Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr /2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM Hovrätten har fått rapporten på remiss och har följande synpunkter. Hovrätten begränsar sitt yttrande till förhållandena inom hovrättens domkrets, dvs. Västerbottens och Norrbottens län. I princip anser hovrätten dock att länsgränser inte är heliga. Domkretsindelning bör kunna ske utan hänsyn till länsgränser om en annan avgränsning är motiverad. Medborgarperspektivet Inom hovrättens domkrets bedrivs dömande verksamhet vid sex tingsrätter och nio tingsställen. Enligt förslaget skulle endast två av tingsrätterna vara kvar samt ett bemannat tingsställe (en s.k. kansliort) och sex obemannade tingsställen. Regeringen har relativt nyligen anfört att domstolarna bör finnas på sådana platser i landet att flertalet medborgare har ett rimligt avstånd till en tingsrätt (skr. 1999/2000:106 s. 45). Rapportens förslag med endast tre bemannade domstolar inom det stora område som Västerbottens och Norrbottens län tillsammans utgör står i direkt strid med regeringens mål. Förslaget

2 2 med länsvisa domstolar kan vara möjligt att genomföra i de delar av landet där avstånden inte är betydande. I de två nordligaste länen blir dock avstånden, med en sådan lösning, orimligt stora för en ansenlig del av medborgarna. I Västerbottens län, som är det mindre av de två länen, är avståndet fågelvägen från de inre delarna av länet till Umeå ungefär lika långt som mellan Jönköping och Stockholm men infrastrukturen och de allmänna kommunikationerna är långt sämre och restiderna därmed betydligt längre (bästa förbindelse runt sex timmar enkel väg). Det är tydligt att utredarna inte har beaktat medborgarperspektivet. De fördelar som framträder i utredningen med att myndigheterna koncentreras till ett par orter består huvudsakligen av att interna problem myndigheterna emellan löses. De inblandade myndigheternas interagerande skall underlättas, utan tanke på vilka konsekvenserna blir för medborgarna. Främst synes lösningarna syfta till att minska åklagarnas resande. Att en myndighet, såsom åklagarmyndigheten har gjort, sedan tidigare skurit ned i verksamheten och koncentrerat denna till några få orter kan dock inte i sig vara ett bärande argument för att även koncentrera övriga myndigheter till dessa orter, närmast i syfte att få åklagarmyndighetens verksamhet att fungera mer tillfredställande. En konsekvens av förslaget är vidare att resandet för domstolens personal kommer att öka. Hovrätten har, genom att den har tingsställe i Luleå, stor erfarenhet av att bedriva dömande verksamhet på mer än en ort och har kännedom om vad resande i praktiken innebär. De effektivitetsförluster i den dömande verksamheten som resandet i sig innebär bör inte underskattas men måste naturligtvis accepteras om resandet totalt sett innebär mindre kostnader för samhället. Rapportens tanke att den dömande verksamheten på nedläggningsorterna i första hand skall anförtros pensionärer kan inte vara allvarligt menad. Konsekvenserna av ökade avstånd och därmed längre resor till förhandlingarna för parter, vittnen och målsägande torde bli att viljan och även förmågan hos dem att infinna sig till förhandling minskar. Situationen med allt fler inställda förhandlingar, vilket de senaste åren varit ett generellt problem för hela landet, riskerar härigenom att förvärras. Som en lösning på problemen med de långa avstånden framhålls i rapporten modernare teknik och då främst videoteknik. Det är klart att pengar kan sparas genom att man begagnar videoteknik vid förhör. Huvudsakligen är det dock, för brottmålens del, i mål av

3 3 enkel och mindre allvarlig karaktär som videotekniken framstår som lämplig att använda. Så snart det är fråga om mål av mer komplicerad eller allvarlig karaktär begränsar rättssäkerhetsaspekten möjligheten att använda videoteknik vid förhör. I rapporten framskymtar en övertro på möjligheterna att med hjälp av videoteknik minska antalet resor för parter, vittnen och målsägande m.fl. Videokonferens kommer emellertid alltid, av ovan nämnda skäl, endast att vara ett komplement till personlig närvaro i rättssalen, vilket alltjämt är huvudregeln (se prop. 1998/99:65 s. 11). Om man lyfter blicken Nedläggning av domstolar innebär en allmän försvagning av samhällsstrukturen i stort. För Västerbottens och Norrbottens del skulle särskilt expansiva områden utanför de stora tätorterna drabbas. I Norrbottens län upplever Haparanda nu en kraftig expansion med ett flertal nyetableringar av bland annat varuhus (IKEA). Turistområdet Hemavan/Tärnaby och mineralbältet med omfattande prospekteringar och gruvetableringar i de inre delarna av främst Västerbottens län är andra exempel på regioner med särskilt stark tillväxt. Tillväxten beror till stor del på att regionerna utgör gränsområden mot Finland och Ryssland respektive Norge med betydande gränstrafik och social rörlighet. (Det kan tilläggas att Haparanda tingsrätt torde vara landets enda helt tvåspråkiga tingsrätt.) Tillväxten i dessa regioner leder till ökade krav på samhällsstrukturen i övrigt. En ökning av antalet begångna brott är en effekt som är svårundviklig. Näringslivets expansion leder vidare till ett ökat behov av tvistlösning m.m. Redan idag är de allmänna domstolarna mindre konkurrenskraftiga när det gäller näringslivets tvistlösning men detta bör vara en tendens som skall motverkas, inte understödjas. Hovrätten finner det anmärkningsvärt men betecknande att domstolarnas övriga uppgifter, främst handläggningen av tvistemål, överhuvudtaget inte behandlas i rapporten. Nedläggning eller nedrustning av domstolar drabbar således även näringslivet. Försvinner domstolen från orten försvinner också en viktig del av den samhälleliga servicen. Tillgängligheten till juridisk kompetens minskar. Av utvärderingar som har gjorts framgår att advokater i orter där domstolar har lagts ned, antingen har flyttat eller planerar att flytta verksamheten till den nya tingsrättens sätesort (se SOU 2003:5 s. 55). Risken för att advokatservicen till allmänheten försämras får anses särskilt stor i nu aktuella orter eftersom avstånden till de nya sätesorterna på många håll blir betydande.

4 4 Säkerhet och sårbarhet I rapporten görs stor sak av problemen med säkerheten i och kring domstolarna. Frågor om säkerheten är naturligtvis mycket viktiga. Dess betydelse för rapportens slutsatser kan dock ifrågasättas. En allmän förbättring av säkerheten i domstolarnas lokaler torde vara behövlig alldeles oavsett hur domstolsorganisationen kommer att se ut i framtiden. Eftersom nuvarande tingsrätter i Lycksele, Skellefteå och Haparanda föreslås bli tingsställen kommer arbeten för att höja säkerheten på dessa platser ändå att behöva genomföras. Rapporten bortser också från de säkerhetsproblem som uppstår vid förhör på distans. Det torde fortfarande vara domstolens ansvar att svara för parters och vittnens säkerhet i samband med förhören. Detta kräver närvaro av särskild personal och det kräver resurser i form av väntrum och annan service för dem som skall höras. Hittills har detta lösts genom att förhören hålls i existerande och av domstolspersonal bemannade domstolslokaler. Den bild som målas upp i rapporten med många och långa transporter med häktade förefaller inte helt med verkligheten överensstämmande, med beaktande av det relativt få antal mål med häktade som förekommer utanför de orter där häkten redan finns. Vad som i utredningen påtalas om de minsta domstolarnas sårbarhet är i huvudsak riktigt. Med tanke på hur befolkningsstrukturen ser ut i Norrland är dock inte annat att vänta än att domstolarna kommer att utgöra mindre enheter än i andra, mer folktäta delar av Sverige. De problem som har uppstått för de små norrlandsdomstolarna genom åren har dock inte varit större än att de har gått att lösa med assistans av personal från närmast liggande större tingsrätt alternativt från hovrätten. Farhågorna om problem med rekrytering av domare, notarier m.fl. till de mindre domstolarna förfaller vara överdrivna. För det första utgör juristutbildningen vid Umeå universitet en garanti för god tillgång på jurister i norra Sverige. Därtill torde rekryteringsproblemen för domstolarna inte vara större än för andra samhällsorgan på mindre orter. Problemen förefaller för övrigt inte vara större för domstolarna i norr än för domstolar utanför storstadsregionerna i södra Sverige. Precis som inom t.ex. sjukvården borde det inte vara främmande att i förekommande fall lösa dessa problem med förmåner.

5 Slutord 5 I rapporten nämns slutligen att man genom förslagen kommer att uppnå en ökad rättssäkerhet (s. 9). På vilket sätt förslagen skulle kunna leda till detta presenteras dock inte. De effekter hovrätten ser av förslagen pekar entydigt i motsatt riktning. Sammanfattningsvis presenteras i rapporten inte några bärande skäl för att minska antalet domstolar i Västerbottens och Norrbottens län. Trots att det i regeringens uppdrag anförs att de stora geografiska avstånden i Norrland gör att man där kan behöva överväga andra organisationslösningar för tingsrätterna än de som kommit till användning i övriga delar av landet (ur uppdraget, bilagt i rapporten på s. 84), saknas i rapporten ett resonemang kring de särskilda förhållanden av geografisk natur som råder i Västerbottens och Norrbottens län. Mallen för att genomföra rationaliseringar i södra Sverige är inte möjlig att använda i norra Sverige utan att det sker på bekostnad av medborgarnas berättigade krav på närhet och tillgänglighet till domstolarna. Slutligen vill hovrätten understryka att domstolarnas oberoende ställning inte får äventyras genom att domstolarna organisatoriskt inordnas i olika samverkansorgan för rättskedjan. Sådan organisatorisk samverkan kan för en utomstående tas som tecken på att domstolen inte står fri i sin bedömning av ett enskilt mål och att oskyldighetspresumtionen och principen om en oavhängig och opartisk domstol har urholkats. Detta hindrar naturligtvis inte att en dialog mellan domstolarna och andra myndigheter förs och att administrativa åtgärder vidtas för att optimera verksamheten ur ett samhällsperspektiv. Denna remiss har handlagts av hovrättspresidenten Anders Iacobæus och tf hovrättsassessorn Magnus Forsberg (föredragande). Visst samråd har skett med hovrättens övriga ledamöter och med tingsrättslagmännen inom domkretsen. Anders Iacobæus Magnus Forsberg

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Domstolsverkets 2010:2. Rutiner kring häktningsberedskap

Domstolsverkets 2010:2. Rutiner kring häktningsberedskap Domstolsverkets r apportserie 2010:2 Rutiner kring häktningsberedskap Diarienummer 368-2010 Omslagsfoto: Carl Johan Erikson Tryckt på Danagårds Grafiska, maj 2010 DV-RAPPORT 2010:2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål

RiR 2010:7. Inställda huvudförhandlingar i brottmål RiR 2010:7 Inställda huvudförhandlingar i brottmål ISBN 978 91 7086 216 8 RiR 2010:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-04-22 Dnr: 31-2008-1028

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Hovrättsprocessen 2010-12-01 2 Innehåll 1 INLEDNING... 5 2 PROCESSUELLA FRÅGOR... 6 2.1 Inledning... 6 2.2 Presentation av muntlig bevisning m.m. i hovrätten... 6 2.2.1 Referat...

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 2014-06-26 KS-2014/848.109 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Yttrande över Domstolsverkets rapport

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL SAMMANFATTNING Domstolsverket (DV) fick den 8 juli 1999 regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU2013:49) Yttrande Förbundsordförande 2013-10-11 Lars Lassinantti Mobil:070-2777757 E-post:lars.lassinantti@telia.com Vice förbundsordförande Justitiedepartementet Marika af Winklerfelt 103 33 Stockholm Mobil: 070-3451542

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer