Referenshantering enligt APA-stilen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenshantering enligt APA-stilen"

Transkript

1 Akademin för hälsa, vård och välfärd HVV Referenshantering enligt APA-stilen Förkortad svensk version Rev

2 Inledning Ett urval av de vanligast förekommande varianterna i samband med referenshantering enligt APA-stilen, finns i föreliggande dokument. För ytterligare information över APA-stilen, hänvisas till originalkällor (se Referenser). Att hänvisa till källor - att referera, är ett sätt att hålla sig vetenskaplig vid skapande av en text. En referens skall alltid användas om information hämtats från andra. Det kan vara tidigare forskningsresultat, teoretiska metoder eller modeller, citat, resonemang faktauppgifter, tabeller, figurer, bilder m.m. Att referera till olika källor som använts vid skrivandet av en text är viktigt, för att läsaren skall se vilket underlag som finns för de tolkningar och påståenden du som skrivit texten har. Det är även viktigt för att läsaren skall se vad som är dina tankar och påståenden, samt vad som är hämtat från andra. Genom referenser skall dessutom läsaren kunna hitta det material som använts. Alla källor i texten måste kunna refereras, annars bör dessa inte användas. Om referens saknas utgår läsaren ifrån, att det är dina egna tankar eller tolkningar och dessa skall du således kunna försvara och argumentera för. Den samlade informationen om en publikation kallas för bibliografisk referens, den innehåller uppgifter om: titel, upphovsman, utgivningsår, förlag och förlagsort. Utförliga referenser innehåller även ISSN-nummer (tidsskrift), eller ISBN-nummer (bok). DOI är ett system med alfanumeriska beteckningar för identifiering av verk som inte kan ges ISBN eller ISSN-nummer, t.ex. tidskriftsartiklar som finns under angiven webbadress (se s. 13). Dessa nummer är unika för tidsskrifter, böcker eller tidskriftsartiklar. Hur du refererar skiljer sig åt beroende på källan: en bok, artikel, avhandling, kapitel i en bok eller ett uppslagsverk osv., men även hur många författare en källa har, eller där redaktör/er anges. Alla referenser som finns med i den skrivna texten skall återfinnas i referenser som finns sist i arbetet. Ta för vana att skriva upp referenser direkt de används, så att en lista över referenser skapas under arbetets gång. De uppgifter som behövs för att kunna referera återfinns vanligtvis på en boks titelblad och på en artikels förstasida. Författaruppgifter skall alltid återges i den ordning som de anges i källan. När det gäller böcker, så skall förlag och förlagsort anges i referenser, inte tryckeri och tryckeriort. 1

3 Referenser i löpande text Enligt APA-stilen skall huvudord, t ex. författarefternamn eller organisationsnamn, samt årtal skrivas i den löpande texten. Här följer information om hur referering i löpande text sker till olika källor. En - två författare Referens kan anges på två olika sätt, om namnet är en del av den löpande texten (exempel 1) placeras årtalet inom parentes, annars namn och kommatecken, mellanslag, samt årtal. Allt inom parentesen (exempel 2). Vid referering till en källa med två författare där namnen är en del av texten används och mellan namnen. När namnen står inom parentesen används & mellan namnen. Exempel 1 Andersson (2003) undersökte patienternas upplevelser av bemötandet Andersson och Bengtsson (2005) undersökte patienternas upplevelser av bemötandet Exempel 2 Det framkom att patienterna upplevde mötet med sjuksköterskan som positivt (Andersson, 2003). Det framkom att patienterna upplevde mötet med sjuksköterskan som positivt (Andersson & Bengtsson, 2003). Alla efternamn, kommatecken och årtal skall skrivas ut första gången referens används (exempel 1). Därefter skrivs första efternamnet ut och de andra efternamnen byts ut mot: et al. (internationellt) eller mot: m.fl. (på svenska), därefter kommatecken och årtal (exempel 2). Tänk på att vara konsekvent med vilken förkortning som används. & placeras mellan de två sista efternamnen inom parentesen. Utanför placeras således: och, mellan de två sista efternamnen. Denna princip gäller genomgående för referensteknik enligt APA-stilen. Exempel 1 (Andersson, Karlsson, Hamberg & Lindblom, 2007) Andersson, Karlsson Hamberg och Lindblom (2007) framhåller Exempel 2 (Andersson m.fl., 2007). Andersson m.fl. (2007) framhåller 2

4 Tre fem författare Första gången referensen skrivs anges samtliga författare, därefter skrives endast den förste författaren följt av et al. eller m.fl. Om det blir så, att förkortad referens blir exakt lik någon annan, då anges ytterligare författarnamn, för att skilja referenser åt. det framkommer i Andersson, Bengtsson och Carlsson (2009) att vilket framkom i Andersson et al.(2009). Sex eller flera författare Vid sex eller flera författare skrivs endast första författarens efternamn ut och därefter et al. eller m.fl., samt årtal. Undantag till detta är om två referenser har samma årtal och får samma namnförkortning. I dessa fall måste efternamn på så många författare som krävs för att skilja på referenser, skrivas ut: Bergman m.fl. (2008) (Bergman m.fl., 2008). Flera författare med samma efternamn För att referera till flera författare med samma efternamn i samma stycke och kunna särskilja dem, skrivs initialer ut på den första författaren oavsett om årtalen skiljer sig åt: (A. Nordström, 2004) (L. Nordström, 2001) A. Nordström (2004) L. Nordström (2001) Flera källor av samma författare med samma utgivningsår Vi hänvisning till flera källor publicerade av samma författare under samma år i en och samma referens, särskiljs dessa med a, b, c osv. efter årtalet: Anderson (2000a, 2000b, 2000c) Davidson och Claesson (1999a, 1999b) (Anderson, 2000a, 2000b, 2000c). (Arvidsson & Claesson, 1999a, 1999b). 3

5 Flera källor med olika utgivningsår av samma författare Vi hänvisning i löpande text till olika verk skrivna av samma författare, skrivs efternamnet följt av årtalen i kronologisk ordning: Carlsson (1999, 2001, 2004) (Carlsson, 1999, 2001, 2004). Tompson, Svensson och Lind (2000, 2001) (Tompson, Svensson & Lind, 2000, 2001). Flera källor av olika författare i en referens Vi hänvisning i löpande text till olika källor av olika författare i samma referens anges källorna i alfabetisk ordning (utefter efternamn på första författaren i varje källa). Inom parentes skiljs källorna åt med semikolon. Exempel Såväl Andersson (2001), Larsson och Lindström (2002) och Thunström (2002) framhåller (Andersson, 2001; Larsson & Lindström, 2002; Thunström, 2002). Organisation, myndighet, universitet/högskola som referens När en organisation eller myndighet räknas som författare skrivs i princip hela namnet ut. Om det finns en vedertagen förkortning, skrivs denna i en [hakparentes] efter det fullständiga namnet vid den första hänvisningen. Vid följande hänvisningar kan sedan förkortningen användas. I referenser skrivs det fullständiga namnet. Vid första hänvisning: (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009) Vid följande hänvisning: (SBU, 2009) Namn på högskolor, universitet och liknande förkortas aldrig, varken i hänvisning eller i referenser: Vid hänvisning: (Mälardalens högskola, 2010) 4

6 Lagar och författningar I löpande text anges det officiella namnet för författningen ev. med förkortning och ange dessutom årtal och nummer, paragraf och moment. Exempel: I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 att... (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS, 1982:763)stadgas i 2 att I Patientdatalagen (SFS, 2008:355) uttrycks att Då du använder : Raadu, G.(Red.).(2009). Författningshandbok 2009 För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. skrivs i löpande text t.ex.: I SOSFS, 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (Raadu, G.(Red.).( 2009) framkommer.. Tänk på att alltid använda senaste upplagan av författningshandbok. Personlig kommunikation Personlig kommunikation kan vara i form av anteckningar, brev, minnesanteckningar från föreläsningar, intervjuer, telefonsamtal, e-post m.m. Initialer och efternamn på uppgiftslämnaren, datum när kommunikationen ägde rum, samt ev. titel om det finns, skall redovisas. Dessa källor räknas inte som allmänt tillgängliga och skall därför endast redovisas i löpande text, inte i referenslista. Exempel Enligt verksamhetschef A. Jonsson (personligt meddelande, 31 december 2009) (Verksamhetschef A. Jonsson, personligt meddelande, 31 december, 2009) Att citera källor Citat skall alltid anges exakt som de står i källan, inklusive eventuella stavfel, samt på det språk som citat är skrivet. Vid stavfel används [sic] (just så står det) direkt efter det felstavade ordet. Citat som är skrivna på annat språk än svenska, norska, danska, eller engelska kan 5

7 kompletteras med en översättning. Översättarens identitet skall då anges efter citatet med: [min översättning]. Översättning av t ex. engelska definitioner bör undvikas, då de översatta orden kan få en annan innebörd, än den som avses i originalkällan. Citat färre än 40 ord återges i löpande text med citationstecken i början och i slutet av citatet (exempel 1), följt av referens och sidhänvisning inom parentes. Längre citat skrivs med mindre stilstorlek och/eller tätare radmellanrum, samt indrag från marginalen (exempel 2). Vid citering skall förutom författaruppgifter och årtal, sidnummer anges. Om personlig kommunikation citeras bör det frågas om lov att få använda citatet i texten, men denna uppges inte i referenslistan (exempel 3). Exempel 1 musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (Karlsson, 2007, s. 78). Karlsson (2007) hävdar att musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (s. 78). Exempel 2 Exempel 3 Musiken gör att personer med demens återväcker sina minnen och får lättare att uttrycka sina känslor. Man vet att musik och sång tar andra vägar i hjärnan än vad vanligt tal gör, därför har personer med demens lättare att ta det till sig och därmed kommunicera och uttrycka sig genom sång (Karlsson, 2007, s. 82). musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (Docent I. Karlsson, personlig kommunikation, 12 november, 2009). Docent I. Karlsson hävdar att musik påverkar människors känslor och därmed väcks minnen (personlig kommunikation, 12 november, 2007). 6

8 Referenser i referenslista Referenslistan skrivs alltid på en ny sida under rubriken: Referenser. Dessa listas alltid i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn eller organisationsnamn (undantag för engelskans A eller The, samt Den och Det ). Referenser läggs före ev. bilagor. De referenser som använts i den löpande texten måste alltid återfinnas i referenser, med undantag för personlig kommunikation. Då referens är specifika delar av en webbsida skall den finnas med i referenser. Då referens är elektroniska dokument anges de som regel som tryckta dokument. Vid fler författare, skall författarna anges i samma ordning som de står i källan som refereras. Vid referering till en författare som publicerat en källa ensam, samt källor med andra författare, placeras den källa som författaren publicerat ensam först. Vid flera källor av samma författare får författare två, tre osv. avgöra vart källan placeras för rätt alfabetisk ordning. Referenser placeras därefter i kronologisk ordning, så att de äldsta verken placeras först. OBS! detta är alltså underordnat den alfabetiska ordningen. Om samma författare gett ut flera verk samma år skrivs: a, b, c osv. ut efter årtalet. Om flera författare har samma efternamn, så avgör bokstavsordningen på initialerna vem av författarna som skall skrivas först i referenser. Enligt APA-stilen skall andra och de efterföljande raderna påbörjas med ett indrag så kallat hängande indrag. Exempel: Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2002).Caregiver singing and background music in dementia care. Western Journal of Nursing Research, 24(2), Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2003).Influence of caregiver singing and background music on posture, movement, and sensory awareness in dementia care. International Psychogeriatrics, 15(4), Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003a).Dementia and aggressiveness: video recorded morning care from different care units. Journal of Clinical Nursing, 12(6), Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2003b).Different attitudes when handling aggressive behavior in dementia -- narratives from two caregiver groups. Aging and Mental Health, 7(4), I referenser är det viktigt att rätt skiljetecken, gemener, versaler, mellanslag och kursivering enligt APA-stilen används. För alla referenser förutom tidsskriftstitlar skrivs versaler vid huvudtitelns och undertitelns första ord, samt efter kolon och tankestreck (exempel 1) oavsett hur det ser ut i källan. För tidsskrifter gäller versaler för alla betydelsebärande ord (exempel 2). 7

9 Exempel 1 Taking the hit: Focusing on caregiver "error" masks organizational-level risk factors for nursing aide assault. Challenging behavior in the elderly - Monitoring violent incidents. Exempel 2 Scandinavian Journal of Caring Science. Journal of Advanced Nursing. International Journal of Geriatric Nursing. Dubbelnamn och namn med prefix skrivs enligt följande: Exempel Anna-Lena Karlsson Karlsson A.-L. Nils von Knorring Knorring, N. von Lars Erik Bengtsson- Bengtsson L.E. Böcker - en författare Efternamn, Initialer.(Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. Böcker två - fem författare Efternamn, Initialer. & Efternamn, Initialer. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. (Om referens skrivs på engelska, så gäller engelska kommateringsregler, punkt och kommatecken skrivs före &-tecken: Efternamn, Initialer., & Efternamn, Initialer.(Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag.) Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, analys, presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (2004). Illustrerad farmakologi. Stockholm: Natur och Kultur. Böcker sex eller fler författare Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., et al. (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. 8

10 De sex första författarna skrivs ut följt av et al. eller m.fl. Karlsson, I., Andersson, P.-O., Claesson, T., Lindblom, L., Ivarsson, K., Svensson, M., et al. (2008). Sången väcker våra känslor. Stockholm: Bonnier förlag. Bok med redaktör En antologi är en bok som redigerats av en eller flera redaktörer. I en antologi finns flera kapitel skrivna av olika författare. På svenska skrivs (Red.) efter namnet /namnen på redaktör/er, och på engelska (Ed.) eller (Eds.), om det finns flera redaktörer. Efternamn, Initialer. (Red.). (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Förlagsort: Förlag. Edberg, A.-K. & Wijk, H. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Ferrell, B. R., & Coyle, N. (Eds.). (2001).Textbook of palliative nursing. Oxford: Oxford University Press. Kapitel i bok med redaktör Hänvisning skall göras till den författaren som skrivit kapitlet man refererar till, inte till redaktören som sammanställt boken. Tänk på att kapitelförfattarens initialer anges efter efternamnet, och en redaktörs initialer anges före efternamnet. På svenska skrivs I efter kapiteltitel. På engelska skrivs In. Redaktör skrivs inom parentes (Red.) (Ed.) eller (Eds.). Efter bokens undertitel skrivs sidhänvisning inom parentes. Efternamn på kapitelförfattare, Initialer. (årtal). Kapitelhuvudtitel: Kapitelundertitel. I Asp, redaktörens M.& Ekstedt, initialer. M.(2009). Redaktörens Trötthet, efternamn vila och (Red.), Bokens sömn. I A.-K. huvudtitel: Edberg & H. Undertitel Wijk (Red.), (ss.xxx) Förlagsort: Omvårdnadens Förlag. grunder: Hälsa och ohälsa (ss ). Lund: Studentlitteratur. Alvsvåg, H. (2006).Kari Martinsen: Philosophy of Caring. In A. Marriner Tomay & M.R. Alligood (Eds.), Nursing theorists and their work (pp ).St.Louis, Mo.: Mosby. Asp, M., & Ekstedt, M.(2009). Trötthet, vila och sömn. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (ss ). Lund: Studentlitteratur. 9

11 Bok som ny eller reviderad upplaga Efternamn, N. N. (Utgivningsår). Huvudtitel: Undertitel (x:a uppl.). Förlagsort: Förlag. Vid titel på engelska skriv t. ex 2 nd, 3 rd, 4 th ed. Lindholm, C. (2003). Sår (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008) Nursing Research: generating and assessing evidence for nursing practice (8 th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Rapport/Bok utgiven av en institution Institutionsnamn. (årtal). Huvudtitel: Undertitel(Serienamn, serienummer). Förlagsort: Förlag. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. (2008). Dementia Caring Ethic, Ethical and Economical Aspects: A Systematic Review (SBU-rapport, 172E/3). Stockholm: The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Vasa sjukvårdsdistrikt Skn Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. (1995). Den mångdimensionella hälsan verklighet och visioner (Slutrapport, 1995). Vasa sjukvårdsdistrikt Skn Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Rapport med namngiven författare Efternamn, Initialer. (årtal). Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). Förlagsort: Förlag. Kulling, P. (2000). Terroristattacken med sarin i Tokyo den 20 mars 1995 (Kamedo, nr. 71.). Stockholm: Socialstyrelsen. Rapport från statlig utredning SOU Utgivningsår: nummer. Huvudtitel: Undertitel (Serienamn, serienummer). SOU 2002:86. Etisk prövning av djurförsök: Delbetänkande från djuretiska utredningen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 10

12 Akademisk avhandling Efternamn, Initialer. (årtal). Huvudtitel: Undertitel. Doktorsavhandling, Universitet, Institution. Stenwall, E. (2009). Ett ögonblick i sänder: Mötet vid akut förvirrningstillstånd, äldre patienters, närståendes och professionella vårdares perspektiv. Doktorsavhandling. Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Vetenskapliga artiklar Fullständig titel inklusive undertitel skall skrivas ut. Stor bokstav på första ordet i huvudtitel och i undertitel, oavsett hur set ser ut i originalet. I artikeln står även volymnummer. Detta visar på det totala antal år som en tidsskrift har publicerats. Volymnummer föregås av kommatecken och mellanslag, därefter kommatecken. Vol. skall inte skrivas ut innan siffran. Har inte tidsskriften volymnummer utan månad, årstid eller årstid, skall detta anges t ex. (2009, november). I de fall tidsskriften börjar från sida 1 i varje utgivet nummer, skall tidsskriftsnumret finnas med i referensen. Detta kallas nummervis paginering (exempel 1). Nummer anges direkt efter volymnumret utan mellanslag och inom parentes, följt av kommatecken. Om tidsskriften har löpande numrering på de utgivna numren, kallas detta löpande paginering (exempel 2). Sidnummer visar hur många sidor artikeln innehåller. Första siffrorna anger när artikeln börjar, och de sista när den slutar. Sidnumren skrivs direkt efter volymnumret och eventuellt tidsskriftsnumret. Exempel 1 Elo, S., & Kyngäs H.(2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), Adams, M. J. (1995). Resolving the great debate. American Educator, 19(2), Exempel 2 Skovdahl, K., Kihlgren, A. L., & Kihlgren, M. (2004). Dementia and aggressiveness: Stimulated recall interviews with caregivers after video-recorded interactions. Journal of Clinical Nursing, 13, Sandelowski, M. (1994). Focus on qualitative methods: The use of quotes in qualitative research. Research in Nursing & Health, 17,

13 Artikel med en författare Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym (nummer), sidnummer. Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), Artikel med två fem författare. Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., & Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym Remington, R., Abdallah, L., Melillo, K. D., & Flanagan, J. (2006). Managing problem behaviors associated with dementia. Rehabilitation Nursing, 31(5), Graneheim,U.H., & Lundman,B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts procedures and measures to archive trustworthiness. Nursing Education Today, 24, Artikel med sex författare eller fler Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer., Efternamn, Initialer. et al. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidsskriftsnamn, volym (nummer), sidnummer. Endast de sex första författarna skrivs ut följt av et al. eller m.fl. Hogan, D. B., Bailey, P., Black, S., Carswell, A., Chertkow, H., Clarke, B. et al. (2008). Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy mild to moderate dementia. Canadian Medical Association Journal, 179(10),

14 Webbsidor och elektroniska dokument En kontinuerlig uppdatering av riktlinjer för referenser av denna typ finns på: Elektroniska källor innefattar databaser, elektroniska tidskrifter, webbplatser, hemsidor och cd-rom. Oberoende av format, så finns det två grundråd angående hänvisning till internetdokument. Hänvisa till dokument så direkt som möjligt, dvs. undvik att hänvisa till hemsidor eller menysidor, om en adress som går direkt till dokumentet kan anges. Kontrollera att adressen fungerar. Då referens är material som publicerats elektroniskt (t.ex. artiklar från onlinetidskrifter, hemsidor, eller rapporter tillgängliga via internet), så ska detta synas i referenser. Uppgifter om var och när material hittats ska finnas (datum behöver inte anges för material som inte förväntas uppdateras, såsom tidskriftsartiklar eller böcker). Använd uttrycket: Hämtad (eventuellt datum) från (på engelska skrivs: Retrieved from) samt webbadressen i referenslista. Om dokumentet är hämtat från en myndighets eller universitets/ högskolas hemsida skrivs även dess namn, t. ex: Hämtad 31 december, 2009, från Mälardalens högskola: Då webbadresser (URL:er (Uniform Resource Locator) oftast är långa och invecklade rekommenderas att använda kopiera och klistra in funktionen för att vara säker på att allt kommer med. Om en webbadress behöver brytas av, görs det lämpligast efter ett snedstreck efter en punkt. Sätt aldrig punkt efter webbadress den tolkas då som en del av adressen. Då material endast finns tillgängligt via prenumeration anges webbadressen till hem - eller menysidan, inte till det specifika dokumentet (om inte dokumentet har en DOI (Digital Object Identifier). DOI är ett system för permanent identifikation av t.ex. tidskriftsartiklar publicerade online. DOI- koden finns oftast på en artikels första sida. Numret innehåller all information om dokumentet och talar om var det finns, vilket gör det lättare att lokalisera elektroniskt dokument även om det byter plats på Internet. Enligt de senaste uppdateringarna av APA-stilens hantering av elektroniska dokument skall DOI- nummer anges i referensen istället för hämtningsdatum. Använd kopiera och klistra in funktionen när DOI- nummer ska läggas till en referens, bokkapitel eller bilder. För att läsa mer om DOI hänvisas till Samma gäller för referenser till on-line referensverk t.ex. ordlistor och encyklopedier, samt för referenser till hemsidor vilka använder s.k. Fames, dvs. där webbadressen är statisk även om innehållet förändras. Vetenskaplig artikel med DOI- nummer Efternamn, Initialer.(Årtal). Artikelhuvudtitel: Underrubrik. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx. doi: Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2009). The influence of caregiver singing and background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care: A qualitative analysis. International Journal of Nursing Studies, 4, doi:org/ /j.ijnurstu , 9. 13

15 Vetenskaplig artikel utan DOI- nummer hämtad från online databas Efternamn, Initialer.(Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym(nummer), x-xx. Hämtad från databas. Lindwall, L., Dahlberg, K. & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen - en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv. Vård i Norden, 62(4), Hämtad från CINAHL. Vetenskaplig artikel utan DOI- nummer, fritt tillgänglig från utgivarens webbsida Efternamn, Initialer. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Tidskriftsnamn, volym (nummer), x-xx. Hämtad från URL. Weaver, T. (200). Changes in forestry policy, production, and the environment in northern Mexico: Journal of Political Ecology: Case Studies in History and Society, 7(1), Hämtad från Artikel elektronisk version av tryckt artikel En artikel i fulltext i pdf-format betraktas som en kopia av det tryckta originalet och referensen ska bara kompletteras med uppgift om att elektronisk version använts. Icke rutinartad information som är viktig för identifikation skrivs inom klamrar efter artikelns titel. Klamrarna visar att det är en beskrivning av formen och inte en titel. Perry, L., & McLaren, S. (2003). Eating difficulties after stroke [Elektronisk version]. Journal of Advanced Nursing, 43(4), Organisationsnamn. (Årtal). Artikelhuvudtitel: Undertitel. Utgivningsort: Utgivare. Hämtat datum, från URL Socialstyrelsen. (2007). Måltiden och ätandet bland personer med demens. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 16 november, 2009, från 37_ pdf 14

16 Socialstyrelsen. (2009). Om socialstyrelsen. Hämtad 31 december, 2009, från SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 31 december,2009, från SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtat 31 december, 2009, från Då författningshandbok (tänk på att alltid använda senaste upplagan) används som referens, anges t.ex.: Raadu, G.(Red.).(2009). Författningshandbok 2009 För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. 15

17 REFERENSER American Psychological Association. (2007). APA style guide to electronic references. Washington, DC: American Psychological Association. American Psychological Association. (2010). APA style. Hämtad 15 december, 2009, från American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association (6 th ed.). Washington, DC. Hämtad 17 december, 2009, från Mälardalens högskola, bibliotek.(2009). APA documentation. Hämtad 15 december, 2009, från mdh.se/bibliotek/sok/databaser/referenser Troedsson, A. & Lindhagen, A.(2009). Hur skriver jag? En introduktion till APA stilen. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek: Lunds universitet. Hämtad 9 december, 2009, från 16

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011

Elektroniska referenser. enligt APA-systemet. Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund. Mars 2011 1 Elektroniska referenser enligt APA-systemet Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Mars 2011 Medicinska fakultetens bibliotek Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND Elektroniska dokument

Läs mer

Mall för hantering av referenser

Mall för hantering av referenser Mall för hantering av referenser Förkortad svensk översättning av APA The American Psychological Association för Röda Korsets Högskola Sabina Anderberg 2009-02-25 INNEHÅLL 1. INLEDNING 4 2. BIBLIOGRAFISK

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets tolkning 2011 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete

ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Avdelningen för socialt arbete Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Eskilstuna 2011-10-11 (Reviderad,

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker

Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker Inst. för teknisk ekonomi och logistik Avd för Produktionsekonomi Referenser augusti 2013 Mona Becker 1 Referenser En viktig del i akademiska arbeten är att korrekt kunna använda referenser. De används

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015. (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2014/2015 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertiteln ska

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport

Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Riktlinjer för utformning av en vetenskaplig rapport Hjälp och stöd till examensarbetare Lars Ekman Tinna Prather Persson Birgitta Åkerud Lund Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Ett urval av exempel på referenser från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Karolinska Institutet Universitetsbibliotekets guide Juni 2013 Bild: från Flickr, enligt Creative Commons-licens.

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET INLEDNING En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET INLEDNING En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. Läsaren av din text ska alltid kunna veta vem som ansvarar för

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Kursplan. Fysik och teknik inom medicinsk radiologi. Physics and technology in medical radiology

Kursplan. Fysik och teknik inom medicinsk radiologi. Physics and technology in medical radiology Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA433 Dnr 173/2001-510 23/2002-510 29/2003-510 103/2003-510 Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 2003-02-25 2003-05-22 Kursens benämning

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna )

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna ) 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen ( Att ta i bruk dokumentmallen ). Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna

Läs mer

MANUAL FÖR HUR DU SKRIVER REFERENSER ENLIGT APA-SYSTEMET

MANUAL FÖR HUR DU SKRIVER REFERENSER ENLIGT APA-SYSTEMET Karlstads universitetsbibliotek MANUAL FÖR HUR DU SKRIVER REFERENSER ENLIGT APA-SYSTEMET (utifrån APA 6) Karlstads universitet Pedagogik Karstads universitetsbibliotek 25 april 2012 Karlstads universitetsbibliotek,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola Senast ändrad 2013-01-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING TILL REFERENSHANTERING 1 2. REFERENSER I LÖPANDE

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Teknisk rapportskrivning

Teknisk rapportskrivning Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning Thomas Larsson Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 5 oktober 1999 Västerås Skicka gärna synpunkter och kommentarer till thomas.larsson@mdh.se

Läs mer

Anvisningar till författare

Anvisningar till författare Anvisningar till författare 16.1.2015 INNEHÅLL Skrivinstruktioner och tekniska anvisningar 4 Styckeindelning och indrag 4 Rubriker 4 Citat 4 Tankstreck 5 Tal och siffror 5 Käll- och litteraturhänvisningar

Läs mer

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård

Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Introduktion Utveckling av etisk kompetens vid specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot operationssjukvård Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Ann-Catrin Blomberg E-mail: Ann-Catrin.Blomberg@kau.se

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Sida1(6) KURSPLAN VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015

Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015 TIDSKRIFTEN NORDISK MUSEOLOGI Skrivregler och manuskriptanvisningar för författare och redaktörer Januari 2015 För en generell presentation av tidskriftens inriktning och villkor för publicering, se Forfattervejledning/Guidelines

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Guide till referenshantering enligt APA-systemet

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets Högskola 2011-11-24 INNEHÅLL 1. Inledning till referenshantering 1 2. Referenser i löpande text 2 2.1 Ett

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet

LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014. Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Rapportmall för gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet LULEÅ GYMNASIEBY Samhällsvetenskapsprogrammet Läsår et 2013/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek Föreläsning 150831 Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek 3 SEPTEMBER 2015 2 Vad är informationskompetens? inse när man behöver information identifiera möjliga informationskällor

Läs mer