Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3"

Transkript

1 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag

2 Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer Tryckt av Tabergs tryckeri AB, Jönköping, april 2004

3 Finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna 1 Sammanfattning Uppdraget Bakgrund Tekniknivån i domstolarna Tekniknivån - allmänt Domstolsteknik Presentationsutrustning Videokonferens Status och planerade installationer Videokonferens användningsområde och effekter Handläggning av mål och ärenden Övriga användningsområden Effekter Presentationsteknik - användningsområde och effekter Kostnader för att införskaffa utrustning Videokonferens inklusive presentationsutrustning Kostnad förhandlingssal Kostnad vittnesrum Totalkostnad videokonferens inklusive presentationsutrustning Enbart presentationsutrustning - förhandlingssal Samordning av vissa frågor Finansiering m.m...16 Bilaga 1 Förfrågan - allmän domstol Bilaga 2 Förfrågan allmän förvaltningsdomstol 1 (17)

4 1 Sammanfattning Domstolsverket (DV), Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket fick den 18 december 2003 regeringens uppdrag att lämna förslag till finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. I enlighet med uppdraget redovisar DV i denna rapport på vilket sätt videokonferens och presentationsteknik kan användas i de allmänna domstolarna och vilka effekter denna användning kan ge. I rapporten redovisas också kostnaderna för att införskaffa videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Implementering av utrustning för videokonferens och presentation i samtliga allmänna domstolar innebär att betydande investeringar måste göras de närmaste åren. Om man väljer att utrusta en förhandlingssal och vittnessrum per domstol med den nya tekniken uppgår den totala investeringen till ca tkr, vilket ger en genomsnittlig årskostnad för ränta och amortering om tkr under fem år. För domstolväsendets del överstiger kostnaderna vida de ekonomiska vinster som kan antas uppstå genom ett frekvent användande av videokonferens, i huvudsak genom minskade ersättningar av allmänna medel för vittnen m.fl. De kvalitativa vinster som kan göras med hjälp av tekniken för videokonferens och presentationsteknik är dock stora och innebär att domstolarna i olika avseenden kan ge en bättre service och komma närmare de personer som av olika anledningar anlitar domstolarna. Videokonferens- och presentationstekniken kan även på sikt när tekniken har en bättre spridning förväntas leda till ett mer effektivt domstolsväsende. Domstolsväsendet har inte en ekonomi i balans. Underskottet för 2003 är betydande och den ekonomiska situationen för domstolarna innebär att domstolarna de kommande åren måste spara i sina verksamheter samtidigt som angelägna satsningar inom olika områden måste nedprioriteras. Domstolsväsendet har därför inte de resurser som krävs för att installera videokonferens- och presentationsteknik i alla allmänna domstolar. Ett genomförande av reformerna avseende videokonferens och presentationsteknik förutsätter därför enligt DV:s uppfattning att nödvändiga resurser ställs till domstolsväsendets förfogande. 2 (17)

5 2 Uppdraget Domstolsverket (DV), Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket fick den 18 december 2003 regeringens uppdrag att lämna förslag till finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. I uppdraget ingår för samtliga myndigheter att utreda och redovisa på vilket sätt videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna kan utnyttjas inom respektive myndighets verksamhetsområde och vilka effekter sådant utnyttjande kan ge. I uppdraget ingår vidare för DV att utreda och redovisa kostnaderna för att införskaffa utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. I uppdraget ingår slutligen också för samtliga myndigheter att utreda och redovisa i vilken omfattning i förhållande till uppskattad nytta, respektive myndighet kan medverka till finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars I anledning av uppdraget har Rikspolisstyrelsen i januari 2004 tagit initiativ till ett möte till vilket företrädare för samtliga myndigheter som omfattas av uppdraget inbjudits för att diskutera uppdraget. Totalt har tre möten hållits med företrädare för flertalet av myndigheterna. DV har inför redovisningen av uppdraget ställt ett antal frågor till några allmänna domstolar som har erfarenhet av videokonferens-/presentationsteknik, bilaga 1. Frågor i anledning av uppdraget har också ställts till de allmänna förvaltningsdomstolarna, bilaga 2. 3 (17)

6 3 Bakgrund Sedan den 1 januari 2000 pågår en försöksverksamhet med videokonferens i de allmänna domstolarna. Riksdagen har vid två tillfällen beslutat att försöksverksamheten skall fortsätta att gälla och den pågår för närvarande till och med den 31 december DV som haft regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten har i juni 2002 genom slutrapporten Försöksverksamhet med videokonferens i allmänna domstolarna (DV-rapport 2002:5) redovisat användningen av videokonferens i de allmänna domstolarna. DV har i rapporten gjort bedömningen att möjligheterna till videokonferens bör permanentas och att videokonferens successivt bör införas i samtliga allmänna domstolar. Sedan den 1 april 2001 pågår också ett försök med videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Försöksverksamheten i de allmänna förvaltningsdomstolarna pågår även den till och med den 31 december DV har den 28 januari 2004 till regeringen lämnat en redovisning av försöksverksamheten i de allmänna förvaltningsdomstolarna (DV-rapport 2004:1). DV har gjort bedömningen att även möjligheterna till videokonferens i de allmänna förvaltningsdomstolarna bör permanentas. Eftersom användningen av videokonferens i de domstolarna varit mycket blygsam bör videokonferenstekniken enligt DV:s uppfattning inledningsvis införas vid de allmänna förvaltningsdomstolar som har gemensamma lokaler med en allmän domstol för att på så sätt möjliggöra ett mer frekvent utnyttjande av tekniken. I budgetpropositionen för år 2004 (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 4) har regeringen uttalat som sin målsättning att under 2004 lägga fram en proposition som behandlar videokonferens i allmän domstol. 4 (17)

7 4 Tekniknivån i domstolarna 4.1 Tekniknivån - allmänt Den tekniska standarden i de flesta av domstolarnas förhandlingslokaler är i princip densamma som för år sedan. Det innebär bl.a. att man har analog inspelning av ljud med många gånger mycket dålig kvalitet på ljudåtergivningen och att man inte har tillgång till t.ex. modern presentationsteknik. Undantaget är de mycket få domstolar som under senare år har fått nya eller ombyggda förhandlingslokaler. Dessa har i samband med ombyggnationerna fått en mycket modern och avancerad teknisk utrustning med domstolsteknik (se nedan vad som innefattas av detta begrepp) och presentationsutrustning. Förberedelserummen har utrustats enbart med modern domstolsteknik. I samband med försöksverksamheten med videokonferens har ett antal domstolar utrustats med videokonferensanläggningar. Den teknik som används i domstolarnas förhandlingslokaler kan delas in i tre olika nivåer. Nedan redogörs närmare för de tre olika tekniska nivåer som används i domstolarna idag Domstolsteknik I den vanliga domstolstekniken ingår nödvändiga basfunktioner för en sal eller ett förberedelserum som ljudförstärkning med mikrofoner, högtalare och ljudmixers, funktioner för pårop, medlyssning, telefonkonferens, ljudinspelning samt indikering av att förhandling pågår, för stängda dörrar och för att kalla på vaktmästare. I domstolstekniken kan även ingå integrerad tolkfunktion. En angelägen uppgift de närmaste åren kommer att vara att ersätta samtliga kassettbandspelare med modern inspelningsutrustning Presentationsutrustning Med presentationsteknik avses funktioner för att visa föremål, dokument, PowerPoint-presentationer och videofilmer. Av praktiska skäl integreras presentationstekniken med de tekniska funktionerna i förhandlingssalens styrsystem som manövreras från en pekskärm. Från pekskärmen styrs således såväl presentationsutrustningen som de funktioner som ingår i den vanliga domstolstekniken. Ett alternativ skulle annars vara att styra de olika funktionerna med ett antal fjärrkontroller Videokonferens Videokonferens avser funktioner för att personer ska kunna delta i förhandlingar genom bild- och ljudöverföring från annan plats än förhandlingssalen. I den teknik som används idag finns inte funktioner för inspelning av bild. Hittills har en lösning använts som innebär att 4 5 rörliga videokameror kan styras antingen manuellt från pekskärm eller med röststyrning. De flesta domstolar som utrustats med videokonferens har utöver utrustning i en förhandlingssal även fått en konventionell videokonferensutrustning som placerats i vittnesrum eller liknande. 4.2 Status och planerade installationer Hittills har DV utrustat totalt 14 förhandlingssalar med modern teknik för presentation och modern domstolsteknik och sex förberedelserum med modern 5 (17)

8 domstolsteknik. Under de kommande åren behöver upprustningen av den tekniska nivån fortsätta. Samtliga förhandlingssalar behöver utrustas med presentationsteknik. Tekniken efterfrågas såväl av domstolarna som av parter och ombud. Arbetet med att införa ny teknik för presentation sker nu i första hand i samband med de ny- och ombyggnationer som genomförs inom domstolsväsendet i anledning av yttre organisatoriska förändringar. Fram till det närmaste halvårsskiftet kommer ytterligare 27 förhandlingssalar och 10 förberedelserum att utrustas med modern teknik. Under perioden till och med år 2007 beräknas drygt 15 ny- och ombyggnadsprojekt att genomföras. Målsättningen är att alla domstolar som under perioden är föremål för ny- och ombyggnationer i rättssalarna ska utrustas, förutom med den vanliga domstolstekniken även med en integrerad utrustning för presentation. Förberedelserummen kommer att utrustas med modern domstolsteknik. Utöver modern domstolsteknik och presentationsteknik har utrustning för videokonferens installerats i 20 domstolar som deltar i försöksverksamheten med videokonferens i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol. Vissa av de videokonferensutrustningar som installerats är tack vare samlokaliseringar tillgängliga för både tingsrätt och länsrätt. I de videokonferensutrustningar som installerats har även integrerats utrustning för presentation. På grund av den ekonomiska situationen och prioriteringar av teknik för presentation sker inte längre några installationer av videokonferensanläggningar. T.o.m. år 2007 kommer således enligt plan 20 domstolar ha utrustning för videokonferens inklusive presentation och 23 domstolar ha utrustning för presentation. 6 (17)

9 5 Videokonferens användningsområde och effekter 5.1 Handläggning av mål och ärenden DV har i slutrapporten Försöksverksamhet med videokonferens i allmän domstol (DV-rapport 2002:5) redovisat den användning av videokonferens i de allmänna domstolarna som skett under tiden den 1 januari 2000 till den 1 maj DV har fortsatt att följa upp användningen av videokonferens vid handläggningen av mål och ärenden. Hittills har 250 videokonferenser rapporterats till DV från de allmänna domstolarna. Av de rapporter om användning av videokonferens som verket fått in framgår att användningsområdet för videokonferens vid handläggning av mål och ärenden i allmän domstol är brett. Videokonferens används i princip i alla typer av förhandlingar. De allra flesta förhandlingar (70 %) som genomförts med videokonferens har varit brottmålsförhandlingar - huvudförhandlingar och häktnings- /omhäktningsförhandlingar. Den närmare fördelningen mellan de olika typerna av förhandlingar framgår av tabell 1 nedan. Tabell 1 Typ av förhandling Typ av förhandling Antal videokonferenser Tvistemål huvudförhandling (dispositivt mål) 15 Tvistemål muntlig förberedelse (dispositivt mål) 23 Tvistemål huvudförhandling (indispositivt mål) 17 Tvistemål muntlig förberedelse (indispositivt mål) 4 Brottmål huvudförhandling 155 Brottmål häktningsförhandling (omhäktningsförhandling) 20 Konkurssammanträde 6 Muntlig förhandling i övriga ärende 10 Totalt 250 Totalt har DV hittills fått rapporter om att ca 270 personer har deltagit i förhandling genom videokonferens. I denna rapportering ingår även de tillfällen då videokonferens har används istället för s.k. medhörning. Av de rapporter som DV fått in framgår att i princip samtliga kategorier av aktörer som förekommer vid rättegångar har deltagit genom videokonferens. Av särskilt intresse i detta sammanhang är hur ofta det förekommit att någon av de myndigheter som är aktuella för detta uppdrag har närvarat genom videokonferens och varifrån ett sådant deltagande i så fall har skett. Domstolarna har rapporterat att det vid drygt 70 tillfällen förekommit att åklagare deltagit i förhandling genom videokonferens. Deltagandet har vid 45 tillfällen skett från någon av de tre åklagarkammare som sedan inledningen av försöksverksamheten haft videokonferensutrustning (åklagarkamrarna i Kalmar, Skövde och Örebro). Vid de resterande 27 tillfällena har åklagare deltagit från annan domstol som har videokonferensutrustning. De flesta förhandlingar med åklagare närvarande genom videokonferens har skett vid Blekinge tings- 7 (17)

10 rätt (åklagare närvarade genom videokonferens från Hovrätten över Skåne och Blekinge), i Göta hovrätt (åklagare närvarade genom videokonferens från Norrköpings tingsrätt) och vid Gällivare tingsrätt (åklagare närvarade genom videokonferens från Luleå tingsrätt). De fall då åklagare närvarat genom videokonferens avser både huvudförhandlingar och häktnings/omhäktningsförhandlingar. Domstolarna har i många fall då åklagare närvarat genom videokonferens angett att videokonferens använts för att åklagare skulle kunna utnyttja sin arbetstid mer effektivt. Av de rapporter som DV fått in över användningen av videokonferens framgår vidare att tre sakkunniga närvarat genom videokonferens. Huruvida dessa personer företräder någon av de för uppdraget aktuella myndigheterna framgår dock inte av de rapporter som lämnats. Vid nio tillfällen har det förekommit att anhållna/häktade närvarat genom videokonferens vid häktningsförhandling/omhäktningsförhandling. Vid de flesta av dessa tillfällen har videokonferens skett mellan Gällivare och Luleå tingsrätter. Vid fyra tillfällen har det förekommit att person intagen i anstalt deltagit genom videokonferens från domstol belägen i närheten av aktuell anstalt. Det har i de här fallen varit både tilltalade, målsägande och vittnen som deltagit genom videokonferens. Av intresse i detta sammanhang är slutligen också att det vid fyra tillfällen hållits vittnesförhör genom videokonferens med poliser. Domstolarna har i anledning av detta uppdrag tillfrågats om vilka myndigheter som främst kan komma att ha nytta av att delta vid förhandlingar genom videokonferens. Nedan anges de myndigheter och de situationer som domstolarna angett, även såvitt gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna. Företrädare för kronofogdemyndigheterna Personal från kriminalvården (inställelser av intagna i anstalt och häktade samt i mål där Kriminalvårdstyrelsen företräder det allmänna) Företrädare för Skatteverket Företrädare för Tullverket (tullmål) Företrädare för Riksförsäkringsverket Företrädare för Energimyndigheten Företrädare för Lotteriinspektionen Sakkunniga vittnen (exempelvis företrädare för Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium) Domstolarna har även tillfrågats om de ser några behov för andra myndigheter att låna videokonferensutrustning vid domstol. De myndigheter som nämnts i detta sammanhang är övervakningsnämnder som ibland skulle kunna ha ett behov av att låna utrustning för deltagande vid sammanträde inför nämnden. Så har även skett vid några tillfällen. Även Statens kriminaltekniska laboratorium har nämnts i detta sammanhang. Av intresse är även de ca 20 tillfällen då domstolarna lånat åklagarkamrarnas utrustning för videokonferens med andra aktörer än åklagare. Vid ytterligare 8 (17)

11 två tillfällen har det förekommit att personer deltagit rättegång genom videokonferens från lokal utanför domstolsväsendet (Telia och högskola). Någon större ökning av användningen av videokonferens har inte skett under de drygt fyra år som försöket hittills har pågått. En av anledningarna till att någon ökning inte har skett i användningsfrekvensen är enligt flera domstolar att det finns för få anläggningar att kommunicera med. Genom en ökad spridning av videokonferensanläggningar torde användningen enligt domstolarna öka. Ett sätt att öka användningen är att i större grad än idag utnyttja videokonferensanläggningar vid andra myndigheter. För att kunna göra detta krävs kunskap om vilka myndigheter som har tillgång till videokonferensanläggning. Det finns därför enligt DV:s uppfattning ett behov av att ta fram en lätt tillgänglig förteckning över vilka myndigheter som har videokonferensanläggningar med adresser och vissa tekniska uppgifter och vem på myndigheten som skall kontaktas vid bokning. En möjlighet att ta fram en sådan förteckning är som DV i tidigare sammanhang påpekat (DV-rapport 2004:1) att ge t.ex. Statskontoret ett sådant uppdrag. 5.2 Övriga användningsområden Videokonferensutrustningen kan självklart användas för andra ändamål än för deltagande i rättegång. Domstolarna har utöver användning av videokonferens vid rättegångar pekat på följande användningsområden: Interna möten (domstolar med verksamhet på flera orter) Vid arbete på distans ex. förekommer det att domare vid en domstol tjänstgör vid annan domstol för avverkning av balanser och videokonferens kan vara lämpligt att använda för bl.a. föredragning för nämnd Utbildningsändamål Möten med DV (exempel på möten - budgetöverläggningar, utvecklingsfrågor) Möten i projektgrupper Konferenser och erfarenhetsutbyte med andra domstolar Samverkansmöten med andra myndigheter Bevisupptagning åt andra länder 5.3 Effekter I uppdraget ingår att utreda och redovisa vilka effekter, t.ex. besparingar eller annan nytta, utnyttjande av videokonferens kan ge. Som DV i tidigare sammanhang (DV-rapport 2002:5) framfört kan ett frekvent användande av videokonferens förväntas leda till att vissa besparingar kan göras inom rättsväsendet. För domstolsväsendet kan besparingar förväntas göras när det gäller ersättningar av allmänna medel till vittnen, målsägande m.fl. Omfattningen av besparingarna beror till stor del på hur ofta videokonferens kommer att användas. En ökning av antalet domstolar med videokonferensanläggningar torde leda till en betydligt mer frekvent användning av videokonferens. Hur frekvent en sådan användning kan bli är enligt DV:s uppfattning svårt att i dagsläget bedöma. Enligt det förslag om permanentning av försöksverksamheten som lagts fram i betänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) framgår dock att per- 9 (17)

12 sonlig närvaro fortfarande skall vara huvudregel och deltagande genom videokonferens skall endast komma ifråga om den som skall delta på detta sätt inte motsätter sig det. Hittills har drygt 120 vittnen och målsäganden deltagit genom videokonferens från annan plats. Genom användningen av videokonferens torde domstolsväsendet ha gjort vissa besparingar i ersättningar av allmänna medel. DV har dock inte några exakta uppgifter om hur stora besparingar som gjorts såvitt gäller ersättningar av allmänna medel genom utnyttjande av videokonferens. I sammanhanget kan det vara av intresse att nämna att under år 2003 gjordes drygt utbetalningar av allmänna medel till vittne och målsägande till ett totalt belopp om drygt 12 miljoner kronor. Av det totala antalet utbetalningar var det drygt utbetalningar som avsåg ersättningar över kr, totalt 5,5 miljoner kronor. DV bedömer med hänsyn till de höga investeringskostnader som blir aktuella om videokonferens skall införas i alla allmänna domstolar att investeringskostnaderna vida överstiger de besparingar som kan göras för domstolsväsendets del såvitt avser ersättningar av allmänna medel för resekostnader m.m. Som framgått ovan i avsnitt 5.1 har det vid några tillfällen förekommit att anhållna/häktade eller i kriminalvårdsanstalt intagna personer deltagit genom videokonferens. Genom en utbyggnad av videokonferenstekniken i domstolar torde förutsättningarna för ett sådant användningsområde öka och därmed kan betydande besparingar göras när det gäller transportkostnader för anhållna/häktade eller i kriminalvårdsanstalt intagna. Av delbetänkandet Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen (SOU 2003:74) framgår att det är kriminalvårdens Transporttjänst, de lokala häktena, polisen och Tullverket som är de aktörer som transporterar anhållna och häktade till domstol och en ökad användning av videokonferens vid exempelvis omhäktningsförhandlingar torde innebära omfattande besparingar för dessa myndigheter. Under den hittillsvarande försöksverksamheten har åklagare deltagit genom videokonferens vid ett stort antal tillfälle, dels från någon av de tre kammare som av Riksåklagaren utrustats med anläggningar, dels från annan domstol. Enligt uppgift från Riksåklagaren kommer ytterligare 32 videokonferensanläggningar placeras ut på åklagarkamrarna. Förutsättningar för åklagarna att delta genom videokonferens ökar därigenom, liksom åklagarmyndigheternas möjligheter att göra besparingar avseende bl.a. resekostnader. Även andra myndigheter som regelmässigt uppträder i domstol kommer att kunna göra besparingar avseende bl.a. resekostnader genom att myndighetsföreträdarna kan inställa sig vid förhandling genom videokonferens. Förutom besparingar möjliggör användningen av videokonferens ett mer effektivt utnyttjande av arbetstiden. För exempelvis de personer som skulle ha varit tvungna att resa långa sträckor till domstolen för att närvara vid en kort förhandling innebär möjligheten med videokonferens stora fördelar. Förutom ovan beskrivna effekter av utnyttjandet av videokonferenstekniken kan enligt DV:s uppfattning stora kvalitativa vinster göras med hjälp av videokonferenstekniken. Genom användningen av videokonferens kan tillgängligheten till domstolarna öka. Något som är särskilt betydelsefullt för exempelvis domstolarna i norra Sverige och i andra glesbygder när avstånden till domstolen är mycket långa. 10 (17)

13 Rädda eller ovilliga vittnen kan förmodligen lättare förmås att delta i förhandlingar som annars hade varit svåra att genomföra. Detta antagande stöds också av de rapporter som DV fått in från domstolar i vilka det i ett flertal fall angetts att videokonferens används för att förhörsperson känt oro eller rädsla för att inställa sig till rättegången. I en av rapporterna har den aktuella domstolen angett att utan möjligheten till videokonferens hade åklagaren sannolikt fått lägga ned åtalet i dess väsentligaste delar. Från domstolarna har det även framförts synpunkter på att användningen av videokonferens underlättar utsättningen av mål och att det till exempel kan vara lättare att sätta ut en förhandling i hovrätt om åklagaren från en annan ort kan vara med genom videokonferens. Vid några tillfällen har det förekommit att målsägande eller vittne inte inställt sig till förhandling i överrätt. Efter beslut om hämtning och inställelse av personen antingen på domstol eller på åklagarkammare på bostadsort har förhör genomförts genom videokonferens. Därigenom har man undvikit att förhandlingen måst ställas in. DV har i slutrapporten Försöksverksamhet med videokonferens i allmän domstol (2002:5) och rapporten Försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol (2004:1) redovisat även andra kvalitativa vinster som kan göras med hjälp av användningen av videokonferens. Videokonferenstekniken kan som ovan framgår även användas av domstolarna i det interna arbetet på domstolen vid exempelvis konferenser med DV eller andra myndigheter eller utbildningar. En sådan användning borde bl.a. leda till ett mer effektivt utnyttjande av domstolens resurser. 11 (17)

14 6 Presentationsteknik - användningsområde och effekter Utrustning för presentation av material under rättegången efterfrågas såväl av domstolarna som av parter och ombud. På grund av avsaknaden av denna teknik i förhandlingssalarna förekommer det alltmer att åklagarna har med sig egen utrustning för presentation. Det är dock enligt DV:s uppfattning angeläget att samtliga parter ges samma möjligheter att använda presentationsteknik vid förhandlingen och tekniken bör därför finnas i alla förhandlingssalar. Under de senaste åren har som framgår ovan under avsnitt 4 ett fåtal domstolar utrustats med presentationsteknik i förhandlingssalar. Presentationsteknik kan självklart användas i alla typer av mål men är särskilt lämplig för mål med omfattande utredningsmaterial och bevisning. Av de synpunkter som har kommit in från domstolarna beträffande erfarenheter av användning av presentationsteknik framgår att det i första hand är åklagare som hittills använt sig av presentationstekniken i samband med sakframställningen och för att redovisa bevisning. I viss utsträckning har även försvarare i brottmål och ombud i tvistemål börjat använda sådan teknik. Från en av domstolarna har påpekats att en överdriven användning av presentationsteknik i brottmål kan ge åklagaren en icke sakligt motiverad fördel i förhållande till den tilltalade om dennes försvar inte använder sig av samma teknik. Från en annan domstol har det påpekats att det inte alltid blir tydligare med rörliga bilder. Samma domstol har också påpekat vikten av att den information som presenteras med hjälp av presentationsteknik är korrekt. Sammanfattningsvis är erfarenheterna av presentationstekniken enligt de uppgifter som lämnats av domstolarna goda. Genom användning av presentationsteknik ökar möjligheterna väsentligt att få överblick över och förståelse för komplicerade förhållanden. En domstol har uppgett att i mål enligt yttrandefrihetsgrundlagen är användning av presentationsteknik i allmänhet ett krav för att bevisningen skall kunna förebringas. En fördel med användningen av presentationsteknik är att offentlighetsprincipen i många fall tillgodoses på ett klart bättre sätt eftersom åhörare får en bättre inblick i rättegången. Användningen av presentationsteknik bör enligt DV:s uppfattning förväntas leda till mer effektiva förhandlingar. Andelen mål där sådan teknik används är dock ännu litet och några säkra slutsatser är ännu för tidigt att dra i denna del. 12 (17)

15 7 Kostnader för att införskaffa utrustning Erfarenheterna från de installationer som hittills genomförts av ny teknik i förhandlingssalarna visar att det är mycket viktigt att de tekniska funktionerna är enkla att använda och att de kan styras på ett enkelt sätt som inte kräver alltför mycket uppmärksamhet eller teknisk kunskap hos användarna. Det är därför angeläget med ett samordnat styrsystem för de olika funktionerna. Ett sådant styrsystem förutsätter modern domstolsteknik som beskrivits ovan. Modern domstolsteknik är också nödvändig för att kunna integrera modern presentationsutrustning och videokonferens. Att ha samordnade, integrerade styrsystem innebär betydligt högre kostnader än att ha separata, fristående enheter/funktioner. Mot bakgrund av den tekniska standarden som idag finns vid de flesta domstolar måste vid införskaffande av videokonferensutrustning och presentationsteknik även domstolstekniken bytas ut för att möjliggöra ett samordnat styrsystem. Nedanstående kostnader baseras på de avtal som DV har med nuvarande leverantör. En ny upphandling skall genomföras när nuvarande avtal upphör att gälla, som är 30 september Fram till dess nya avtal tecknats är det priser från nuvarande leverantör som DV kan använda vid kostnadsberäkningar. I samband med att arbetet med en ny upphandling genomförs måste också en bedömning göras om leasing är ett alternativ till att köpa in utrustning/lösningar för videokonferens inklusive presentationsteknik och domstolsteknik. Problemet som DV ser det är att även om leasing skulle visa sig vara lämpligt och lönsamt när det gäller utrustning finns det osäkerhet kring hur det skulle fungera i samband med funktionella/integrerade lösningar. Som framgår av denna rapport är DV:s videokonferensutrustning liksom även presentationsutrustningen i förhandlingssalar en integrerad lösning med såväl utrustning som systemfunktioner. Integrationen, samordningen av utrustning och funktioner, krävs som tidigare nämnts för att göra det enkelt att använda för personalen som håller i förhandlingen. Utgångspunkten vid redovisning av kostnader för att införskaffa utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna är att åtminstone en förhandlingssal och ett vittnesrum per domstol erhåller nödvändig utrustning. Vid beräkningen av antalet allmänna domstolar har regeringens beslut beträffande omorganisationer beaktats. 7.1 Videokonferens inklusive presentationsutrustning Kostnad förhandlingssal Nuvarande lösning för videokonferens inklusive domstolsteknik och presentationsutrustning innebär som tidigare nämnts 4-5 rörliga videokameror som kan styras antingen manuellt från pekskärm eller med röststyrning. Investering per domstol tkr tkr Antal domstolar 68 varav 13 redan har videoutrustning Total investering tkr tkr (55 * * 1 800) 13 (17)

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-18 2002/338-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-08-29 Ju2002/6114/KO Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Särskild utredning om polisverksamhet med flyg

Särskild utredning om polisverksamhet med flyg Slutrapport 1 (31) med flyg Slutrapport 2 (31) Till Rikspolisstyrelsen Den 18 december 2007 gav Rikspolisstyrelsen mig i uppdrag att utreda polisverksamheten I utredningsarbetet har jag biträtts av kommissarien

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer