Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11"

Transkript

1 Säters Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Ansvarsavgränsning 3 3. Revisionsmål 3 4. Granskning 3 5. Granskningens resultat och slutsatser Nyckeltal kommunen Resultatanalys Resultatprognos Kommentarer om budgetavvikelser Nämndernas driftsredovisning Skatteintäkter och generella bidrag Avskrivningar 7 7. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet Balanskravsresultat Kommunkoncernen 9 8. Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter Investeringar och anläggningstillgångar Periodiseringar Kassaflödesanalys Bokslutsdokumentationen 11 1

3 1. Sammanfattning Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och kommunallagen (SFS 1991:900) framgår att kommuner och landsting skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) minst en gång under räkenskapsåret. Bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innebar bland annat följande: Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten skall anges liksom finansiella mål. Dessa mål skall ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som skall behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Årets övergripande granskning av delårsrapport per med årsprognos visar att kommunen i huvudsak uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti samt att den resultatprognos som redovisas är i allt väsentligt rättvisande. Våra kommentarer delges nedan. Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 25,3 mkr att jämföra med 15,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på 9,7 mkr. Nämnderna redovisar per augusti en positiv avvikelse mot budget på 12,4 mkr (fg år 4,6 mkr). Den årsprognos som redovisas i delårsrapporten visar att resultatet beräknas bli 12,7 mkr för 2010, dvs. en positiv avvikelse på 5,5 mkr jämfört med budget. Den positiva resultatavvikelsen jämfört med budget förklaras framförallt av de förbättrade skatteintäkterna. Kommunens nyckeltal för soliditet och likviditet har förbättrats något jämfört med Enligt årsprognosen visar nämnderna en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr vilket innebär att för perioden september till december beräknas en negativ avvikelse mot budget på 13,6 mkr. Detta förhållande har kommenterats i delårsrapporten. 2

4 Prognosen för skatteintäkter och generella bidrag visar på en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Uppföljningen av verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning visar att 2 mål ej beräknas att uppnås. 5 verksamhetsmål saknar uppföljning eller prognos. De finansiella målen av betydelse för god ekonomisk hushållning bedöms att uppnås. 2. Ansvarsavgränsning I en kommun skall delårsrapporten upprättas av kommunstyrelsen och vilka svarar för innehållet i dess helhet. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Fullmäktige skall behandla delårsrapporten tillsammans med revisorernas skriftliga bedömning. Fullmäktige skall godkänna årsredovisningen vilket för övrigt inte bör ske innan fullmäktige har beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 3. Revisionsmål Uppdraget är att granska om kommunen följer gällande lagstiftning och anvisningar. Uppdraget omfattar även att konstatera om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige fastställt (verksamhetsmål och finansiella mål) och att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. 4. Granskning Granskningsuppgift Revisorernas granskning av en delårsrapport skiljer sig från revisorernas granskning av en årsredovisning, som är mer omfattande. I kommunallagen anges att revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige fastställt. För att kunna göra en bedömning av de finansiella målen är dock en översiktlig granskning av räkenskaperna nödvändig. Granskningen skall ha en sådan omfattning att den kan ligga till grund för revisorernas bedömning om resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen. Inriktning och omfattning Revisionens upprättade väsentlighets- och riskanalys ligger till grund för granskningens inriktning och omfattning. Förhållanden och faktorer som påverkar granskningens inriktning och omfattning är: Kunskaper och erfarenheter av kommunens verksamhet samt system för styrning, uppföljning och kontroll mm. 3

5 Väsentliga händelser eller förändringar i kommunens verksamhet. Förändringar i redovisningsprinciper och redovisningssystem. Granskningen har omfattat följande moment: Analyser av nyckeltal för verksamhet och ekonomi. Granskning att delårsrapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt lag om kommunal redovisning och att rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning efterlevs. Översiktlig granskning om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Översiktlig granskning om styrelsens och nämndernas uppföljningsrutiner, prognoser och analyser är tillförlitliga och att de ger förutsättningar för korrekta bedömningar. Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt bedöma om den finansiella styrningen är tillräcklig. Översiktlig granskning av kommunstyrelsens bedömning av möjligheterna att uppnå de av fullmäktige beslutade målen för verksamheten, av betydelse för en god ekonomisk hushållning samt bedöma om verksamhetsstyrningen är tillräcklig. 5. Granskningens resultat och slutsatser Våra väsentligaste noteringar i samband med granskningen sammanfattas nedan. 5.1 Nyckeltal kommunen Nyckeltal resultaträkning (belopp i mkr) Budget 2010 Prognos 2010 Utfall aug 2010 Utfall aug Verksamhetens nettokostnader -502,8-504,2-320,4-316,4-486,6-485,9 Skatteintäkter och statsbidrag 505,2 512,1 341,8 329,1 497,6 489,0 Finansnetto 4,8 4,8 3,9 2,9 5,2 5,5 Årets resultat 7,2 12,7 25,3 15,6 16,3 8,6 Nettokostnader och finansnetto i 98,6 % 97,5 % 92,6 % 95,3 % 96,7 % 98,2 % relation till skatteintäkter och bidrag, Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag 1,4 % 2,5 % 7,4 % 4,7 % 3,3 % 1,8 % 4

6 Kommentar: Kommunens långsiktiga resultatmål vid 2 % inflation uppgår till 6 mkr. Resultatmålet för 2010 som fastställts i budgeten uppgår till totalt 5 mkr och 2,4 mkr när avkastningen från pensionsmedelsförvaltningen avräknats. Prognosen för 2010 tyder på att kommunen kommer att uppnå resultatmålet. Nyckeltal balansräkning (belopp i mkr) Budget Balansomslutning 487,1 482,6 496,4 467,9 Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 136,8 104,7 106,1 92,4 Soliditet inkl ansvarsförbindelse 28,1 % 21,7 % 21,4 % 19,7 % Omsättningstillgångar 208,9 195,3 213,5 179,1 Kortfristiga skulder 78,4 91,0 103,6 91,2 Balanslikviditet 2,7 2,1 2,1 1,9 (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) Periodens resultat 25,3 7,2 16,3 8,6 Kommentar: Eget kapital ovan har beräknats som det bokförda egna kapitalet reducerat med den pensionsutfästelse som redovisas som ansvarförbindelse. I budgeterad soliditet för 2010 har ansvarsförbindelsen beräknats utifrån utfallet Resultatanalys Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 25,3 mkr att jämföra med 15,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på 9,7 mkr. Nämnderna redovisar per augusti en positiv avvikelse mot budget på 12,4 mkr (fg år 4,6 mkr). 6. Resultatprognos 2010 Den budget som kommunfullmäktige fastställde för 2010 visade ett resultat på 7,2 mkr i överskott. Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli 12,7 mkr för 2010, dvs. en positiv avvikelse på 5,5 mkr jämfört med budget. I kommunens resultat ingår avkastning på pensionsmedelsförvaltningen med 4,2 mkr. Nämndernas driftsredovisning per augusti visar ett överskott mot budget på 12,4 mkr för att enligt årsprognosen visa en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Detta innebär att nämnderna för perioden september till december beräknar en negativ avvikelse mot budget på 13,6 mkr. Delårsrapporten innehåller en sammanfattande analys över orsakerna till denna variation i resultat mellan perioderna. De orsaker som anges är: 5

7 - ferielöneskulden byggs upp under hösten 3,0 mkr - semesterlöneskuld intjänas under hösten 3,7 mkr - förändringar i finansnettot mellan perioderna 1,1 mkr - Barn- och utbildningsnämnden, skillnader mellan perioderna avseende intäkter, kostnader 2,1 mkr - utbildning inom socialnämnden under hösten 1,0 mkr - VA/Renhållning, högre intäkter under våren 1,2 mkr I nedanstående tabell förklaras sammanfattningsvis vad differensen mot budget och resultatprognos (5,5 mkr) består av. Nämndernas driftsredovisning Övriga interna driftskostnader -1,2-0,3 Skatteintäkter 7,4 Generella stadsbidrag -0,5 Finansnetto, inkl pensionsmedelsförvaltning 0,1 Summa avvikelse mellan budget och prognos för ,5 Kommentar: Den stora resultatvariationen mellan perioderna har kommenterats i delårsrapporten. Vår bedömning är att resultatprognosen är tillförlitlig och kan ligga till grund för bedömningen om kommunen för 2010 kommer att uppnå de fastställda finansiella målen. 6.1 Kommentarer om budgetavvikelser Nedan följer en sammanfattning av större avvikelser mellan budget och prognos Nämndernas driftsredovisning Totalt för året beräknas en negativ avvikelse på 1,2 mkr. Detta motsvarar 0,3 % av årsbudgeten för nämnder och styrelser. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av respektive nämnds avvikelse mellan budget och upprättad prognos. Större avvikelser kommenteras enligt vår bedömning på ett tydligt sätt. I följande tabell sammanfattas större budgetavvikelser. 6

8 Nämnd/styrelse Avvikelse % av års budget Lämnade förklaringar i delårsrapport Socialnämndens ÄHO 1,0 mkr 0,7 % Lägre kostnader för utbildning, förbrukningsinventarier och personal. Borlänge Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen Ekonomikontor Kommunstyrelsen Fastighetskontor Kommunstyrelsen Gatukontor Kommunstyrelsen Pensionsutbetalningar 0,5 mkr 0,9 % Främst beroende på färre elever och lägre kostnader för elever i andra skolor samt lägre kostnader för elever och skolskjutsar i gymnasiesärskolan. -0,5 mkr 16 % Införandet av nytt debiteringssystem är fördröjt och ger högre kostnader. -0,3 mkr 7 % Ökade kostnader för uppvärmning och snöröjning. Oplanerade underhållskostnader uppgår till 1,8 mkr. Omprioriteringar gjorda för att möta dessa merkostnader. -1,3 mkr 7 % Ökade kostnader för vinterväghållning samt högre underhållskostnader för fordon samt högre bidrag till vägföreningar och föreningsdrivna anläggningar. -0,6 8 % Beräkningar enligt KPA s prognos Skatteintäkter och generella bidrag Prognosen för 2010 visar på en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Beräkningen av skatteintäkter baseras på den prognos från Sveriges Kommuner och Landsting som kom ut i augusti Avskrivningar Avskrivningarna beräknas uppgå till 17 mkr vilket stämmer med budget. Årets investeringar beräknas bli 4,3 mkr lägre än budget. 7. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts (lag om kommunal redovisning 4 kap 4 o 5 ). De mål som skall följas upp är de av kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten. 7

9 7.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet. Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. I budget för 2010 fastställdes verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Övergripande målområden i budgeten för 2010 är: Goda möjligheter till försörjning och kommunikationer. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Förstärka den positiva bilden av Säter. Ekologisk hållbar utveckling. Delårsrapporten innehåller en gemensam modell för avstämning av verksamhetsmålen. Av denna avstämning kan man utläsa vilken uppföljning som skett, hur utfallet per augusti ser ut, prognosen att nå målet för 2010 samt i vissa fall kommenterar. Enligt denna avstämning kommer följande mål inte att nås under 2010: Miljö- och byggnämndens mål att förbättra servicen till allmänheten genom att bygga en gemensam expedition. KS gatukontors mål om att 7500 m2 skall omasfalteras. Följande mål saknar uppföljning eller prognos: Socialnämndens mål om att personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha egen försörjning. (uppföljning har ej skett) Socialnämndens mål om att familjer i behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll ska vara och känna sig delaktiga arbetet med de unga. (uppföljning har ej skett) Socialnämndens mål om att individ- och familjeomsorgen skall kännetecknas av ett bra bemötande av allmänheten. (prognos saknas) Socialnämndens mål om att kommunmedborgarna inom samtliga boendeformer skall känna trygghet i sitt boende. (uppföljning har ej skett, kommer att ske i höst) Socialnämndens mål om att äldre och handikappomsorgen skall kännetecknas av ett bra bemötande av allmänheten. (prognos saknas) 8

10 Kommentar: Modellen för uppföljning av verksamhetsmålen har en tydlig koppling mot budget. Förbättringar kan ske vid uppföljningen så att det säkerställs att samtliga mål blir uppföljda under året samt att åtgärder sätts in för de mål som ej uppnåtts. 7.2 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet. Enligt lag skall kommuner formulera finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen samt ge kommunen ekonomisk handlingsfrihet och möjlighet till utveckling. För 2010 har fastställt följande finansiella mål. Våra kommentarer framgår under respektive mål. Resultatmål på 5,0 mkr för år Det långsiktiga resultatmålet för kommunen uppgår till 6 mkr vilket är en anpassning och nyansering av det vanligt förekommande resultatmålet 2 % i resultat av skatteintäkter och generella bidrag. Kommentar: Resultatet enligt prognosen är 12,7 mkr. Målet bedöms uppfyllas för Investeringstak på 18,9 mkr. Kommentar: Årets investeringar beräknas uppgå till 18,1 mkr. Målet uppnås för Pensionsförvaltningen fonderade medel skall efter beslut utnyttjas för pensionsutbetalningar. Avkastningen beräknas uppgå till 3,8 % per år för tiden I budgeten för 2010 beräknade kommunen att viss del av de avsatta pensionsmedlen skulle behöva tillskjutas till resultatet. Resultatmålet för 2010 bedöms kunna uppnås utan denna åtgärd. Kommentar: För 2010 beräknas avkastningen uppgå till 3,4 %. Kommentar: Kommunen bör överväga att komplettera de finansiella målen med nyckeltal som även omfattar koncernens resultat och ställning. 7.3 Balanskravsresultat Efter avräkning av den avkastning som kommunen får från sin pensionsmedelsförvaltning beräknas balanskravsresultatet för 2010 bli 8,5 mkr. Några underskott att täcka från tidigare år finns ej. 7.4 Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av det helägda bolaget Säterbostäder AB med dotterbolaget Säters kommuns Fastighets AB. Delårsrapporten innehåller resultaträkningar för koncernbolagen samt specifikationer på större koncerninterna mellanhavanden. För perioden till och med augusti redovisar Säterbostäder AB ett resultat på 2,4 mkr med en årsprognos på 2,4 mkr vilket är något bättre än budget. s Fastighets AB redovisar till och med augusti ett resultat på - 0,4 mkr med en årsprognos på -0,4 mkr. Kommentar: Informationsvärdet av delårsrapporten skulle öka om den liksom i årsredovisningen innehöll en sammanställd redovisning. Det är viktigt att kommunen i årsredovisningen för 2010 beaktar den nya redovisningsrekommendationen avseende sammanställd redovisning, RKR

11 8. Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Av den kommunala redovisningslagen och förarbetena till lagen anges att delårsrapporten bör ges samma struktur som årsredovisningen. Delårsrapporten skall åtminstone innehålla: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kommentar: Årets övergripande granskning av delårsrapporten visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. 8.1 Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter I samband med vår granskning av delårsrapporten har inriktningen varit att granska väsentliga balans- och resultatposter, att periodiseringar utförts enligt god redovisningssed samt att bokslutet dokumenterats på ett bra sätt. Nedan följer en sammanfattning av våra iakttagelser. De väsentligaste noteringarna har framförts vid möte med ekonomikontoret Investeringar och anläggningstillgångar Av investeringsredovisningen i delårsrapporten framgår att totala investeringar för 2010 beräknas uppgå till 18 mkr. Jämfört med budgeten som var på 22,3 mkr är detta en avvikelse på 4,3 mkr. Förklaringen till avvikelsen är att några projekt kommer att föras över till I förvaltningsberättelsen kommenteras denna avvikelse Periodiseringar En översiktlig granskning har skett av kommunens periodiseringar per augusti. Enligt god redovisningssed bör väsentliga belopp för kostnader och intäkter periodiseras även i ett delårsbokslut. Kommentar: Enligt vår översiktliga granskning av kommunens periodiseringar har detta skett för de väsentligaste posterna. De interna riktlinjerna för delårsbokslutet bör förslagsvis kompletteras med beloppsgränser för periodiseringar Kassaflödesanalys Av delårsrapporten framgår att kommunens kassaflöde för perioden är negativt och uppgår till -6,6 mkr (budget helår 2,5 mkr). Under perioden har en extra amortering av långfristigt lån skett med 10 mkr vilket inte var budgeterade. 10

12 8.1.4 Bokslutsdokumentationen Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet och konstaterar att de väsentligaste posterna är avstämda och dokumenterade. KPMG, dag som ovan Mats Lundberg Kundansvarig Per Wiklander Projektansvarig 11

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 ABCD Ovanåkers Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13

Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13 ABCD Ovanåkers Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Övertorneå kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Sammanfattning och bedömning...3 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport per augusti 2006 Norrbottens läns landsting September 2006 Anders Färnstrand, auktoriserad revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...1 2. Uppdrag, syfte

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer