Några gör noteringar om skälen för restriktioner under fliken för anteckningar i TvångsmedelsCåbra. Alla tillfrågade uppger att de skäl till restriktioner som antecknas är ganska allmänt hållna. 2 Får den häktade del av skriftlig dokumentation av skälen för restriktioner? personalen där ska få del av beslutet om vilka restriktioner som ska tillämpas. Endast två av de tillfrågade ger direktiv om att blanketten ska lämnas till den häktade. 3 Vad är anledningen till att du inte alltid dokumenterar skälen för restriktioner? Får den häktade ändå reda på vilka skälen är? Några åklagare har sagt att dokumentation inte sker eftersom det inte finns något naturligt utrymme i Cåbra för anteckning av skälen för restriktioner och någon har sagt att det aldrig förklarats att man ska anteckna skälen. Inte alla tillfrågade 9

10 åklagare har känt till att det finns föreskrifter i ÅFS som reglerar saken. De flesta har uppgett att skälen för restriktioner diskuterats vid häktningsförhandlingen och att den häktade därigenom fått reda på vilka skälen är. 4 Skulle det kunna göras enklare att dokumentera skälen för restriktioner? Tio av de tillfrågade åklagarna har sagt att det skulle vara bra om det kom fram en ruta för angivande av skälen för restriktioner i Cåbras tvångsmedelsblankett, så snart man beslutade om restriktioner. Flera har även efterlyst föreslagna standardtexter med motiveringar som kan väljas genom kryssmarkering. Två åklagare har efterlyst möjlighet att beslut om restriktioner ska kunna expedieras till häktet elektroniskt. 5 Hur antecknar du beslut om undantag från meddelade restriktioner? Här framkommer en skillnad i rutiner mellan olika åklagarkammare. Åklagarna från Södra Skånes åklagarkammare registrerar vanligtvis beslut om undantag i Cåbras tvångsmedelsblankett i fönstret för beslut om att ange, häva eller ändra restriktionerna för häktad. Åklagarna från Göteborg och Växjö får oftast från häktet en skriftlig framställning om undantag från restriktioner. På framställningen antecknar sen åklagaren sitt beslut och den skickas tillbaka till häktet. Ibland scannas blanketten och förs in i Cåbra men det görs inte alltid efter att åklagarens beslut antecknats på den. I Växjö samlas dessa framställningar i en särskild pärm på kansliet tillsammans med framställningar om brevgranskning. Några åklagare har uppgett att de antecknar beslut om undantag från restriktioner på en särskilt upprättad handling i Cåbra. 6 Hur antecknar du beslut om att häva eller ändra restriktioner? Nästan alla de tillfrågade åklagarna registrerar sådana beslut i Cåbras tvångsmedelsblankett i fönstret för att ange, häva eller ändra restriktioner. 7 Är detta frågor som har belysts på kurser eller i diskussioner? Finns det behov av mer vägledning? De flesta av de tillfrågade anger att detta inte är frågor som varit föremål för diskussion. Elva av dem uttalar att riktlinjer och påminnelser om vad som gäller hade varit till nytta. En åklagare har påpekat att de olika typerna av restriktioner som anges i restriktionsblanketten inte överensstämmer med de typer av restriktioner som kan åläggas enligt 6 kap. 2 häkteslagen (2010:611), vilket de borde. 10

11 7 Slutsatser Vid granskningen framkommer att föreskrifterna i ÅFS 2005:29 om dokumentation av skäl för restriktioner och om att den häktade ska få del av dokumentationen inte följs. Orsaken till den bristande dokumentationen kan vara flera. Alla åklagare känner inte till att föreskrifterna och skyldigheten finns. Bristande rutiner förekommer för när och hur beslut rörande restriktioner ska registreras. Det förekommer att anteckningar på papper, till exempel om skälen för restriktioner och beslut om undantag från restriktioner, inte registreras i Cåbra. Åklagaren anser att dokumentationen är en onödig byråkratisk omgång utan värde när skälen ändå framkommit vid en häktningsförhandling. Möjligheten att ur Cåbra kunna utläsa alla vidtagna åtgärder rörande en häktad är dock av betydelse, inte bara för att handläggningen av det enskilda ärendet ska kunna följas, utan även vid sådan internationell granskning, som vid flera tillfällen föranlett kritik mot svenska förhållanden. 8 Förslag till åtgärder Det som framkommit vid den gjorda granskningen leder till att vissa åtgärder bör övervägas. UC Malmö föreslår följande. Det finns behov av att uppdatera i ÅFS 2005:29. I samband med detta bör det tydligt anges när skyldigheten att dokumentera skälen till restriktioner inträder, om det är vid anhållningsbeslut, när den misstänkte häktats, eller möjligen när häktningsframställning görs. Dessutom måste föreskrifterna stämma överens med handläggningsrutinen i Cåbra. Det kan här noteras att frågor på det här området även diskuteras i en av Riksåklagaren tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att överväga bland annat användning av restriktioner. Arbetsgruppen väntas avge rapport i januari Kunskapen om vilka regler som gäller för dokumentationen måste förbättras hos åklagarna. Alla som hanterar frihetsberövade måste känna till sina skyldigheter. Det bör undersökas hur stödet i Cåbra kan förbättras. t.ex. genom följande. 11

12 - När ett beslut om att meddela restriktioner registreras i Cåbra bör en ruta komma fram med en rubrik som anger att skälen till restriktionerna ska anges där. - Förvalda förslag till standardiserade beslutsmotiveringar kan finnas i Cåbra så att åklagaren kan markera tillämpliga texter med kryss. - Skälen till att åklagaren begär tillstånd att meddela restriktioner, ska kunna anges i häktningsframställningen. - De typer av restriktioner som kan markeras i blanketten för beslut om restriktioner bör anpassas så att de överensstämmer med de sju typer av restriktioner som räknas upp i 6 kap. 2 häkteslagen (2010:611). - Det bör vara möjligt att genom kryssmarkering i Cåbra ange på vilket sätt den häktade fått del av skälen för restriktionerna - När man tar fram fönstret för beslut om att ange, ändra eller häva restriktioner, bör de sedan tidigare beslutade restriktionerna komma fram som förvalt värde. 9 Beslut med anledning av tillsynen Med anledning av de iakttagelser och slutsatser som gjorts vid tillsynen beslutar jag följande. UC Malmö ska ta fram förslag till ny lydelse av ÅFS 2005:29. Tillsynsrapporten överlämnas till IT-avdelningen med ovan angivna förslag till förbättringar i Cåbra. Tillsynsrapporten överlämnas till de områdesansvariga överåklagarna. Göran Hellstrand överåklagare Lars Wilhelmsson kammaråklagare 12

13 Kopia till Tillsynsavdelningen Rättsavdelningen Planeringsavdelningen Bilaga 1 13

14 14

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner; ÅFS 2015:2 Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:1 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 43-2016 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Göteborg har överlag

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport 2015:1 Utvecklingscentrumen Mars 2015 (dnr ÅM-A 2014/1375) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, Stockholm SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-04-27 Dnr 152-2015 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Malmö 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Malmö har överlag

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Ändring i Åklagarmyndighetens allmänna råd (ÅFS 2011:9) om fullgörande av jour och beredskap; ÅFS 2014:13 Publiceringsdatum: 4 november 2014 beslutade den 3 november

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och

SÄKERHETS- OCH. Uttalande med beslut Dnr och Uttalande med beslut SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2017-05-04 Dnr 145-2016 och 147-2016 Polismyndighetens (region Syd och Väst) verkställighet av beslut om förstöring av material från hemliga

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits

Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-05-22 Dnr 5-2012 m.fl. 1 Granskning av vissa ärenden där underrättelse underlåtits 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utifrån

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Årsrapport Tillsynsavdelningen

Årsrapport Tillsynsavdelningen Årsrapport 2014 Tillsynsavdelningen Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Verksamheten under 2014... 5 3.1 Särskilda tillsynsärenden... 5 3.2 Remisser och beslut från

Läs mer

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt skall lämna Rikspolisstyrelsen uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Beräkning av dagsbot

Beräkning av dagsbot Beräkning av dagsbot Granskning av beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden Tillsynsrapport 2015:3 Utvecklingscentrum Stockholm Juni 2015 (dnr ÅM 2015/1775) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av hur beslut att meddela kontaktförbud motiverats

Granskning av hur beslut att meddela kontaktförbud motiverats BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2016-02-18 Dnr 2771-2015 Sid 1 (11) Granskning av hur beslut att meddela kontaktförbud motiverats Beslutet i korthet: JO Renfors har i tillsynsarbetet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m.; ÅFS 2006:12 Konsoliderad version Konsoliderad version senast

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4.

Uppgift till Polismyndigheten om dom eller beslut samt om laga kraft lämnas enligt nedanstående bestämmelser, jfr 8 i bilaga 4. 1 RI-UPPGIFT A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 UPPGIFT OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I HOVRÄTT Hovrätt ska lämna Polismyndigheten uppgift om dom och slutligt beslut i brottmål; se 5 förordningen (1970:517) om rättsväsendets

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011

SÄKERHETS- OCH. 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Uttalande Dnr SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-04-26 103-2011 och 113-2011 Granskning av förstöring av material från hemliga tvångsmedel i vissa avseenden 1 BAKGRUND Nämnden har på eget initiativ

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1932-2014 Stadsområdesnämnd Öster Malmö stad 205 80 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Årsrapport Tillsynsavdelningen

Årsrapport Tillsynsavdelningen Årsrapport 2016 Tillsynsavdelningen April 2017 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Verksamheten under 2016... 5 Särskilda tillsynsärenden... 5 Remisser och beslut från JO, JK

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider

Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider Beslutade den 22 april 2015 Riktlinjer gällande restriktioner och långa häktningstider 1. Inledning Syftet med riktlinjerna är att minska användandet av restriktioner, att ge åklagarna stöd i de risk-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Nämnden konstaterar att det har funnits flera fel och brister i hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde.

Nämnden konstaterar att det har funnits flera fel och brister i hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-03-16 Dnr 86-2015 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Skövde 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits

Läs mer

Effektivare samarbetsformer mellan åklagare och häktes- personal

Effektivare samarbetsformer mellan åklagare och häktes- personal Effektivare samarbetsformer mellan åklagare och häktes- personal Förord... 4 1 Uppdraget och projektets genomförande... 5 Uppdraget... 5 Projektets genomförande... 5 Närmare om rapporten... 7 2 Rutiner

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-03-27 Dnr 14-2013 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-09-04 Dnr 117-2012 Granskning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har granskat de 83 beställningar

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5563-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd, utredningsgrupp 4 (Växjö) den 26 november 2015 Inledning På uppdrag

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-12-15 Dnr 80-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten, region Syd 1. SAMMANFATTNING Polismyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges.

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges. 1 (12) Riksenheten för polismål, Malmö 8A-A-AE Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Förundersökning nedlägges. 1. Bakgrund 1.1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller Beslut Diarienr 1 (8) 2017-06-13 990-2016 Feelgood Företagshälsovård AB Box 101 11 100 55 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1.

SÄKERHETS- OCH 2011-06-09. Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN RAPPORT DNR 887-2010 2011-06-09 Ändrade förhållanden under verkställighet av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, m.m. 1. BAKGRUND Enligt lagen (2007:980)

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-01 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Transporter av frihetsberövade Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer