TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna"

Transkript

1 FRÅN MARK TILL EURO Euroguide för små och medelstora företag Försäljningsfakturorna Försäljningsfaktureringen omvandlas till euro och fakturorna noteras i eurobelopp i bokföringen. Eftersom banken utför omräkningen av myntenheten under övergångsperioden, får mottagaren dvs faktureraren inga problem, fastän köparen använder en annan myntenhet än säljaren. Ifall en faktura under övergångsperioden sänds till en kund i mark och den egna bokföringen förs i euro, beräknas eurovärdet för fakturan i markbelopp i försäljningsreskontran. Alla fakturor som förfaller år 2002 skall stå i euro. (s. 4) KONTONA Omvandlingen av ett konto i markbelopp till euro under övergångsperioden sker genom att man kommer överens om detta med banken. Betalningsrörelsekontots nummer, kontoavtal och villkor bibehålls vid omvandlingen. Betalningsrörelsekontona Under övergångsperioden kan företaget ha antingen mark eller euro som myntenhet på sina konton, varvid kontouppgifterna ges i den myntenhet som kontot har. Från den 1 januari 2002 får företaget kontouppgifterna endast i euro. Valutakontona Företaget behöver inte längre särskilda valutakonton för valutorna i de länder som har övergått till euro. Det lönar sig för företaget att redan nu komma överens med banken om hur dessa konton skall sammanslås till ett enda betalningsrörelsekonto i eurobelopp. (s. 6) 9

2 Från mark till euro Finland och elva andra medlemsländer i Europeiska unionen bildar ett euroområde, där den gemensamma myntenheten euro tas i bruk den 1 januari 2002 också som kontant valuta. Finska företag har haft möjlighet att ta i bruk euron inom sin ekonomiförvaltning och betalningsrörelse under en övergångsperiod som började redan den 1 januari Företagen är från den 1 januari 2002 verksamma endast i euro, varför varje företag bör utnyttja övergångstiden till att vänja sig vid att använda den nya myntenheten. Ibruktagandet av euron innehåller följande skeden: Under övergångsperioden t.o.m. den 31 december 2001 bör företaget ta i bruk euron i sin verksamhet. Under eurotiden från den 1 januari 2002 är företaget helt och hållet verksamt i euro och all ekonomisk verksamhet omvandlas till eurobelopp. I eurotiden ingår en valutaväxlingsperiod , då eurosedlarna och euromynten sätts i omlopp och marken dras bort. Marken duger endast som kontant betalningsmedel under valutaväxlingsperioden. Euron är det enda lagliga betalningsmedlet från den 1 mars Enligt undersökningar företagna av Helsingfors handelshögskola, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund samt Servicearbetsgivarna använder ca en fjärdedel av företagen euron redan år 2000 helt eller delvis i sin affärsverksamhet. Det lönar sig för företagen att omvandla sin bokföring till eurobelopp t.ex. när över hälften av transaktionerna sker i eurobelopp eller vid det sista räkenskapsperiodsskiftet före år Sannolikt har en betydande del av företagen dock för avsikt att ta i bruk euron först vid ingången av år 2002, när den kontanta myntenheten omvandlas till euro. Också för dessa företag lönar det sig att förbereda sig i tid, eftersom utredningar visar att det hotar bli brist på sakkunniga på datateknik, vilka behövs för ändringsarbetena, om dessa sparas till sista stund. Det tar också sin tid att vänja sig vid omräkningskoefficienten. Denna lilla guide kommer förhoppningsvis att underlätta företagens övergång till euro. Innehållsförteckning 1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN (SIDAN 4) 1.1 Händelseserien i ekonomiförvaltningen 1.2 Frågor som bör uppmärksammas i ekonomiförvaltningen 2. BETALNINGSRÖRELSEN OCH LÅNEN (SIDAN 6) 2.1 Omvandling av myntenheten på bankkontona till euro 2.2 Betalningsrörelse i euro 2.3 Lån och euro 3. AVTALEN (SIDAN 7) 3.1 Avtalens fortgång och justering av dem 3.2 Aktiekapital 3.3 Pantbrev och företagsinteckningar EXEMPEL PÅ OMRÄKNING OCH KONTAKTINFORMATION (SIDAN 8) UTGIVARE OCH REDAKTIONSRÅD: Handels- och industriministeriet: Olli Aulio, Taavetti Mutanen; MeritaBank: Merja Tikanoja; Finlands Bank: Heli- Kirsti Airisniemi; Bokföringsbyråernas Förbund: Sirpa Airola, Norra Finlands Eurorådgivningscentral: Satu Helin; Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund: Simo Pinomaa; Finnvera Abp: Jari Pirinen; Servicearbetsgivarna: Arto Kettunen; Företagarna i Finland: Seppo Toivonen Redaktionssekreterare: Pekka Malmberg Tryckning: KM-Painotalo Oy, Joensuu Sidtillverkning: Jules-Tuotanto Oy, Helsingfors Yrittäjäruuvi Oy, Helsingfors ISBN Denna guide har getts ut med ekonomiskt stöd från finansministeriet och Europeiska unionen. Helsingfors den 15 december 2000 EUROOMRÅDET I euroområdet är euron gemensam myntenhet från den 1 januari 2002 också som kontant medel. I området bor närmare 300 miljoner människor. Euroländerna är: 2 Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike och FINLAND.

3 TIDTABELL FÖR ÖVERGÅNGEN TILL EURO ÖVERGÅNGSPERIODEN EUROTIDEN BÖRJAR > VALUTA- VÄXLINGS- PERIODEN FÖRE UTGÅNGEN AV ÖVERGÅNGSPERIODEN företaget bör ta i bruk euron i ekonomiförvaltningen, betalningsrörelsen och avtalen FÖRDELARNA MED EN TIDIG ÖVERGÅNG TILL EURO, FÖRE : företagets personal lär sig i god tid den nya myntenheten och dess värde bokföringsbyrån klarar av individuell betjäning sakkunniga på datateknik finns lättare tillgängliga för omvandling av systemen NACKDELARNA MED EN SEN ÖVERGÅNG man blir tvungen att lära sig den nya myntenheten när den redan är i användning bl.a. i ekonomiförvaltningen, marknadsföringen och inköpsverksamheten vid slutet av år 2001 är det svårare att få service och sakkunskap i fråga om övergången Obs! Vid utgången av övergångsperioden är den sista bankdagen. EUROTIDEN BÖRJAR DEN 1 JANUARI 2002 Företagets hela ekonomiska verksamhet omvandlas till eurobelopp Finlands enda myntenhet är euro, men med marksedlar och mynt kan betalas t.o.m. den 28 februari 2002 Bankkonton och banklån omvandlas till eurobelopp Finlands Bank löser i övriga länders sedlar (inte mynt) inom euroområdet t.o.m. den 31 mars 2002 Marken förlorar inte sitt värde, utan Finlands Bank växlar den till euro ännu under tio år, t.o.m. den 29 februari 2012 VALUTAVÄXLINGSPERIODEN Eurosedlarna och euromynten sätts i omlopp den 1 januari 2002 i alla länder i euroområdet Eurosedlarna har valören 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro Euromynten har valören 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro Finska marken dras bort under perioden t.o.m. den 28 februari 2002 I Finland är marken kontant betalningsmedel bara t.o.m. den 28 februari

4 Den 1 januari 1999 övergår ekonomiförvaltningen till euro Den sista möjliga bokslutsdagen i mark är den 31 december 2001 Den 1 januari 2002 försiggår företagets hela verk Valutaväxlingsperiod t.o.m. den 28 februari EKONOMIFÖRVALTNINGEN Ekonomiförvaltningen skall vara verksam i euro senast den 1 januari Då meddelas priserna, erläggs betalningarna, räknas lönerna, sänds fakturorna, ges moms-anmälningarna, ingås avtalen etc. i euro. Marken kan användas parallellt med euron endast som kontant valuta t.o.m. den 28 februari Under övergångsperioden tränar sig företagets personal i att använda den nya myntenheten och personalen kan behöva särskild utbildning, om vilken man kan komma överens t.ex. med företagets bokföringsbyrå. Enklast sker ett litet företags övergång till euro i ekonomiförvaltningen på följande sätt: 1.1 HÄNDELSESERIEN I EKONOMIFÖRVALTNINGEN Beslut om övergång till euro och val av tidpunkt för ändringen Tidpunkten för ändringen väljs och planeringen av övergången inleds så snabbt som möjligt. Som tidpunkt för ändringen väljs skiftet mellan räkenskapsperioderna eller någon annan lämplig tidpunkt under åren Ändringar i datasystemen Alla redovisningssystem bör kartläggas samt nödvändiga uppdateringar eller anskaffning av ersättande program som fungerar i euro utredas. Ibruktagandet och inlärningen av de nya eller uppdaterade programmen kräver också sin tid. Utöver egentliga bokföringsprogram kan företaget också ha i bruk olika slag av kalkyler och tabeller av egen tillverkning, vilka utnyttjas vid prissättningen och annan kalkylering. Det torde vara klarare att göra dessa kalkyler på nytt från grunden i euro än att räkna om alla tal som förekommer i kalkylerna till euro med omräkningskoefficienten. Omvandling av begynnelsesaldon Begynnelsesaldona omvandlas med omräkningskoefficienten till euro. När omvandlingen planeras beaktas egenskaperna hos det datasystem som är i bruk. Bokföringen får vid behov hållas i mark under början av år 2002, till dess det sista bokslutet i markbelopp har fastställts. Förutsättningen för förfarandet är att den löpande bokföringen vid början av år 2002 i sin helhet omvandlas till euro sedan bokslutet har fastställts. Omvandling av ekonomiska historieuppgifter För jämförelse omvandlas önskade historieuppgifter i datasystemen till euro. Huruvida jämförelseuppgifterna från föregående år skall utnyttjas i rapporteringen är en sak som företaget själv kan besluta om, vilket betyder att omvandlingen av de historiska uppgifterna till euro görs frivilligt. Obs! Det officiella bokslutet skall innehålla jämförelseuppgifter från föregående år i fråga om posterna i resultat- och balansräkningen. Omvandling av bankkontona till euro Företagets betalningsrörelsekonto omvandlas i banken till euro. Se också sidan 6. Bokföring Affärshändelserna noteras i eurobelopp i huvudbokföringen. I huvudbokföringen kan endast en myntenhet vara i bruk i gången. Till huvudbokföringen kan komma information från delbokföringarna, som är t.ex. löneräkningen, bokföringen av kontantförsäljningen, försäljnings- eller inköpsväsendet, och dessa kan ha en annan myntenhet än huvudbokföringen. Slutsaldot i en delbokföring i markbelopp omvandlas till euro innan det inbegrips i huvudbokföringen som står i eurobelopp. Bruket av delbokföringar gör det möjligt att stegvis övergå till euro. Till den 31 december 2001 lönar det sig att hålla bokföringen av kontantförsäljningen i mark. Kassans slutsaldo noteras i huvudbokföringen i euro. Försäljningsfakturorna Försäljningsfaktureringen omvandlas till euro och fakturorna noteras i eurobelopp i bokföringen. Eftersom banken utför omräkningen av myntenheten under övergångsperioden, får mottagaren d.v.s. faktureraren inga problem, fastän köparen använder en annan myntenhet än säljaren. Ifall en faktura under övergångsperioden sänds till en kund i mark och den egna bokföringen förs i euro, beräknas eurovärdet för fakturan i markbelopp i försäljningsreskontran. Alla fakturor som år 2002 skall stå i euro. Inköpsfakturor Under övergångsperioden får företaget inköpsfakturor både i euro och mark. Sedan övergången till euro har skett noteras markfakturorna i bokföringen i eurobelopp. I bokföringsprogrammet kan finnas en egenskap som underlättar omräkningen av det material som noteras. Bokslutet Det officiella bokslutet upprättas i euro. Bokslutet skall upprättas i euro under den räkenskapsperiod som upphör den 1 januari 2002 eller senare. De företag som har en räkenskapsperiod som avviker från kalenderåret blir, när räkenskapsperioden upphör år 2001, tvungna att besluta om de övergår till euron genast vid räkenskapsperiodens begynnelse eller mitt i räkenskapsperioden. Anmälningar till skattemyndigheterna Till skattemyndigheterna ges anmälningarna i den valuta som företagets bokföring och bokslut har d.v.s. i euro. För övergångsperioden tar skattemyndigheten emot företagets skattedeklarationer, uppgifter för den månatliga övervakningen och kalkyler i den myntenhet som företaget använder. Under år 2002 får således skattedeklarationen för år 2001 ännu lämnas in i mark, om bokslutet har gjorts i mark. Skattedeklarationen för år 2001 är det dock skäl att göra i euro, eftersom marken inte längre är i bruk när skattedeklarationen lämnas in och beskattningen verkställs år Alla de anmälningar som gäller företagets verksamhet år 2002 görs och lämnas in i euro. 4

5 samhet i euro > Lönerna Lönerna kan beräknas i mark till dess den kontanta euron sätts i omlopp, d.v.s. t.o.m. den 31 december Sålunda får löntagarna lönelistor och lönekalkyler i mark. Till utgången av år 2001 registrerar banken lönen i mark på löntagarens bankkonto som använder mark. Löneregistreringarna omvandlas till euro och införs i bokföringen i eurobelopp. Senast vid ingången av år 2002 räknas lönerna och betalas ut i euro. Vid ingången av år 2002 torde man bli tvungen att använda de innehållningsuppgifter som finns på skattekortet för år 2001, vars gränsvärden meddelas både i mark och euro. Ibruktagandet av euron som kontanter Under valutaväxlingsperioden kan företaget hålla kassakontot i markbelopp. De nationella sedlarna från euroområdets övriga länder lönar det sig att växla till mark i god tid före utgången av år FRÅGOR SOM BÖR UPPMÄRKSAMMAS I EKONOMI- FÖRVALTNINGEN Anteckningar om valutan Under övergångsperioden är det viktigt att myntenheten (mark eller euro) klart har antecknats på fakturor, bankgiron och övriga handlingar. Från den 1 januari 2002 skall alla handlingar upprättas i euro. Prismärkningar Euron och marken kan under övergångsperioden användas parallellt när priser anmäls och i marknadsföringsmaterial. Från ingången av år 2002 antecknas priserna i euro, och priserna i mark kan utgöra tilläggsinformation under en skälig tid. Prismärkningarna i mark kan slopas helt den 1 mars Betalning under valutaväxlingsperioden Som betalning tas mark och euro i kontanter, men som växel ges euro. Om inga euro finns, kan mark användas. Omräkning mellan mark och euro Euron räknas om till mark genom att eurons värde multipliceras med en fast omräkningskoefficient 5,94573 (1 =5,94573 mk) och det värde som erhålls på detta sätt avrundas till närmaste penni (fem avrundas uppåt). Marken räknas om till euro genom att markens värde divideras med en fast omräkningskoefficient 5,94573 och det värde som erhålls på detta sätt avrundas till närmaste cent (fem avrundas uppåt). De officiella och slutliga omräkningskoefficienterna för valutorna i euroområdets länder, vilka fastställdes , är: 1 EURO ÄR 5,94573 finska mark 40,3399 belgiska franc 6,55957 franska franc 340,750 grekiska drakma (från ) 0, irländska pund 1,936,27 italienska lire 40,3399 luxemburgska franc 2,20371 nederländska gulden 200,482 portugisiska escudo 166,386 spanska peseta 1,95583 tyska mark 13,7603 österrikiska schilling Se även bakpärmen. Avrundningsdifferenser Under övergångsperioden uppkommer avrundningsdifferenser, när affärstransaktioner räknas om från mark till euro och tillbaka till mark enligt en fast omräkningskoefficient med fem decimaler. Avrundningsdifferensen kan föras in i bokföringen t.ex. på ett konto för avrundningsdifferenser. Penningtransaktioner måste räknas om åt båda hållen t.ex. när säljaren och köparen använder olika myntenheter: slutsumman i en faktura som säljaren har sänt är 300, 00 mark. Köparen registrerar den i sin bokföring och sänder betalningen till banken i form av 50,46 euro. Banken registrerar prestationen på 50,46 euro som 300,02 mark på säljarens konto. Betalning av skatter och försäkringar Skatter, försäkringsavgifter samt lagstadgade olycksfalls- och pensionsförsäkringsavgifter betalas under övergångsperioden i den myntenhet som företaget använder i sin betalningsrörelse. Anmälningar till försäkringsbolaget De årliga anmälningarna gällande de lagstadgade olycksfalls- och pensionsförsäkringarna samt ansvars- och transportförsäkringarna görs i markbelopp under övergångsperioden. Hur man gör en skadeanmälan När en skada sker kan företaget under övergångsperioden fylla i skadeanmälan i den myntenhet som företaget använder i sin ekonomiförvaltning. 5

6 Kontona omvandlas till euro Sista bankdagen Nya konton och lån i euro från den 1 januari 2002 Valutaväxlingsperioden t.o.m. den 28 februari BETALNINGSRÖRELSEN OCH LÅNEN Europeiska centralbanken och Finlands Bank har beslutat att sista bankdagen år 2001 är OMVANDLING AV MYNTENHETEN PÅ BANKKONTONA TILL EURO KONTONA Omvandlingen av ett konto i markbelopp till euro under övergångsperioden sker genom att man kommer överens om detta med banken. Betalningsrörelsekontots nummer, kontoavtal och villkor bibehålls vid omvandlingen. Betalningsrörelsekontona Under övergångsperioden kan företaget ha antingen mark eller euro som myntenhet på sina konton, varvid kontouppgifterna ges i den myntenhet som kontot har. Från den 1 januari 2002 får företaget kontouppgifterna endast i euro. Valutakontona Företaget behöver inte längre särskilda valutakonton för valutorna i de länder som har övergått till euro. Det lönar sig för företaget att redan nu komma överens med banken om hur dessa konton skall sammanslås till ett enda betalningsrörelsekonto i eurobelopp. Bankkonton i andra än euroländernas valutor Inga ändringar behöver göras i konton med valutor som inte hör till euroområdet. Tidsbundna placeringskonton Villkoren för tidsbundna mark- eller valutaplaceringskonton bibehålls oförändrade under hela depositionstiden. Om ett konto i en myntenhet som hör till euroområdet förfaller först efter övergångsperioden, betalas den förfallna depositionen och räntan till depositionsinnehavaren i euro. Nya placeringskonton Företaget kan öppna ett nytt placeringskonto under övergångsperioden antingen i euro, mark eller en annan valuta. Kapitalet och räntan på en deposition som gjorts i en valuta som inte hör till euroområdet betalas i ifrågavarande valuta. KONTANTER Om ett företag behöver eurosedlar och euromynt genast i början av år 2002, lönar det sig att komma överens om detta med banken i god tid under år Se också 2.2 BETALNINGSRÖRELSEN I EURO Den inhemska betalningsrörelsen Företaget kan under övergångsperioden fritt välja när det tar i bruk euron i sin betalningsrörelse. De fakturor som företaget sänder bör vara i euro, om fakturorna förfaller först under år För mark- och eurofakturor finns egna kontogireringsblanketter. Ändringar i ekonomiförvaltningens system Fakturor, löner och direktdebiteringar kan redan nu sändas till banken i eurobelopp. I de maskinläsbara tjänsternas postmodeller har en kod för valutaenheten tillfogats. I de allmännaste bankförbindelseprogrammen har euron redan beaktats. Material i mark kan sändas till banken t.o.m. den 28 december Från den 1 januari 2002 tar banken emot material endast i euro. Bankerna ger kontoutdrag och förteckningar över transaktioner endast i euro från den 1 januari Företaget kan ta emot betalningar med bankkort i markbelopp t.o.m. den 31 december Betalautomattransaktioner eller bankkortsverifikat i markbelopp kan sändas till banken till den 20 januari Betalningar med betalautomat eller kontogirering När fakturor betalas med betalautomat eller kontogirering måste betalaren själv välja myntenhet enligt det om den faktura som skall betalas står i euro eller mark. För undvikande av fel lönar det sig för det fakturerande företaget att använda streckkod i fakturorna. Streckkoden ger vid betalningen automatiskt uppgift om vilken myntenhet som har använts och styr betalningen i rätt belopp till företagets konto. Då blir också referensen rätt. Om fakturans mottagare av misstag har betalt avgiften i fel myntenhet, skall felet rättas till genom att komma överrens om detta med fakturans avsändare. Eventuella fakturor i mark kan betalas t.o.m. den 28 februari 2002 på bankens kontor och som självbetjäning via betalautomat, terminal eller per telefon. Olika kontogireringsblanketter Det finns egna kontogireringsblanketter för marken och euron. Blankettmodellerna och standarderna presenteras i en kontogireringsguide som Bankföreningen i Finland har gett ut och som finns på internet på adressen: Utlandsbetalningar Mottagandet av utlandsbetalningar i mark och i euroområdets övriga myntenheter upphör den 28 december Efter denna tidpunkt tar banken endast emot uppdrag om utlandsbetalningar som har gjorts i eurobelopp och i valutor utanför euroområdet. 2.3 LÅNEN OCH EURON Lån Vid slutet av övergångsperioden omvandlar finansiären automatiskt alla lån i markbelopp till lån i eurobelopp. Nya lån kan efter detta inte längre lyftas i mark. Om omvandlingen till euro av lån i andra myntenheter inom euroområdet än mark kan företaget komma överens med finansiären. Ändringen av myntenheten inverkar inte på räntevillkoren eller övriga avtalsvillkor för lånet. Borgen och övriga säkerheter för lån Borgen och andra säkerheter som företaget har gett för lån i mark tolkas som säkerheter för lån i eurobelopp sedan övergången till euro har skett. Övergången till euro förorsakar inga ändringar i säkerheterna och kräver inga åtgärder av företaget.

7 Kontanter endast i euro från den 1 mars 2002 Bankgaranti Övergången till euro inverkar inte på hur bindande den bankgaranti är som banken har gett. Bankgarantier i mark eller en annan myntenhet som hör till euroområdet fortgår som sådana och de omvandlas till eurobelopp vid utgången av övergångsperioden. Nya bankgarantier kan redan nu erhållas i eurobelopp. 3. AVTALEN 3.1 AVTALENS FORTGÅNG OCH JUSTERING AV DEM De nuvarande avtalens fortgång och bindande verkan på euroområdet Ibruktagandet av euron ändrar inte villkoren i handlingarna, berättigar inte till uppsägning, befriar inte från prestationsskyldigheten och berättigar inte att ensidigt ändra avtal som har ingåtts i en nationell myntenhet. Under övergångsperioden är alla nationella myntenheter ännu i bruk vid sidan av euron och de kan användas i avtal. Betalningar enligt avtal sköts under övergångsperioden i avtalad myntenhet, om avtalsparterna inte kommer överens om något annat. Byte av myntenhet i avtalen under eurotiden med början den 1 januari 2002 Från den 1 januari 2002 omvandlas alla myntenheter i avtal, fakturor, bolagsordningar och författningar enkelt med en fast koefficient och räknas som euro i enlighet med de penningbelopp som nämns i dem utan något särskilt avtal. De nuvarande avtalens fortgång med avtalskompanjoner som inte hör till euroområdet EU:s lagstiftning är naturligtvis förpliktande endast inom unionens område. Enligt internationella juridiska principer inverkar ibruktagandet av en ny valuta inte på avtalen. Granska avtalen Trots att avtalen fortgår är det bra om företaget granskar och vid behov med den andra avtalsparten går igenom sina nuvarande avtal för att alla, om så bara litet, oklara situationer skall kunna undvikas. I synnerhet långvariga avtal som har ingåtts i nationella myntenheter särskilt utanför euroområdet, såsom långvariga avtal (service-, underhålls- och utvecklingsavtal), leveransavtal, återförsäljningsavtal, anskaffningsavtal, finansieringsavtal är det skäl att granska, om avtalet går ut efter övergångsperioden, avtalet är bundet vid en nationell referensränta eller priset på en produkt är bundet vid en ändring i förhållandena mellan valutakurserna. Avtalsfriheten på euroområdet under övergångsperioden Under övergångsperioden har det avtalats om principen inget tvång, inget hinder, d.v.s. företagens avtalsfrihet bibehålls. Bankernas omräkningstjänst gör det möjligt för företaget att också ingå avtal i eurobelopp under övergångsperioden, fastän det inte annars skulle ha övergått till euro. Andra detaljer som hänför sig till avtal och lagstiftning Företagen måste också förbereda sig på flera andra situationer i praktiken. Till exempel är det bra för ett företag som övergår till euro att i god tid reda ut om underhållsavtalet med den programleverantör som har levererat datasystemet innehåller en gratis uppdateringsskyldighet eller om det är fråga om en investering som t.o.m. kan bli stor. 3.2 AKTIEKAPITAL Möjligheterna att uttrycka aktiebolagens aktiekapital och andelslagens andelskapital i euro underlättas genom att flera alternativ erbjuds, av vilka de enklaste inte kräver just alls några åtgärder av företagen. Patent- och registerstyrelsen omvandlar vid början av år 2002 de resterande registeranteckningarna i markbelopp till euro. Registermyndigheten ändrar inte bolagsordningens text på tjänstens vägnar. Bolaget bör göra omvandlingen i samband med att bestämmelserna om aktiekapitalet eller det nominella värdet i bolagsordningen ändras nästa gång. Bolaget behöver i regel inte heller ändra sina aktiebrev, andra värdepapper eller intyg till eurobelopp. Aktiebolagen kan övergå till nominellt värdelösa aktier eller ändra de nominella värdena till närmaste eurobelopp eller en bråkdel av detta i förenklad ordning. Nominellt värdelöst: Bolaget kan helt avstå från det nominella värdet och ersätta det med ett bokföringsvärde för aktien. Detta erhålls genom att aktiekapitalet delas med antalet aktier. Ett aktiebolags minimiaktiekapital skall i fortsättningen vara minst 8000 euro eller ,84 mark. Det är skäl att minnas att gamla bolag, som har grundats med ett aktiekapital på mark, är skyldiga att höja sitt aktiekapital till miniminivån senast inom september PANTBREV OCH FÖRETAGSINTECKNINGAR Innehavare av fastighets- och företagsinteckningar samt pantbrev (t.ex. finansiärer) har beviljats rätt att ansöka om att en inteckning i markbelopp skall omvandlas och vid behov sänkas till ett jämnt eurobelopp, i allmänhet till närmaste hundra euro. Ändringen sker i samband med vanliga revideringar, vilket gör att inga åtgärder krävs av företaget. Nya pantbrev kan också ansökas i eurobelopp. I nya långvariga avtal med kompanjoner utanför EU kan följande eurovillkor tillfogas: införandet av euron inverkar inte på detta avtal. 7

8 SÄTTEN ATT MÄRKA UT EURON 12,35 euro eller i vanlig löpande text 12 euro 35 cent 12,35 i tabeller och prislistor etc. används den internationella symbolen 12,35 e eller euron kan också förkortas e 12 e 35 cnt och cent cnt 12,35 EUR valutakod, används på samma sätt som FIM OMRÄKNINGSKOEFFICIENTERNA: 1 euro är 5,94573 finska mark 40,3399 luxemburgska franc 40,3399 belgiska franc 2,20371 nederländska gulden 6,55957 franska franc 200,482 portugisiska escudo 340,750 grekiska drakma 166,386 spanska peseta 0, irländska pund 1,95583 tyska mark 1.936,27 italienska lire 13,7603 österrikiska schilling EXEMPEL PÅ OMRÄKNING: Guidens utgivare har utbildat egna sakkunniga för att ge företagen råd i fråga om övergången till euro. Deras kontaktinformation finns nedan: De euroansvariga vid TE-centralernas företagsavdelningar Finnvera Abp, tfn och regionkontoren MeritaBanks kontor Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Helsingfors tfn och ombuden i regionerna Servicearbetsgivarna Helsingfors tfn och regionkontoren Företagarna i Finland Helsingfors tfn och regionorganisationerna Bokföringsbyråernas Förbund rf Eurorådgivningscentralerna 1) Hur många euro är 235,70 mark? Divisionskalkyl 235,70 mk : 5,94573 = 39,64189 euro => Avrundning: 39 euro 64 cent 2) Hur många mark är 27,21 euro? Multiplikationskalkyl 27,21 euro x 5,94573 = 161,78331 mark => Avrundning: 161 mark 78 penni 3) Hur många mark är 568,70 franska franc? Omvandling via euro (divideras med FRF-koefficienten och multipliceras med FIM-koefficienten, mellansumman kan avrundas till minst tre decimaler och slutsumman till två): 568,70 FRF : 6,55957 = 86,69776 euro => 86,698 x 5,94573 = 515,4829 FIM => 515 mark 48 penni 4) Hur många mark är 187,50 USA-dollar? En extern valuta divideras med ifrågavarande valutas eurokurs och de euro som fås på detta sätt multipliceras med koefficienten till mark. Om dollarns kurs är 0,863762, är uträkningen följande: 187,50 USD : 0, = 217, euro => 217,074 x 5,94573 = 1290,6634 mk => 1290 mark 66 penni EUROGUIDER: Plan för ibruktagandet av euron 2001/2002 som har getts ut av finansministeriet Företagsavdelningarna vid de lokala TE-centralerna och Övergången till euro i Finland 2002 Finlands Bank och Bankföreningen i Finland med dess medlemsbanker har utarbetat en nationell plan för övergången till sedlar och mynt i euro. eller Eurosedlar och -mynt Beställningar: tfn , , Euron. Möjlighet eller hot Plan för affärsverksamheten i eurotid En guide för företag som också kan fås på svenska av denna guides utgivare och på finska som nätpublikation på följande hemsidor: HIM INDUSTRINS OCH ARBETSGIVARNAS CENTRALFÖRBUND FINNVERA FÖRETAGARNA I FINLAND MERITA SERVICEARBETSGIVARNA 8 Europeiska Centralbanken har på eurosedlarnas design. YEM

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Goda råd om pengar 1

Goda råd om pengar 1 Goda råd om pengar 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Lån och kredit... 12 Reklam och erbjudanden...

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster

Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster www.porssisaatio.fi Skatteguiden innehåller information om beskattningen av privatpersoners kapitalinkomster Till läsaren... 3 Huvuddragen av beskattningen av privatpersoner... 5 Kompletteringen av skattedeklaration...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer