» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping Magnus Moberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg"

Transkript

1 » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping Magnus Moberg

2 FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två år tillbaka då de under sin studietid uppfunnit en teknisk lösning som ska revolutionera förbrukningen av el hos större industrier. I början anställde de en assistent som skulle sköta administration och ekonomi då de känner att de inte kan så mycket om det. De har varit runt på stora branschmässor där potentiella kunder lovordat deras lösning. När det har gått ytterligare ett år är det trots detta är det ingen som har köpt deras lösning. Startkapitalet börjar sina och assistenten gnäller över att inte ha något att göra. Ge exempel på fyra saker Måns och Bill bör göra för att få fart på affärerna» Annat material Frågor?

3 » Mervärdesskatt (Moms) Mervärdesskatt Moms är ej kostnad eftersom företag har rätt att göra avdrag. Normalskattesatsen för moms är 25%. För vissa särskilt angivna varor och tjänster är skattesatsen 12% (ex. livsmedel & logi) eller 6% (ex. böcker, träning & transport). Företaget betalar in skillnaden mellan den moms de tar ut på sin försäljning (utgående moms) och den moms de betalar på sina inköp (ingående moms)

4 Redovisningens intressenter Leverantörer Kunder Långivare Internredovisning Stat och kommun Företaget Företagsledning Ägare Konkurrenter Anställda

5 Extern och internredovisning» Externredovisning Obligatorisk - företaget i förhållande till omvärlden RR, BR, noter, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys Syftar till beskattning, kreditbedömning, kapitalsatsning, arbetsplatsbedömning, räkenskapsanalys» Internredovisning Frivillig - företagets interna förhållanden Utformas enbart med hänsyn till interna behov Syftar till ekonomistyrning: planering, uppföljning, analys

6 Redovisningen och bokföring» Lagar för externredovisning Civillagstiftning (skydda finansiärer). Ex. BFL, ÅRL, ABL etc. Skattelagstiftning (skydda samhället). Ex. Inkomst-, mervärdesskatte-, skattebetalningslagen» Vem är skyldig att för bok? Fysiska personer (& dödsbon) som bedriver näringsverksamhet Alla juridiska personer (utom ideella föreningar, stiftelser etc. som har begränsade tillgångar (10 basbelopp))

7 Externredovisning» Affärshändelse & verifikation Affärshändelse är ekonomiska händelser mellan företag och dess omvärld Verifikation är bevis på affärshändelse genom fysiskt dokument. Ex. faktura, kvitto» Innebörd Löpande bokföra affärshändelser Verifikationer och bokföringsböcker ska arkiveras Alla som är bokföringsskyldiga måste avsluta bokföringen med årsbokslut (RR+BR) eller årsredovisning (offentlig).» Sortering enligt BFL Kronologiskt i datumordning (Grundboken = dagbok) Systematiskt efter typ av post (Huvudboken = kontoplan)

8 » Balansräkning (BR) BR Fotografi över finansiella situation vid en tidpunkt. T = EK + S Debetsida = kapitalanvändning, rangordnad likviditet Kreditsida = kapitalanskaffning, rangordnad återbetalningstid Tillgångar Eget kapital & skulder BR

9 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella Materiella Finansiella Omsättningstillgångar Förråd och varulager Kundfordringar Kassa, bank Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ackumulerade överavskrivningar Långfristiga skulder (>12 mån) Kortfristiga skulder (<12 mån) Leverantörsskulder Skatteskulder

10 RR» Resultaträkning (RR) en uppställning som visar ett företags resultat under en period och hur den har uppkommit. Två varianter: Kostnadsslagindelad: efter typ av kostnad eller Funktionsindelad: efter funktioner Intäkter Kostnader RR

11 Resultaträkning + Rörelsens intäkter (nettoomsättning) - Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar - Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat efter avskrivningar +/- Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/- Extraordinära intäkter/kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt +/- Bokslutsdispositioner (periodiseringsfond alt. över/under avskrivning) Resultat före skatt - Skatt Årets resultat

12 Två varianter RR Kostnadsslagsindelad Funktionsindelad Omsättning Omsättning -Förändring av varulager -Kostnad för sålda varor -Materialkostnader Bruttoresultat -Personalkostnader -Försäljningskostnader -Avskrivningar -Administrationskostnader Rörelseresultat +/-Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/- Extraordinära intäkter och kostnader +/- Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -Skatt Årets resultat

13 Samband BR och RR» Kopplingen EK och Årets resultat Eget kapital Kostnader Intäkter Tillgångar Årets resultat Årets resultat Skulder

14 Bokföring» T-konton Debet (+, vänster) och kredit (-, höger) Dubbel bokföring» Kontoplan (BAS) 6211 kontoklass D kontogrupp 6211 konto 6211 underkonton K -

15 Kontoplan och klasser» Kontoklasser 1 = Tillgångar 2 = Eget kapital, avsättningar och skulder 3 = Rörelsens intäkter 4 = Kostnader för varor, material 5 & 6 = Övriga externa poster (utgifter/kostnader) 7 = Personal, avskrivningar 8 = Finansiella poster, bokslutsdispositioner, skatt och års res 0 & 9 = internt och fria

16 UTSI - 4 sorters konton Tillgångs konton T+ T- S- EK- och Skuld-konton S+ M&I Bilar Kassa... Eget kapital Banklån Leverantörsskulder... U+ Utgifter U- I- Inkomster I+ Köpt mtrl Ränteutgifter Försäkringar... Försäljning Sålda tjänster...

17 Hur byggs redovisningen upp? T+ Tillgångskonton T S- EK & Skuldkonton S Företaget köper kontant kontorsmaterial för kr (bortse från moms) U+ Utgifter U- I- Inkomster I+ 2.Företaget tar ett banklån om kr. Pengarna sätts in på banken 3.Företaget säljer varor kontant för kr (bortse från moms)

18 Redovisningsprinciper» God redovisningssed Praxis och kvalité i genomförande Rättvisande bild» Principer Försiktighetsprincipen Fortlevnadsprincipen, jämförbarhetsprincipen, matchningsprincipen (periodisering) etc.

19 Från redovisning till bokslut» Rätt period Räkenskapsår (kalenderår eller brutet ex. 1 maj) Periodisering av utgifter & inkomster => kostnader & intäkter för året» Rätt värde Värdering av tillgångar & skulder Anläggningstillgångar (Anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde och marknadsvärde), Avskrivning och Ev. nedskrivning Omsättningstillgångar (LVP - Lägsta Värdets Princip, FIFU - först in först ut), Inkurans (värdeminskning) Osäkra fordringar skall värderas efter försiktighetsprincipen

20 Justera resultatet» Bokslutsdispositioner Laglig möjlighet att justera resultat och därmed skatt (26,3 %). Beskattning & vinst skjuts upp/tas fram till kommande år Syns i RR och påverkar obeskattade reserver i BR» Två typer: Periodiseringsfond (6 år) kopplat till redovisat resultat före skatt: Fysiska personer 30 procent och juridiska personer 25 procent Över/underavskrivning (kopplat till Maskiner och inventarier)» Olika resultat Bokföringsmässigt & skattemässigt resultat Alla kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla (ex representationsregler, verksamhetsfrämmande kostnader)

21 Årsredovisningen» Förvaltningsberättelse Viktiga förhållanden som inte finns i BR och RR, väsentliga händelser under året samt förväntad framtida utveckling. FoU, utlandsverksamhet samt riskstyrning, Vinstdisposition» Finansiell information Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys/kassflödesanalys (större bolag) Visar hur kapitalet anskaffats och hur det använts» Noter» Revisionsberättelse

22 Kassaflödesanalys +/- Resultat efter finansnetto +/- Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet +/- Betald skatt +/- Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten +/- Förvärv av anläggningstillgångar +/- Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten +/- Upptagna lån +/- Amortering av skulder +/- Utbetald utdelning +/- Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoeffekt på årets kassaflöde

23 Vad är ekonomistyrning?» Definition styrning handlar om att ställa upp mål och styra mot målen, dvs. se till att målen uppnås Formulera, styra, följa upp, åtgärda» Budget En plan uttryckt i siffror där redovisningen ofta ger underlag Uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation om ekonomiska konsekvenser för en kommande period» Olika varianter Delbudgetar och totalbudgetar ex. Resultat- och likviditetsbudget Olika filosofier/metoder ex. uppbyggnads-, nedbrytning-, procentmetoden Fast eller rörlig

24 » Resultatbudget Olika budgetar sammanfattningen av företagets lönsamhetskalkyler» Likviditetsbudget En likviditetsbudget är sammanfattningen av det beräknade kapitalbehovet och val av finansieringssätt I en likviditetsbudget noteras in- och utbetalningarna utifrån betalningstillfället

25 Exempel likviditetsbudget» Kapitalbindning - Kostar $ därför minimera ex. JIT När behövs pengarna - planera likviditeten Likvida medel vid periodens början (IB) Inbetalningar Nettoomsättning Nyupplåning Summa inbetalningar Utbetalningar Varuinköp Diverse kostnader Personalkostnader Räntekostnader Amorteringar Nyinvesteringar Summa utbetalningar Likvida medel vid periodens slut (UB)

26 Till lektion

27 » Frågor?

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK

Redovisning 2. Redovisning och beskattning. 14 uppl FAKTABOK Redovisning 2 Redovisning och beskattning FAKTABOK 14 uppl Ekonomistyrning: Redovisning 2 / Redovisning och beskattning Faktabok 2006, 2009, 2011, 2013 Författarna och Liber AB ISBN 978-91-47-11034-6 Redaktör:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer