Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31"

Transkript

1 Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Sambandsmål: Inkommandedatum: Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Övrigt Avvisning av bevisning BESLUT Övrigt Övrigt BESLUT Avvisat Avvisning av bevisning MELLANDOM Övrigt Aktörer 1 Ramsbro Börje, Kärande Ombud: Advokat Bratt Percy Ombud: f.d. hovrättsrådet Isoz Henning Ombud: Jur.kand. Thyr Elin Vittne: Advokat Bratt Percy Vittne: Advokat Eriksson Magnus 2 Stiftelsen Industrifonden, Svarande Ombud: Advokat Bagner Hans Ombud: Advokat Ewerlöf Pontus Vittne: Advokat Bagner Hans Vittne: Advokat Broman Claes Vittne: Dirtoft Hans Vittne: Advokat Flygt Olle Vittne: Nordquist BENGT Håkan Saken fordran Händelser Nr Datum Aktbilaga Händelsetext Bevakningsdatum Samband Ansökan om stämning Ans avg betald Fullmakt Bilagor Bilaga Föreläggande, Börje Ramsbro genom Henning Isoz Komplettering av stämningsansökan Bilagor till aktbil Skrivelse, f.d. hovrättsrådet Henning Isoz Telefonsamtal från Börje Ramsbro som begär att tingsrätten mejlar en kopia av aktbil. 13 till honom till /Maria Litzell Per mail fr ombud Isoz anståndsbegäran till 17/8-

2 Exp ab 14 till kndomb Isoz att anstånd beviljas till Telefonsamtal från advokaten Hans Bagner som uppger att han kommer att företräda Stiftelsen Industrifonden i målet. Han begär att tingsätten mejlar honom kopior av de förelägganden och skrivelser som skickats till käranden (till /ML Yttrande med bilaga från kärandeombudet Henning Isoz Stämning, Stiftelsen Industrifonden. Kopia av aktbilaga 1,3-5,7-12 och samt ab 6 och 14 för kännedom översänt. Information om förenklad delgivning översänt Tel med kärandeombudet Henning Isoz och ber honom inkomma med registerutdrag som utvisar vem som tecknar svarandens firma. Han lovar att inkomma med detta Registreringsbevis från kndomb Isoz Begäran om anstånd till 15/10-12 att inkomma med svaromål från svarandeombud Hans Bagner Fullmakt svarandeombud Exp ab 19 till sndomb Bagner att anstånd beviljas till att ink m svaromål, EJ MER ANSTÅND Svaromål samt bilagor från sndomb Bagner /mail Original av aktbilaga inkommit Föreläggande, Börje Ramsbro genom f.d. hovrättsrådet Henning Isoz. Kopia av aktbilaga översänt Yttrande från kärandeombudet Henning Isoz Föreläggande att senast ink m yttrande om avvisningsyrkandet kvarstår exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga 26 översänt tel Börje Ramsbro ang handläggningen m.m. / MH Per mail yttrande från knd Ramsbro Anmälan nytt ombud för käranden Börje Ramsbro samt begäran om anstånd. (fax) Fullmakt för kärandeombudet Percy Bratt tel Hans Bagner; förklarat att han nu inte behöver ge in yttrande i enlighet med aktbil 27, pga att kd

3 skaffat nytt ombud. Yttrande över det nya ombudets inlaga kan ges in i mitten-slutet av januari / MH Exp ab 29 till nya kndomb Bratt att anstånd beviljas till , EJ MER ANSTÅND samt till sndomb Bagner fk tel Karin Wallner hos Percy Bratt; yttrande kommer den 21 december 2012, pga. Bratts sjukdom - jag har ingen erinran / MH Yttrande med bilagor från kärandeombudet Percy Bratt Ab sänd till svarandeombudet efter begäran per telefon Föreläggande, Stiftelsen Industrifonden genom Advokat Hans Bagner. Kopia av aktbilaga översänt tel svd-omb Bagner; anstånd medges till den 15 februari 2013 / MH Yttrande från svdomb Hans Bagner - förtydliganden och kompletteringar Bilagor till ab Exp ab till kndomb Bratt att ink m ytttr senast 18/ Anståndsbegäran fr knd.omb P.Bratt (e-post) Ab 39 med beviljat anstånd till den 1/3-13 för kndomb. Bratt att inkomma med yttrande sänt till kndomb. Bratt samt svdomb. Bagner f.k. Aktbilagan utgår Hemställan om anstånd från kärandeombudet Bratt (fax) org ink Mailat ab 41 till kndombud Bratt och svdombud Bagner, beviljat anstånd till 15/3-13 för kndombudet Bratt Yttrande med bilaga från kndomb Bratt Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Exp ab 44 till kndomb Bratt. Exp ab till svdomb Bagner. Bevaka 10/ Skrivelse från svarandeombudet Hans Bagner och Pontus Ewerlöf angående eventuellt ytterligare skriftväxling och anstånd i målet Sammanfattning med mera från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus

4 Ewerlöf med bilagor Aktbil till kärandeombudet Percy Bratt för kännedom. hamdlingarna har hämtats av Börje Ramsbro Yttrande från käranden Börje Ramsbro Yttrande från käranden Börje Ramsbro Bilagor till aktbil Slutgiltigt yttrande från kärandeombudet Percy Bratt Bilagor till aktbil tel Percy Bratt; aktbil återkallas och utgör inte procesmaterial / MH Exp ab till svdomb Bagner f.k Yttrande från kndomb Percy Bratt (mail) original inkom 24/ Bilagor till aktbilaga 74 original inkom 24/ Exp ab till svdomb Bagner f.k BESLUT - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden, tecknat å ab 77. Utgår Exp ab 77 till svaranden Stiftelsen Industrifonden Kopia exp till svdomb adv Bagner Utgår BESLUT - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden, aktbilaga Exp ab 77 till båda ombuden med delgivning för svdomb Bagner Claes de Neergaard har inkommit med delgivningskvitto för Stiftelsen Industrifonden Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Exp ab 78 till kndomb Bratt och sndomb Bagner att senast ink m ev yttrande ang mellandomsfrågan Yttrande över aktbil 78 från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Exp ab 79 till kndomb Bratt fk tel Börje Ramsbro; meddelat att de inte behöver svara på tingsrättens skrivelse utan att målet kommer att sättas ut till muntlig förberedelse i mellandomsdelen / MH Tel m sndomb Bagner o tel m kndomb Bratt, bokat muf kl Kallelse muntlig förberedelse kl

5 Tel med kärande Börje Ramsbro som vill ha en kallelse till muf skickad till sin mail, jag mailade ab 80 till honom Protokoll, MUF Aktbilaga 82 skickad till kärandeombudet Percy Bratt och svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Käranden ska senast 29/10-13 inkomma med yttrande med inställning ang. mellandomsfrågan Svaranden ska senast 26/11-13 inkomma med bemötande av vad käranden anfört samt samlad och slutlig bevisuppgift Käranden ska senast 10/1-14 inkomma med samlad och slutlig bevisuppgift Tingsrätten beslutar med stöd av 42 kap. 15 a rättegångsbalken att förberedelsen i målet såvitt avser mellandomsprövningen ska anses avslutad den 10/ Begäran om anstånd från kndomb Bratt /mail Exp ab 83 till kndomb Bratt att anstånd beviljas till , EJ MER ANSTÅND samt till sndomb Bagner fk mejl med ombuden ang bokning av HF yttrande ang mellandomsfrågan från kndomb Bratt /mail + fax ink i org Bilaga till ab 85 ink i org Föreläggande samt med ändring av tidsplanen att senast ink m samlad o slutlig bevisuppgift exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga för kännedom översänt tel Pontus Ewelöf; anstånd medges till den 13 december / MH Yttrande från svarandeombud Hans Bagner o Pontus Ewelöf samt samlad och slutlig bevisuppgift Bilagor till aktbil Tfn med kärandeombud, önskar aktbil per mail. (mail under aktör) Skrivelse, Advokat Percy Bratt, Advokat Hans Bagner Begäran om anstånd att ink m yttrande samt bevisuppgift från kndomb Bratt Aktbilaga 100 med beviljat anstånd till 7/2-14 att

6 inkomma med bevisuppgift och yttrande skickad till kärandeombudet Percy Bratt samt svarandeombudet Hans Bagner f.k. EJ MER ANSTÅND yttrande från kndomb Bratt /mail Original ink 10/ Bilagor till ab 101 /mail Original ink 10/ Nyskriven inlaga från kndomb Thyr då den förra innehöll felskrivningar. Per mail Ab 101 (första sidan) -106 till snd omb Bagner för kännedom och ev yttr senast den 20/ Ab 101, första sidan, skickad till knd omb Bratt för yttrande angående tidsåtgång för åberopade förhör senast 20/ BESLUT angående fråga om mellandomstema Ab 107 exp till ombuden Bratt och Bagner Yttrande från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Expedierat aktbilaga till Kärandeombud Adv Percy Bratt för kännedom, aktbilaga Akten hos Philip D. för HUF-plan att expa med beslut 3/3./ANER Yttrande från kdn/omb Percy Bratt och Elin Thyr Yttrande med smärre korrekturändringar från kndomb Bratt per Tel med Percy Bratts sekreterare som mottar meddelande att Percy Bratt ombeds inkomma med uppgift om tidsåtgång för förhör (HUF mellandom) per telefon eller mail så snart som möjligt. / PHDA Tel med Percy Bratt som uppger att han ska skicka in uppgift om tidsåtgång för åberopade förhör per mail till med detsamma. / PHDA Yttrande från kdn/ombud Percy Bratt och Elin Thyr per mail Bilagor till ab 112 inkomna per mail original av bilaga Fullmakt i original kndomb Bratt Ab 115 utgår, ska i stället vara ab 114 i original. /ANER BESLUT - Börje Ramsbro, avvisningsyrkande lämnas utan bifall

7 Exp ab ab 111 huf-plan till svdom adv Hans Bagner för kännedom. + beslut ab Exp ab 111 hufplan + beslut ab 116 till kndomb adv Percy Bratt Parterna bereds tillfälle att ink med synpunkter på huf-plan senast 10/ Yttrande från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (e-post) Exp ab 117 till kndomb Bratt att senast ink m fullständig bevisuppgift, mailat Exp ab 117 til sndomb Bagner att senast ink m yttrande ifråga om begäran att huf ställs in, mailat yttrande ang yrkandet om att ställa in huf från sndomb Bagner/Ewerlöf BESLUT - Enligt Protokoll tingsrätten avslår Börje Ramsbros begäran om att ställa in huvudförhandling maj Aktbilaga 119 expedierat via mail till kärandeombudet Percy Bratt och svarandeombuden Hans Bagner/mf Aktbilaga 118 skickat via mail till kärandeombud Percy Bratt för kännedom Enligt aktiblaga 119 föreläggs Stiftelsen Industrifonden att klargöra om yrkandet om avvisning av 'nya omständigheter' vidhålls mm Enligt aktbilaga 119 föreläggs Börje Ramsbro att inkomma med fullständig bevis uppgift som tar sikte på mellandomsprövningen mm Yttrande från svarandeombudet Bagner Aktbilaga 120 exp till kärandeombud Adv Percy Bratt för yttrande senast 28/ för eventuellt yttrande 28/ Yttrande och kompletterande bevisuppgift från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (mejl) Bilagor till aktbil 121 (mejl) Exp ab fk samt att senast ink m yttrande till sndomb Bagner/Ewerlöf Yttrande från svarandeombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf Exp samt mail till kndomb Bratt fk Skrivelse från kärandeombud Percy Bratt (inkom

8 per mail) protokoll med BESLUT, avvisning av bevisning - exp till Börje Ramsbro gm omb Bratt och till Stiftelsen Industrifonden gm omb Bagner/Ewerlöf Exp ab även ab 121 till kndomb Bratt och sndomb Bagner/Ewerlöf Föreläggande att senast ink m ev yttrande exp till sndomb Bagner. Kopia av aktbilaga 140 översänt Kallelse huvudförhandling , (reservdag ) kl Kallelse vt Advokat Percy Bratt kl Kallelse vt Advokat Hans Bagner huf kl Skrift från sndomb Flygt om att han inte kan närvara personligen vid huf /mail Tel m kndomb Bratt o sndomb Bagner, ok med videolänk från hovrätten nedre norrland med vt Flygt Tel m hovrätten för nedre norrland, bokat videosal m länk ang förhör med vittnet Olle Flygt, huf kl (IP-nr 6004). Skickar kopia på Flygts kallelsen till hovrätten Ny kallelse till vt Flygt, huf kl nu via videolänk från Hovrätten för Nedre Norrland Advokat exp till vittnet Olle Flygt. Informationsblad - Videokonferens översänt Yttrande från sndomb Everlöf /mail Original inkom Exp ab 155 till kndomb Bratt fk Skrift ang. vittnen från sndomb Everlöf (e-post) Aktbilaga 156 skickad för kännedom till kndomb Percy Bratt Underrättelse om återkallat förhör, Advokat Claes Broman Protokoll huvudförhandling Sakframställan från kndomb Thyr /mail Befrielse från tystnadsplikt för vittnena Flygt och Bagner, inges av svarandeombuden vid huf Förslag till förlikningsavtal (år 2000), inges av kärandeombudet vid huf Fullmakt för svarandeombuden, ingiven vid huf Skrift från IPR Forum med bilaga ("deklaration").

9 Bilaga till aktbil E-postsvar till IPR Forum Aktbil skickade för kännedom till Ewerlöf och Bratt MELLANDOM - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden avkunnad MELLANDOM - Börje Ramsbro, Stiftelsen Industrifonden Originalmellandom till arkivet. Exp mellandom till parter och ombud Arkivet har tagit emot originaldom Föreläggande, Advokat Percy Bratt, Jur.kand. Elin Thyr, Advokat Hans Bagner, Advokat Pontus Ewerlöf Exp föreläggande, ab 167 till kndomb Bratt att senast ink m yttrande satm prel. bevisuppgift Tel m kndomb Thyr o sndomb Bagner, bokat muf kl Kallelse muntlig förberedelse Begäran om anstånd till 24/9-14 från kndomb Percy Bratt och Elin Thyr (e-post) Aktbilaga 170 med beviljat anstånd till 24/9-14 att inkomma med yttrande skickad till kndomb Percy Bratt Yttrande och preliminär bevisuppgift från kärandeombuden Percy Bratt och Elin Thyr (mejl) lagor till yttrandet (mejl) Gallringsbara aktbilagor 6, 13, 17, 25, 27, 35, 44, 78, 80-81, 87, 99, 107, 116, 119, , 154, 157,

Utskriftsdatum

Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 4 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2008-12-23 Plockgallras: 2023 Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2012-09-28 SLUTLIGT BESLUT Avskrivet Aktörer 1 Kuprijanovs

Läs mer

HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT

HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Målgrupp: 57 Måltyp: 10 SEKRETESS Organisatorisk enhet: Hässleholms tr, Enhet 1, Rotel 05 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2017-06-16 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden

Läs mer

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Organisatorisk enhet: Mark- och miljödomstolen, Förstainstansmål, R8, T4 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2012-08-16 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2012-08-22 BESLUT

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Utskriftsdatum 2014-03-06

Utskriftsdatum 2014-03-06 SVEA HOVRÄTT Dagbok Utskriftsdatum 2014-03-06 Målnummer: M 7166-13 Målgrupp: 32 Måltyp: 59 Organisatorisk enhet: Avdelning 06, Rotel 0602, 060209 Sambandsmål: M 7883-13 Inkommandedatum: 2013-07-23 M 8188-13

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Utskriftsdatum 2011-07-08. Organisatorisk enhet: Mark- och miljödomstolen, 3:1, tekn.rådbn

Utskriftsdatum 2011-07-08. Organisatorisk enhet: Mark- och miljödomstolen, 3:1, tekn.rådbn Organisatorisk enhet: Mark- och miljödomstolen, 3:1, tekn.rådbn Sambandsmål: Inkommandedatum: 2007-03-08 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2007-03-12 BESLUT Övrigt

Läs mer

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Enhet 52 Endast med e-mail: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se Stockholm den 7 oktober 2015 MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 HQ AB./. Mats Qviberg

Läs mer

Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 2, Rotel 25

Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 2, Rotel 25 Organisatorisk enhet: Avdelning 2, Rotel 25 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2015-12-08 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2015-12-15 BESLUT Övrigt Övrigt 2015-12-22

Läs mer

Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Rotel 3:1.

Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Rotel 3:1. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Rotel 3:1. Sambandsmål: Inkommandedatum: 2013-03-04 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2013-03-07 BESLUT Häktning 2013-03-08 BESLUT

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 oktober 2014 Ö 2225-13 KLAGANDE Green Technology Invest GTech AB (publ.) i likvidation i konkurs, 556539-5836 Adress hos likvidatorn

Läs mer

Sid 1. PROTOKOLL muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling i Vänersborg. RÄTTEN Beredningsjuristen Caroline Zakariasson

Sid 1. PROTOKOLL muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling i Vänersborg. RÄTTEN Beredningsjuristen Caroline Zakariasson VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling i Vänersborg Aktbilaga 29 Mål nr Sid 1 Tid: 9.30-11.05 RÄTTEN Beredningsjuristen Caroline Zakariasson FÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

Utskriftsdatum 2015-12-18. Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13

Utskriftsdatum 2015-12-18. Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13 Organisatorisk enhet: Mark- och Miljödomstolen, Avdelning 3, B3:X, D3:05 Sambandsmål: M 4617-13 Inkommandedatum: 2011-03-16 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2011-03-18

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Utskriftsdatum 2012-02-14. Organisatorisk enhet: Eksjö tr, Brottmål

Utskriftsdatum 2012-02-14. Organisatorisk enhet: Eksjö tr, Brottmål Organisatorisk enhet: Eksjö tr, Brottmål Sambandsmål: Inkommandedatum: 2011-12-05 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2011-12-06 BESLUT Häktning 2011-12-06 BESLUT Häktning

Läs mer

Dagbok. Utskriftsdatum

Dagbok. Utskriftsdatum Organisatorisk enhet: Målenhet 2 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2015-06-13 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2015-06-15 BESLUT Övrigt 2015-06-16 BESLUT Häktning Överklagat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-27 1 (2) HSN 2016-3607 Handläggare: Jenny Koski Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2014 Ö 1892-13 KLAGANDE GT Ombud: Advokat NR MOTPART Trafikverket Box 810 781 89 Borlänge ÖVRIG SAKÄGARE GöT Ombud: Advokat

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till Page 1 of 6 NJA I sid 2004:862 Referenser Rättspraxis i litteraturen (Nummer i NJA 2004:96) Skälig acceptfrist? 3 avtalslagen. Gävle tingsrätt L.L. och B.L. (i fortsättningen benämnda makarna L.) förde

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Minnesanteckningar 1 (6) Tvistemålsgruppen Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Närvarande Se bilaga 1. Bakgrund Tvistemålsgruppen vid Malmö tingsrätt har lagt fram en rapport

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2016-01-20 Stockholm Mål nr F 5912-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-06-03 i mål F 3614-14, se bilaga A KLAGANDE 1. K B 2.

Läs mer

FÖREDRAGANDEOCHPROTOKOLLFÖRARE

FÖREDRAGANDEOCHPROTOKOLLFÖRARE Sida l (5) PROTOKOLL 2012-05-10 Föredragning i Stockholm Aktbilaga / lj Mål nr B 56 7-12 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Riks

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan.

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan. ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10 Sammanfattning Fråga om avvisning av stämningsansökan. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag 103 11 STOCKHOLM Telefax 09.00-12.00

Läs mer

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg PROTOKOLL 2010-06-22 Stockholm Mål nr 3634-10 NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Margit Knutsson FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg KLAGANDE Åsa Forsberg Norrtelje

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 september 2008 Ö 2280-08 KLAGANDE P-OP SAKEN Klagan i hovrätt över domvilla ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Borås. RÄTTEN Rådmannen Sara Lindman, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Borås. RÄTTEN Rådmannen Sara Lindman, tillika protokollförare 1 Handläggning i Borås Aktbilaga 80 Mål nr Dok.Id 390592 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Sara Lindman, tillika protokollförare PARTER KÄRANDE Nils DANIEL Christian Vindevåg, 731211-2910

Läs mer

Disciplinanmälan 2014-07- 2 5 Yttrande

Disciplinanmälan 2014-07- 2 5 Yttrande Sveriges advokatsamfund INKOM Disciplinanmälan 2014-07- 2 5 Yttrande Stockholm den 25 juli 2014 Advokatsamfundet Box 27321 10254 STOCKHOLM Komplettering i ärende nr: D-2013/1565 Den 7 maj 2014 begärde

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2000:172 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2017 Ö 2778-16 KLAGANDE BS Ombud: EJ SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om avvisande av ombud ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-10-06 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3468-10 KLAGANDE Henrik Sundström Bågvägen 26 132 37 Saltsjö-Boo MOTPARTER 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT Stockholm den 14 november 2012 Göta hovrätt Box 2223 550 02 Jönköping Överklagande Överklagat avgörande: Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT 198-12 Klagande: Ombud: Mikael Andersson,

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002, reviderade 27 september 2015 Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Regler för Sydsvenska

Läs mer

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås

PROTOKOLL 2015-10-29 muntlig förberedelse i Alingsås muntlig förberedelse i Alingsås Aktbilaga 44 Mål nr Sid 1 (5) Tid: 09.00 09.55 RÄTTEN Tingsfiskalen Lisa Waltersson (ordförande) FÖRARE Tingsnotarien Kristin Rydenståhl PARTER Kärande Systemteknik i Lerum

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt. 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Fjärde avdelningen Om rättegången i underrätt I. Om rättegången i tvistemål 42 kap. Om stämning och förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 2011-06-01 Edgångssammanträde i Stockholm. RÄTTEN Beredningsjuristen Mehrnaz Pakgohar, tillika protokollförare

PROTOKOLL 2011-06-01 Edgångssammanträde i Stockholm. RÄTTEN Beredningsjuristen Mehrnaz Pakgohar, tillika protokollförare Edgångssammanträde i Stockholm Aktbilaga 20 Mål nr Sid 1 (7) Tid: 09:00-10:10 RÄTTEN Beredningsjuristen Mehrnaz Pakgohar, tillika protokollförare PARTER Gäldenär Texmati Merkantila AB i likvidation, 556750-7743

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd

Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeråd givna den 1 oktober 1996, reviderade den 1 mars 2002 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd är ett organ inom Sydsvenska Industri-

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Vid huvudförhandlingen deltar normalt: Rätten (en alternativt tre juristdomare eller en juristdomare och tre nämndemän i vissa familjemål) En protokollförare Parterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler 1 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler Kontakt: skiljedom@handelskammaren.com Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri-

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer