Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31"

Transkript

1 Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Sambandsmål: Inkommandedatum: Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Avvisning av bevisning BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Avvisat Avvisning av bevisning MELLANDOM Övrigt Aktörer 1 Ramsbro Börje, Kärande Ombud: Advokat Bratt Percy Ombud: f.d. hovrättsrådet Isoz Henning Ombud: Jur.kand. Thyr Elin Vittne: Advokat Bratt Percy Vittne: Advokat Eriksson Magnus 2 Stiftelsen Industrifonden, Svarande Ombud: Advokat Bagner Hans Ombud: Advokat Ewerlöf Pontus Vittne: Advokat Bagner Hans Vittne: Advokat Broman Claes Vittne: Dirtoft Hans Vittne: Advokat Flygt Olle Vittne: Nordquist BENGT Håkan Saken fordran Händelser Nr Datum Aktbilaga Händelsetext Bevakningsdatum Samband Ansökan om stämning Ans avg betald Fullmakt Bilagor Bilaga Föreläggande, Börje Ramsbro genom Henning Isoz Komplettering av stämningsansökan Bilagor till aktbil Skrivelse, f.d. hovrättsrådet Henning Isoz Telefonsamtal från Börje Ramsbro som begär att tingsrätten mejlar en kopia av aktbil. 13 till honom till /Maria Litzell Per mail fr ombud Isoz anståndsbegäran till 17/8-

2 Exp ab 14 till kndomb Isoz att anstånd beviljas till Telefonsamtal från advokaten Hans Bagner som uppger att han kommer att företräda Stiftelsen Industrifonden i målet. Han begär att tingsätten mejlar honom kopior av de förelägganden och skrivelser som skickats till käranden (till /ML Yttrande med bilaga från kärandeombudet Henning Isoz Stämning, Stiftelsen Industrifonden. Kopia av aktbilaga 1,3-5,7-12 och samt ab 6 och 14 för kännedom översänt. Information om förenklad delgivning översänt Tel med kärandeombudet Henning Isoz och ber honom inkomma med registerutdrag som utvisar vem som tecknar svarandens firma. Han lovar att inkomma med detta Registreringsbevis från kndomb Isoz Begäran om anstånd till 15/10-12 att inkomma med svaromål från svarandeombud Hans Bagner Fullmakt svarandeombud Exp ab 19 till sndomb Bagner att anstånd beviljas till att ink m svaromål, EJ MER ANSTÅND Svaromål samt bilagor från sndomb Bagner /mail Original av aktbilaga inkommit Föreläggande, Börje Ramsbro genom f.d. hovrättsrådet Henning Isoz. Kopia av aktbilaga översänt Yttrande från kärandeombudet Henning Isoz Föreläggande att senast ink m yttrande om avvisningsyrkandet kvarstår exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga 26 översänt tel Börje Ramsbro ang handläggningen m.m. / MH Per mail yttrande från knd Ramsbro Anmälan nytt ombud för käranden Börje Ramsbro samt begäran om anstånd. (fax) Fullmakt för kärandeombudet Percy Bratt tel Hans Bagner; förklarat att han nu inte behöver ge in yttrande i enlighet med aktbil 27, pga att kd

3 skaffat nytt ombud. Yttrande över det nya ombudets inlaga kan ges in i mitten-slutet av januari / MH Exp ab 29 till nya kndomb Bratt att anstånd beviljas till , EJ MER ANSTÅND samt till sndomb Bagner fk tel Karin Wallner hos Percy Bratt; yttrande kommer den 21 december 2012, pga. Bratts sjukdom - jag har ingen erinran / MH Yttrande med bilagor från kärandeombudet Percy Bratt Ab sänd till svarandeombudet efter begäran per telefon Föreläggande, Stiftelsen Industrifonden genom Advokat Hans Bagner. Kopia av aktbilaga översänt tel svd-omb Bagner; anstånd medges till den 15 februari 2013 / MH Yttrande från svdomb Hans Bagner - förtydliganden och kompletteringar Bilagor till ab Exp ab till kndomb Bratt att ink m ytttr senast 18/ Anståndsbegäran fr knd.omb P.Bratt (e-post) Ab 39 med beviljat anstånd till den 1/3-13 för kndomb. Bratt att inkomma med yttrande sänt till kndomb. Bratt samt svdomb. Bagner f.k. Aktbilagan utgår Hemställan om anstånd från kärandeombudet Bratt (fax) org ink Mailat ab 41 till kndombud Bratt och svdombud Bagner, beviljat anstånd till 15/3-13 för kndombudet Bratt Yttrande med bilaga från kndomb Bratt Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Exp ab 44 till kndomb Bratt. Exp ab till svdomb Bagner. Bevaka 10/ Skrivelse från svarandeombudet Hans Bagner och Pontus Ewerlöf angående eventuellt ytterligare skriftväxling och anstånd i målet Sammanfattning med mera från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus

4 Ewerlöf med bilagor Aktbil till kärandeombudet Percy Bratt för kännedom. hamdlingarna har hämtats av Börje Ramsbro Yttrande från käranden Börje Ramsbro Yttrande från käranden Börje Ramsbro Bilagor till aktbil Slutgiltigt yttrande från kärandeombudet Percy Bratt Bilagor till aktbil tel Percy Bratt; aktbil återkallas och utgör inte procesmaterial / MH Exp ab till svdomb Bagner f.k Yttrande från kndomb Percy Bratt (mail) original inkom 24/ Bilagor till aktbilaga 74 original inkom 24/ Exp ab till svdomb Bagner f.k BESLUT - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden, tecknat å ab 77. Utgår Exp ab 77 till svaranden Stiftelsen Industrifonden Kopia exp till svdomb adv Bagner Utgår BESLUT - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden, aktbilaga Exp ab 77 till båda ombuden med delgivning för svdomb Bagner Claes de Neergaard har inkommit med delgivningskvitto för Stiftelsen Industrifonden Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Exp ab 78 till kndomb Bratt och sndomb Bagner att senast ink m ev yttrande ang mellandomsfrågan Yttrande över aktbil 78 från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Exp ab 79 till kndomb Bratt fk tel Börje Ramsbro; meddelat att de inte behöver svara på tingsrättens skrivelse utan att målet kommer att sättas ut till muntlig förberedelse i mellandomsdelen / MH Tel m sndomb Bagner o tel m kndomb Bratt, bokat muf kl Kallelse muntlig förberedelse kl

5 Tel med kärande Börje Ramsbro som vill ha en kallelse till muf skickad till sin mail, jag mailade ab 80 till honom Protokoll, MUF Aktbilaga 82 skickad till kärandeombudet Percy Bratt och svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Käranden ska senast 29/10-13 inkomma med yttrande med inställning ang. mellandomsfrågan Svaranden ska senast 26/11-13 inkomma med bemötande av vad käranden anfört samt samlad och slutlig bevisuppgift Käranden ska senast 10/1-14 inkomma med samlad och slutlig bevisuppgift Tingsrätten beslutar med stöd av 42 kap. 15 a rättegångsbalken att förberedelsen i målet såvitt avser mellandomsprövningen ska anses avslutad den 10/ Begäran om anstånd från kndomb Bratt /mail Exp ab 83 till kndomb Bratt att anstånd beviljas till , EJ MER ANSTÅND samt till sndomb Bagner fk mejl med ombuden ang bokning av HF yttrande ang mellandomsfrågan från kndomb Bratt /mail + fax ink i org Bilaga till ab 85 ink i org Föreläggande samt med ändring av tidsplanen att senast ink m samlad o slutlig bevisuppgift exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga för kännedom översänt tel Pontus Ewelöf; anstånd medges till den 13 december / MH Yttrande från svarandeombud Hans Bagner o Pontus Ewelöf samt samlad och slutlig bevisuppgift Bilagor till aktbil Tfn med kärandeombud, önskar aktbil per mail. (mail under aktör) Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Begäran om anstånd att ink m yttrande samt bevisuppgift från kndomb Bratt Aktbilaga 100 med beviljat anstånd till 7/2-14 att

6 inkomma med bevisuppgift och yttrande skickad till kärandeombudet Percy Bratt samt svarandeombudet Hans Bagner f.k. EJ MER ANSTÅND yttrande från kndomb Bratt /mail Original ink 10/ Bilagor till ab 101 /mail Original ink 10/ Nyskriven inlaga från kndomb Thyr då den förra innehöll felskrivningar. Per mail Ab 101 (första sidan) -106 till snd omb Bagner för kännedom och ev yttr senast den 20/ Ab 101, första sidan, skickad till knd omb Bratt för yttrande angående tidsåtgång för åberopade förhör senast 20/ BESLUT angående fråga om mellandomstema Ab 107 exp till ombuden Bratt och Bagner Yttrande från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Expedierat aktbilaga till Kärandeombud Adv Percy Bratt för kännedom, aktbilaga Akten hos Philip D. för HUF-plan att expa med beslut 3/3./ANER Yttrande från kdn/omb Percy Bratt och Elin Thyr Yttrande med smärre korrekturändringar från kndomb Bratt per Tel med Percy Bratts sekreterare som mottar meddelande att Percy Bratt ombeds inkomma med uppgift om tidsåtgång för förhör (HUF mellandom) per telefon eller mail så snart som möjligt. / PHDA Tel med Percy Bratt som uppger att han ska skicka in uppgift om tidsåtgång för åberopade förhör per mail till med detsamma. / PHDA Yttrande från kdn/ombud Percy Bratt och Elin Thyr per mail Bilagor till ab 112 inkomna per mail original av bilaga Fullmakt i original kndomb Bratt Ab 115 utgår, ska i stället vara ab 114 i original. /ANER BESLUT - Börje Ramsbro, avvisningsyrkande lämnas utan bifall

7 Exp ab ab 111 huf-plan till svdom adv Hans Bagner för kännedom. + beslut ab Exp ab 111 hufplan + beslut ab 116 till kndomb adv Percy Bratt Parterna bereds tillfälle att ink med synpunkter på huf-plan senast 10/ Yttrande från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (e-post) Exp ab 117 till kndomb Bratt att senast ink m fullständig bevisuppgift, mailat Exp ab 117 til sndomb Bagner att senast ink m yttrande ifråga om begäran att huf ställs in, mailat yttrande ang yrkandet om att ställa in huf från sndomb Bagner/Ewerlöf BESLUT - Enligt Protokoll tingsrätten avslår Börje Ramsbros begäran om att ställa in huvudförhandling maj Aktbilaga 119 expedierat via mail till kärandeombudet Percy Bratt och svarandeombuden Hans Bagner/mf Aktbilaga 118 skickat via mail till kärandeombud Percy Bratt för kännedom Enligt aktiblaga 119 föreläggs Stiftelsen Industrifonden att klargöra om yrkandet om avvisning av 'nya omständigheter' vidhålls mm Enligt aktbilaga 119 föreläggs Börje Ramsbro att inkomma med fullständig bevis uppgift som tar sikte på mellandomsprövningen mm Yttrande från svarandeombudet Bagner Aktbilaga 120 exp till kärandeombud Adv Percy Bratt för yttrande senast 28/ för eventuellt yttrande 28/ Yttrande och kompletterande bevisuppgift från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (mejl) Bilagor till aktbil 121 (mejl) Exp ab fk samt att senast ink m yttrande till sndomb Bagner/Ewerlöf Yttrande från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Exp samt mail till kndomb Bratt fk Skrivelse från kärandeombud Percy Bratt (inkom

8 per mail) protokoll med BESLUT, avvisning av bevisning - exp till Börje Ramsbro gm omb Bratt och till Stiftelsen Industrifonden gm omb Bagner/Ewerlöf Exp ab även ab 121 till kndomb Bratt och sndomb Bagner/Ewerlöf Föreläggande att senast ink m ev yttrande exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga 140 översänt Kallelse huvudförhandling , (reservdag ) kl Kallelse vt Advokat Percy Bratt kl Kallelse vt Advokat Hans Bagner huf kl Skrift från sndomb Flygt om att han inte kan närvara personligen vid huf /mail Tel m kndomb Bratt o sndomb Bagner, ok med videolänk från hovrätten nedre norrland med vt Flygt Tel m hovrätten för nedre norrland, bokat videosal m länk ang förhör med vittnet Olle Flygt, huf kl (IP-nr 6004). Skickar kopia på Flygts kallelsen till hovrätten Ny kallelse till vt Flygt, huf kl nu via videolänk från Hovrätten för Nedre Norrland Advokat exp till vittnet Olle Flygt. Informationsblad - Videokonferens översänt Yttrande från sndomb Everlöf /mail Original inkom Exp ab 155 till kndomb Bratt fk Skrift ang. vittnen från sndomb Everlöf (e-post) Aktbilaga 156 skickad för kännedom till kndomb Percy Bratt Underrättelse om återkallat förhör, Advokat Claes Broman Protokoll huvudförhandling Sakframställan från kndomb Thyr /mail Befrielse från tystnadsplikt för vittnena Flygt och Bagner, inges av svarandeombuden vid huf Förslag till förlikningsavtal (år 2000), inges av kärandeombudet vid huf Fullmakt för svarandeombuden, ingiven vid huf Skrift från IPR Forum med bilaga ("deklaration").

9 Bilaga till aktbil E-postsvar till IPR Forum Aktbil skickade för kännedom till Ewerlöf och Bratt MELLANDOM - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden avkunnad MELLANDOM - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden Originalmellandom till arkivet. Exp mellandom till parter och ombud Arkivet har tagit emot originaldom Föreläggande, Advokat Percy Bratt, Jur.kand. Elin Thyr, Advokat Hans Bagner, Advokat Pontus Ewerlöf Exp föreläggande, ab 167 till kndomb Bratt att senast ink m yttrande satm prel. bevisuppgift Tel m kndomb Thyr o sndomb Bagner, bokat muf kl Kallelse muntlig förberedelse Begäran om anstånd till 24/9-14 från kndomb Percy Bratt och Elin Thyr (e-post) Aktbilaga 170 med beviljat anstånd till 24/9-14 att inkomma med yttrande skickad till kndomb Percy Bratt Yttrande och preliminär bevisuppgift från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (mejl) lagor till yttrandet (mejl) Gallringsbara aktbilagor 6, 13, 17, 25, 27, 35, 44, 78, 80-81, 87, 99, 107, 116, 119, , 154, 157,

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-03-16 Dnr 1727-2011 Sid 1 (5) Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar Beslutet

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN

RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN RIKTLINJER FÖR SKILJEMÄN augusti 2014 Adress: Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08 555 100 00 Fax: 08 566 316 00 arbitration@chamber.se www.sccinstitute.se - 2 INLEDNING Syftet med dessa Riktlinjer för

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer