RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 RUTIN Att främja närvaron i grundskolan/ grundsärskolan Trädgårdsgatan Hudiksvall

2 (18) Att främja närvaron i Hudiksvalls kommuns grundskola/grundsärskola Främjande arbete att förebygga frånvaro Alla elever ska få sin rätt till utbildning säkerställd. En elev med hög frånvaro löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, med negativa konsekvenser för både individen och samhället på sikt. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Att eleverna möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och god grund för lärande och motverkar i sig att frånvaro uppstår. Skolplikten Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär en skyldighet för eleven att gå till skolan och delta i utbildningen om eleven inte är sjuk eller beviljats ledigt (SFS 2010:800, 7 kap., 2-3 ). Skolplikten innebär en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn går till skolan samt en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt. Skolfrånvaro, sekretess och personuppgiftslagen Skolans åtaganden innebär att det är nödvändigt att registrera elevers frånvaro. Men skolan måste då ta hänsyn till personuppgiftslagens regler. Uppgifter om hälsotillstånd är att betrakta som en känslig uppgift enligt personuppgiftslagen och får inte registreras utan uttryckligt samtycke från eleven eller vårdnadshavaren. Det gäller även en sådan uppgift som att eleven är sjuk. Därför ska vi bara använda begreppen anmäld eller oanmäld frånvaro, sen ankomst eller ledighet när vi pratar om frånvaro. Den oanmälda frånvaron tillsammans med sen ankomst utgör tillsammans ogiltig frånvaro. Uppgiften om en elevs närvaro skyddas normalt inte av någon bestämmelse om sekretess. Det betyder att skolan vanligtvis kan lämna ut uppgifter till exempelvis vårdnadshavare vid förfrågan. Om frånvaroregistreringen finns i en allmän handling, till exempelvis en logg över närvaro och frånvaro, har skolan även en skyldighet att lämna ut handlingen till den som begär.

3 (18) Den bakomliggande orsaken till frånvaro kan däremot omfattas av elevvårdssekretess. Sekretessen gentemot vårdnadshavaren gäller inte om vårdnadshavaren behöver ta del av uppgiften för att kunna utöva sin rätt och skyldighet att, enligt föräldrabalken, bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta förutsatt att barnet inte lider betydande men om personuppgiften avslöjas. Om vårdnadshavaren begär ut uppgiften behöver därför en sekretessprövning göras. Många gånger kan en sådan prövning leda till att uppgiften ska lämnas ut, om inte annat med hänsyn till att det är nödvändigt för att skolan ska kunna fullgöra sin verksamhet. Anmäld/oanmäld skolfrånvaro Frånvaro kan avse såväl undervisning som annan skolverksamhet som ingår i utbildningen. Som giltiga skäl för skolfrånvaro räknas bland annat sjukdom, beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen i enlighet med skolförfattningarna. Ogiltig skolfrånvaro är all annan frånvaro utan sådant giltigt skäl. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. I sådana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro (SFS 2010:800, 7kap., ). I Hudiksvalls kommun ska Skola24 (Nova Software) användas för att registrera frånvaro i grundskolan/grundsärskolan. Skola24 är ett helt webbaserat system och tanken är att lärare, föräldrar, elever och skola på ett smidigt sätt ska kunna dela på information utan att någon fler programvara behöver installeras. Det som behövs i hemmet är en anslutning till internet. Statistik över frånvaron kan sedan hämtas från Skola24, vilket är viktigt för att kunna se mönster i eventuell frånvaro och följa upp bakomliggande orsaker. För att kunna plocka fram statistik ur Skola24 behöver de olika frånvaroanledningarna vara definierade (se nedan), vilket är behjälpligt för att uppföljningarna på skol- och kommunnivå ska bli av god kvalitet. En situation som lärare bör tänka på är att elever i årskurs 7-9 kan besöka skolkurator utan att föräldrar behöver informeras - därför behöver eleverna uppmärksammas på att lärarna behöver få information av eleven om de ska på kuratorsbesök.

4 (18) Nedanstående fyra frånvaroanledningar finns i Skola24 och ska från och med vårterminen 2014 användas om en elev av någon anledning är frånvarande. Det är dessa anledningar som ligger till grund för frånvarostatistiken. Sen ankomst och oanmäld frånvaro, då frånvaron inte har en godtagbar förklaring, utgör tillsammans ogiltig frånvaro. Sen ankomst - är när en elev inte kommer i utsatt tid till lektion. Läraren har samlat klassen och börjat gå igenom vad eleverna ska arbete med. Om läraren är sen så gäller sen ankomst från det att läraren har startat lektionen. Exempel: Eleven kommer 10 minuter efter det att läraren har påbörjat lektionen. Oanmäld frånvaro - är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Eftersom skolan har en skyldighet att höra av sig till vårdnadshavare kan den oanmälda frånvaron övergå till anmäld frånvaro om skolan får en godtagbar förklaring. Exempel 1: Eleven kommer inte till skolan och han/hon är inte anmäld som frånvarande av sina vårdnadshavare. Beroende av årskurs ska skolan kontakta hemmet olika skyndsamt. Om vårdnadshavarna då frånvaroanmäler sitt barn vid kontakten med skolan, övergår frånvaroanledningen till anmäld frånvaro. Exempel 2: En elev söker ledigt och får avslag på sin ledighetsansökan. Om det då är uppenbart att elev och vårdnadshavare trotsar detta beslut och eleven inte kommer till skolan så ska detta registreras som oanmäld frånvaro. Anmäld frånvaro - är när elevens frånvaro är anmäld av vårdnadshavare samma dag. Den anmälda frånvaron kan göras dag för dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår på kort varsel vilket oftast beror på t ex. sjukdom. Exempel: Vårdandshavarna ringer och sjukanmäler sitt barn på morgonen samma dag. Ledig - är när det finns ett samförstånd mellan eleven, vårdnadshavare och personal på skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Frånvaron är planerad och ansökt om till skolan med framförhållning. Exempel: Vårdnadshavare söker ledigt för sitt barn under några dagar som sedan beviljas av klasslärare/mentor eller rektor. De kan även skicka med en lapp där de informerar om att deras barn behöver vara ledig del av dag för annan aktivet som tandläkarbesök, läkarbesök etc.

5 (18) Uppföljning av frånvaro Skolnivå Varje skola ska följa upp och uppmärksamma elever som har hög frånvaro. Varje skola delar upp läsåret i fem perioder med avstämning vid lov och terminsslut. Detta för att säkerställa att systemet används och relevanta data registreras. Frånvaron följs upp med mentor/klasslärare och arbetslag. Elever med hög frånvaro behöver diskuteras i arbetslaget för att se eventuella mönster. Frågor som bör ställas är till exempel: Vid vilka lektioner har eleven hög frånvaro? När på dagen är eleven frånvarande? Hur bryter vi mönstret? Varje skola ska upprätta en lokal frånvarorutin som innehåller följande: att frånvaro ska registreras i skola24 de definierade frånvaroanledningarna hur vårdnadshavare anmäler frånvaro till skolan vid sjukdom och ledighet klargöra skolans skyldighet att kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro samt beskriva när skolan tar kontakt med hemmet (exempelvis i slutet av dagen) plan på hur och när skolan ska följa upp elevernas frånvaro (fem tillfällen per läsår) hur informationen om rutinen når ut till vårdnadshavarna Det är också viktigt att tänka på att skolan inte får förorsaka frånvaro till exempel genom att tillämpa rutiner som innebär att elever som kommer för sent utestängs från återstoden av det undervisningspass som de har rätt till. Förvaltningsnivå Förvaltningen tar fram frånvarostatistik ur Skola24 i slutet av varje termin för att redovisa till lärande- och kulturnämnden. Elever som har 10 % frånvaro eller högre under gällande termin kommer att ingå i statistiken. Kontakt med vårdnadshavare Huvudregeln är att skolan ska informera elevens vårdnadshavare samma dag som eleven varit ogiltigt frånvarande från den obligatoriska verksamheten, såvida inte särskilda skäl anges (SFS 2010:800, 7 kap., 17 ). Detta gäller alla de obligatoriska skolformerna samt omyndiga elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

6 (18) Enligt den nya skolförordningen (SFS 2011:185, 6 kap., 12 ) ska ogiltig frånvaro, i de fall det förekommer, skrivas in i terminsbetygen (dock inte i slutbetygen). Vid upprepad frånvaro Utreda frånvaro När skolan uppmärksammat en elevs frånvaro är det viktigt att ta ställning till om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Hur omfattande utredning som behövs är något som måste avgöras i det enskilda fallet. I vissa fall räcker det med en mycket enkel utredning. Samtidigt ställer andra fall krav på en mer omfattande och allsidig utredning. Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. En mer om fattande utredning kan också visa om exempelvis elevens vantrivsel eller skolmotstånd bottnar i en för eleven otillfredsställande lärandemiljö eller om det finns ett behov av särskilt stöd. Detta kan i sin tur kräva andra former av utredningsunderlag för att kunna ge eleven det stöd som behövs. Det är rektorn som ansvarar för att en utredning görs. Det är viktigt att pedagogen framför allt fokuserar på skolrelaterade orsaker till frånvaro men också att pedagogen uppmärksammar andra orsaker till frånvaro och anmäler detta till rektorn. I vissa fall behövs elevhälsans medverkan i arbetet med att utreda orsaker till en elevs frånvaro. Elevhälsans utredning kan omfatta såväl skolrelaterade som andra orsaker. En elevs omfattande frånvaro beror ofta på en komplex situation med olika slags problem som kan röra både hem och skola. Många av orsakerna kan vara skolrelaterade och kräva åtgärder i skolan. Samtidigt kan hemförhållandena vara svåra och i vissa fall förekommer det att vårdnadshavaren inte bidrar eller på grund av sociala orsaker inte har möjlighet att bidra till att se till att eleven går till skolan. Att eleven har ett behov av särskilt stöd som inte tillgodosetts kan vara ett exempel på skolrelaterade orsaker. I vissa fall kan det röra sig om brister i bemötande från pedagog eller annan personal, eller att eleverna har tappat förtroendet för skolan. Se Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbetet mot diskriminering, och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10).

7 (18) Utgångspunkter vid oanmäld frånvaro enligt Skolinspektionen 2011 Likvärdighet - Att alla elever, oavsett skoltillhörighet, ska ha samma förväntningar på sig då det gäller skolnärvaro, samt samma rätt till stöd till närvaro Tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro för att få eleven tillbaka till undervisningen Pedagogen och annan personal ska agera skyndsamt i dialog med berörd elev och vårdnadshavare Pedagogen ska främst fokusera på skolrelaterade orsaker till frånvaro Rektor ansvarar för att utredning görs Vid komplicerande elevärenden ska ansvaret att utreda ligga på elevhälsan Andra aktörer som socialtjänst eller BUP ska bistå med professionella bedömningar i de fall det är nödvändigt Samverkan mellan olika aktörer ska uppmuntras (SIP) Kommunen behöver ha kunskap om frånvarosituationen En elev som varit ogiltigt frånvarande och som uppfyller villkoren för särskilt stöd har rätt till detta. PM att följa vid oanmäld frånvaro Syfte Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro Att skolorna tidigt uppmärksammar tecken på ökande skolfrånvaro hos elever, och snabbt sätter in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro Att inspirera till flexibla och individanpassade lösningar i elevärenden med hög skolfrånvaro Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör hög skolfrånvaro Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på såväl generell som individuell nivå

8 (18) Åtgärdstrappa Tidsaspekt Åtgärd Ansvarig Varje oanmäld frånvarotillfälle Vårdnadshavare (vh)kontaktas samma dag, via e-post, sms eller telefon. Kontaktperson visar omtanke till elev, genom kontakt Klasspedagog/mentor Pedagog/mentor dokumenterar Vid upprepande oanmäld frånvaro, inom en två veckors period samt vid upprepad giltig frånvaro som påverkar måluppfyllelse/kunskapskrav, och riskerar bli oanmäld frånvaro resp. vi kan ana missförhållande eller liknade vara orsak till frånvaron Vid upprepande oanmäld frånvaro, inom en fyra veckors period, räknat från första tillfällen. Alternativt, total frånvaro mer än 20 %, ströfrånvaro i form av anmäld och oanmäld (t.ex. återkommande anmäld sjukfrånvaro och eller oanmäld frånvaro) Jobba vidare med efter sex veckors ihållande frånvaro - Kalla vh till möte på skolan Kontaktperson visar omtanke till elev, genom kontakt Checklista används för att ringa in frånvaroorsak. (Se sorteringsmall samt stödmanual för samtal). Vid behov kontakta/hänvisa till EHT Hemuppgifter kan ges Förslag till åtgärd skrivs Info och kopia på blankett till rektor Kalla vh till möte på skolan Kontaktperson visar omtanke till elev, genom kontakt Uppföljning av tidigare åtgärder görs EHT deltar Hemuppgifter ges Pedagogisk utredning görs i förhållande till kunskapskraven Överväga orosanmälan till socialtjänst Vid behov hjälpa familjen med kontakt med BUP, Habiltering och socialtjänst Kontaktperson visar omtanke till elev, Klasspedagog/mentor Pedagog/mentor dokumenterar Rektor Rektor dokumenterar Rektor Rektor dokumenterar

9 (18) Hemmasittare genom kontakt Överväg hembesök Hemuppgifter kan ges Kalla till samverkans möte för att upprätta eller följa upp SIP Överväg distansundervisning eller anpassad studiegång Kontakt med psykologforum alt. mobila teamet (då de startat) Fortsätt ha tät kontakt med familjen Litteratur Skolverket (2010). Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. Rapport nr 34. Skolverket (2012). Allmänna råd. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Beställningsnummer 12:1290. Gladh & Sjödin (2014). Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Gothia Fortbildning. Gladh & Sjödin. Webbsidan (140417)

10 (18) Aktuella bestämmelser Huvudmannens ansvar Av 2 kap. 8 skollagen Rektorns ansvar Enligt 2 kap. 9 skollagen. Skolplikt och rätt till utbildning Enligt 7 kap. 2 skollagen (2010:800) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt enligt föreskrifterna i 7 kap. skollagen. Skolpliktsbevakning Enligt 7 kap. 2 skollagen Föreläggande och vite Av 7 kap. 23 skollagen Krav på närvaro och anmälningsskyldighet Av 4 kap. 8 skolförordningen (2011:185) 15 kap. 16 och 18 kap. 11 skollagen. 7 kap. 17 skollagen Ledighet Av 7 kap. 18 skollagen Utredning Av 3 kap. 8 Trygghet och studiero Av 5 kap. 3 skollagen Ordningsregler Av 5 kap. 5 skollagen Uppgifter om frånvaro i terminsbetyg Av 6 kap. 12 skolförordningen Uppgifter om frånvaro i utdrag ur betygskatalogen Av 8 kap. 9 gymnasieförordningen Elevhälsa Enligt 2 kap. 25 skollagen Samverkan Av 29 kap. 13 skollagen

11 (18) Bilagor Bilaga 1 - Mall Lokal frånvarorutin för xx skola Bilaga 2 - Användarmanual skola24 - Frånvarorapportering (PDF) Bilaga 3 - Hur man plockar fram frånvarostatistik ur Skola24 Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare Bilaga 5 - Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro

12 (18) Bilaga 1 Mall Lokal frånvarorutin för skola, läsår / Skola 24 Skola 24 är ett digitalt system som skolan använder för att rapportera frånvaro. Här registreras frånvaro och beviljade ledigheter läggs in. Vårdnadshavarna kan skapa sig ett eget konto och kan då ta del av sitt barns närvaro/frånvaro samt göra sjukanmälan. Det är skolan som bjuder in föräldrarna att skapa ett eget konto. Nedanstående frånvaroanledningar finns inlagt på alla skolor i skola24 och ska väljas om en elev av någon anledning är frånvarande. Det är dessa anledningar som ligger till grund för frånvarostatistiken. Sen ankomst - är när en elev inte kommer i utsatt tid till lektion. Läraren har samlat klassen och börjat gå igenom vad eleverna ska arbete med. Om läraren är sen så gäller sen ankomst från det att läraren har startat lektionen. Oanmäld frånvaro - är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Eftersom skolan har en skyldighet att höra av sig till vårdnadshavare kan den oanmälda frånvaron övergå till anmäld frånvaro om skolan får en godtagbar förklaring. Anmäld frånvaro - är när elevens frånvaro är anmäld av vårdnadshavare samma dag. Den anmälda frånvaron kan göras dag för dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår på kort varsel vilket oftast beror på t ex. sjukdom. Anmäld frånvaro kan göras på två sätt: 1. Sjukfrånvaro meddelas av förälder/vårdnadshavare på telefonsvarare på telefonnummer 065x-xx xx xx senast kl. 08:00 aktuell sjukdag. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. 2. Förälder/vårdnadshavare anmäler direkt i Skola 24. Ledig - är när det finns ett samförstånd mellan eleven, vårdnadshavare och personal på skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Frånvaron är planerad och ansökt om till skolan med framförhållning. Närvarokontroll Elevernas närvaro registreras varje lektion och förs in i Skola 24 samma dag.

13 (18) Mentorn/kassföreståndaren kontrollerar närvaro/frånvaro dagligen och hör av sig till hemmet samma dag om någon elev är ogiltigt frånvarande. Uppföljning av närvaro Skolan delar upp läsåret i fem perioder där statistik plockas fram, analyseras och följs upp.

14 (18) Bilaga 4 Ny närvarorutin i grundskolan/grundsärskolan Från och med 1 januari 2014 kommer det att införas en ny närvarorutin för grundskolorna i Hudiksvalls kommun. Alla barn som är bosatta i Sverige har enligt lag rätt till utbildning och måste enligt skolplikten gå i skolan. Skolplikten innebär en skyldighet för kommunen att alla barn i skolåldern ska närvara i skolan. Vårdnadshavaren ansvarar för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro, måste skolan följa upp frånvaron. Följ ditt barn! I Hudiksvalls kommun kommer det internetbaserade systemet Skola24 (Nova Software) att användas för att registrera frånvaro. Elevernas närvaro följs upp för varje lektion. Mentorn hör av sig till hemmet samma dag om någon elev är ogiltigt frånvarande. I dagsläget kan du som är vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 följa ditt barns frånvaro. Det som behövs är inloggningsuppgifter till Skola24 som du får från din skola. Internetadressen till skola24 är Om du behöver hjälp eller har frågor finns det särskilda kontaktpersoner på din skola. Åtgärder Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och bakomliggande orsaker, för att sedan kunna sätta in rätt åtgärder. Frånvaroorsaker Det finns fyra olika frånvaroorsaker som registreras i systemet: Sen ankomst gäller när en elev inte kommer i utsatt tid till lektion. Om läraren är sen så räknas sen ankomst från det att läraren har startat lektionen. Oanmäld frånvaro gäller när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Eftersom skolan har en skyldighet att höra av sig till vårdnadshavare kan den

15 (18) oanmälda frånvaron övergå till anmäld frånvaro om skolan får en godtagbar förklaring. Oanmäld frånvaro tillsammans med sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro. Anmäld frånvaro gäller när elevens frånvaro är anmäld av vårdnadshavare samma dag. Den anmälda frånvaron kan göras dag för dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår på kort varsel vilket oftast beror på t ex. sjukdom. Sjukfrånvaro meddelas till skolan av vårdnadshavare senast kl. 08:00 aktuell dag, antingen direkt i Skola 24 eller via telefon. Lämna elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig gäller när det finns en överenskommelse mellan eleven, vårdnadshavare och personal på skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Frånvaron är planerad och ansökt om till skolan i god tid. Observera att om ledigheten inte är godkänd av mentor/rektor räknas den som oanmäld frånvaro. Med vänlig hälsning Elisabeth Bäckström Verksamhetschef, grundskola/grundsärskola

16 (18) Bilaga 5 Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro Ogiltig frånvaro är en signal på att något är fel och måste uppmärksammans mycket snabbt. Det skiljer sig från fall till fall hur omfattande utredningen behöver vara. Här finns stödfrågor som man kan använda sig av för att skaffa sig underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Samtal bör också föras med elevens vårdnadshavare. Det är lämpligt att använda sig av ungefär samma frågor som vid samtalet med eleven. Välj ut de som är mest relevanta. Kom överens om två mål och åtgärder kopplade till dem. Gör täta uppföljningar och prova nya åtgärder om de första inte är framgångsrika. Gör inte mer av det som inte fungerar! Stödfrågor vid samtal med elev Skolarbetet och lärandemiljön Vilka ämnen fungerar bäst för dig? Hur ska det vara för att det ska fungera bra? När fungerar det mindre bra? Hur är det då? Vad tycker du att du är bra på? Är det något du behöver mer hjälp med än vad du får idag? Trygghet och trivsel Hur trivs du i klassen? Vilka klasskamrater trivs du bäst med? Hur är stämningen/klimatet i klassen? Hur trivs du på skolan? Har du varit med om något du upplevt som kränkande? Om ja, kan du berätta om det? Finns det någon vuxen på skolan som du trivs extra bra med?

17 (18) Närvaro och frånvaro (utgå gärna från elevens rapport från skola24) Kan vi se något mönster på när den ogiltiga frånvaron sker? Vad gör du och var är du när du är ogiltigt frånvarande? Vad ser du för vinster med din frånvaro? Vad förlorar du när du är frånvarande? Vilken förklaring kan du själv ge till att det ser ut som det gör? Vad kan vi på skolan göra för att du ska öka närvaron? Vad kan du själv göra? Vilken hjälp behöver du av dina föräldrar? Hälsa Hur fungerar måltiderna? Frukost, skollunch och middag? Känner du dig stressad? När? Hur? Har du huvudvärk, magont eller annan värk oftare än vanligt? Hur sover du? Familj och fritid Hur ser din familjesituation ut? Känner du någon oro för något i din familj? Vad har du för fritidsintressen? Vilka träffar du på fritiden och vad gör ni då? Har du någon utomstående att prata med? Behöver du hjälp med en sådan kontakt? Stödfrågor att diskutera kring i personalgruppen Vilka behov har eleven som vi behöver ta hänsyn till i skolsituationen? Anpassas undervisningen till elevens behov? Är de krav som ställs på eleven rimliga i förhållande till elevens förmåga?

18 (18) I hur hög grad utgår vi från elevens styrkor i skolarbetet? Hur är klimatet i klassen? I hur hög grad präglas det av trygghet och arbetsro? Hur är klimatet på skolan? Hur ser relationerna mellan elever och mellan elever och vuxna ut? Vem av oss har bäst relation till eleven? Hur kan vi tänka annorlunda för att göra eleven mer motiverad och delaktig? Hur märker eleven att vi vill att den ska lyckas och att det är vi som ansvarar för att den gör det? Behöver vi ta hjälp av någon från elevhälsan (skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare) SYV eller Likabehandlingsteamet, för att ännu bättre hitta åtgärder som ska bidra till att eleven ökar sin närvaro?

RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun

RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun RUTIN Att främja närvaron i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun Reviderad september 2016 2 (19) Främjande arbete att förebygga frånvaro Alla elever ska få sin rätt till utbildning säkerställd.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Handlingsplan för att öka skolnärvaro

Handlingsplan för att öka skolnärvaro Handlingsplan för att öka skolnärvaro Frånvaro i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra och att skolan inte, i samverkan med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Att Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Skolinspektionens granskningar Riktad tillsyn Skolpliktsbevakning, 2010 Kvalitetsgranskning Att, 2012 Kvalitetsgranskning Skolsituationen

Läs mer

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning 2015-02 Grundskola Grundsärskola Karin Sörensson Gymnasium Karin.sorensson@svedala.se Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning Kommunövergripande skolpliktsbevakning I 7 kap. skollagen

Läs mer

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014 Handlingsplan för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor Läsåret 2013/2014 1. Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har ovillkorlig rätt till utbildning. Kommunen har ansvar

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Reviderad 2016-09-19 Varför en handlingsplan? Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att

Läs mer

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Bilaga 1 DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Elev: Klass: 1:a frånvarotillfället - information till vårdnadshavare Datum och ämnen för oanmäld frånvaro: Datum för kontakt med vårdnadshavare: Viktigt att

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Feb 2013 Innehåll 1. Skolplikt och rätt till utbildning... 3 Vårdnadshavarens ansvar... 3 Huvudmannens ansvar... 3 Rektors

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28 rapport 2011-06-28 Diarie nr: 40-2010:268 inom området Skolpliktsbevakning Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn 2 (41) Innehållsförteckning sid 2 Förord 3 1. Sammanfattning....... 4 2. Inledning.......

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro

Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se Upplägg Bakgrund och Psynks utgångspunkter Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda) Varför ska vi öka skolnärvaron? Riskfaktorer Systematiskt skolnärvaroarbete

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Västerviks Kommun 1 Handlingsplan för att förebygga frånvaro och den ohälsa det kan leda till Skolnärvaroplan 1A)Sjukfrånvaro och annan giltig oroande frånvaro,

Läs mer

Fotograf David Lundin

Fotograf David Lundin Helsingborgs stads närvaroarbete Fotograf David Lundin Sida 1 Sida 2 Barn och ungdomars rätt till utbildning Alla barn och ungdomar i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning med hög kvalité i trygg

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Beslut för förskoleklass

Beslut för förskoleklass Skolinspektionen Askrike Utbildning AB Org.nr. 556888-4257 Beslut för förskoleklass efter tillsyn i Flottiljens skola belägen i Täby kommun Förstagångstillsyn Flottiljens skola Skolinspektionen har genomfört

Läs mer