Referenshantering enligt APA-stilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenshantering enligt APA-stilen"

Transkript

1 Akademin för hälsa, vård och välfärd HVV Referenshantering enligt APA-stilen Förkortad svensk version Rev

2 Inledning Ett urval av de vanligast förekommande varianterna i samband med referenshantering enligt APA-stilen, finns i föreliggande dokument. För ytterligare information över APA-stilen, hänvisas till originalkällor (se Referenser). Att hänvisa till källor - att referera, är ett sätt att hålla sig vetenskaplig vid skapande av en text. En referens skall alltid användas om information hämtats från andra. Det kan vara tidigare forskningsresultat, teoretiska metoder eller modeller, citat, resonemang faktauppgifter, tabeller, figurer, bilder m.m. Att referera till olika källor som använts vid skrivandet av en text är viktigt, för att läsaren skall se vilket underlag som finns för de tolkningar och påståenden du som skrivit texten har. Det är även viktigt för att läsaren skall se vad som är dina tankar och påståenden, samt vad som är hämtat från andra. Genom referenser skall dessutom läsaren kunna hitta det material som använts. Alla källor i texten måste kunna refereras, annars bör dessa inte användas. Om referens saknas utgår läsaren ifrån, att det är dina egna tankar eller tolkningar och dessa skall du således kunna försvara och argumentera för. Den samlade informationen om en publikation kallas för bibliografisk referens, den innehåller uppgifter om: titel, upphovsman, utgivningsår, förlag och förlagsort. Utförliga referenser innehåller även ISSN-nummer (tidsskrift), eller ISBN-nummer (bok). DOI är ett system med alfanumeriska beteckningar för identifiering av verk som inte kan ges ISBN eller ISSN-nummer, t.ex. tidskriftsartiklar som finns under angiven webbadress (se s. 13). Dessa nummer är unika för tidsskrifter, böcker eller tidskriftsartiklar. Hur du refererar skiljer sig åt beroende på källan: en bok, artikel, avhandling, kapitel i en bok eller ett uppslagsverk osv., men även hur många författare en källa har, eller där redaktör/er anges. Alla referenser som finns med i den skrivna texten skall återfinnas i referenser som finns sist i arbetet. Ta för vana att skriva upp referenser direkt de används, så att en lista över referenser skapas under arbetets gång. De uppgifter som behövs för att kunna referera återfinns vanligtvis på en boks titelblad och på en artikels förstasida. Författaruppgifter skall alltid återges i den ordning som de anges i källan. När det gäller böcker, så skall förlag och förlagsort anges i referenser, inte tryckeri och tryckeriort. 1

3 Referenser i löpande text Enligt APA-stilen skall huvudord, t ex. författarefternamn eller organisationsnamn, samt årtal skrivas i den löpande texten. Här följer information om hur referering i löpande text sker till olika källor. En - två författare Referens kan anges på två olika sätt, om namnet är en del av den löpande texten (exempel 1) placeras årtalet inom parentes, annars namn och kommatecken, mellanslag, samt årtal. Allt inom parentesen (exempel 2). Vid referering till en källa med två författare där namnen är en del av texten används och mellan namnen. När namnen står inom parentesen används & mellan namnen. Exempel 1 Andersson (2003) undersökte patienternas upplevelser av bemötandet Andersson och Bengtsson (2005) undersökte patienternas upplevelser av bemötandet Exempel 2 Det framkom att patienterna upplevde mötet med sjuksköterskan som positivt (Andersson, 2003). Det framkom att patienterna upplevde mötet med sjuksköterskan som positivt (Andersson & Bengtsson, 2003). Alla efternamn, kommatecken och årtal skall skrivas ut första gången referens används (exempel 1). Därefter skrivs första efternamnet ut och de andra efternamnen byts ut mot: et al. (internationellt) eller mot: m.fl. (på svenska), därefter kommatecken och årtal (exempel 2). Tänk på att vara konsekvent med vilken förkortning som används. & placeras mellan de två sista efternamnen inom parentesen. Utanför placeras således: och, mellan de två sista efternamnen. Denna princip gäller genomgående för referensteknik enligt APA-stilen. Exempel 1 (Andersson, Karlsson, Hamberg & Lindblom, 2007) Andersson, Karlsson Hamberg och Lindblom (2007) framhåller Exempel 2 (Andersson m.fl., 2007). Andersson m.fl. (2007) framhåller 2

4 Tre fem författare Första gången referensen skrivs anges samtliga författare, därefter skrives endast den förste författaren följt av et al. eller m.fl. Om det blir så, att förkortad referens blir exakt lik någon annan, då anges ytterligare författarnamn, för att skilja referenser åt. det framkommer i Andersson, Bengtsson och Carlsson (2009) att vilket framkom i Andersson et al.(2009). Sex eller flera författare Vid sex eller flera författare skrivs endast första författarens efternamn ut och därefter et al. eller m.fl., samt årtal. Undantag till detta är om två referenser har samma årtal och får samma namnförkortning. I dessa fall måste efternamn på så många författare som krävs för att skilja på referenser, skrivas ut: Bergman m.fl. (2008) (Bergman m.fl., 2008). Flera författare med samma efternamn För att referera till flera författare med samma efternamn i samma stycke och kunna särskilja dem, skrivs initialer ut på den första författaren oavsett om årtalen skiljer sig åt: (A. Nordström, 2004) (L. Nordström, 2001) A. Nordström (2004) L. Nordström (2001) Flera källor av samma författare med samma utgivningsår Vi hänvisning till flera källor publicerade av samma författare under samma år i en och samma referens, särskiljs dessa med a, b, c osv. efter årtalet: Anderson (2000a, 2000b, 2000c) Davidson och Claesson (1999a, 1999b) (Anderson, 2000a, 2000b, 2000c). (Arvidsson & Claesson, 1999a, 1999b). 3

5 Flera källor med olika utgivningsår av samma författare Vi hänvisning i löpande text till olika verk skrivna av samma författare, skrivs efternamnet följt av årtalen i kronologisk ordning: Carlsson (1999, 2001, 2004) (Carlsson, 1999, 2001, 2004). Tompson, Svensson och Lind (2000, 2001) (Tompson, Svensson & Lind, 2000, 2001). Flera källor av olika författare i en referens Vi hänvisning i löpande text till olika källor av olika författare i samma referens anges källorna i alfabetisk ordning (utefter efternamn på första författaren i varje källa). Inom parentes skiljs källorna åt med semikolon. Exempel Såväl Andersson (2001), Larsson och Lindström (2002) och Thunström (2002) framhåller (Andersson, 2001; Larsson & Lindström, 2002; Thunström, 2002). Organisation, myndighet, universitet/högskola som referens När en organisation eller myndighet räknas som författare skrivs i princip hela namnet ut. Om det finns en vedertagen förkortning, skrivs denna i en [hakparentes] efter det fullständiga namnet vid den första hänvisningen. Vid följande hänvisningar kan sedan förkortningen användas. I referenser skrivs det fullständiga namnet. Vid första hänvisning: (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009) Vid följande hänvisning: (SBU, 2009) Namn på högskolor, universitet och liknande förkortas aldrig, varken i hänvisning eller i referenser: Vid hänvisning: (Mälardalens högskola, 2010) 4

6 Lagar och författningar I löpande text anges det officiella namnet för författningen ev. med förkortning och ange dessutom årtal och nummer, paragraf och moment. Exempel: I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 att... (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS, 1982:763)stadgas i 2 att I Patientdatalagen (SFS, 2008:355) uttrycks att Då du använder : Raadu, G.(Red.).(2009). Författningshandbok 2009 För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. skrivs i löpande text t.ex.: I SOSFS, 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (Raadu, G.(Red.).( 2009) framkommer.. Tänk på att alltid använda senaste upplagan av författningshandbok. Personlig kommunikation Personlig kommunikation kan vara i form av anteckningar, brev, minnesanteckningar från föreläsningar, intervjuer, telefonsamtal, e-post m.m. Initialer och efternamn på uppgiftslämnaren, datum när kommunikationen ägde rum, samt ev. titel om det finns, skall redovisas. Dessa källor räknas inte som allmänt tillgängliga och skall därför endast redovisas i löpande text, inte i referenslista. Exempel Enligt verksamhetschef A. Jonsson (personligt meddelande, 31 december 2009) (Verksamhetschef A. Jonsson, personligt meddelande, 31 december, 2009) Att citera källor Citat skall alltid anges exakt som de står i källan, inklusive eventuella stavfel, samt på det språk som citat är skrivet. Vid stavfel används [sic] (just så står det) direkt efter det felstavade ordet. Citat som är skrivna på annat språk än svenska, norska, danska, eller engelska kan 5

7 kompletteras med en översättning. Översättarens identitet skall då anges efter citatet med: [min översättning]. Översättning av t ex. engelska definitioner bör undvikas, då de översatta orden kan få en annan innebörd, än den som avses i originalkällan. Citat färre än 40 ord återges i löpande text med citationstecken i början och i slutet av citatet (exempel 1), följt av referens och sidhänvisning inom parentes. Längre citat skrivs med mindre stilstorlek och/eller tätare radmellanrum, samt indrag från marginalen (exempel 2). Vid citering skall förutom författaruppgifter och årtal, sidnummer anges. Om personlig kommunikation citeras bör det frågas om lov att få använda citatet i texten, men denna uppges inte i referenslistan (exempel 3). Exempel 1 musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (Karlsson, 2007, s. 78). Karlsson (2007) hävdar att musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (s. 78). Exempel 2 Exempel 3 Musiken gör att personer med demens återväcker sina minnen och får lättare att uttrycka sina känslor. Man vet att musik och sång tar andra vägar i hjärnan än vad vanligt tal gör, därför har personer med demens lättare att ta det till sig och därmed kommunicera och uttrycka sig genom sång (Karlsson, 2007, s. 82). musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (Docent I. Karlsson, personlig kommunikation, 12 november, 2009). Docent I. Karlsson hävdar att musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (personlig kommunikation, 12 november, 2007). 6

8 Referenser i referenslista Referenslistan skrivs alltid på en ny sida under rubriken: Referenser. Dessa listas alltid i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn eller organisationsnamn (undantag för engelskans A eller The, samt Den och Det ). Referenser läggs före ev. bilagor. De referenser som använts i den löpande texten måste alltid återfinnas i referenser, med undantag för personlig kommunikation. Då referens är specifika delar av en webbsida skall den finnas med i referenser. Då referens är elektroniska dokument anges de som regel som tryckta dokument. Vid fler författare, skall författarna anges i samma ordning som de står i källan som refereras. Vid referering till en författare som publicerat en källa ensam, samt källor med andra författare, placeras den källa som författaren publicerat ensam först. Vid flera källor av samma författare får författare två, tre osv. avgöra vart källan placeras för rätt alfabetisk ordning. Referenser placeras därefter i kronologisk ordning, så att de äldsta verken placeras först. OBS! detta är alltså underordnat den alfabetiska ordningen. Om samma författare gett ut flera verk samma år skrivs: a, b, c osv. ut efter årtalet. Om flera författare har samma efternamn, så avgör bokstavsordningen på initialerna vem av författarna som skall skrivas först i referenser. Enligt APA-stilen skall andra och de efterföljande raderna påbörjas med ett indrag så kallat hängande indrag. Exempel: Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2002).Caregiver singing and background music in dementia care. Western Journal of Nursing Research, 24(2), Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2003).Influence of caregiver singing and background music on posture, movement, and sensory awareness in dementia care. International Psychogeriatrics, 15(4), Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003a).Dementia and aggressiveness: video recorded morning care from different care units. Journal of Clinical Nursing, 12(6), Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003b).Different attitudes when handling aggressive behavior in dementia -- narratives from two caregiver groups. Aging and Mental Health, 7(4), I referenser är det viktigt att rätt skiljetecken, gemener, versaler, mellanslag och kursivering enligt APA-stilen används. För alla referenser förutom tidsskriftstitlar skrivs versaler vid huvudtitelns och undertitelns första ord, samt efter kolon och tankestreck (exempel 1) oavsett hur det ser ut i källan. För tidsskrifter gäller versaler för alla betydelsebärande ord (exempel 2). 7

9 Exempel 1 Taking the hit: Focusing on caregiver "error" masks organizational-level risk factors for nursing aide assault. Challenging behavior in the elderly - Monitoring violent incidents. Exempel 2 Scandinavian Journal of Caring Science. Journal of Advanced Nursing. International Journal of Geriatric Nursing. Dubbelnamn och namn med prefix skrivs enligt följande: Exempel Anna-Lena Karlsson Karlsson A.-L. Nils von Knorring Knorring, N. von Lars Erik Bengtsson- Bengtsson L.E. Böcker - en författare Efternamn, Initialer.(Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. Böcker två - fem författare Efternamn, Initialer. & Efternamn, Initialer. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. (Om referens skrivs på engelska, så gäller engelska kommateringsregler, punkt och kommatecken skrivs före &-tecken: Efternamn, Initialer., & Efternamn, Initialer.(Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag.) Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys, presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (2004). Illustrerad farmakologi. Stockholm: Natur och Kultur. Böcker sex eller fler författare Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., et al. (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. 8

10 De sex första författarna skrivs ut följt av et al. eller m.fl. Karlsson, I., Andersson, P.-O., Claesson, T., Lindblom, L., Ivarsson, K., Svensson, M., et al. (2008). Sången väcker våra känslor. Stockholm: Bonnier förlag. Bok med redaktör En antologi är en bok som redigerats av en eller flera redaktörer. I en antologi finns flera kapitel skrivna av olika författare. På svenska skrivs (Red.) efter namnet /namnen på redaktör/er, och på engelska (Ed.) eller (Eds.), om det finns flera redaktörer. Efternamn, Initialer. (Red.). (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. Edberg, A.-K. & Wijk, H. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Ferrell, B. R., & Coyle, N. (Eds.). (2001).Textbook of palliative nursing. Oxford: Oxford University Press. Kapitel i bok med redaktör Hänvisning skall göras till den författaren som skrivit kapitlet man refererar till, inte till redaktören som sammanställt boken. Tänk på att kapitelförfattarens initialer anges efter efternamnet, och en redaktörs initialer anges före efternamnet. På svenska skrivs I efter kapiteltitel. På engelska skrivs In. Redaktör skrivs inom parentes (Red.) (Ed.) eller (Eds.). Efter bokens undertitel skrivs sidhänvisning inom parentes. Efternamn på kapitelförfattare, Initialer. (årtal). Kapitelhuvudtitel: Kapitelundertitel. I Asp, redaktörens M.& Ekstedt, initialer. M.(2009). Redaktörens Trötthet, efternamn vila och (Red.), Bokens sömn. I A.-K. huvudtitel: Edberg & H. Undertitel Wijk (Red.), (ss.xxx) Förlagsort: Omvårdnadens Förlag. grunder: Hälsa och ohälsa (ss ). Lund: Studentlitteratur. Alvsvåg, H. (2006).Kari Martinsen: Philosophy of Caring. In A. Marriner Tomay & M.R. Alligood (Eds.), Nursing theorists and their work (pp ).St.Louis, Mo.: Mosby. Asp, M., & Ekstedt, M.(2009). Trötthet, vila och sömn. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (ss ). Lund: Studentlitteratur. 9

11 Bok som ny eller reviderad upplaga Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (x:a uppl.). Förlagsort: Förlag. Vid titel på engelska skriv t. ex 2 nd, 3 rd, 4 th ed. Lindholm, C. (2003). Sår (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008) Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice (8 th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Rapport/Bok utgiven av en institution Institutionsnamn. (årtal). Huvudtitel: Undertitel(Serienamn, serienummer). Förlagsort: Förlag. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. (2008). Dementia Caring Ethic, Ethical and Economical Aspects: A Systematic Review (SBU-rapport, 172E/3). Stockholm: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Vasa sjukvårdsdistrikt Skn Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (1995). Den mångdimensionella hälsan verklighet och visioner (Slutrapport, 1995). Vasa sjukvårdsdistrikt Skn Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Rapport med namngiven författare Efternamn, Initialer. (årtal). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). Förlagsort: Förlag. Kulling, P. (2000). Terroristattacken med sarin i Tokyo den 20 mars 1995 (Kamedo, nr. 71.). Stockholm: Socialstyrelsen. Rapport från statlig utredning SOU Utgivningsår: nummer. Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). SOU 2002:86. Etisk prövning av djurförsök: Delbetänkande från djuretiska utredningen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 10

12 Akademisk avhandling Efternamn, Initialer. (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Doktorsavhandling, Universitet, Institution. Stenwall, E. (2009). Ett ögonblick i sänder: Mötet vid akut förvirrningstillstånd, äldre patienters, närståendes och professionella vårdares perspektiv. Doktorsavhandling. Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Vetenskapliga artiklar Fullständig titel inklusive undertitel skall skrivas ut. Stor bokstav på första ordet i huvudtitel och i undertitel, oavsett hur set ser ut i originalet. I artikeln står även volymnummer. Detta visar på det totala antal år som en tidsskrift har publicerats. Volymnummer föregås av kommatecken och mellanslag, därefter kommatecken. Vol. skall inte skrivas ut innan siffran. Har inte tidsskriften volymnummer utan månad, årstid eller årstid, skall detta anges t ex. (2009, november). I de fall tidsskriften börjar från sida 1 i varje utgivet nummer, skall tidsskriftsnumret finnas med i referensen. Detta kallas nummervis paginering (exempel 1). Nummer anges direkt efter volymnumret utan mellanslag och inom parentes, följt av kommatecken. Om tidsskriften har löpande numrering på de utgivna numren, kallas detta löpande paginering (exempel 2). Sidnummer visar hur många sidor artikeln innehåller. Första siffrorna anger när artikeln börjar, och de sista när den slutar. Sidnumren skrivs direkt efter volymnumret och eventuellt tidsskriftsnumret. Exempel 1 Elo, S., & Kyngäs H.(2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), Adams, M. J. (1995). Resolving the great debate. American Educator, 19(2), Exempel 2 Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2004). Dementia and aggressiveness: Stimulated recall interviews with caregivers after video-recorded interactions. Journal of Clinical Nursing, 13, Sandelowski, M. (1994). Focus on qualitative methods: The use of quotes in qualitative research. Research in Nursing & Health, 17,

13 Artikel med en författare Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym (nummer), sidnummer. Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), Artikel med två fem författare. Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., & Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym Remington, R., Abdallah, L., Melillo, K. D., & Flanagan, J. (2006). Managing problem behaviors associated with dementia. Rehabilitation Nursing, 31(5), Graneheim,U.H., & Lundman,B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts procedures and measures to archive trustworthiness. Nursing Education Today, 24, Artikel med sex författare eller fler Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer. et al. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym (nummer), sidnummer. Endast de sex första författarna skrivs ut följt av et al. eller m.fl. Hogan, D. B., Bailey, P., Black, S., Carswell, A., Chertkow, H., Clarke, B. et al. (2008). Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy mild to moderate dementia. Canadian Medical Association Journal, 179(10),

14 Webbsidor och elektroniska dokument En kontinuerlig uppdatering av riktlinjer för referenser av denna typ finns på: Elektroniska källor innefattar databaser, elektroniska tidskrifter, webbplatser, hemsidor och cd-rom. Oberoende av format, så finns det två grundråd angående hänvisning till internetdokument. Hänvisa till dokument så direkt som möjligt, dvs. undvik att hänvisa till hemsidor eller menysidor, om en adress som går direkt till dokumentet kan anges. Kontrollera att adressen fungerar. Då referens är material som publicerats elektroniskt (t.ex. artiklar från onlinetidskrifter, hemsidor, eller rapporter tillgängliga via internet), så ska detta synas i referenser. Uppgifter om var och när material hittats ska finnas (datum behöver inte anges för material som inte förväntas uppdateras, såsom tidskriftsartiklar eller böcker). Använd uttrycket: Hämtad (eventuellt datum) från (på engelska skrivs: Retrieved from) samt webbadressen i referenslista. Om dokumentet är hämtat från en myndighets eller universitets/ högskolas hemsida skrivs även dess namn, t. ex: Hämtad 31 december, 2009, från Mälardalens högskola: Då webbadresser (URL:er (Uniform Resource Locator) oftast är långa och invecklade rekommenderas att använda kopiera och klistra in funktionen för att vara säker på att allt kommer med. Om en webbadress behöver brytas av, görs det lämpligast efter ett snedstreck efter en punkt. Sätt aldrig punkt efter webbadress den tolkas då som en del av adressen. Då material endast finns tillgängligt via prenumeration anges webbadressen till hem - eller menysidan, inte till det specifika dokumentet (om inte dokumentet har en DOI (Digital Object Identifier). DOI är ett system för permanent identifikation av t.ex. tidskriftsartiklar publicerade online. DOI- koden finns oftast på en artikels första sida. Numret innehåller all information om dokumentet och talar om var det finns, vilket gör det lättare att lokalisera elektroniskt dokument även om det byter plats på Internet. Enligt de senaste uppdateringarna av APA-stilens hantering av elektroniska dokument skall DOI- nummer anges i referensen istället för hämtningsdatum. Använd kopiera och klistra in funktionen när DOI- nummer ska läggas till en referens, bokkapitel eller bilder. För att läsa mer om DOI hänvisas till Samma gäller för referenser till on-line referensverk t.ex. ordlistor och encyklopedier, samt för referenser till hemsidor vilka använder s.k. Fames, dvs. där webbadressen är statisk även om innehållet förändras. Vetenskaplig artikel med DOI- nummer Efternamn, Initialer.(Årtal). Artikelhuvudtitel: Underrubrik. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx. doi: Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2009). The influence of caregiver singing and background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care: A qualitative analysis. International Journal of Nursing Studies, 4, doi:org/ /j.ijnurstu , 9. 13

15 Vetenskaplig artikel utan DOI- nummer hämtad från online databas Efternamn, Initialer.(Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx. Hämtad från databas. Lindwall, L., Dahlberg, K. & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen - en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv. Vård i Norden, 62(4), Hämtad från CINAHL. Vetenskaplig artikel utan DOI- nummer, fritt tillgänglig från utgivarens webbsida Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym (nummer), x-xx. Hämtad från URL. Weaver, T. (200). Changes in forestry policy, production, and the environment in northern Mexico: Journal of Political Ecology: Case Studies in History and Society, 7(1), Hämtad från Artikel elektronisk version av tryckt artikel En artikel i fulltext i pdf-format betraktas som en kopia av det tryckta originalet och referensen ska bara kompletteras med uppgift om att elektronisk version använts. Icke rutinartad information som är viktig för identifikation skrivs inom klamrar efter artikelns titel. Klamrarna visar att det är en beskrivning av formen och inte en titel. Perry, L., & McLaren, S. (2003). Eating difficulties after stroke [Elektronisk version]. Journal of Advanced Nursing, 43(4), Organisationsnamn. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Utgivningsort: Utgivare. Hämtat datum, från URL Socialstyrelsen. (2007). Måltiden och ätandet bland personer med demens. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 16 november, 2009, från 37_ pdf 14

16 Socialstyrelsen. (2009). Om socialstyrelsen. Hämtad 31 december, 2009, från SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 31 december,2009, från SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtat 31 december, 2009, från Då författningshandbok (tänk på att alltid använda senaste upplagan) används som referens, anges t.ex.: Raadu, G.(Red.).(2009). Författningshandbok 2009 För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. 15

17 REFERENSER American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references. Washington, DC: American Psychological Association. American Psychological Association. (2010). APA style. Hämtad 15 december, 2009, från American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, DC. Hämtad 17 december, 2009, från Mälardalens högskola, bibliotek.(2009). APA documentation. Hämtad 15 december, 2009, från mdh.se/bibliotek/sok/databaser/referenser Troedsson, A. & Lindhagen, A.(2009). Hur skriver jag? En introduktion till APA stilen. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek: Lunds universitet. Hämtad 9 december, 2009, från 16

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Anna Westberg Broström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Vårterminen

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

Mall för hantering av referenser

Mall för hantering av referenser Mall för hantering av referenser Förkortad svensk översättning av APA The American Psychological Association för Röda Korsets Högskola Sabina Anderberg 2009-02-25 INNEHÅLL 1. INLEDNING 4 2. BIBLIOGRAFISK

Läs mer

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är:

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: Författarvägledning Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: uod.red@oru.se Antagna artiklar måste förses med en överenskommelse

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Lathund rapportlayout för litteraturstudie

Lathund rapportlayout för litteraturstudie FoU primärvård Fyrbodal FoUU-centrum Fyrbodal Lathund rapportlayout för litteraturstudie Rapportstruktur Titelsida. Bild! Sammanfattning (max 1 sida, 100-200 ord) Bakgrund, syfte/frågeställning, metod,

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Författarvägledning Utbildning & Demokrati

Författarvägledning Utbildning & Demokrati Utbildning & Demokrati Författarvägledning Utbildning & Demokrati Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Återkoppling på referenshantering och informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Detta kommer återkopplingen att handla om hur ni refererat till vald information både i löpande text och i en referenslista.

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Källhänvisningar enligt parentessystemet

Källhänvisningar enligt parentessystemet Källhänvisningar enligt parentessystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer

Mall för hantering av referenser

Mall för hantering av referenser Mall för hantering av referenser Förkortad svensk översättning av APA The American Psychological Association för Röda Korsets Högskola Sabina Anderberg 2009-02-25 Med större revideringar av Anneli Fredriksson

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Lathund för filmvetarstudenter: formalia

Lathund för filmvetarstudenter: formalia Institutionen för mediestudier, Enheten för filmvetenskap 205-02-23 Lathund för filmvetarstudenter: formalia Lathunden är en kortfattad och omarbetat version av Chicago Manual of Style, 6:e upplagan. Använd

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Höstterminen 2014 Reference Guide

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

Manual för referenshantering enligt APA

Manual för referenshantering enligt APA Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Manual för referenshantering enligt APA En kortversion för sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet 100820 Mariann Hedström Ulrika Pöder

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar

Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar Akribi vetenskaplig noggrannhet: källförteckning och källhänvisningar 1 Källförteckning Källförteckningen ska enbart innehålla uppgifter om de texter som du refererar till eller citerar i din uppsats.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

$ %& ' ( ) &* ' + (, &* ( & '(" )# %' * +,#' -#%*'#! ''("!.*"' # #"$('! %++#' ' -. / 0

$ %& ' ( ) &* ' + (, &* ( & '( )# %' * +,#' -#%*'#! ''(!.*' # #$('! %++#' ' -. / 0 !! #$%$#! # $ %& ' ) &* ' +, &* & ' )# %' * +,#' -#%*'#! ''!.*' # #$'! %++#' ' -. / 0 '. 1 ' ' 2 2 * ' +#345 +. )667)'78& ')66,'$6$ 3 % # '4'&)66,'3 3'09 : '4 ; ' +' +#3 & ')66,32 '! & /,+*!5 '

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA DEN HÄR INSTRUKTIONEN

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna 2011-10-11 (Reviderad,

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA421 Dnr 195/2001-510 Beslutsdatum 2001-09-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier

Läs mer

Referensguiden. Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. av Viktor Aldrin version 1.1

Referensguiden. Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. av Viktor Aldrin version 1.1 Referensguiden Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. av Viktor Aldrin version 1.1 Referensguiden: Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago. Version 1.1 (utgiven 2015-04-14)

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker Inst. för teknisk ekonomi och logistik Avd för Produktionsekonomi Referenser augusti 2013 Mona Becker 1 Referenser En viktig del i akademiska arbeten är att korrekt kunna använda referenser. De används

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Lathund för källförteckning och källhänvisningar

Lathund för källförteckning och källhänvisningar Lathund för källförteckning och källhänvisningar Hur du hittar de uppgifter du behöver och hur du sammanställer en enhetlig lista (enligt Harvardsystemet). Skapad 2005-11-21 av Jonas Fransson Böcker När

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Höstterminen 2015 Reference Guide

Läs mer

Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics

Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics Studiehandledning Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5hp Concepts in Health Science and Research Ethics Examinator Ingrid Larsson ingrid.larsson@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Osman Aytar & Elinor Brunnberg ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Sida 1 av 5 Kursplan Inrättad: 2009-05-31 Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Högskolepoäng: 12.0 Kurskod: 3OM150 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Manual för hur du skriver referenser enligt APA Förkortad anpassad svensk version

Manual för hur du skriver referenser enligt APA Förkortad anpassad svensk version Karlstads universitetsbibliotek Manual för hur du skriver referenser enligt APA Förkortad anpassad svensk version Denna manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet

Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet 2014-09-17 Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Förskollärarutbildningen ii Inledning... 1 Källhänvisningar och referenser enligt Harvard...

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Fyll endast i relevant information! * Begreppet finns förklarat i Manualen! Sammanfattning av artikeln Titel Författare Tidskrift År; vol:sidor

Läs mer

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7. KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA?

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? CITATTEKNIK VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? Du måste behärska detta på universitetet. Det är ett källkritiskt måste! Annars kan vem som helst ljuga om vad som helst utan att någon kan kontrollera det. Kolla t.ex.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer