Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar"

Transkript

1 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att med denna redovisning anse motionen besvarad. Motionens bakgrund och förslag Kristdemokraterna Niklas Mattsson och Margaretha Svensson yrkar i en motion att Region Halland utreder möjligheten till laddningsbara färdtjänstkort. Bakgrunden till motionen är att det upplevs otillfredsställande för exempelvis synskadade och behöva be föraren om hjälp vid kontant betalning. Om laddningsbara kort infördes skulle kontanthanteringen minska eller försvinna. Region Hallands ansvar för färdtjänst Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft har Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Hylte kommuner överlämnat hela ansvaret för färdtjänsten till Region Halland. Detta regleras i avtal. Det innebär att regionfullmäktige beslutar om regelverket men kommunerna om egenavgiftens storlek. Behovsbedömningen görs av personal anställd av Region Halland. Hallandstrafiken upphandlar trafiken och sköter trafiksamordningen. Allmänt om betalning Färdtjänst- eller sjukresa är en specifik resa och därmed unik mellan två olika adresser. När en resa bokas får den ett unikt bokningsnummer för att verksamheten skall kunna kontrollera och följa betalnings- och ersättningsflöden.

2 2(6) Samtliga färdtjänstresor (och sjukresor) betalas idag direkt i fordonet antingen kontant eller med kredit/betalkort om fordonet kan hantera detta. Sjukresor betalas kontant alternativt erhåller resenären ett inbetalningskort. Kontantfri färdtjänst Inom ramen för Svensk Kollektivtrafiks nätverk MERIT för anropsstyrd trafik bildades en arbetsgrupp Betalsystem Anropsstyrda Fordon (BAF) i april Frågan om kontantlöst resande har diskuterats under många år, men ingen gemensam teknisk lösning har funnits. Med anropsstyrd trafik avses färdtjänst, sjukresor, närtrafik eller motsvarande som också kan vara kombinerad med allmän kollektivtrafik. Arbetsgruppen består av Skånetrafiken, Västtrafik, Hallandstrafiken, Värmland, Färdtjänsten Stockholm/SL, Svensk Kollektivtrafik och Resekortet i Sverige AB. Uppdraget är att finna former för och/eller lösningar så att Servicekortet/Resekortet kan användas som betalmedel i anropsstyrd trafik och allmän kollektivtrafik. Målet med uppdraget är att arbeta fram förslag på enkla, användbara, säkra och utvecklingsbara betalrutiner. Dessa ska vara tekniskt enhetliga för landet med tanke på byten mellan kollektivtrafikslagen och möjliggöra länsvisa gränsöverskridande resor. En inventering av de tekniska lösningar som finns i landet är färdig. Inventeringen visar att en mängd olika tekniska lösningar har valts. De system för betalning och biljetter, beställningscentrals- och fordonssystem som taxiföretagen använder sig av är en komplicerad kedja som måste fungera bra ihop. Detta för att möjliggöra att en resenär exempelvis reser färdtjänst skall kunna använda sig av samma betalningsmöjlighet som den som reser i den allmänna kollektivtrafiken. Betalningstransaktioner måste kunna skickas mellan flera olika samverkande tekniska system. En omständighet att ta hänsyn till är att flertalet taxifordon som utför de anropsstyrda transporterna är utrustade med taxametrar enligt särskild förordning. Förordningen styr hur ekonomiska transaktioner kan och får ske i taxifordon. Till dessa fordon måste kopplas s.k. kontaktlösa kort som Hallandstrafiken har infört i den allmänna kollektivtrafiken liksom många andra trafikhuvudmän i landet. Arbetsgruppen som arbetat med frågan sedan år 2008 har tidigare haft målsättningen att genomföra ett första pilottest år 2010 i ett sammankopplat betalsystem via olika beställarsystem och taxisystem hos antingen Skånetrafiken eller Västtrafik. De tekniska förutsättningarna är inte klara år 2012, det vill säga möjlighet att läsa av ett Serviceresekort på ett sådant sätt att man kan hantera betalningen via detta och slippa kontanter i fordonet. Även om de tekniska problemen blir lösta

3 3(6) återstår en lång införandeperiod eftersom de tekniska system som är upphandlade i de olika länen inte innehåller denna möjlighet fullt ut. Detta gäller oaktat om det är system hos trafikhuvudmännen eller de system som finns upphandlade ute hos våra taxientreprenörer. Målet att nå en kontantlös färdtjänst kan således inte ses enbart med en lösning för färdtjänst och eventuellt sjukresor i Hallands län. Men man måste samtidigt se på frågan ur ett nationellt perspektiv. Nuvarande avtalsperiod för den särskilda kollektivtrafiken sträcker sig till och med 30 juni Tekniska aspekter I flera entreprenörsupphandlingar som gjorts har det inte ställts några krav på att man skall ha betalkortsterminaler i fordonen då transaktionskostnaden ansetts för hög för de belopp som betalas som egenavgift i fordonet. Ett alternativ till betalkort är att fakturera kunden i efterhand. Att bygga upp en administration för att skapa faktureringsrutiner för småbelopp i den anropsstyrda trafiken vore sannolikt att betrakta som nödlösning. Det krävs antagligen mer resurser för driften av systemet än vad egenavgifterna uppgår till. Täckningsgraden (vad resenären betalar i förhållande till vad resan kostar) i färdtjänsten är redan låg var den 12% i Halland. En variant är att man förskottsbetalar sina resor, men även detta kräver tillskott av administrativa resurser. Färdtjänst och sjukresor - betalning Den enskilde resenären skall alltid betala sin egenavgift direkt i fordonet och för närvarande betalas denna vid resans start. Egenavgiften inom färdtjänst är beroende av ålder, antal zoner och tid på dygnet när resan utförs. Egenavgift för sjukresa är för de flesta 80 kronor oavsett resans längd. Färdtjänstkunder som åker arbetsresor, studieresor, resor till/från daglig verksamhet kan köpa periodkort motsvarande de som finns i den ordinarie kollektivtrafiken och under kortets giltighetstid erlägger kunden inte någon egenavgift till föraren. Den tekniska utrustning som finns i respektive fordon och som behövs för betalning står entreprenören för och kraven är fastställda i förfrågningsunderlaget.

4 4(6) EMV-terminal Det är enligt kortföretagens regelverk inte längre tillåtet att använda en ej godkänd EMV-terminal efter den 1 januari EMV är ett samarbete mellan Europay, MasterCard och Visa, och målet är att öka säkerheten genom att följa en gemensam standard för kommunikation mellan betalterminaler och betalkort, baserat på datachipteknik. Genom att installera en EMV-terminal ökas säkerheten för både konsumenter och kunder. EMV är en global standard för kredit- och betalkort, baserad på datachipteknik som har utvecklats av Europay, MasterCard och Visa (EMV). Införande av kontantlös betalning exempel Kreditkort I den övervägande delen av de fordon som Hallandstrafiken upphandlat för färdtjänst kan resenären betala med betal- eller kreditkort. Det borde innebära att den övervägande delen resenärer kan klara sig utan kontanter. Fördel: tjänsten är upphandlad och ryms inom avtalet och medför ingen extra kostnad för vare sig resenär eller regionförbund. SMS-biljett Införande av SMS-biljett av den typ som sker inom ramen för den vanliga kollektivtrafiken är inte möjlig eftersom det är olika teknik bakom systemen. SMS-biljett är en gemensamt framtagen lösning mellan olika trafikhuvudmän. Betalningen avser en resa mellan två hållplatser och har inget unikt id. Fördel: Möjlighet för den som har mobiltelefon men inte har kontanter eller betalkort att betala för resan. Nackdel: Ett införande av denna typ av betalning medför en okänd kostnad för utveckling, implementering mm. Resenären påförs en extra kostnad i form av avgift för SMS till operatören och kostnaden variera mellan operatörer och avtalsform. Region Halland/Hallandstrafiken kan dessutom få betala en ersättning till operatören för tjänsten som kan vara fast eller rörlig alternativt en kombination av dessa. Det medför en högre kostnadstäckning med offentliga medel. Kortterminal typ buss En lösning som innebär att man har en handburen enhet i fordonet som tankar av resekortet på samma sätt som i bussen. Vi får samma problem som med SMSbiljett dvs. koppling till unikt id.

5 5(6) Fördel: resenären kan använda samma kort för att betala resan såväl i kollektivtrafiken som i färdtjänsten/sjukresor Nackdel: Samtliga fordon behöver utrustas med en handburen enhet där Serviceresor får stå för investeringskostnad och servicekostnader. Kostnaden per fordon är ca kronor med tillkommande servicekostnad under avtalsperioden. En merkostnad uppstår dessutom för tömning av innehåll etc. Faktura direkt till resenär Faktura till resenären en gång per månad dvs. ett totalt kontantfritt resande för alla. Fördel: Resenär och chaufför behöver inte hantera några pengar i fordonet. Resenären får en förteckning över samtliga resor som åkts under fakturaperioden samt vad egenavgiften varit för var och en av dessa resor. Nackdel: Administrationen av och omkostnader kring fakturahanteringen blir omfattande för regionförbundet. Det skulle innebära en ökning från ca fakturor till fakturor per år. Under den kommande avtalsperioden har vi ställt krav på betalkortsterminaler i fordonen vilket har/kommer att medföra en kostnad för entreprenörerna. Kostnaden är dels i form av investering i teknik samt dels driftsavtal under avtalsperioden. Rekommendation Regionkontoret i samråd med Hallandstrafiken bedömer att den övervägande delen resenärer som behöver be om hjälp med betalningen har ett betal- eller kreditkort som han eller hon kan använda. På längre sikt förordas att man i första hand arbetar vidare på den långsiktiga lösningen inom ramen för MERIT som redovisas ovan. Denna lösning bedöms bli bäst både ur kundens perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta mot bakgrund av att målet bör vara att man som färdtjänst/sjukresenär har samma möjligheter som den resenär som reser i den allmänna kollektivtrafiken har. Hallandstrafiken arbetar emellertid på att inom ramen för nuvarande teknik kunna använda resekortet/reskassa som betalning. Ett annat alternativ, också inom ramen för dagens teknik, är att göra det möjligt för varje kund att skapa ett konto som kunden själv kan ladda med pengar och varifrån egenavgiften dras vid resa.

6 6(6) Sammanfattning Det finns möjlighet att betala med kort i de flesta fordon som används för färdtjänst. Någon gång kan det hända att fordonet saknar betalkortsterminal men det tillhör undantagen. Att införa handdatorer för hantering av resekort kostar cirka kronor per fordon, därtill kommer drift och underhållskostnader. Innan en nationell lösning för betalning av färdtjänstresor har etablerats arbetar Hallandstrafiken med flera alternativ inom ramen för dagens teknik. Regionstyrelsen Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken

Integration mellan system för den anropsstyrda och linjelagda kollektivtrafiken TEKNIKPLATTFORM FÖR DEN SAMLADE KOLLEKTIVTRAFIKEN FAS 2 2014-01-29 SID 1 (39) SIS-Teknik projektet fas 2 Rapport Teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken Integration mellan system för den anropsstyrda

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter

Regeringsuppdrag till FI: bankernas serviceavgifter 2006-04-28 Finansdepartementet FI Dnr 06-202-000 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Lågtrafiktaxa lyfter kollektivtrafiken

Lågtrafiktaxa lyfter kollektivtrafiken Lågtrafiktaxa lyfter kollektivtrafiken Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet och adj. Professor i nationalekonomi vid KTH Lars Wiigh M.Sc. och Affärsområdeschef på IBM för Offentlig Sektor, Life Science-

Läs mer

Kollektivtrafik i Avesta kommun

Kollektivtrafik i Avesta kommun Rapport 2009:3 Kollektivtrafik i Avesta kommun Analys av samhällsbetalda transporter och förutsättningar för anropsstyrda trafiklösningar i Avesta kommun Oskar Jonsson E-post: info@tfk.se ISBN-10: 91-85665-25-8

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland

norrstyrelsen Trafik i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 8 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för trafik Trafik i Region Norrland Trafik i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04

MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 MARKNADSANALYS SAMÅKNINGSSYSTEM Version 2013-06-04 Dokument skapat av: Karoline Alvånger, Energikontor Sydost Frågor kring kommunikationer är ständigt aktuella och berör många, både i storstäder och i

Läs mer