Remisskonferens om Dricksvattenutredningen. Välkomna till SKL 24 augusti 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remisskonferens om Dricksvattenutredningen. Välkomna till SKL 24 augusti 2016"

Transkript

1 Remisskonferens om Dricksvattenutredningen Välkomna till SKL 24 augusti 2016

2 Dagens program Välkomna hit Dricksvattenutredningens förslag Bensträckare i rummet SKL om utredningens förslag LUNCH Diskussion om utredningens förslag Fikapaus Kommunala exempel -säker dricksvattenförsörjning

3 Dricksvattenutredningens förslag Så påverkas kommunerna av utredningens förslag Folke K Larsson, Huvudsekreterare i utredningen

4 En trygg dricksvattenförsörjning Särskild utredare: Gunnar Holmgren Sekretariat: Folke K Larsson, Ulrika Askling och Ida Lindblad Hammar Direktiv 2013:75, 2014:73 och 2015:54 Betänkanden Slutbetänkande SOU 2016:32, Del 1 och 2 Delbetänkanden SOU 2014:53 och SOU 2015:51

5 Förändring av vattentillgång (%) mellan och RCP4.5 RCP8.5 RCP8.5 Hela året Sommaren SMHI

6 Klimatförändringarna innebär ökade skydds- och anpassningsbehov Väderhändelser, flöden och nivåer Råvattnets kvalitet och kvantitet påverkas Kemiska och mikrobiologiska föroreningar Anläggningar och ledningsnät

7 Ytterligare utmaningar Naturgivna och tekniska förutsättningar Samhällsutveckling Eftersatta frågor centralt, regionalt och lokalt t.ex. planering, skyddsarbete, krisberedskap, infrastruktur, styrning, samordning och resurser Stort antal ansvariga aktörer Kompetensförsörjningen

8 Förhållningssätt inför framtiden Behov av regionalt perspektiv Mellankommunal samverkan Utveckla samordning och stöd Tydligare krav, kontroll och ansvar Förbättra kompetensförsörjningen Se dricksvattnet som en del av kretsloppet

9 Utredningsförslag främst riktade till kommunerna

10 Öka skyddet av vattentäkterna Dagens andel täkter med skydd: Typ av täkt Antal cirka % med vattenskyddsområ de (vso) % av samlade uttaget med vso Grundvatten Konstgjort grundvatten Ytvatten Totalt cirka

11 Obligatoriska vattenskyddsområden Alla större allmänna vattentäkter täkter i bruk och i reserv 10 m 3 per dygn eller fler än 50 personer Kommunen säkerställer ansökan enligt särskild tidplan nyinrättande och omprövning länsstyrelsen kan förelägga Länsstyrelsen beslutar

12 Tydligare process behövs för arbetet med vso Samråd och ansökans innehåll Konsekvensutredning Beslut Överklagande Vägledning (HaV)

13 Lokalt anpassade föreskrifter förordas Generella föreskrifter kan innebära bristande hänsyn till lokala förhållanden och garanterar inte anpassat skydd Från generell tillståndsplikt för växtskyddsmedel till reglering i vattenskyddsföreskrifter

14 Regionalt perspektiv möjligheter till mellankommunal samverkan ska tillvaratas Beredning, kontroll och infoutbyte Krisberedskap Förnyelse- och underhållsplaner Sammantaget behöver försörjningen säkerställas

15 Utredningens ytterligare förslag Lst tar fram regionala vattenförsörjningsplaner som stöd för kommunernas planering Ökat stöd och tydlighet från Livsmedelsverket avseende: Undersökningar av råvattnet Beredningen i vattenverken Anpassad offentlig dricksvattenkontroll

16 Staten föreslås utveckla sitt arbete Ökat stöd och vägledning Stärkt krisberedskap incidentrapportering, analys av kommunala planeringsunderlag och förvaltning av VAKA Ökad statlig samordning Dricksvattenråd Strategi med handlingsplan Kunskapscentrum Utredning av avloppsfrågorna Kontrollstation 2020

17 Årlig finansiering av dricksvattnet Idag Avgiftskollektiv och kommuner: 9 mdkr Staten: 60 mnkr + 70 mnkr FoU Förslag om tillkommande kostnader Avgiftskollektiv och kommuner: mnkr Staten: mnkr

18 Tack!

19 SKL om utredningens förslag Hur påverkas kommunerna av förslagen

20 Så påverkas kommunerna Behövs mer resurser, kompetens och arbetstid för - ansöka om vattenskyddsområden - klimatanpassning av vattentjänsterna - inrätta underhålls- och förnyelseplaner - stärkt lokal krisberedskap Behövs annat arbetssätt för - regionalt perspektiv på dricksvattenfrågorna - mer mellankommunal samverkan - prioritering av hur vattentillgångar skyddas och används

21 SKL om vattenskyddsområden (vso) Självklart ska dricksvattnet skyddas Dricksvattenförsörjning kommunalt ansvar, nationellt intresse Risk styra vilka vattentäkter som behöver vso Processen att inrätta vso får inte vara målet med skyddsområdet Samhällsresurserna användas till skydd där riskerna är störst och fler personer nyttjar vattentäkten Kommuner och staten måste gemensamt prioritera skyddsbehov för att resurserna ska räcka Sverige måste bedriva ett aktivt uppströmsarbete

22 Kort diskussion Kommer kommuner och länsstyrelser klara av att inrätta vattenskyddsområden för alla vattentäkter enligt förslaget? Om inte, vilka hinder finns? Vad behöver vi för att lyckas?

23 SKL om finansieringen VA-avgift måste variera mellan kommuner (nödvändiga kostnader). Avgift inte skatt. Kostnader varierar med olika förutsättningar för VA-tjänsten - Geografiskt läge, typ av bebyggelse, storlek på verksamhetsområde, typ av råvattenkälla m.m. - Olika förnyelsebehov, olika behov av ny- och reinvesteringar Kommuner som samverkar kan dela på kostnaderna Varje kommunfullmäktige antar sin kommuns VA-taxa

24 Kort om finansieringen Kommer förslagen på kommunal nivå att kunna finansieras med VA-avgifter? Om inte, vilka hinder finns?

25 SKL om samverkan SKL välkomnar kommunal samverkan. Även inom VA. - möjlighet redan idag i lagstiftningen - säkra vattenmängd, kompetens, resurser m.m. Lagförslag att kommuner ska tillvarata möjligheter att samverka i fråga om vattenförsörjning. - gäller alltifrån systematiskt kunskapsutbyte, eller köp av tjänst, till gemensam utrustning eller hopslagen organisation. När ska paragrafen anses vara uppfylld? - behövs regleringen?

26 Kort om samverkan Hur ser förutsättningarna ut för er att öka den mellankommunala samverkan inom VA? - T.ex. i form av fysiska åtgärder (dela täkter eller ledningar), gemensam utrustning, krisberedskap, nödvattenlösningar, kompetenssamverkan, gemensam organisation? - Om det inte går att öka, varför inte?

27 Trygga rent dricksvatten i framtiden SKL ser följande tre behov 1. Klimatanpassning av befintliga VA-system - Anpassning och nytänkande, utmaningar redan idag 2. Fortsatt kommunalt ansvar för dricksvattnet - Kräver professionellt och långsiktigt agerande. Stark koppling mellan VA och andra kommunala ansvarsområden fysisk planering, brandvattenförsörjning, krisberedskap, myndighetskontroll 3. Statligt ansvar för hela dricksvattenkedjan - Statlig stöd och vägledning måste förbättras, staten samordna sig i frågor som berör dricksvatten (ex. PFOS)

28 Diskussion om utredningens förslag Samtal om utredningens konsekvenser för kommunerna

29 Riskanalys av genomförandet Kan kommunkollektivet klara utredningens alla förslag till utsatt tid? När klarar kommunerna annars nå målen? Tidpunkt? Vad krävs för att kommunkollektivet ska klara förslagen? - Saknar ni något för att nå målen? - Vem måste göra vad?

30 Obligatoriska vattenskyddsområden (vso) Röstning: Är obligatoriska vattenskyddsområden bästa sättet att skydda vattnet? Diskussion: Varför/varför inte? Ögonblicksbild från konferensen Blir vattnet säkert av vso? Krockande ska-krav?

31 Krav vid 10 kbm per dygn eller 50 pers Röstning: Är gränsen för att inrätta allmänna vattenskyddsområden satt på en för låg nivå? Diskussion: Varför/Varför inte? Vad händer om gränsen införs? Ögonblicksbild från konferensen (genomsnitt 10 kbm per dygn eller 50 personer)

32 Ansökningsprocess och tidsaspekt Röstning: Kommer kommunerna klara att ansöka om vattenskyddsområden enligt tidsplanen? Diskussion: Varför/Varför inte? Vad behöver ni för att lyckas? Hur prioritera? (senast år 2022 för täkter över 100 kbm per dygn, senast år 2025 för täkter kbm per dygn) Ögonblicksbild från konferensen

33 Ersättningsfrågan Röstning: Är ersättningsfrågan ett hinder för vattenskyddsområden? Diskussion: Vad är problemet med ersättningsfrågan? Ögonblicksbild från konferensen

34 Statligt stöd och vägledning om vso Röstning: Kommer staten att ge det stöd kommunerna behöver? Diskussion: Varför inte? Vad behöver staten göra? Vilket stöd behöver ni? Ögonblicksbild från konferensen

35 Regionala vattenförsörjningsplaner, prioriteringar Röstning: Kommer regionala vattenförsörjningsplaner vara ett stöd i kommunernas fysiska planering? Diskussion: Varför/varför inte? Ögonblicksbild från konferensen Vad behövs?

36 Mellankommunal samverkan Röstning: Är mellankommunal samverkan en förutsättning för att klara utmaningarna för dricksvattnet? Diskussion: Varför/varför inte? Ska det lagstiftas? Vilken sorts samverkan kommer öka? Vad behövs för att lyckas i hela Sverige? Ögonblicksbild från konferensen

37 Kontrollstation 2020 Röstning: Skulle en kontrollstation 2020 vara bra? Diskussion: Varför/Varför inte? Hur skulle en kontrollstation kunna vara utformad? Ögonblicksbild från konferensen

38 Säkerställd försörjning Röstning: Är kravet på att ha säkerställd försörjning för högt ställt? Diskussion: Hur påverkas rättsläget? Måste säkerställt ske på visst sätt? Ögonblicksbild från konferensen Är det rimligt att välja själv och sedan få kritik för vald lösning?

39 Krisberedskap och VAKA Röstning: Ska dricksvattenproducenterna ansvara för VAKA i framtiden? Diskussion: Ögonblicksbild från konferensen Varför/varför inte?

40 Summering och reflektion av dagen

41 Tack för idag!

Dricksvattenutredningen

Dricksvattenutredningen Dricksvattenutredningen Folke K Larsson Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning Seminarium 31 maj 2016 - Direktiv 2013:75, 2014:73, 2015:54 - Delbetänkande SOU 2014:53 (materialfrågor) - Delbetänkande

Läs mer

Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare?

Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare? Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare? Dricksvattenutredningen en trygg dricksvattenförsörjning Folke K Larsson Höstkonferens, Halmstad 23 september 2014 Arbetssätt Särskilde utredaren Gunnar Holmgren

Läs mer

Dricksvattenutredningen ur kommunalt perspektiv. Tove Göthner, SKL 12 maj 2016

Dricksvattenutredningen ur kommunalt perspektiv. Tove Göthner, SKL 12 maj 2016 Dricksvattenutredningen ur kommunalt perspektiv Tove Göthner, SKL 12 maj 2016 Huvudsakliga utmaningar dricksvatten Klimat- och samhällsutmaningar Naturgivna och tekniska förutsättningar Försämrat råvatten

Läs mer

Dricksvattenutredningen

Dricksvattenutredningen Dricksvattenutredningen 2014-03-18 1. Utredningsdirektivet 2. Organisation och tidplan 3. Inledande intryck 4. Svenskt Vattens roll, engagemang och aktiviteter 5. Tidiga riktningar 6. Svenskt Vattens förslag/inlagor

Läs mer

YTTRANDE. Ert diarienummer: KS 2016/ Näringsdepartementets betänkande En trygg dricksvattenförsörjning,

YTTRANDE. Ert diarienummer: KS 2016/ Näringsdepartementets betänkande En trygg dricksvattenförsörjning, HANDLÄGGARE: Tony Grantz, VA-ingenjör TELEFON 0522-63 88 40 tony.grantz@vastvatten.se Kommunledningskontoret kommun 451 81 UDDEVALLA Ert diarienummer: KS 2016/00310 Näringsdepartementets betänkande En

Läs mer

Dricksvattenutredningen. Direktiv Genomförande Förslag Reflektioner

Dricksvattenutredningen. Direktiv Genomförande Förslag Reflektioner 2016-10-28 Dricksvattenutredningen Direktiv Genomförande Förslag Reflektioner Utredningens första utgångspunkt i förslagen Slutbetänkandet 26/4 2016 Dricksvattnet utgör landets i särklass mest samhällskritiska

Läs mer

Remiss - Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Änr KS 2016/662

Remiss - Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Änr KS 2016/662 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Kommunledningskontoret 2016-11-23 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsen Remiss - Betänkandet En trygg

Läs mer

Remiss av betänkandet En Trygg Dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

Remiss av betänkandet En Trygg Dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-09-05 Handläggare Daniel Selin Telefon: 08-508 28 813 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 13 Remiss av betänkandet

Läs mer

Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Boverket Myndigheten för sernhallsplanerino, byggande och boende Yttrande Datum 2016-11-08 3. 1.2 Diarienummer 2041/2016 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Utmaningar för dricksvattenförsörjningen Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Vad gör Svenskt Vatten? Branschorganisation för vatten och avlopp i 290

Läs mer

Svenskt Vatten. Svenskt Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten Birger Wallsten VAK i Halmstad

Svenskt Vatten. Svenskt Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten Birger Wallsten VAK i Halmstad Svenskt Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten Birger Wallsten VAK i Halmstad 2019-03-14 1 Svenskt Vatten Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människor tillgång till

Läs mer

Vattenskyddsområden. Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014

Vattenskyddsområden. Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014 Vattenskyddsområden Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014 Upplägg Kort om dagens lagstiftning och nuvarande process. Hur arbetar vi idag? Framgångar? Svårigheter? Diskussionen i dricksvattenutredningen.

Läs mer

Vattenskydd syfte och vårt regelverk

Vattenskydd syfte och vårt regelverk Vattenskydd syfte och vårt regelverk - Vatten är ett livsmedel enligt Livsmedelsverket. - Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av samhällets viktigaste intressen. - Det ställer krav på

Läs mer

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Hur berörs kommunerna och hur engageras va-verksamheterna? Vattenstämman 15 maj Örebro

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Hur berörs kommunerna och hur engageras va-verksamheterna? Vattenstämman 15 maj Örebro Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering Hur berörs kommunerna och hur engageras va-verksamheterna? Vattenstämman 15 maj Örebro Planering för dricksvattenförsörjning är livsviktig Klimat- och

Läs mer

En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32

En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 YTTRANDE Vårt dnr: 2016-11-18 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Tove Göthner Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016:32 Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

VA-chefsträff i Kristianstad

VA-chefsträff i Kristianstad VA-chefsträff i Kristianstad 2016-04-26 Peter Sörngård 072-530 74 01 Dricksvattenutredningen diger och väl genomarbetad. Bra gehör. kommuner ska söka samverkan, förnyelse- och underhållsplaner ska göras,

Läs mer

Vad händer på HaV inom området vattenskydd?

Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Seminarium om vattenskydd 16 november 2016 Pia Almbring pia.almbring@havochvatten.se HaVs vägledning för långsiktigt skydd av vattentäkter Vägledning kopplad

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen

Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen 2016-11-24 500-22871-2016 1(6) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen (dnr N2016/03080/DL) Länsstyrelsen

Läs mer

Svenskt Vattens synpunkter på förslagsrutorna för kapitlen 7, 8, 9 och 11, kapitlen 10 och 15, forskningsbehov samt författningsförslagen

Svenskt Vattens synpunkter på förslagsrutorna för kapitlen 7, 8, 9 och 11, kapitlen 10 och 15, forskningsbehov samt författningsförslagen 18 december 2015 Svenskt Vattens synpunkter på förslagsrutorna för kapitlen 7, 8, 9 och 11, kapitlen 10 och 15, forskningsbehov samt författningsförslagen Förslagsruta kapitel 7 Skyddet av vattentäkter

Läs mer

Yttrande remiss om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Yttrande remiss om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning Yttrande remiss om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-11-23 Ärende 4.1 Dricksvattenförsörjningen är oerhört viktig för ett fungerande samhälle. Vatten används

Läs mer

Livsmedelsverket har vägledning och samordnar arbetet i Sverige Hur kan kommunerna använda detta? Per-Erik Nyström

Livsmedelsverket har vägledning och samordnar arbetet i Sverige Hur kan kommunerna använda detta? Per-Erik Nyström Livsmedelsverket har vägledning och samordnar arbetet i Sverige Hur kan kommunerna använda detta? Per-Erik Nyström Instruktionen I 1 Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor

Läs mer

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Klimatet och samhället förändras. Tillgång och kvalitet på dricksvatten

Läs mer

Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet

Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet Mats Wallin Vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanland Vatten ska användas och värnas samtidigt!

Läs mer

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Projektledare: Liselotte Hagström, miljöskyddshandläggare Bakgrund Klimat och sårbarhetsutredningen 2005, (SOU 2007:60) Regeringens proposition 2008/2009:163

Läs mer

Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion

Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion Dricksvatten som livsmedel och samhällsfunktion Aktuellt Dricksvattenutredningen presenterades 26 april. Remissen 30 november. Aktuell tidigast inför 2018. Livsmedelsverket har fortsatt samordning i instruktionen

Läs mer

Kommunernas arbete med klimatanpassning ur ett dricksvattenperspektiv. Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare

Kommunernas arbete med klimatanpassning ur ett dricksvattenperspektiv. Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Kommunernas arbete med klimatanpassning ur ett dricksvattenperspektiv Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Länsstyrelserna: utökat uppdrag 2013 Regionala planer för klimatanpassningsarbetet Kartlägga

Läs mer

En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 november 2016

En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 november 2016 PM 2016:194 RV (Dnr 110-1158/2016) En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Utvidgning av uppdraget och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan

Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan 160511 Vattenstämman Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten DRICKS Chalmers Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) 1 (5) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet N2016/03080/DL Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Hotet mot vår dricksvattenförsörjning - ur ett regionalt perspektiv 160310 vatten avlopp kretslopp Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och Vatten, DRICKS Chalmers Hot mot dricksvattnet Klimatförändringar

Läs mer

Nationell strategi för klimatanpassning

Nationell strategi för klimatanpassning Nationell strategi för klimatanpassning Vad innehåller strategin? Hur ska arbetet organiseras? Viktoria Ingman, gruppchef Klimatenheten Miljö- och energidepartementet 1 Vad innehåller strategin? Nationell

Läs mer

Faktorer som styr VA-planeringen

Faktorer som styr VA-planeringen VA- PLANERING 1 Faktorer som styr VA-planeringen Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och bygglagen, Miljöbalken etc Nationella, regionala och kommunala miljömål Åtgärdsprogram

Läs mer

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län Yttrande Sida 1 av 5 Regeringskansliet Justitiedepartementet Kansliet för krishantering shafagh.elhami@regeringskansliet.se Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Läs mer

Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten

Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten Svenskt Vattens arbete inom säkert dricksvatten Position paper / Svenskt Vatten tycker, under framtagande. Birger Wallsten och Pär Dalhielm, Svenskt Vatten, Ola Rodell, SVOA Vattenstämman i Örebro 2019-05-15

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Vattenskyddsområden och vattendomar Hjälp och stöd i arbetet

Vattenskyddsområden och vattendomar Hjälp och stöd i arbetet Vattenskyddsområden och vattendomar Hjälp och stöd i arbetet Magnus Svensson Vattenhandläggare, Länsstyrelsen i Västmanlands län Magnus.svensson@lansstyrelsen.se 010-2249357 Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för kommunerna

Åtgärdsprogrammet för kommunerna Åtgärdsprogrammet för kommunerna K1 Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna

Läs mer

Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter.

Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter. 2015-04-21 Handläggare Anna Sandahl Sanna Mäkinen Samhällsbyggnadsavdelningen 212TN/15 Tekniska nämnden Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter. Förslag

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning 1(8) Datum 2016-11-17 Beteckning Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se kopia: kierstin.peterssongrawe@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU

Läs mer

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114

VA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114 VA-policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-06-22, 114 1 Inledning VA-policy ingår som en del i Hörby kommuns VA-plan och har upprättats utifrån kunskaperna från VA- översikten. Vikten av att jobba aktivt

Läs mer

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning?

Först - vattenförvaltning light ÅTGÄRDSPROGRAM VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT. Varför vattenförvaltning? ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2021 VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Josefin Levander Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län Först - vattenförvaltning light Hur mår våra vatten? Vilken miljökvalitetsnorm

Läs mer

Vattenplan för Ystads kommun. Del 2: VA-policy. Remissversion Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX

Vattenplan för Ystads kommun. Del 2: VA-policy. Remissversion Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Vattenplan för Ystads kommun Del 2: VA-policy Remissversion 2016-02-29 Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX VA-policy Inledning VA-policyn avser att vara ett dokument som tydliggör målsättningarna och

Läs mer

Fysisk planering för en trygg vattenförsörjning

Fysisk planering för en trygg vattenförsörjning Foto: Cecilia Näslund/Boverket Fysisk planering för en trygg vattenförsörjning Cecilia Näslund Vad har gjorts och vad behövs? insatser vid fysisk planering Lägesbild, behov och möjligheter långsiktigt

Läs mer

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Regler och styrdokument för en hållbar utveckling» EU» PBL» MB» LAV EU-direktiv Miljöbalken 5kap PBL 2kap 1 MKN för fisk och musselvatten Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön Förordning om översvämningsrisker

Läs mer

Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen

Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen DRICKS Genomförande av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 150415 Nationella dricksvattenkonferensen Lena Blom, Göteborg Kretslopp & Vatten, DRICKS Erik Kärrman, SP Urban Water Management Per

Läs mer

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet

Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavets vattendistrikt Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo Vattenmyndigheten Västerhavet Varför vattenförvaltning? Förebygga Åtgärda Planera För ett långsiktigt hållbart nyttjande

Läs mer

Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Remiss av betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning 1(7) Datum 2016-09-12 Beteckning UTKAST för synpunkter från och som stöd till Svenskt Vattens medlemmar. Utkastet kan komma att ändras och utgör inte Svenskt Vattens svar. SYNPUNKTER lämnas till peter.sorngard(a)svensktvatten.se

Läs mer

VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING

VA-PLAN. Del 2. VA-policy GRANSKNINGSHANDLING Del 2 VA-policy Arbetsgrupp för VA-plan Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Grästorps kommun, Lidköpings kommun och Sweco Environment. VA-planen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Välkommen på handläggarträff. Stockholm 8-9 februari 2017

Välkommen på handläggarträff. Stockholm 8-9 februari 2017 Välkommen på handläggarträff Stockholm 8-9 februari 2017 2017-02-13 Presentationsnamn Namn 2 2017-02-13 Presentationsnamn Namn 3 Aktualiteter 1. TVL-insatser 2017 2. Remisstiden slut för Dricksvattenutredningens

Läs mer

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Framtidsfrågor och samverkan Att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är en

Läs mer

Tillsynsplan enskilda avlopp

Tillsynsplan enskilda avlopp Tillsynsplan enskilda avlopp 2014-2016 Tillsynsplanen avser tillsyn som myndighetsverksamheten bedriver till följd av resultaten från inventering av enskilda ar. Utvecklingsbehov och behov av åtgärder

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

Dricksvattenkontroll. Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll

Dricksvattenkontroll. Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll Dricksvattenkontroll Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll Dricksvattenkontroll Kommunerna har ansvaret för offentlig kontroll av dricksvatten Kommunen har även producentansvar för

Läs mer

Regler för dricksvatten och vattenverk

Regler för dricksvatten och vattenverk Reviderad november 2009 Regler för dricksvatten och vattenverk Information för den som hanterar eller producerar dricksvatten Miljö och hälsoskyddskontoret Kort om föreskrifterna för dricksvatten Från

Läs mer

Fördjupad utredning: Vatten Älvkarleby Gävle (VÄG)

Fördjupad utredning: Vatten Älvkarleby Gävle (VÄG) Fördjupad utredning: Vatten Älvkarleby Gävle (VÄG) Genom en gemensam vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun skapas en långsiktigt hållbar vattenförsörjning som gagnar VA-kollektivet såväl som kommunernas

Läs mer

Vattenstämman 2015. Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod

Vattenstämman 2015. Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod Vattenstämman 2015 Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten Andreas Lindhe, Chalmers DRICKS För att skydda samhällets viktigaste dricksvattenresurser

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län

Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Regional Vattenförsörjningsplan för Kalmar län Projektledare: Liselotte Eriksson, miljöskyddshandläggare Elvira Laneborg, samordnare klimatanpassning 2011-09-29 Klimatanpassning Arbetet med att anpassa

Läs mer

VA-policy för Bengtsfors kommun

VA-policy för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011.726 340 155/15 1(6) VA-policy för Bengtsfors kommun s:\va-plan bengtsfors\steg 3, va-policy\va-policy

Läs mer

VA-strategi. Förslaget är nu ute på remiss hos Färgelanda Vatten AB, Dalslands miljökontor och de politiska partierna i Färgelanda kommun.

VA-strategi. Förslaget är nu ute på remiss hos Färgelanda Vatten AB, Dalslands miljökontor och de politiska partierna i Färgelanda kommun. VA-strategi Inledning Detta dokument är en strategi för försörjning av vatten och avlopp i Färgelanda kommun. Dokumentet kallas VA-strategi och här anges hur man i Färgelanda kommun ska agera för att på

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

Remissvar om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

Remissvar om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Er referens N2016/03080/DL Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n,registrator@regeringskansliet.se kierstin.petersson-grawe@regeringskansliet.se Remissvar om betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället.

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Bakgrund En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Vattenbehovet är ca 85 l/s under högsäsong (medeldygnsförbrukning).

Läs mer

Va-översikt Upplands-Bro kommun. Förslag till VA-policy Upplands-Bro kommun.

Va-översikt Upplands-Bro kommun. Förslag till VA-policy Upplands-Bro kommun. Va-översikt Upplands-Bro kommun Förslag till VA-policy Upplands-Bro kommun www.upplands-bro.se/va-plan FÖRSLAG TILL VA-POLICY UPPLANDS-BRO KOMMUN VA-POLICY I policyn står förkortningen VA för vatten och

Läs mer

VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-02-03 1 Program När? Vad? Vem? 9.30 10.00 Kaffe/te och macka 10.00 10.45

Läs mer

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Förslag till förtydligande i 1 och 2 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt i 3 verkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och

Läs mer

Referensgruppsmöte Jord- skog

Referensgruppsmöte Jord- skog Referensgruppsmöte Jord- skog Vad händer inom vattenförvaltningen? Mats Wallin Tillsammans värnar vi vattnets värden! Samrådsperioder Synpunkter på samrådsmötena Vattenskyddsområden. Länsstyrelsen i vissa

Läs mer

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten

Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Information för dig som hanterar eller producerar dricksvatten Miljökontoret Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 miljo@horby.se www.horby.se Livsmedelverkets föreskrifter

Läs mer

Regionalt samarbete för säkert vatten. Magdalena Lindberg Eklund, utredningsstrateg Sydvatten 25 april 2018

Regionalt samarbete för säkert vatten. Magdalena Lindberg Eklund, utredningsstrateg Sydvatten 25 april 2018 Regionalt samarbete för säkert vatten Magdalena Lindberg Eklund, utredningsstrateg Sydvatten 25 april 2018 Vattenbrist i Skåne Uppmärksammades 1930-40 talen Vombverket (1949) Vombsjön Ringsjöverket (1963)

Läs mer

Remissvar om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

Remissvar om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd Er referens N2018/00721/DL Livsmedelsverket heidi.pekar@slv.se Remissvar om rapportering av regeringsuppdrag N2018/00721/DL, Att inleda arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd Sammanfattning

Läs mer

Regional vattenförsörjningsplan Gotland. Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län

Regional vattenförsörjningsplan Gotland. Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län Regional vattenförsörjningsplan Gotland Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län Roller - dricksvattenförsörjning Länsstyrelsen regionala vattenförsörjningsplaner krisberedskap och klimatanpassning tillsynsansvar

Läs mer

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(6) BESLUT 1781-505 Miljöanalysenheten Karin de Beer Enligt sändlista Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Karta över området 3. Skyddsföreskrifter 4. Konsekvensutredning 5. Beslut om kungörelsedelgivning

Läs mer

Hjälp i vattenarbetet. Vattenskydd Vattendomar

Hjälp i vattenarbetet. Vattenskydd Vattendomar Hjälp i vattenarbetet Vattenskydd Vattendomar Uppdrag a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden b) genomföra systematisk

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR KOMMUNAL VA-PLANERING HUR MÅNGA MANUALER OCH VÄGLEDNINGAR BEHÖVER VI? HANDBOK OM VA I OMVANDLINGSOMRÅDEN

VÄGLEDNING FÖR KOMMUNAL VA-PLANERING HUR MÅNGA MANUALER OCH VÄGLEDNINGAR BEHÖVER VI? HANDBOK OM VA I OMVANDLINGSOMRÅDEN VÄGLEDNING FÖR KOMMUNAL VA-PLANERING HUR MÅNGA MANUALER OCH VÄGLEDNINGAR BEHÖVER VI? Det myckna bokskrivandet tar aldrig slut Predikaren 12:12 Krister Törneke, Tyréns AB Vatten och avlopp viktiga delar

Läs mer

Aktuellt från SKL. Sektionen för planering, säkerhet och miljö Ann-Sofie Eriksson

Aktuellt från SKL. Sektionen för planering, säkerhet och miljö Ann-Sofie Eriksson Aktuellt från SKL Sektionen för planering, säkerhet och miljö Ann-Sofie Eriksson Bra vatten både idag och i morgon Rent vatten ingen självklarhet Säkert vatten viktigt för alla Kommunen ett komplext ansvar

Läs mer

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten 2018-06-20 Ett vattenskyddsområde skydd för 700 000 människors dricksvatten Fler än 700 000 människor är beroende av det dricksvatten som kommer från vattentäkterna i Göta älv och i Vänersborgsviken. Kommunerna

Läs mer

Framtidens dricksvattenhantering

Framtidens dricksvattenhantering Säkra er dricksvattenhantering! Framtidens dricksvattenhantering Gör dig rustad för framtidens utmaningar med dricksvattenhantering Utmaningar för framtidens dricksvattenförsörjning och klimatförändringarnas

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Sölvesborg Energi. - Det lilla bolaget med lokal anknytning VÅR VATTENSITUATION IDAG!

Sölvesborg Energi. - Det lilla bolaget med lokal anknytning VÅR VATTENSITUATION IDAG! Sölvesborg Energi - Det lilla bolaget med lokal anknytning VÅR VATTENSITUATION IDAG! INNEHÅLL Våra förutsättningar Lovgivna uttagsmängder Utmaningar Vattenbehov Vattenkvalitet Reservvattenförsörjning Vattentillgång

Läs mer

En trygg dricksvattenförsörjning

En trygg dricksvattenförsörjning En trygg dricksvattenförsörjning sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:32 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

Läs mer

Växtskyddsrådet Stockholm den 4/ Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn

Växtskyddsrådet Stockholm den 4/ Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn Växtskyddsrådet Stockholm den 4/3 2016 Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn Bakgrund VSO med lokala bestämmelser har kunnat införas runt vattentäkter sedan 1930-talet År 1997 fattade

Läs mer

Va-översikt Upplands-Bro kommun. VA-policy Upplands-Bro kommun. Antagen av Kommunfullmäktige

Va-översikt Upplands-Bro kommun. VA-policy Upplands-Bro kommun.   Antagen av Kommunfullmäktige Va-översikt Upplands-Bro kommun VA-policy Upplands-Bro kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13 www.upplands-bro.se/va-plan VA-POLICY UPPLANDS-BRO KOMMUN VA-POLICY I policyn står förkortningen VA

Läs mer

Bräckes vattenskyddsområde

Bräckes vattenskyddsområde Bräckes vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde. Bräcke kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala dricksvattentäkterna. Nu har turen kommit

Läs mer

KASKAD Internationell utblick. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

KASKAD Internationell utblick. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA KASKAD Internationell utblick Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA 2 Syfte med handboken Handboken är till för de som vill ha: metodstöd för hur de kan jobba med klimatanpassning

Läs mer

Kolåsens vattenskyddsområde

Kolåsens vattenskyddsområde Kolåsens vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde Sedan sommaren 2012 arbetar Åre kommun med att upprätta samt revidera vattenskyddsområden för de kommunala dricksvattentäkterna.

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Livsmedelsverket Naturvårdsverket Sveriges geologiska undersökning Enskild & allmän dricksvattenförsörjning

Läs mer

VA-policy för Örnsköldsviks kommun (utgör del av Örnsköldsviks kommuns VA-plan)

VA-policy för Örnsköldsviks kommun (utgör del av Örnsköldsviks kommuns VA-plan) 6 juli 2017 VA-policy för Örnsköldsviks kommun (utgör del av Örnsköldsviks kommuns VA-plan) Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2017-10-30, 187 Dokumentägare: Kommundirektör Dokumentnamn:

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:

Yttrande över betänkandet Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Ks/2016: JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-22 1 49 Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar utveckling" (SOU 2015:99) Ks/2016:390 420 Sammanfattning Jönköpings kommun

Läs mer