Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti Mona Becker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inst. för teknisk ekonomi och logistik. Avd för Produktionsekonomi. Referenser. augusti 2013. Mona Becker"

Transkript

1 Inst. för teknisk ekonomi och logistik Avd för Produktionsekonomi Referenser augusti 2013 Mona Becker 1

2 Referenser En viktig del i akademiska arbeten är att korrekt kunna använda referenser. De används för att minimera plagiat och tillåta läsaren kontrollera att informationen är korrekt och relevant. I akademiska arbeten ska man i den mån det är möjligt använda sig av originalkällor och kontrollera dess trovärdighet. Detta kan göras genom att ta reda på mer information om den organisation eller författare som står bakom information som man hittat. Personen eller organisationen ska ha kunskap inom det aktuellt område för att informationen ska betraktas som trovärdig. Ett annat sätt är att jämföra informationen som man har hittat, t.ex. från internet, med pålitliga och helst oberoende källor. Om kurslitteratur får/ska användas som referens avgör respektive kursansvarig. Notera att i kursen MIOA01 ska studenterna självständigt söka fram information och därmed godkänns inte referens till kursmaterialet, utan den informationen betraktas som allmän kunskap. Det finns ett flertal sätt att referera på men det viktigaste är att vara konsekvent genom hela arbetet och systematiskt hantera alla källor med samma referensstil. På avdelningen Produktionsekonomi har vi valt att använda Harvardsystemet eftersom det är ett välkänt, enkelt och rationellt system som snabbt ger läsaren information om vilka källor som använts. Detta system består av två delar, en texthänvisning i den löpande texten och en referens i en alfabetisk källförteckning. Man skiljer således inte mellan tryckta och elektroniska källor utan sorterar alla i en lång lista i referenslistan. Det finns flera olika uppfattningar om vad det betyder att placera texthänvisningen före eller efter en punkt. T.ex. är en vanlig uppfattning att en placering efter en punkt avser ett större avsnitt, medan placering före punkt enbart gäller den meningen. För att förenkla har vi valt att texthänvisningen alltid ska placeras innanför en punkt. Nedan visas mer ingående exempel på hur man bör hänvisa till författare från olika typer av källor. 2

3 1 Innehållsförteckning 1. Böcker En författare Två författare Tre, fyra eller fem författare Sex eller fler författare Flera författare med var sitt verk Organisationer som författare Andrahandskälla Rapportserier Artiklar Tidskriftsartiklar och tidningsartiklar Akademiska avhandlingar Elektroniska källor Person som avsändare Organisation som avsändare Tidningar på nätet Årsredovisning Muntliga källor Övrigt Att hänvisa till viss del (citat, tabell, figur m.m. ) Bilder

4 1. Böcker När man refererar till böcker anges författarens eller författarnas efternamn samt utgivningsåret, vilket gör att läsaren enkelt kan finna den fullständiga informationen om källan i den alfabetiska referenslistan En författare När man refererar till en bok av en författare ska man ange efternamn och utgivningsår i den löpande texten. Detta kan ske på lite olika sätt: Bjerke (2005) anser att Enligt en tidigare undersökning (Bjerke, 2005) framkommer 2005 utkom Bjerkes bok om Man kan även välja att ha med den sida från vilken informationen är hämtad, vilket är ett måste vid citat. Bjerke (2005, s 26) anser att Tre utförligare exempel: När Badavi ombeds att definiera entreprenörskap nämner han att det är något man föds med som finns i blodet, till skillnad från Bjerke (2005) som anser att alla kan bli entreprenörer med rätt förutsättningar. Badavi anser att entreprenörskap är något man föds till, men det är snarare ens förutsättningar som medför om man väljer att försörja sig som entreprenör (Bjerke, 2005) utkom en bok av Bjerke i vilken han nämner att alla kan bli entreprenörer med rätt förutsättningar, vilket skiljer sig från vår entreprenörs åsikter om att det är något som finns i blodet. Bjerke, B (2005). Förklara eller förstå entreprenörskap?. Lund: Studentlitteratur Två författare Två exempel på hur man kan referera till en bok med två författare. Tänk på att man alltid ska ange bådas efternamn. Observera att i löpande text anges "och" mellan namnen men i parentesen används et tecknet (&). Det är mycket viktigt för nystartade företag att snabbt etablera en god kundkrets (Landström & Löwegren, 2009). Enligt Landström och Löwegren (2009) är det 4

5 Två utförligare exempel: När man drog igång den nya verksamheten fick man dessutom med sig både kunder och leverantörer från Bohlins. Enligt Landström och Löwegren (2009) är det mycket viktigt för nystartade företag att snabbt etablera en god kundkrets. Den redan etablerade kund och leverantörskretsen gjorde att uppstarten blev smärtfriare än vad som annars kunde ha varit fallet. När Ljungberg drog igång den nya verksamheten fick de med sig både kunder och leverantörer från Bohlins. Detta medförde att etableringen gick smärtfriare är vad annars kunde ha varit fallet, eftersom det är mycket viktigt för nystartade företag att snabbt etablera en god kundkrets (Landström & Löwegren, 2009). Landström, H. & Löwegren, M. (2009). Entreprenörskap och företagsetablering från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur Tre, fyra eller fem författare Första gången som man hänvisar till källan i den löpande texten ska man ange alla efternamn på författarna. I de efterföljande hänvisningarna anges endast den första författaren följt av et al. Detta är en förkortning av latinets et alii som betyder och andra. Första texthänvisningen: Ax, Johansson och Kullvén (2005) visar Efterföljande tillfällen: Ax et al. (2005) fann I källförteckningen används kommatecken mellan författarna förutom före den sista författaren där et tecknet (&) används om det är färre än sju författare. Det är även viktigt att man skriver ut namnen i exakt den ordningen som källan anger, vilket inte alltid är den alfabetiska ordningen. Särskilt i akademiska verk markerar ordningen i vilken utsträckning författarna har bidragit, dvs. den som står först har gjort mest osv. Studier har visat att företag i praktiken ofta föredrar enklare varianter av metoder framför enligt teorin bättre och mer sofistikerade metoder. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005) Enligt Ax et al. (2005) är det inte möjligt att kategoriskt hävda att ABC kalkylen är bättre än bidragskalkylen. Ax, C., Johansson, C. & Kullvén H. (2005). Den nya Ekonomistyrningen (3:1. Uppl.). Malmö: Författarna och Liber AB 1.4. Sex eller fler författare I den löpande texten anges endast den första författarens efternamn följt av et al. I källförteckningen anger man sedan de första sex författarna och låter den sjätte följas av et al Flera författare med var sitt verk För att förstärka trovärdigheten väljer man ibland att använda två eller fler författare som säger ungefär samma sak i var sitt verk. Notera användningen av semikolon (;) i exemplet nedan. 5

6 En likviditetsbudget visar hur mycket kontanter och bankmedel som ska finnas i företaget vid olika tidpunkter i framtiden (Ekberg, 2005; Lundén & Svensson, 2007). Ekberg, S. (2005). Rivstart. Stockholm: Redaktionen Stefan Ekberg AB. Lundén, B. & Svensson, U. (2007). Starta och driva företag (14. uppl.). Näsviken: Björn Lundén Information AB Organisationer som författare Ibland fungerar företag, myndigheter eller organisationer som författare. För att förenkla för läsaren skrivs vanligen organisationens namn ut i helhet varje gång källan används i den löpande texten. Vissa grupper har dock välkända akronymer och då kan man skriva ut akronymen vid första tillfället i hakparantes och sedan använda det i efterföljande texthänvisningar. Första texthänvisningen: (Lantbrukarnas riksförbund [LRF], 2010) Efterföljande tillfällen: (LRF, 2010) I källförteckningen ska man skriva ut hela namnet på organisationen. Värdeminskningsavdrag för markanläggningar får göras med 10 % på skogsbilväg och täckdiken samt 5 % på övriga markanläggningar (Lantbrukarnas riksförbund [LRF], 2010). På de maskiner och inventarier som har en ekonomisk livslängd på maximalt tre år, eller om inventarier har ett värde på maximalt ett halvt prisbasbelopp, görs direktavskrivning. Övriga inventarier skrivs av enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning (LRF, 2010). Lantbrukarnas riksförbund. (2010). Skogsägarnas Företagsbok Vetlanda: LRF Konsult Skogsbyrå Andrahandskälla Man bör helst undvika att hänvisa till källor som man själv inte ha läst men som finns omnämnd i en källa som man använder. Försök om det är möjligt att gå direkt till den text som citeras. Om detta inte är möjligt så måste man markera detta i texthänvisningen genom att hänvisa till den källa som citeras och sedan använda termen citerar följt av den källa som man har läst. Två mer utförliga exempel: Entreprenörskap är ett sätt att tänka, resonera och agera som är besatt av tillfällen och möjligheter, holistiskt i sitt angreppsätt och balanserad i sitt ledarskap (Timmons, 1999, s27, citerad hos Bjerke, 2005, s29) Timmons (citerad hos Bjerke, 2005, s29) framför åsikten att entreprenörskap är ett sätt att tänka, resonera och agera. Timmons, J. A. (1999). New Venture Creation. Entrepreneurship For The 21st Century (5. uppl.). New York: Irwin McGraw Hill. Citerad hos Bjerke,

7 Bjerke, B (2005). Förklara eller förstå entreprenörskap?. Lund: Studentlitteratur Rapportserier Om en bok ingår i en serie ska man ange serieuppgifter inom en parantes i slutet av referensen. 2. Artiklar 2.1. Tidskriftsartiklar och tidningsartiklar När man refererar till tidningsartiklar som är tryckta på papper ska Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet i kursiv stil. Man ska även ange årtalet, författarnamnet och volymnumret som kursiveras (observera att vol. inte skrivs ut). Om en tidskrift inte har löpande paginering anges även tidskriftsnumret. Om en tidskrift inte använder sig av volymnummer, ta med månad, årstid eller liknande tillsammans med året, ex. (2006, Mars). För tidningsartiklar ska man ange sidorna, förkortat s om det är en sida och ss om det är flera sidor. För dagstidningar ska man ange datumet men tänk på att dagstidningar, veckotidningar och magasin bör användas med försiktighet. Artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, där innehållet granskats med så kallad refereegranskning, får användas. Två exempel på hur man refererar till en artikel i källförteckningen: Tidskriftsartikel, löpande paginering: Författare, A. A. (Publiceringstid). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym, sidor. Tidskriftsartikel, paginerad per nummer: Författare, A. A. (Publiceringstid). Artikelns titel. Tidskriftens titel, volym(nummer), sidor. För att skapa ett serviceinriktat företag är det enligt Grönroos (1994) viktigt att företaget sätter kunden eller marknaden i centrum och inte främst satsar på att skapa inre effektivitet. Grönroos, C. (1994). From Scientific Management to Service Management: A Management Perspective for the Age of Service Competition. International Journal of Service Industry Management, 5(1), ss Akademiska avhandlingar Akademiska avhandlingar utgörs av rapporter, konferens papers, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar (förkortas Diss. = Dissertation). Man refererar till akademiska avhandlingar på samma sätt som man refererar till böcker förutom att man anger vilken typ av akademisk avhandling det rör sig om efter titeln. 3. Elektroniska källor I källförtäckningen för elektroniska källor ska man ange protokollet (http, ftp etc.), hela url:en, datumet då man hämtade informationen samt att man omedelbart efter titeln skriver (Elektronisk). Observera också att punkt utelämnas när referensen avslutas med en internetadress. Notera även att sidans rubrik/ämne ska anges kursivt. Kom ihåg att källgranska materialet i syfte att kontrollera dess trovärdighet. Som avsändare ska det vara en trovärdig person eller organisation som har kunskap inom området. 7

8 3.1. Person som avsändare Det är viktigt att identifiera avsändaren från en källa på nätet så att läsaren kan källgranska informationen. Om det finns en tydlig person som avsändare ska den källgranskas och anges i referensen. Notera att sidans rubrik/ämne ska anges kursivt. Andelen nya företag som startas av kvinnor har fördubblats sedan 1990 talet, från 15 procent till 32 procent år 2008 (Gustafsson, 2009). Gustafsson, J. (2009). Fler förebilder främjar kvinnors företagande. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.esbri.se/referat_visa_b.asp?id=109> ( ) 3.2. Organisation som avsändare Det kan även stå en organisation som användare och då är det viktigt att ange organisationens exakta namn. Ifall namnet är långt och de har accepterade akronymkan man använda akronymen i texthänvisningen. I källförteckningen ska man dock skriva ut hela namnet på organisationen tillsammans med akronymen. Notera att sidans rubrik/ämne ska anges kursivt. Endast fyra procent av alla åringar i Sverige drev företag 2004 (NUTEK, 2005) Verket för Näringslivsutveckling, Nutek (2005). Vem vill bli företagare attityder till företagande i Sverige (Elektronisk) Tillgänglig:< ID=1087> ( ) 3.3. Tidningar på nätet Här är det viktigt att noga kontrollera källans trovärdighet. Man bör använda nättidningar med försiktighet och kvällstidningar ska inte användas alls. Om man använder en artikel ska man ange journalisten som författare samt ta en skärmdump av artikeln som läggas i en bilaga, detta eftersom nättidningarnas material är kortlivat. Notera att källan ska anges kursivt. Under sommaren bestämde sig ett nordiskt riskkapitalbolag för att investera 15 miljoner kr i tjänsten Bambuser (Sjödén, 2008). Sjöden, K. (2008). Bambuser: Det handlar inte om att tjäna pengar direkt. (Elektronisk) Sydsvenskan.se. Tillgänglig: <http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article383758/bambuser Dethandlar inte om att tjana pengar direkt.html> ( ) I bilagan: Skärmdump av artikeln 8

9 4. Årsredovisning När man refererar till en årsredovisning ska det i texthänvisningen finnas organisation och utgivningsår. I källförteckningen ska man sedan även ange titel samt eventuell utgivningsort och utgivare om den är tryckt. Hämtas den från nätet behöver inte url adress anges eftersom det är allmänt känt hur man kan hitta årsredovisningar ökade man sin totala försäljning med 28 procent (Lyyn AB, 2011). Lyyn AB (2011). Årsredovisning för Lyyn AB Muntliga källor Till muntliga källor hör material som inte går att återfinna via formella kanaler t.ex. intervjuer, telefonsamtal, e post, brev och föreläsningar. Dessa källor ska därför inte finnas i källförteckningen utan istället anges med en fotnot nere på den sida där referensen används. Notera dock att man alltid måste ha tillstånd från personen i fråga innan man refererar till en muntlig källa. När man använder samma källa flera gånger i samma textavsnitt behöver man inte upprepa fotnoten utan endast ange namnet. Om ett längre avsnitt bygger på en källa kan man ange det i texten i början av avsnittet. Nedan visas två mer utförliga exempel. Observera att man inte behöver referera till huvudintervjun med aktuell entreprenör gällande entreprenörskapsporträttet i kursen MIOA01, då hela arbetet utgår från den informationen. Två mer utförliga exempel: Framställningen i detta avsnitt bygger, om inget annat anges, på mail och telefonsamtal med Mohanad Badawi 1, ledare av Skandinaviens första torrosteri av nötter, Albina Snacks AB. I Kerstin Dahsl 2 ögon är Mohanad Badawi en sann entreprenör, som ständigt bubblar av idéer och planer på nya affärsmöjligheter. I texten som fotnot på samma sida som uppgiften: 1 Mohanad Badawi, VD på Albina Snacks AB, Kerstin Dahl, VD och projektledare på Idego AB, intervju Den muntliga källan ska inte anges i källförteckningen. 6. Övrigt 6.1. Att hänvisa till viss del (citat, tabell, figur m.m. ) Hänvisar man till en viss del av ett arbete ska detta framgå genom att man anger sida/sidor eller eventuellt kapitel. (Bjerke, 2005, s ) (Ekberg, 2005, kap. 2) 9

10 6.2. Bilder Referenser till foton anges med fotografens namn i anslutning till bilden. Tänk på att det krävs fotografens tillstånd för att få använda foton. Inget jobb är för dåligt för att ta tills man hittar något bättre, säger Adonis. Foto: Elin Liljekvist 10

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten.

Här nedan finns förslag på två olika sätt hur tryckta och otryckta källor kan anges i löptexten. Källhänvisningar Källhänvisningar görs för att den som läser ditt arbete ska kunna se varifrån du hämtat informationen men också kunna leta fram källan och läsa vidare. Alla källor som du refererar till

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Harvardmetoden. en liten lathund

Harvardmetoden. en liten lathund Harvardmetoden en liten lathund Thomas Rosén och Christina Grundström Industriell marknadsföring Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Version 2010-08-25 Innehåll

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

FORMALIA EXAMENSARBETE

FORMALIA EXAMENSARBETE FORMALIA EXAMENSARBETE - FÖR UTBILDNINGAR VID NORRLANDS YRKESHÖGSKOLA Skolgatan 52 903 27 Umeå Tel: 090-77 86 00 www.nyhs.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KÄLLHÄNVISNING/FOTNOTER... 3 2. KÄLLFÖRTECKNING... 3

Läs mer

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet)

(Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) INSTRUKTIONER FÖR REFERENSHANTERING (Förskollärarprofilen och Förskollärarprogrammet på Avdelningen för förskoledidaktik, BUV, Stockholms universitet) 2012-01-10 Katarina Ayton När du skriver en examination,

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Källhänvisningar enligt parentessystemet

Källhänvisningar enligt parentessystemet Källhänvisningar enligt parentessystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Återkoppling på referenshantering och informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Återkoppling på referenshantering och informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Detta kommer återkopplingen att handla om hur ni refererat till vald information både i löpande text och i en referenslista.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell

REFERENSHANTERING. Svenska Jonathan Thorsell REFERENSHANTERING Svenska 1 2013-03-11 Jonathan Thorsell Varför referenser? Refererar du till någon annans arbete måste källan anges (referensen). Läsaren ska lätt kunna hitta materialet för att läsa mer

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Lathund för källförteckning och källhänvisningar

Lathund för källförteckning och källhänvisningar Lathund för källförteckning och källhänvisningar Hur du hittar de uppgifter du behöver och hur du sammanställer en enhetlig lista (enligt Harvardsystemet). Skapad 2005-11-21 av Jonas Fransson Böcker När

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 När man skriver ett skolarbete är det viktigt att man anger var man tagit informationen från. Anledningen till det är att andra personer

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Att skriva källförteckning

Att skriva källförteckning Att skriva källförteckning Celsiusskolans biblioteksgrupp 2011 1 2 Kort om att skriva ett skolarbete... 5 Referat... 5 Citat... 5 Fotnoter... 6 Böcker... 6 Internetsidor... 6 Tidningar... 7 Tidskrifter...

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Kursbeskrivning VT 2017 2 (5) Beslut Denna kursbeskrivning är beslutad av styrelsen vid institutionen för lingvistik 2016-12-13. Undervisande lärare Krister Schönström

Läs mer

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA?

VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? CITATTEKNIK VARFÖR LÄR VI OSS DETTA? Du måste behärska detta på universitetet. Det är ett källkritiskt måste! Annars kan vem som helst ljuga om vad som helst utan att någon kan kontrollera det. Kolla t.ex.

Läs mer

Referera, citera och källhänvisa

Referera, citera och källhänvisa Referera, citera och källhänvisa I en vetenskaplig rapport måste man tydligt visa när man använder källor. Det kan man göra genom att referera eller citera. När man refererar återger man med egna ord vad

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet

Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet 2014-09-17 Instruktioner för referenshantering G uide för Harvardsystemet Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Förskollärarutbildningen ii Inledning... 1 Källhänvisningar och referenser enligt Harvard...

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Fem K Källkritik Källsökning Källanvändning Källhänvisning Källförteckning Källkritik Tänk på att Källan ska helst vara försedd med namn

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Riktlinjer fö r vetenskapligt skrivande

Riktlinjer fö r vetenskapligt skrivande Riktlinjer fö r vetenskapligt skrivande Guiden är utarbetad av Marika Andrae, Språkverkstaden, i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, 2014.

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

Akademiskt skrivande I

Akademiskt skrivande I Akademiskt skrivande I Idag: Vad är akademiskt skrivande? Referatsystem att ange källa Citat och referat Akademiskt skrivande Den akademiska texten bygger på tidigare kunskap. Det vetenskapliga sättet

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Rapporter En lathund för studenter

Rapporter En lathund för studenter Rapporter En lathund för studenter Magnus Merkel Reviderad av Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2002-08-20 Vem skriver du för? Varför? En akademisk

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköping Linköpings universitet 2004-11-10 En akademisk text? Ny frågeställning Ny kunskap Analysera resultat

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m.

Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Hur man skriver vetenskapliga texter, gör referat, källhänvisningar och källkritik m.m. Ett sätt att skriva om vetenskapliga frågor Kan heta lite olika, exempelvis utredande text Förmedlar kunskaper och

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension

Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension Publikationstyp Artikel i tidskrift, Artikel, forskningsöversikt och Artikel, recension 1. Underkategori Underkategori finns för publikationstypen Artikel i tidskrift, och används till exempel för artiklar

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 1 och Juridisk grundår HT Kompletterande instruktion för PM

UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 1 och Juridisk grundår HT Kompletterande instruktion för PM UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Terminskurs 1 och Juridisk grundår HT 2014 Kompletterande instruktion för PM 1 2 1 Allmänt I kurslitteraturen ingår boken Att skriva juridik och de instruktioner

Läs mer

Lathund till källhänvisningar

Lathund till källhänvisningar Lathund till källhänvisningar Att tänka på När man skriver ett arbete är det viktigt att man anger vart man tagit informationen från. En av huvudorsakerna är att andra personer ska få lättare att ta del

Läs mer

Guide för referenshantering

Guide för referenshantering Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Ingrid Engdahl Anna Westberg Broström Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen PM Barn- och ungdomsvetenskap Vårterminen

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

- att skriva kort och koncist är alltid inte så lätt (jf referatskrivandet vad ta med, vad lämna bort?). - det är inte bara pga utrymme som man

- att skriva kort och koncist är alltid inte så lätt (jf referatskrivandet vad ta med, vad lämna bort?). - det är inte bara pga utrymme som man - att skriva kort och koncist är alltid inte så lätt (jf referatskrivandet vad ta med, vad lämna bort?). - det är inte bara pga utrymme som man behöver skriva kort. Tankegången blir ofta mer precis och

Läs mer

Att skapa en källförteckning

Att skapa en källförteckning Att skapa en källförteckning Det finns lite olika regler för hur en källförteckning ska se ut. I kursen på GUC har lärarna enats om en modell. I detta dokument finns reglerna och exempel som du kan följa.

Läs mer

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet)

RAPPORTSKRIVNING. Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn. (titel på arbetet) Skolans namn Program, kurs, läsår Undervisande lärares namn RAPPORTSKRIVNING (titel på arbetet) Ort och datum Författare(om det är flera skrivs namnen i bokstavsordning) Innehåll 1. Inledning(kapitelrubrik)...3

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Att läsa, skriva och sammanfatta på akademisk nivå

Att läsa, skriva och sammanfatta på akademisk nivå Att läsa, skriva och sammanfatta på akademisk nivå Åsa Jonsén asa.jonsen@gu.se Seminarieuppgift Uppgiften till idag: sammanfatta en innehållsrik akademisk text med 300 ord. Hur läser och sammanfattar man

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

Lathund för filmvetarstudenter: formalia

Lathund för filmvetarstudenter: formalia Institutionen för mediestudier, Enheten för filmvetenskap 205-02-23 Lathund för filmvetarstudenter: formalia Lathunden är en kortfattad och omarbetat version av Chicago Manual of Style, 6:e upplagan. Använd

Läs mer

Liten introduktion till akademiskt arbete

Liten introduktion till akademiskt arbete Högskolan Väst, Inst för ekonomi och IT, Avd för medier och design 2013-09-14 Pierre Gander, pierre.gander@hv.se Liten introduktion till akademiskt arbete Den här texten introducerar tankarna bakom akademiskt

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten

Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Grundutbildningsrådet 901 87 Umeå Fastställd vid sammanträdet 2004-10-11 Plagiatpolicy för den medicinska fakulteten Nedan följer medicinska fakultetens policy vid

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET

MANUAL FÖR PROJEKTARBETET MANUAL FÖR PROJEKTARBETET VAD ÄR ETT PROJEKTARBETE? I kursen Projektarbete får du möjlighet att ta ansvar för ett större arbete. Du ska i grupp eller enskilt göra ett fördjupningsarbete inom ramen för

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport På det naturvetenskapliga programmet ingår att skriva en rapport i sitt gymnasiearbete. På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är:

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: Författarvägledning Både förslag till manuskript och färdiga manuskript ska skickas till redaktionen som elektronisk post. E-postadressen är: uod.red@oru.se Antagna artiklar måste förses med en överenskommelse

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UNDERVISNING, LÄRANDE OCH LEDARSKAP SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA & LÄRA DEN HÄR INSTRUKTIONEN

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist

Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011 av Ann Boglind och Hans Landqvist 1 Institutionen för svenska språket Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Att skriva sakprosa och facktext Några viktiga anvisningar för studenter på grundnivå Senast reviderade HT 2011

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality

Lathund till PEP. AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex. infantile AND sexuality Lathund till PEP Databasen PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) innehåller 59 tidskrifter och 96 klassiska böcker inom psykoanalys. Dessutom innehåller PEP fulltext och redaktörskommentarer till

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Att ange källor i ett skolarbete

Att ange källor i ett skolarbete Att ange källor i ett skolarbete Varför ange källor? Den som läser din text lättare ska få ta del av uppsatsen samt lära sig något från den. Det ska vara tydligt vad som är dina egna tankar och åsikter

Läs mer

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad!

RUBRIK. Underrubrik. Vasaskolan Ämne Datum. Författare: xxx Handledare: xxx. Titelsidan ska inte vara sidnumrerad! Vasaskolan Ämne Datum Tänk på att inte formatera din titel som en rubrik enligt formalmallarna eftersom den då kommer att hamna i innehållsförteckningen (och där ska den inte vara). RUBRIK Underrubrik

Läs mer

Detta dokument ska ses som en fördjupning i hur man skriver referenser. Dokumentet behandlar referensskrivning i Harvardsystemet.!

Detta dokument ska ses som en fördjupning i hur man skriver referenser. Dokumentet behandlar referensskrivning i Harvardsystemet.! Referenser/Källhänvisningar Detta dokument ska ses som en fördjupning i hur man skriver referenser. Dokumentet behandlar referensskrivning i Harvardsystemet. Det ska tydligt framgå vart ni har hämtat er

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA

Uppdaterad Registrera/publicera i DiVA Uppdaterad 2016-11-12 Registrera/publicera i DiVA En lathund för manuell registrering Registrera en publikation manuellt: 1. Sök i DiVA: http://ltu.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer