Vattenstämman Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenstämman 2015. Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod"

Transkript

1 Vattenstämman 2015 Vattenskydd och vattentäkter Utveckling av riskbedömningsmetod Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten Andreas Lindhe, Chalmers DRICKS

2 För att skydda samhällets viktigaste dricksvattenresurser på kort och lång sikt så fastställs vattenskyddsområden med särskilda bestämmelser Inom ett vattenskyddsområde regleras verksamhet som kan utgöra en risk för vattentäkten på kort eller lång sikt. Bestämmelserna utformas som förbud, särskild tillståndplikt eller anmälan. Prövning görs i normalfallet av miljökontoret i en kommun 2

3 Enligt motiven till lagstiftningen bör vattenskyddsområdet med tillhörande bestämmelser vara så långtgående att råvattnet efter ett normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål. Vad ett normalt reningsförfarande innebär varierar kraftigt mellan olika vattentäkter och kan förändras över tid det ger en oklar målbild Utgångspunkt för bedömningen av behov av begränsningar är vattentäkten och dess förutsättningar och inte dem som träffas av eventuella begränsningar MEN behovet av hänsyn till resursen måste i något läge konkretiseras och skälighetsavvägas gentemot den enskilde, det görs vid formulering av föreskrifter vilka ska intresseprövas enligt 7 kap 25 MB Vattenskyddsföreskrifter kan bara utformas som inskränkningar i markanvändningen dvs förbud krav på tillstånd eller anmälan 3

4 Val av restriktionsnivå Förbud används när den sammantagna effekten av viss verksamhet inom ett område blir för stor Om konsekvenserna är allvarliga och det inte är möjligt att genomföra en prövning, exempelvis vid oklart kunskapsläge - Försiktighetsprincipen Tillstånd används när Det är möjligt att genom villkor avsevärt förbättra en hantering och därmed minska negativa effekter av en verksamhet Bygger på att spridningsvägar är väl kända och att det finns beprövade försiktighetsmått att ställa krav på från myndigheternas sida

5 För- och nackdelar med arbetssättet Styrka Vattentäkter är sinsemellan väldigt olika och det finns fördelar med ett flexibelt system där hänsyn tas till lokala förhållanden Möjlighet Anpassning av restriktionsnivåer kan göras utefter vattentäktens förhållanden och behov när det funkar är det bra. Svaghet Lagstiftaren har medvetet lämnat stor frihet till att utforma ett vattenskyddsområde väldigt olika beroende på förutsättningar i det enskilda fallet. Det finns därmed vissa begränsningar i hur styrande vägledningen inom området kan utformas. VA-huvudmännen ansvarar för att driva och utreda ansökan till VSO. VA-huvudmannen är i normalfallet inte en lagstiftande aktör och har därför ett stort behov av stöttning i arbetet Svårt att hålla lokala/regionala föreskrifter uppdaterade i förhållande till tillkommande miljölagstiftning Mycket resurskrävande som all regelstyrning! Hot Vattenskyddsområden fastställs med oproportionerliga och/eller otydliga föreskrifter som antingen blir ohanterliga eller irrelevanta i miljöarbetet Konflikter med aktörer som berörs Tillräckliga resurser läggs inte på arbetet, vare sig nationellt eller av länsstyrelser eller kommuner vilket undergräver trovärdigheten i systemet Dricksvattenutredningen har bl.a. i uppdrag att genomlysa processen och lämna förslag till strukturella förändringar om så behövs

6 Utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden Målsättningar med HaVs vägledning 1. Öka förutsebarheten i vattenskyddsarbetet genom att konkretisera och tydliggöra lagstiftningens syfte och ramar 2. Säkerställa en enhetlig rättstillämpning i landet 3. Underlätta för operativa myndigheter att ha en effektiv ärendehantering och att göra rimliga avvägningar i enskilda ärenden. Funkar det? Nja Utgångspunkter för avgränsning och zonindelning är huvudsakligen bra, men fungerar mindre bra för vissa typer av vattentäkter Råden låser fast perspektivet på viss markanvändning och skymmer sikten för annat vilket ibland leder till överregling och ibland till förlängd handläggningstid då råden inte riktigt överensstämmer med förutsättningarna i det enskilda ärendet Det är mycket svårt att hålla denna typ av konkreta råd uppdaterade i förhållande till annan miljölagstiftning som hela tiden förändras vilket i vissa fall leder till dubbelregleringar och merarbete Vi behöver hitta ett annat sätt att arbeta med riskbedömningar som motiverar restriktioner inom vattenskyddsområdena.

7 HaVs utvecklingsplan - NVs AR 2003:16 bör upphävas på sikt. Före råden hävs måste ett uppenbart bättre vägledningsmaterial tas fram och testas för att undvika att vattenskyddsarbetet försvåras ytterligare eller att lagstillämpningen glider isär i landet. - Nödvändigt utvecklingsarbete - Utveckling av användbar riskbedömningsmetod, uppdrag till DRICKS på Chalmers, särskilt samarbete med SVA och Folkhälsomyndigheten angående mikrobiella föroreningar. En bred referensgrupp är kopplad till projektet. - Tid att testa på ett antal typfall- hösten Vägledning i utformning av föreskrifter inklusive konsekvensutredningar

8 SVU-rapporter i samarbete med Tyréns På G: Vattenskydd riskanalys och föreskrifter, SVU-rapport Konstaterar att det är svårt att följa & förstå rättspraxis avseende formulering av föreskrifter - Ofta en dålig koppling mellan riskanalysen i ärendet och de föreskrifter som senare fastställs, vilka bygger på de allmänna råden - Det gör det svårt att motivera föreskrifterna - Mer vägledning behövs i vattenskyddsprocessen, i synnerhet vad gäller riskbedömningar och formulering av föreskrifter 8

9 Kommunikation Uppföljning och granskning Riskbedömning Underlag för avgränsning och utformning zonindelningen föreskrifter efterföljande arbete Motverka kontinuerlig föroreningsbelastning Skapa möjlighet att vidta åtgärder vid t.ex. olycka Handbok 2010:5 Riskinventering Riskanalys ISO 31000:2009 Omfattning och sammanhang Riskidentifiering Riskanalys Riskvärdering Riskreduktion Riskbedömning 9

10 Exempel på förutsättningar och utmaningar Dricksvattenkonsumenterna och skyddet av resursen som vattentäkt i fokus Råvattnet ska efter ett normalt reningsförfarande kunna användas för sitt ändamål Befintliga och potentiella föroreningskällor Förutsättningar m.m. förändras Olika typer av vattentäkter Yt- och grundvatten Små och stora Få och många föroreningskällor Olika typer av föroreningskkällor 10

11 Vanliga angreppssätt Kvalitativa beskrivningar i ord utan klassningar och liknande Klassning/rankning av risker utifrån olika system Sannolikhet, konsekvens, föroreningspotential, sårbarhet, m.m. Enstaka eller många parametrar Fördefinierade skalor/kategorier med poäng Sammanvägt risktal Detaljerade analyser av specifika problem som komplement till översiktlig analys Befintliga föroreningskällor kompletteras med potentiella 11

12 Övergripande tankesätt Ämne att studera Kan ämnet ge neg. effekter (akuta eller långsiktiga)? Finns det verksamheter som hanterar ämnet? Finns det spridningsvägar till vattentäkten? Kan ämnet passera barriärer i vattenverk m.m.? Risk som måste hanteras Nej Nej Nej Nej Potentiell risk som måste beaktas

13 Spridningsmodell som utgångspunkt Spridningsvägar Spridningsvägar Riskkälla Vattentäkt Konsument Källbarriärer Barriärer i tillrinningsområdet Barriärer i råvattenintag och beredning Utsläpp Spridning Exponering 13

14 Spridningsmodell som utgångspunkt Spridningsvägar Spridningsvägar Riskkälla Vattentäkt Konsument Källbarriärer Ämne/ förorening Källa/ verksamhet Utsläpp Spridningsvägar Barriärer i tillrinningsområdet Spridning Barriärer Barriärer i råvattenintag och beredning Exponering Konsekvenser Risk Åtgärder 14

15 Kontinuerligt/iterativt arbete Riskbedömning vid framtagande av VSO Kompletterande analys av specifik frågeställning Uppdatering av riskbedömning och VSO när förutsättningar förändrats Riskhantering efter VSO fastställd Tillsyn m.m. Uppdatering av analyser m.m. i arbetet med befintligt VSO 15

Vad händer på HaV inom området vattenskydd?

Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Seminarium om vattenskydd 16 november 2016 Pia Almbring pia.almbring@havochvatten.se HaVs vägledning för långsiktigt skydd av vattentäkter Vägledning kopplad

Läs mer

VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency VÄLKOMNA till SEMINARIUM OM BEKÄMPNINGSMEDEL INOM VATTENSKYDDSOMRÅDEN Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-02-03 1 Program När? Vad? Vem? 9.30 10.00 Kaffe/te och macka 10.00 10.45

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Vattenskyddsområden. Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014

Vattenskyddsområden. Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014 Vattenskyddsområden Hur arbetar vi med dem? Tove Göthner FAH 24 september 2014 Upplägg Kort om dagens lagstiftning och nuvarande process. Hur arbetar vi idag? Framgångar? Svårigheter? Diskussionen i dricksvattenutredningen.

Läs mer

Växtskyddsrådet Stockholm den 4/ Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn

Växtskyddsrådet Stockholm den 4/ Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn Växtskyddsrådet Stockholm den 4/3 2016 Susanna Hogdin, enheten för Miljöprövning och miljötillsyn Bakgrund VSO med lokala bestämmelser har kunnat införas runt vattentäkter sedan 1930-talet År 1997 fattade

Läs mer

Hjälp i vattenarbetet. Vattenskydd Vattendomar

Hjälp i vattenarbetet. Vattenskydd Vattendomar Hjälp i vattenarbetet Vattenskydd Vattendomar Uppdrag a) förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden b) genomföra systematisk

Läs mer

Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur (2017)

Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur (2017) Beslutsstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur 2014-2016(2017) Anna Nordström, Biträdande Statsveterinär Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Läs mer

Vattenskydd syfte och vårt regelverk

Vattenskydd syfte och vårt regelverk Vattenskydd syfte och vårt regelverk - Vatten är ett livsmedel enligt Livsmedelsverket. - Tillgången på vatten för dricksvattenförsörjning är en av samhällets viktigaste intressen. - Det ställer krav på

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

SKYDDSOMRÅDE DE UDDEVALLA

SKYDDSOMRÅDE DE UDDEVALLA SKYDDSOMRÅDE DE UDDEVALLA 2005-09 09-0505 Sten-Ove Dahllöf Tel: 0522-69 63 68 sten-ove.dahllof@uddevalla.se Innehåll Varför vattenskydd? Vad gör bestämmelserna? Syften och mål Regler och lagar Vårt arbetssätt

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten 2018-06-20 Ett vattenskyddsområde skydd för 700 000 människors dricksvatten Fler än 700 000 människor är beroende av det dricksvatten som kommer från vattentäkterna i Göta älv och i Vänersborgsviken. Kommunerna

Läs mer

Erfarenheter från Stångåns nyinrättade vattenskyddsområde. Rebecka Helmers, projektledare

Erfarenheter från Stångåns nyinrättade vattenskyddsområde. Rebecka Helmers, projektledare Erfarenheter från Stångåns nyinrättade vattenskyddsområde Rebecka Helmers, projektledare Agenda Bakgrund Linköpings vattenförsörjning Processen från beslut till ansökan Val av utformning Riskbedömning

Läs mer

Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter.

Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter. 2015-04-21 Handläggare Anna Sandahl Sanna Mäkinen Samhällsbyggnadsavdelningen 212TN/15 Tekniska nämnden Ansökan om revidering av Stavsnäs vattenskyddsområden, gränsdragning och skyddsföreskrifter. Förslag

Läs mer

TEKNISKT UNDERLAG LÄSANSVISNING

TEKNISKT UNDERLAG LÄSANSVISNING LIDKÖPINGS KOMMUN OCH GÖTENE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1311805000 TEKNISK UNDERLAG MED FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER Sweco Environment AB Vattenresurser, Göteborg Sweco FÖRORD Föreliggande

Läs mer

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället.

Bakgrund. En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Bakgrund En ny vattentäkt behövs för att säkerställa vattenförsörjningen för Sälen by samt Lindvallen, Sälfjällstorget och Högfjället. Vattenbehovet är ca 85 l/s under högsäsong (medeldygnsförbrukning).

Läs mer

Bräckes vattenskyddsområde

Bräckes vattenskyddsområde Bräckes vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde. Bräcke kommun arbetar med att revidera vattenskyddsområdena för de kommunala dricksvattentäkterna. Nu har turen kommit

Läs mer

RAPPORT. Tekniskt underlag G GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER INFORMATIONSHANDLING REVIDERAD

RAPPORT. Tekniskt underlag G GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER INFORMATIONSHANDLING REVIDERAD RAPPORT GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Tekniskt underlag G REVIDERAD 2019-02-15 SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER 1311579 Sweco repo001.docx 2015-10-05 FÖ RÖRD Fler än 700 000 personer

Läs mer

Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare?

Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare? Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare? Dricksvattenutredningen en trygg dricksvattenförsörjning Folke K Larsson Höstkonferens, Halmstad 23 september 2014 Arbetssätt Särskilde utredaren Gunnar Holmgren

Läs mer

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten - Vad är vårt vatten värt?

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten - Vad är vårt vatten värt? Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten - Vad är vårt vatten värt? Kristianstad den 8 februari 2012 Arbetet med vattenskyddsområde Clas Magnusson Havs- och vattenmyndigheten HaVs ansvar kopplat till

Läs mer

Bilaga 2 PM: Riskreducerande åtgärder, Värne vattentäkt RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER INOM VÄRNES VATTENSKYDDSORMÅDE.

Bilaga 2 PM: Riskreducerande åtgärder, Värne vattentäkt RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER INOM VÄRNES VATTENSKYDDSORMÅDE. Bilaga 2 : Riskreducerande åtgärder, Värne vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 1311900 UPPRÄTTAD AV Tove Karnstedt/Linnea Ruderfelt DATUM RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER INOM VÄRNES VATTENSKYDDSORMÅDE 1 Inledning Reducering

Läs mer

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(6) BESLUT 1781-505 Miljöanalysenheten Karin de Beer Enligt sändlista Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Karta över området 3. Skyddsföreskrifter 4. Konsekvensutredning 5. Beslut om kungörelsedelgivning

Läs mer

Tekniskt underlag F Utformning av vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Tekniskt underlag F Utformning av vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde RAPPORT GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Tekniskt underlag F Utformning av vattenskyddsföreskrifter för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER

Läs mer

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten

Ett vattenskyddsområde skydd för människors dricksvatten 2017-06-02 Ett vattenskyddsområde skydd för 700 000 människors dricksvatten Mer än 700 000 människor är beroende av det dricksvatten som kommer från vattentäkterna i Göta älv och i Vänersborgsviken. Kommunerna

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Sprutningen sker inom följande vattenskyddsområde och skyddszon

Sprutningen sker inom följande vattenskyddsområde och skyddszon 1(4) Tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt - Ansökan enligt 1 6 kap NFS 2015:2 Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Remisskonferens om Dricksvattenutredningen. Välkomna till SKL 24 augusti 2016

Remisskonferens om Dricksvattenutredningen. Välkomna till SKL 24 augusti 2016 Remisskonferens om Dricksvattenutredningen Välkomna till SKL 24 augusti 2016 Dagens program 10.00-10.10 Välkomna hit 10.10-11.00 Dricksvattenutredningens förslag 11.00-11.10 Bensträckare i rummet 11.10-11.45

Läs mer

Välkommen på handläggarträff. Stockholm 8-9 februari 2017

Välkommen på handläggarträff. Stockholm 8-9 februari 2017 Välkommen på handläggarträff Stockholm 8-9 februari 2017 2017-02-13 Presentationsnamn Namn 2 2017-02-13 Presentationsnamn Namn 3 Aktualiteter 1. TVL-insatser 2017 2. Remisstiden slut för Dricksvattenutredningens

Läs mer

Mörsils vattenskyddsområde

Mörsils vattenskyddsområde Mörsils vattenskyddsområde Information om upprättande och revidering av vattenskyddsområde Sedan sommaren 2012 arbetar Åre kommun med att upprätta samt revidera vattenskyddsområden för de kommunala dricksvattentäkterna.

Läs mer

Hur vi använt SVU-rapporten som hjälp vid framtagande av föreskrifter. Linda Randsalu Grundvattenplanerare Kristianstads kommun, C4-Teknik

Hur vi använt SVU-rapporten som hjälp vid framtagande av föreskrifter. Linda Randsalu Grundvattenplanerare Kristianstads kommun, C4-Teknik Hur vi använt SVU-rapporten som hjälp vid framtagande av föreskrifter Linda Randsalu Grundvattenplanerare Kristianstads kommun, C4-Teknik FAKTISKA UTTAG NORRA 1,34; 6% 0,90; 4% 0,82; 4% 8,88; 41% 6,46;

Läs mer

MOTIV FÖR VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÖREDAS VATTENSKYDDSORMÅDE

MOTIV FÖR VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR HÖREDAS VATTENSKYDDSORMÅDE Bilaga 5 : Motiv till valda skyddsföreskrifter, Höreda vattentäkt 2016-07-08 UPPDRAGSNUMMER 1311900 UPPRÄTTAD AV Tove Karnstedt/Linnea Ruderfelt DATUM 2016-07-08 MOTIV FÖR VALDA SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Utmaningar för dricksvattenförsörjningen Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Vad gör Svenskt Vatten? Branschorganisation för vatten och avlopp i 290

Läs mer

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 23 april 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

Tekniskt underlag D Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter

Tekniskt underlag D Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter RAPPORT GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Tekniskt underlag D Åtgärder för ökat skydd av Göta älv och Vänersborgsvikens vattentäkter SWECO ENVIRONMENT AB VATTENRESURSER UPPDRAGSNUMMER 1311579 Sweco FÖ

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen

Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen 2016-11-24 500-22871-2016 1(6) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen (dnr N2016/03080/DL) Länsstyrelsen

Läs mer

Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet

Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet Vattenmyndigheterna och åtgärdsprogrammens betydelse för dricksvattnet Mats Wallin Vattenvårdsdirektör Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanland Vatten ska användas och värnas samtidigt!

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Interimistiska förbud

Interimistiska förbud PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Interimistiska förbud Ett områdes naturvärden kan skyddas i avvaktan på beslut om naturreservat. Länsstyrelsen eller kommunen kan meddela ett tillfälligt

Läs mer

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion

Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion Vattenskyddsområde för Svensbyfjärden Populärversion 2017-01-12 Bakgrund Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och tillgången och kvaliteten på vatten för vattenförsörjning är en av våra mest betydelsefulla

Läs mer

GIS-stöd små avlopp. Handläggarträff Örebro-Värmland

GIS-stöd små avlopp. Handläggarträff Örebro-Värmland GIS-stöd små avlopp Handläggarträff Örebro-Värmland 2018-11-20 AGENDA Före lunch Om GIS-stödet Vad är det? Lite bakgrund och inledning Konceptmodellerna Fosfor Kväve Hälsoskydd Efter lunch Att använda

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

STATUSRAPPORT ENLIGT IED

STATUSRAPPORT ENLIGT IED STATUSRAPPORT ENLIGT IED Naturvårdsverket Oktober 2017 Foto Darkangels, flickr.com Danish Crown, Horsens DK, Foto M Enroth Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-01 1 Vad är en

Läs mer

Status för statusrapporter. Anneli Liljemark

Status för statusrapporter. Anneli Liljemark Status för statusrapporter Anneli Liljemark anneli@liljemark.net Introduktion Kort om statusrapporter Erfarenheter och reflektioner om statusrapporter Underlag från genomgång av statusrapporter Samtal

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Förorenade områden vid planering och lovgivning

Förorenade områden vid planering och lovgivning Förorenade områden vid planering och lovgivning Henrik von Zweigbergk Mälarlänsutbildningen 8 november 2016 Bakgrund Träffar med kommunernas plan- och miljöskyddshandläggare hösten 2012 -> frågor om hur

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2013

Miljöbalksdagarna 2013 Miljöbalksdagarna 2013 Monika Magnusson - Naturvårdsverket Camilla Zetterberg - Kemikalieinspektionen Ann Lundström Havs- och vattenmyndigheten Helena Olsson - Jordbruksverket Agneta Holmström - Socialstyrelsen

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

TEKNISKT UNDERLAG DEL 5

TEKNISKT UNDERLAG DEL 5 LIDKÖPINGS KOMMUN OCH GÖTENE KOMMUN ÅTGÄRDER FÖR RISKMINSKNING INOM UPPDRAGSNUMMER 1311805000 Sweco Environment AB Vattenresurser, Göteborg repo001.docx 2012-03-2914 Sweco FÖRORD Föreliggande dokument

Läs mer

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde En ansökningsavgift på 3700 kr 1) ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Skyddsbehovet är avgörande Befintliga och blivande vattentäkter kan skyddas (även reservvattentäkter).

Skyddsbehovet är avgörande Befintliga och blivande vattentäkter kan skyddas (även reservvattentäkter). 1 1678.2.0001 2004-02-04 1. Skyddsbehovet Skyddsbehovet är avgörande Befintliga och blivande vattentäkter kan skyddas (även reservvattentäkter). Området skall vara så stort att garantier skapas för att

Läs mer

2 Handlingsplan hela kommunens plan för arbetet med förorenade områden

2 Handlingsplan hela kommunens plan för arbetet med förorenade områden 2018-10-25 2 Handlingsplan hela kommunens plan för arbetet med förorenade områden En beslutad handlingsplan för förorenade områden ökar möjligheterna att arbeta strategiskt med förorenade områden. I en

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till

Läs mer

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden - Workshop om kommunernas tillsyn Den 7 februari 2017 arrangerade Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ett seminarium om användning

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Kolåsens vattenskyddsområde

Kolåsens vattenskyddsområde Kolåsens vattenskyddsområde Information och samråd om upprättande av vattenskyddsområde Sedan sommaren 2012 arbetar Åre kommun med att upprätta samt revidera vattenskyddsområden för de kommunala dricksvattentäkterna.

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Erfaringer fra drikkevannsforsyning fra grunnvann i Sverige. Praksis for områdebeskyttelse og desinfeksjon.

Erfaringer fra drikkevannsforsyning fra grunnvann i Sverige. Praksis for områdebeskyttelse og desinfeksjon. Erfaringer fra drikkevannsforsyning fra grunnvann i Sverige. Praksis for områdebeskyttelse og desinfeksjon. 21 november 2016 Lena Maxe SGU Sveriges geologiska undersökning Förvaltningsmyndigheten för landets

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Vattenskyddsområden förslag till hantering och publicering av information

Vattenskyddsområden förslag till hantering och publicering av information 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 Birgitta. Olsson @naturvardsverket.se REMISS 2016-08-22 Ärende nr: NV-05737-16 Vattenskyddsområden

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad med stöd av 14

Läs mer

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021

Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Välkomna! Samråd inom vattenförvaltningen 30 november till 30 april: en vägvisare inför beslut 2021 Vattenförvaltningen viktig del av svenskt miljömålsarbete På alla nivåer: Kommunal Regional Nationell

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag.

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Projektet Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Etapp 2 (i höst), nedlagda verksamheter Anordna workshop, genomföra en kortare utbildning om

Läs mer

RAPPORT BESLUTSUNDERLAG F UTFORMNING AV VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE BESLUTSUNDERLAG SYDVATTEN, AB UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT BESLUTSUNDERLAG F UTFORMNING AV VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE BESLUTSUNDERLAG SYDVATTEN, AB UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SYDVATTEN, AB UTFORMNING AV VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE UPPDRAGSNUMMER 1240621 BESLUTSUNDERLAG 2016-08-15 Sweco Environment AB Sweco FÖRORD Föreliggande rapport beskriver

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Administrativ säkerhet

Administrativ säkerhet Administrativ säkerhet 1DV425 Nätverkssäkerhet Dagens Agenda Informationshantering Hur vi handhar vår information Varför vi bör klassificera information Riskanalys Förarbete till ett säkerhetstänkande

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de?

Miljökvalitetsnormer för vatten. - Vad är det och hur fungerar de? Miljökvalitetsnormer för vatten - Vad är det och hur fungerar de? Stockholm den 22 mars 2010 Henrik Pernmyr, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt 1 Miljökvalitetsnormer i svensk rätt Miljökvalitetsnormer

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (5) Återrapportering från Upplands Väsby kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A)

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 28 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som ska gälla inom Melldala vattenskyddsområde och i

Läs mer

Riskhantering för anmälningspliktiga företag

Riskhantering för anmälningspliktiga företag Miljö och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 19 Riskhantering för anmälningspliktiga företag Ert företag är skyldigt att undersöka och bedöma vilka risker för miljön som företaget kan innebära. Det förebyggande

Läs mer

Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat VISK

Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat VISK Minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat VISK Lena Blom, Göteborgs stad Kretslopp och vatten Göteborg 17 april 2013 Hemsida visk.nu Agenda Bakgrund till och presentation

Läs mer

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten 2014-01-16 Vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning

Läs mer

Remiss - Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Änr KS 2016/662

Remiss - Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Änr KS 2016/662 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Kommunledningskontoret 2016-11-23 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsen Remiss - Betänkandet En trygg

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

VIC NATUR MED MERA. Återkoppling remiss Utvecklingsplaner. Birgitta Olsson, NV Henrik Gustafsson, LST Susanna Hogdin, HaV

VIC NATUR MED MERA. Återkoppling remiss Utvecklingsplaner. Birgitta Olsson, NV Henrik Gustafsson, LST Susanna Hogdin, HaV VIC NATUR MED MERA Återkoppling remiss Utvecklingsplaner Birgitta Olsson, NV Henrik Gustafsson, LST Susanna Hogdin, HaV Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-02-13 1 Befintlig hantering

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Riskutredning Ekhagen

Riskutredning Ekhagen Jönköpings Kommun Slutgiltig Malmö 2017-09-28 Datum 2017-09-28 Uppdragsnummer 1320030058 Version Slutgiltig Joakim Martikainen Björn Andersson Joakim Martikainen Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer