Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning OmJet 3 3. Vadärnytt 4 4. Installationochkonfiguration Snabbinstallationsguide Förutsättningar InstalleraJet KonfigureraJet Programinställningar Datakällansinställningar KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator JetmedCitrix 9 5. Jet-användargränssnitt Rapportlägen Redovisning Jetsfunktionsguide(Jfx) Tabellverktyg Specificera Specificeringavrutnät Felsök Referens NL-funktion Filtreradata Tommafilter Specialteckeniettfilter AngefleräntiofilteriNL-funktionen Begränsaantaletposterienfråga HämtaspecialfältmedNL(Tabell) 14-15

2 Jet Express Sortera Redovisningsfunktion DynamicsNAV-redovsningsfunktion Filtrering Kortkommandon Automatiskrapportformatering Distribuerarapporter Rapportalternativ Valideringavrapportalternativ Index 20-22

3 Jet Express 3 Om Jet VadärJet? JetäretttilläggsprogramtillMicrosoftExcelsomintegrerarExcelmeddindatabassåattdukanskaparapporter medenklakalkylbladsfunktioner.funktionernaläserdirektidindatabassåiställetförattkopieraochklistrain,kan duuppdateradatatdirektiexcel.merinformationomjet-funktionerhittarduiavsnittetreferens. Nödvändigakunskaper FörattanvändaJetbörduhaerfarenhetavMicrosoftExcel,inklusivecellreferens-ochkalkylbladsfunktioner.Du börocksåhaengrundläggandeförståelsefördindatabasstruktur.

4 Jet Express 4 Vad är nytt Syftetmeddettadokumentärattbeskrivadenyafunktionernaför. GuideförJet-funktioneninydesign GuidenförJet-funktionen(Jfx)harenheltnydesignmedbetoningpåbekvämlighetochanvändbarhet.Månganya funktionerharlagtstill,somfönstermedmenyflikarmedmångaavdealternativsomfinnstillgängliganärjetfunktionerskapas.ytterligaresökfönsterharocksålagtstillsomvägledningförallajet-funktionsargument.närdu användardessasökningarförtabell-ochfältvärdenfråndindatakälla,kandunuväljaattenbartvisadinafavoriter, enligtvadsomdefinieratsijet-webbläsaren.inkapslingavenytterligarejet-funktioninutiettjetfunktionsargumentfinnsnuinbyggtigränssnittetochgörattdukannavigeragenomenkedjaavinkapsladejetfunktioner.

5 Jet Express 5 4 Installation och konfiguration Snabbinstallationsguide VIKTIGT:Säkerställattduharadministrativbehörighetföreinstallationen. 1. KörinstallationsfilenförJetExpress. 2. TilläggetförJetExpresskommerattaktiverasautomatisktiExcelföraktuellanvändaresedaninstallationen slutförts.seavsnittetaktiverajetexpress('installerajet'inderonline-dokumentation)föratt aktiveratilläggförytterligareanvändare. 3. Seytterligarenödvändigakomponenter(Sektion4.2)fördindatabastyp. 4. KonfigureraenanslutningtilldindatabasiInställningarfördatakälla(Sektion4.4.2). Förutsättningar Allaanvändare Operativsystemsomstöds MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 MicrosoftOffice-versionersomstöds MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32bitaroch64bitar) Databasersomstöds MicrosoftDynamicsNAV6.0(körbarafiler)ellersenare DynamicsNAV-användare InnandukananvändaJetExpressmedDynamicsNAVmåsteföljandeprogramvaravarainstallerad: Classic-klientenförDynamicsNAVmedkörbarversion6.0ellersenare. Classic-klientenförDynamicsNAVmåstevarainstalleradävenföranvändareavDynamicsNAV2009RTC. DetkanocksåvaranödvändigtattinstalleramatchandeversionavC/FRONTsomfinnsinkluderatiDynamicsNAV SDK.IdeflestafallbehövsintedettaeftersomJetinkluderarnödvändigversionavC/FRONTföralla huvudversionerochservicepackavdynamicsnav. EnlicensfilförDynamicsNAVsomtillåterC/FRONTmåstesparassomFIN.FLFiklientprogrammappenför DynamicsNAVpåvarjearbetsstationsomskaköraJet. DynamicsNAVsäkerhet FörattanvändaJetmåsteanvändarenhaenrolliDynamicsNAVutannågradefinieradeföretagsrestriktioner,som tillåterläsningavföretagetstabellobjektochtabelldata.demåsteocksåhalästläsbehörighetertillallatabellersom skarapporteras. SäkerhetsfilterförDynamicsNAVtillämpasinteautomatisktavC/FRONTmeneventuellaförsökattläsadata utanförsäkerhetsfiltretsbegränsningarkommerattmisslyckasmedettfelmeddelande. Installera Jet OmduanvänderWindowsVistaellersenaremåsteduhögerklickapåinstallationsfilenoch"Körsom administratör".dettamåstegörasävenomduärinloggadsomadministratörförattinstallationenskakörasmed

6 Jet Express Konfigurera Jet Programinställningar PrograminställningarnaäranvändarinställningarochandraprogramomfattandeinställningarsompåverkarJets beteende. Språk Jet-användargränssnittetsspråk. Allmänt Gränsförexempelvärdevidsökning Maximaltantalexempelvärdensomkommeratthämtasnärensökningutförs. Gränsförgenomsöktapostervidsökning Maximaltantalpostersomkommerattgenomsökasföratthämtaexempelvärdennärensökningutförs. Automatiskfelsökningavrapportfel FastställeromJetautomatisktskagenomsökarapportenefter#VÄRDE!-felochvisaettdiagnostikmeddelandenär rapporterharkörts. Avancerat Visavarningförkompabilitetsläge FastställeromJetskavisaettvarningsmeddelandefördeproblemsomkanuppstånärExcelkörsi kompabilitetsläge. Visaspråkmodulvarning FastställeromJetskavisaenvarningnärduharvaltettspråkförenDynamicsNAV-datakällatillvilken motsvarandespråkmodulinteharexporterats. AktiveraJet-loggning Fastställeromåtgärderskaloggastillenfiliangivenkatalog. Datakällans inställningar Datakällansinställningaranvändsförattdefinieradindatabasanslutning. Närdeninformationsombehövsförattupprättaenanslutningärifylld,kanduverifieraanslutningengenom attklickapåknappentestaanslutning. Konfigurera en Dynamics NAV-datakälla Allmänt Navisionklientmapp AngerdenmappsominnehållerDynamicsNAV-client,fin.exeellerfinsql.exe.LicensfilenförDynamicsNAVska ocksåfinnasidennamappochhanamnet"fin.flf".

7 Jet Express 7 Mappförspråkmodul AngermappensominnehållerdinaspråkmodulerförDynamicsNAV. Jetkananvändatabeller,fältochalternativvärdenpådittspråkomduexporterarspråkmodulenfrånDynamics NAVochangervilkenkatalogdenfinnsi.Språkmodulenskahasammanamnsomspråkkodenpåtrebokstäver ochtillägget".flm"(endanskspråkmodulkallasexempelvisför"dan.flm"). Språk FörattkunnaexporteraenspråkmodulmåsteduhabehörighetförObjectDesigneriDynamicsNAV. AngervilketspråksomJetskavisadatabasrubrikerpå,inklusivetabeller,fältochalternativvärden. Autentisering FastställeromWindows-ellerdatabasserververifieringskaanvändas. Omdindatabasanvänderdatabasserververifieringkanduangeettanvändar-IDochlösenord.Omdulämnar någotavdessafälttomma,kommerduattombesangeinloggningsuppgiftertilldatabasennärduförsöker ansluta. Anslutning Servertyp Angeromduanslutertillenlokaldatabasfil,enDynamicsNAV-databasserverellerenMicrosoftSQLserver. Server Angernamnpådenserverdärdatabasenfinns. Databas OmduanvänderenMicrosoftSQLserverskriverdudatabasensnamnhär. OmduanväderenlokaldatabasfiltypklickardupåknappenBläddraochbläddrartilldenDynamicsNAVdatabasfilsomduvillanvända. Nätverksprotokoll Angerlämpligtnätverksprotokoll. Företag AngerdetföretagsomJetskaanvändasomstandard. Visning VisningsegenskaperfastställerhurtabellerochfältvisasiJet-användargränssnittetskomponenter. Visatommatabeller Fastställeromtabellerutanposterskavisas. Visaantalposter Fastställeromantaletposterivarjetabellskavisas. Formatförtabellochfält Angerformatförtabell-ochfältidentifierarenärdeskrivsiniJet-formlerautomatiskt. Avancerat

8 Jet Express 8 Nyckelsökningsalgoritm Angervilkenalgoritmsomskaanvändasförattväljabästnyckelvidfrågortilldatabasen. C/Front-mapp Omdennaärangiven,åsidosättsstandardkatalogendärJetsökerefterC/Front-bibliotek Avancerad konfiguration av Dynamic NAV Regler för användaråtkomst för Serenic Navigator JetharmöjlighetattanvändaSerenicNavigatorsreglerföranvändaråtkomstförallafrågorsomkörsaven användaredärenellerflerareglergäller.dennafunktionkanaktiverasgenomattimporteranavigatortill tabellenjetbus-objektinavigator-databasen. Konfigureraaffärsobjekt Förvarjeaffärsobjektfinnsdetenuppsättningfältmappningaritabellen"NavigatortillJetBus-objekt".Dessa fältmappningarfastställertillvilketfältivilkatabellersomreglernaföranvändaråtkomstskatillämpasförettgivet affärsobjekt.fältmappningarnamåsteimporterastillnavigatorförhandellergenomattanvändaendataport. Tabellen"NavigatortillJetBus-objekt"harföljande5fält: Fältnr. Fältnamn Datatyp Beskrivning 1 Tabellnr. Heltal Dettabellnummersommotsvararaffärsobjektet. 2 Fältnr. Heltal Detfältnummersommotsvararaffärsobjektet. 3 Affärsobjekt Kod AffärsobjektetsID.Dettaärantinenenkod,t.ex. REDOVISNINGSKONTO,ellerdimensionsnumret. 4 Objekttyp Alternativ Dentypavaffärsobjektsomdefinierasifältet"Affärsobjekt".Dettakan antingenvarakodellerdimension. 5 Fältrubrik Text Fältrubrikensomdefinierasifältet"Fältnummer".Dettafältärendast tillförbekvämlighetsskullochanvändsinteavjet. FöljandeärexempelpåradersomdefinierarvissaaffärsobjektsmappningartillbakatilltabellenRedovisningskonto: Tabellnr. Fältnr. Affärsobjekt Objekttyp Fältrubrik 15 1 REDOVISNINGSKONTO kod Nr dimension Global dimension1 filter Radernaovandefinierartvåfältmappningarbakåttilltabell15("Redovisningskonto")idatabasen.Förstaraden indikerarattreglerföranvändaråtkomstkommeratttillämpasför"nr."-fältetitabellen"redovisningskonto"på affärsobjektet"redovisningskonto".noteraattobjekttypenär"kod"ochattaffärsobjektet (REDOVISNINGSKONTO)mappardirekttillnamnetpåettbefintligtaffärsobjekt. Exempletsandraradharobjekttypen"dimension".Dettainnebärattvärdetifältet"Affärsobjekt"skahaett motsvarandedimensionsnummer,idettafalldimensionen"1".dennaradindikerarattreglernaför användaråtkomstfördimension1,eller"program"inavigatorsexempeldatabas,tillämpasförfältet"global dimension1filter"itabellen"redovisningskonto". Omettaffärsobjektintemappardirekttillettfältientabell,kanreglernafördetaffärsobjektet intetillämpas.dettaeftersomfältmappningarförsådanaaffärsobjektintekandefinierasgenomden tabellstruktursombeskrivsovan.dettaärintevanligtförekommandeinomstandarduppsättningenav affärsobjekt.

9 Jet Express 9 Jet med Citrix VIKTIGT:JetsaknarstödiCitrix-miljöeromintehelaskrivbordetpubliceras. FörattJetskakunnaanvändasmedCitrixgällerföljanderiktlinjer: Helaskrivbordetmåstepubliceras. KomponenterförJet,ExcelochklientdatabasenmåstesamtligavarainstalleradepåCitrixskrivbord. OmduärenDynamicsNAV-användaremåsteClassic-klientenförDynamicsNAVvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderenOLE-anslutning,måsteOLE-drivrutinenfördinspecifikadatabasvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderODBC,måsteenWindowsODBC-datakällavarakonfigureradpåCitrix-skrivbordet. Jet-tilläggetmåstevaraaktiveratiExcelförvarjeCitrix-användaresomharföravsiktattanvändadet.Se AktiveraJetReports(Sektion4.3)förmerinformation.

10 Jet Express 10 5 Jet-användargränssnitt Rapportlägen Design Designlägeanvändsförattskaparapporter.IdesignlägeärJet-funktionernasresultatoptimeradeförattvara snabbaochdetärintesäkertattdegerrättresultat. Uppdatera Uppdaterakörrapportenochuppdateraralladatadirektfråndatabasen. Redovisning ÖppnardenJfx(Sektion5.3)somfylltsmedentomredovisningsfunktion. Jets funktionsguide (Jfx) TillhandahållerettintuitivtsättföranvändareattinfogaJet-funktioneriettarbetsblad. Tabellverktyg TabellverktygetskaparenExcel-tabellurfleradatabastabeller.Dennakananvändassombasförpivottabellerochdiagram. TabellverktygetkanbaraanvändasmedDynamicsNAV-datakällor. Specificera Förattutföraenspecificering,klickapå Specificera-knappensomvisasiencellsominnehållerenJet-formel ellermarkeracellenochväljspecificera. Specificering av rutnät Rutnätsspecificeringenvisarspecificeringsdataiettrutnätdärdukangruppera,filtreraochsorteradinadata. Visaspecificering Medrutnätsspecificeringkandespecificeraderesultatenanpassas.Genomatthögerklickapåenkolumnrubrikkan användarenväljavilkafältsomvisasispecificeringsformuläret.kolumnerkanocksåsorterasomgenomatten kolumnrubrikdrastillönskadplats. Närspecificeringsformuläretärstängt,lagrasdefältsomförstundenärsynligasamtfältensordningsomtabellens specificeringsvy.nästagånganvändarenökartabellensdetaljnivå,visasbaradefältsomtidigarevarsynligai sammaordning. Analyseradatairutnätsspecificering Närspecificeringsformuläretöppnaskommerinteallaposterläsasin.Medanposterläsesinvisasen förloppsindikatoriformuläretsnedrevänstrahörn.närposternaärfärdiginlästavisasdettotalaantalethämtade poster.gruppering,filtreringochsorteringkanutförasmedanposternafortfarandeläsesin.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVochspecificeringavrutnät Värdenförflödesfältärinteinlästafrånbörjanirutnätsspecificeringen.Förattläsainvärdenförettflödesfält klickardupåknappenuppdateraidesskolumnrubrik.värdenförflödesfältkaninteläsasinförränalla specificeradeposterharhämtats. Felsök FelsökninghjälpertillattdiagnostiseraproblemmedJet-funktioner.NärenJet-funktionresulterariettfel,visas #VÄRDE!ikalkylbladscellensominnehållerfunktionen.Förattfelsökafunktionenmarkerarducellensom innehållerfeletochväljerfelsök.ettmeddelandevisassomhjälpertillattförklaraproblemet.

12 Jet Express 12 6 Referens NL-funktion =NL(Vad, Tabell, Fält, Filterfält1, Filter1,..., Filterfält10, Filter10) Syfte:Returnerarfältellerpostnycklarfrånentabellbaseradpåfilter. Parameter Vad Beskrivning Fastställervadsomreturneras. Argument "Länk" "Tabell" "LänkFält" "LänkSumma" "Flödesfält" Beskrivning ReturnerarettsträngvärdesomkananvändassomfilterienannanNLfunktion. SkaparettExcel-tabellobjektbaseratpåreturneradefältvärden.Lämnas argumentetfälttomtreturnerasallafält.medenfältcachereturneras flerafält. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettfältfrånenlänktabell iennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaensummaavettfältfrån enlänktabelliennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettflödesfältfrånden primäratabelleniennl(tabell)-funktion.flödesfilteranvändsbaratill angivnaflödesfältidenhärfunktionenochintetilldenöverordnade frågan. Tabell Fält Filterfält1 Tabellensnamn,nummerellerrubrik. Namn,nummerellerrubrikpådetfältsomskareturneras.FörDynamicsNAV-användare kandettaocksåvaraenavanceraddimension. Angeenmatrisavfältförattreturneraenfältcache. EnfältcachekananvändasmedNL(Tabell)närdubaravillsenågraavfältenitabellenoch inteallihop.ennl-funktionmedenfältcachereturnerarbaradeunika värdekombinationernaförfältenifältcachen. Namnetpådetförstafältetförfiltrering.FörDynamicsNAV-användarekandettaocksåvara enavanceraddimension.följandespecialvärdenärtillåtnasomfilterfältargument. Filterfält "Företag="eller0 "InkluderadLänk=" "Gräns=" "Filter=" "Huvuden=" Beskrivning Åsidosätterstandardföretagetmeddetsomangivitsi filterargumentet. Länkardenprimäratabellentilldensomangivitsav filterargumentetisyfteatthämtadata.förmerinformation,se HämtaspecialfältmedNL(Tabell)(Sektion6.1.2). Begränsarantaletposterellervärdensomreturnerastilldetantal somangesavfilterargumentet.förmerinformation,sebegränsa antaletposterienfråga(sektion ). Angerenuppsättningfilterförfråganmedenfiltermatrissomanges avfilterargumentet.förmerinformation,seangemeräntio filterinl-funktionen(sektion ). Åsidosätterfälthuvudenmeddenhuvudmatrissomangesav filterargumentet.användstillsammansmedennl(tabell)-

13 Jet Express 13 Parameter Beskrivning "GömSummor=" "Tabellnamn=" funktion. NärfilterargumentetsvärdeärSANT,gömssummaradensom skapatsavnl(tabell). AngernamnetsomskaanvändasförExcel-tabellobjektsomskapats avnl(tabell)mednamnetifilterparametern.använddettaföratt refereratilltabellenmednamnfrånenpivottabell. Filter1 FilterfältN FilterN Filtrera data Tomma filter FiltretsvärdesomtillämpaspåFilterfält1. SammasomFilterfält1.Upptill10fältochfilterparkananges.Omduangerflerafilter, kombinerasdemedettlogisktoch. SammasomFilter1mentillämpaspåFilterfältN. IblandvilldufiltreraenNL(Sektion6.1)-funktionbaseratpåettannatvärdesomkanvaratomt.MedNLfunktionenkanduinteangetommafilterochdufårett#VÄRDE-felmeddelandeomdufylleriettfilterfält('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentochlämnarmotsvarandefilter('NL-funktion'in deronline-dokumentation)-argumenttomt. AntaattvärdeticellC4kommerfrånenannanJet-funktionochiblandärtomt.Idettafallkanduanvändatvåenkla citattecken(')runtfiltervärdet.dukananvändaföljandeformel. =NL("Första","Objekt","Beskrivning","Objektnummer","'"&C4&"'") Ävenomformelnärlitesvårattläsa,placerardenettenkeltcitattecken(')påvarsidaomC4-referensen.OmC4 innehållervärdetobjekt1,blirdetresulterandefiltretobjekt1.omc4ärtomtblirresultatettvåenklacitattecken, vilketärettgiltigtfilterförtommafält. Specialtecken i ett filter Teckensomexempelvis passarinfiltretsomenlitteralsträngförattkunnautvärderaskorrekt. "John(Houston)".Resultatformlenskulleseutungefärsåhär: OmnamnetJohn(Houston)ärplaceratienangränsandecell,blirdettamotsvarandeformelmedencellreferens: Omdumåstekombineraflerafiltervärdensomallainnehållerspecialtecken,måstedubifogavarjefilterobjektinom enklacitattecken('). Antaexempelvisattdumåstefiltreraefterkundermednamnet"JohnA.M"eller"Ben&Jerrys".Dumåsteanvända detlogiskaeller( metodförattkonstruerafiltret: =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Återigenskulledessanamnkunnakommafråncellreferensersåmotsvarandeformelmedcellreferenserfinns nedan. =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'"&C3&"' '"&C4&"'")

14 Jet Express 14 Ange fler än tio filter i NL-funktionen MedFilter=kanduanvändaettområdeförattangefilteriNL(Sektion6.1)-formler.Påsåsättkanduanvända flerän10filterfält-('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ellerfilter('nl-funktion'in deronline-dokumentation)-par,görarapportdesignmeruppenbarochgöradetenklareattläggatillfiltertill rapportensenare. Förattanvändadennafunktion,angerdufilterfältienkolumniExcelochmotsvarandefiltervärdeniangränsande kolumntillhöger.angesedancellmatrisensominnehållerbådefilterfältochfilterifilterparameternefterfilter= enligtföljande: =NL("Rader","Fakturahuvud",,"Filter=",$B$2:$C$4) Begränsa antalet poster i en fråga DukansättaengränsförantaletpostersomNL(Sektion6.1)skareturneragenomattangeGräns=ienav parametrarnafilterfält('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ochangeettmaximaltantali motsvarandefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Nedanståendeexempelskriverutkundnamnenmeddetiostörstaförsäljningarna: =NL("Rader","Kund","Namn","-Försäljningar ($)","*","Gräns=",10) Hämta specialfält med NL(Tabell) Hämtafältvärdenfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältvärdenfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkFält([Tabell2], [Tabell2Fält2])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdetfrånTabell1FältiTabell1ochförstavärdetfrånTabell2Fält2iTabell2förvarjepostiTabell1där värdetförtabell2fält1matcharvärdetförtabell1fältochärtomdäringamatchandeposterhittadesitabell2. NL(LänkFält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtafältfrånlänkadetabellerharNL(LänkFält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(LänkFält)serut enligtföljande: =NL("LänkFält","Tabell2","Tabell2Fält") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkFält()-formelnförhand. Hämtafältsummorfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältsummorfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkSumma([Tabell2],[Tabell2Fält2],[Tabell2Fält3], [A*])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdenfrånTabell1FältiTabell1ochsummanavvärdenaiTabell2Fält2förvarjepostiTabell1därvärdetav Tabell2Fält1matcharvärdetavTabell1FältochdärvärdetavTabell2Fält3börjademedAoch0däringamatchandeposterhittadesi Tabell2. NL(LänkSumma)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtasummorfrånlänkadetabellerharNL(LänkSumma)-funktionenintroducerats.Syntaxetför NL(LänkSumma)serutenligtföljande: =NL("LänkSumma","Tabell2","Tabell2Fält2","Tabell2Fält3","A*") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkSumma()-formelnförhand. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånkapsladelänkar Fältvärdenoch-summorkanhämtasfråntabellermedkapsladelänkarenligtföljande: =NL("Tabell", "Kundreskontratransaktion",{"Postnr.","LänkFält([Kundbokföringsmall], [Kod])"},"InkluderadLänk=","Kund","Nr.","=Kundnr.","InkluderadLänk=","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") DennafunktionhämtarallavärdenfrånfältetPostnr.förkund.TransaktionstabellenochkodfältetfråntabellenKundbokföringsmall

15 Jet Express 15 somärlänkadviakundtabellen. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånfleratabeller Fältvärdenoch-summorkanocksåhämtasfrånfleratabellersomärlänkadefråndenprimäratabellenenligtföljande: =NL("Tabell","Kund",{"Nr.","LänkFält([Kundbokföringsmall],[Kod])","LänkSumma([Kund- reskontratransaktion], [Belopp])"},"InkluderadLänk=","Kundreskontratransaktion","Kundnr.","=Nr.","InkluderadLänk=Kund","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") Dennafunktionhämtarallavärdenfrånkundtabellensnr.-fält,värdenafrånkodfältetitabellenKundbokföringsmallochsummanav värdenafrånfältetbeloppitabellenkundreskontratransaktion.noteraattbådetabellenkundbokföringsmallochtabellerna KundreskontratransaktionärlänkadefråntabellenKund. Hämtaettflödesfältmedflödesfilter Medsyntaxetförflödesfält,vilketanvändsiNL(Tabell)-funktionensfältargument,kanflödesfälthämtasmedenspecifikuppsättning flödesfiltersomanvändsförenbartdetfältet: =NL("Tabell","Kund",{"Namn","Flödesfält([Försäljning],[Datumfilter],[1/1/10..12/31/10])"}) Förstaargumentetärflödesfältetsomskahämtas,följtavvalfrittantalparavflödesfilterfält/flödesfilter. NL(Flödesfält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtadessaflödesfältharNL(Flödesfält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(Flödesfält)serutenligt följande: =NL("Flödesfält","Kund","Försäljning","Datumfilter","1/1/10..12/31/10") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainformelnFlödesfält()förhand. Allaflödesfiltersomanvändstilldenövergripandefrågan,d.v.s.NL(Tabell)-funktionen,användsocksåtillfältsomangesmed syntaxförflödesfält. SpecialfältkanbarahämtasfrånNL(Tabell)närDynamicsNAV-datakälloranvänds. Sortera ResultatsomreturnerasavJet-funktioner,sorterassomstandardistigandeordningbaseratpåreturneradevärden. Dukanåsidosättastandardsorteringenochsorterabaseratpåvärdenfrånvalfrittfältitabellenvarifråndu returnerardata. Förattsorteradataistigandeordningsättsett"+"följtavfältnamnetiparameternFilterfält('NL-funktion'in deronline-dokumentation). Förattsorteraifallandeordningsättsett"-"följtavfältnamnet. Filterfältetsfilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentkrävsockså.Omduvillsorteraett fältutanattfiltreraefterdetfältet,sättett"*"imotsvarandefilter. FöljandeNL(Sektion6.1)-funktionsorterarefterföretagsnamnochfiltrerarefterföretagsnamnsombörjarmed B. =NL("Tabell","Kunder","+Företagsnamn","B*") FöljandeNL-funktionsorterarvärdenaförfältetFakturapost-IDeftervärdenaförfältetKund-IDistigandeordning, däreftereftervärdenaförfältetantalifallandeordning. =NL("Tabell","Fakturor","ProduktID","+KundID","*","-Antal","*") 6.2 Redovisningsfunktion Dynamics NAV-redovsningsfunktion =GL(Vad, KOnto, Startdatum, Slutdatum, Visa, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, Affärsenhet, Företag, Reserverad, ExkluderaStäng, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, VisaFråga, Reserverad, Datakälla)

16 Jet Express 16 Syfte:Returnerarbudget,balans,nettoförändring,debetellerkreditavenellerflerahuvudbokskonton. Användfunktionsdefinitionenovanförattfastställaordningenförparametrarnasombeskrivsnedan. Parametrarmarkeradesomreserveradeanvändsinte. Parameter Vad Konto Startdatum Slutdatum Vy Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Affärsenhet Budget Företag ExkluderaStäng VisaFråga Datakälla Beskrivning Fastställervadredovisningsfunktionenreturnerar.Alternativenärbalans,budget, kreditellerdebet. Redovisningskontonummer,-filtereller-intervall.Omduangerettenda summeringskonto,returnerasvärdetfördetkontot.omduangerflerakontoneller ettkontointervall,inkluderasintesummeringskontoniresultatet. Angerstartdatumförtransaktionersomskainkluderas.Förkontobalansvidett givetdatumlämnasstartdatumtomt.förnettoförändringenpåettkontoanvänds balansmedbådestart-ochslutdatumangivet. Angerslutdatumförtransaktionersomskainkluderas. Denanalysvyförredovnisningsomskaanvändas.Lämnasdennatomsåanvänds ingenanalysvy. Filterföranalysvynsförstadimension.OmargumentetVyärtomtsåärdettafiltret förglobaldimension1. Filterföranalysvynsandradimension.Omvynärtomsåärdettafiltretförglobal dimension2. Filterföranalysvynstredjedimension. Filterföranalysvynsfjärdedimension. Filterföraffärsenheten. Budgetfilter.Lämnadettatomtförallabudgetar.Dettaanvändsinteominte budgetarreturneras. Företagetsnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandardföretaget. "Sant"förattexkluderatransaktionermedavslutsdatum."Falskt"ärstandard. "Sant"förattvisafinhlink-strängensomanvändsförspecificering."Falskt"är standard. Datakällansnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandarddatakällan. Filtrering Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter Likamed Ingen 377 BLÅ Demedfältvärde377 DemedfältvärdeBLÅ Intelikamed <> <>0 Demedfältvärdesominteärlikamed 0 Och & >1000&<2000 Demedfältvärdenstörreän1000och

17 Jet Express 17 Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter mindreän2000 Eller Demedfältvärde1000eller2000 Störreän > >1000 Demedfältvärdenstörreän1000 Störreäneller likamed >= >=1000 Demedfältvärdenstörreänellerlika med1000 Mindreän < <1000 Demedfältvärdenmindreän1000 Mindreäneller likamed <= <=1000 Demedfältvärdenmindreänellerlika med1000 Intervall Demedfältvärdenmellan1000och 2000,inklusive Demedfältvärdenupptilloch inklusive1000 Demedfältvärde1000ellermer Jokertecken * *co* *co co* Demedfältvärdensominnehåller"co" Demedfältvärdensomslutarmed "co" Demedfältvärdensombörjarmed "co" Jokerteckenmed etttecken? Hans?n DemedfältvärdensomHansoneller Hansen Åtgärdsordning () 30 (>10&<20) Demedfältvärdenpå30ELLER fältvärdenstörreän10ochmindreän 20 Ignorera specialtecken DemedfältvärdeA&B '' 'A&B' 'C&D' Demedfältvärdensomplats,PLATS ellerplats Kortkommandon FöljandekortkommandonärtillgängligaiJet: Genväg Tillgängligfrån Beteende F1 Användargränssnittskomponenter Visar sammanhangsberoende hjälp F4 Jfx Växlaradresslägetför encellreferens F6 Användargränssnittskomponentermed värdessökning Automatisk rapportformatering Automatiskstorlek Visaren databassökning Vissadatavärdenharvariabellängdsåduvetintehurbredenkolumnskavaraförrändukörenrapport.Om kolumneninteärtillräckligtbredförattvisadatat,visarexcelantingen########ellerocksåbaradendelavdatat

18 Jet Express 18 somrymsicellen. Anpassa Enkolumnkanformaterasautomatisktförattpassadetbredastedatablocketdetinnehållergenomattnyckelordet Anpassaskrivsirad1pådenkolumnen.Höjdenpåenradkanformateraspåliknandesätt,förutomatt nyckelordetanpassaplacerasikolumnapådenradsomskaformateras. Döljautomatiskt Visstarbetsboksinnehållkanvaranödvändigtförrapportensutformningmenärinteönskvärtattsei rapportläge ('Rapportlägen'inderonline-dokumentation). DöljochDöljBlad EnkolumnellerradkandöljasautomatisktgenomattnyckelordetDöljskrivsinrad1pådenkolumnsomska döljas,ellerikolumnapådenradsomskadöljas.förattdöljahelabladautomatisktkanduläggatill +DöljBladi cella1påkalkylbladet.närdukörrapporten,kommerjetattdöljaderader,kolumnerellerbladsomduharangett. 6.6 Distribuera rapporter Rapportalternativ FörattvisafönstretRapportalternativnärenrapportkörs,använderduföljandekalkylbladstaggar: Alternativ, TitelochVärde. VarjeradikalkylbladetsominnehållerettalternativduvillskavisasifönstretRapportalternativmåsteinnehålla taggenalternativikolumna.kolumnensominnehålleralternativenstitlarmåsteinnehållataggentitelirad1. Kolumnensominnehållerfaktiskaalternativvärdensomduskarefereratillidinrapportmåsteinnehållataggen Värdeirad1.SnittetförAlternativ-radernamedkolumnernaTitelochVärdeskaparrapportalternativen. Följandetabellvisarettenkeltexempel: A B C 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde 2 Alternativ Kund * 3 Alternativ Öppna SANT A B C D 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde Sökning 2 Alternativ Kund * =NL("Sökning","Kund","Nr.") 3 Alternativ Öppna SANT Närdukörenrapportmedrapportalternativ,visasfönstretRapportalternativ. Omrapportalternativenäriettkalkylbladsomduvilldöljaföranvändaren,läggerdubaratill+DöljBladtill taggenicella1. Validering av rapportalternativ Närrapportalternativanvändsärdetmöjligtattvalideradevärdensomangettsnärrapportlägeangesellernär rapportenuppdateras.förattgöradettakanduanvändaföljandevalfriakolumntaggarförkalkylblad:giltigoch meddelande. Giltig

19 Jet Express 19 KolumnensominnehållertaggengiltigskainnehållaengiltigExcel-funktionsomreturneraSANNellerFALSK baseratpåvärdetirapportalternativet. Meddelande OmExcel-funktionenikolumnenGiltigreturnerarFALSKsedanduväxlattillrapportlägeochvärdenför rapportlägeharangetts,fårrapportgranskarenmeddelandetsomdefinierasidenkolumnsominnehåller meddelandetaggen. Följandetabellvisarettenkeltexempel A B C D E 1 Auto+Dölj Rubrik Värde Giltig Meddelande 2 Alternativ År 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Årmåstevara senareän Alternativ Delstat WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Endast Washington, Oregoneller Idahoär giltigastater fördenna rapport. Närenrapportkörsmeddessarapportalternativ,ärgiltigavärdenföralternativet År störreän2010ochgiltiga värdenföralternativet Delstat är WA, OR eller ID. Närrapportgranskarenbekräftarmeddelandetsomvisasnäralternativvärdetvalideras,återställsursprungligt rapportalternativvärdetillvärdekolumnen.dettavärdeåterställsdocksomtext.dettaärviktigtattkomma ihågnärmanarbetarmednumeriskavärdenochdessavärdenskahanterasdärefterivalideringsformeln. Tillexempel:Hellreänattanvändarvalideringsformeln=OM(C3>10,SANN,FALSK)förattsäkerställaatt rapportalternativvärdetärstörreäntio,skadusäkerställaattoriginalvärdetåterställssomettnumerisktvärde iformeln:=om(värde(c3)>10,sann,falsk).

20 Jet Express 20 7 Index #VÄRDE!,11 Affärsenhet,15-16 Aktivering,5 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,14 Anpassa,17-18 Anslutning,6 Auto,17-18 Automatiskfelsökningavrapportfel,6 Automatiskrapportformatering,17-18 Autopassa,17-18 AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator, 8 Begränsaantaletposterienfråga,14 Budget,15-16 Citrix,9 Dölj,17-18 DöljBlad,17-18 Databas,6 Datakälla,15-16 Datakällansinställningar,6 Datakällansinställningar Datakällansinställningar,6 KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla,6-8 Designläge,10 DynamicsNAV-redovsningsfunktion,15-16 Eller,16-17 Excel,3 ExkluderaStäng,15-16 Express,3 Företag,15-16 Förutsättningar,5 Fel,11 Felsök,11 Filter,12-13 Filterfält,12-13 Filtreradata Tommafilter,13 Specialteckeniettfilter,13 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,14 Begränsaantaletposterienfråga,14 Filtrering,16-17 Flödesfält,14-15 Flödesfilter,14-15 Gränsförexempelvärdevidsökning,6

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 1-2 2. OmJet 3 3. Installationochkonfiguration 4 3.1. Snabbinstallationsguide 4 3.2. Förutsättningar 4 3.3. InstalleraJet 4 3.4. KonfigureraJet

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK 2 Onepix1.1_IFI_Onepix-RSS-Vatech-1.6_SE_002 3 Innehåll Viktig information 4 Nyheter i Onepix RSS Vatech 4 Installation av Onepix RSS Vatech Server på

Läs mer

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Nyheter sedan Qlik Sense 1.0? Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08

Webforum. Nya funktioner i version 12.4. Senast uppdaterad: 2012-06-08 Webforum Nya funktioner i version 12.4 Senast uppdaterad: 2012-06-08 Contents Om detta dokument... 3 Översikt... 3 Admin... 4 Projekthantering... 4 Projektplanering/Projektkontor... 9 Flexibla fält...

Läs mer

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 6.89 Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Ganttvy 1 månad och 3 månader

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter

Läs mer

MPR-SW Övervakning & Rapportering

MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW mjukvara är designad för övervakning och registrering elnätet parametrarna på din dator. MPR-SW Software är utformad enligt klient-server topologi, som möjliggör

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in.

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Efter inloggning så kommer detta felmeddelande upp. Följt av detta. Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Sidan 1 av

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.14 Detta är en större uppdatering som innehåller många förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Välja kund på

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Kom igång med OnCourse

Kom igång med OnCourse Kom igång med OnCourse Detta dokument beskriver hur du kommer igång med OnCourse. Det beskriver de olika modulerna och vad man kan gör i dom och hur de fungerar tillsammans. OnCourse består av följande

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP

Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Modul: Partner Skapad för Version: 10.1 Uppdaterad: 2013-08-13 Kopplingen mellan GEOSECMA och EDP Denna dokumentation beskriver hur man konfigurerar samt använder kopplingen

Läs mer

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12

Webbinställningar. Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Webbinställningar Opus Online Client (version 1.1.0.2) Sida 1 av 12 Innehåll Opus Online Client... 3 Web konfiguration... 3 Kliniker... 3 Behandlare... 4 Skapa underdomän... 5 Flexibilitet... 6 Media...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Microsoft Access 2010 Grunder

Microsoft Access 2010 Grunder ACCESS 2010 GRUNDER Microsoft Access 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 Del 1 1 Introduktion till Access Starta programmet...8

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 KALENDERAKTIVITETER För att kunna schemalägga lägger man upp kalenderaktiviteter för salar, personal och besök. För salar

Läs mer

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24 Denna anvisning visar hur du kan importera arbetsordrar från ditt underhållssystem (tex IFS eller SAP) till Easy Planning (EP) där du får en bättre grafisk översikt över planeringen både på grupp och resursnivå.

Läs mer

Att hantera d a tabasfiler i Access

Att hantera d a tabasfiler i Access Att hantera d a tabasfiler i Access Filerna i raps internetdatabas innehåller ofta väldigt mycket data. Det är många gånger omöjligt att med säkerhet länka tabeller genom att klippa och klistra. Det här

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1 2010

Nyhetsbrev nummer 1 2010 Nyhetsbrev nummer 1 2010 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Vid export av studieplaner kan man välja att exportera även inaktiva elevernas

Läs mer

Inställningar för Opus e-tidbok

Inställningar för Opus e-tidbok Inställningar för Opus e-tidbok Sida 1 av 11 Innehåll Inställningar i Opus Dental för E-tidbok... 4 1. Schemaläggning... 4 2. Skapa Preblock för e-tidbok... 4 3. Skapa Bokningsmallar för e-tidbok... 5

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB JEEVES WORLD SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB TIPSKLASSIFICERING FÖR VAN(LIG)A ANVÄNDARE Makron och avancerade inställningar. Överlåt åt någon annan. Design och inställningar.

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer