Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13"

Transkript

1 ABCD Ovanåkers Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Avgränsning 4 5. Revisionskriterier 5 6. Ansvarig styrelse 5 7. Metod 5 8. Projektorganisation 5 9. Anvisningar och styrdokument Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet Delårsrapporten i övrigt Nyckeltal kommunens balansräkning Nyckeltal kommunens resultaträkning Förändringar i budget för Resultatprognos för Kommentarer om budgetavvikelser Nämndernas driftsredovisning Gemensamma poster Skatteintäkter och generella bidrag Avskrivningar och investeringar Balanskravsresultat Kortfristiga placeringar Pensionsavsättningar och ansvarsförbindelse för pensioner Kassaflödesanalys Kommunkoncernen 12 1

3 11.11 Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Periodiseringar Bokslutsdokumentationen 13 2

4 1. Sammanfattning Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och kommunallagen (SFS 1991:900) framgår att kommuner skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) minst en gång under räkenskapsåret. Bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innebar bland annat följande: Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten skall anges liksom finansiella mål. Dessa mål skall ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som skall behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Årets övergripande granskning av delårsrapport per med årsprognos visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti samt att den resultatprognos som redovisas är rättvisande. Förutom det lagstadgade kravet på att en kommun årligen skall upprätta en delårsrapport för verksamheten bör utgångspunkten även vara att den väsentligt bidrar till kommunens styrning och uppföljning. Kommunstyrelsen bör därför så snabbt som möjligt efter rapportperiodens utgång förelägga den för kommunfullmäktiges behandling. (se Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning, Brorström mfl). Kommentar: Kommunfullmäktiges behandling av kommunens delårsrapport för 2011 kommer att ske den 28 november. Det vore önskvärt att handläggningen av kommunens delårsrapport tidigareläggs för att den i större utsträckning skall bidra till kommunens styrning och uppföljning. Kommunen upprättade en tertialuppföljning per 30 april 2011 vilken behandlades av kommunfullmäktige Samtidigt lämnades en preliminär redovisning av utfallet i delårsrapporten. Våra kommentarer delges nedan. Kommunen redovisar per augusti ett resultat på 8,0 mkr (fg år 30,8 mkr). Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli ett underskott på 6,8 mkr, vilket är en negativ avvikelse på 5,8 mkr jämfört med reviderad budget. 3

5 Vi noterar att budgetposten avseende anpassningsbehov/besparingskrav på totalt 9,5 mkr ansvarsmässigt ej är utförd på någon nämnd. Av protokoll KS 138, framgår att det föreligger stora anpassningsbehov även under åren Då inte någon del av anpassningsbehovet för 2011 kommer att uppnås finns risk att detta påverkar budgetramarna för kommande år. Under året har beslut (Kf 50, ) om tilläggsbudgeteringar förändrat kommunens budget till ett underskott på 1,0 mkr. Detta avser ett beslut om drift av Voxnabruks skola höstterminen Som framgår av sammanställningen i delårsrapporten är det 7 verksamhetsmål som inte uppnås under Prognosen för 2011 visar på att kommunens resultat blir -6,8 mkr vilket innebär att resultatmålet ej uppnås. Delårsrapporten innehåller ingen samlad beskrivning av måluppfyllelsen av de finansiella målen. Förvaltningsberättelsen bör under gemensam rubrik kommentera hur kommunen uppfyller de finansiella målen samt hur prognosen ser ut för hela året. Soliditeten har förbättrats jämfört med 2010 och förklaras av periodens resultat på 8,0 mkr samt av att balansomslutningen minskat med 52,7 mkr. Kommunens likviditet har minskat jämfört med 2010 och förklaras framförallt av att en extra amortering skett av långfristiga skulder med 32,5 mkr. För att säkerställa efterlevnaden av anvisningarna för delårsbokslutet föreslår vi att kommunens interna kontroll kompletteras med moment avseende detta. 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av Ovanåkers kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårsrapporten. 4. Avgränsning Granskningen omfattar delårsrapporten Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårs- 4

6 rapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den internkontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 5. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 6. Ansvarig styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Rapporten är saklighetsgranskad av Nils-Erik Nilsson och Magnus Haraldsson. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Granska kommunstyrelsens specifikationer stickprovsvis med tillhörande underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Per Wiklander, revisor, Magnus Larsson har deltagit i sin roll som kundansvarig. 5

7 9. Anvisningar och styrdokument Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Anvisningar har utarbetats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för att styra upp förvaltningarnas arbete. I anvisningarna har särskilda uppmaningar och instruktioner lämnats vad gäller nödvändigheten av periodiseringar samt hur uppföljningen av verksamhetsmålen skall ske. Kommentar: Vi bedömer att anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet som ändamålsenliga. I samband med vår granskning har vi inte noterat några avvikelser. För att säkerställa efterlevnaden av anvisningarna för delårsbokslutet föreslår vi att kommunens interna kontroll kompletteras med moment avseende detta. 10. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts (lag om kommunal redovisning 4 kap 4 o 5 ). De mål som skall följas upp är de av kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet. Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. Totalt finns för kommunen cirka 90 verksamhetsmål fastställda av kommunfullmäktige. Uppföljningen av dessa mål sker i delårsrapporten som en sammanfattning där kommunens målarbete och årets måluppfyllelse beskrivs på ett övergripande sätt. Under respektive nämnd sker en uppföljning av hur respektive mål är uppfyllt i tre nivåer, målet uppfyllt, målet delvis uppfyllt samt målet inte uppfyllt. Som framgår av sammanställningen i delårsrapporten är det 7 verksamhetsmål som inte uppnås under Dessa mål är följande: Nämnd Mål Nämndens analys Kommunstyrelsen De förslag till åtgärdsplaner som framtagits ska implementeras i styrelsens och nämndernas verksamhetsplanarbete. Minst 50 % av medarbetarna skall känna till åtgärdsplanerna Arbetet med implementering av miljöpolicyns åtgärdsplaner har inte inletts. Miljö- och Byggnämnden För att kunna erbjuda bra service och få en jämnare arbetsbelastning under året ska högst 35 % av Målet kommer inte att uppnås. Från januari augusti har det kommit in 115 ärenden. Under april juli har det 6

8 Miljö- och Byggnämnden Tekniska nämnden Barn- och Skolnämnden Socialnämnden Socialnämnden ärenden enligt PBL inkomma under perioden april - juli. Bygglov: Beslut för mindre åtgärder ska vara fattat inom 4 veckor från att kompletta handlingar inkommit till kontoret. Bygglovet får inte strida mot detaljplanen eller ligga alltför nära en granne. Åtgärdsplaner för minskad energianvändning i de kommunalt ägda fritidsanläggningarna ska tas fram. Dessa grundas i energikartläggning som genomförts Minst 90 % av eleverna ska vara behöriga att börja på gymnasiet Under 2011 skall antalet hemtjänstinsatser inom LOV öka jmf med Ambitionen ska vara att andelen män anställda inom socialförvaltningen skall öka jämfört med Jämställdhetspolicyn skall följas upp årligen. kommit in 72 ärenden. För att nå målet ska det komma in 90 ärenden under de fyra månader som är kvar. Målet kommer inte att uppnås. Under januari augusti har kontoret haft 19 ärenden som stämmer in på texten i målet. Handläggningstiden för sex av dessa ärenden är längre än 4 veckor. En ny bygglagstiftning trädde i kraft den 2 maj som gjorde att kontoret varit hårt belastat. Arbete pågår. Inte minst i den investeringsplanering som pågår för åtgärder i kommunens sim och sporthallar. Trots högre inträdeskrav ser vi en positiv trend, men vi når inte fram till målet. Det finns inte några utförare som lämnat ansökan. Målet ej uppfyllt. Har i tider av anpassningsarbetet inte varit aktuellt att anställa. Målet anses inte uppfyllt. Kommentar: I delårsrapporten beskrivs och kommenteras verksamhetsmålen på ett överskådligt sätt. I och med att det under året skett en förändring av nämndsindelningen så försvåras en avstämning mot budget. Avstämningen av måluppfyllelsen i delårsrapporten följer den nya indelningen. För vissa mål innehåller analysen endast en uppgift om målet uppnås. Vår granskning av måluppföljningen har inte innefattat att vi granskat hur de olika målen mäts och hur detta har dokumenterats. Det är viktigt att kommunen har rutiner som beskriver hur mätning och dokumentation av måluppföljningen skall ske Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet. Enligt lag skall kommuner formulera finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen samt ge kommunen ekonomisk handlingsfrihet och möjlighet till utveckling. De finansiella målen skall följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar. 7

9 För 2011 har Ovanåkers kommun fastställt följande finansiella mål vilket framgår av Kf 82, Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag (10,5 mkr). Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag skall vara högst 98 %. För 2011 uppgår resultatmålet till 0 kronor enligt resultatbudgeten. Kommentar: Prognosen för 2011 visar på att kommunens resultat blir -6,8 mkr vilket innebär att resultatmålet ej uppnås. Årets investeringar skall finansieras med egna medel till 100 %. Kommentar: Målet saknar uppföljning. Målet bör kompletteras med en definition av vad som avses med egna medel. Vår bedömning är att målet uppnås. Soliditeten för kommunen skall uppgå till minst 60 %. Kommentar: Målet saknar uppföljning i delårsrapporten. Målet torde avse soliditet exklusive den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse. Enligt vår beräkning uppgår denna soliditet till 71,1 % (62,7 % ). Vi anser att det relevanta soliditetsmåttet är att även inkludera den pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse. Soliditeten mätt på detta sätt uppgår till 13,5 % (10,7 % per ). Vår bedömning är att målet uppnås. Skattesatsen skall vara oförändrad 21,90. Kommentar: Målet uppnått då skattesatsen är oförändrad. Kommentar: Delårsrapporten innehåller ingen samlad beskrivning av måluppfyllelsen av de finansiella målen. Förvaltningsberättelsen bör under gemensam rubrik kommentera hur kommunen uppfyller de finansiella målen samt hur prognosen ser ut för hela året. 11. Delårsrapporten i övrigt Våra väsentligaste noteringar i samband med granskningen sammanfattas nedan Nyckeltal kommunens balansräkning (belopp i mkr) Balansomslutning 486,1 538,8 539,3 505,4 539,7 Eget kapital inkl pensionsskuld 65,8 57,8 39,0 49,7 68,4 Soliditet inkl ansvarsförbindelse 13,5 % 10,7 % 7,2 % 9,8 % 12,7 % Omsättningstillgångar 149,0 200,0 196,7 174,1 197,4 Kortfristiga skulder 113,4 141,0 149,6 100,5 119,2 Balanslikviditet 131,4 % 140 % 130 % 170 % 170 % Periodens resultat 8,0 11,6-6,8-15,9-0,9 8

10 Kommentar: Soliditeten har förbättrats jämfört med 2010 och förklaras av periodens resultat på 8,0 mkr samt av att balansomslutningen minskat med 52,7 mkr. Kommunens likviditet har minskat jämfört med 2010 och förklaras framförallt av att en extra amortering skett av långfristiga skulder med 32,5 mkr Nyckeltal kommunens resultaträkning Nyckeltal resultaträkning (belopp i mkr) Utfall Prognos 2011 Budget Verksamhetens nettokostnader -341,4-532,4-529,1-525,6-528,9 Förändring i % -0,6-1,8 Skatteintäkter och generella bidrag 352,6 528,0 524,8 533,2 517,9 Förändring i % +2,9-0,7 Finansnetto -3,2-2,4 3,3 4,0 4,2 Periodens resultat 8,0-6,8-1,0 11,6-6,8 Nettokostnader och finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag 97,7 % 101,3 100,2 97,8 101,3 2,3 % -1,3-0,2 2,2-1,3 Kommentar: Enligt kommunens prognos beräknas utfallet för 2011 bli ett underskott på 6,8 mkr. Detta innebär att årets sista 4 månader beräknas ge ett underskott på 14,8 mkr. Vi har ej närmare analyserat denna avvikelse mellan perioderna. För kommande år föreslår vi att resultatprognosen kompletteras med en beskrivning av eventuella avvikelser mellan perioderna Förändringar i budget för 2011 Den budget som kommunfullmäktige fastställde för 2011 visade ett nollresultat. Under året har beslut (Kf 50, ) om tilläggsbudgeteringar förändrat kommunens budget till ett underskott på 1,0 mkr. Detta avser ett beslut om drift av Voxnabruks skola höstterminen 2011 och innebär att barn- och skolnämnden beviljas tilläggsanslag med 980 tkr, någon finansiering anges ej i beslutet. Tilläggsbudgeteringar har även skett som inte påverkat kommunens nettoresultat då dessa varit interna förändringar. Kommentar: Vi föreslår att delårsrapporter och årsredovisningar kompletteras med en översiktlig beskrivning över vilka tilläggsbudgeteringar som skett under rapportperioden. Detta skulle öka möjligheterna till läsarnas jämförelser mot ursprunglig budget. I vår granskning är tilläggsbudgeteringarna avstämda mot beslut och interna avstämningar. 9

11 11.4 Resultatprognos för 2011 Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli ett underskott på 6,8 mkr, dvs. en negativ avvikelse på 6,8 mkr jämfört med reviderad budget (se ovan). I nedanstående tabell förklaras vad differensen mot budget består av. Nämndernas driftsredovisning - varav Tekniska nämnden, -0,2 mkr - varav Barn- och Skolnämnden, -0,6 mkr - varav Gymnasie- och utbildningsnämnden, 0,8 mkr - varav Socialnämnden 1,3 mkr Anpassningsbehov, besparingskrav som ej uppnås Gemensamma poster (internredovisning) - varav kostnadsökningar, kvarvarande medel, 2,3 mkr - varav pensionskostnader, 2,0 mkr - varav interna kapitalkostnader, -1,3 mkr - övrigt, 1,1 mkr Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader, delsumma Skatteintäkter Generella stadsbidrag Finansnetto Nedskrivning kortfristiga placeringar Summa avvikelse mellan budget och prognos för ,2 mkr -9,5 mkr 4,1 mkr 0,9 mkr -3,3 mkr 7,0 mkr -3,8 mkr 0,1 mkr -5,8 mkr -5,8 mkr Kommentar: Vi noterar att budgetposten avseende anpassningsbehov/besparingskrav på totalt 9,5 mkr ansvarsmässigt ej är utförd på någon nämnd. Av protokoll KS 138, framgår att det föreligger stora anpassningsbehov även under åren Då inte någon del av anpassningsbehovet för 2011 kommer att uppnås finns risk att detta påverkar budgetramarna för kommande år. Kommunen har även att hantera 2011 års underskott enligt balanskravet i de kommande årens budgetar. I samband med vår granskning har vi tagit del av den resultatuppföljning och prognos som skett per september. Denna utvisar ett underskott för 2011 på 4,4 mkr, dvs. en förbättring jämfört med den prognos som redovisas i delårsrapporten. 10

12 11.5 Kommentarer om budgetavvikelser Nedan följer en sammanfattning av större avvikelser mellan budget och prognos Nämndernas driftsredovisning Nämndernas driftskostnader (exklusive anpassningsbehov) beräknas ge en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mkr. I delårsrapporten kommenteras i detalj i vad avvikelserna består av Gemensamma poster Gemensamma poster avser poster inom kommunens internredovisning. Avvikelser noteras framförallt för pensionskostnader och ej utnyttjade medel för tilläggsbudgeteringar Skatteintäkter och generella bidrag Avvikelsen mellan budget och prognos beräknas vid rapporttillfället uppgå till en positiv avvikelse på 7,1 mkr för skatteintäkter och en negativ avvikelse på 3,8 mkr för generella bidrag. Avvikelsen för generella bidrag förklaras enligt uppgift på att budgeten till viss del grundades på felaktiga uppgifter. Skatteintäkterna är beräknade enligt den prognos som SKL gav ut Avskrivningar och investeringar Avskrivningarna beräknas bli 0,9 mkr lägre än budget. Investeringarna beräknas enligt prognosen till totalt 21,5 mkr mot budget 37,1 mkr, dvs. en avvikelse på 15,6 mkr. Största avvikelsen för investeringar avser Celsiusskolans kök som var budgeterad till 13,0 mkr med ett utfall på 0,2 mkr Balanskravsresultat Från tidigare år finns inget balanskravsresultat att återställa. Kommentar: Då det under året gjorts nedskrivningar av kortfristiga placeringar samt vinster och förluster vid avyttring av värdepapper är det viktigt att dessa hanteras i samband med balanskravsutredningen i samband med årsredovisningen Kortfristiga placeringar Per har kommunen i balansräkningen kortfristiga placeringar med ett totalt bokfört värde på 75,0 mkr. Dessa placeringar avser medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar, 39,2 mkr samt placeringar av kommunkoncernens överlikviditet, 41,6 mkr i bokfört värde. Under året har nedskrivningar till marknadsvärdet skett med total 5,8 mkr vilket ingår som en kostnad i periodens resultat. Vid årets ingång uppgick det bokförda värdet till totalt 137,2 mkr vilket innebär att årets förändring är -62,2 mkr. Förändringen förklaras framförallt av att uttag skett av den överlikviditet som hanteras inom koncernkontot. Kontot för placeringar avseende pensionsmedel har minskat med 4,2 mkr. Vår granskning av periodens transaktioner har endast varit översiktlig. Kommunens finansförvaltning har granskats i särskilt revisionsprojekt och rapporterats i november

13 Kommentar: Inför kommande bokslut och delårsbokslut föreslår vi att dokumentationen över periodens transaktioner på dessa konton blir tydligare. Specifikationen bör innehålla vad förändringen består av, vilka uttag och insättningar som skett, vilka köp och försäljningar som skett samt resultatet vid försäljningar. Separata resultatkonton bör läggas upp för att skilja på räntor och utdelningar samt vinster och förluster på försäljningar. Avstämningar av det bokförda värdet finns med i dokumentationen per augusti. På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG fått i uppdrag att granska kommunens förvaltade pensionsmedel samt övrig kapitalförvaltning. Denna granskning rapporteras separat under november Pensionsavsättningar och ansvarsförbindelse för pensioner Årets förändring av pensionsavsättning i redovisningen är lika med den budgeterade förändringen. Ansvarsförbindelsen för pensioner är upptagen till samma belopp som vid bokslutet I september 2011 har beslutats om förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS07. Detta innebär att de framtida pensionsskulderna skall beräknas upp, både de som redovisas som avsättning och de som redovisas som ansvarsförbindelse. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsräntan beaktas i bokslut Kommentar: Vi föreslår att kommunen även vid delårsbokslut tar ut en aktuell beräkning från KPA. I kommande prognoser och i bokslutet för 2011 bör den förändrade diskonteringsräntan för pensions-skuldsberäkningen beaktas Kassaflödesanalys Kommunens kassaflöde för perioden januari till augusti 2011 uppgår till -57,0 mkr. Detta förklaras framförallt av att kommunen gjort en extra amortering på långfristiga skulder med totalt 32,5 mkr. Nyckeltalet för likviditet har försämrats under året. Kommentar: Vi föreslår att kommunens budget för kommande år kompletteras med en med balans- och likviditetsbudget för att förbättra ekonomistyrningen samt för att kunna relatera de finansiella målen om soliditet, likviditet och investeringar mot en budgeterad balansräkning Kommunkoncernen Delårsrapporten innehåller ingen koncernredovisning. Koncernbolagens resultat och ställning samt förvaltningsberättelser presenteras i delårsrapporten. Kommentar: Avvecklingen av Helsinge Net AB är ej genomförd utan beräknas enligt uppgift i delårsrapporten ske under våren Bolaget har ansökt om frivillig likvidation. Enligt den balansräkning vi tagit del av uppgår det egna kapitalet i bolaget till 1,5 mkr. Aktierna är i kommunen bokförda till 2,5 mkr. 12

14 11.11 Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Av den kommunala redovisningslagen och förarbetena till lagen anges att delårsrapporten bör ges samma struktur som årsredovisningen. Delårsrapporten skall åtminstone innehålla: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning I samband med vår granskning av delårsrapporten har inriktningen varit att granska väsentliga balans- och resultatposter, att periodiseringar utförts enligt god redovisningssed samt att bokslutet dokumenterats på ett bra sätt. Kommentar: Årets övergripande granskning av delårsrapporten visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport Periodiseringar En översiktlig granskning har skett av kommunens periodiseringar per augusti. Enligt god redovisningssed bör kostnader och intäkter periodiseras även i ett delårsbokslut. Kommentar: Enligt vår översiktliga granskning av kommunens periodiseringar har detta skett för de väsentligaste posterna, dock har precisionen ej varit lika som vid årsbokslut Bokslutsdokumentationen Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet och konstaterar att de väsentligaste posterna är avstämda och dokumenterade. KPMG, dag som ovan Magnus Larsson Kundansvarig Per Wiklander Projektansvarig 13

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 ABCD Ovanåkers Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11

Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11 Säters Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport ASKERSUNDS KOMMUN Revisorerna 2011-10-07 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2011-01-01 2011-08-1. Granskningen har

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2011-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer