Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning OmJet 3 3. Vadärnytt 4 4. Installationochkonfiguration Snabbinstallationsguide Förutsättningar InstalleraJet KonfigureraJet Programinställningar Datakällansinställningar KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator JetmedCitrix 9 5. Jet-användargränssnitt Rapportlägen Redovisning Jetsfunktionsguide(Jfx) Tabellverktyg Specificera Specificeringavrutnät Felsök Referens NL-funktion Filtreradata Tommafilter Specialteckeniettfilter AngefleräntiofilteriNL-funktionen Begränsaantaletposterienfråga HämtaspecialfältmedNL(Tabell) 14-15

2 Jet Express Sortera Redovisningsfunktion DynamicsNAV-redovsningsfunktion Filtrering Kortkommandon Automatiskrapportformatering Distribuerarapporter Rapportalternativ Valideringavrapportalternativ Index 20-22

3 Jet Express 3 Om Jet VadärJet? JetäretttilläggsprogramtillMicrosoftExcelsomintegrerarExcelmeddindatabassåattdukanskaparapporter medenklakalkylbladsfunktioner.funktionernaläserdirektidindatabassåiställetförattkopieraochklistrain,kan duuppdateradatatdirektiexcel.merinformationomjet-funktionerhittarduiavsnittetreferens. Nödvändigakunskaper FörattanvändaJetbörduhaerfarenhetavMicrosoftExcel,inklusivecellreferens-ochkalkylbladsfunktioner.Du börocksåhaengrundläggandeförståelsefördindatabasstruktur.

4 Jet Express 4 Vad är nytt Syftetmeddettadokumentärattbeskrivadenyafunktionernaför. GuideförJet-funktioneninydesign GuidenförJet-funktionen(Jfx)harenheltnydesignmedbetoningpåbekvämlighetochanvändbarhet.Månganya funktionerharlagtstill,somfönstermedmenyflikarmedmångaavdealternativsomfinnstillgängliganärjetfunktionerskapas.ytterligaresökfönsterharocksålagtstillsomvägledningförallajet-funktionsargument.närdu användardessasökningarförtabell-ochfältvärdenfråndindatakälla,kandunuväljaattenbartvisadinafavoriter, enligtvadsomdefinieratsijet-webbläsaren.inkapslingavenytterligarejet-funktioninutiettjetfunktionsargumentfinnsnuinbyggtigränssnittetochgörattdukannavigeragenomenkedjaavinkapsladejetfunktioner.

5 Jet Express 5 4 Installation och konfiguration Snabbinstallationsguide VIKTIGT:Säkerställattduharadministrativbehörighetföreinstallationen. 1. KörinstallationsfilenförJetExpress. 2. TilläggetförJetExpresskommerattaktiverasautomatisktiExcelföraktuellanvändaresedaninstallationen slutförts.seavsnittetaktiverajetexpress('installerajet'inderonline-dokumentation)föratt aktiveratilläggförytterligareanvändare. 3. Seytterligarenödvändigakomponenter(Sektion4.2)fördindatabastyp. 4. KonfigureraenanslutningtilldindatabasiInställningarfördatakälla(Sektion4.4.2). Förutsättningar Allaanvändare Operativsystemsomstöds MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 MicrosoftOffice-versionersomstöds MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32bitaroch64bitar) Databasersomstöds MicrosoftDynamicsNAV6.0(körbarafiler)ellersenare DynamicsNAV-användare InnandukananvändaJetExpressmedDynamicsNAVmåsteföljandeprogramvaravarainstallerad: Classic-klientenförDynamicsNAVmedkörbarversion6.0ellersenare. Classic-klientenförDynamicsNAVmåstevarainstalleradävenföranvändareavDynamicsNAV2009RTC. DetkanocksåvaranödvändigtattinstalleramatchandeversionavC/FRONTsomfinnsinkluderatiDynamicsNAV SDK.IdeflestafallbehövsintedettaeftersomJetinkluderarnödvändigversionavC/FRONTföralla huvudversionerochservicepackavdynamicsnav. EnlicensfilförDynamicsNAVsomtillåterC/FRONTmåstesparassomFIN.FLFiklientprogrammappenför DynamicsNAVpåvarjearbetsstationsomskaköraJet. DynamicsNAVsäkerhet FörattanvändaJetmåsteanvändarenhaenrolliDynamicsNAVutannågradefinieradeföretagsrestriktioner,som tillåterläsningavföretagetstabellobjektochtabelldata.demåsteocksåhalästläsbehörighetertillallatabellersom skarapporteras. SäkerhetsfilterförDynamicsNAVtillämpasinteautomatisktavC/FRONTmeneventuellaförsökattläsadata utanförsäkerhetsfiltretsbegränsningarkommerattmisslyckasmedettfelmeddelande. Installera Jet OmduanvänderWindowsVistaellersenaremåsteduhögerklickapåinstallationsfilenoch"Körsom administratör".dettamåstegörasävenomduärinloggadsomadministratörförattinstallationenskakörasmed

6 Jet Express Konfigurera Jet Programinställningar PrograminställningarnaäranvändarinställningarochandraprogramomfattandeinställningarsompåverkarJets beteende. Språk Jet-användargränssnittetsspråk. Allmänt Gränsförexempelvärdevidsökning Maximaltantalexempelvärdensomkommeratthämtasnärensökningutförs. Gränsförgenomsöktapostervidsökning Maximaltantalpostersomkommerattgenomsökasföratthämtaexempelvärdennärensökningutförs. Automatiskfelsökningavrapportfel FastställeromJetautomatisktskagenomsökarapportenefter#VÄRDE!-felochvisaettdiagnostikmeddelandenär rapporterharkörts. Avancerat Visavarningförkompabilitetsläge FastställeromJetskavisaettvarningsmeddelandefördeproblemsomkanuppstånärExcelkörsi kompabilitetsläge. Visaspråkmodulvarning FastställeromJetskavisaenvarningnärduharvaltettspråkförenDynamicsNAV-datakällatillvilken motsvarandespråkmodulinteharexporterats. AktiveraJet-loggning Fastställeromåtgärderskaloggastillenfiliangivenkatalog. Datakällans inställningar Datakällansinställningaranvändsförattdefinieradindatabasanslutning. Närdeninformationsombehövsförattupprättaenanslutningärifylld,kanduverifieraanslutningengenom attklickapåknappentestaanslutning. Konfigurera en Dynamics NAV-datakälla Allmänt Navisionklientmapp AngerdenmappsominnehållerDynamicsNAV-client,fin.exeellerfinsql.exe.LicensfilenförDynamicsNAVska ocksåfinnasidennamappochhanamnet"fin.flf".

7 Jet Express 7 Mappförspråkmodul AngermappensominnehållerdinaspråkmodulerförDynamicsNAV. Jetkananvändatabeller,fältochalternativvärdenpådittspråkomduexporterarspråkmodulenfrånDynamics NAVochangervilkenkatalogdenfinnsi.Språkmodulenskahasammanamnsomspråkkodenpåtrebokstäver ochtillägget".flm"(endanskspråkmodulkallasexempelvisför"dan.flm"). Språk FörattkunnaexporteraenspråkmodulmåsteduhabehörighetförObjectDesigneriDynamicsNAV. AngervilketspråksomJetskavisadatabasrubrikerpå,inklusivetabeller,fältochalternativvärden. Autentisering FastställeromWindows-ellerdatabasserververifieringskaanvändas. Omdindatabasanvänderdatabasserververifieringkanduangeettanvändar-IDochlösenord.Omdulämnar någotavdessafälttomma,kommerduattombesangeinloggningsuppgiftertilldatabasennärduförsöker ansluta. Anslutning Servertyp Angeromduanslutertillenlokaldatabasfil,enDynamicsNAV-databasserverellerenMicrosoftSQLserver. Server Angernamnpådenserverdärdatabasenfinns. Databas OmduanvänderenMicrosoftSQLserverskriverdudatabasensnamnhär. OmduanväderenlokaldatabasfiltypklickardupåknappenBläddraochbläddrartilldenDynamicsNAVdatabasfilsomduvillanvända. Nätverksprotokoll Angerlämpligtnätverksprotokoll. Företag AngerdetföretagsomJetskaanvändasomstandard. Visning VisningsegenskaperfastställerhurtabellerochfältvisasiJet-användargränssnittetskomponenter. Visatommatabeller Fastställeromtabellerutanposterskavisas. Visaantalposter Fastställeromantaletposterivarjetabellskavisas. Formatförtabellochfält Angerformatförtabell-ochfältidentifierarenärdeskrivsiniJet-formlerautomatiskt. Avancerat

8 Jet Express 8 Nyckelsökningsalgoritm Angervilkenalgoritmsomskaanvändasförattväljabästnyckelvidfrågortilldatabasen. C/Front-mapp Omdennaärangiven,åsidosättsstandardkatalogendärJetsökerefterC/Front-bibliotek Avancerad konfiguration av Dynamic NAV Regler för användaråtkomst för Serenic Navigator JetharmöjlighetattanvändaSerenicNavigatorsreglerföranvändaråtkomstförallafrågorsomkörsaven användaredärenellerflerareglergäller.dennafunktionkanaktiverasgenomattimporteranavigatortill tabellenjetbus-objektinavigator-databasen. Konfigureraaffärsobjekt Förvarjeaffärsobjektfinnsdetenuppsättningfältmappningaritabellen"NavigatortillJetBus-objekt".Dessa fältmappningarfastställertillvilketfältivilkatabellersomreglernaföranvändaråtkomstskatillämpasförettgivet affärsobjekt.fältmappningarnamåsteimporterastillnavigatorförhandellergenomattanvändaendataport. Tabellen"NavigatortillJetBus-objekt"harföljande5fält: Fältnr. Fältnamn Datatyp Beskrivning 1 Tabellnr. Heltal Dettabellnummersommotsvararaffärsobjektet. 2 Fältnr. Heltal Detfältnummersommotsvararaffärsobjektet. 3 Affärsobjekt Kod AffärsobjektetsID.Dettaärantinenenkod,t.ex. REDOVISNINGSKONTO,ellerdimensionsnumret. 4 Objekttyp Alternativ Dentypavaffärsobjektsomdefinierasifältet"Affärsobjekt".Dettakan antingenvarakodellerdimension. 5 Fältrubrik Text Fältrubrikensomdefinierasifältet"Fältnummer".Dettafältärendast tillförbekvämlighetsskullochanvändsinteavjet. FöljandeärexempelpåradersomdefinierarvissaaffärsobjektsmappningartillbakatilltabellenRedovisningskonto: Tabellnr. Fältnr. Affärsobjekt Objekttyp Fältrubrik 15 1 REDOVISNINGSKONTO kod Nr dimension Global dimension1 filter Radernaovandefinierartvåfältmappningarbakåttilltabell15("Redovisningskonto")idatabasen.Förstaraden indikerarattreglerföranvändaråtkomstkommeratttillämpasför"nr."-fältetitabellen"redovisningskonto"på affärsobjektet"redovisningskonto".noteraattobjekttypenär"kod"ochattaffärsobjektet (REDOVISNINGSKONTO)mappardirekttillnamnetpåettbefintligtaffärsobjekt. Exempletsandraradharobjekttypen"dimension".Dettainnebärattvärdetifältet"Affärsobjekt"skahaett motsvarandedimensionsnummer,idettafalldimensionen"1".dennaradindikerarattreglernaför användaråtkomstfördimension1,eller"program"inavigatorsexempeldatabas,tillämpasförfältet"global dimension1filter"itabellen"redovisningskonto". Omettaffärsobjektintemappardirekttillettfältientabell,kanreglernafördetaffärsobjektet intetillämpas.dettaeftersomfältmappningarförsådanaaffärsobjektintekandefinierasgenomden tabellstruktursombeskrivsovan.dettaärintevanligtförekommandeinomstandarduppsättningenav affärsobjekt.

9 Jet Express 9 Jet med Citrix VIKTIGT:JetsaknarstödiCitrix-miljöeromintehelaskrivbordetpubliceras. FörattJetskakunnaanvändasmedCitrixgällerföljanderiktlinjer: Helaskrivbordetmåstepubliceras. KomponenterförJet,ExcelochklientdatabasenmåstesamtligavarainstalleradepåCitrixskrivbord. OmduärenDynamicsNAV-användaremåsteClassic-klientenförDynamicsNAVvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderenOLE-anslutning,måsteOLE-drivrutinenfördinspecifikadatabasvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderODBC,måsteenWindowsODBC-datakällavarakonfigureradpåCitrix-skrivbordet. Jet-tilläggetmåstevaraaktiveratiExcelförvarjeCitrix-användaresomharföravsiktattanvändadet.Se AktiveraJetReports(Sektion4.3)förmerinformation.

10 Jet Express 10 5 Jet-användargränssnitt Rapportlägen Design Designlägeanvändsförattskaparapporter.IdesignlägeärJet-funktionernasresultatoptimeradeförattvara snabbaochdetärintesäkertattdegerrättresultat. Uppdatera Uppdaterakörrapportenochuppdateraralladatadirektfråndatabasen. Redovisning ÖppnardenJfx(Sektion5.3)somfylltsmedentomredovisningsfunktion. Jets funktionsguide (Jfx) TillhandahållerettintuitivtsättföranvändareattinfogaJet-funktioneriettarbetsblad. Tabellverktyg TabellverktygetskaparenExcel-tabellurfleradatabastabeller.Dennakananvändassombasförpivottabellerochdiagram. TabellverktygetkanbaraanvändasmedDynamicsNAV-datakällor. Specificera Förattutföraenspecificering,klickapå Specificera-knappensomvisasiencellsominnehållerenJet-formel ellermarkeracellenochväljspecificera. Specificering av rutnät Rutnätsspecificeringenvisarspecificeringsdataiettrutnätdärdukangruppera,filtreraochsorteradinadata. Visaspecificering Medrutnätsspecificeringkandespecificeraderesultatenanpassas.Genomatthögerklickapåenkolumnrubrikkan användarenväljavilkafältsomvisasispecificeringsformuläret.kolumnerkanocksåsorterasomgenomatten kolumnrubrikdrastillönskadplats. Närspecificeringsformuläretärstängt,lagrasdefältsomförstundenärsynligasamtfältensordningsomtabellens specificeringsvy.nästagånganvändarenökartabellensdetaljnivå,visasbaradefältsomtidigarevarsynligai sammaordning. Analyseradatairutnätsspecificering Närspecificeringsformuläretöppnaskommerinteallaposterläsasin.Medanposterläsesinvisasen förloppsindikatoriformuläretsnedrevänstrahörn.närposternaärfärdiginlästavisasdettotalaantalethämtade poster.gruppering,filtreringochsorteringkanutförasmedanposternafortfarandeläsesin.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVochspecificeringavrutnät Värdenförflödesfältärinteinlästafrånbörjanirutnätsspecificeringen.Förattläsainvärdenförettflödesfält klickardupåknappenuppdateraidesskolumnrubrik.värdenförflödesfältkaninteläsasinförränalla specificeradeposterharhämtats. Felsök FelsökninghjälpertillattdiagnostiseraproblemmedJet-funktioner.NärenJet-funktionresulterariettfel,visas #VÄRDE!ikalkylbladscellensominnehållerfunktionen.Förattfelsökafunktionenmarkerarducellensom innehållerfeletochväljerfelsök.ettmeddelandevisassomhjälpertillattförklaraproblemet.

12 Jet Express 12 6 Referens NL-funktion =NL(Vad, Tabell, Fält, Filterfält1, Filter1,..., Filterfält10, Filter10) Syfte:Returnerarfältellerpostnycklarfrånentabellbaseradpåfilter. Parameter Vad Beskrivning Fastställervadsomreturneras. Argument "Länk" "Tabell" "LänkFält" "LänkSumma" "Flödesfält" Beskrivning ReturnerarettsträngvärdesomkananvändassomfilterienannanNLfunktion. SkaparettExcel-tabellobjektbaseratpåreturneradefältvärden.Lämnas argumentetfälttomtreturnerasallafält.medenfältcachereturneras flerafält. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettfältfrånenlänktabell iennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaensummaavettfältfrån enlänktabelliennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettflödesfältfrånden primäratabelleniennl(tabell)-funktion.flödesfilteranvändsbaratill angivnaflödesfältidenhärfunktionenochintetilldenöverordnade frågan. Tabell Fält Filterfält1 Tabellensnamn,nummerellerrubrik. Namn,nummerellerrubrikpådetfältsomskareturneras.FörDynamicsNAV-användare kandettaocksåvaraenavanceraddimension. Angeenmatrisavfältförattreturneraenfältcache. EnfältcachekananvändasmedNL(Tabell)närdubaravillsenågraavfältenitabellenoch inteallihop.ennl-funktionmedenfältcachereturnerarbaradeunika värdekombinationernaförfältenifältcachen. Namnetpådetförstafältetförfiltrering.FörDynamicsNAV-användarekandettaocksåvara enavanceraddimension.följandespecialvärdenärtillåtnasomfilterfältargument. Filterfält "Företag="eller0 "InkluderadLänk=" "Gräns=" "Filter=" "Huvuden=" Beskrivning Åsidosätterstandardföretagetmeddetsomangivitsi filterargumentet. Länkardenprimäratabellentilldensomangivitsav filterargumentetisyfteatthämtadata.förmerinformation,se HämtaspecialfältmedNL(Tabell)(Sektion6.1.2). Begränsarantaletposterellervärdensomreturnerastilldetantal somangesavfilterargumentet.förmerinformation,sebegränsa antaletposterienfråga(sektion ). Angerenuppsättningfilterförfråganmedenfiltermatrissomanges avfilterargumentet.förmerinformation,seangemeräntio filterinl-funktionen(sektion ). Åsidosätterfälthuvudenmeddenhuvudmatrissomangesav filterargumentet.användstillsammansmedennl(tabell)-

13 Jet Express 13 Parameter Beskrivning "GömSummor=" "Tabellnamn=" funktion. NärfilterargumentetsvärdeärSANT,gömssummaradensom skapatsavnl(tabell). AngernamnetsomskaanvändasförExcel-tabellobjektsomskapats avnl(tabell)mednamnetifilterparametern.använddettaföratt refereratilltabellenmednamnfrånenpivottabell. Filter1 FilterfältN FilterN Filtrera data Tomma filter FiltretsvärdesomtillämpaspåFilterfält1. SammasomFilterfält1.Upptill10fältochfilterparkananges.Omduangerflerafilter, kombinerasdemedettlogisktoch. SammasomFilter1mentillämpaspåFilterfältN. IblandvilldufiltreraenNL(Sektion6.1)-funktionbaseratpåettannatvärdesomkanvaratomt.MedNLfunktionenkanduinteangetommafilterochdufårett#VÄRDE-felmeddelandeomdufylleriettfilterfält('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentochlämnarmotsvarandefilter('NL-funktion'in deronline-dokumentation)-argumenttomt. AntaattvärdeticellC4kommerfrånenannanJet-funktionochiblandärtomt.Idettafallkanduanvändatvåenkla citattecken(')runtfiltervärdet.dukananvändaföljandeformel. =NL("Första","Objekt","Beskrivning","Objektnummer","'"&C4&"'") Ävenomformelnärlitesvårattläsa,placerardenettenkeltcitattecken(')påvarsidaomC4-referensen.OmC4 innehållervärdetobjekt1,blirdetresulterandefiltretobjekt1.omc4ärtomtblirresultatettvåenklacitattecken, vilketärettgiltigtfilterförtommafält. Specialtecken i ett filter Teckensomexempelvis passarinfiltretsomenlitteralsträngförattkunnautvärderaskorrekt. "John(Houston)".Resultatformlenskulleseutungefärsåhär: OmnamnetJohn(Houston)ärplaceratienangränsandecell,blirdettamotsvarandeformelmedencellreferens: Omdumåstekombineraflerafiltervärdensomallainnehållerspecialtecken,måstedubifogavarjefilterobjektinom enklacitattecken('). Antaexempelvisattdumåstefiltreraefterkundermednamnet"JohnA.M"eller"Ben&Jerrys".Dumåsteanvända detlogiskaeller( metodförattkonstruerafiltret: =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Återigenskulledessanamnkunnakommafråncellreferensersåmotsvarandeformelmedcellreferenserfinns nedan. =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'"&C3&"' '"&C4&"'")

14 Jet Express 14 Ange fler än tio filter i NL-funktionen MedFilter=kanduanvändaettområdeförattangefilteriNL(Sektion6.1)-formler.Påsåsättkanduanvända flerän10filterfält-('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ellerfilter('nl-funktion'in deronline-dokumentation)-par,görarapportdesignmeruppenbarochgöradetenklareattläggatillfiltertill rapportensenare. Förattanvändadennafunktion,angerdufilterfältienkolumniExcelochmotsvarandefiltervärdeniangränsande kolumntillhöger.angesedancellmatrisensominnehållerbådefilterfältochfilterifilterparameternefterfilter= enligtföljande: =NL("Rader","Fakturahuvud",,"Filter=",$B$2:$C$4) Begränsa antalet poster i en fråga DukansättaengränsförantaletpostersomNL(Sektion6.1)skareturneragenomattangeGräns=ienav parametrarnafilterfält('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ochangeettmaximaltantali motsvarandefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Nedanståendeexempelskriverutkundnamnenmeddetiostörstaförsäljningarna: =NL("Rader","Kund","Namn","-Försäljningar ($)","*","Gräns=",10) Hämta specialfält med NL(Tabell) Hämtafältvärdenfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältvärdenfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkFält([Tabell2], [Tabell2Fält2])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdetfrånTabell1FältiTabell1ochförstavärdetfrånTabell2Fält2iTabell2förvarjepostiTabell1där värdetförtabell2fält1matcharvärdetförtabell1fältochärtomdäringamatchandeposterhittadesitabell2. NL(LänkFält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtafältfrånlänkadetabellerharNL(LänkFält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(LänkFält)serut enligtföljande: =NL("LänkFält","Tabell2","Tabell2Fält") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkFält()-formelnförhand. Hämtafältsummorfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältsummorfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkSumma([Tabell2],[Tabell2Fält2],[Tabell2Fält3], [A*])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdenfrånTabell1FältiTabell1ochsummanavvärdenaiTabell2Fält2förvarjepostiTabell1därvärdetav Tabell2Fält1matcharvärdetavTabell1FältochdärvärdetavTabell2Fält3börjademedAoch0däringamatchandeposterhittadesi Tabell2. NL(LänkSumma)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtasummorfrånlänkadetabellerharNL(LänkSumma)-funktionenintroducerats.Syntaxetför NL(LänkSumma)serutenligtföljande: =NL("LänkSumma","Tabell2","Tabell2Fält2","Tabell2Fält3","A*") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkSumma()-formelnförhand. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånkapsladelänkar Fältvärdenoch-summorkanhämtasfråntabellermedkapsladelänkarenligtföljande: =NL("Tabell", "Kundreskontratransaktion",{"Postnr.","LänkFält([Kundbokföringsmall], [Kod])"},"InkluderadLänk=","Kund","Nr.","=Kundnr.","InkluderadLänk=","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") DennafunktionhämtarallavärdenfrånfältetPostnr.förkund.TransaktionstabellenochkodfältetfråntabellenKundbokföringsmall

15 Jet Express 15 somärlänkadviakundtabellen. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånfleratabeller Fältvärdenoch-summorkanocksåhämtasfrånfleratabellersomärlänkadefråndenprimäratabellenenligtföljande: =NL("Tabell","Kund",{"Nr.","LänkFält([Kundbokföringsmall],[Kod])","LänkSumma([Kund- reskontratransaktion], [Belopp])"},"InkluderadLänk=","Kundreskontratransaktion","Kundnr.","=Nr.","InkluderadLänk=Kund","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") Dennafunktionhämtarallavärdenfrånkundtabellensnr.-fält,värdenafrånkodfältetitabellenKundbokföringsmallochsummanav värdenafrånfältetbeloppitabellenkundreskontratransaktion.noteraattbådetabellenkundbokföringsmallochtabellerna KundreskontratransaktionärlänkadefråntabellenKund. Hämtaettflödesfältmedflödesfilter Medsyntaxetförflödesfält,vilketanvändsiNL(Tabell)-funktionensfältargument,kanflödesfälthämtasmedenspecifikuppsättning flödesfiltersomanvändsförenbartdetfältet: =NL("Tabell","Kund",{"Namn","Flödesfält([Försäljning],[Datumfilter],[1/1/10..12/31/10])"}) Förstaargumentetärflödesfältetsomskahämtas,följtavvalfrittantalparavflödesfilterfält/flödesfilter. NL(Flödesfält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtadessaflödesfältharNL(Flödesfält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(Flödesfält)serutenligt följande: =NL("Flödesfält","Kund","Försäljning","Datumfilter","1/1/10..12/31/10") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainformelnFlödesfält()förhand. Allaflödesfiltersomanvändstilldenövergripandefrågan,d.v.s.NL(Tabell)-funktionen,användsocksåtillfältsomangesmed syntaxförflödesfält. SpecialfältkanbarahämtasfrånNL(Tabell)närDynamicsNAV-datakälloranvänds. Sortera ResultatsomreturnerasavJet-funktioner,sorterassomstandardistigandeordningbaseratpåreturneradevärden. Dukanåsidosättastandardsorteringenochsorterabaseratpåvärdenfrånvalfrittfältitabellenvarifråndu returnerardata. Förattsorteradataistigandeordningsättsett"+"följtavfältnamnetiparameternFilterfält('NL-funktion'in deronline-dokumentation). Förattsorteraifallandeordningsättsett"-"följtavfältnamnet. Filterfältetsfilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentkrävsockså.Omduvillsorteraett fältutanattfiltreraefterdetfältet,sättett"*"imotsvarandefilter. FöljandeNL(Sektion6.1)-funktionsorterarefterföretagsnamnochfiltrerarefterföretagsnamnsombörjarmed B. =NL("Tabell","Kunder","+Företagsnamn","B*") FöljandeNL-funktionsorterarvärdenaförfältetFakturapost-IDeftervärdenaförfältetKund-IDistigandeordning, däreftereftervärdenaförfältetantalifallandeordning. =NL("Tabell","Fakturor","ProduktID","+KundID","*","-Antal","*") 6.2 Redovisningsfunktion Dynamics NAV-redovsningsfunktion =GL(Vad, KOnto, Startdatum, Slutdatum, Visa, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, Affärsenhet, Företag, Reserverad, ExkluderaStäng, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, VisaFråga, Reserverad, Datakälla)

16 Jet Express 16 Syfte:Returnerarbudget,balans,nettoförändring,debetellerkreditavenellerflerahuvudbokskonton. Användfunktionsdefinitionenovanförattfastställaordningenförparametrarnasombeskrivsnedan. Parametrarmarkeradesomreserveradeanvändsinte. Parameter Vad Konto Startdatum Slutdatum Vy Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Affärsenhet Budget Företag ExkluderaStäng VisaFråga Datakälla Beskrivning Fastställervadredovisningsfunktionenreturnerar.Alternativenärbalans,budget, kreditellerdebet. Redovisningskontonummer,-filtereller-intervall.Omduangerettenda summeringskonto,returnerasvärdetfördetkontot.omduangerflerakontoneller ettkontointervall,inkluderasintesummeringskontoniresultatet. Angerstartdatumförtransaktionersomskainkluderas.Förkontobalansvidett givetdatumlämnasstartdatumtomt.förnettoförändringenpåettkontoanvänds balansmedbådestart-ochslutdatumangivet. Angerslutdatumförtransaktionersomskainkluderas. Denanalysvyförredovnisningsomskaanvändas.Lämnasdennatomsåanvänds ingenanalysvy. Filterföranalysvynsförstadimension.OmargumentetVyärtomtsåärdettafiltret förglobaldimension1. Filterföranalysvynsandradimension.Omvynärtomsåärdettafiltretförglobal dimension2. Filterföranalysvynstredjedimension. Filterföranalysvynsfjärdedimension. Filterföraffärsenheten. Budgetfilter.Lämnadettatomtförallabudgetar.Dettaanvändsinteominte budgetarreturneras. Företagetsnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandardföretaget. "Sant"förattexkluderatransaktionermedavslutsdatum."Falskt"ärstandard. "Sant"förattvisafinhlink-strängensomanvändsförspecificering."Falskt"är standard. Datakällansnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandarddatakällan. Filtrering Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter Likamed Ingen 377 BLÅ Demedfältvärde377 DemedfältvärdeBLÅ Intelikamed <> <>0 Demedfältvärdesominteärlikamed 0 Och & >1000&<2000 Demedfältvärdenstörreän1000och

17 Jet Express 17 Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter mindreän2000 Eller Demedfältvärde1000eller2000 Störreän > >1000 Demedfältvärdenstörreän1000 Störreäneller likamed >= >=1000 Demedfältvärdenstörreänellerlika med1000 Mindreän < <1000 Demedfältvärdenmindreän1000 Mindreäneller likamed <= <=1000 Demedfältvärdenmindreänellerlika med1000 Intervall Demedfältvärdenmellan1000och 2000,inklusive Demedfältvärdenupptilloch inklusive1000 Demedfältvärde1000ellermer Jokertecken * *co* *co co* Demedfältvärdensominnehåller"co" Demedfältvärdensomslutarmed "co" Demedfältvärdensombörjarmed "co" Jokerteckenmed etttecken? Hans?n DemedfältvärdensomHansoneller Hansen Åtgärdsordning () 30 (>10&<20) Demedfältvärdenpå30ELLER fältvärdenstörreän10ochmindreän 20 Ignorera specialtecken DemedfältvärdeA&B '' 'A&B' 'C&D' Demedfältvärdensomplats,PLATS ellerplats Kortkommandon FöljandekortkommandonärtillgängligaiJet: Genväg Tillgängligfrån Beteende F1 Användargränssnittskomponenter Visar sammanhangsberoende hjälp F4 Jfx Växlaradresslägetför encellreferens F6 Användargränssnittskomponentermed värdessökning Automatisk rapportformatering Automatiskstorlek Visaren databassökning Vissadatavärdenharvariabellängdsåduvetintehurbredenkolumnskavaraförrändukörenrapport.Om kolumneninteärtillräckligtbredförattvisadatat,visarexcelantingen########ellerocksåbaradendelavdatat

18 Jet Express 18 somrymsicellen. Anpassa Enkolumnkanformaterasautomatisktförattpassadetbredastedatablocketdetinnehållergenomattnyckelordet Anpassaskrivsirad1pådenkolumnen.Höjdenpåenradkanformateraspåliknandesätt,förutomatt nyckelordetanpassaplacerasikolumnapådenradsomskaformateras. Döljautomatiskt Visstarbetsboksinnehållkanvaranödvändigtförrapportensutformningmenärinteönskvärtattsei rapportläge ('Rapportlägen'inderonline-dokumentation). DöljochDöljBlad EnkolumnellerradkandöljasautomatisktgenomattnyckelordetDöljskrivsinrad1pådenkolumnsomska döljas,ellerikolumnapådenradsomskadöljas.förattdöljahelabladautomatisktkanduläggatill +DöljBladi cella1påkalkylbladet.närdukörrapporten,kommerjetattdöljaderader,kolumnerellerbladsomduharangett. 6.6 Distribuera rapporter Rapportalternativ FörattvisafönstretRapportalternativnärenrapportkörs,använderduföljandekalkylbladstaggar: Alternativ, TitelochVärde. VarjeradikalkylbladetsominnehållerettalternativduvillskavisasifönstretRapportalternativmåsteinnehålla taggenalternativikolumna.kolumnensominnehålleralternativenstitlarmåsteinnehållataggentitelirad1. Kolumnensominnehållerfaktiskaalternativvärdensomduskarefereratillidinrapportmåsteinnehållataggen Värdeirad1.SnittetförAlternativ-radernamedkolumnernaTitelochVärdeskaparrapportalternativen. Följandetabellvisarettenkeltexempel: A B C 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde 2 Alternativ Kund * 3 Alternativ Öppna SANT A B C D 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde Sökning 2 Alternativ Kund * =NL("Sökning","Kund","Nr.") 3 Alternativ Öppna SANT Närdukörenrapportmedrapportalternativ,visasfönstretRapportalternativ. Omrapportalternativenäriettkalkylbladsomduvilldöljaföranvändaren,läggerdubaratill+DöljBladtill taggenicella1. Validering av rapportalternativ Närrapportalternativanvändsärdetmöjligtattvalideradevärdensomangettsnärrapportlägeangesellernär rapportenuppdateras.förattgöradettakanduanvändaföljandevalfriakolumntaggarförkalkylblad:giltigoch meddelande. Giltig

19 Jet Express 19 KolumnensominnehållertaggengiltigskainnehållaengiltigExcel-funktionsomreturneraSANNellerFALSK baseratpåvärdetirapportalternativet. Meddelande OmExcel-funktionenikolumnenGiltigreturnerarFALSKsedanduväxlattillrapportlägeochvärdenför rapportlägeharangetts,fårrapportgranskarenmeddelandetsomdefinierasidenkolumnsominnehåller meddelandetaggen. Följandetabellvisarettenkeltexempel A B C D E 1 Auto+Dölj Rubrik Värde Giltig Meddelande 2 Alternativ År 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Årmåstevara senareän Alternativ Delstat WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Endast Washington, Oregoneller Idahoär giltigastater fördenna rapport. Närenrapportkörsmeddessarapportalternativ,ärgiltigavärdenföralternativet År störreän2010ochgiltiga värdenföralternativet Delstat är WA, OR eller ID. Närrapportgranskarenbekräftarmeddelandetsomvisasnäralternativvärdetvalideras,återställsursprungligt rapportalternativvärdetillvärdekolumnen.dettavärdeåterställsdocksomtext.dettaärviktigtattkomma ihågnärmanarbetarmednumeriskavärdenochdessavärdenskahanterasdärefterivalideringsformeln. Tillexempel:Hellreänattanvändarvalideringsformeln=OM(C3>10,SANN,FALSK)förattsäkerställaatt rapportalternativvärdetärstörreäntio,skadusäkerställaattoriginalvärdetåterställssomettnumerisktvärde iformeln:=om(värde(c3)>10,sann,falsk).

20 Jet Express 20 7 Index #VÄRDE!,11 Affärsenhet,15-16 Aktivering,5 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,14 Anpassa,17-18 Anslutning,6 Auto,17-18 Automatiskfelsökningavrapportfel,6 Automatiskrapportformatering,17-18 Autopassa,17-18 AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator, 8 Begränsaantaletposterienfråga,14 Budget,15-16 Citrix,9 Dölj,17-18 DöljBlad,17-18 Databas,6 Datakälla,15-16 Datakällansinställningar,6 Datakällansinställningar Datakällansinställningar,6 KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla,6-8 Designläge,10 DynamicsNAV-redovsningsfunktion,15-16 Eller,16-17 Excel,3 ExkluderaStäng,15-16 Express,3 Företag,15-16 Förutsättningar,5 Fel,11 Felsök,11 Filter,12-13 Filterfält,12-13 Filtreradata Tommafilter,13 Specialteckeniettfilter,13 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,14 Begränsaantaletposterienfråga,14 Filtrering,16-17 Flödesfält,14-15 Flödesfilter,14-15 Gränsförexempelvärdevidsökning,6

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 1-2 2. OmJet 3 3. Installationochkonfiguration 4 3.1. Snabbinstallationsguide 4 3.2. Förutsättningar 4 3.3. InstalleraJet 4 3.4. KonfigureraJet

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

LATHUND ACCESS 2000 SV/EN

LATHUND ACCESS 2000 SV/EN LATHUND ACCESS 2000 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal.

Installation av RoS etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 1 (15) etikettskrivare (MarkPoint) för Landstinget i Uppsala läns externa programportal. 2 (15) Innehåll 1 Versioner... 3 2 Bilagor... 3 3 Syfte... 4 4 Förutsättningar... 4 5 Installation och konfiguratin

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Primus. Ändringar från version 5.7 till 5.9

Primus. Ändringar från version 5.7 till 5.9 Primus Ändringar från version 5.7 till 5.9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Ändringar från 5.7 till 5.8... 3 2.1 Skärmbilder... 3 2.2 Aktivitetsfältet... 3 2.3 Nytt sätt att skapa nya objekt...

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Körinstruktioner DSM 2015

Körinstruktioner DSM 2015 DSM 2015 Innehållsförteckning: Innehåll Rollcenter... 3 Rollcenter (Shift+F12)... 4 Menyfliken (Alt + genvägsbokstav )... 5 Anpassa menyfliken... 5 Navigationsrutan... 6 Anpassa Navigationsrutan... 6 Göra

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 6.89 Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Ganttvy 1 månad och 3 månader

Läs mer

Manual för StoraBasen. Stora Basen

Manual för StoraBasen. Stora Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Nitha manual lokala administratörer Sida 1(11)

Innehållsförteckning. Nitha manual lokala administratörer Sida 1(11) Innehållsförteckning 1 Lathund för lokala adminstratörer i Nitha... 2 2 Administrera organisation... 3 3 Lägg till organisationsdata... 4 4 Redigera organisation... 5 5 Visa användare i Nitha... 6 6 Registrera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual för MellanBasen. Mellan Basen

Manual för MellanBasen. Mellan Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client. Sida 1 av 10

Webbinställningar. Opus Online Client. Sida 1 av 10 Webbinställningar Opus Online Client Sida 1 av 10 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media... 8 E-post... 9 SMS...

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Konfigurationsmanual FlexTime 1.2

Konfigurationsmanual FlexTime 1.2 Konfigurationsmanual FlexTime 1.2 Datum: 2010-05-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 1 2 SERVER... 1 2.1 KONFIGURATIONSFIL... 1 2.1.1 ClientListenPort... 1 2.1.2 ClientKeepAliveInterval... 1 2.1.3 ClientKeepAliveTimeout...

Läs mer

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16

NYHETER I KARNOV. Senast uppdaterad: 2012-03-16 NYHETER I KARNOV Senast uppdaterad: 2012-03-16 INNEHÅLL 1. Sök Sök i allt på alla sidor... 3 Rättsområde Nytt filter i sökresultatet... 4 Kombinera flera filter i sökresultatet... 5 Nya sökoperatorer...

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08 Webforum Nya funktioner i version 12.4 Senast uppdaterad: 2012-06-08 Contents Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Admin... 4 Projekthantering... 4 Projektplanering/Projektkontor... 9 Flexibla fält...

Läs mer

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Webbinställningar Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Övervakning med GnilronEye

Övervakning med GnilronEye Övervakning med GnilronEye Av Torben Norling - Gnilron AB - 2007-11-25 Denna artikel beskriver hur övervakningsplatformen GnilronEye kan hjälpa till att hålla koll på ditt distribuerade system. Artikeln

Läs mer

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen

Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen Nyheter i Solen Administration 6.5 Solen Administration Nyheter och förbättringar Solen som WMS server From version 6.5 kan Solen fungera som WMS server. Iordningställda kartor i Solen kan med andra ord

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

VISMA Control 5.2B förändringar

VISMA Control 5.2B förändringar VISMA Control 5.2B förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, januari 2006 COPYRIGHT 1993-2006, VISMA Software AB. Alla

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Grundkurs Biztool Select

Grundkurs Biztool Select Grundkurs Biztool Select Biztool Select Design, Version 4.0 Användarhandbok Senast ändrad: 2013-05-15 Biztool AB Användarhandbok för Biztool Select 2 Innehåll Kapitel 1: Installation Installation av Biztool

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK 2 Onepix1.1_IFI_Onepix-RSS-Vatech-1.6_SE_002 3 Innehåll Viktig information 4 Nyheter i Onepix RSS Vatech 4 Installation av Onepix RSS Vatech Server på

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer