Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg"

Transkript

1 Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg

2 Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten som används för att driva dessa kylanläggningar är en stor del av den totala förbrukningen i vissa länder. Med stigande elpriser och en elproduktion som genererar stora mängder koldioxid finns det både ekonomiska och klimatmässa skäl till att fundera över alternativ för kylning. Detta arbete handlar tekniken bakom fjärrkyla. Olika sätt att skapa kyla samt hur kylan transporteras. Det ges även en beskrivning av vad som krävs för att konvertera ett traditionellt kylsystem till fjärrkyla. Arbetet omfattar också en kort analys av vilka tekniker som kan vara lämpliga att använda i USA. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Vad är fjärrkyla?...4 Fjärrkyla ur snö...5 Värmepumpar...6 Frikyla...7 Absorptionskyl...8 Fjärrkylans potential i USA...9 Snökyla...9 Värmepumpar Absorptionskylar Fördelar och nackdelar gentemot andra kylsystem Kunder Kommuner Samhället Projektet på Hawaii Behovet av kyla Distribution av fjärrkyla Konvertering till fjärrkyla Frågor till tentamen Refferenser Figurer

4 Vad är fjärrkyla? Fjärrkyla bygger på att kallt vatten produceras i en centralt belägen anläggning. Detta kalla vatten pumpas ut i ett rörnät för att leverera kyla till anslutna kunder. Vattnet pumpas sedan tillbaka till kylanläggningen där det kyls på nytt. Principen är densamma som fjärrvärme fast syftet är att leverera kyla istället för värme. Det finns många olika tekniker för att tillverka fjärrkyla. Den stora fördelen med fjärrkyla är att det är mindre energikrävande jämfört med loka kylsystem. Behovet av kyla växer ständigt och är ofta något vi tar förgivet. De viktigaste områdena är bland annat förvaring av livsmedel, industriella processer och kylning för att skapa bra inomhusklimat. De tekniker som idag används för framställning av kyla är ofta väldigt elintensiva. Med dagens elproduktion som i många fall genererar stora utsläpp av växthusgaser är det nödvändigt att undersöka möjliga alternativ för att generera kyla. Figur 1 Principskiss över fjärrkyla De olika tekniker för skapandet av fjärrkyla som tas upp i detta arbete är: Frikyla innebär att man utnyttjar kyla från hav, sjöar och andra vattendrag. Absorbtionskyla vilket utnyttjar den värmeenergi som uppstår i samband med produktion av fjärrvärme. Värmepumpar kan framställa kyla och värme på samma gång. Fjärrkyla ur snö utnyttjar kylan i snö. 4

5 Fjärrkyla ur snö Ett möjligt alternativ att skapa fjärrkyla är att utvinna kyla ur snö. I områden som under vinterhalvåret har mycket nederbörd i form av snö kan man förvara snön och utvinna kylan under sommarhalvåret. Denna teknik är relativt oanvänd idag men är på väg att etableras främst på grund av att snön är gratis och finns i stora mängder. En annan fördel med tekniken är att den kan anses som miljövänlig då den inte använder miljöfarliga ämnen som köldmedium och är helt förnyelsebar. Behovet av kyla är stort och dagens konventionella teknik för framställning av kyla kräver stora mängder elektricitet. Användning av snökyla är ett sätt att minska elberoendet och därmed också användningen av fossila bränslen. En anläggning med snökyla består av ett förvaringsutrymme för snön, filter, pumpar och värmeväxlare. Det är viktigt att förvaringsutrymmet är isolerat för att minska värmetillförsel från dess omgivning. Detta kan åstadkommas genom ett isolerande lager av exempelvis träflis som läggs ovanpå snön. En fördel med att använda träflis som isoleringsmaterial är träflisens förmåga att absorbera miljöfarliga ämnen som kan finnas i snön. För att förhindra smältvatten att rinna ner i marken bör snölagret ligga på en vattentät grund. Ett alternativ kan vara att placera förvaringsutrymmet under marknivå för att minimera förluster i form av värmeinstrålning från solen. Placeringen av snölagret, oavsett om det är ovan eller under marknivå, bör vara nära stadens centrum för att minimera transporterna av snön. Innan smältvattnet passerar värmeväxlaren måste det filtreras för att avskilja eventuella smutspartiklar och föroreningar. Efter filtreringen pumpas smältvattnet vidare till värmeväxlaren. Här kyler smältvattnet fjärrkylanätet och förs sedan vidare till snölagret med en förhöjd temperatur och skapar på detta vis nytt smältvatten. Värmeväxlaren måste tillverkas i ett material som tål de föroreningar som filtreringen inte tar upp. [1] Figur 2 Principskiss över snökyla 5

6 Värmepumpar Enligt termodynamikens lagar krävs det arbete för att överföra energi från ett kallt medium till ett varmt. En värmepump består i sin enklaste utformning av fyra komponenter, kompressor, kondensor, strypventil och en förångare. Dessa komponenter arbetar med ett medium, ofta freoner, propan eller ammoniak, i ett slutet system för att överföra energi från ett system till ett annat. Dessa medium har en kokpunkt runt -30 grader Celsius vid atmosfäriskt tryck för att få en cykel som avger temperaturer som är användbara i dagliga situationer (dusch, varmvatten osv.). In i kompressorn kommer mediet i gasform vid låg temperatur och lågt tryck för att efter kompressorn ha en hög temperatur och ett högt tryck. I kondensorn avger mediet mycket av sin värme samtidigt som trycket består. Då temperaturen sänks så mycket att mediets temperatur går under kokpunkten vid det givna trycket övergår mediet till vätskefas. Efter kondensorn sänks trycket genom en strypventil och mediet har nu ett lågt tryck och en låg temperatur. I förångaren tillsätts energi så att mediet vid det låga trycket förångas och cykeln sluts. Energin som tillsätts i förångaren för att förånga mediet får en väldigt låg temperatur ut och det är denna låga temperatur som sedan kan användas för att ta upp energi från en varm kontorslokal, serverhall eller annan process som behöver kylas. Figur 3 Värmepump illustration Fördelen med en värmepump är att den kan placeras var som helst så länge det finns elenergi som kan driva kompressorn. Detta gör det till en väldigt flexibel maskin som kan användas på de flesta håll i världen. Det är dock fördelaktigt om den används i en region som har efterfrågan på både värme och kyla. Det är hela tiden viktigt att värmen i kondensorn kyls bort samt att det tillsätts 6

7 tillräckligt mycket energi i förångaren för att förånga mediet. Annars måste maskinen gå på dellast och får på så sätt sämre verkningsgrad. Så länge dessa pumpar går på fullast har de ett högt värde på COP (Coefficient Of Performance), upp emot 5, vilket betyder att för varje kwh el som sätts in i processen fås 5 kwh värme. En hög COP innebär också att en värmepump är ett bra alternativ till andra kommersiellt tillgängliga kylanläggningar, ett högt elpris är det som kan göra andra alternativ intressanta. Med en reverseringsventil kan man få kondensorn att agera som förångare och vice versa, detta betyder att i området med kalla vintrar och varma somrar kan man få både komfortkyla och komfortvärme från en och samma maskin (annars hade det behövts två olika). [2] Frikyla Det är möjligt att leverera kyla genom att använda djupa sjöar eller hav som kylare. Detta är möjligt för att vatten har sin högsta densitet vid 3.98 grader Celsius. Blir vattnet kallare så minskar densiteten och lika så om temperaturer ökar. Detta leder till att temperaturen på havsbotten eller sjöbotten alltid är 3.98 grader Celsius. Genom att använda botten som en kylare är det alltså direkt möjligt att flytta energi från en varm lokal till det kalla havet. Man får samma effekt som en värmepump utan att behöva tillsätta energi i form av elektricitet. Nedan visas ett exempel från Cornell University i USA. Det är synligt att man valt att ha två separata system och sedan överföra värmen via en värmeväxlare. Detta är det vanligaste sättet att använda dessa system då man slipper eventuella problem med smuts som smiter förbi filtrena och fastnar inne skolans system. Att installera ett system baserat på denna teknik är dyrt men driftskostnaderna är väldigt låga. Figur 4 Cornell University djupsjökylning Detta system kan även användas i samband med upptagning av dricksvatten antingen från djupa sjöar alternativt borrhål. Vattnet som pumpas upp är ofta för kallt för att vara bekvämt att dricka och då kan man höja temperaturen på dricksvattnet genom att överföra värme från bostäder, och på så vis skapa komfortkyla. [3] 7

8 Absorptionskyl En absorptionskyl är ett kylaggregat som fungerar helt utan mekanisk eller elektrisk energi. Genom att tillföra värme i en speciell del av processen kan man flytta energi från ett varmt utrymme till ett varmare. Första idén att bygga en absorptionskylare kom från fransmannen Ferdinand Carré år Idén utvecklades vidare år 1922 av två studenter vid Stockholms universitet för att efter detta även förbättras av Einstein och hans student Leó Szilárd år En absorptionskylare har många fördelar gentemot en kompressordriven kylare. Då den saknar rörliga delar kan den monteras på platser som kräver låg ljudnivå eller lite vibrationer. Sättet kylaren drivs på gör även att den kan monteras på platser som har tillgång till spillvärme (exempelvis avgaser från en bil alternativt spillvärme från en industriprocess). Avsaknaden av en kompressor gör att den elektriska kostnaden är väldigt liten. Sättet maskinen arbetar och de medier den arbetar med gör att läckage inte är lika skadliga som ett köldmediumläckage från en konventionell kompressordriven värmepump. COP för en absorptionskylare ligger i området beroende på typ och vilken lösning som används i processen. Detta betyder att kyleffekten är ungefär proportionell mot värmeeffekten in i processen. Idag är det två olika typer av absorptionskylare som dominerar på marknaden. Det är litium bromid vatten eller ammoniak vattenlösningar som används mest. Vilken typ av kylare man väljer beror på vilken temperatur man önskar på den kalla sidan. Litium bromid vattenlösningar klarar att leverera en vätska kyld ner till ca 4 grader Celsius. En kylare baserad på ammoniak vattenlösningar kan leverera ett kylt medium under 0 grader Celsius. Vilken temperatur kylaren klarar av att leverera är starkt beroende på vilken värme som är tillgänglig för att driva processen. [4] Figur 5 - Absorptionskyla principskiss 8

9 Fjärrkylans potential i USA Snökyla Fjärrkyla från snö är givetvis inte en teknik som passar överallt. Tillgång till snö är en självklar förutsättning. En annan viktig parameter för hur pass konkurrenskraftigt tekniken kan bli är elpriset. Områden med tillgång till snö och högt elpris är de mest lämpliga områdena för att konkurrera med konventionell elkyla. Figur 6 nedan visar medeltemperatur i USA för januari månad. De man kan se är att framförallt de norra delarna har en låg medeltemperatur och därav en större nederbörd av snö. Figur 6 Temperaturkarta över USA 9

10 Figur 7 Elpriskarta över USA visar elpriser i olika delstater i USA. Det är framförallt de nordöstra delarna av USA som har höga elpriser. Figur 7 Elpriskarta över USA Med utgångspunkt från Figur 6 och Figur 7 kan man dra slutsatsen att fjärrkyla från snö är mest lämpligt i de nordöstra delarna av landet. Där finns både låga medeltemperaturer och höga elpriser vilket är två viktiga kriterier för införande av fjärrkyla från snö. Det finns med största säkerhet en mängd andra faktorer att ta hänsyn till men det faller utanför ramarna för detta arbete. 10

11 Värmepumpar Värmepumpar är väldigt flexibla och kan placeras i princip var som helst. Det som begränsar är kundernas behov utav värme och kyla och detta är dels beroende på den geografiska placeringen samt hur vida det finns industriella processer som kräver kyla eller värme. Hushåll använder som regel värme på vintern och kyla på sommaren (i områden med kraftiga temperaturvariationer mellan sommar och vinter) medan industrier kan ha behov av kyla eller värme året runt. För att driva en kompressordriven värmepump behöver man kunna kyla bort värme från kondensorn (fjärrvärme) samt förånga mediet i förångaren (fjärrkyla). Är behovet av kyla lågt kan man behöva tillföra värme till förångaren från omgivningen istället och intäkter från potentiellt såld fjärrkyla försvinner. Det samma gäller i varma områden där behovet av värme är lågt och istället behovet av kyla högt, då får man istället kyla bort potentiell fjärrvärme till omgivningen. Optimalt placeras värmepumpar där behovet av både kyla och värme är högt samtidigt och året runt. Generellt är detta i kalla områden med hög industrialisering där hushållskunder är i behov av mycket värme för uppvärmning och industrier är i behov av kyla till sina processer. I USA gäller detta i de norra områdena av landet, i huvudsak nordöstra och nordvästra delarna, se figur 8 och 6. Det går givetvis att placera värmepumpar där det enbart finns behov av värme eller kyla men värmepumpens verkningsgrad minskar vilket leder till högre förluster. Figur 8 Populationskoncentration i USA 11

12 Absorptionskylar Absorptionskylars användningsområde beror på var det finns tillgänglig spillvärme. De är väldigt populära i fordonsvärlden där de kan användas i kombination med varma avgaser för att driva kylar. Speciellt i USA är det väldigt populärt att ha absorptionskylar i husbilar. Där används avgaserna när husbilen körs för att driva kylen medan den vid stillastående förlitar sig på en propanlåga.[4] Det har varit tal om att kombinera absorptionskylar tillsammans med kraftverk och andra industriella processer där det finns tillgång till spillvärme. Exempelvis skulle en absorptionskyl kunna placeras efter en turbinavtappning, i kombination med fjärrvärmeproduktion eller en kondensor. Denna idé kallas CCHP (Combined Cooling Heat and Power) där man producerar både elektricitet, värme samt kyla. Det finns idag inga kommersiella verk i drift i USA som använder sig av denna teknik. Det har utförts test där man provat absorptionskylar på redan existerande processer men det har visat sig olönsamt om det inte finns tillräckligt med spillvärme eller om applikationen i sig inte kräver användning av en absorptionskyl av andra tekniska anledningar (buller, ljud mm). I dagsläget används alltså inte absorptionskylar i någon större utsträckning för att producera fjärrkyla i USA. Fördelar och nackdelar gentemot andra kylsystem. Kunder Som byggnadsägare eller markägare kan en uppkoppling mot fjärrkyla innebära frigjort kapital då det inte längre finns något behov av att investera i egna kylmaskiner. Detta gör att det inte längre finns behov av underhåll, drift och utbyte av gamla maskiner. Att koppla upp sig eliminerar också risken för att få vibrationer eller oljud som eventuellt skulle uppstå vid egen produktion. Säkerheten av leveranser i fjärrkyla är idag väldigt hög och det finns alltid reservmaskiner och lager som kan ta över vid eventuella avbrott i huvudproduktionen. Producenter av fjärrkyla har ofta tillgång till billig spillvärme (exempelvis avloppsvatten) för att förånga köldmediet. Vid konstruktion av nya byggnader kan det vid tillgång till fjärrkyla designas bort utrymme avsatt för individuell produktion av kyla. Detta utrymme kan istället användas för att generera vinst i kommersiella byggnader. Det är som regel i områden med hög energitäthet som det lönar sig att bygga ut fjärrkyla. Vid för låg energitäthet så blir det för stora kostnader att gräva ner rör. Att pumpa vatten långa sträckor resulterar även i stora tryckförluster vilket måste kompenseras med fler pumpar vilket kostar pengar. [4] 12

13 Kommuner Kommuner med fjärrkyla ger företag med behov av process eller komfortkyla anledning att placera sin verksamhet i området. [4] Samhället Produktion av kyla genom ett centraliserat system gynnar samhället som helhet. Detta för att produktionen är väldigt kontrollerad. Om produktionen exempelvis görs med värmepumpar så är det stränga regler och krav på protokoll över läckage av ozonskadande gaser, vilket bidrar till en förbättrad luftkvalitet. Ett centralt kylsystem minskar även den totala energianvändningen på grund av maskinernas höga verkningsgrad samt att man kan använda spillvärme från andra processer (exempelvis kan en absorptionskyl användas i kombination med ett kraftvärmeverk). [4] Projektet på Hawaii Just nu pågår en stor installation av fjärrkyla på Hawaii. Hawaii har ett tropiskt klimat året runt samtidigt som invånarna ställer allt högre krav på komfortkyla. Detta har gjort att elförbrukningen för komfortkyla hos företag och andra offentliga byggnader har blivit extremt stor. I dagsläget kommer 90 % av den producerade energin som används på Hawaii från importerad olja. Av den producerade energin används mellan 35 och 45 % till komfortkyla. Projektet som drivs av Honolulu Seawater Air Conditioning har en budget som uppgår till 1,25 miljarder kronor. I detta projekt är det svenska företaget Capital Cooling inblandat som en av investerarna och står också för ledning och support. Projektet går ut på att använda havsvatten på 500 meters djup. Temperaturen på vatten är mellan 6 och 7 grader. Det kalla havsvattnet leds vidare till en växelstation där kylan växlas mot kylvattnet för husen. Det uppvärmda havsvattnet kommer därefter ledas tillbaka till havet och pumpas ut på ett djup som har samma temperatur som det vattnet som finns i ledningen. På detta sätt hävdar man att man inte kommer rubba miljön i havet. Det kommer att byggas 2 km fjärrkyla-ledningar och anläggningen kommer att ha en total effekt på 100MW. Anläggningen beräknas minska den totala elanvändningen för komfortkyla med 75 %. Anslutna kunder kommer bland annat vara finansföretag, sjukhus, advokatkontor och offentliga byggnader. [5] 13

14 Behovet av kyla Att ha en behaglig inomhustemperatur är en viktig del i skapandet av ett bra inomhusklimat. Av denna anledning är det lika viktigt att ha ett bra fungerande kylsystem som att ha ett bra värmesystem. I dagsläget används cirka 10 % av världens elproduktion för att skapa process- och komfortkyla. I USA och Japan har ungefär 80 % av alla kommersiella byggnader komfortkyla. I Europa är siffran något lägre, runt 40 %, men växer snabbt. Nästan 90 % av dagens bilar är utrustade med luftkonditionering jämfört med 10 % Detta visar på det snabbt växande behovet av kyla. På kontor och i vissa industriella byggnader är den interna värmegenereringen påtaglig. Denna värmegenerering kan till exempel komma från människor, datorer och annan teknisk utrustning. Allteftersom byggnader isoleras bättre blir denna interna värmegenerering ett större problem under den varma delen av året. Kylsystemets storlek bestäms av hur mycket värmeöverskott som måste kylas ner. Ju mer överskott på värme desto större kapacitet måste kylsystemet ha. [6] Distribution av fjärrkyla Effekten som överförs i ett fjärrkylasystem bestämmas av vattnets massflöde och temperaturdifferensen ) före och efter levererad kyla. En stor temperaturdifferens innebär att man kan använda rör med liten diameter vilket minskar kostnaden för systemet. En stor temperatur differens gör även att pumpeffekten minskar vilket ökar systemets verkningsgrad. Typiska värden på temperaturdifferensen i ett fjärrkylasystem brukar ligga mellan 11 medans hastigheten på vattnes ligger mellan 2,5 3. Rören i fjärrkylanät är oftast tillverkade i stål eller polyetylen. Båda materialen hanterar normala tryck och hastigheter bra. Rören har oftast ingen isolering eftersom temperaturen under marken är betydligt lägre jämfört med lufttemperaturen. I geografiska områden med väldigt varmt klimat kan det vara värt att undersöka om isolering är nödvändig. Problem som kan uppstå i samband med uppstart av ett nytt fjärrkylasystem är att antalet kunder är lägre än vad systemet är designat för. Detta resulterar i en lägre hastighet på vattnet vilket kan medföra större förluster till omgivningen. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att isolera vissa delar av rörsystemet. [4] 14

15 Konvertering till fjärrkyla För att införa fjärrkyla i en byggnad som redan har ett kylsystem är det viktigt att ta reda på vilket typ av kylsystem som redan används. Vissa byggnader lämpar sig bättre än andra för införandet av fjärrkyla. Generellt sätt kan man säga att det finns två olika typer av kylsystem som används i stora byggnader. Det ena är byggnader som använder internt kallvatten för kyla. Det andra är byggnader som använder el för att skapa kyla. Införande av fjärrkyla i en byggnad som redan använder sig av kallvatten för komfortkyla är relativt enkelt medans införande av fjärrkyla i byggnader som använder el är betydligt mer komplicerat och kostsamt. [4] När en byggnad skall konverteras från sitt nuvarande kylsystem till fjärrkyla är det en mängd olika punkter som bör studeras. Nedan följer en beskrivning av några av de viktigaste punkterna. Byggnadens maximala kyluttag Fjärrkylasystemet måste designas efter den maxeffekt som samtliga byggnader kräver under de varmaste sommardagarna. Om systemet inte kan leverera tillräcklig effekt kommer byggnaderna inte kylans ned tillräckligt mycket. Om systemet överdimensioneras blir projektet onödigt dyrt. Maxeffekten behövs även för att dimensionera värmeväxlare och andra viktiga komponenter. Kompabilitet hos existerande komponenter För att avgöra vilka komponenter som behöver bytas eller går att ha kvar görs en bedömning av varje enskild komponent för att inte ersätta i onödan. Konverteringskoncept och kostnad Konverteringen skalla vara så kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som kraven för prestandan måste tillgodoses. En kostnadsjämförelse mellan det befintliga kylsystemet och införandet av fjärrkyla bör presenteras. Test och driftsättning Tester och optimeringar av utrustningen bör genomföras för att uppnå bästa effektivitet. Organisationen som genomför testerna bör vara oberoende av installatören för att få en så objektiv bedömning som möjligt. 15

16 Frågor till tentamen 1. Nämn en fördel med fjärrkyla jämfört med konventionell eldriven luftkonditionering. 2. I arbetet beskrivs 4 olika tekniker för framställning av kyla. Beskriv kortfattat 3 av dessa tekniker/metoder Refferenser [1 ] [2 ] [3] [4]IEA District heating and cooling- book.pdf [5]Honolulu Sewater Airconditioning- [6] Capital cooling- Figurer Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 16

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Kyla är dyrt, snö är gratis

Kyla är dyrt, snö är gratis Umeå Universitet Snökyla Kyla är dyrt, snö är gratis Ver 1, 22/1-10 Av Robert Granström Truls Langendahl Björn Olsson Inledning Under vintern har vi ett stort kylöverskott. Under sommaren har vi ett kylbehov.

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av

frikyletekniker Vad är frikyla? baltic presentation av presentation av frikyletekniker Vad är frikyla? Det finns många olika sorters frikyla, men en sak har de gemensamt miljöpåverkan och energianvändning är liten jämfört med traditionella kompressorkylanläggningar.

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval

Fjärrkyla från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval Fjärrkyla är behagligt för människor, maskiner När välisolerade fastigheter fylls av människor, värmealstrande datorer och annan

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA

Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA Fjärrkyla bättre inomhusklimat i din fastighet FJÄRR KYLA FJÄRRKYLA BÄTTRE INOMHUSKLIMAT I DIN FASTIGHET Bättre inomhusklimat i din fastighet Fjärrkyla fungerar ungefär som fjärrvärme fast tvärtom. Kallt

Läs mer

Teori. Exempel. =30 / 4200 (10 2) = 1 10 = 650 92.8

Teori. Exempel. =30 / 4200 (10 2) = 1 10 = 650 92.8 SNÖKYLA Inledning Vi har valt att kolla närmare på möjligheterna att använda snölager som en metod att värmeväxla till komfortkyla under sommarhalvåret. Eftersom snö är billigt och finns i stora mängder

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Kalla fakta om fjärrkyla

Kalla fakta om fjärrkyla Kalla fakta om fjärrkyla Fjärrkyla lika genialt som det låter. Fjärrkyla är enkelt och rent. Med fjärrkyla blir ditt inomhusklimat svalt och effektivt, utan det obehag som bullrande, utrymmeskrävande och

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

innehållsförteckning:

innehållsförteckning: innehållsförteckning: sida2: kort historik. sida3 ups,3 & 4 : hur man utvinner energi från energikällan, värmepump. sida 8: vilka energiomvandlingar sker. sida 9:för och nackdelar. sida 10: Användning

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

Energiledargruppen. Presentation Fjärrkyla,

Energiledargruppen. Presentation Fjärrkyla, Energiledargruppen Presentation Fjärrkyla, 2008-06-17 1 Varför kyla? Sitter fler personer per ytenhet (effektivare kontor) Var sin dator Mer elektronisk utrustning i form av kopiatorer, skannrar etc. Större

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Ny prissättning för fjärrkyla. Resurssmart och påverkbar

Ny prissättning för fjärrkyla. Resurssmart och påverkbar Ny prissättning för fjärrkyla Resurssmart och påverkbar Ny prissättning från 2018 Värme och kyla i kretslopp Fjärrkyla är en klimatsmart och resurseffektiv energiform som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Läs mer

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring

Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring UMEÅ UNIVERSITET Projektarbete Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 2008-03-24 Jämförelse mellan fjärrkyla med och utan lagring Anna Persson Camilla Svensson Sammanfattning Då användningen

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö

Det lönar sig alltid. Luften är fri. Ekonomi. Miljö Ekonomi Värme Enkelhet Miljö Trygghet Det lönar sig alltid Nyhet Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme

Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme Innehållsförteckning: Uppslag 1: Fjärrvärme historia Uppslag 2: Fjärrvärme utvinning Uppslag 3: Fjärrvärme omvandlingar Uppslag 4: Fjärrvärme miljövänlighet Uppslag 5: Fjärrvärme användning Uppslag 6 Fjärrvärme

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 3 Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Värmekraftverk Växthuseffekten https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics Simuleringsprogram

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

Snökylning av Norrmejerier

Snökylning av Norrmejerier Umeå universitet 2009-03-19 Snökylning av Norrmejerier Projektarbete inom kursen Energilagringsteknik, 7,5 hp. Daniel Johannesson dajo0018@student.umu.se Johan Bäckström joba0008@student.umu.se Handledare:

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning. Termodynamik FL6 TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION Värme överförd till en tråd genererar ingen elektricitet. En kopp varmt kaffe blir inte varmare i ett kallt rum. Dessa processer kan inte ske,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP 769604-3863 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 KALLELSETILLFÖRENINGSSTÄMMA MedlemmarnaiBRFHjälmaren Sköntorpkallashärmedtillordinarieföreningsstämma.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Vätskors volymökning

Vätskors volymökning Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer