Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14"

Transkript

1 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Avgränsning 4 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse 5 7. Metod 5 8. Projektorganisation 5 9. Anvisningar och styrdokument Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet Delårsrapporten i övrigt Nyckeltal kommunen Resultatanalys Resultatprognos Analys av resultatprognosen för Nämndernas driftsredovisning Skatteintäkter Balanskravsresultat Kommunkoncernen Lämnade aktieägartillskott Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter Investeringar och anläggningstillgångar Periodiseringar Pensionsförpliktelser 13 1

3 Kassaflödesanalys Bokslutsdokumentationen 13 2

4 1. Sammanfattning Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och kommunallagen (SFS 1991:900) framgår att kommuner och landsting skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) minst en gång under räkenskapsåret. Bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innebar bland annat följande: Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten skall anges liksom finansiella mål. Dessa mål skall ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som skall behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Årets övergripande granskning av delårsrapport per med årsprognos visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Vi bedömer utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att av de 26 fastställda verksamhetsmålen för 2013 så bedöms 19 mål uppnås, två mål kommer ej att uppnås, fem mål riskerar ett ej uppnås under Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet är förenligt med det finansiella resultatmålet. De finansiella målen avseende investering samt skuldsättning kommer att nås. I övrigt gör vi sammanfattningsvis följande kommenterar avseende vår granskning: Nettokostnaderna beräknas minska med 2,7 mkr (0,4 %) jämfört med budget och med 6,5 mkr (1,2 %) jämfört med Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 20,0 mkr att jämföra med 25,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på -5,6 mkr. I det redovisade resultatet för 2012 ingår en jämförelsestörande intäkt på 9,2 mkr. Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli 10,5 mkr för 2013, en positiv avvikelse på 11,6 mkr jämfört med budget. Kommunens soliditet har ökat jämfört med 2012, från 23,7 % till 23,9 %. Totalt för året beräknas nämndernas driftsredovisning ge en positiv avvikelse på 2,9 mkr, (0,8 %). 3

5 2. Bakgrund 3. Syfte En utredning kring återbetalning av villkorat aktieägartillskott har gjorts och rapport lämnats den 14 juni till ekonomienheten. Men det har inte föranlett något nytt beslut. För att få en bättre bild av kommunens investeringsverksamhet kan det enligt vår bedömning vara bra att komplettera budgetuppföljningen med en beskrivning av hur lång man kommit i färdigställandet av större projekt samt att göra avstämningen vid minst två tillfällen. Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårsrapporten. 4. Avgränsning Granskningen omfattar delårsrapporten Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 5. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 4

6 6. Ansvarig styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens ekonomikontor. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Granska kommunstyrelsens specifikationer stickprovsvis med tillhörande underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Therese Andersson, Auktoriserad revisor och Susanne Källberg Bergkvist, revisor, Mats Lundberg har deltagit i sin roll som kundansvarig. 9. Anvisningar och styrdokument Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Anvisningar har utarbetats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för att styra upp förvaltningarnas arbete. I anvisningarna har särskilda uppmaningar och instruktioner lämnats vad gäller nödvändigheten av periodiseringar. Kommentar: Vi bedömer anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet som ändamålsenliga 10. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts (lag om kommunal redovisning 4 kap 4 o 5 ). De mål som skall följas upp är de av kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten. 5

7 10.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet. Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. I budget för 2013 fastställdes verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Övergripande målområden i budgeten är: Goda möjligheter till försörjning och kommunikationer. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Förstärka den positiva bilden av Säter. Ekologisk hållbar utveckling. Utifrån dessa övergripande målområden har kommunfullmäktige antagit 26 mål för verksamheterna i de olika nämnderna. Av budgeten framgår det att dessa mål skall sättas utifrån den vision som kommunen antagit och vara i överensstämmelse med de övergripande målområdena. Målen skall vara nåbara inom de ekonomiska ramar verksamheterna förfogar över samt mätbara och utvärderingsbara. Delårsrapporten innehåller en gemensam modell för avstämning av verksamhetsmålen. Detta sker under rubriken Avstämning av mål för verksamheten. Av denna avstämning kan man utläsa vilken uppföljning som skett, hur utfallet per augusti ser ut, prognosen att nå målet för 2013 samt i de flesta fall kommenterar. Sammanfattningsvis kan konstateras att av de 26 fastställda verksamhetsmålen för 2013 så bedöms 19 mål uppnås, fem mål ej uppnås samt två mål som riskerar att ej nås. De mål som bedöms ej kunna uppnås under 2013 är följande: Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka bostadsbeståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Det föreligger dock projekt som om de faller ut kommer att generera ett 40-tal lägenheter under (Bostadsproduktion) Antalet integrationsjobb hos kommunen skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med Vilket i antal betyder 10 instegsjobb. Ingen åtgärd utförd för att nå målet. (Personalförsörjning) ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Utfallet blev 137. Målet uppfylls ej. (Kommunstyrelsen) Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Målet bedöms inte uppnås med hänvisning till ärvda projekt samt omdisponering av UH-plan pga. Akutåtgärder (Samhällsbyggnadsnämden) 6

8 100 % av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. En senarelagd rekrytering av handläggare anges vara orsaken som nu är åtgärdad (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). Inga placeringar i HVB/familjehem utanför det egna hemmet (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). En familjecentral inrättas under 2013 och är i full gång Målets uppfyllelse bygger på medverkan från Landstinget vilket saknas i dagsläget (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). Kommentarer: I delårsrapporten sker uppföljning av verksamhetsmålen på ett strukturerat sätt där alla mål efterföljs av en uppföljning, utfall och i de flesta fall en kommentar. Enligt vår bedömning kan texten i flera fall kompletteras med relevant information som t.ex. när enkäter eller uppföljningssamtal skall genomföras, vad utfallet var föregående år då den siffran/procentsatsen används som måttstock för att bedöma utfallet för innevarande år samt varför målet bedöms uppnås Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet. Enligt lag skall kommuner formulera finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen samt ge kommunen ekonomisk handlingsfrihet och möjlighet till utveckling. För 2013 har fastställt nedanstående finansiella mål. Dessa mål följs upp under särskild rubrik i delårsrapporten. Där lämnas även kommentarer om den planerade användning av pensionsmedel under 2013 och hur detta skall avräknas i samband med balanskravsutredningen. Våra kommentarer framgår under respektive mål. Resultatmål Det långsiktiga resultatmålet för kommunen uppgår till 6-7 mkr vilket är en anpassning och nyansering av det vanligt förekommande resultatmålet 2 % i resultat av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatmålet för 2013 beslutades till -1,1 mkr och efter justering för ianspråktagande och avkastning pensionsmedel till 2 mkr. Kommentar: Resultatet enligt prognosen beräknas till 13,6 mkr. Den stora förbättringen består till stora delar av beslutade återbetalningen av försäkringspremier från AFA på 8,4 mkr. Efter avstämning av resultat enligt prognos med hänsyn tagen till förändringar i pensionsmedel (netto 3,1 mkr) så bedöms resultatmålet uppnås för Investeringstak. För 2013 har kommunen fastställt ett investeringstak på 50,5 mkr. Med tillägg för överförda investeringar från 2012 så uppgår totalt investeringstak till 61,7 mkr. På bokslutsdagen finns 22 mkr bokförda som pågående projekt. Prognosen för 2013 uppgår till 61,7 mkr. Kommentar: Målet bedöms nås under

9 Skuldsättning. Kommunen har fastställt ett tak för skuldsättningen till 90 mkr för att klara de höga investeringarna kommande år. Någon amortering har ej budgeterats för 2013 på grund av det stora investeringsbehovet. Kommentar: 2013 års investeringar klaras i stor utsträckning med egna medel och skuldsättningsgraden prognostiserad öka med ca 2 mkr. Målet bedöms nås under Pensionsförvaltningen. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen utgör grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Denna hantering har beskrivits i tidigare års bokslut och årsredovisningar. Kommunen har fastställt följande mål för pensionsförvaltningen för Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas uppgå till 3,5 % finansieras 4,2 mkr av pensionskostnaden via skattemedel och 7,2 mkr från pensionsförvaltningen. Kommentar: För 2013 beräknas avkastningen för pensionsförvaltningen uppgå till budget. 11. Delårsrapporten i övrigt Våra väsentligaste noteringar i samband med granskningen sammanfattas nedan Nyckeltal kommunen Nyckeltal resultaträkning (belopp i mkr) Budget 2013 Prognos 2013 Utfall aug Verksamhetens nettokostnader -540,2-538,0-339,3-528,6-500,8 Jämförelsestörande intäkt 0 8,5 0 9,2 0 Skatteintäkter och statsbidrag 534,1 535,0 357,0 518,2 509,8 Finansnetto 5,0 5,0 2,4 5,2 5,3 Årets resultat -1,1 10,5 20,0 4,0 14,3 Nettokostnader och finansnetto i 100,2 % 99,6 % 94,4 % 101 % 97,2 % relation till skatteintäkter och bidrag, Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag neg 2,0 % 5,6 % 0,8 % 2,7 % Kommentar: Kommunens långsiktiga resultatmål vid 2 % inflation uppgår till 6-7 mkr. Resultatmålet för 2013 som fastställts i budgeten uppgår till -1,1 mkr och 2,0 mkr när tillskottet och ianspråktagande från pensionsmedelsförvaltningen avräknats. Prognosen för 2013 visar på att kommunen kommer att uppnå resultatmålet. 8

10 Nettokostnaderna beräknas minska med 2,2 mkr (0,4 %) jämfört med budget och öka med 9,4 mkr (1,8%) jämfört med Skatteintäkterna beräknas att öka med 0,9 mkr (0,2 %) jämfört med budget och med 16,8 mkr (3,2 %) jämfört med Den jämförelsestörande intäkten för 2012 avser återbetalning från AFA Försäkring. Nyckeltal balansräkning (belopp i mkr) Balansomslutning 511,9 515,7 510,1 494,3 Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 122,3 122,2 118,1 127,4 Soliditet inkl ansvarsförbindelse 23,9 % 23,7 % 23,1 % 25,8 % Omsättningstillgångar 222,3 235,8 235,5 222,9 Kortfristiga skulder 79,7 104,6 97,1 97,1 Balanslikviditet 279 % 225 % 223 % 230 % (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) Periodens resultat 20,0 4,0 14,3 13,9 Kommentar: Eget kapital ovan har beräknats som det bokförda egna kapitalet reducerat med den pensionsutfästelse som redovisas som ansvarförbindelse. Ansvarsförbindelsen redovisas med enligt prognos från KPA per bokslutsdagen. Kommunens soliditet har ökat marginellt jämfört med 2012, från 23,7 % till 23,9 % och förklaras av att ansvarsförbindelsen har ökat i samma omfattning som resultatet. Kommunens likviditet mätt som andelen omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder har ökat jämfört med Förklaring till detta är periodens positiva resultat samt lägre kortfristiga skulder vid delårsbokslutet än vid årsbokslutet Resultatanalys Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 20 mkr att jämföra med 25,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på -5,6 mkr, justerat för den jämförelsestörande intäkter på 9,2 mkr blir skillnaden +3,6 mkr. Analysen visar på ökade skatteintäkter och generella bidrag med 9,5 mkr, ökade verksamhetsintäkter på 2,4 mkr, ökade verksamhetskostnader -6,3 mkr, högre avskrivningar -0,7 mkr samt minskad intäkt från pensionsförvaltningen med -1,2 mkr. De finansiella posterna var obetydligt förändrade. Den i september 2013 beslutade återbetalningen av AFA försäkring avseende åren 2005 och 2006 skall enligt uttalande från RKR ej intäktsföras per 31 augusti 2013 men får tas med i prognos för helåret Resultatprognos 2013 Den budget som kommunfullmäktige fastställde för 2013 visade ett resultat på -2,5 mkr, efter justering för pensionstillskott och avkastning 0,6 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om förbättrad budgetering om 1,4 mkr. Det nya budgeterade årsresultatet efter detta uppgår till -1,1 mkr, efter justering för pensionstillskott och avkastning 2,0 mkr. 9

11 Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli 10,5 mkr för 2013, dvs. en positiv avvikelse på 11,6 mkr jämfört med budget. 8,4 mkr avser AFA återbetalningen, 2,7 mkr avser prognostiserade positiva avvikelser på verksamhetens kostnadssida, 0,8 mkr avser ökade prognostiserade skatteintäkter. I kommunens resultatprognos ingår avkastning på pensionsmedelsförvaltningen med 4,6 mkr vilket kommer att avräknas i balanskravsutredningen. I nedanstående tabell förklaras sammanfattningsvis vad differensen mot budget och resultatprognos (11,6 mkr) består av. Nämndernas driftsredovisning - varav BUN, 1,1 mkr - varav Socialnämnden, 1,5 mkr - varav Samhällsbyggnadsnämnden, 0,3 mkr +2,9 mkr Övriga interna driftskostnader Återbetalning AFA försäkring Summa nettokostnader Skatteintäkter Finansnetto Summa avvikelse mellan budget och prognos för ,6 mkr +8,4 mkr 10,7 mkr 0,8 mkr 0,1 mkr 11,6 mkr Analys av resultatprognosen för 2013 Som noterats tidigare år finns även i år stora variationer mellan resultatet för perioden januari till augusti (20,1 mkr) jämfört med perioden september till december (-9,6 mkr). I delårsrapporten lämnas en förklaring till varför denna avvikelse finns. De orsaker som anges är: Återbetalning premier AFA + 8,4 mkr utbetalas i december Ferielöneskuld tillkommande kost - 3,5 mkr byggs upp under hösten Semester tillkommande kostnad - 4,0 mkr intjänas under hösten IT/Inköpsenheten - 1,2 mkr licenskostnader mm VA/Renhållning intäkter - 1,2 mkr högre kost. under våren VA/Renhållning UH kostnad - 2,0 mkr högre kost. under hösten Gatuenhet UH kostnad - 2,2 mkr högre kost. under hösten Övrigt på SBF -2,6 mkr högre kost. under hösten Socialnämnden integration -1,2 mkr högre kost. under hösten Summa - 9,5 mkr Kommentar: Vi tycker det är bra att den stora resultatvariationen mellan perioderna kommenteras i delårsrapporten. Enligt vår bedömning är denna avstämningsrutin viktig att för att säkerställa 10

12 kvaliteten i det redovisade resultatet samt som underlag vid avstämning av rimligheten i resultatprognosen Nämndernas driftsredovisning Totalt för året beräknas nämndernas driftsredovisning ge en positiv avvikelse på 2,9 mkr. Detta motsvarar 0,5 % av årsbudgeten för nämnder och styrelser. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av respektive nämnds avvikelse mellan budget och upprättad prognos. Större avvikelser kommenteras. Avvikelserna har även kommenterats i de månatliga budgetuppföljningarna. Följande större avvikelser noteras: Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott jämfört med budget på 1,1 mkr och förklaras av lägre kostnader för gymnasieskola och vuxenutbildning. Socialnämndens individ- och familjeomsorg beräknar ett överskott mot budget på 1,6 mkr. Kostnaderna för barn- och ungdom förväntas bli lägre till följd av färre placeringar än budgeterat. Socialnämndens äldre- och handikappomsorg beräknar ett överskott mot budget på 1,2 mkr. Nämnden har erhållit en retroaktiv ersättning från Försäkringskassan efter dom i Förvaltningsrätten. Socialnämndens integration och boende beräknas ge en negativ avvikelse på 1,3 mkr och förklaras av fortsatt hög efterfrågan på särskild boende Skatteintäkter Beräkningen av skatteintäkter baseras på den prognos från Sveriges Kommuner och Landsting som kom ut i augusti. Enligt denna så beräknas kommunens avräkning för 2013 ge en negativ effekt på 1,7 mkr men en positiv effekt för 2012 på 1,2 mkr. Jämfört med budget beräknas avvikelsen bli + 0,8 mkr 11.4 Balanskravsresultat Från tidigare år finns inget balanskravsresultat att täcka. Efter avräkning av pensionsmedelsförvaltningen beräknas balanskravsresultatet för 2013 bli 13,5 mkr Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av det helägda bolaget Säterbostäder AB med dotterbolaget Säters kommuns Fastighets AB. Delårsrapporten innehåller resultaträkningar för koncernbolagen samt specifikationer på större koncerninterna mellanhavanden. Av delårsrapporten framgår det att koncernbolagen i prognosen beräknar ett överskott med totalt 5,0 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mkr Lämnade aktieägartillskott Kommunen har lämnat följande aktieägartillskott till Säterbostäder AB, vilka nu är dokumenterade på särskild bokslutsbilaga: ,0 mkr 11

13 1998 9,0 mkr ,1 mkr ,7 mkr Summa 18,8 mkr Nedskrivningar har gjorts med -12,1 mkr Redovisat värde 6,7 mkr Nedskrivningarna har redovisats som en kostnad i kommunens resultaträkning tidigare år. Värdet på 6,7 mkr redovisas som andelar i dotterföretag. I budgeten för 2012 står följande: Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag (vår notering: detta bör vara villkorade aktieägartillskott) kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommentar: En utredning har skett av KPMG för att säkerställa hanteringen av en eventuell återbetalning, se separat rapport som skickats till ekonomifunktionen i juni månad. Där framgår dock att det finns frågor kvar att undersöka, vilket inte har skett till dags dato, samt att nya beslut måste fattas av behörigt organ. Vi föreslår att uppföljning sker av de utestående frågorna för att möjliggöra återbetalningar Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Av den kommunala redovisningslagen och förarbetena till lagen anges att delårsrapporten bör ges samma struktur som årsredovisningen. Delårsrapporten skall åtminstone innehålla: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kommentar: Årets övergripande granskning av delårsrapporten visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter I samband med vår granskning av delårsrapporten har inriktningen varit att granska väsentliga balans- och resultatposter, att periodiseringar utförts enligt god redovisningssed samt att bokslutet dokumenterats på ett bra sätt. Nedan följer en sammanfattning av våra iakttagelser. De väsentligaste noteringarna har framförts vid möte med ekonomikontoret Investeringar och anläggningstillgångar Av investeringsredovisningen i delårsrapporten framgår att totala investeringar för 2013 beräknas uppgå till 61,7 mkr vilket överrensstämmer med budgeten. Först under våren 2013 har investeringar från tidigare år aktiverats. Någon aktivering av hittills genomförda investeringar på 22 mkr har inte skett. Ej heller har någon fullständig genomgång skett av projektredovisningen 12

14 för att säkerställa korrekt bokföring, vilket kan få följdeffekten att vissa poster måste kostnadsföras. Dock bedöms det inte uppgå till några väsentliga belopp. Det finns ingen detaljerad sammanställning att tillgå av projektredovisningen vid delårsbokslutet. Kommentar: För att få en bättre bild av kommunens investeringsverksamhet kan det enligt vår bedömning vara bra att komplettera budgetuppföljningen med en beskrivning av hur lång man kommit i färdigställandet av större projekt samt att denna uppföljning sker vid ytterligare ett tillfälle under året och inte enbart i samband med årsbokslutet Periodiseringar En översiktlig granskning har skett av kommunens periodiseringar per augusti. Enligt god redovisningssed bör väsentliga belopp för kostnader och intäkter periodiseras även i ett delårsbokslut. Detta framgår även av kommunens interna anvisningar. Kommentar: Enligt vår granskning framkom att bidrag avseende ensamkommande flyktingbarn som sökts hos Migrationsverket före den 31 augusti ej hade periodiserats. Totala beloppet uppgick till 4,2 mkr. Posten är rättad av ekonomifunktionen Pensionsförpliktelser Som underlag för pensionsförpliktelserna i delårsbokslutet ligger en prognos från KPA per 31 augusti. Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller ett avsnitt där pensionsförpliktelserna beskrivs. Av denna framgår att totala pensionsförpliktelser uppgår till 277,3 mkr att jämföra med det bokförda värdet på pensionsmedelsförvaltningen som uppgår till 137,0 mkr. Mellanskillnaden 51 % är medel som återlånats till verksamheten. I budgeten för 2013 planeras att 7,2 mkr skall tas i anspråk från pensionsförvaltningen vid avstämning av det så kallade balanskravsresultatet Borgensåtagande och övriga förpliktelser En översiktlig granskning har skett över redovisade borgensåtaganden och förpliktelser. Kommentar: Den ställda kommunala borgen till Gustafs GOIF på 3,8 mkr var ej redovisad under not 25. Posten är rättad av ekonomikontoret Kassaflödesanalys Av delårsrapporten framgår att kommunens kassaflöde för perioden är positivt och uppgår till 5,3 mkr (budget på helår 31,7 mkr). Att kassaflödet beräknas bli negativt på årsbasis förklaras av budgeterade investeringsmedel på 61,7 mkr varav 22 mkr är utbetalda. Redovisning av investeringar sker när faktura erhålls, någon periodisering enligt färdigställande sker ej för investeringar vid delårsbokslut Bokslutsdokumentationen Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet och konstaterar att de väsentligaste posterna är avstämda och dokumenterade. 13

15 KPMG, dag som ovan Mats Lundberg Kundansvarig Therese Andersson Projektansvarig 14

Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11

Säters Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11 Säters Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 14 oktober 2010 Antal sidor: 11 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13

Ovanåkers Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 Revisionsrapport. KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13 ABCD Ovanåkers Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 KPMG AB 14 november 2011 Antal sidor: 13 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11

Ovanåkers Kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 Revisionsrapport. KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 ABCD Ovanåkers Kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2010 KPMG AB 8 november 2010 Antal sidor: 11 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport ASKERSUNDS KOMMUN Revisorerna 2011-10-07 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2011-01-01 2011-08-1. Granskningen har

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer