Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter"

Transkript

1 Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter Observatörsrapport 2012 Av Jonas Aaw, Pär Aleljung, Christina Nordensten

2 Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 2

3 Innehåll Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter... 1 Observatörsrapport Av Jonas Aaw, Pär Aleljung, Christina Nordensten... 1 Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter... 5 Förord... 5 Observatörer och Författare till delrapporten... 5 Besökta aktörer och funktioner... 6 Sammanfattning och erfarenheter ur ett Queensland perspektiv... 6 Sammanfattning och erfarenheter ur ett svenskt perspektiv... 6 Rekommendationer för ökad krishanteringsförmåga i Sverige... 7 Bakgrund... 7 South East Queensland... 8 Organisationerna för dricksvattenförsörjning i studerade områden De färgade strecken i grönt, svart, blått och orange är alla delar av det sammanbundna ledningsnätet the Water Grid Kort om risker och hot Situationen före händelsen Wivenhoe-dammen är en mycket stor damm, vars dammluckor är bland världens största i sitt slag. Den har en lagringskapacitet på 2,61 kubikkilometer, ytan är 109,4 kvadratkilometer och har en 287 km lång strandlinje Krisledning och krisutveckling Skador och störningar Vad kan vi lära? Erfarenheter och åtgärder Struktur, roller, ansvar och samverkan Försörjning med dricksvatten under krisen Hantering av transporter, utslagen el och kommunikation Risk för smitta i dricksvatten Planerade åtgärder efter krisen Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 3

4 Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 4

5 Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 konsekvenser och erfarenheter Förord En myndighetsgemensam observatörsresa genomfördes våren 2012 för att lära av erfarenheterna av den omfattande naturkatastrofen 2011 i Queensland, Australien. Det finns en sammanställd myndighetsgemensam rapport som MSB publicerat, rapporten heter; Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland I den ges en mer omfattande bild av krisen i stort. Den separata dricksvattenrapporteringen som följer nedan innehåller något fler detaljer inom dricksvattenområden än kapitlet i den myndighetsgemensamma rapporten. Observatörsresan organiserades av avdelningen för utvärdering och lärande vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Planerade möten hos myndigheter och organisationer ägde rum dels på federal nivå i Canberra, dels i delstaten Queensland med studiebesök i Brisbane och andra orter. Varje grupp ansvarade för sin egen del av observationen och för arrangemang av lämpliga möten inom den egna disciplinen. Observatörsinsatsen initierades via MSB:s samverkansområden. En begäran och önskan riktades till MSB att organisera en observatörsinsats, i enlighet med MSB:s uppdrag att samordna och samverka inom området observatörsverksamhet. Följande myndigheter och organisationer ingick i delegationen: Livsmedelsverket/VAKA, Norrvattens affärsdrivna avdelning/vaka, region Gotland, VAKA, Karlstads Universitet, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen Jämtland, projektet Trygghetens Hus, Räddningstjänsten Jämtland samt MSB. Queensland tillsatte efter katastrofen en kommission för att utreda händelserna och hur naturkatastrofen hade hanterats. Kommissionens interims- och slutrapport låg till grund för planeringen av observatörsresan. Observatörer och Författare till delrapporten Observationen för dricksvattendelen har genomförts av Christina Nordensten, Statsinspektör och projektledare för VAKA-gruppen*, Livsmedelsverket, Pär Aleljung, Laboratoriechef vid Norrvatten och Käppala samt VAKA-medlem och Jonas Aaw, Operativ Dricksvattenchef, Region Gotland samt VAKA-medlem. *VAKA nationell vattenkatastrofgrupp - består av experter inom olika funktioner från kommunal förvaltning. VAKA bildades efter flera stora översvämningar som pekade på behovet av stöd i stora kriser som drabbar dricksvattenproducenterna. Stödet ges via telefon eller på plats. Genom VAKA kan kommuner också låna nationell utrustning för nödvattenförsörjning. VAKA nås via SOS alarm på telefon dygnet runt. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 5

6 Besökta aktörer och funktioner Observatörerna har besökt Department of Community Safety, DCS at State Disaster Coordination Centre and State Operations Centre, SEQ Water Grid Manager, Queensland Health water quality team, Office of the Water Supply Regulator at Department of Environment and Resource Management/Queensland Government, LinkWater, Manager Water Operations at Toowoomba Regional Council, Queensland Urban Utilities och SeqWater. Dessutom har obsevatörerna fått möjlighet att besöka Linkwates kontrollrum för real-tids observationer i The water grid, titta på översvämningsdrabbade anläggningar i Fairfield, Brisbane ( Oxley Waste Water Treatment Plant m.fl.), Wivenhoe Dam som är Brisbanes största dricksvattenreservoar, Mt Crosby Water Treatment Plan och Bundamba Advanced Water Treatment Plant. Sammanfattning och erfarenheter ur ett Queensland perspektiv Nya organisatoriska strukturer, samt delstatligt ägande, har legat till grund för stora investeringar, förberedelser och en strukturerad och framgångsrik krishantering inom dricksvattenområdet. Planering för bristsituationer - med organisation, investeringar, förberedelser m.m. - har varit framgångsrikt även för försörjning av dricksvatten vid översvämningssituationen. Mental förberedelse och en genomtänkt krisplanering gav kort startsträcka för starten av krisledningen hos dricksvattenaktörer. Det observatörerna har sett och hört visar på en organisation som har tagit hotet av torkan på allvar och förberett sig för det, både avseende byggandet av ny infrastruktur och genom omfattande organisationsförändringar på olika nivåer - delstatlig, regional och på kommunal nivå. Dessa åtgärder - med hög grad av kontroll, redundans och säkerhetstänkande - innebar att de klarade en kris, som ledde till en katastrof av på en del områden närmare bibliska proportioner, bra ur ett dricksvattenperspektiv. Endast tre områden inom observationens utvalda geografiska del drabbades av dåligt vatten med koknings rekommendationer som varade i tre dagar, där ca personer av ca drabbades. I en mindre stad låg kokningen kvar i 13 dagar. Alla kokningsrekommendationer gavs i förebyggande syfte. Ingen har rapporterats sjuk från dåligt dricksvatten. Sammanfattning och erfarenheter ur ett svenskt perspektiv Observationens viktigaste slutsatser med avseende på målen för observationen är: Planeringen för bristsituationer (torka) har varit till stor nytta även för andra typer av kriser. Det förebyggande arbetet med att skapa förmåga till försörjning och sammanbindning av stora vattenverk, genom möjligheten att satsa statliga medel i the Water Grid, har varit avgörande för förmågan till försörjning. Det ger en unik redundans vi tidigare inte sett. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 6

7 Övade organisationer, dvs. genom att tidigare hanterat mindre krissituationer (torka, skogsbränder, cykloner, stormar), gav goda förutsättningar och en mental förberedelse hos organisationen inför den studerade krisen. Konsumenterna har genom tidigare kriser fått en mental förberedelse för att själva ta eget ansvar. De var försiktiga med vattenanvändningen, både mängden och avseende kvaliteten. Strukturellt krisarbete präglade dricksvattenaktörernas agerande och hantering. Statliga medel var en framgångsfaktor för de gjorda investeringarna som låg till grund för en god redundans. Framgångsfaktor i sammanhanget var också en överstatlighet i byggandet av en organisatorisk struktur vilket bidrog till viktiga investeringar och prioriteringar. Rekommendationer för ökad krishanteringsförmåga i Sverige Scenarion som stora översvämningar kan komma att öka i det framtida klimatet i Sverige. Under det senaste decenniet har vi drabbats hårdare än tidigare av just höga flöden, skyfall och översvämningar och som påverkat dricksvattenproducenterna. Det finns därför anledning att fundera över; Är Sverige idag organiserade på ett optimalt sätt inom dricksvattenvärlden på lokal och regional nivå? Vad kan vi lära av Queenslands modell? För att optimera möjligheterna till god krishantering och redundans behöver vi en ökad samverkan inom större områden/regioner. Går det att tillföra mer medel för att bygga större och redundanta system i tätbefolkade regioner i Sverige? Kan staten bidra till ett the Water Grid i en svensk tappning? Vi behöver öka konsumenternas mentala förberedelse för olika krissituationer och för möjligheterna att själv kunna vidta egna åtgärder innan och under en kris. Vi behöver ett större fokus med ett underifrånperspektivet. Hur klara försörjning av konsumenter och sårbara aktörer i kris? Det finns behov av åtgärder med fokus på beroendeförhållanden och konsekvenser av aktuella scenarios och dess påvekan på försörjningsfrågorna. En utveckling av informationen till konsumenterna, med bättre och snabbare information via nya informationskanaler, t.ex. mass-sms, twitter. Bakgrund Under och 2000-talets skyfall och översvämningar i Sverige identifierades en rad konsekvenser och problem som drabbade dricksvattenförsörjning och dricksvattenkvalitet. Liknande väderrelaterade händelser kommer att fortsätta drabba oss, sannolikt i en större utsträckning. Vid översvämningssituationer som pågår i tätbebyggda områden, vid platser för vattenverk och avloppsreningsverk, uppstår enligt svensk erfarenhet nästan alltid problem med dricksvattnet. Australien är internationellt sett mycket långt framme när gäller säkerhetstänkandet kring dricksvattenförsörjningen. Observationens geografiska del av Australien drabbas återkommande av skogsbränder, mindre jordbävningar, cykloner, torka och Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 7

8 översvämningar. Sedan 1840 talet har t.ex. 5 större översvämningskatastrofer drabbat Brisbane med omnejd. Trots de omfattande översvämningarna i början av 2011 av stora delar av södra Queensland med dödsfall och utslagen infrastruktur tycks man ha kunnat begränsa konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen. Åtgärder har bl.a. varit nödvattenvattenförsörja, kokningsrekommendationer och genomförda helikoptersläpp av buteljerat vatten för enskilda. South East Queensland Under de senaste tio årens torka har bristen på vatten fått särskilt stort fokus. Alla stora städer ligger där torkan får sitt mest extrema förlopp. Ytvattendammar har därför alltid varit viktiga för Australiens dricksvattenförsörjning. Historiskt har dessa byggts för just ändamålet att klara vattenbehovet, och att det ska finnas 7 års förbrukning i dammarna. Norra delen av området har dammar för bara 2 till 3 års behov, ett besvärande tillstånd som nu löst med att det finns ett ledningsnät som binder samman regionen genom the Water Grid. Dricksvattenaktörerna i området menar att det går att säga att det är 10 års cykler mellan torrare och våtare perioder. Klimatförändringens förutsägelse är att det kommer att finnas 10-15% mindre vatten i området i framtiden. Nyare dammbyggen är därför byggda med avseende på framtidens vattenbrist. Återkommande extrema väder som torka, översvämningar, cykloner m.m. har präglat beredskapen hos myndigheter och enskilda. Det finns därmed också en mental förberedelse för krishantering hos regionala och lokala myndigheter och en övad personal från tidigare kriser. Enligt Department of Energy and Water Supply finns dessutom en stor variation på skickligheten hos dricksvattenproducenter och dricksvattendistributörer i Queensland. Dessa omständigheter hade kunnat utgöra en risk för en effektiv krishanteringen. South East Queensland började på 1950-talet bygga ut sin VA-infrastruktur med enkla vattensystem. Fram till 1960 fanns det inget system för rening av avlopp, utan det har i princip dumpats i Brisbane River. Först i slutet 1990-talet byggdes reningsanläggningar för avlopp, och då av miljöskäl, för att år 2000 få en hårdare lagstiftning för avloppsvatten började situationen för Brisbane-området (South East Queensland - SEQ) bli prekär då den långvariga torkan som startade 2001 tärt på vattennivån i regionens vattenreservoarer (dammarna), och 2005 var nivåerna kritiska. Torkan ledde till förstärkningsåtgärder, som start av byggande av recyclinganläggningar, för avloppsvatten för att förstärka vattentillgången i dammarna, avsaltningsanläggning vid kusten, och möjligheten att styra om vatten genom det sammanbyggda systemet the Water Grid var nederbörden nere på 4% av normala värden, regionens vattenreserver nere på 16%, och prognoser sa att nivåerna snart skulle gå ned mot 6-10%. Restriktioner infördes och en stor kampanj att spara vatten startades. Före torkan 2005 låg Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 8

9 vattenförbrukningen på mer än 300 liter per person och dag. Kampanjer för att få folk spara på vatten genomfördes under åren med vattenbrist som korta duschar med timglas, annonskampanjer, informationsmaterial m.m. och de hade effekt. Man kom ned till en förbrukning på 134 liter per person och dag när läget var som mest kritiskt. Idag är förbrukningen uppe i 160 liter per person och dag, men konsumenterna har ändrat sitt beteende och det är positivt. Den minskade konsumtionen har inneburit att vattenverk med stor kapacitet har kunnat sänka sin produktionsvolym. Ett avsaltningsverk byggdes också vid Guldkusten som kopplades in i Brisbaneregionens stora distribueringsnät - SEQ Water Grid ( the Grid ). Kostnaden 1,2 Miljarder $AUS, med kapacitet m3/dygn startade återvinningsprojekt för avloppsvatten till dricksvatten, efter modeller från Kalifornien, USA. Regionens recyclinganläggning är idag tänkt att förstärka dammarna med vatten, men används idag inte till detta. Det finns en politisk och folklig opinion mot att släppa ut bajsvatten i dammen. Avsikten var också att kunna gå så långt i reningen att kunna producera dricksvatten av avloppsvatten, och koppla detta i the Water Grid. Anläggningarna används idag, men inte för dricksvattenproduktion utan i andra sammanhang som till industrier, kylvatten och bevattning. Kostnad 2,3 Miljarder $AUS, kapacitet m3/dygn. Arbeten med att koppla ihop befintliga lokala nät till the Water Grid startades 2008 för att kunna transferera vatten inom regionen. Omorganisation och strukturella förändringar med sammanslagning av kommuner från 130 till 80 stycken samt ändrat ansvar och hantering av dricksvattnet i Queensland regionen skulle kunnat innebära en ökad osäkerhet om ansvar och roller, och därmed också påverkat krishanteringen. Fram till idag har 3 miljarder dollar satsats på avloppsanläggningar och för att lösa torka problematiken. Idag vill dricksvattenaktörerna arbeta vidare med risk management och för en ökad ekonomisk effektivitet i sitt system, men har svårt att få medel för detta när tidigare satsningar varit så stora. De totala investeringarna i vatteninfrastrukturen uppgår idag till över 8 Miljarder Australiska dollar (58 Miljarder SEK). Systemet förbrukar idag ca m3/dygn. Innan utbildningskampanjen till allmänheten kunde förbrukningar på totalt över m3/dygn uppmätas. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 9

10 Organisationerna för dricksvattenförsörjning i studerade områden De färgade strecken i grönt, svart, blått och orange är alla delar av det sammanbundna ledningsnätet the Water Grid The Water Grid The Water Grid är en enkelmatad sammanbindning av vattenverk i regionen och är idag 535 km långt. Ledningen är enkelmatad och används åt båda håll, beroende på omständigheter och SEQWater Grid Managers beslut. När nätet byggts ut ytterligare (under 2012) kommer hela nätet vara 612 km till ett värde av 3 billioner australiska dollar. Nätet innehåller 28 reservoar och 22 pumpstationer. Nätet har en omsättning på upp till en vecka beroende på vilka anläggningar som kopplas på, och på omständigheterna i övrigt. The Water Grid förser idag ca 2,5 miljoner människor med dricksvatten, från Solkusten i norr till Guldkusten i söder och in mot Toowoomba Lockyer västerut och Brisbane i öster vid havet. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 10

11 SEQ Water Grid Manager The Water Grid, som sammanbinder flera av regionens vattenverk, styrs av SEQ Water Grid Manager. SEQ Water Grid Manager är ett delstatligt ägt organ som ansvarar för förvaltningen och den strategiska driften av The Water Grid. SEQ Water Grid Manager etablerades i maj 2008 och driftsattes i juli SEQ Water Grid Managers roll är att driva the Water Grid så att dricksvattensäkerheten och dricksvattenkvaliteten upprätthålls på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt i sydöstra Queensland. De hanterar vattensäkerheten för hela regionen, balanserar samhällets behov och av behovet av skydd för tillrinningsområden. För att göra detta köper de vattentjänster från de andra delstatligt ägda vattenverksamheter som lagring och behandling av rå- och dricksvatten, avsaltning, återvunnet avloppsvatten från Seqwater och transport av vatten från LinkWater. SEQ Water Grid Manager säljer det behandlat dricksvatten och återanvänt avloppsvatten till kunder som kommuner, kraftverk, företag, och distributörer som Queensland Urban Utilities, Unity Water och Allconex. SEQWater SEQWater är South East Queensland stora dricksvattenleverantör, ägt av delstaten. De lagrar och behandlar vatten till the Water Grid. Dessutom levererar SEQWater vatten till mindre samhällen i regionen som inte är anslutna till The Water Grid. SEQWater handhar 25 dammar vilket motsvarar ca 90 % av sydöstra Queensland dricksvatten behov. Dessutom äger de 47 fördämningar, 46 vattenverk, 14 grundvattentäkter i sydöstra Queensland samt en stor avsaltningsanläggning. De har också byggt och utvecklat ett system för att rena avloppsvatten till nästan dricksvattenkvalitet. LinkWater LinkWater är ett delstatligt ägt företag som driver, planerar, bygger ut och förvaltar the Water Grid. LinkWater är en 24/7 organisation med dygnetruntövervakning, och är SEQ Waters eyes and ears. Företaget bildades för att inom SEQWaters distributionsområde; förbättra det regionala ledningsnätet, den regionala samordningen och hanteringen av dricksvatten, effektivisera levarensen av vattentjänster och förbättra kundservisen för konsumenter, samt stå för ett tydligt ramverk för en trygg vattenförsörjning. LinkWater skall driva, förvalta och underhålla ledningar för dricksvatten och tillhörande infrastruktur. LinkWater mäter löpande transporten. Queensland Urban Utilities (QUU) Det finns 3 bolag som köper dricksvatten från the Water Grid av SEQ Water Grid Manager och distribuerar samt säljer det till sina abonnenter i olika områden i regionen, UnityWater, Queensland Urban Utilities (QUU) och Allconnex Water, där är Queensland Urban Utilities (QUU) är ett delstatsägt företag och har sitt huvudkontor i Brisbane. QUU ansvarar för att leverera dricksvatten direkt till kund, för transport och behandling av avloppsvatten, samt fakturering av vatten- och avloppstjänster. De betjänar kunder och privata abonnenter i Brisbane, Ipswich, Lockyer Valley, Scenic Rim och Somerset områdena. QUU hanterar vattentjänster för över 1,3 miljoner invånare och ca företag. QUU driver och underhåller km vattenledningar. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 11

12 Toowoomba Toowoomba områdets tätort producerar dricksvatten till ca personer i sitt område, som har en total population av ungefär personer. Området hade före översvämningen, precis som övriga South East Queensland, lidit av en mångårig torka. En överföringsledning från Wivenho-dammen byggdes därför med tillhörande pumpstation, med federala och delstatliga pengar. Driftansvaret lämnades till SEQ Waters organisation. Toowoomba har gjort ett aktivt val att inte ingå i the Water Grid. Toowoomba Regional Counsil har ett stort ytvattenverk som matas med enskilda ledningar från de olika tre olika dammarna. Staden har dessutom 14 borrhåll som kan kopplas in vid behov. Lagstiftning och myndigheternas tillsyn Varje delstat i Australien har sin egen lagstiftning på dricksvattenområdet. Nationellt finns guidelines som i sig inte är tvingande. Alla dricksvattenproducenter måste, sedan införande av lagstiftningen 2008, ha en Drinking Water Quality Management Plan (DWQMP). Under en övergångsperiod har de stora anläggningarna haft till 1 juli 2011 på sig att implementera lagstiftningen och ta fram DWQMP, de mellanstora ska vara klara 1 juli 2012 och de små 1 juli Alla planer måste skickas in till Department of Energy and Water Supply (Queensland Government), där de bedöms av personal som kan anläggningarna. DWQMP är en typ av risk- och sårbarhetsanalys som också innefattar principer liknande HACCP enligt svenska regler, och syftet är att skydda folkhälsan och försäkra att det vatten som levereras är säkert. DWQMP har visat på sårbarheter på ett bra sätt och utvecklat övervakningsprogrammen, enligt Department of Energy and Water Supply. Queensland har 78 registrerade dricksvattentillhandahållare. Där 16 är stora (>25000 anslutningar), 27 mellanstora ( anslutningar) och 35 små (< 1000 anslutningar). National Health and Research Council står som centralt organ för alla riskbedömningar avseende hälsoaspekterna hos konsumenterna. Tillsynsrollen är delat mellan Queensland Health (QH) som bildades 2008 och Office of the Water Supply Regulator (OWSR). QH stöd är mer av akut stöd och hantering, med hälsoriskbaserade expertråd, har rätt att ange vattenkvalitetskrav, har en roll vid översvämningsrelaterade händelser, vid sjukdomsfall eller om dricksvattenkvaliteten inte är garanterat säker. OWSR stöd är mer inriktat på långsiktigt arbete och skydd, där man begär in rapporter om händelser och regelbundna kvalitetsdata, har rätt att ange dricksvattenkvalitetskrav, godkänner DWQMPs och kan agera mot och lagföra dricksvattenproducenter och distributörer. Lagstiftning - avloppshantering och reglering av risk för vattentäkter 2010 introducerades Coal Seam Gas Water, en ny lagstiftning för vatten som kommer upp vid utvinning av gas. Från 2011 finns ny lagstiftning om avloppshantering Waste Reduction and Recycling Act 2011, och Waste Reduction and Recycling Regulation 2011, för att öka skyddet för vattentäkter och dricksvattenproducenter nedströms Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 12

13 avloppsreningsverk. Det innebär att det krävs en godkänd Recycled Water Mangement Plan, vilket innebär skyldighet att hålla kvalitetskraven, rapportera incidenter och genomföra regelbundna kontroller. Kort om risker och hot Omorganisation och strukturella förändringar med sammanslagning av kommuner från 130 till 80 stycken samt ändrat ansvar och hantering av dricksvattnet i Queensland regionen skulle ha kunnat innebära en ökad osäkerhet om ansvar och roller, och därmed också påverkat krishanteringen. Så var nu inte fallet. Observatörerna konstaterar att alla var väldigt klara över sina roller och ansvarsgränser, vilket i sig gav upphov till en snabb och effektiv krishantering. Implementering av den första lagstiftningen på dricksvattenområdet i Queensland (från 2008) pågick och pågår fram t.o.m Drinking Water Quality Management Plan (DWQMP), en form av risk- och sårbarhetsanalyser med inslag av HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, på svenska; faroanalys och kritiska styrpunkter). Vid tiden för översvämningarna fanns troligtvis bara ett begränsat antal DWQMP genomförda och många dricksvattenproducenter är fortfarande bara i början av att dokumentera sina system och att ta fram krisplaner, enligt Department of Energy and Water Supply (april 2012). De enda analysparametrar som ingår i lagstiftningen är E. coli och fluorid. I ett europeiskt perspektiv har vi valt fleranalysparametrar för att eventuellt kunna fånga upp fler signaler som kan indikera försämrat/dåligt dricksvatten speciellt viktigt då klor används som desinfektionsmedel (E. coli är väldigt känslig mot klor). Dricksvattenproducenterna i Queensland har på frivillig basis renat sitt dricksvatten före 2008, då lagstiftning tillkom på området. Till skillnad från Sverige använder de höga klordoser 2-2,5 mg/l (i Sverige max 0,4 mg/l) då man vill ha ett kloröverskott på ca. 1 mg/l. (Guidlines kloröverskott > 0,5 mg/l ). Då de stora vattenverken tar råvatten från floder som ofta är recipient åt avloppsreningsanläggningar är det ett ganska högt krav ställda på både avloppsrening och dricksvatten produktion. En problematik med floder är att kvalitén varierar kraftigt beroende på nederbördsmönstret. Vid höga flöden är det organiskt material tillsammans med partiklar som stör processerna i vattenverken. När det gäller vattenbehandling så finns alla typer av vattenverk, från ingen behandling alls (grundvatten) till anläggningar med omvänd osmos. Brisbanes större vattenverk har konventionell behandling men med för svenska förhållanden mycket höga halter av klor. De har höga halter av kloreringsbiprodukter. Halterna av THM är klart högre än vad vår lagstiftning tolererar. Trots den höga kloreringen finns det en relativt hög incidens av E. Coli förekomst bland ledningsnätsproverna. Under de 3 senaste åren hittades bakterien 103 gånger inom The Grid och lokalnät. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 13

14 The Water Grid bygger på att man blandar vatten med olika vattenkvaliteter, vilket i sig innebär en risk. Vi vet från svenska förhållanden att olika kvaliteter reagerar med varandra. Valen av anläggningar och ändringar av strömningsriktningen i the Water Grid kan dessutom orsak kvalitetsproblem av estetisk karaktär. Slutligen så dricker ett stort antal människor samma vatten, vilket innebär att en förorening skulle kunna få ett stort genomslag hos befolkningen. Situationen före händelsen Den långvariga torkan från 2001 ledde till att man slog samman olika aktörer till färre stora och samtidigt byggdes nya anläggningar och bygget av the Water Grid. Delstaten strukturerade samtidigt om ägandet och kontrollen av anläggningarna. Man satsade på avsaltning, återvinning av avloppsvatten till dricksvatten, och små kommuner slogs samman till färre större drabbas Australien av El Nino efter den långa torkan, vilket medförde att vattenståndet var mycket högt i den största dammen Wivenhoe. Wivenhoe som är byggd för lagring av vatten för dricksvattenproduktion. De föregående årens torka innebar ett mentalt motstånd för att släppa ut vatten i onödan ur dammarna. Nedströms Wivenhoe ligger dessutom 4 broar som vid varje större utsläpp ställs under vatten och skär av alla möjligheter till transporter över Brisbane River. Trots detta tvingades man att öppna dammluckorna under oktober fram till årsskiftet 2010/2011 och släppa ut mycket stora mängder vatten, som via Brisbane river passerar Brisbane City. Det fanns ingen möjlighet att förutse den kommande utvecklingen och konsekvenserna. Före den akuta situationen regnade det oavbrutet i dammens uppsamlingsområde i ca tre veckor. Vädersituationen uppstod då flera regn parkerade sig, samtidigt som flera orkaner drog in över norra delen av delstaten. Så kallade superceller bildades och väldigt stora regn föll. I Lockyer Valley uppmättes regn på mer än 300 mm på 20 minuter. I havet hade man High Tide eller högt tidvatten vilket bromsade avrinningen från Brisbane River. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 14

15 Wivenhoe-dammen är en mycket stor damm, vars dammluckor är bland världens största i sitt slag. Den har en lagringskapacitet på 2,61 kubikkilometer, ytan är 109,4 kvadratkilometer och har en 287 km lång strandlinje. Krisledning och krisutveckling Den 6 januari aktiveras SEQ Waters Emergency Managment Team och är fortsatt aktiverad dygnet runt i ett högt tempo fram till och med 27 januari. Krisledningen är alltså aktiverad före 10 och 11 januari. SEQ Waters Emergency Management Team arbetade parallellt med 5 insatsteam och med 6 tekniska grupper. De tekniska grupperna var indelade i område; vattenkvalitet, isolerade städer, kemikalieförsörjning, balansen i the Water Grid, resurskoordinering och styrning av efterfrågan på dricksvatten. Under hela förloppet samarbetas och koordineras arbetet tillsammans med State Disaster Coordination Center, District and Local Coordination Centres, Department of Environment and Resource Management samt Queensland Health och Queenland Regulators. Toowoombas översvämning passerade ned genom Lockyer Valley den 10 januari, och medförde omfattande skador och förödelse i sin väg mot Brisbane River systemet. Hela samhällen, exempelvis Grantham, utplånade till stora delar. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 15

16 SEQWater tvingades till nödutsläpp av vatten från Wivenhoe-dammen och släppte vatten med mer än l/s. Nödutsläppet av vatten från Wivenhoe-dammen från den 11 januari och framåt påverkade förloppet nedströms i Brisbane river. Utsläppet var avsett att skydda dammkonstruktionen, trots detta steg vattnet tills det stod endast 60 cm under nödbräddningen. (Översvämningsskyddet är konstruerat för att ge en kontrollerad bräddning av konstruktionen, som i sig innebär en långsam irreversibel erodering av dammens väggsida.) Bilden visar hur översvämningsskyddet är uppbyggt vid Wivenhoe-dammen Den 11 januari när staden Brisbane översvämmades tvingades SEQ Water Grid Managers Team flytta till LinkWaters lokaler, vilka låg så till att de inte översvämmades. Läget intill ett hotell gav också möjlighet till övernattning och mathållning för personalen, som inte hade möjlighet att ta sig hem. Brisbane var då en stad som av the Queenslands Commissioner avråddes från att resa till eller från på grund av översvämningsläget. Det innebar också att LinkWater fick göra särskilda ansträngningar för hjälpa personal in till kontoret. Över ett halvt dussin vattenverk var temporärt offline på grund av elavbrott, som ett resultat av lokala översvämningar. Många av dessa vattenverk var ensamförsörjare för omgivande städer och prioriterades för akuta reparationer och nödvatten med tankar och flaskvatten. Dricksvattenförsörjning under krisen i Queensland 2011 Sida 16

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 OBSERVATÖRSRAPPORT Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys 2013-04-25 Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 134/2013 1 Sammanfattning Hallsbergs kommun är i grunden en trygg och säker kommun att leva i. Kommunledningen har förmåga

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk redovisning

Innehåll. Ekonomisk redovisning 2006 Årsredovisning Innehåll 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 6 Sydvatten i korthet 7 Vatten för hela samhället 8 God ekonomi och affärsinriktning mot nya marknader 10 Värdet av kranvatten 11 Samarbete

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer