RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTIN. Att främja närvaron. i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 RUTIN Att främja närvaron i grund- och grundsärskolan i Hudiksvalls kommun Reviderad september 2016

2 2 (19) Främjande arbete att förebygga frånvaro Alla elever ska få sin rätt till utbildning säkerställd. En elev med hög frånvaro löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, med negativa konsekvenser för både individen och samhället på sikt. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. Att eleverna möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och god grund för lärande och motverkar i sig att frånvaro uppstår. Skolplikten Alla barn, från årskurs 1-9, som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär en skyldighet för eleven att gå till skolan och delta i utbildningen såvida eleven inte är sjuk eller har beviljats ledigt (Skollagen 7 kap. 2-3 ). Skolplikten innebär att kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolgång (Skollagen 7 kap. 22 ). Vårdnadshavarna ansvarar i sin tur för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro måste skolan följa upp frånvaron. Sekretess Uppgifter om en elevs närvaro skyddas normalt inte av någon bestämmelse om sekretess. Det innebär att skolan vanligtvis kan lämna ut uppgifter om närvaro till exempelvis vårdnadshavare vid förfrågan. Om frånvaroregistreringen finns i en allmän handling, exempelvis i en logg över närvaro och frånvaro, har skolan en skyldighet att lämna ut handlingen till den som begär. Bakomliggande orsaker till frånvaro, däremot, kan omfattas av elevvårdssekretess. Sekretessen gäller inte gentemot vårdnadshavaren om hen behöver ta del av uppgifterna för att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter, att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, enligt föräldrabalken. Det förutsätter dock att barnet inte lider betydande men om den här typen av personuppgift avslöjas. Om vårdnadshavaren begär ut uppgifter ska därför en sekretessprövning göras. Många gånger leder en sådan prövning till att uppgifterna ska lämnas ut. Frånvaro Frånvaro kan avse såväl undervisning som annan skolverksamhet som ingår i utbildningen. Som giltiga skäl för skolfrånvaro räknas bland annat sjukdom, beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen i enlighet med skolförfattningarna. Ogiltig skolfrånvaro är all annan frånvaro, utan giltigt skäl. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. I sådana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro (Skollagen 7 kap ).

3 3 (19) Skolplatsen Från och med höstterminen 2016 använder Hudiksvalls kommun det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro i grund- och grundsärskolan. Att systemet är internetbaserat innebär att inga programvaror behöver installeras, det krävs endast att man är uppkopplad på internet för att ta del av uppgifterna i Skolplatsen. Kom ihåg att elever i årskurs 7-9 kan besöka skolkurator utan att vårdnadshavare behöver informeras. Därför är det viktigt att informera eleverna om att deras lärare behöver få veta om eleven ska på besök hos kuratorn, så att det inte registreras som ogiltig frånvaro. Frånvaroorsak Nedanstående frånvaroorsaker finns att registrera i Skolplatsen. Detta ligger sedan till grund för frånvarostatistiken. Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro. Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare ska anmäla sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon aktuell sjukdag. Vårdnadshavare ska då uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro. Kontakt med vårdnadshavare Huvudregeln är att skolan ska informera vårdnadshavare samma dag som eleven varit ogiltigt frånvarande från den obligatoriska verksamheten, såvida inte särskilda skäl anges (Skollagen 7 kap. 17 ). Enligt skolförordningen (6 kap. 12 ) ska ogiltig frånvaro, i de fall det förekommer, skrivas in i terminsbetygen, dock inte slutbetygen.

4 4 (19) Uppföljning av frånvaro Skolnivå I Hudiksvalls kommun ska varje grundskola följa upp och uppmärksamma elever som har hög frånvaro. Vid fem tillfällen per läsår tar respektive skola fram statistik, analyserar och följer upp närvaro. Avstämning sker vid lov och terminsslut. Frånvaron följs upp med klasslärare/mentor och arbetslag. I bilaga 5 finns stödfrågor som är bra för arbetslaget att diskutera för att se eventuella mönster hos en elev som har hög frånvaro. Varje skola ska upprätta en lokal frånvarorutin, se mall i bilaga 1. Utöver den lokala frånvarorutinen är det viktigt att respektive skola, på exempelvis föräldramöten och via informationsbrev, ser till att rutinen är känd hos vårdnadshavarna. Det är också viktigt att tänka på att skolan inte får förorsaka frånvaro genom att exempelvis tillämpa rutiner som innebär att elever som kommer för sent utestängs från återstoden av det undervisningspass som de har rätt till. Förvaltningsnivå Enheten förvaltningsstöd tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen i slutet av varje termin för att redovisa till lärandenämnden. Elever som har 10% frånvaro eller högre under gällande termin kommer att ingå i statistiken. Vid upprepad frånvaro Utreda frånvaro När skolan uppmärksammar en elevs frånvaro är det viktigt att ta ställning till om det är giltig eller ogiltig frånvaro. Vid hög ogiltig frånvaro ska en utredning göras. Hur omfattande den utredningen ska vara behöver avgöras i det enskilda fallet. En utredning syftar till att skolan skaffar sig underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Skolans rektor ansvarar för att en utrednings görs. Det är viktigt att man framför allt fokuserar på skolrelaterade orsaker till frånvaro men också uppmärksammar och anmäler till rektor om det finns andra orsaker. I vissa fall behöver elevhälsan medverka i utredningsarbetet. En elevs omfattande frånvaro beror ofta på en komplex situation med olika slags problem som kan rörda både hem och skola. Många av orsakerna kan vara skolrelaterade och kräva åtgärder i skolan. Samtidigt kan hemförhållandena vara svåra och i vissa fall förekommer det att vårdnadshavaren inte bidrar eller på grund av sociala orsaker inte har möjlighet att bidra till att se till att eleven går till skolan. Se Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10).

5 5 (19) Utgångspunkter vid oanmäld frånvaro, enligt Skolinspektionen 2011 Likvärdighet - alla elever, oavsett skoltillhörighet, ska ha samma förväntningar på sig då det gäller skolnärvaro, samt samma rätt till stöd till närvaro Tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro för att få eleven tillbaka till undervisningen Pedagogen och annan personal ska agera skyndsamt i dialog med berörd elev och vårdnadshavare Pedagogen ska främst fokusera på skolrelaterade orsaker till frånvaro. Rektor ansvarar för att utredning görs Vid komplicerande elevärenden ska ansvaret att utreda ligga på elevhälsan. Andra aktörer som socialtjänst eller BUP ska bistå med professionella bedömningar i de fall det är nödvändigt Samverkan mellan olika aktörer ska uppmuntras, exempelvis genom intern samordningsmodell, SSPF eller SIP Kommunen behöver ha kunskap om frånvarosituationen En elev som varit ogiltigt frånvarande och som uppfyller villkoren för särskilt stöd har rätt till detta.

6 6 (19) PM att följa vid oanmäld frånvaro Syfte Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro Att skolorna tidigt uppmärksammar tecken på ökande skolfrånvaro hos elever och snabbt sätter in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro Att inspirera till flexibla och individanpassade lösningar i elevärenden med hög skolfrånvaro Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör hög skolfrånvaro Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på såväl generell som individuell nivå Åtgärdstrappa Tidsaspekt Åtgärd Ansvarig Varje oanmält frånvarotillfälle Vårdnadshavare kontaktas samma dag, via Klasslärare/mentor e-post, sms eller telefon som dokumenterar Vid upprepad oanmäld frånvaro inom en tvåveckorsperiod Vid upprepad ogiltig frånvaro som påverkar måluppfyllelse/kunskapskrav, och riskerar bli oanmäld frånvaro Vid misstanke om missförhållande eller liknande som orsak till frånvaro Vid upprepad oanmäld frånvaro, inom en fyraveckorsperiod, räknat från första tillfället Vid frånvaro på mer än 20% Vid ströfrånvaro i form av anmäld och oanmäld (exempelvis återkommande Kalla vårdnadshavare till möte på skolan Checklista används för att ringa in frånvaroorsak (se sorteringsmall samt stödmanual för samtal) Involvera EHT Hemuppgifter kan ges Starta utredning om eventuellt behov av särskilt stöd (Skollagen 3 kap. 8 ) Förslag till åtgärd skrivs Information och kopia på blankett till rektor Överväga orosanmälan till socialtjänst (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 ) Kalla vårdnadshavare till möte på skolan Uppföljning av tidigare åtgärder görs EHT deltar Hemuppgifter kan ges Pedagogisk utredning görs i förhållande till kunskapskraven Klasslärare/mentor som dokumenterar Rektor. Hen dokumenterar

7 7 (19) anmäld sjukfrånvaro eller oanmäld frånvaro) Överväga orosanmälan till socialtjänst (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 ) Långvarig frånvaro, sex veckor ihållande frånvaro eller mer Vid behov hjälpa familjen med kontakt med BUP, habilitering och socialtjänst Överväg hembesök Hemuppgifter kan ges Kalla till samverkansmöte för att upprätta eller följa upp SIP Överväg distansundervisning eller anpassad studiegång Ansökan till psykologforum alternativt mobila skolteamet Fortsätt ha regelbunden kontakt med familjen Lyfta delegationen till verksamhetschef för grund- och grundsärskola Anmäla till lärandenämnden - vite Rektor. Hen dokumenterar Litteratur Skolverket (2010). Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. Rapport nr 34. Skolverket (2012). Allmänna råd. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Beställningsnummer 12:1290. Gladh & Sjödin (2014). Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Gothia Fortbildning. Gladh & Sjödin. Webbsidan (140417)

8 8 (19) Aktuella bestämmelser Huvudmannens ansvar: Skollagen 2 kap. 8 Rektorns ansvar: Skollagen 2 kap Barn från årskurs 1 till årskurs 9 som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning: Skollagen 7 kap. 2 Skolpliktsbevakning: Skollagen 7 kap Föreläggande och vite: 7 kap. 23 Skollagen Krav på närvaro och anmälningsskyldighet: - Skolförordningen 4 kap. 8 - Skollagen 7 kap. 17 Ledighet: Skollagen 7 kap. 18 Utredning: Skollagen 3 kap. 8 Arbetsmiljö (trygghet och studiero): Skollagen 5 kap. 3 Ordningsregler: Skollagen 5 kap. 5 Uppgifter om frånvaro i terminsbetyg: Skolförordningen 6 kap. 12 Elevhälsa: Skollagen 2 kap. 25 Samverkan och anmälan till socialnämnden: - Skollagen 29 kap Socialtjänstlagen 14 kap. 1 Postadress: Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: Tfn växel: Fax: Org. Nr:

9 9 (19) Bilagor Bilaga 1 Mall Lokal frånvarorutin för xx skola, läsår xx/xx Bilaga 2 Användarmanual Skolplatsen frånvarorapportering Bilaga 3 - Manual hur man tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare reviderad närvarorutin i grundoch grundsärskola från och med höstterminen 2016 Bilaga 5 Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro

10 10 (19) Bilaga 1 Lokal frånvarorutin för xxxx skola, läsår xx/xx Skolplatsen Skolplatsen är ett digitalt system som skolan använder för att rapportera frånvaro. Här registreras frånvaro och beviljad ledighet läggs in. Vårdnadshavarna kan skapa ett eget konto och kan ta del av sitt barns närvaro/frånvaro samt göra sjukanmälan. Skolan bjuder in vårdnadshavarna att skapa ett eget konto. Frånvaroorsak Nedanstående frånvaroorsaker finns att registrera i Skolplatsen. Detta ligger sedan till grund för frånvarostatistiken. Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Skolan är skyldig att kontakta vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro. Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till vårdnadshavaren. Detta aktiveras när vårdnadshavare loggat in första gången på Skolplatsen och angett sin e-postadress. Sen ankomst är när en elev inte kom i utsatt tid till lektionen. Det räknas som sen ankomst när lärare har samlat klassen och börjat gå igenom vad eleverna ska arbeta med. Om läraren är sen så gäller sen ankomst från det att läraren har startat lektionen. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon 065x-xx xx xx aktuell sjukdag via telefon. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka

11 11 (19) om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Närvarokontroll Elevernas närvaro registreras varje lektion och registreras i Skolplatsen samma dag. Klassföreståndare/mentor kontrollerar närvaro/frånvaro dagligen och kontaktar vårdnadshavare samma dag om en elev är ogiltigt frånvarande. Uppföljning av närvaro, på skolnivå Vid fem tillfällen per läsår tar skolan fram statistik, analyserar och följer upp närvaro. Följande perioder gäller vid vår skola:

12 12 (19) Bilaga 2 Användarmanual Skolplatsen - frånvarorapportering

13 13 (19)

14 14 (19) Bilaga 3 Manual hur man tar fram frånvarostatistik ur Skolplatsen

15 15 (19) Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare Reviderad närvarorutin i grund- och grundsärskola från och med höstterminen 2016 Från och med höstterminen 2016 har nuvarande närvarorutin reviderats för grundoch grundsärskolan i Hudiksvalls kommun. Alla barn, från årskurs 1-9, som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att kommunen är skyldiga eleverna ska närvara i skolan. Vårdnadshavarna ansvarar i sin tur för att deras barn går till skolan. Att vara närvarande och delta i undervisningen handlar om barns och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. För att kunna öka elevernas närvaro måste skolan följa upp frånvaron. Följ ditt barn! I Hudiksvalls kommun används det internetbaserade systemet Skolplatsen för att registrera frånvaro. Elevernas närvaro följs upp för varje lektion. Om en elev är ogiltigt frånvarande tar mentorn kontakt med vårdnadshavarna samma dag. Du som är vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 har möjlighet att följa ditt barns frånvaro via Skolplatsen: 1. Gå in på https://hudiksvall.skolplatsen.se/publik 2. Logga in med ditt bankid Om du behöver hjälp eller har frågor finns särskilda kontaktpersoner på din skola. Sätter in åtgärder vid frånvaro Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på bakomliggande orsaker till frånvaron. Detta för att skolan sedan ska kunna sätta in rätt åtgärder. Frånvaroorsaker Det finns tre olika frånvaroorsaker som registreras i Skolplatsen: Oanmäld frånvaro Oanmäld frånvaro är när elevens frånvaro inte är anmäld av vårdnadshavare till skolan. Kan vårdnadshavare ge en godkänd förklaring till oanmäld frånvaro övergår det till anmäld frånvaro.

16 16 (19) Oanmäld frånvaro eller sen ankomst generar omedelbart ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Detta aktiveras när du loggat in som vårdnadshavare första gången på Skolplatsen och angett din e-postadress. Anmäld frånvaro Anmäld frånvaro är när elevens frånvaro är anmäld samma dag av vårdnadshavare. Den anmälda frånvaron kan göras per dag eller för en period framåt. Denna frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom. Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro till skolan senast kl via telefon aktuell sjukdag via telefon. Uppge elevens namn, klass och vem det är som ringer. Ledig Ledig innebär att vårdnadshavare har kommit överens med skolan om att eleven kommer att vara frånvarande under en bestämd period. Vårdnadshavaren ska ansöka om ledighet för eleven med god framförhållning. Klasslärare/mentor eller rektor beslutar sedan om önskad ledighet. Observera! Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro. Hälsningar Elisabeth Bäckström verksamhetschef grund- och grundsärskola

17 17 (19) Bilaga 5 Stödfrågor till utredning om orsak till ogiltig frånvaro Upprepad ogiltig frånvaro är en signal på att något inte är som det ska och måste uppmärksammas mycket snabbt. Det skiljer sig från fall till fall hur omfattande utredningen behöver vara. Nedan följer stödfrågor som ni kan använda er av för att ta fram ett underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro. Vid samtal med elevens vårdnadshavare kan man med fördel använda sig av samma frågor som vid samtal med eleven. Välj ut de frågor som känns mest relevanta utifrån aktuell situation. Kom överens om två mål och åtgärder kopplade till dessa. Gör regelbundna uppföljningar och prova nya åtgärder om de första inte är framgångsrika gör inte mer av det som inte fungerar. Vid samtal med elev Skolarbetet och lärandemiljön Vilka ämnen fungerar bäst för dig? Hur ska det vara för att det ska fungera bra? När fungerar det mindre bra? Hur är det då? Vad tycker du att du är bra på? Är det något du behöver mer hjälp med, än vad du får idag? Trygghet och trivsel Hur trivs du i klassen? Vilka klasskamrater trivs du bäst med? Hur är stämningen/klimatet i klassen? Hur trivs du i skolan? Har du varit med om något du upplevt som kränkande mot dig? o Om ja, kan du berätta om det? Finns det någon vuxen på skolan som du trivs extra bra med?

18 18 (19) Närvaro och frånvaro (utgå från elevens rapport från Skolplatsen) Kan vi se något mönster på när den ogiltiga frånvaron sker? Vad gör du och var när du när du är ogiltigt frånvarande? Vad ser du för vinster med din frånvaro? Vad förlorar du när du är frånvarande? Vilken förklaring kan du själv ge till att det ser ut som det gör? Vad kan vi på skolan göra för att du ska öka närvaron? Vad kan du själv göra? Vilken hjälp behöver du från dina föräldrar/vårdnadshavare? Hälsa Hur fungerar måltiderna? Frukost, skollunch och middag? Känner du dig stressad? När? Hur? Har du huvudvärk, magont eller annan värk oftare än vanligt? Hur sover du? Familj och fritid Hur ser din familjesituation ut? Oroar du dig för något/någon i din familj? Vad har du för fritidsintressen? Vilka träffar du på fritiden och vad gör ni då? Har du någon utomstående att prata med? Behöver du hjälp med en sådan kontakt? Att diskutera kring i personalgruppen Trygghet och trivsel Vilka behov har eleven som vi behöver ta hänsyn till i skolsituationen? Anpassas undervisningen till elevens behov?

19 19 (19) Är de krav som ställs på eleven rimliga i förhållande till elevens förmåga? I hur hög grad utgår vi från elevens styrkor i skolarbetet? Hur är klimatet i klassen? I hur hög grad präglas det av trygghet och arbetsro? Hur är klimatet på skolan? Hur ser relationerna mellan elever-elever och elever-vuxna ut? Vem av oss har bäst relation till eleven i fråga? Hur kan vi tänka annorlunda för att göra eleven mer motiverad och delaktig? Hur märker eleven att vi vill att hen ska lyckas och att det är vi som ansvarar för att hen gör det? Behöver vi ta hjälp av någon från elevhälsan*, studie- och yrkesvägledare eller likabehandlingsteamet för att ännu bättre hitta åtgärder som ska bidra till att eleven ökar sin närvaro? * skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen

RUTIN. Att. främja närvaron. i grundskolan/ grundsärskolan. Lärande- och kulturförvaltningen RUTIN Att främja närvaron i grundskolan/ grundsärskolan Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall larande.kultur@hudiksvall.se www.hudiksvall.se 2014-04-17 2 (18) Att främja närvaron i Hudiksvalls kommuns grundskola/grundsärskola

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2012-03-28 1 (20) Allmänna råd med kommentarer Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun

Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun 2014-01-30 1 (5) Kommunförvaltningen Handlingsplan Dnr: UN 2013/372 Ester Alavei Utbildningsspecialist Handlingsplan vid hög skolfrånvaro i Vellinge kommun Syftet med handlingsplanen är att skolorna i

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN

Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Rätten till utbildning rätt stöd för att förebygga ogiltig frånvaro GRUNDSKOLAN Feb 2013 Innehåll 1. Skolplikt och rätt till utbildning... 3 Vårdnadshavarens ansvar... 3 Huvudmannens ansvar... 3 Rektors

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola Riktlinjer 2015-02-25 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid oroande frånvaro i grundskola och grundsärskola UN 2015/2084 Fastställda av Barn- och ungdomsnämnden och gällande från

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO

DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Bilaga 1 DOKUMENTATION VID OANMÄLD FRÅNVARO Elev: Klass: 1:a frånvarotillfället - information till vårdnadshavare Datum och ämnen för oanmäld frånvaro: Datum för kontakt med vårdnadshavare: Viktigt att

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28

Skolpliktsbevakning. Riktad tillsyn inom området. Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn. Riktad tillsyn rapport 2011-06-28 rapport 2011-06-28 Diarie nr: 40-2010:268 inom området Skolpliktsbevakning Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn 2 (41) Innehållsförteckning sid 2 Förord 3 1. Sammanfattning....... 4 2. Inledning.......

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

FRÅNVAROTRAPPAN. Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande. Fortsatt frånvaro

FRÅNVAROTRAPPAN. Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande. Fortsatt frånvaro Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande 1 2 3 4 5 Frånvarande elev Upprepad Fortsatt Ytterligare insatser Anmälan om skolpliktbevakning Vid varje tillfälle av (ogiltig eller giltig) som ger

Läs mer

Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017

Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017 Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2016-08-30 1 Bakgrund Elevhälsan är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

von Bahrs skola 2016/2017

von Bahrs skola 2016/2017 von Bahrs skola Elevhälsoplan von Bahrs skola 2016/2017 Uppdaterad 2016-09-26 Elevhälsoplanens syfte Syftet med skolans och fritidshemmets arbete med elevhälsa är att alla skolans elever ska få stöd och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Tagen i rektorsgruppen. Avdelningschef för Barn-och Elevhälsa Helene Petersson Biträdande

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro

Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Bilaga 1 Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Vid ogiltig skolfrånvaro tillämpas Haninge kommuns handlingsplan för uppföljning av elevers frånvaro. Ett av stegen i handlingsplanen är att

Läs mer

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16

Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16 Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

2013-05-29. Fotograf: Erica Svensson. HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat

2013-05-29. Fotograf: Erica Svensson. HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat 2013-05-29 Fotograf: Erica Svensson HANDLINGSPLAN i syfte att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola för goda studieresultat Innehåll 1. Inledning 1 1:1 Syfte 1 1:2 Mål 1 1:3 Definition

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro RIKTLINJER 1 2010-03-31 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-157773 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Källtorpskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Källtorpskolan årskurs 6-9 Namn

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Pershagenskolan i Södertälje kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 31 Antal svarande: 26 Svarsfrekvens: 84% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer