TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna"

Transkript

1 FRÅN MARK TILL EURO Euroguide för små och medelstora företag Försäljningsfakturorna Försäljningsfaktureringen omvandlas till euro och fakturorna noteras i eurobelopp i bokföringen. Eftersom banken utför omräkningen av myntenheten under övergångsperioden, får mottagaren dvs faktureraren inga problem, fastän köparen använder en annan myntenhet än säljaren. Ifall en faktura under övergångsperioden sänds till en kund i mark och den egna bokföringen förs i euro, beräknas eurovärdet för fakturan i markbelopp i försäljningsreskontran. Alla fakturor som förfaller år 2002 skall stå i euro. (s. 4) KONTONA Omvandlingen av ett konto i markbelopp till euro under övergångsperioden sker genom att man kommer överens om detta med banken. Betalningsrörelsekontots nummer, kontoavtal och villkor bibehålls vid omvandlingen. Betalningsrörelsekontona Under övergångsperioden kan företaget ha antingen mark eller euro som myntenhet på sina konton, varvid kontouppgifterna ges i den myntenhet som kontot har. Från den 1 januari 2002 får företaget kontouppgifterna endast i euro. Valutakontona Företaget behöver inte längre särskilda valutakonton för valutorna i de länder som har övergått till euro. Det lönar sig för företaget att redan nu komma överens med banken om hur dessa konton skall sammanslås till ett enda betalningsrörelsekonto i eurobelopp. (s. 6) 9

2 Från mark till euro Finland och elva andra medlemsländer i Europeiska unionen bildar ett euroområde, där den gemensamma myntenheten euro tas i bruk den 1 januari 2002 också som kontant valuta. Finska företag har haft möjlighet att ta i bruk euron inom sin ekonomiförvaltning och betalningsrörelse under en övergångsperiod som började redan den 1 januari Företagen är från den 1 januari 2002 verksamma endast i euro, varför varje företag bör utnyttja övergångstiden till att vänja sig vid att använda den nya myntenheten. Ibruktagandet av euron innehåller följande skeden: Under övergångsperioden t.o.m. den 31 december 2001 bör företaget ta i bruk euron i sin verksamhet. Under eurotiden från den 1 januari 2002 är företaget helt och hållet verksamt i euro och all ekonomisk verksamhet omvandlas till eurobelopp. I eurotiden ingår en valutaväxlingsperiod , då eurosedlarna och euromynten sätts i omlopp och marken dras bort. Marken duger endast som kontant betalningsmedel under valutaväxlingsperioden. Euron är det enda lagliga betalningsmedlet från den 1 mars Enligt undersökningar företagna av Helsingfors handelshögskola, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund samt Servicearbetsgivarna använder ca en fjärdedel av företagen euron redan år 2000 helt eller delvis i sin affärsverksamhet. Det lönar sig för företagen att omvandla sin bokföring till eurobelopp t.ex. när över hälften av transaktionerna sker i eurobelopp eller vid det sista räkenskapsperiodsskiftet före år Sannolikt har en betydande del av företagen dock för avsikt att ta i bruk euron först vid ingången av år 2002, när den kontanta myntenheten omvandlas till euro. Också för dessa företag lönar det sig att förbereda sig i tid, eftersom utredningar visar att det hotar bli brist på sakkunniga på datateknik, vilka behövs för ändringsarbetena, om dessa sparas till sista stund. Det tar också sin tid att vänja sig vid omräkningskoefficienten. Denna lilla guide kommer förhoppningsvis att underlätta företagens övergång till euro. Innehållsförteckning 1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN (SIDAN 4) 1.1 Händelseserien i ekonomiförvaltningen 1.2 Frågor som bör uppmärksammas i ekonomiförvaltningen 2. BETALNINGSRÖRELSEN OCH LÅNEN (SIDAN 6) 2.1 Omvandling av myntenheten på bankkontona till euro 2.2 Betalningsrörelse i euro 2.3 Lån och euro 3. AVTALEN (SIDAN 7) 3.1 Avtalens fortgång och justering av dem 3.2 Aktiekapital 3.3 Pantbrev och företagsinteckningar EXEMPEL PÅ OMRÄKNING OCH KONTAKTINFORMATION (SIDAN 8) UTGIVARE OCH REDAKTIONSRÅD: Handels- och industriministeriet: Olli Aulio, Taavetti Mutanen; MeritaBank: Merja Tikanoja; Finlands Bank: Heli- Kirsti Airisniemi; Bokföringsbyråernas Förbund: Sirpa Airola, Norra Finlands Eurorådgivningscentral: Satu Helin; Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund: Simo Pinomaa; Finnvera Abp: Jari Pirinen; Servicearbetsgivarna: Arto Kettunen; Företagarna i Finland: Seppo Toivonen Redaktionssekreterare: Pekka Malmberg Tryckning: KM-Painotalo Oy, Joensuu Sidtillverkning: Jules-Tuotanto Oy, Helsingfors Yrittäjäruuvi Oy, Helsingfors ISBN Denna guide har getts ut med ekonomiskt stöd från finansministeriet och Europeiska unionen. Helsingfors den 15 december 2000 EUROOMRÅDET I euroområdet är euron gemensam myntenhet från den 1 januari 2002 också som kontant medel. I området bor närmare 300 miljoner människor. Euroländerna är: 2 Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike och FINLAND.

3 TIDTABELL FÖR ÖVERGÅNGEN TILL EURO ÖVERGÅNGSPERIODEN EUROTIDEN BÖRJAR > VALUTA- VÄXLINGS- PERIODEN FÖRE UTGÅNGEN AV ÖVERGÅNGSPERIODEN företaget bör ta i bruk euron i ekonomiförvaltningen, betalningsrörelsen och avtalen FÖRDELARNA MED EN TIDIG ÖVERGÅNG TILL EURO, FÖRE : företagets personal lär sig i god tid den nya myntenheten och dess värde bokföringsbyrån klarar av individuell betjäning sakkunniga på datateknik finns lättare tillgängliga för omvandling av systemen NACKDELARNA MED EN SEN ÖVERGÅNG man blir tvungen att lära sig den nya myntenheten när den redan är i användning bl.a. i ekonomiförvaltningen, marknadsföringen och inköpsverksamheten vid slutet av år 2001 är det svårare att få service och sakkunskap i fråga om övergången Obs! Vid utgången av övergångsperioden är den sista bankdagen. EUROTIDEN BÖRJAR DEN 1 JANUARI 2002 Företagets hela ekonomiska verksamhet omvandlas till eurobelopp Finlands enda myntenhet är euro, men med marksedlar och mynt kan betalas t.o.m. den 28 februari 2002 Bankkonton och banklån omvandlas till eurobelopp Finlands Bank löser i övriga länders sedlar (inte mynt) inom euroområdet t.o.m. den 31 mars 2002 Marken förlorar inte sitt värde, utan Finlands Bank växlar den till euro ännu under tio år, t.o.m. den 29 februari 2012 VALUTAVÄXLINGSPERIODEN Eurosedlarna och euromynten sätts i omlopp den 1 januari 2002 i alla länder i euroområdet Eurosedlarna har valören 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro Euromynten har valören 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro Finska marken dras bort under perioden t.o.m. den 28 februari 2002 I Finland är marken kontant betalningsmedel bara t.o.m. den 28 februari

4 Den 1 januari 1999 övergår ekonomiförvaltningen till euro Den sista möjliga bokslutsdagen i mark är den 31 december 2001 Den 1 januari 2002 försiggår företagets hela verk Valutaväxlingsperiod t.o.m. den 28 februari EKONOMIFÖRVALTNINGEN Ekonomiförvaltningen skall vara verksam i euro senast den 1 januari Då meddelas priserna, erläggs betalningarna, räknas lönerna, sänds fakturorna, ges moms-anmälningarna, ingås avtalen etc. i euro. Marken kan användas parallellt med euron endast som kontant valuta t.o.m. den 28 februari Under övergångsperioden tränar sig företagets personal i att använda den nya myntenheten och personalen kan behöva särskild utbildning, om vilken man kan komma överens t.ex. med företagets bokföringsbyrå. Enklast sker ett litet företags övergång till euro i ekonomiförvaltningen på följande sätt: 1.1 HÄNDELSESERIEN I EKONOMIFÖRVALTNINGEN Beslut om övergång till euro och val av tidpunkt för ändringen Tidpunkten för ändringen väljs och planeringen av övergången inleds så snabbt som möjligt. Som tidpunkt för ändringen väljs skiftet mellan räkenskapsperioderna eller någon annan lämplig tidpunkt under åren Ändringar i datasystemen Alla redovisningssystem bör kartläggas samt nödvändiga uppdateringar eller anskaffning av ersättande program som fungerar i euro utredas. Ibruktagandet och inlärningen av de nya eller uppdaterade programmen kräver också sin tid. Utöver egentliga bokföringsprogram kan företaget också ha i bruk olika slag av kalkyler och tabeller av egen tillverkning, vilka utnyttjas vid prissättningen och annan kalkylering. Det torde vara klarare att göra dessa kalkyler på nytt från grunden i euro än att räkna om alla tal som förekommer i kalkylerna till euro med omräkningskoefficienten. Omvandling av begynnelsesaldon Begynnelsesaldona omvandlas med omräkningskoefficienten till euro. När omvandlingen planeras beaktas egenskaperna hos det datasystem som är i bruk. Bokföringen får vid behov hållas i mark under början av år 2002, till dess det sista bokslutet i markbelopp har fastställts. Förutsättningen för förfarandet är att den löpande bokföringen vid början av år 2002 i sin helhet omvandlas till euro sedan bokslutet har fastställts. Omvandling av ekonomiska historieuppgifter För jämförelse omvandlas önskade historieuppgifter i datasystemen till euro. Huruvida jämförelseuppgifterna från föregående år skall utnyttjas i rapporteringen är en sak som företaget själv kan besluta om, vilket betyder att omvandlingen av de historiska uppgifterna till euro görs frivilligt. Obs! Det officiella bokslutet skall innehålla jämförelseuppgifter från föregående år i fråga om posterna i resultat- och balansräkningen. Omvandling av bankkontona till euro Företagets betalningsrörelsekonto omvandlas i banken till euro. Se också sidan 6. Bokföring Affärshändelserna noteras i eurobelopp i huvudbokföringen. I huvudbokföringen kan endast en myntenhet vara i bruk i gången. Till huvudbokföringen kan komma information från delbokföringarna, som är t.ex. löneräkningen, bokföringen av kontantförsäljningen, försäljnings- eller inköpsväsendet, och dessa kan ha en annan myntenhet än huvudbokföringen. Slutsaldot i en delbokföring i markbelopp omvandlas till euro innan det inbegrips i huvudbokföringen som står i eurobelopp. Bruket av delbokföringar gör det möjligt att stegvis övergå till euro. Till den 31 december 2001 lönar det sig att hålla bokföringen av kontantförsäljningen i mark. Kassans slutsaldo noteras i huvudbokföringen i euro. Försäljningsfakturorna Försäljningsfaktureringen omvandlas till euro och fakturorna noteras i eurobelopp i bokföringen. Eftersom banken utför omräkningen av myntenheten under övergångsperioden, får mottagaren d.v.s. faktureraren inga problem, fastän köparen använder en annan myntenhet än säljaren. Ifall en faktura under övergångsperioden sänds till en kund i mark och den egna bokföringen förs i euro, beräknas eurovärdet för fakturan i markbelopp i försäljningsreskontran. Alla fakturor som år 2002 skall stå i euro. Inköpsfakturor Under övergångsperioden får företaget inköpsfakturor både i euro och mark. Sedan övergången till euro har skett noteras markfakturorna i bokföringen i eurobelopp. I bokföringsprogrammet kan finnas en egenskap som underlättar omräkningen av det material som noteras. Bokslutet Det officiella bokslutet upprättas i euro. Bokslutet skall upprättas i euro under den räkenskapsperiod som upphör den 1 januari 2002 eller senare. De företag som har en räkenskapsperiod som avviker från kalenderåret blir, när räkenskapsperioden upphör år 2001, tvungna att besluta om de övergår till euron genast vid räkenskapsperiodens begynnelse eller mitt i räkenskapsperioden. Anmälningar till skattemyndigheterna Till skattemyndigheterna ges anmälningarna i den valuta som företagets bokföring och bokslut har d.v.s. i euro. För övergångsperioden tar skattemyndigheten emot företagets skattedeklarationer, uppgifter för den månatliga övervakningen och kalkyler i den myntenhet som företaget använder. Under år 2002 får således skattedeklarationen för år 2001 ännu lämnas in i mark, om bokslutet har gjorts i mark. Skattedeklarationen för år 2001 är det dock skäl att göra i euro, eftersom marken inte längre är i bruk när skattedeklarationen lämnas in och beskattningen verkställs år Alla de anmälningar som gäller företagets verksamhet år 2002 görs och lämnas in i euro. 4

5 samhet i euro > Lönerna Lönerna kan beräknas i mark till dess den kontanta euron sätts i omlopp, d.v.s. t.o.m. den 31 december Sålunda får löntagarna lönelistor och lönekalkyler i mark. Till utgången av år 2001 registrerar banken lönen i mark på löntagarens bankkonto som använder mark. Löneregistreringarna omvandlas till euro och införs i bokföringen i eurobelopp. Senast vid ingången av år 2002 räknas lönerna och betalas ut i euro. Vid ingången av år 2002 torde man bli tvungen att använda de innehållningsuppgifter som finns på skattekortet för år 2001, vars gränsvärden meddelas både i mark och euro. Ibruktagandet av euron som kontanter Under valutaväxlingsperioden kan företaget hålla kassakontot i markbelopp. De nationella sedlarna från euroområdets övriga länder lönar det sig att växla till mark i god tid före utgången av år FRÅGOR SOM BÖR UPPMÄRKSAMMAS I EKONOMI- FÖRVALTNINGEN Anteckningar om valutan Under övergångsperioden är det viktigt att myntenheten (mark eller euro) klart har antecknats på fakturor, bankgiron och övriga handlingar. Från den 1 januari 2002 skall alla handlingar upprättas i euro. Prismärkningar Euron och marken kan under övergångsperioden användas parallellt när priser anmäls och i marknadsföringsmaterial. Från ingången av år 2002 antecknas priserna i euro, och priserna i mark kan utgöra tilläggsinformation under en skälig tid. Prismärkningarna i mark kan slopas helt den 1 mars Betalning under valutaväxlingsperioden Som betalning tas mark och euro i kontanter, men som växel ges euro. Om inga euro finns, kan mark användas. Omräkning mellan mark och euro Euron räknas om till mark genom att eurons värde multipliceras med en fast omräkningskoefficient 5,94573 (1 =5,94573 mk) och det värde som erhålls på detta sätt avrundas till närmaste penni (fem avrundas uppåt). Marken räknas om till euro genom att markens värde divideras med en fast omräkningskoefficient 5,94573 och det värde som erhålls på detta sätt avrundas till närmaste cent (fem avrundas uppåt). De officiella och slutliga omräkningskoefficienterna för valutorna i euroområdets länder, vilka fastställdes , är: 1 EURO ÄR 5,94573 finska mark 40,3399 belgiska franc 6,55957 franska franc 340,750 grekiska drakma (från ) 0, irländska pund 1,936,27 italienska lire 40,3399 luxemburgska franc 2,20371 nederländska gulden 200,482 portugisiska escudo 166,386 spanska peseta 1,95583 tyska mark 13,7603 österrikiska schilling Se även bakpärmen. Avrundningsdifferenser Under övergångsperioden uppkommer avrundningsdifferenser, när affärstransaktioner räknas om från mark till euro och tillbaka till mark enligt en fast omräkningskoefficient med fem decimaler. Avrundningsdifferensen kan föras in i bokföringen t.ex. på ett konto för avrundningsdifferenser. Penningtransaktioner måste räknas om åt båda hållen t.ex. när säljaren och köparen använder olika myntenheter: slutsumman i en faktura som säljaren har sänt är 300, 00 mark. Köparen registrerar den i sin bokföring och sänder betalningen till banken i form av 50,46 euro. Banken registrerar prestationen på 50,46 euro som 300,02 mark på säljarens konto. Betalning av skatter och försäkringar Skatter, försäkringsavgifter samt lagstadgade olycksfalls- och pensionsförsäkringsavgifter betalas under övergångsperioden i den myntenhet som företaget använder i sin betalningsrörelse. Anmälningar till försäkringsbolaget De årliga anmälningarna gällande de lagstadgade olycksfalls- och pensionsförsäkringarna samt ansvars- och transportförsäkringarna görs i markbelopp under övergångsperioden. Hur man gör en skadeanmälan När en skada sker kan företaget under övergångsperioden fylla i skadeanmälan i den myntenhet som företaget använder i sin ekonomiförvaltning. 5

6 Kontona omvandlas till euro Sista bankdagen Nya konton och lån i euro från den 1 januari 2002 Valutaväxlingsperioden t.o.m. den 28 februari BETALNINGSRÖRELSEN OCH LÅNEN Europeiska centralbanken och Finlands Bank har beslutat att sista bankdagen år 2001 är OMVANDLING AV MYNTENHETEN PÅ BANKKONTONA TILL EURO KONTONA Omvandlingen av ett konto i markbelopp till euro under övergångsperioden sker genom att man kommer överens om detta med banken. Betalningsrörelsekontots nummer, kontoavtal och villkor bibehålls vid omvandlingen. Betalningsrörelsekontona Under övergångsperioden kan företaget ha antingen mark eller euro som myntenhet på sina konton, varvid kontouppgifterna ges i den myntenhet som kontot har. Från den 1 januari 2002 får företaget kontouppgifterna endast i euro. Valutakontona Företaget behöver inte längre särskilda valutakonton för valutorna i de länder som har övergått till euro. Det lönar sig för företaget att redan nu komma överens med banken om hur dessa konton skall sammanslås till ett enda betalningsrörelsekonto i eurobelopp. Bankkonton i andra än euroländernas valutor Inga ändringar behöver göras i konton med valutor som inte hör till euroområdet. Tidsbundna placeringskonton Villkoren för tidsbundna mark- eller valutaplaceringskonton bibehålls oförändrade under hela depositionstiden. Om ett konto i en myntenhet som hör till euroområdet förfaller först efter övergångsperioden, betalas den förfallna depositionen och räntan till depositionsinnehavaren i euro. Nya placeringskonton Företaget kan öppna ett nytt placeringskonto under övergångsperioden antingen i euro, mark eller en annan valuta. Kapitalet och räntan på en deposition som gjorts i en valuta som inte hör till euroområdet betalas i ifrågavarande valuta. KONTANTER Om ett företag behöver eurosedlar och euromynt genast i början av år 2002, lönar det sig att komma överens om detta med banken i god tid under år Se också 2.2 BETALNINGSRÖRELSEN I EURO Den inhemska betalningsrörelsen Företaget kan under övergångsperioden fritt välja när det tar i bruk euron i sin betalningsrörelse. De fakturor som företaget sänder bör vara i euro, om fakturorna förfaller först under år För mark- och eurofakturor finns egna kontogireringsblanketter. Ändringar i ekonomiförvaltningens system Fakturor, löner och direktdebiteringar kan redan nu sändas till banken i eurobelopp. I de maskinläsbara tjänsternas postmodeller har en kod för valutaenheten tillfogats. I de allmännaste bankförbindelseprogrammen har euron redan beaktats. Material i mark kan sändas till banken t.o.m. den 28 december Från den 1 januari 2002 tar banken emot material endast i euro. Bankerna ger kontoutdrag och förteckningar över transaktioner endast i euro från den 1 januari Företaget kan ta emot betalningar med bankkort i markbelopp t.o.m. den 31 december Betalautomattransaktioner eller bankkortsverifikat i markbelopp kan sändas till banken till den 20 januari Betalningar med betalautomat eller kontogirering När fakturor betalas med betalautomat eller kontogirering måste betalaren själv välja myntenhet enligt det om den faktura som skall betalas står i euro eller mark. För undvikande av fel lönar det sig för det fakturerande företaget att använda streckkod i fakturorna. Streckkoden ger vid betalningen automatiskt uppgift om vilken myntenhet som har använts och styr betalningen i rätt belopp till företagets konto. Då blir också referensen rätt. Om fakturans mottagare av misstag har betalt avgiften i fel myntenhet, skall felet rättas till genom att komma överrens om detta med fakturans avsändare. Eventuella fakturor i mark kan betalas t.o.m. den 28 februari 2002 på bankens kontor och som självbetjäning via betalautomat, terminal eller per telefon. Olika kontogireringsblanketter Det finns egna kontogireringsblanketter för marken och euron. Blankettmodellerna och standarderna presenteras i en kontogireringsguide som Bankföreningen i Finland har gett ut och som finns på internet på adressen: Utlandsbetalningar Mottagandet av utlandsbetalningar i mark och i euroområdets övriga myntenheter upphör den 28 december Efter denna tidpunkt tar banken endast emot uppdrag om utlandsbetalningar som har gjorts i eurobelopp och i valutor utanför euroområdet. 2.3 LÅNEN OCH EURON Lån Vid slutet av övergångsperioden omvandlar finansiären automatiskt alla lån i markbelopp till lån i eurobelopp. Nya lån kan efter detta inte längre lyftas i mark. Om omvandlingen till euro av lån i andra myntenheter inom euroområdet än mark kan företaget komma överens med finansiären. Ändringen av myntenheten inverkar inte på räntevillkoren eller övriga avtalsvillkor för lånet. Borgen och övriga säkerheter för lån Borgen och andra säkerheter som företaget har gett för lån i mark tolkas som säkerheter för lån i eurobelopp sedan övergången till euro har skett. Övergången till euro förorsakar inga ändringar i säkerheterna och kräver inga åtgärder av företaget.

7 Kontanter endast i euro från den 1 mars 2002 Bankgaranti Övergången till euro inverkar inte på hur bindande den bankgaranti är som banken har gett. Bankgarantier i mark eller en annan myntenhet som hör till euroområdet fortgår som sådana och de omvandlas till eurobelopp vid utgången av övergångsperioden. Nya bankgarantier kan redan nu erhållas i eurobelopp. 3. AVTALEN 3.1 AVTALENS FORTGÅNG OCH JUSTERING AV DEM De nuvarande avtalens fortgång och bindande verkan på euroområdet Ibruktagandet av euron ändrar inte villkoren i handlingarna, berättigar inte till uppsägning, befriar inte från prestationsskyldigheten och berättigar inte att ensidigt ändra avtal som har ingåtts i en nationell myntenhet. Under övergångsperioden är alla nationella myntenheter ännu i bruk vid sidan av euron och de kan användas i avtal. Betalningar enligt avtal sköts under övergångsperioden i avtalad myntenhet, om avtalsparterna inte kommer överens om något annat. Byte av myntenhet i avtalen under eurotiden med början den 1 januari 2002 Från den 1 januari 2002 omvandlas alla myntenheter i avtal, fakturor, bolagsordningar och författningar enkelt med en fast koefficient och räknas som euro i enlighet med de penningbelopp som nämns i dem utan något särskilt avtal. De nuvarande avtalens fortgång med avtalskompanjoner som inte hör till euroområdet EU:s lagstiftning är naturligtvis förpliktande endast inom unionens område. Enligt internationella juridiska principer inverkar ibruktagandet av en ny valuta inte på avtalen. Granska avtalen Trots att avtalen fortgår är det bra om företaget granskar och vid behov med den andra avtalsparten går igenom sina nuvarande avtal för att alla, om så bara litet, oklara situationer skall kunna undvikas. I synnerhet långvariga avtal som har ingåtts i nationella myntenheter särskilt utanför euroområdet, såsom långvariga avtal (service-, underhålls- och utvecklingsavtal), leveransavtal, återförsäljningsavtal, anskaffningsavtal, finansieringsavtal är det skäl att granska, om avtalet går ut efter övergångsperioden, avtalet är bundet vid en nationell referensränta eller priset på en produkt är bundet vid en ändring i förhållandena mellan valutakurserna. Avtalsfriheten på euroområdet under övergångsperioden Under övergångsperioden har det avtalats om principen inget tvång, inget hinder, d.v.s. företagens avtalsfrihet bibehålls. Bankernas omräkningstjänst gör det möjligt för företaget att också ingå avtal i eurobelopp under övergångsperioden, fastän det inte annars skulle ha övergått till euro. Andra detaljer som hänför sig till avtal och lagstiftning Företagen måste också förbereda sig på flera andra situationer i praktiken. Till exempel är det bra för ett företag som övergår till euro att i god tid reda ut om underhållsavtalet med den programleverantör som har levererat datasystemet innehåller en gratis uppdateringsskyldighet eller om det är fråga om en investering som t.o.m. kan bli stor. 3.2 AKTIEKAPITAL Möjligheterna att uttrycka aktiebolagens aktiekapital och andelslagens andelskapital i euro underlättas genom att flera alternativ erbjuds, av vilka de enklaste inte kräver just alls några åtgärder av företagen. Patent- och registerstyrelsen omvandlar vid början av år 2002 de resterande registeranteckningarna i markbelopp till euro. Registermyndigheten ändrar inte bolagsordningens text på tjänstens vägnar. Bolaget bör göra omvandlingen i samband med att bestämmelserna om aktiekapitalet eller det nominella värdet i bolagsordningen ändras nästa gång. Bolaget behöver i regel inte heller ändra sina aktiebrev, andra värdepapper eller intyg till eurobelopp. Aktiebolagen kan övergå till nominellt värdelösa aktier eller ändra de nominella värdena till närmaste eurobelopp eller en bråkdel av detta i förenklad ordning. Nominellt värdelöst: Bolaget kan helt avstå från det nominella värdet och ersätta det med ett bokföringsvärde för aktien. Detta erhålls genom att aktiekapitalet delas med antalet aktier. Ett aktiebolags minimiaktiekapital skall i fortsättningen vara minst 8000 euro eller ,84 mark. Det är skäl att minnas att gamla bolag, som har grundats med ett aktiekapital på mark, är skyldiga att höja sitt aktiekapital till miniminivån senast inom september PANTBREV OCH FÖRETAGSINTECKNINGAR Innehavare av fastighets- och företagsinteckningar samt pantbrev (t.ex. finansiärer) har beviljats rätt att ansöka om att en inteckning i markbelopp skall omvandlas och vid behov sänkas till ett jämnt eurobelopp, i allmänhet till närmaste hundra euro. Ändringen sker i samband med vanliga revideringar, vilket gör att inga åtgärder krävs av företaget. Nya pantbrev kan också ansökas i eurobelopp. I nya långvariga avtal med kompanjoner utanför EU kan följande eurovillkor tillfogas: införandet av euron inverkar inte på detta avtal. 7

8 SÄTTEN ATT MÄRKA UT EURON 12,35 euro eller i vanlig löpande text 12 euro 35 cent 12,35 i tabeller och prislistor etc. används den internationella symbolen 12,35 e eller euron kan också förkortas e 12 e 35 cnt och cent cnt 12,35 EUR valutakod, används på samma sätt som FIM OMRÄKNINGSKOEFFICIENTERNA: 1 euro är 5,94573 finska mark 40,3399 luxemburgska franc 40,3399 belgiska franc 2,20371 nederländska gulden 6,55957 franska franc 200,482 portugisiska escudo 340,750 grekiska drakma 166,386 spanska peseta 0, irländska pund 1,95583 tyska mark 1.936,27 italienska lire 13,7603 österrikiska schilling EXEMPEL PÅ OMRÄKNING: Guidens utgivare har utbildat egna sakkunniga för att ge företagen råd i fråga om övergången till euro. Deras kontaktinformation finns nedan: De euroansvariga vid TE-centralernas företagsavdelningar Finnvera Abp, tfn och regionkontoren MeritaBanks kontor Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund Helsingfors tfn och ombuden i regionerna Servicearbetsgivarna Helsingfors tfn och regionkontoren Företagarna i Finland Helsingfors tfn och regionorganisationerna Bokföringsbyråernas Förbund rf Eurorådgivningscentralerna 1) Hur många euro är 235,70 mark? Divisionskalkyl 235,70 mk : 5,94573 = 39,64189 euro => Avrundning: 39 euro 64 cent 2) Hur många mark är 27,21 euro? Multiplikationskalkyl 27,21 euro x 5,94573 = 161,78331 mark => Avrundning: 161 mark 78 penni 3) Hur många mark är 568,70 franska franc? Omvandling via euro (divideras med FRF-koefficienten och multipliceras med FIM-koefficienten, mellansumman kan avrundas till minst tre decimaler och slutsumman till två): 568,70 FRF : 6,55957 = 86,69776 euro => 86,698 x 5,94573 = 515,4829 FIM => 515 mark 48 penni 4) Hur många mark är 187,50 USA-dollar? En extern valuta divideras med ifrågavarande valutas eurokurs och de euro som fås på detta sätt multipliceras med koefficienten till mark. Om dollarns kurs är 0,863762, är uträkningen följande: 187,50 USD : 0, = 217, euro => 217,074 x 5,94573 = 1290,6634 mk => 1290 mark 66 penni EUROGUIDER: Plan för ibruktagandet av euron 2001/2002 som har getts ut av finansministeriet Företagsavdelningarna vid de lokala TE-centralerna och Övergången till euro i Finland 2002 Finlands Bank och Bankföreningen i Finland med dess medlemsbanker har utarbetat en nationell plan för övergången till sedlar och mynt i euro. eller Eurosedlar och -mynt Beställningar: tfn , , Euron. Möjlighet eller hot Plan för affärsverksamheten i eurotid En guide för företag som också kan fås på svenska av denna guides utgivare och på finska som nätpublikation på följande hemsidor: HIM INDUSTRINS OCH ARBETSGIVARNAS CENTRALFÖRBUND FINNVERA FÖRETAGARNA I FINLAND MERITA SERVICEARBETSGIVARNA 8 Europeiska Centralbanken har på eurosedlarnas design. YEM

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Euron och bankärendena

Euron och bankärendena I denna broschyr har vi samlat nyttig information om hur euron kommer att påverka bankärendena. Läs igenom broschyren och spara den för kommande behov. Den innehåller också viktig information för årsskiftet.

Läs mer

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi

Åbo stads Euro-projekt. Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Åbo stads Euro-projekt Thorbjörn Andersson, FL Datateknikchef Åbo stads datateknikavdelning epost: thorbjorn.andersson@turku.fi Innehållsförteckning Bakgrund Kort om Åbo Introduktion Huvudpunkter Erfarenheter

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 8172/98 (Presse 126) C/98/126 Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 Ordförande : Gordon BROWN

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.)

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) Textförfattarna Matti Mörttinen, som är journalist vid tidningen Aamulehti, har specialiserat sig på integrationsfrågor. Han har utbildat journalister

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

9/2012 Cash Management

9/2012 Cash Management 9/2012 Cash Management Ekonomin kryper från en kris till en annan s. 2 Ta hand om behörighetsadministrationen på egen hand s. 6 Förbered dig redan nu på att direktdebiteringen upphör! s. 10 2 Cash Management

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Handbok Euroräknare. Éric Bischoff

Handbok Euroräknare. Éric Bischoff Éric Bischoff 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda KEuroCalc 7 2.1 Utföra konverteringar................................... 7 2.2 Addera och subtrahera................................... 8 2.3 Multiplicera

Läs mer

Svenskt beslut om att ansöka Svenskt inträde Eurosedlar och mynt introduceras Endast eurosedlar och mynt är legalt betalningsmedel förvarningsperiod kvalificerad förberedelseperiod övergångsperiod sedelutbytesperiod

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Sedlar och mynt i euro. Svenska

Sedlar och mynt i euro. Svenska Sedlar och mynt i euro Svenska En ny valuta föreuropa EURO Namnet på den europeiska valutan som Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Madrid den 15 och 16 december 1995. EUROOMRÅDET Euron har fungerat

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015

Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, kort, betalningar och kontoinformation Gäller från 15.2.2015 KONTO BRUKSKONTO Månadsavgift för Danske kontot 2,00 Brukskonto, kunden 0 17 år 0,00 (Ungdomsbrukskonto)

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB

INTENTIONSAVTAL GRUNDANDET AV KPK THH AB INTENTIONSAVTAL gällande GRUNDANDET AV KPK THH AB DETTA INTENTIONSAVTAL har ingåtts 201. PARTER (1) [part 1] (2) [part 2] (3) [part 3] (4) [part 4], (5) [part 5], samt BAKGRUND sådana kommuner, samkommuner,

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Innehåll 1. Finnveras relation till staten 2. Finnveras finansieringsverksamhet regleras av författningsramarna 3. Finnveras lagstadgade uppgifter

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort

bruksvillkoren för YkkösBonus MasterCardkreditkort Bruksvillkor för YkkösBonus MasterCard-kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för YkkösBonus MasterCardkreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Emission 5.105.520 aktier

Emission 5.105.520 aktier Svensk resumé av det finskspråkiga börsprospektet 20.12.2004 Emission 5.105.520 aktier Emissionsinstitut Det finskspråkiga börsprospektet finns tillgängligt från och med 27.12.2004 på Norvestias kontor,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer