Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)"

Transkript

1 Datum Dnr Justitiedepartementet STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar i rättegångsbalken kommer att innebära en rättegång som är smidigare, mer flexibel och bättre anpassad till modern teknik. Detta utan att i större utsträckning än nödvändigt göra avsteg från de principer som rättegångsbalken vilat på sedan tillkomsten. DV menar sammantaget att utredningens förslag i allt väsentligt är följden av väl gjorda avvägningar mellan dessa principer och de berättigade krav som kan ställas på en modern, praktiskt fungerande rättegång. DV tillstyrker således utredningens förslag i huvudsak. Verket vill härutöver lämna följande närmare synpunkter på förslagen. Ljud- och bildteknik Försöksverksamheten med videokonferens som nu pågått drygt två år har löpande följts upp och utvärderats inom DV. I den delrapport över försöksverksamhetens första år som överlämnandes till regeringen i februari 2001 gjorde DV på grundval av det material som då förelåg, den preliminära bedömningen att möjligheten att använda videokonferens borde permanentas. Inom verket pågår för närvarande arbete med en slutrapport över den hitillsvarande försöksverksamheten med videokonferens. Slutrapporten, som kommer att överlämnas till regeringen senast den 30 1

2 juni i år, kommer att innehålla detaljerade sammanställningar över användning av videokonferens och en bedömning av hur försöksverksamheten har fungerat. Något som tyder på att DV skulle frångå den preliminära bedömning som gjordes i delrapporten har inte framkommit. I avsnitt anger utredningen att videokonferens bör kunna komma ifråga om tekniken tillåter det vid sådan annan handläggning som består i att rätten tar kontakt med en eller flera parter för att diskutera en fråga, t.ex. upprättandet av tidsplan men som inte är att betrakta som ett formellt sammanträde i RB:s mening. DV ser positivt på att även använda videokonferenstekniken för detta ändamål, vilket bör leda till en ökad användning av utrustningen för videokonferens. Utredningen har föreslagit att det i 5 kap. 9 införs en bestämmelse om att upptagning eller överföring av bild i rättssalen skall få ske endast om det är tillåtet i lag. De förslagna lagbestämmelser som tillåter upptagning och överföring av bild är de som avser videokonferens, de s.k. medhörningssituationerna och överföringen av bild till sidosal. Utredningen har när det gäller överföringen av bild till sidosal påpekat att det generella förbudet mot upptagning och överföring av bild även gäller i en sidosal samt föreslagit en hänvisning från 5 kap. 11 RB till 9 i samma kapitel. Hur upptagning och överföring av bild från en fjärrort vid videokonferens eller från ett s.k. medhörningsrum skall hanteras har inte närmare berörts av utredningen. Skall det t.ex. vara möjligt att ifrån fjärrorten göra upptagningar eller överföringar av bild av en person som deltar i rättegång via videokonferens och skall det vara möjligt att den vägen göra upptagningar eller överföringar från rättssalen? För att inte några oklarheter skall råda bör, enligt DV, denna fråga belysas närmare. Utredningen har föreslagit att begreppet ljud- och bildöverföring används för att beteckna användningen av videokonferenstekniken. Inom det projekt som genomför försöksverksamheten med videokonferens har man ett flertal gånger märkt osäkerhet hos bl.a. allmänheten när det gäller vad som avses 2

3 med videokonferens. DV delar utredningens uppfattning om att begreppet ljud- och bildöverföring är att föredra. Som utredningen konstaterar är det viktigt att göra lagstiftningen teknikneutral så att den inte låses fast vid viss teknik. Att det fortfarande skall gälla en stark presumtion för att den som deltar i ett sammanträde skall infinna sig i rättssalen har DV inget att invända emot. Att reglerna om vilka som skall kunna närvara genom videokonferens görs generella är lämpligt. Den lagtekniska lösning som utredningen förordar såvitt avser användandet av såväl videokonferens som telefon förefaller vara ändamålsenlig, både vad gäller terminologi och bestämmelsernas placering i rättegångsbalken. Lika med utredningen anser DV att de sanktioner som rättegångsbalken föreskriver för någons utevaro bör drabba även den som inte inställer sig till en video- eller telefonkonferens. Som utredningen anför torde detta vara en förutsättning för att sådana konferenser skall kunna användas i mer betydande omfattning. DV kan inte heller se några bärande skäl mot en sådan ordning. Sammanträden Att reglerna om sammanträden under målets förberedelse görs mer flexibla och enhetliga genom t.ex. att bestämmelserna om vad ett sammanträde får behandla slopas innebär enligt DV en välkommen förenkling och torde inte medföra några nackdelar. DV delar vidare utredningens uppfattning att kravet på särskilda skäl för att få hålla muntlig förberedelse i brottmål bör tas bort. Som utredningen konstaterar finns det erfarenhetsmässigt vid tingsrätterna ett antal brottmål som skulle kunna avgöras genom ett rent skriftligt förfarande utan att kvaliteten på avgörandet försämras. Även om den stora majoriteten sådana enkla fall lagförs genom godkända ordningsbots- eller strafförelägganden är erkända bötesmål vid tingsrätterna inte ovanliga. En 3

4 hel del lagöverträdelser erkänns inte förrän talan väckts vid domstol. I vart fall dessa mål torde inte förlora på att avgöras utan huvudförhandling. Att endast för sakens skull på en timme genomföra femton huvudförhandlingar avseende erkända hastighetsöverträdelser kan t.o.m. lägga ett slags löjets skimmer över huvudförhandlingsinstitutet. DV ansluter sig därför till utredningens förslag även i denna del. Muntlighet vid sammanträden DV ser positivt på förslaget att ge parterna möjlighet att med rättens tillstånd hänvisa till handlingar i målet och på så sätt göra det som omfattas av hänvisningen till processmaterial. Som utredningen konstaterar framstår kravet på muntlighet i många mål som onödigt tungrott och tidsödande. Att behöva muntligt gå igenom ett omfattande skriftligt material under huvudförhandlingen, trots att samtliga inblandade redan är väl inlästa på materialet, är ofta inte ändamålsenligt. Det är i alla hänseenden bättre om mer tid och kraft istället kan läggas på sådant som behövs för att uppnå processens syfte. Förslaget innebär ökad flexibilitet genom att avvägningen mellan muntlighet och skriftlighet kan göras där den görs bäst; i det enskilda fallet. Formella undantag från muntlighets- och omedelbarhetsprincipen finns redan idag i det aktuella hänseendet. DV kan inte se några avgörande skäl mot att låta det som redan gäller för skriftliga bevis även gälla andra handlingar. Som utredningen anger förekommer det dessutom att avsteg från dessa principer på goda grunder görs i större utsträckning än vad rättegångsbalken egentligen tillåter. Det är då givetvis att föredra att reglerna anpassas till det som i verksamheten har visat sig vara en lämplig ordning. Lika med utredningen vill DV också framhålla den genom förslaget i denna del ökade vikten av att allmänheten ges möjlighet att ta del av det material som ligger till grund för en rättegång. 4

5 Att regeln om upprättande av en skriftlig sammanställning av parternas ståndpunkter görs obligatorisk om det är till fördel för handläggningen torde inte innebära någon större förändring, eftersom det fortfarande krävs just att det är till fördel för handläggningen. Det kan ifrågasättas om det ens är sannolikt att det är till fördel för handläggningen att upprätta en sammanställning, om det står klart att det finns goda förutsättningar för en uppgörelse före en kommande huvudförhandling (jfr resonemanget på sid ). I stort ser dock DV lika positivt som utredningen på det möjliga användningsområdet för sådana sammanställningar. Bevisupptagning DV delar utredningens uppfattning att reglerna om när bevisupptagning utom huvudförhandling är tillåten med fördel kan mjukas upp. Som utredningen anför kan spannet mellan de orimliga fallen och de allmänt förtretliga uppfattas som för stort. DV anser emellertid att det kriterium som utredningen föreslår skall uppställas för att få hålla sådan bevisupptagning (i de fall det inte är fråga om att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling) innebär att man går ett steg för långt i detta avseende. Att man skall få hålla bevisupptagning utom huvudförhandling "om det kan antas att nytt förhör inte behöver hållas vid huvudförhandling" innebär att lagstiftaren är helt likgiltig inför frågan om bevisupptagning bör ske vid eller utom huvudförhandling. Det enda som spelar roll är att man skall kunna anta att personen endast behöver höras en gång. Något tillspetsat skulle man kunna säga att, med ett sådant kriterium, de allra flesta förhör kan hållas före huvudförhandlingen. Detta förefaller inte vara lämpligt, med hänsyn till vad utredningen anför på sid. 213 om att förutsättningarna att göra en korrekt bevisvärdering är som bäst om den sker vid huvudförhandlingen. DV menar därför att ytterligare ett kriterium bör ställas upp för att bevisupptagning skall få ske utom huvudförhandling (i de fall det inte är fråga om att målet kan komma att avgöras utan sådan förhandling). Ett 5

6 sådant kriterium kan vara vagt; t.ex. "om det kan antas att nytt förhör inte behöver hållas vid huvudförhandling och det framstår som lämpligt med hänsyn till omständigheterna". Det viktiga är att lagstiftaren markerar att bevisupptagning utom huvudförhandling trots allt skall vara ett undantag i dessa fall. Förhör DV har inget att invända mot att ett förhör får inledas med en uppspelning eller uppläsning av vad vittnet berättat vid tidigare förhör inför rätta, om det kan antas främja förhörets genomförande eller är lämpligt av annat skäl. Den föreslagna konstruktionen av 36 kap. 16 kan dock tyckas vara något märklig. I andra stycket anges att endast under de (stränga) förutsättningar som stadgas där får vad ett vittne tidigare berättat läggas fram vid ett vittnesförhör, medan det i tredje stycket sägs mer allmänt att om det är lämpligt får vad ett vittne tidigare berättat inför rätta t.o.m. inleda förhöret. Det förefaller som om andra stycket i ljuset av det föreslagna tredje stycket är något missvisande. Man kan i viss mån undvika detta genom att istället lägga in tredje stycket efter första meningen i andra stycket samt lägga till ordet "dock" mellan orden "får" och "förhöret" i det föreslagna tredje stycket. Ett alternativ är att placera det föreslagna tredje stycket reviderat i någon mån före det andra stycket. Skriftliga berättelser DV har ingen erinran mot förslaget att mjuka upp förbudet mot att åberopa skriftliga berättelser i tvistemål. De förutsättningar som föreslås gälla för att få åberopa sådana berättelser förefaller vara rimliga. Ansvaret för bevisningen Som utredningen anger måste reglerna om rättegångsförfarandet vara utformade på sådant sätt att de såvitt möjligt motverkar förhalanden från parternas sida. Förslaget om att rätten skall kunna avvisa ett åberopat bevis 6

7 om en bevisupptagning trots rimliga ansträngningar inte kan genomföras och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare kommer att ha en sådan effekt. Den föreslagna bestämmelsens lydelse gör dock att den kommer att tillämpas även i andra situationer än de rena förhalningsfallen. Som utredningen konstaterar väger emellertid även intresset av att få ett avgörande av saken inom rimlig tid tungt i rättssäkerhetshänseende. Det kan argumenteras för att detta intresse för närvarande inte har tillräckligt stort genomslag i rättegångsbalken. DV tillstyrker på grund härav förslaget i denna del. Det bör dock framhållas vikten av att kravet på att det skall ha gjorts rimliga ansträngningar för att få till stånd bevisupptagning inte sätts för lågt. Förslaget att parter som i dispositiva tvistemål skall höras i bevissyfte skall kallas personligen till sammanträdet vid äventyr av tredskodom kommer att på ett mer renodlat sätt träffa de fall där parter försöker att förhala rättegången. Detsamma gäller förslaget att kärande i indispositiva tvistemål som skall höras i bevissyfte skall kallas personligen vid äventyr av att talan annars förfaller. DV tillstyrker därför utredningens förslag även i denna del. Medling, förlikning och andra samförståndslösningar Även DV ställer sig positivt till att det danska systemet med tillkännagivanden prövas i Sverige. Som utredningen är inne på kan man dock inte förvänta sig att systemet kommer att spela samma centrala roll i Sverige som i Danmark. Övrigt När lagen talar om dispositiva tvistemål används ofta definitionen "i mål där förlikning om saken är tillåten" (se t.ex. RB 42:12). Detta är språkligt sett enklare och bättre än den av utredningen föreslagna definitionen "i mål där saken är sådan, att förlikning därom är tillåten". DV föreslår därför att den förstnämnda definitionen används i utredningens förslag till ny andra mening i 35 kap. 13 första stycket rättegångsbalken (se sid. 329). 7

8 Kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser I betänkandet anges att utrustning för videokonferens ingår i DV:s planläggning för en modernisering av domstolarnas lokaler och utrustning. Några särskilda investeringskostnader bör enligt utredningen därför inte bokföras på den reform som utredningen föreslår. I det moderniseringsarbete som pågår inom domstolsväsendet ingår bl.a. en upprustning av domstolars förhandlingssalar med ny modern teknik för presentation av material (PowerPoint-presentationer, elektroniska dokument och föremål m.m.) samt utrustning för videokonferens. Planerna för DV:s implementering av teknik för videokonferens och de kostnader som därigenom uppkommer är till största delen avhängiga av utredningens förslag om en permanentning av möjligheterna till videokonferens. De investeringskostnader som uppkommer vid införandet av videokonferenstekniken och som är betydande, bör därför enligt DV bokföras på den reform som utredningen föreslår. I slutrapporten kommer DV att närmare redogöra för verkets uppskattningar av kostnaderna. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Stefan Strömberg. I den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschefen Birgitta Holmgren, chefsjuristen Charlotte Brokelind och hovrättsassessorn Martin Andersson (föredragande). Stefan Strömberg Martin Andersson 8

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer