Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14"

Transkript

1 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 3. Syfte 4 4. Avgränsning 4 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse 5 7. Metod 5 8. Projektorganisation 5 9. Anvisningar och styrdokument Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet Delårsrapporten i övrigt Nyckeltal kommunen Resultatanalys Resultatprognos Analys av resultatprognosen för Nämndernas driftsredovisning Skatteintäkter Balanskravsresultat Kommunkoncernen Lämnade aktieägartillskott Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter Investeringar och anläggningstillgångar Periodiseringar Pensionsförpliktelser 13 1

3 Kassaflödesanalys Bokslutsdokumentationen 13 2

4 1. Sammanfattning Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och kommunallagen (SFS 1991:900) framgår att kommuner och landsting skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) minst en gång under räkenskapsåret. Bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innebar bland annat följande: Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Mål och riktlinjer för verksamheten skall anges liksom finansiella mål. Dessa mål skall ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som skall behandlas av fullmäktige är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. Årets övergripande granskning av delårsrapport per med årsprognos visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport. Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Vi bedömer utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att av de 26 fastställda verksamhetsmålen för 2013 så bedöms 19 mål uppnås, två mål kommer ej att uppnås, fem mål riskerar ett ej uppnås under Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet är förenligt med det finansiella resultatmålet. De finansiella målen avseende investering samt skuldsättning kommer att nås. I övrigt gör vi sammanfattningsvis följande kommenterar avseende vår granskning: Nettokostnaderna beräknas minska med 2,7 mkr (0,4 %) jämfört med budget och med 6,5 mkr (1,2 %) jämfört med Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 20,0 mkr att jämföra med 25,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på -5,6 mkr. I det redovisade resultatet för 2012 ingår en jämförelsestörande intäkt på 9,2 mkr. Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli 10,5 mkr för 2013, en positiv avvikelse på 11,6 mkr jämfört med budget. Kommunens soliditet har ökat jämfört med 2012, från 23,7 % till 23,9 %. Totalt för året beräknas nämndernas driftsredovisning ge en positiv avvikelse på 2,9 mkr, (0,8 %). 3

5 2. Bakgrund 3. Syfte En utredning kring återbetalning av villkorat aktieägartillskott har gjorts och rapport lämnats den 14 juni till ekonomienheten. Men det har inte föranlett något nytt beslut. För att få en bättre bild av kommunens investeringsverksamhet kan det enligt vår bedömning vara bra att komplettera budgetuppföljningen med en beskrivning av hur lång man kommit i färdigställandet av större projekt samt att göra avstämningen vid minst två tillfällen. Vi har av s revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för kommunrevisorernas uttalande beträffande delårsrapporten. 4. Avgränsning Granskningen omfattar delårsrapporten Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten. I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 5. Revisionskriterier Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 4

6 6. Ansvarig styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Rapporten är saklighetsgranskad av kommunens ekonomikontor. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Granska kommunstyrelsens specifikationer stickprovsvis med tillhörande underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Therese Andersson, Auktoriserad revisor och Susanne Källberg Bergkvist, revisor, Mats Lundberg har deltagit i sin roll som kundansvarig. 9. Anvisningar och styrdokument Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. Anvisningar har utarbetats av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för att styra upp förvaltningarnas arbete. I anvisningarna har särskilda uppmaningar och instruktioner lämnats vad gäller nödvändigheten av periodiseringar. Kommentar: Vi bedömer anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet som ändamålsenliga 10. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål Förvaltningsberättelsen i delårsrapporten skall innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts (lag om kommunal redovisning 4 kap 4 o 5 ). De mål som skall följas upp är de av kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten. 5

7 10.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det verksamhetsmässiga perspektivet. Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. I budget för 2013 fastställdes verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Övergripande målområden i budgeten är: Goda möjligheter till försörjning och kommunikationer. Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Förstärka den positiva bilden av Säter. Ekologisk hållbar utveckling. Utifrån dessa övergripande målområden har kommunfullmäktige antagit 26 mål för verksamheterna i de olika nämnderna. Av budgeten framgår det att dessa mål skall sättas utifrån den vision som kommunen antagit och vara i överensstämmelse med de övergripande målområdena. Målen skall vara nåbara inom de ekonomiska ramar verksamheterna förfogar över samt mätbara och utvärderingsbara. Delårsrapporten innehåller en gemensam modell för avstämning av verksamhetsmålen. Detta sker under rubriken Avstämning av mål för verksamheten. Av denna avstämning kan man utläsa vilken uppföljning som skett, hur utfallet per augusti ser ut, prognosen att nå målet för 2013 samt i de flesta fall kommenterar. Sammanfattningsvis kan konstateras att av de 26 fastställda verksamhetsmålen för 2013 så bedöms 19 mål uppnås, fem mål ej uppnås samt två mål som riskerar att ej nås. De mål som bedöms ej kunna uppnås under 2013 är följande: Kommunen skall via sitt bostadsbolag utöka bostadsbeståndet med minst 10 uthyrningsbara lägenheter/år under planperioden. Det föreligger dock projekt som om de faller ut kommer att generera ett 40-tal lägenheter under (Bostadsproduktion) Antalet integrationsjobb hos kommunen skall under 2013 öka med 100 %, jämfört med Vilket i antal betyder 10 instegsjobb. Ingen åtgärd utförd för att nå målet. (Personalförsörjning) ska vara en av de 110 bästa kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende företagsklimat. Utfallet blev 137. Målet uppfylls ej. (Kommunstyrelsen) Fastighetsenheten skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skola, barnomsorg och administration. Målet bedöms inte uppnås med hänvisning till ärvda projekt samt omdisponering av UH-plan pga. Akutåtgärder (Samhällsbyggnadsnämden) 6

8 100 % av personer i behov av försörjningsstöd skall inom 6 månader ha en egen försörjning. En senarelagd rekrytering av handläggare anges vara orsaken som nu är åtgärdad (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). Inga placeringar i HVB/familjehem utanför det egna hemmet (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). En familjecentral inrättas under 2013 och är i full gång Målets uppfyllelse bygger på medverkan från Landstinget vilket saknas i dagsläget (Socialnämndens Individ- och familjeomsorg). Kommentarer: I delårsrapporten sker uppföljning av verksamhetsmålen på ett strukturerat sätt där alla mål efterföljs av en uppföljning, utfall och i de flesta fall en kommentar. Enligt vår bedömning kan texten i flera fall kompletteras med relevant information som t.ex. när enkäter eller uppföljningssamtal skall genomföras, vad utfallet var föregående år då den siffran/procentsatsen används som måttstock för att bedöma utfallet för innevarande år samt varför målet bedöms uppnås Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning det finansiella perspektivet. Enligt lag skall kommuner formulera finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen syftar till att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen samt ge kommunen ekonomisk handlingsfrihet och möjlighet till utveckling. För 2013 har fastställt nedanstående finansiella mål. Dessa mål följs upp under särskild rubrik i delårsrapporten. Där lämnas även kommentarer om den planerade användning av pensionsmedel under 2013 och hur detta skall avräknas i samband med balanskravsutredningen. Våra kommentarer framgår under respektive mål. Resultatmål Det långsiktiga resultatmålet för kommunen uppgår till 6-7 mkr vilket är en anpassning och nyansering av det vanligt förekommande resultatmålet 2 % i resultat av skatteintäkter och generella bidrag. Resultatmålet för 2013 beslutades till -1,1 mkr och efter justering för ianspråktagande och avkastning pensionsmedel till 2 mkr. Kommentar: Resultatet enligt prognosen beräknas till 13,6 mkr. Den stora förbättringen består till stora delar av beslutade återbetalningen av försäkringspremier från AFA på 8,4 mkr. Efter avstämning av resultat enligt prognos med hänsyn tagen till förändringar i pensionsmedel (netto 3,1 mkr) så bedöms resultatmålet uppnås för Investeringstak. För 2013 har kommunen fastställt ett investeringstak på 50,5 mkr. Med tillägg för överförda investeringar från 2012 så uppgår totalt investeringstak till 61,7 mkr. På bokslutsdagen finns 22 mkr bokförda som pågående projekt. Prognosen för 2013 uppgår till 61,7 mkr. Kommentar: Målet bedöms nås under

9 Skuldsättning. Kommunen har fastställt ett tak för skuldsättningen till 90 mkr för att klara de höga investeringarna kommande år. Någon amortering har ej budgeterats för 2013 på grund av det stora investeringsbehovet. Kommentar: 2013 års investeringar klaras i stor utsträckning med egna medel och skuldsättningsgraden prognostiserad öka med ca 2 mkr. Målet bedöms nås under Pensionsförvaltningen. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen utgör grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Denna hantering har beskrivits i tidigare års bokslut och årsredovisningar. Kommunen har fastställt följande mål för pensionsförvaltningen för Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas uppgå till 3,5 % finansieras 4,2 mkr av pensionskostnaden via skattemedel och 7,2 mkr från pensionsförvaltningen. Kommentar: För 2013 beräknas avkastningen för pensionsförvaltningen uppgå till budget. 11. Delårsrapporten i övrigt Våra väsentligaste noteringar i samband med granskningen sammanfattas nedan Nyckeltal kommunen Nyckeltal resultaträkning (belopp i mkr) Budget 2013 Prognos 2013 Utfall aug Verksamhetens nettokostnader -540,2-538,0-339,3-528,6-500,8 Jämförelsestörande intäkt 0 8,5 0 9,2 0 Skatteintäkter och statsbidrag 534,1 535,0 357,0 518,2 509,8 Finansnetto 5,0 5,0 2,4 5,2 5,3 Årets resultat -1,1 10,5 20,0 4,0 14,3 Nettokostnader och finansnetto i 100,2 % 99,6 % 94,4 % 101 % 97,2 % relation till skatteintäkter och bidrag, Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag neg 2,0 % 5,6 % 0,8 % 2,7 % Kommentar: Kommunens långsiktiga resultatmål vid 2 % inflation uppgår till 6-7 mkr. Resultatmålet för 2013 som fastställts i budgeten uppgår till -1,1 mkr och 2,0 mkr när tillskottet och ianspråktagande från pensionsmedelsförvaltningen avräknats. Prognosen för 2013 visar på att kommunen kommer att uppnå resultatmålet. 8

10 Nettokostnaderna beräknas minska med 2,2 mkr (0,4 %) jämfört med budget och öka med 9,4 mkr (1,8%) jämfört med Skatteintäkterna beräknas att öka med 0,9 mkr (0,2 %) jämfört med budget och med 16,8 mkr (3,2 %) jämfört med Den jämförelsestörande intäkten för 2012 avser återbetalning från AFA Försäkring. Nyckeltal balansräkning (belopp i mkr) Balansomslutning 511,9 515,7 510,1 494,3 Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 122,3 122,2 118,1 127,4 Soliditet inkl ansvarsförbindelse 23,9 % 23,7 % 23,1 % 25,8 % Omsättningstillgångar 222,3 235,8 235,5 222,9 Kortfristiga skulder 79,7 104,6 97,1 97,1 Balanslikviditet 279 % 225 % 223 % 230 % (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) Periodens resultat 20,0 4,0 14,3 13,9 Kommentar: Eget kapital ovan har beräknats som det bokförda egna kapitalet reducerat med den pensionsutfästelse som redovisas som ansvarförbindelse. Ansvarsförbindelsen redovisas med enligt prognos från KPA per bokslutsdagen. Kommunens soliditet har ökat marginellt jämfört med 2012, från 23,7 % till 23,9 % och förklaras av att ansvarsförbindelsen har ökat i samma omfattning som resultatet. Kommunens likviditet mätt som andelen omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder har ökat jämfört med Förklaring till detta är periodens positiva resultat samt lägre kortfristiga skulder vid delårsbokslutet än vid årsbokslutet Resultatanalys Kommunen redovisar ett resultat per augusti på 20 mkr att jämföra med 25,6 mkr per augusti fg år, dvs. en skillnad på -5,6 mkr, justerat för den jämförelsestörande intäkter på 9,2 mkr blir skillnaden +3,6 mkr. Analysen visar på ökade skatteintäkter och generella bidrag med 9,5 mkr, ökade verksamhetsintäkter på 2,4 mkr, ökade verksamhetskostnader -6,3 mkr, högre avskrivningar -0,7 mkr samt minskad intäkt från pensionsförvaltningen med -1,2 mkr. De finansiella posterna var obetydligt förändrade. Den i september 2013 beslutade återbetalningen av AFA försäkring avseende åren 2005 och 2006 skall enligt uttalande från RKR ej intäktsföras per 31 augusti 2013 men får tas med i prognos för helåret Resultatprognos 2013 Den budget som kommunfullmäktige fastställde för 2013 visade ett resultat på -2,5 mkr, efter justering för pensionstillskott och avkastning 0,6 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om förbättrad budgetering om 1,4 mkr. Det nya budgeterade årsresultatet efter detta uppgår till -1,1 mkr, efter justering för pensionstillskott och avkastning 2,0 mkr. 9

11 Den årsprognos som redovisas i kommunens delårsrapport visar att resultatet beräknas bli 10,5 mkr för 2013, dvs. en positiv avvikelse på 11,6 mkr jämfört med budget. 8,4 mkr avser AFA återbetalningen, 2,7 mkr avser prognostiserade positiva avvikelser på verksamhetens kostnadssida, 0,8 mkr avser ökade prognostiserade skatteintäkter. I kommunens resultatprognos ingår avkastning på pensionsmedelsförvaltningen med 4,6 mkr vilket kommer att avräknas i balanskravsutredningen. I nedanstående tabell förklaras sammanfattningsvis vad differensen mot budget och resultatprognos (11,6 mkr) består av. Nämndernas driftsredovisning - varav BUN, 1,1 mkr - varav Socialnämnden, 1,5 mkr - varav Samhällsbyggnadsnämnden, 0,3 mkr +2,9 mkr Övriga interna driftskostnader Återbetalning AFA försäkring Summa nettokostnader Skatteintäkter Finansnetto Summa avvikelse mellan budget och prognos för ,6 mkr +8,4 mkr 10,7 mkr 0,8 mkr 0,1 mkr 11,6 mkr Analys av resultatprognosen för 2013 Som noterats tidigare år finns även i år stora variationer mellan resultatet för perioden januari till augusti (20,1 mkr) jämfört med perioden september till december (-9,6 mkr). I delårsrapporten lämnas en förklaring till varför denna avvikelse finns. De orsaker som anges är: Återbetalning premier AFA + 8,4 mkr utbetalas i december Ferielöneskuld tillkommande kost - 3,5 mkr byggs upp under hösten Semester tillkommande kostnad - 4,0 mkr intjänas under hösten IT/Inköpsenheten - 1,2 mkr licenskostnader mm VA/Renhållning intäkter - 1,2 mkr högre kost. under våren VA/Renhållning UH kostnad - 2,0 mkr högre kost. under hösten Gatuenhet UH kostnad - 2,2 mkr högre kost. under hösten Övrigt på SBF -2,6 mkr högre kost. under hösten Socialnämnden integration -1,2 mkr högre kost. under hösten Summa - 9,5 mkr Kommentar: Vi tycker det är bra att den stora resultatvariationen mellan perioderna kommenteras i delårsrapporten. Enligt vår bedömning är denna avstämningsrutin viktig att för att säkerställa 10

12 kvaliteten i det redovisade resultatet samt som underlag vid avstämning av rimligheten i resultatprognosen Nämndernas driftsredovisning Totalt för året beräknas nämndernas driftsredovisning ge en positiv avvikelse på 2,9 mkr. Detta motsvarar 0,5 % av årsbudgeten för nämnder och styrelser. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av respektive nämnds avvikelse mellan budget och upprättad prognos. Större avvikelser kommenteras. Avvikelserna har även kommenterats i de månatliga budgetuppföljningarna. Följande större avvikelser noteras: Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett överskott jämfört med budget på 1,1 mkr och förklaras av lägre kostnader för gymnasieskola och vuxenutbildning. Socialnämndens individ- och familjeomsorg beräknar ett överskott mot budget på 1,6 mkr. Kostnaderna för barn- och ungdom förväntas bli lägre till följd av färre placeringar än budgeterat. Socialnämndens äldre- och handikappomsorg beräknar ett överskott mot budget på 1,2 mkr. Nämnden har erhållit en retroaktiv ersättning från Försäkringskassan efter dom i Förvaltningsrätten. Socialnämndens integration och boende beräknas ge en negativ avvikelse på 1,3 mkr och förklaras av fortsatt hög efterfrågan på särskild boende Skatteintäkter Beräkningen av skatteintäkter baseras på den prognos från Sveriges Kommuner och Landsting som kom ut i augusti. Enligt denna så beräknas kommunens avräkning för 2013 ge en negativ effekt på 1,7 mkr men en positiv effekt för 2012 på 1,2 mkr. Jämfört med budget beräknas avvikelsen bli + 0,8 mkr 11.4 Balanskravsresultat Från tidigare år finns inget balanskravsresultat att täcka. Efter avräkning av pensionsmedelsförvaltningen beräknas balanskravsresultatet för 2013 bli 13,5 mkr Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av det helägda bolaget Säterbostäder AB med dotterbolaget Säters kommuns Fastighets AB. Delårsrapporten innehåller resultaträkningar för koncernbolagen samt specifikationer på större koncerninterna mellanhavanden. Av delårsrapporten framgår det att koncernbolagen i prognosen beräknar ett överskott med totalt 5,0 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mkr Lämnade aktieägartillskott Kommunen har lämnat följande aktieägartillskott till Säterbostäder AB, vilka nu är dokumenterade på särskild bokslutsbilaga: ,0 mkr 11

13 1998 9,0 mkr ,1 mkr ,7 mkr Summa 18,8 mkr Nedskrivningar har gjorts med -12,1 mkr Redovisat värde 6,7 mkr Nedskrivningarna har redovisats som en kostnad i kommunens resultaträkning tidigare år. Värdet på 6,7 mkr redovisas som andelar i dotterföretag. I budgeten för 2012 står följande: Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag (vår notering: detta bör vara villkorade aktieägartillskott) kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommentar: En utredning har skett av KPMG för att säkerställa hanteringen av en eventuell återbetalning, se separat rapport som skickats till ekonomifunktionen i juni månad. Där framgår dock att det finns frågor kvar att undersöka, vilket inte har skett till dags dato, samt att nya beslut måste fattas av behörigt organ. Vi föreslår att uppföljning sker av de utestående frågorna för att möjliggöra återbetalningar Följsamhet mot gällande lagstiftning och rekommendationer Av den kommunala redovisningslagen och förarbetena till lagen anges att delårsrapporten bör ges samma struktur som årsredovisningen. Delårsrapporten skall åtminstone innehålla: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kommentar: Årets övergripande granskning av delårsrapporten visar att kommunen uppfyller de krav som lagen ställer på innehållet i en delårsrapport Väsentliga noteringar i vår granskning av balans- och resultatposter I samband med vår granskning av delårsrapporten har inriktningen varit att granska väsentliga balans- och resultatposter, att periodiseringar utförts enligt god redovisningssed samt att bokslutet dokumenterats på ett bra sätt. Nedan följer en sammanfattning av våra iakttagelser. De väsentligaste noteringarna har framförts vid möte med ekonomikontoret Investeringar och anläggningstillgångar Av investeringsredovisningen i delårsrapporten framgår att totala investeringar för 2013 beräknas uppgå till 61,7 mkr vilket överrensstämmer med budgeten. Först under våren 2013 har investeringar från tidigare år aktiverats. Någon aktivering av hittills genomförda investeringar på 22 mkr har inte skett. Ej heller har någon fullständig genomgång skett av projektredovisningen 12

14 för att säkerställa korrekt bokföring, vilket kan få följdeffekten att vissa poster måste kostnadsföras. Dock bedöms det inte uppgå till några väsentliga belopp. Det finns ingen detaljerad sammanställning att tillgå av projektredovisningen vid delårsbokslutet. Kommentar: För att få en bättre bild av kommunens investeringsverksamhet kan det enligt vår bedömning vara bra att komplettera budgetuppföljningen med en beskrivning av hur lång man kommit i färdigställandet av större projekt samt att denna uppföljning sker vid ytterligare ett tillfälle under året och inte enbart i samband med årsbokslutet Periodiseringar En översiktlig granskning har skett av kommunens periodiseringar per augusti. Enligt god redovisningssed bör väsentliga belopp för kostnader och intäkter periodiseras även i ett delårsbokslut. Detta framgår även av kommunens interna anvisningar. Kommentar: Enligt vår granskning framkom att bidrag avseende ensamkommande flyktingbarn som sökts hos Migrationsverket före den 31 augusti ej hade periodiserats. Totala beloppet uppgick till 4,2 mkr. Posten är rättad av ekonomifunktionen Pensionsförpliktelser Som underlag för pensionsförpliktelserna i delårsbokslutet ligger en prognos från KPA per 31 augusti. Delårsrapportens förvaltningsberättelse innehåller ett avsnitt där pensionsförpliktelserna beskrivs. Av denna framgår att totala pensionsförpliktelser uppgår till 277,3 mkr att jämföra med det bokförda värdet på pensionsmedelsförvaltningen som uppgår till 137,0 mkr. Mellanskillnaden 51 % är medel som återlånats till verksamheten. I budgeten för 2013 planeras att 7,2 mkr skall tas i anspråk från pensionsförvaltningen vid avstämning av det så kallade balanskravsresultatet Borgensåtagande och övriga förpliktelser En översiktlig granskning har skett över redovisade borgensåtaganden och förpliktelser. Kommentar: Den ställda kommunala borgen till Gustafs GOIF på 3,8 mkr var ej redovisad under not 25. Posten är rättad av ekonomikontoret Kassaflödesanalys Av delårsrapporten framgår att kommunens kassaflöde för perioden är positivt och uppgår till 5,3 mkr (budget på helår 31,7 mkr). Att kassaflödet beräknas bli negativt på årsbasis förklaras av budgeterade investeringsmedel på 61,7 mkr varav 22 mkr är utbetalda. Redovisning av investeringar sker när faktura erhålls, någon periodisering enligt färdigställande sker ej för investeringar vid delårsbokslut Bokslutsdokumentationen Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet och konstaterar att de väsentligaste posterna är avstämda och dokumenterade. 13

15 KPMG, dag som ovan Mats Lundberg Kundansvarig Therese Andersson Projektansvarig 14

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer