RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 RUTIN Att främja närvaron i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun Reviderad september 2016

2 2 (19) Främjande arbete att förebygga frånvaro Alla elever ska få sin rätt till utbildning säkerställd. En elev med hög frånvaro löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, med negativa konsekvenser för både individen och samhället på sikt. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Att eleverna möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och god grund för lärande och motverkar i sig att frånvaro uppstår. Skolplikten Alla barn, från årskurs 1-9, som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär en skyldighet för eleven att gå till skolan och delta i utbildningen såvida eleven inte är sjuk eller har beviljats ledigt (Skollagen 7 kap. 2-3 ). Skolplikten innebär att kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolgång (Skollagen 7 kap. 22 ). Vårdnadshavarna ansvarar i sin tur för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro måste skolan följa upp frånvaron. Sekretess Uppgifter om en elevs närvaro skyddas normalt inte av någon bestämmelse om sekretess. Det innebär att skolan vanligtvis kan lämna ut uppgifter om närvaro till exempelvis vårdnadshavare vid förfrågan. Om frånvaroregistreringen finns i en allmän handling, exempelvis i en logg över närvaro och frånvaro, har skolan en skyldighet att lämna ut handlingen till den som begär. Bakomliggande orsaker till frånvaro, däremot, kan omfattas av elevvårdssekretess. Sekretessen gäller inte gentemot vårdnadshavaren om hen behöver ta del av uppgifterna för att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter, att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, enligt föräldrabalken. Det förutsätter dock att barnet inte lider betydande men om den här typen av personuppgift avslöjas. Om vårdnadshavaren begär ut uppgifter ska därför en sekretessprövning göras. Många gånger leder en sådan prövning till att uppgifterna ska lämnas ut. Frånvaro Frånvaro kan avse såväl undervisning som annan skolverksamhet som ingår i utbildningen. Som giltiga skäl för skolfrånvaro räknas bland annat sjukdom, beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen i enlighet med skolförfattningarna. Ogiltig skolfrånvaro är all annan frånvaro, utan giltigt skäl. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. I sådana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro (Skollagen 7 kap ).

3 3 (19) Skolplatsen Från och med höstterminen 2016 använder Hudiksvalls kommun det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro i grund- och grundsärskolan. Att systemet är internetbaserat innebär att inga programvaror behöver installeras, det krävs endast att man är uppkopplad på internet för att ta del av uppgifterna i Skolplatsen. Kom ihåg att elever i årskurs 7-9 kan besöka skolkurator utan att vårdnadshavare behöver informeras. Därför är det viktigt att informera eleverna om att deras lärare behöver få veta om eleven ska på besök hos kuratorn, så att det inte registreras som ogiltig frånvaro. Frånvaroorsak Nedanstående frånvaroorsaker finns att registrera i Skolplatsen. Detta ligger sedan till grund för frånvarostatistiken. Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro. Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare ska anmäla sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon aktuell sjukdag. Vårdnadshavare ska då uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro. Kontakt med vårdnadshavare Huvudregeln är att skolan ska informera vårdnadshavare samma dag som eleven varit ogiltigt frånvarande från den obligatoriska verksamheten, såvida inte särskilda skäl anges (Skollagen 7 kap. 17 ). Enligt skolförordningen (6 kap. 12 ) ska ogiltig frånvaro, i de fall det förekommer, skrivas in i terminsbetygen, dock inte slutbetygen.

4 4 (19) Uppföljning av frånvaro Skolnivå I Hudiksvalls kommun ska varje grundskola följa upp och uppmärksamma elever som har hög frånvaro. Vid fem tillfällen per läsår tar respektive skola fram statistik, analyserar och följer upp närvaro. Avstämning sker vid lov och terminsslut. Frånvaron följs upp med klasslärare/mentor och arbetslag. I bilaga 5 finns stödfrågor som är bra för arbetslaget att diskutera för att se eventuella mönster hos en elev som har hög frånvaro. Varje skola ska upprätta en lokal frånvarorutin, se mall i bilaga 1. Utöver den lokala frånvarorutinen är det viktigt att respektive skola, på exempelvis föräldramöten och via informationsbrev, ser till att rutinen är känd hos vårdnadshavarna. Det är också viktigt att tänka på att skolan inte får förorsaka frånvaro genom att exempelvis tillämpa rutiner som innebär att elever som kommer för sent utestängs från återstoden av det undervisningspass som de har rätt till. Förvaltningsnivå Enheten förvaltningsstöd tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen i slutet av varje termin för att redovisa till lärandenämnden. Elever som har 10% frånvaro eller högre under gällande termin kommer att ingå i statistiken. Vid upprepad frånvaro Utreda frånvaro När skolan uppmärksammar en elevs frånvaro är det viktigt att ta ställning till om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Vid hög ogiltig frånvaro ska en utredning göras. Hur omfattande den utredningen ska vara behöver avgöras i det enskilda fallet. En utredning syftar till att skolan skaffar sig underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Skolans rektor ansvarar för att en utrednings görs. Det är viktigt att man framför allt fokuserar på skolrelaterade orsaker till frånvaro men också uppmärksammar och anmäler till rektor om det finns andra orsaker. I vissa fall behöver elevhälsan medverka i utredningsarbetet. En elevs omfattande frånvaro beror ofta på en komplex situation med olika slags problem som kan rörda både hem och skola. Många av orsakerna kan vara skolrelaterade och kräva åtgärder i skolan. Samtidigt kan hemförhållandena vara svåra och i vissa fall förekommer det att vårdnadshavaren inte bidrar eller på grund av sociala orsaker inte har möjlighet att bidra till att se till att eleven går till skolan. Se Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10).

5 5 (19) Utgångspunkter vid oanmäld frånvaro, enligt Skolinspektionen 2011 Likvärdighet - alla elever, oavsett skoltillhörighet, ska ha samma förväntningar på sig då det gäller skolnärvaro, samt samma rätt till stöd till närvaro Tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro för att få eleven tillbaka till undervisningen Pedagogen och annan personal ska agera skyndsamt i dialog med berörd elev och vårdnadshavare Pedagogen ska främst fokusera på skolrelaterade orsaker till frånvaro. Rektor ansvarar för att utredning görs Vid komplicerande elevärenden ska ansvaret att utreda ligga på elevhälsan. Andra aktörer som socialtjänst eller BUP ska bistå med professionella bedömningar i de fall det är nödvändigt Samverkan mellan olika aktörer ska uppmuntras, exempelvis genom intern samordningsmodell, SSPF eller SIP Kommunen behöver ha kunskap om frånvarosituationen En elev som varit ogiltigt frånvarande och som uppfyller villkoren för särskilt stöd har rätt till detta.

6 6 (19) PM att följa vid oanmäld frånvaro Syfte Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro Att skolorna tidigt uppmärksammar tecken på ökande skolfrånvaro hos elever och snabbt sätter in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro Att inspirera till flexibla och individanpassade lösningar i elevärenden med hög skolfrånvaro Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör hög skolfrånvaro Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på såväl generell som individuell nivå Åtgärdstrappa Tidsaspekt Åtgärd Ansvarig Varje oanmält frånvarotillfälle Vårdnadshavare kontaktas samma dag, via Klasslärare/mentor e-post, sms eller telefon som dokumenterar Vid upprepad oanmäld frånvaro inom en tvåveckorsperiod Vid upprepad ogiltig frånvaro som påverkar måluppfyllelse/kunskapskrav, och riskerar bli oanmäld frånvaro Vid misstanke om missförhållande eller liknande som orsak till frånvaro Vid upprepad oanmäld frånvaro, inom en fyraveckorsperiod, räknat från första tillfället Vid frånvaro på mer än 20% Vid ströfrånvaro i form av anmäld och oanmäld (exempelvis återkommande Kalla vårdnadshavare till möte på skolan Checklista används för att ringa in frånvaroorsak (se sorteringsmall samt stödmanual för samtal) Involvera EHT Hemuppgifter kan ges Starta utredning om eventuellt behov av särskilt stöd (Skollagen 3 kap. 8 ) Förslag till åtgärd skrivs Information och kopia på blankett till rektor Överväga orosanmälan till socialtjänst (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 ) Kalla vårdnadshavare till möte på skolan Uppföljning av tidigare åtgärder görs EHT deltar Hemuppgifter kan ges Pedagogisk utredning görs i förhållande till kunskapskraven Klasslärare/mentor som dokumenterar Rektor. Hen dokumenterar

7 7 (19) anmäld sjukfrånvaro eller oanmäld frånvaro) Överväga orosanmälan till socialtjänst (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 ) Långvarig frånvaro, sex veckor ihållande frånvaro eller mer Vid behov hjälpa familjen med kontakt med BUP, habilitering och socialtjänst Överväg hembesök Hemuppgifter kan ges Kalla till samverkansmöte för att upprätta eller följa upp SIP Överväg distansundervisning eller anpassad studiegång Ansökan till psykologforum alternativt mobila skolteamet Fortsätt ha regelbunden kontakt med familjen Lyfta delegationen till verksamhetschef för grund- och grundsärskola Anmäla till lärandenämnden - vite Rektor. Hen dokumenterar Litteratur Skolverket (2010). Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. Rapport nr 34. Skolverket (2012). Allmänna råd. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Beställningsnummer 12:1290. Gladh & Sjödin (2014). Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Gothia Fortbildning. Gladh & Sjödin. Webbsidan (140417)

8 8 (19) Aktuella bestämmelser Huvudmannens ansvar: Skollagen 2 kap. 8 Rektorns ansvar: Skollagen 2 kap Barn från årskurs 1 till årskurs 9 som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning: Skollagen 7 kap. 2 Skolpliktsbevakning: Skollagen 7 kap Föreläggande och vite: 7 kap. 23 Skollagen Krav på närvaro och anmälningsskyldighet: - Skolförordningen 4 kap. 8 - Skollagen 7 kap. 17 Ledighet: Skollagen 7 kap. 18 Utredning: Skollagen 3 kap. 8 Arbetsmiljö (trygghet och studiero): Skollagen 5 kap. 3 Ordningsregler: Skollagen 5 kap. 5 Uppgifter om frånvaro i terminsbetyg: Skolförordningen 6 kap. 12 Elevhälsa: Skollagen 2 kap. 25 Samverkan och anmälan till socialnämnden: - Skollagen 29 kap Socialtjänstlagen 14 kap. 1 Postadress: Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: Tfn växel: Fax: Org. Nr:

9 9 (19) Bilagor Bilaga 1 Mall Lokal frånvarorutin för xx skola, läsår xx/xx Bilaga 2 Användarmanual Skolplatsen frånvarorapportering Bilaga 3 - Manual hur man tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare reviderad närvarorutin i grundoch grundsärskola från och med höstterminen 2016 Bilaga 5 Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro

10 10 (19) Bilaga 1 Lokal frånvarorutin för xxxx skola, läsår xx/xx Skolplatsen Skolplatsen är ett digitalt system som skolan använder för att rapportera frånvaro. Här registreras frånvaro och beviljad ledighet läggs in. Vårdnadshavarna kan skapa ett eget konto och kan ta del av sitt barns närvaro/frånvaro samt göra sjukanmälan. Skolan bjuder in vårdnadshavarna att skapa ett eget konto. Frånvaroorsak Nedanstående frånvaroorsaker finns att registrera i Skolplatsen. Detta ligger sedan till grund för frånvarostatistiken. Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Skolan är skyldig att kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro. Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till vårdnadshavaren. Detta aktiveras när vårdnadshavare loggat in första gången på Skolplatsen och angett sin e-postadress. Sen ankomst är när en elev inte kom i utsatt tid till lektionen. Det räknas som sen ankomst när lärare har samlat klassen och börjat gå igenom vad eleverna ska arbeta med. Om läraren är sen så gäller sen ankomst från det att läraren har startat lektionen. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon 065x-xx xx xx aktuell sjukdag via telefon. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka

11 11 (19) om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Närvarokontroll Elevernas närvaro registreras varje lektion och registreras i Skolplatsen samma dag. Klassföreståndare/mentor kontrollerar närvaro/frånvaro dagligen och kontaktar vårdnadshavare samma dag om en elev är ogiltigt frånvarande. Uppföljning av närvaro, på skolnivå Vid fem tillfällen per läsår tar skolan fram statistik, analyserar och följer upp närvaro. Följande perioder gäller vid vår skola:

12 12 (19) Bilaga 2 Användarmanual Skolplatsen - frånvarorapportering

13 13 (19)

14 14 (19) Bilaga 3 Manual hur man tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen

15 15 (19) Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare Reviderad närvarorutin i grund- och grundsärskola från och med höstterminen 2016 Från och med höstterminen 2016 har nuvarande närvarorutin reviderats för grundoch grundsärskolan i Hudiksvalls kommun. Alla barn, från årskurs 1-9, som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att kommunen är skyldiga eleverna ska närvara i skolan. Vårdnadshavarna ansvarar i sin tur för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro måste skolan följa upp frånvaron. Följ ditt barn! I Hudiksvalls kommun används det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro. Elevernas närvaro följs upp för varje lektion. Om en elev är ogiltigt frånvarande tar mentorn kontakt med vårdnadshavarna samma dag. Du som är vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 har möjlighet att följa ditt barns frånvaro via Skolplatsen: 1. Gå in på 2. Logga in med ditt bankid Om du behöver hjälp eller har frågor finns särskilda kontaktpersoner på din skola. Sätter in åtgärder vid frånvaro Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på bakomliggande orsaker till frånvaron. Detta för att skolan sedan ska kunna sätta in rätt åtgärder. Frånvaroorsaker Det finns tre olika frånvaroorsaker som registreras i Skolplatsen: Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro.

16 16 (19) Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon aktuell sjukdag via telefon. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Observera! Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro. Hälsningar Elisabeth Bäckström verksamhetschef grund- och grundsärskola

17 17 (19) Bilaga 5 Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro Upprepad ogiltig frånvaro är en signal på att något inte är som det ska och måste uppmärksammas mycket snabbt. Det skiljer sig från fall till fall hur omfattande utredningen behöver vara. Nedan följer stödfrågor som ni kan använda er av för att ta fram ett underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Vid samtal med elevens vårdnadshavare kan man med fördel använda sig av samma frågor som vid samtal med eleven. Välj ut de frågor som känns mest relevanta utifrån aktuell situation. Kom överens om två mål och åtgärder kopplade till dessa. Gör regelbundna uppföljningar och prova nya åtgärder om de första inte är framgångsrika gör inte mer av det som inte fungerar. Vid samtal med elev Skolarbetet och lärandemiljön Vilka ämnen fungerar bäst för dig? Hur ska det vara för att det ska fungera bra? När fungerar det mindre bra? Hur är det då? Vad tycker du att du är bra på? Är det något du behöver mer hjälp med, än vad du får idag? Trygghet och trivsel Hur trivs du i klassen? Vilka klasskamrater trivs du bäst med? Hur är stämningen/klimatet i klassen? Hur trivs du i skolan? Har du varit med om något du upplevt som kränkande mot dig? o Om ja, kan du berätta om det? Finns det någon vuxen på skolan som du trivs extra bra med?

18 18 (19) Närvaro och frånvaro (utgå från elevens rapport från Skolplatsen) Kan vi se något mönster på när den ogiltiga frånvaron sker? Vad gör du och var när du när du är ogiltigt frånvarande? Vad ser du för vinster med din frånvaro? Vad förlorar du när du är frånvarande? Vilken förklaring kan du själv ge till att det ser ut som det gör? Vad kan vi på skolan göra för att du ska öka närvaron? Vad kan du själv göra? Vilken hjälp behöver du från dina föräldrar/vårdnadshavare? Hälsa Hur fungerar måltiderna? Frukost, skollunch och middag? Känner du dig stressad? När? Hur? Har du huvudvärk, magont eller annan värk oftare än vanligt? Hur sover du? Familj och fritid Hur ser din familjesituation ut? Oroar du dig för något/någon i din familj? Vad har du för fritidsintressen? Vilka träffar du på fritiden och vad gör ni då? Har du någon utomstående att prata med? Behöver du hjälp med en sådan kontakt? Att diskutera kring i personalgruppen Trygghet och trivsel Vilka behov har eleven som vi behöver ta hänsyn till i skolsituationen? Anpassas undervisningen till elevens behov?

19 19 (19) Är de krav som ställs på eleven rimliga i förhållande till elevens förmåga? I hur hög grad utgår vi från elevens styrkor i skolarbetet? Hur är klimatet i klassen? I hur hög grad präglas det av trygghet och arbetsro? Hur är klimatet på skolan? Hur ser relationerna mellan elever-elever och elever-vuxna ut? Vem av oss har bäst relation till eleven i fråga? Hur kan vi tänka annorlunda för att göra eleven mer motiverad och delaktig? Hur märker eleven att vi vill att hen ska lyckas och att det är vi som ansvarar för att hen gör det? Behöver vi ta hjälp av någon från elevhälsan*, studie- och yrkesvägledare eller likabehandlingsteamet för att ännu bättre hitta åtgärder som ska bidra till att eleven ökar sin närvaro? * skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen RUTIN Att främja närvaron i grundskolan/ grundsärskolan Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall larande.kultur@hudiksvall.se www.hudiksvall.se 2014-04-17 2 (18) Att främja närvaron i Hudiksvalls kommuns grundskola/grundsärskola

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro Kvinnebyskolan 2015-12-11 Handlingsplan vid skolfrånvaro Syftet med handlingsplanen är att personalen i ett tidigt skede ska uppmärksamma tecken på tilltagande frånvaro hos elever och därefter skyndsamt

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Handlingsplan för att öka skolnärvaro

Handlingsplan för att öka skolnärvaro Handlingsplan för att öka skolnärvaro Frånvaro i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra och att skolan inte, i samverkan med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN upprättad: 2010-11-22 SOCIALFÖRVALTNINGEN reviderad: 2012-02-22 reviderad: 2013-04-02 reviderad: 2016-02-04 Handlingsplan vid frånvaro Handläggare: Susanne Pettersson

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning

Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning 2015-02 Grundskola Grundsärskola Karin Sörensson Gymnasium Karin.sorensson@svedala.se Riktlinjer för frånvarohantering och skolpliktsbevakning Kommunövergripande skolpliktsbevakning I 7 kap. skollagen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet

Riktlinjer. Frånvaro och ledighet Riktlinjer Frånvaro och ledighet Skolplikt alla har rätt till utbildning! FN:s barnkonvention fastslår att alla barn ska ha rätt till utbildning. I Sverige gäller skolplikt för alla elever i grundskoleålder

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014

Handlingsplan. för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor. Läsåret 2013/2014 Handlingsplan för arbetet med att motverka olovlig frånvaro på Lillåns skolor Läsåret 2013/2014 1. Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har ovillkorlig rätt till utbildning. Kommunen har ansvar

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll

Att främja skolnärvaro. Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Att Skolinspektionens resultat, erfarenheter och elevhälsans roll Skolinspektionens granskningar Riktad tillsyn Skolpliktsbevakning, 2010 Kvalitetsgranskning Att, 2012 Kvalitetsgranskning Skolsituationen

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Reviderad 2016-09-19 Varför en handlingsplan? Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Västerviks Kommun 1 Handlingsplan för att förebygga frånvaro och den ohälsa det kan leda till Skolnärvaroplan 1A)Sjukfrånvaro och annan giltig oroande frånvaro,

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Bilaga 1 DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Elev: Klass: 1:a frånvarotillfället - information till vårdnadshavare Datum och ämnen för oanmäld frånvaro: Datum för kontakt med vårdnadshavare: Viktigt att

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28 rapport 2011-06-28 Diarie nr: 40-2010:268 inom området Skolpliktsbevakning Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn 2 (41) Innehållsförteckning sid 2 Förord 3 1. Sammanfattning....... 4 2. Inledning.......

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro

Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se Upplägg Bakgrund och Psynks utgångspunkter Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda) Varför ska vi öka skolnärvaron? Riskfaktorer Systematiskt skolnärvaroarbete

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola PPS Power Planning System AB Org.nr. 556504-2255 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Snitz grundskola Odenplan belägen i Stockholm kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Feb 2013 Innehåll 1. Skolplikt och rätt till utbildning... 3 Vårdnadshavarens ansvar... 3 Huvudmannens ansvar... 3 Rektors

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Fotograf David Lundin

Fotograf David Lundin Helsingborgs stads närvaroarbete Fotograf David Lundin Sida 1 Sida 2 Barn och ungdomars rätt till utbildning Alla barn och ungdomar i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning med hög kvalité i trygg

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer