Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken"

Transkript

1 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 1 (39) SIS-Teknik projektet fas 2 Rapport Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken Dokumentidentitet: TR-SIS_TEKNIK_FAS_2 Revision: Datum:

2 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 2 (39) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING EN SAMLAD KOLLEKTIVTRAFIK Genomförande Metodik Tillkommande funktioner Funktion för bokning och bevakning Utökat användargränssnitt mot resenären Beskrivning av den allmänna anropsstyrda områdestrafiken Exempel 1) Närtrafik till och från en centralort Varianter Exempel 2) Anslutningstrafik till och från bytespunkt för stomtrafik Exempel 3) Flexlinje med mötesplatser och anslutning till ordinarie kollektivtrafik IDÉUTKAST TILL PILOT I NORRA BOHUSLÄN Genomförande Översikt Geografi och turplaner för den anropsstyrda trafiken Geografi Turplaner Reseplanerare Områdessökning i HAFAS Alternativ plan om inga ändringar kan fås i reseplaneraren Bokning i App Visering Prissättning Hantering av bokningen i beställarsystemet Planet Bokningsfunktion med realtidsbevakning Bevakning av händelser i realtid på resor som involverar en anropsstyrd resa Tänkbara realtidshändelser från linjelagd trafik Tänkbara realtidshändelser från anropsstyrd trafik IDÉUTKAST TILL PILOT I KALMAR LÄN Tänkbara delar i en genomförandeplan Geografi och turplaner för den anropsstyrda trafiken Geografi Turplaner Reseplanerare Det nya konceptet Områdessökning i Elmer Alternativ plan om inga ändringar kan fås i reseplaneraren Bokning i App APP-design om MobiTime används Bokningsfunktion med realtidsbevakning... 31

3 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 3 (39) Gränssnitt mot beställarsystem Gränssnitt mot betalningssystem Beställarsystem - WinHast Beställningmottagning Mottagning av avbokning Bevakning av händelser i realtid på resor som involverar en anropsstyrd resa Realtidshändelser från linjelagd trafik Realtidshändelser från anropsstyrd trafik GEODATAPORTAL FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN Lantmäteriet Tillgång till adressdata Möjlighet 1 - Ny affärsmodell ger lägre kostnad Möjlighet 2 Sektorsavtal Adminstration av en geodataportal APPENDIX UTDRAG UR SIS-TEKNIKS RAPPORT KRING FÖRESLAGEN LÖSNING KOPPLADE RESOR... 37

4 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 4 (39) Fas 2 i X2AB-projektet Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken (SIS-teknik) är finansierat av: Taxi Stockholm AB Fågelviksgruppen AB AB Storstockholms lokaltrafik Västtrafik AB Värmlandstrafik AB Skånetrafiken Jönköpings Länstrafik AB AB Östgötatrafiken Svenska Taxiförbundet Svensk Kollektivtrafik Följande personer har ingått i projektgruppen: Anders Andersson (Projektledare) Svenska Taxiförbundet Jonas Johansson Västtrafik AB Pär Fröjmark Västtrafik AB Lars Hellström/Per Tranström Skånetrafiken Krister Nordland Skånetrafiken Lars Ingvar Johansson SUTI Per-Åke Pettersson Taxi Östersund AB Bram Lauwers Nobina AB Ulf Bjersing (Utredare teknikfrågor) Hogia Public Transport Systems AB

5 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 5 (39) SAMMANFATTNING Kollektivtrafik bör bedrivas och presenteras utifrån ett hela-resan perspektiv. I förstudien för detta projekt 1 så beskrivs ett koncept där resenären ges möjlighet att på ett smidigt sätt kunna genomföra kopplade resor mellan anropsstyrda områden och bytespunkter för stomtrafik. Pilotprojekt I denna rapport beskriver vi två tänkbara pilotprojekt för att verifiera den föreslagna lösningen i ett begränsat geografiskt område. Dessa pilotprojekt skulle sedan kunna användas som en grund för en lösning i större skala. Vår förhoppning är att pilotstudierna skall bidra till ett genombrott när det gäller att binda ihop allmän linjelagd och anropsstyrd trafik. Det ena pilotprojektet är tänkt att genomföras i Norra Bohuslän. Norra Bohuslän är ett geografiskt område där ett antal fjordar skär in i landskapet på ett sätt som gör det svårt att bedriva effektiv linjetrafik mellan orterna i kustbandet. Här är tanken att komplettera den stomtrafik som finns längre in i landet med anropsstyrd trafik ut mot kustbandet. Det andra pilotprojektet är tänkt att genomföras i Kalmar län där utvecklingen går mot en allt mer utökad andel stomtrafik kombinerat med anropsstyrd områdestrafik, men där det samtidigt finns tekniska utmaningar som adresseras i det föreslagna konceptet. Utgångspunkten för båda pilotprojekten är att nuvarande tekniska system kan behållas och bibehåller sina respektive huvuduppgifter, men att vi kopplar samman och kompletterar dem enligt projektets koncept och metodik. I rapporten ingår inte någon redovisning av tidplanen och centralt resursbehov för ett genomförande av pilotprojekten (fas 3). Detta kommer att redovisas separat när båda områdena har införlivat pilotprojekten i sina respektive planerings- och beslutsprocesser. Båda områdena visar stort intresse för ett deltagande, men menar att deras respektive pilotprojekt är allt för viktiga för att forceras fram utan förankring i ordinarie processer. Geografi En viktig förutsättning för ett fungerande samspel inom den samlade kollektivtrafiken är att alla aktörer har tillgång till en gemensam detaljerad information om geografin, varför en gemensam geodataportal borde etableras. I dagsläget finns det kostnadsmässiga hinder för att få tag i nödvändig adressinformation till en sådan portal. I rapporten ingår ett kapitel som beskriver de undersökningar som vi tillsammans med tjänstemän från Lantmäteriet gjort i denna fas för att försöka hitta en kostnadsmässigt acceptabel lösning på problemet. Till rapporten har det fogats ett appendix som repeterar några centrala stycken från huvudrapporten. 1 Se Förstudie - Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken (revision F) som finns att ladda ner från X2ABs hemsida.

6 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 6 (39) 1 EN SAMLAD KOLLEKTIVTRAFIK Det ska vara enkelt för en resenär att hitta, betala och genomföra sin kollektivtrafik-resa oavsett om den sker med linjelagd trafik, anropsstyrd trafik eller en kombination av dessa. Det ska ges bra stöd för att genomföra byten mellan olika delresor och för att hantera störningar av olika slag. Idag hanteras linjelagd kollektivtrafik respektive anropsstyrd kollektivtrafik med tekniska system som utvecklats från olika utgångspunkter och som inte samspelar i den omfattning som är önskvärd. I detta projekt försöker vi etablera en metodik och föra in koncept som möjliggör att tekniska system i dessa två världar kan kopplas samman på ett sätt som ger resenären upplevelsen av ett sammanhängande konsekvent system. Fokus i projektet ligger främst på den allmänna och kommersiella kollektivtrafiken även om många av koncepten också är användbara för den särskilda kollektivtrafiken. Det gäller först att skapa underlag för att kunna exponera en samlad bild av det totala utbudet av linjelagd och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i reseplanerare och övriga medier. En resenär ska sedan med en mobil-app eller på webben enkelt kunna hitta och betala för hela sin resa. Detta ska kunna göras på ett enhetligt sätt oavsett om del av resan eller hela resan består av allmän anropsstyrd kollektivtrafik. Bokningen av den anropsstyrda delen ska ingå som en integrerad del i dialogen. En annan viktig del är realtidsaspekten. Resenären ska kunna få riktad information om störningar och förseningar som påverkar hans eller hennes resa. Det gäller framför allt att säkerställa byten mellan linjelagda och anropsstyrda delar i en kopplad resa. En förutsättning för att de olika tekniska systemen ska kunna samverka på ett bra sätt är att alla system har tillgång till relevant geografisk information och att de kan utväxla information med varandra på lämpliga gränssnitt. 1.1 Genomförande Utgångspunkten är att nuvarande tekniska system kan behållas och bibehåller sina respektive huvuduppgifter, men att vi kopplar samman de olika systemen enligt en speciell metodik och med väl avpassade gränssnitt. Det tillkommer också några nya funktioner, dessa kan skapas i nya separata applikationer, eller som delar i befintliga tekniska system. Oavsett var man väljer att implementera de nya funktionerna är det viktigt att man ser till helheten och öppnar upp för att delsystem kan tillkomma eller bytas ut över tid.

7 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 7 (39) Metodik Reseerbjudanden för anropsstyrd allmän kollektivtrafik beskrivs och importeras i den regionala trafikdatabasen på motsvarande sätt som för den linjelagda trafiken. 2 Reseplaneraren hämtar sedan det samlade utbudet ur den regionala trafikdatabasen och exponerar en funktion som kan räkna ut lämpliga resmöjligheter utifrån givna indata såsom start- och slutpunkt, tidsramar och speciella preferenser. Resenären ställer sin resefråga på webben eller i en app. Dessa applikationer kan vara en integrerad del av reseplaneraren eller utgöra separata applikationer som kommunicerar med reseplaneringsfunktionen genom ett API. Som svar på resefrågan fås ett eller flera förslag. Om något av dessa förslag tilltalar resenären så är det möjligt att gå vidare och betala för hela resan enligt detta reseförslag. Om någon av delresorna kräver förbokning så görs betalning och bokning som en kombinerad transaktion på webben eller i en app. Resenärens mobiltelefonnummer sparas och kopplas till bokningen så att det blir möjligt att skicka realtidsinformation till resenären med SMS. Bokningen överförs därefter till beställarsystemet där optimering och detaljstyrning av fordonsresurser för den anropsstyrda trafiken hanteras på traditionellt sätt. Genom redan befintliga meddelandetyper och kanaler överförs information mellan de olika ingående systemen på den anropsstyrda sidan. Observera att det endast är de grundläggande funktionerna för optimering och resurshantering som behöver användas i beställarsystemet. Arbetsmomenten att hitta den kopplade resan, verifiera att det är en tillåten resa, och att säkerställa att resenären har betalat har redan hanterats i bokningssystemet och reseplaneraren innan överlämning av bokningen till beställarsystemet. Beställarsystemet detaljplanerar och resurssätter den anropsstyrda trafikturen i samverkan med utförarsystemet och det utvalda fordonet. Efterhand som fordonet kommer fram till de olika upphämtnings- och avlämningspunkterna återrapporteras dessa händelser och överförs sedan tillbaks till den speciella boknings - och realtidsbevakningsfunktionen. Återrapporteringen från den anropsstyrda sidan tillsammans med realtidsinformation från den linjelagda trafiken ligger till grund för att skapa nödvändiga SMS-meddelanden till resenären. Vid behov skapas också meddelanden till föraren i det anropsstyrda fordonet. 2 Detta innebär samtidigt att de hållplatser som motsvarar de större anropsstyrda områdena behöver tillföras i den regionala trafikdatabasen. Däremot är det inget krav att man går ner på den detaljerade zon eller mötesplatsnivå som används internt i de anropsstyrda systemen.

8 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 8 (39) Tillkommande funktioner Funktion för bokning och bevakning Det som har tillkommit i förhållande till de traditionella, redan befintliga komponenterna på den anropsstyrda och linjelagda sidan är en automatiserad bokningsfunktion för den kopplade resan samt en funktion för att övervaka realtidshändelserna på bokade resor. Denna ska informera berörda resenärer och förare i anropsstyrd trafik om det sker relevanta avvikelser eller störningar som påverkar den bokade resan Utökat användargränssnitt mot resenären Utgångsläget är att det redan idag finns dialoger på webben och i appar där en resenär kan söka ut och betala för en kopplad resa. Detta är en god grund, men dessa dialoger behöver utvidgas för att även anropsstyrd områdestrafik ska kunna ingå som en del av en kopplad resa. Tanken är att bygga vidare på dessa koncept genom att lägga till stöd för hantering av områdeshållplatser, och att integrera bokning av anropsstyrda delresor med betalning för hela resan. 1.2 Beskrivning av den allmänna anropsstyrda områdestrafiken En central punkt för detta koncept är att resemöjligheterna med den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken beskrivs i den regionala trafikdatabasen parallellt med den linjelagda trafiken. Förutom att ange förbeställningstid och kontaktuppgifter för bokning så behöver regelverket för hur och när man får resa inom det anropsstyrda området beskrivas. Ett anropsstyrt område, exempelvis ett närtrafikområde, beskrivs i form av en eller flera områdeshållplatser. Hur många områdeshållplatser som ett närtrafikområde behöver delas upp i beror på hur komplext regelverket är. Områdeshållplats En områdeshållplats är en hållplats som istället för att ligga vid en specifik punkt omfattar en avgränsad geografisk yta. Notera att det inte behöver finnas någon direkt koppling mellan hur områdeshållplatsen definieras och hur de geografiska zonerna i de anropsstyrda systemen ser ut. Kopplingen mellan dessa två världar går istället genom den adress eller de faktiska koordinaterna där resenären stiger på eller av. Dessa koordinater matchas sedan mot zon respektive områdeshållplats i de olika systemen.

9 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 9 (39) Exempel 1) Närtrafik till och från en centralort. Figur 1 Exempel på ett närtrafikområde med en centralort. Strax utanför området finns ett stomtrafikstråk. Det erbjuds i detta exempel en resmöjlighet att på onsdagar kunna åka med närtrafik in till centralorten i tidsintervallet kl Regeln är i detta fall är att man får åka från valfri adress i ytterområdet in till tätortsområdet. Däremot får man inte åka inom tätortsområdet. För att beskriva trafiken krävs det två områdeshållplatser, en som representerar tätorten och en som representerar ytterområdena. Figur 2 Exempel på två områdeshållplatser och en vanlig busshållplats. Resmöjlighet beskrivs i form av en trafiktur med två angöringar: Angöring 1: Avgång från hållplats A med tidigast avgångstid kl Angöring 2: Ankomst till hållplats B med senast ankomsttid kl

10 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 10 (39) Varianter Om det tillämpas zontaxa och man vill ta olika betalt beroende på hur lång resan är skulle man istället kunna göra följande uppdelning: Figur 3 Tre områdeshållplatser och en "vanlig" hållplats Hållplats A och B ligger i samma biljettzon medan hållplats D ligger i en annan biljettzon. Resmöjligheten beskrivs i form av en trafiktur med tre angöringar: Angöring 1: Avgång från hållplats D med tidigast avgångstid kl Angöring 2: Avgång från hållplats A med tidigast avgångstid kl (endast påstigning) Angöring 3: Ankomst till hållplats B med senast ankomsttid kl Värt att notera att angöring 1 och angöring 2 har samma starttid. För att undvika att resplaneraren börjar exponera resmöjligheter mellan hållplats D och A måste angöringen till hållplats A markeras med att endast påstigning är tillåten. Det är också viktigt att hålla isär hur resan beskrivs i trafikdatabasen och hur den sedan faktiskt detaljplaneras och utförs i de anropsstyrda systemen. Ordningen som hållplatserna räknas upp i styr hur reseplaneraren kommer att beskriva vad som är möjligt och tillåtet för en enskild resenär. På så sätt kan rätt anropsstyrd trafiktur sökas ut, ges rätt pris och bokas. Det är sedan i ett senare steg fritt för beställarsystemet att utifrån mottagna bokningar göra optimeringar och välja en annan ordning på upphämtningar och avlämningar så länge de yttre tidsramarna uppfylls.

11 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 11 (39) Exempel 2) Anslutningstrafik till och från bytespunkt för stomtrafik Tanken är här att erbjuda anropsstyrd matningstrafik till stomtrafiken. Figur 4 Tre områdeshållplatser och en "vanlig" hållplats Här är det särskilt viktigt att tidsramen för senast ankomst till hållplats uppfylls så att man inte missar anslutningen till stomtrafiksturen. Resmöjlighet beskrivs i form av en trafiktur med fyra angöringar: Angöring 1: Avgång från hållplats D med tidigast avgångstid kl Angöring 2: Avgång från hållplats A med tidigast avgångstid kl (endast påstigning) Angöring 3: Avgång från hållplats B med tidigast avgångstid kl (endast påstigning) Angöring 4: Ankomst till hållplats med senast ankomsttid kl Notera att man I exemplet ovan valt att ange en snävare tid för upphämtning inom centralorten jämfört med ytterområdena. Innan man börjar tillämpa en sådan lösning med differentierade tider behöver det stämmas av om det aktuella beställarsystemet stödjer detta.

12 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 12 (39) Exempel 3) Flexlinje med mötesplatser och anslutning till ordinarie kollektivtrafik Detta är ett mer komplicerat exempel för att visa att man kan beskriva ganska komplexa trafikfall i form av en trafiktur. Tanken i detta exempel är att man kan åka mellan valfria mötesplatser inom området K och dessutom kan åka mellan valfri mötesplats och hållplatser för ordinarie kollektivtrafik vid antingen G eller H. Däremot tillåts i detta fall inte tvärtrafik mellan G och H. Figur 5 Två "vanliga" hållplats och en områdeshållplats med mötesplatser för en flexlinje. Resmöjligheten beskrivs i form av en trafiktur med sex angöringar: Angöring 1: Avgång från hållplats K med tidigast avgångstid kl Angöring 2: Ankomst till hållplats G med senast ankomsttid kl (endast avstigning) Angöring 3: Ankomst till hållplats H med senast ankomsttid kl (endast avstigning) Angöring 4: Avgång från hållplats Hmed tidigast avgångstid kl (endast påstigning) Angöring 5: Avgång från hållplats G med tidigast avgångstid kl (endast påstigning) Angöring 6: Ankomst till hållplats K med senast ankomsttid kl (endast avstigning) Notera återigen att denna sekvens av händelser inte motsvarar hur fordonet kommer att köra i praktiken utan endast exponerar regelverket på ett sätt som fungerar inom den befintliga modellen för linjelagd trafik och ger rätt resultat i reseplaneraren. Detaljplaneringen av faktisk körväg görs i de anropsstyrda systemen oberoende av den sekventiella angöringsordningen ovan, däremot måste givetvis varje enskild resenär plockas upp innan han eller hon släpps av. Notera också att de enskilda mötesplatserna i detta sammanhang inte betraktas som hållplatser ur en planeringsmässig aspekt, utan istället befinner sig på samma nivå som adresser och namnsatta platser (POI).

13 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 13 (39) 2 IDÉUTKAST TILL PILOT I NORRA BOHUSLÄN Norra Bohuslän är ett geografiskt område där ett antal fjordar skär in i landskapet på ett sätt som gör det svårt att bedriva effektiv linjetrafik mellan orterna i kustbandet. Istället får den nord-sydliga stomtrafiken köras en bit in i landet där man undviker omvägarna runt fjordarna. Det finns samtidigt ett behov att möjliggöra för resenärer med start eller slutpunkt som ligger vid sidan av stomtrafiken att kunna utnyttja kollektivtrafik för hela resan. I pilotprojektet ska vi skapa stöd för detta genom kopplade resor mellan stomtrafik och anropsstyrda anslutningsresor där bytet sker vid lämpliga punkter i stomtrafikstråket. Tanken är att utgå från de tekniska system som redan finns etablerade för den anropsstyrda respektive linjelagda trafiken hos Västtrafik och sedan göra de justeringar och tillägg som krävs för att uppnå den önskade helhetslösningen. Figur 6 Fjordarna innebär en trafikal "kamstruktur " I pilotprojektet möjliggör vi att resenären kan hitta, boka och betala för kopplade resor som innehåller både linjelagd och allmän anropsstyrd trafik på ett enkelt sätt. I en första fas omfattas Västtrafiks upphandlade trafik, men skulle sedan kunna utvidgas till att även omfatta kommersiell trafik.

14 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 14 (39) 2.1 Genomförande Ett antal resmöjligheter med anropsstyrd områdestrafik definieras. Den tillkommande trafiken behöver inte upphandlas separat utan ryms inom Västtrafiks nuvarande avtal. De nya resmöjligheterna görs sökbara på webben och i en app. Genom appen nås en dialog där den anropsstyrda delen av resan kan bokas. Betalningen för hela resan görs som en integrerad del av bokningen Översikt Figur 7 Generell målbild

15 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 15 (39) Figur 8 Västtrafik nuläge Figur 9 Västtrafik pilot Geografi och turplaner för den anropsstyrda trafiken Tillkommande geografi och turplaner för allmän anropsstyrd trafik enlighet det nya konceptet tillförs genom import av manuellt skapade dokument i TDB Detta görs till en början i nära samarbete med X2ABs tekniska projektstöd.

16 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 16 (39) Figur 10 Beskrivning av en anropsstyrd tur med förbeställningstid och bytesregel läggs till Dessa turplaner exporteras med samma gränssnitt som används för den linjelagda trafiken men innehåller även förbeställningstider och kontaktuppgifter för bokning. 3 Om det rör sig om anropsstyrd områdestrafik så anger man en referens till det anropsstyrda området istället för till ett specifikt fysiskt hållplatsläge. Turplanerna kan precis som för linjelagd kollektivtrafik innehålla bytesregler. Värt att notera är att turer för anropsstyrd områdestrafik som är avsedd att avleverera resenärer till den linjelagda trafiken typiskt anges med en tidigaste avgångstid från det anropsstyrda området som ger marginal för olika körvägar och trafikfall, men har en precist angiven senaste ankomsttid till bytespunkten. Turer som hämtar upp resenärer vid bytespunkter har på motsvarande sätt en precist angiven avgångstid och en ankomsttid som ger marginal för olika trafikfall. 3 NOPTIS-gränssnittet stödjer redan i dag information om förbeställningstider och kontaktuppgifter för bokning av resa och det är därför möjligt att redan med dagens planeringssystem för linjelagd trafik och dagens integratorsystem hantera grundläggande information om allmän anropsstyrd kollektivtrafik.

17 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 17 (39) Geografi Hållplatser som motsvarar områdena för anropsstyrd områdestrafik adderas. Dessa kan i en första fas skapas manuellt i nära samarbete med X2ABs tekniska projektstöd. Figur 11 Exempel på områdeshållplatser Turplaner Turplaner för anslutningstrafik inklusive samtrafikregler med stomtrafiken adderas. Dessa kan i en första fas skapas manuellt i samverkan mellan trafikutvecklare, planerare och X2ABs tekniska projektstöd Reseplanerare De nya resmöjligheterna kan exponeras i den befintliga reseplaneraren HAFAS utan förändring av denna. En resenär får i så fall välja den hållplats som motsvarar det anropsstyrda området baserat på dess namn. Däremot krävs det ändringar om man i det ordinarie användargränssnittet vill utnyttja egenskapen att en områdeshållplats täcker en yta istället för att den motsvarar en specifik punkt Områdessökning i HAFAS Det vore alltså värdefullt om reseplaneraren kunde hantera områdesbaserad sökning. Det vill säga att den kan hantera hållplatslägen som inte motsvarar en specifik punkt utan som täcker ett polylinje-avgränsat område. Anger användaren en adress eller klickar i kartan på en punkt som ligger någonstans i området så ska det betraktas som att användaren är vid detta hållplatsläge.

18 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 18 (39) Figur 12 Vår resenär ska resa från sitt hem på Aspv 7 till Tuleparken. I detta fall ligger adressen inom ett område som täcks av områdeshållplatsen B Tanken är alltså att resenären som ett alternativ till att välja en viss starthållplats istället kan välja sin startpunkt genom att klicka på en punkt i en kartapplikation eller genom att mata in en adress eller namnet på en plats (POI). Alla dessa varianter leder fram till koordinater för resenärens önskade startpunkt. Reseplaneraren kan sedan identifiera om punktens koordinater ligger nära en hållplats eller om den ligger inom gränserna för en områdeshållplats som används för anropsstyrd områdestrafik. Efter detta steg kan en traditionell sökning göras. I sökningen likställs den identifierade områdeshållplatsen (område B) med en vanlig hållplats varefter sökningen kan göras som om det handlat om en traditionell hållplats till hållplats sökning Alternativ plan om inga ändringar kan fås i reseplaneraren Om det inte är möjligt att få in ovanstående ändring i reseplaneraren så kan man istället låta den betrakta områdeshållplatserna som vanliga hållplatser och istället tillföra en fristående funktion som gör polylinje-analysen. Den funktionen tar i så fall emot ett koordinatpar och returnerar vilket eller vilka områdeshållplatser som innesluter denna punkt. Denna funktion kan då användas som ett försteg för att få fram få fram relevanta hållplatser i resesökningar som sedan skickas in till HAFAS reseplanerar-api.

19 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 19 (39) Bokning i App En App-baserad lösning för att söka och boka kopplade resor skulle kunna utvecklas enligt följande upplägg: Tillkommande turplaner och geografi importeras på det sätt som beskrivs ovan. Reseplaneraren justeras så att den kan hantera områdes-hållplatser såsom beskrivs ovan. Om denna ändring inte är möjligt att få med i HAFAS inom pilotprojektet så krävs istället ett separat försteg där områdesbaserad sökning görs och översätts till rätt hållplats innan anropet skickas vidare till HAFAS. Förutom områdesdefinitioner behöver försteget också ha ett adress och platsregister. Den nya appen använder reseplanerarens API för att söka resor och har stöd för kartbaserad sökning samt angivande av hållplats/adress/plats Sökningen kan utnyttja API-dialog med reseplanerare samt ev. försteg om sådant skulle krävas. När resenären har valt ut en resa som innehåller en anropsstyrd delresa och trycker på köpknappen så skickas ett SMS med korrekt SMS-kod till Västtrafiks vanliga ( ) SMStjänst. 4 Appen bevakar mobiltelefonens inkorg för SMS och väntar på att det kommer ett riktigt svar från Västtrafiks SMS-tjänst, med rätt innehåll. När detta kommit bygger appen en krypterad sträng och skickar denna sträng till bokningsservern. Bokningsservern packar upp den krypterade informationen och skickar över en beställning till beställningscentralen för Planet med alla detaljer om den anropsstyrda resa som ska utföras inklusive resenärens mobilnummer. Om vi inte kan få till en SUTI-dialog till Planet för att överföra informationen inom pilotprojektet, så kan informationen istället automatiskt överföras via e-post. I e-posten ingår förutom information i klartext också en länk som beställningscentralen ska klicka på när beställningen registrerats i Planet. Förutsättningen för att kunna boka på detta sätt är att kunden registrerat sig för SMS-köp enligt Västtrafiks vanliga procedur. Upptäcker appen att denna registrering inte gjorts i förväg så ges stöd för att genomföra registreringen Visering Det SMS som resenären mottog i samband med att SMS-köpet genomfördes utgör visering för hela resan. Detta SMS kan visas upp såväl i den linjelagda som den anropsstyrda trafikturen. Vad gäller den anropsstyrda delresan har chauffören parallellt fått information genom de normala SUTI-dialogerna att resan redan är förbetald. 4 Alternativt skulle det istället kunna göras en integration med en mer avancerad integrerad betal- och viseringsapp om Västtrafik tar fram en sådan.

20 TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS SID 20 (39) Prissättning Antingen skapar man ett antal SMS för olika kombinationer av den anropsstyrda resan och olika lång linjelagd trafik, eller så skapar man en enda egen SMS-kod för tillägget att åka med den anropsstyrda resan, detta motsvarar då det Båttillägg som man kan köpa idag Hantering av bokningen i beställarsystemet Planet Uppgifter om bokning av den anropsstyrd (del)resan behöver registreras i Planet. Planet behöver däremot inte verifiera om det är en godkänd förfrågan eller inte, eftersom denna sållning redan gjorts i de system som föregår Planet. Det enda som behöver göras i beställarsystemet är att lägga in beställningarna och säkerställa att det finns resurser som kan uppfylla en lovad tidigast hämtningstid eller en lovad senast framme-tid samt vissa maxtider för hela resan. Skulle mot förmodan något problem uppstå så att bokningen inte kan utföras så får personal i Planets beställningscentral ringa upp resenären och lösa det hela. I bokningsuppgifterna som översänds ingår förutom resenärens mobiltelefonnummer även följande uppgifter: Vid resa för anslutning till linjelagd tur: Koordinater och namn för upphämtningspunkt, Koordinater och namn för avlämningshållplats samt lovad senast framme-tid. Som upplysning bifogas också linje och turnummer för alla inblandade turer Vid resa för anslutning från linjelagd tur: Koordinater och namn för upphämtninghållplats samt lovad tidigast upphämtnings-tid. Koordinater och namn för avlämningspunkt. Som upplysning bifogas också linje och turnummer för alla inblandade turer Bokningsfunktion med realtidsbevakning Bevakning av händelser i realtid på resor som involverar en anropsstyrd resa Denna funktion kan vara integrerad med bokningsfunktionen eller finnas i en separat applikation som får information från bokningsapplikationen om gjorda bokningar. Denna applikation får bevaka realtiden för de bokningar som har gjorts. Detta görs genom att hålla kontroll på realtidsinformationen för de trafikturer som ingår i bokade kopplade resor. I pilotprojektet skulle vi kunna bevaka de linjelagda turerna genom att hämta information från realtidsystemen.

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Manual för gruppresor. Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort.

Manual för gruppresor. Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort. Manual för gruppresor Rutiner och regler för resande med Kulturkort samt Natur & Kulturkort. Innehåll 1. Regler för resande med Natur- och Kulturkort och Kulturkort... 1 2. Att boka en gruppresa... 2 3.

Läs mer

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm.

Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007. Trafiken.nu i Skåne. Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Trafik-GIS seminarium i Göteborg 23-24 januari 2007 Trafiken.nu i Skåne Del 2: Strategi kring Reseplanering, trafikstörningsinformation mm. Krister Nordland/ Skånetrafiken och Sorin Sima/Vägverket Skåne

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti

Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Webbformulär och ärendeväxel för Resplus restidsgaranti Innehåll 1. Bakgrund och Syfte... 2 2. Övergripande process... 2 3. Tekniska förutsättningar... 2 4. Beskrivning av webbformulär... 3 5. Sök efter

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Att köpa biljett på mobil.sj.se

Att köpa biljett på mobil.sj.se Att köpa biljett på mobil.sj.se Mobil.sj.se är den hemsida som är utformad för och används när du vill köpa biljett via din mobiltelefon. 1. Öppna den webbläsare ni använder på mobilen och skriv in mobil.sj.se

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1

SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb. Användarmanual 2010-1 SAS Corporate Booking - för det enka affärsresandet www.sas.se/scb Användarmanual 2010-1 1 Innehåll Boka en resa s. 3 Innehåll i Min profil s. 9 Första påloggningen s. 11 Reseadmininstratör s. 13 2 Boka

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Du loggar in på startsidan på www.sj.se Resebokare företag: du som har behörighet att boka resor åt fler på ditt företag

Läs mer

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg Datum: 2010-09-14 Beteckning: Handläggare: Er Referens Ert Datum: Er Beteckning Maria Rydström Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg 1. Inledning Landstinget i Västmanland gav i mars 2010 Västmanlands

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Att resa med Värmlandstrafik

Att resa med Värmlandstrafik Att resa med Värmlandstrafik Lättläst version 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Tidtabeller... Att åka buss med Värmlandstrafik... Åka tåg med Värmlandstrafik... Värmlandstrafiks kort... Värmlandstrafik

Läs mer

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida?

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? 1. Börja med att gå in på hemsidan www.sj.se 2. Långt upp på hemsidan syns ett område (Se figur 1) där man manuellt skriver in var ifrån man åker och var man hade

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1

Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION. Taxiresor inom Sverige. Allmänna Krav. Krav 1 11-11-07 1 (10) Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION Taxiresor inom Sverige Allmänna Krav Krav 1 Anbudsgivaren ska offerera samtliga prisuppgifter som efterfrågas i bilaga 2, pris per kommun och i bilaga 3, pris

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd

Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd Erfarenheter från försök med trafik i glesbygd Mats Börjesson Transportidé AB Glesbygd tätort Glesbygd är i svensk befolkningsstatistik benämning på den del av Sveriges yta som inte är tätorter. SCB Tätort

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Så här bokar du biljett på..se

Så här bokar du biljett på..se Så här bokar du biljett på.se Sida. Viktig information Missa inte!. Enkel / tur och retur Välj om du vill antingen vill ha en tur och returresa eller en enkel resa. 3. På- och avstigning I Från -fältet

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Boka på www.taxibil.se med Konto

Boka på www.taxibil.se med Konto Boka på www.taxibil.se med Konto Logga in Sidan 02 Boka Sidan 03-04 Fakturareferens Sidan 04 Kostnadsställe Sidan 04 Fakturainfo Sidan 05 Boka returresa Sidan 06 Bokningslista Sidan 06-08 Avboka Sidan

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 5 Att söka en resa via Skånetrafiken

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 5 Att söka en resa via Skånetrafiken Bilaga 5: Att söka en resa via Skånetrafiken Att söka en resa via Skånetrafikens hemsida www.skanetrafiken.se I vårt exempel söker vi en resa från Malmö Centralstation till Köpenhamns Huvudbangård (Centralstation)

Läs mer

WyWallet Produktbeskrivning

WyWallet Produktbeskrivning 4t Sverige AB WyWallet Produktbeskrivning Stockholm 2012.03.13 2 Inledning 4T Sverige AB är ett nyetablerat bolag för mobil betalningsförmedling i Sverige. Bolaget ägs av de fyra mobiloperatörerna Telia,

Läs mer

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget

Avtalsbokning Resebokare företag. För dig som är reseansvarig på företaget Avtalsbokning Resebokare företag För dig som är reseansvarig på företaget LOGGA IN Inloggning: Du loggar in på Min sida. Bocka i Resebokare företag och ange Användarnamn och Lösenord. Resebokare företag:

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall

Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Boka möteslokal, bollplan eller sporthall Instruktion för privatpersoner Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner i Göteborgs Stad. Genom e-tjänsten

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA

Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Årskort FÖR DIG SOM RESER OFTA Res hur mycket du vill under ett helt år Reser du ofta ska du titta närmare på våra årskort. Med ett sådant på fickan reser du nämligen obegränsat med alla våra tåg under

Läs mer

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE

TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE TRAVEL ONLINE ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 1.1 KORTFATTAT OM APPLIKATIONEN... 3 1.2 ATT KOMMA IGÅNG... 3 2. TRAVEL ONLINE... 4 2.1 STARTSIDAN I TRAVEL ONLINE... 4 2.2 ATT GÖRA EN

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Förarcertifieringen har kommit för att stanna Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN

RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR INFÖR JUL-, NYÅR- OCH TRETTONDAGSHELGEN RIKSFÄRDTJÄNST BOKNING AV RESA Beviljad resa beställs hos Enheten för bistånd och stöd. Telefon 0371-814 29 eller 0371-811 29. Beviljad resa med allmänna kommunikationer beställs minst 14 vardagar innan

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14)

Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Sidan 1 av 13 Handlingsplan Förbättrad reseinformation för resenärer (version C, 2011-09-14) Inledning Skånetrafiken har flera gånger varit föregångare i Norden på enskilda nyttiga kundfunktioner såsom

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer