Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning OmJet 3 3. Installationochkonfiguration Snabbinstallationsguide Förutsättningar InstalleraJet KonfigureraJet Programinställningar Datakällansinställningar KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator JetmedCitrix 8 4. Jet-användargränssnitt Rapportlägen Redovisning Jetsfunktionsguide(Jfx) Tabellverktyg Specificera Specificeringavrutnät Felsök Referens NL-funktion Filtreradata Tommafilter Specialteckeniettfilter AngefleräntiofilteriNL-funktionen Begränsaantaletposterienfråga HämtaspecialfältmedNL(Tabell) Sortera 14

2 Jet Express Redovisningsfunktion DynamicsNAV-redovsningsfunktion Filtrering Kortkommandon Automatiskrapportformatering Distribuerarapporter Rapportalternativ Index 18-20

3 Jet Express 3 2 Om Jet VadärJet? JetäretttilläggsprogramtillMicrosoftExcelsomintegrerarExcelmeddindatabassåattdukanskaparapporter medenklakalkylbladsfunktioner.funktionernaläserdirektidindatabassåiställetförattkopieraochklistrain,kan duuppdateradatatdirektiexcel.merinformationomjet-funktionerhittarduiavsnittetreferens. Nödvändigakunskaper FörattanvändaJetbörduhaerfarenhetavMicrosoftExcel,inklusivecellreferens-ochkalkylbladsfunktioner.Du börocksåhaengrundläggandeförståelsefördindatabasstruktur.

4 Jet Express 4 3 Installation och konfiguration 3.1 Snabbinstallationsguide VIKTIGT:Säkerställattduharadministrativbehörighetföreinstallationen. 1. KörinstallationsfilenförJetExpress. 2. TilläggetförJetExpresskommerattaktiverasautomatisktiExcelföraktuellanvändaresedaninstallationen slutförts.seavsnittetaktiverajetexpress('installerajet'inderonline-dokumentation)föratt aktiveratilläggförytterligareanvändare. 3. Seytterligarenödvändigakomponenter(Sektion3.2)fördindatabastyp. 4. KonfigureraenanslutningtilldindatabasiInställningarfördatakälla(Sektion3.4.2). 3.2 Förutsättningar Allaanvändare Operativsystemsomstöds MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 MicrosoftOffice-versionersomstöds MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32bitaroch64bitar) Databasersomstöds MicrosoftDynamicsNAV6.0(körbarafiler)ellersenare DynamicsNAV-användare InnandukananvändaJetExpressmedDynamicsNAVmåsteföljandeprogramvaravarainstallerad: Classic-klientenförDynamicsNAVmedkörbarversion6.0ellersenare. Classic-klientenförDynamicsNAVmåstevarainstalleradävenföranvändareavDynamicsNAV2009RTC. DetkanocksåvaranödvändigtattinstalleramatchandeversionavC/FRONTsomfinnsinkluderatiDynamicsNAV SDK.IdeflestafallbehövsintedettaeftersomJetinkluderarnödvändigversionavC/FRONTföralla huvudversionerochservicepackavdynamicsnav. EnlicensfilförDynamicsNAVsomtillåterC/FRONTmåstesparassomFIN.FLFiklientprogrammappenför DynamicsNAVpåvarjearbetsstationsomskaköraJet. DynamicsNAVsäkerhet FörattanvändaJetmåsteanvändarenhaenrolliDynamicsNAVutannågradefinieradeföretagsrestriktioner,som tillåterläsningavföretagetstabellobjektochtabelldata.demåsteocksåhalästläsbehörighetertillallatabellersom skarapporteras. SäkerhetsfilterförDynamicsNAVtillämpasinteautomatisktavC/FRONTmeneventuellaförsökattläsadata utanförsäkerhetsfiltretsbegränsningarkommerattmisslyckasmedettfelmeddelande. 3.3 Installera Jet OmduanvänderWindowsVistaellersenaremåsteduhögerklickapåinstallationsfilenoch"Körsom administratör".dettamåstegörasävenomduärinloggadsomadministratörförattinstallationenskakörasmed

5 Jet Express Konfigurera Jet Programinställningar PrograminställningarnaäranvändarinställningarochandraprogramomfattandeinställningarsompåverkarJets beteende. Språk Jet-användargränssnittetsspråk. Allmänt Gränsförexempelvärdevidsökning Maximaltantalexempelvärdensomkommeratthämtasnärensökningutförs. Gränsförgenomsöktapostervidsökning Maximaltantalpostersomkommerattgenomsökasföratthämtaexempelvärdennärensökningutförs. Automatiskfelsökningavrapportfel FastställeromJetautomatisktskagenomsökarapportenefter#VÄRDE!-felochvisaettdiagnostikmeddelandenär rapporterharkörts. Avancerat Visavarningförkompabilitetsläge FastställeromJetskavisaettvarningsmeddelandefördeproblemsomkanuppstånärExcelkörsi kompabilitetsläge. Visaspråkmodulvarning FastställeromJetskavisaenvarningnärduharvaltettspråkförenDynamicsNAV-datakällatillvilken motsvarandespråkmodulinteharexporterats. AktiveraJet-loggning Fastställeromåtgärderskaloggastillenfiliangivenkatalog Datakällans inställningar Datakällansinställningaranvändsförattdefinieradindatabasanslutning. Närdeninformationsombehövsförattupprättaenanslutningärifylld,kanduverifieraanslutningengenom attklickapåknappentestaanslutning Konfigurera en Dynamics NAV-datakälla Allmänt Navisionklientmapp AngerdenmappsominnehållerDynamicsNAV-client,fin.exeellerfinsql.exe.LicensfilenförDynamicsNAVska ocksåfinnasidennamappochhanamnet"fin.flf".

6 Jet Express 6 Mappförspråkmodul AngermappensominnehållerdinaspråkmodulerförDynamicsNAV. Jetkananvändatabeller,fältochalternativvärdenpådittspråkomduexporterarspråkmodulenfrånDynamics NAVochangervilkenkatalogdenfinnsi.Språkmodulenskahasammanamnsomspråkkodenpåtrebokstäver ochtillägget".flm"(endanskspråkmodulkallasexempelvisför"dan.flm"). Språk FörattkunnaexporteraenspråkmodulmåsteduhabehörighetförObjectDesigneriDynamicsNAV. AngervilketspråksomJetskavisadatabasrubrikerpå,inklusivetabeller,fältochalternativvärden. Autentisering FastställeromWindows-ellerdatabasserververifieringskaanvändas. Omdindatabasanvänderdatabasserververifieringkanduangeettanvändar-IDochlösenord.Omdulämnar någotavdessafälttomma,kommerduattombesangeinloggningsuppgiftertilldatabasennärduförsöker ansluta. Anslutning Servertyp Angeromduanslutertillenlokaldatabasfil,enDynamicsNAV-databasserverellerenMicrosoftSQLserver. Server Angernamnpådenserverdärdatabasenfinns. Databas OmduanvänderenMicrosoftSQLserverskriverdudatabasensnamnhär. OmduanväderenlokaldatabasfiltypklickardupåknappenBläddraochbläddrartilldenDynamicsNAVdatabasfilsomduvillanvända. Nätverksprotokoll Angerlämpligtnätverksprotokoll. Företag AngerdetföretagsomJetskaanvändasomstandard. Visning VisningsegenskaperfastställerhurtabellerochfältvisasiJet-användargränssnittetskomponenter. Visatommatabeller Fastställeromtabellerutanposterskavisas. Visaantalposter Fastställeromantaletposterivarjetabellskavisas. Formatförtabellochfält Angerformatförtabell-ochfältidentifierarenärdeskrivsiniJet-formlerautomatiskt. Avancerat

7 Jet Express 7 Nyckelsökningsalgoritm Angervilkenalgoritmsomskaanvändasförattväljabästnyckelvidfrågortilldatabasen. C/Front-mapp Omdennaärangiven,åsidosättsstandardkatalogendärJetsökerefterC/Front-bibliotek Avancerad konfiguration av Dynamic NAV Regler för användaråtkomst för Serenic Navigator JetharmöjlighetattanvändaSerenicNavigatorsreglerföranvändaråtkomstförallafrågorsomkörsaven användaredärenellerflerareglergäller.dennafunktionkanaktiverasgenomattimporteranavigatortill tabellenjetbus-objektinavigator-databasen. Konfigureraaffärsobjekt Förvarjeaffärsobjektfinnsdetenuppsättningfältmappningaritabellen"NavigatortillJetBus-objekt".Dessa fältmappningarfastställertillvilketfältivilkatabellersomreglernaföranvändaråtkomstskatillämpasförettgivet affärsobjekt.fältmappningarnamåsteimporterastillnavigatorförhandellergenomattanvändaendataport. Tabellen"NavigatortillJetBus-objekt"harföljande5fält: Fältnr. Fältnamn Datatyp Beskrivning 1 Tabellnr. Heltal Dettabellnummersommotsvararaffärsobjektet. 2 Fältnr. Heltal Detfältnummersommotsvararaffärsobjektet. 3 Affärsobjekt Kod AffärsobjektetsID.Dettaärantinenenkod,t.ex. REDOVISNINGSKONTO,ellerdimensionsnumret. 4 Objekttyp Alternativ Dentypavaffärsobjektsomdefinierasifältet"Affärsobjekt".Dettakan antingenvarakodellerdimension. 5 Fältrubrik Text Fältrubrikensomdefinierasifältet"Fältnummer".Dettafältärendast tillförbekvämlighetsskullochanvändsinteavjet. FöljandeärexempelpåradersomdefinierarvissaaffärsobjektsmappningartillbakatilltabellenRedovisningskonto: Tabellnr. Fältnr. Affärsobjekt Objekttyp Fältrubrik 15 1 REDOVISNINGSKONTO kod Nr dimension Global dimension1 filter Radernaovandefinierartvåfältmappningarbakåttilltabell15("Redovisningskonto")idatabasen.Förstaraden indikerarattreglerföranvändaråtkomstkommeratttillämpasför"nr."-fältetitabellen"redovisningskonto"på affärsobjektet"redovisningskonto".noteraattobjekttypenär"kod"ochattaffärsobjektet (REDOVISNINGSKONTO)mappardirekttillnamnetpåettbefintligtaffärsobjekt. Exempletsandraradharobjekttypen"dimension".Dettainnebärattvärdetifältet"Affärsobjekt"skahaett motsvarandedimensionsnummer,idettafalldimensionen"1".dennaradindikerarattreglernaför användaråtkomstfördimension1,eller"program"inavigatorsexempeldatabas,tillämpasförfältet"global dimension1filter"itabellen"redovisningskonto". Omettaffärsobjektintemappardirekttillettfältientabell,kanreglernafördetaffärsobjektet intetillämpas.dettaeftersomfältmappningarförsådanaaffärsobjektintekandefinierasgenomden tabellstruktursombeskrivsovan.dettaärintevanligtförekommandeinomstandarduppsättningenav affärsobjekt.

8 Jet Express Jet med Citrix VIKTIGT:JetsaknarstödiCitrix-miljöeromintehelaskrivbordetpubliceras. FörattJetskakunnaanvändasmedCitrixgällerföljanderiktlinjer: Helaskrivbordetmåstepubliceras. KomponenterförJet,ExcelochklientdatabasenmåstesamtligavarainstalleradepåCitrixskrivbord. OmduärenDynamicsNAV-användaremåsteClassic-klientenförDynamicsNAVvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderenOLE-anslutning,måsteOLE-drivrutinenfördinspecifikadatabasvarainstalleradpåCitrixskrivbordet. OmduanvänderODBC,måsteenWindowsODBC-datakällavarakonfigureradpåCitrix-skrivbordet. Jet-tilläggetmåstevaraaktiveratiExcelförvarjeCitrix-användaresomharföravsiktattanvändadet.Se AktiveraJetReports(Sektion3.3)förmerinformation.

9 Jet Express 9 4 Jet-användargränssnitt 4.1 Rapportlägen Design Designlägeanvändsförattskaparapporter.IdesignlägeärJet-funktionernasresultatoptimeradeförattvara snabbaochdetärintesäkertattdegerrättresultat. Uppdatera Uppdaterakörrapportenochuppdateraralladatadirektfråndatabasen. 4.2 Redovisning ÖppnardenJfx(Sektion4.3)somfylltsmedentomredovisningsfunktion. 4.3 Jets funktionsguide (Jfx) TillhandahållerettintuitivtsättföranvändareattinfogaJet-funktioneriettarbetsblad. 4.4 Tabellverktyg TabellverktygetskaparenExcel-tabellurfleradatabastabeller.Dennakananvändassombasförpivottabellerochdiagram. TabellverktygetkanbaraanvändasmedDynamicsNAV-datakällor. 4.5 Specificera Förattutföraenspecificering,klickapå Specificera-knappensomvisasiencellsominnehållerenJet-formel ellermarkeracellenochväljspecificera Specificering av rutnät Rutnätsspecificeringenvisarspecificeringsdataiettrutnätdärdukangruppera,filtreraochsorteradinadata. Visaspecificering Medrutnätsspecificeringkandespecificeraderesultatenanpassas.Genomatthögerklickapåenkolumnrubrikkan användarenväljavilkafältsomvisasispecificeringsformuläret.kolumnerkanocksåsorterasomgenomatten kolumnrubrikdrastillönskadplats. Närspecificeringsformuläretärstängt,lagrasdefältsomförstundenärsynligasamtfältensordningsomtabellens specificeringsvy.nästagånganvändarenökartabellensdetaljnivå,visasbaradefältsomtidigarevarsynligai sammaordning. Analyseradatairutnätsspecificering Närspecificeringsformuläretöppnaskommerinteallaposterläsasin.Medanposterläsesinvisasen förloppsindikatoriformuläretsnedrevänstrahörn.närposternaärfärdiginlästavisasdettotalaantalethämtade poster.gruppering,filtreringochsorteringkanutförasmedanposternafortfarandeläsesin.

10 Jet Express 10 DynamicsNAVochspecificeringavrutnät Värdenförflödesfältärinteinlästafrånbörjanirutnätsspecificeringen.Förattläsainvärdenförettflödesfält klickardupåknappenuppdateraidesskolumnrubrik.värdenförflödesfältkaninteläsasinförränalla specificeradeposterharhämtats. 4.6 Felsök FelsökninghjälpertillattdiagnostiseraproblemmedJet-funktioner.NärenJet-funktionresulterariettfel,visas #VÄRDE!ikalkylbladscellensominnehållerfunktionen.Förattfelsökafunktionenmarkerarducellensom innehållerfeletochväljerfelsök.ettmeddelandevisassomhjälpertillattförklaraproblemet.

11 Jet Express 11 5 Referens 5.1 NL-funktion =NL(Vad, Tabell, Fält, Filterfält1, Filter1,..., Filterfält10, Filter10) Syfte:Returnerarfältellerpostnycklarfrånentabellbaseradpåfilter. Parameter Vad Beskrivning Fastställervadsomreturneras. Argument "Länk" "Tabell" "LänkFält" "LänkSumma" "Flödesfält" Beskrivning ReturnerarettsträngvärdesomkananvändassomfilterienannanNLfunktion. SkaparettExcel-tabellobjektbaseratpåreturneradefältvärden.Lämnas argumentetfälttomtreturnerasallafält.medenfältcachereturneras flerafält. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettfältfrånenlänktabell iennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaensummaavettfältfrån enlänktabelliennl(tabell)-funktion. Returnerarensträngsomanvändsföratthämtaettflödesfältfrånden primäratabelleniennl(tabell)-funktion.flödesfilteranvändsbaratill angivnaflödesfältidenhärfunktionenochintetilldenöverordnade frågan. Tabell Fält Filterfält1 Tabellensnamn,nummerellerrubrik. Namn,nummerellerrubrikpådetfältsomskareturneras.FörDynamicsNAV-användare kandettaocksåvaraenavanceraddimension. Angeenmatrisavfältförattreturneraenfältcache. EnfältcachekananvändasmedNL(Tabell)närdubaravillsenågraavfältenitabellenoch inteallihop.ennl-funktionmedenfältcachereturnerarbaradeunika värdekombinationernaförfältenifältcachen. Namnetpådetförstafältetförfiltrering.FörDynamicsNAV-användarekandettaocksåvara enavanceraddimension.följandespecialvärdenärtillåtnasomfilterfältargument. Filterfält "Företag="eller0 "InkluderadLänk=" "Gräns=" "Filter=" "Huvuden=" Beskrivning Åsidosätterstandardföretagetmeddetsomangivitsi filterargumentet. Länkardenprimäratabellentilldensomangivitsav filterargumentetisyfteatthämtadata.förmerinformation,se HämtaspecialfältmedNL(Tabell)(Sektion5.1.2). Begränsarantaletposterellervärdensomreturnerastilldetantal somangesavfilterargumentet.förmerinformation,sebegränsa antaletposterienfråga(sektion ). Angerenuppsättningfilterförfråganmedenfiltermatrissomanges avfilterargumentet.förmerinformation,seangemeräntio filterinl-funktionen(sektion ). Åsidosätterfälthuvudenmeddenhuvudmatrissomangesav filterargumentet.användstillsammansmedennl(tabell)-

12 Jet Express 12 Parameter Beskrivning "GömSummor=" "Tabellnamn=" funktion. NärfilterargumentetsvärdeärSANT,gömssummaradensom skapatsavnl(tabell). AngernamnetsomskaanvändasförExcel-tabellobjektsomskapats avnl(tabell)mednamnetifilterparametern.använddettaföratt refereratilltabellenmednamnfrånenpivottabell. Filter1 FilterfältN FilterN Filtrera data FiltretsvärdesomtillämpaspåFilterfält1. SammasomFilterfält1.Upptill10fältochfilterparkananges.Omduangerflerafilter, kombinerasdemedettlogisktoch. SammasomFilter1mentillämpaspåFilterfältN Tomma filter IblandvilldufiltreraenNL(Sektion5.1)-funktionbaseratpåettannatvärdesomkanvaratomt.MedNLfunktionenkanduinteangetommafilterochdufårett#VÄRDE-felmeddelandeomdufylleriettfilterfält('NLfunktion'inderonline-dokumentation)-argumentochlämnarmotsvarandefilter('NL-funktion'in deronline-dokumentation)-argumenttomt. AntaattvärdeticellC4kommerfrånenannanJet-funktionochiblandärtomt.Idettafallkanduanvändatvåenkla citattecken(')runtfiltervärdet.dukananvändaföljandeformel. =NL("Första","Objekt","Beskrivning","Objektnummer","'"&C4&"'") Ävenomformelnärlitesvårattläsa,placerardenettenkeltcitattecken(')påvarsidaomC4-referensen.OmC4 innehållervärdetobjekt1,blirdetresulterandefiltretobjekt1.omc4ärtomtblirresultatettvåenklacitattecken, vilketärettgiltigtfilterförtommafält Specialtecken i ett filter Teckensomexempelvis passarinfiltretsomenlitteralsträngförattkunnautvärderaskorrekt. "John(Houston)".Resultatformlenskulleseutungefärsåhär: OmnamnetJohn(Houston)ärplaceratienangränsandecell,blirdettamotsvarandeformelmedencellreferens: Omdumåstekombineraflerafiltervärdensomallainnehållerspecialtecken,måstedubifogavarjefilterobjektinom enklacitattecken('). Antaexempelvisattdumåstefiltreraefterkundermednamnet"JohnA.M"eller"Ben&Jerrys".Dumåsteanvända detlogiskaeller( metodförattkonstruerafiltret: =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Återigenskulledessanamnkunnakommafråncellreferensersåmotsvarandeformelmedcellreferenserfinns nedan. =NL("Rader","Försäljningsfaktura","Nr.","Kund","'"&C3&"' '"&C4&"'")

13 Jet Express Ange fler än tio filter i NL-funktionen MedFilter=kanduanvändaettområdeförattangefilteriNL(Sektion5.1)-formler.Påsåsättkanduanvända flerän10filterfält-('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ellerfilter('nl-funktion'in deronline-dokumentation)-par,görarapportdesignmeruppenbarochgöradetenklareattläggatillfiltertill rapportensenare. Förattanvändadennafunktion,angerdufilterfältienkolumniExcelochmotsvarandefiltervärdeniangränsande kolumntillhöger.angesedancellmatrisensominnehållerbådefilterfältochfilterifilterparameternefterfilter= enligtföljande: =NL("Rader","Fakturahuvud",,"Filter=",$B$2:$C$4) Begränsa antalet poster i en fråga DukansättaengränsförantaletpostersomNL(Sektion5.1)skareturneragenomattangeGräns=ienav parametrarnafilterfält('nl-funktion'inderonline-dokumentation)ochangeettmaximaltantali motsvarandefilter('nl-funktion'inderonline-dokumentation)-parameter. Nedanståendeexempelskriverutkundnamnenmeddetiostörstaförsäljningarna: =NL("Rader","Kund","Namn","-Försäljningar ($)","*","Gräns=",10) Hämta specialfält med NL(Tabell) Hämtafältvärdenfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältvärdenfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkFält([Tabell2], [Tabell2Fält2])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdetfrånTabell1FältiTabell1ochförstavärdetfrånTabell2Fält2iTabell2förvarjepostiTabell1där värdetförtabell2fält1matcharvärdetförtabell1fältochärtomdäringamatchandeposterhittadesitabell2. NL(LänkFält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtafältfrånlänkadetabellerharNL(LänkFält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(LänkFält)serut enligtföljande: =NL("LänkFält","Tabell2","Tabell2Fält") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkFält()-formelnförhand. Hämtafältsummorfrånlänkadetabeller Syntaxetföratthämtafältsummorfrånlänkadetabellerserutenligtföljande: =NL("Tabell","Tabell1",{"Tabell1Fält","LänkSumma([Tabell2],[Tabell2Fält2],[Tabell2Fält3], [A*])"},"InkluderadLänk=","Tabell2","Tabell2Fält1","=Tabell1Fält") DennafunktionhämtarallavärdenfrånTabell1FältiTabell1ochsummanavvärdenaiTabell2Fält2förvarjepostiTabell1därvärdetav Tabell2Fält1matcharvärdetavTabell1FältochdärvärdetavTabell2Fält3börjademedAoch0däringamatchandeposterhittadesi Tabell2. NL(LänkSumma)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtasummorfrånlänkadetabellerharNL(LänkSumma)-funktionenintroducerats.Syntaxetför NL(LänkSumma)serutenligtföljande: =NL("LänkSumma","Tabell2","Tabell2Fält2","Tabell2Fält3","A*") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainLänkSumma()-formelnförhand. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånkapsladelänkar Fältvärdenoch-summorkanhämtasfråntabellermedkapsladelänkarenligtföljande: =NL("Tabell", "Kundreskontratransaktion",{"Postnr.","LänkFält([Kundbokföringsmall], [Kod])"},"InkluderadLänk=","Kund","Nr.","=Kundnr.","InkluderadLänk=","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") DennafunktionhämtarallavärdenfrånfältetPostnr.förkund.TransaktionstabellenochkodfältetfråntabellenKundbokföringsmall

14 Jet Express 14 somärlänkadviakundtabellen. Hämtafältvärdenochfältsummorfrånfleratabeller Fältvärdenoch-summorkanocksåhämtasfrånfleratabellersomärlänkadefråndenprimäratabellenenligtföljande: =NL("Tabell","Kund",{"Nr.","LänkFält([Kundbokföringsmall],[Kod])","LänkSumma([Kund- reskontratransaktion], [Belopp])"},"InkluderadLänk=","Kundreskontratransaktion","Kundnr.","=Nr.","InkluderadLänk=Kund","Kundbokföringsmall","Kod","=Kundbokföringsmall") Dennafunktionhämtarallavärdenfrånkundtabellensnr.-fält,värdenafrånkodfältetitabellenKundbokföringsmallochsummanav värdenafrånfältetbeloppitabellenkundreskontratransaktion.noteraattbådetabellenkundbokföringsmallochtabellerna KundreskontratransaktionärlänkadefråntabellenKund. Hämtaettflödesfältmedflödesfilter Medsyntaxetförflödesfält,vilketanvändsiNL(Tabell)-funktionensfältargument,kanflödesfälthämtasmedenspecifikuppsättning flödesfiltersomanvändsförenbartdetfältet: =NL("Tabell","Kund",{"Namn","Flödesfält([Försäljning],[Datumfilter],[1/1/10..12/31/10])"}) Förstaargumentetärflödesfältetsomskahämtas,följtavvalfrittantalparavflödesfilterfält/flödesfilter. NL(Flödesfält)-funktionen FörattgöradetenklareatthämtadessaflödesfältharNL(Flödesfält)-funktionenintroducerats.SyntaxetförNL(Flödesfält)serutenligt följande: =NL("Flödesfält","Kund","Försäljning","Datumfilter","1/1/10..12/31/10") DennafunktionkansedanrefererasiNL(Tabell)-funktionensfältparameterhellreänattskrivainformelnFlödesfält()förhand. Allaflödesfiltersomanvändstilldenövergripandefrågan,d.v.s.NL(Tabell)-funktionen,användsocksåtillfältsomangesmed syntaxförflödesfält. SpecialfältkanbarahämtasfrånNL(Tabell)närDynamicsNAV-datakälloranvänds Sortera ResultatsomreturnerasavJet-funktioner,sorterassomstandardistigandeordningbaseratpåreturneradevärden. Dukanåsidosättastandardsorteringenochsorterabaseratpåvärdenfrånvalfrittfältitabellenvarifråndu returnerardata. Förattsorteradataistigandeordningsättsett"+"följtavfältnamnetiparameternFilterfält('NL-funktion'in deronline-dokumentation). Förattsorteraifallandeordningsättsett"-"följtavfältnamnet. Filterfältetsfilter('NL-funktion'inderonline-dokumentation)-argumentkrävsockså.Omduvillsorteraett fältutanattfiltreraefterdetfältet,sättett"*"imotsvarandefilter. FöljandeNL(Sektion5.1)-funktionsorterarefterföretagsnamnochfiltrerarefterföretagsnamnsombörjarmed B. =NL("Tabell","Kunder","+Företagsnamn","B*") FöljandeNL-funktionsorterarvärdenaförfältetFakturapost-IDeftervärdenaförfältetKund-IDistigandeordning, däreftereftervärdenaförfältetantalifallandeordning. =NL("Tabell","Fakturor","ProduktID","+KundID","*","-Antal","*") 5.2 Redovisningsfunktion Dynamics NAV-redovsningsfunktion =GL(Vad, KOnto, Startdatum, Slutdatum, Visa, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, Affärsenhet, Företag, Reserverad, ExkluderaStäng, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, Reserverad, VisaFråga, Reserverad, Datakälla)

15 Jet Express 15 Syfte:Returnerarbudget,balans,nettoförändring,debetellerkreditavenellerflerahuvudbokskonton. Användfunktionsdefinitionenovanförattfastställaordningenförparametrarnasombeskrivsnedan. Parametrarmarkeradesomreserveradeanvändsinte. Parameter Vad Konto Startdatum Slutdatum Vy Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Affärsenhet Budget Företag ExkluderaStäng VisaFråga Datakälla Beskrivning Fastställervadredovisningsfunktionenreturnerar.Alternativenärbalans,budget, kreditellerdebet. Redovisningskontonummer,-filtereller-intervall.Omduangerettenda summeringskonto,returnerasvärdetfördetkontot.omduangerflerakontoneller ettkontointervall,inkluderasintesummeringskontoniresultatet. Angerstartdatumförtransaktionersomskainkluderas.Förkontobalansvidett givetdatumlämnasstartdatumtomt.förnettoförändringenpåettkontoanvänds balansmedbådestart-ochslutdatumangivet. Angerslutdatumförtransaktionersomskainkluderas. Denanalysvyförredovnisningsomskaanvändas.Lämnasdennatomsåanvänds ingenanalysvy. Filterföranalysvynsförstadimension.OmargumentetVyärtomtsåärdettafiltret förglobaldimension1. Filterföranalysvynsandradimension.Omvynärtomsåärdettafiltretförglobal dimension2. Filterföranalysvynstredjedimension. Filterföranalysvynsfjärdedimension. Filterföraffärsenheten. Budgetfilter.Lämnadettatomtförallabudgetar.Dettaanvändsinteominte budgetarreturneras. Företagetsnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandardföretaget. "Sant"förattexkluderatransaktionermedavslutsdatum."Falskt"ärstandard. "Sant"förattvisafinhlink-strängensomanvändsförspecificering."Falskt"är standard. Datakällansnamn.Omdennaparameterärtomanvändsstandarddatakällan. 5.3 Filtrering Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter Likamed Ingen 377 BLÅ Demedfältvärde377 DemedfältvärdeBLÅ Intelikamed <> <>0 Demedfältvärdesominteärlikamed 0 Och & >1000&<2000 Demedfältvärdenstörreän1000och

16 Jet Express 16 Betydelse Symbol Exempeluttryck Hämtadeposter mindreän2000 Eller Demedfältvärde1000eller2000 Störreän > >1000 Demedfältvärdenstörreän1000 Störreäneller likamed >= >=1000 Demedfältvärdenstörreänellerlika med1000 Mindreän < <1000 Demedfältvärdenmindreän1000 Mindreäneller likamed <= <=1000 Demedfältvärdenmindreänellerlika med1000 Intervall Demedfältvärdenmellan1000och 2000,inklusive Demedfältvärdenupptilloch inklusive1000 Demedfältvärde1000ellermer Jokertecken * *co* *co co* Demedfältvärdensominnehåller"co" Demedfältvärdensomslutarmed "co" Demedfältvärdensombörjarmed "co" Jokerteckenmed etttecken? Hans?n DemedfältvärdensomHansoneller Hansen Åtgärdsordning () 30 (>10&<20) Demedfältvärdenpå30ELLER fältvärdenstörreän10ochmindreän 20 Ignorera specialtecken DemedfältvärdeA&B '' 'A&B' 'C&D' Demedfältvärdensomplats,PLATS ellerplats 5.4 Kortkommandon FöljandekortkommandonärtillgängligaiJet: Genväg Tillgängligfrån Beteende F1 Användargränssnittskomponenter Visar sammanhangsberoende hjälp F4 Jfx Växlaradresslägetför encellreferens F6 Användargränssnittskomponentermed värdessökning Visaren databassökning 5.5 Automatisk rapportformatering Automatiskstorlek Vissadatavärdenharvariabellängdsåduvetintehurbredenkolumnskavaraförrändukörenrapport.Om kolumneninteärtillräckligtbredförattvisadatat,visarexcelantingen########ellerocksåbaradendelavdatat

17 Jet Express 17 somrymsicellen. Anpassa Enkolumnkanformaterasautomatisktförattpassadetbredastedatablocketdetinnehållergenomattnyckelordet Anpassaskrivsirad1pådenkolumnen.Höjdenpåenradkanformateraspåliknandesätt,förutomatt nyckelordetanpassaplacerasikolumnapådenradsomskaformateras. Döljautomatiskt Visstarbetsboksinnehållkanvaranödvändigtförrapportensutformningmenärinteönskvärtattsei rapportläge ('Rapportlägen'inderonline-dokumentation). DöljochDöljBlad EnkolumnellerradkandöljasautomatisktgenomattnyckelordetDöljskrivsinrad1pådenkolumnsomska döljas,ellerikolumnapådenradsomskadöljas.förattdöljahelabladautomatisktkanduläggatill +DöljBladi cella1påkalkylbladet.närdukörrapporten,kommerjetattdöljaderader,kolumnerellerbladsomduharangett. 5.6 Distribuera rapporter Rapportalternativ FörattvisafönstretRapportalternativnärenrapportkörs,använderduföljandekalkylbladstaggar: Alternativ, TitelochVärde. VarjeradikalkylbladetsominnehållerettalternativduvillskavisasifönstretRapportalternativmåsteinnehålla taggenalternativikolumna.kolumnensominnehålleralternativenstitlarmåsteinnehållataggentitelirad1. Kolumnensominnehållerfaktiskaalternativvärdensomduskarefereratillidinrapportmåsteinnehållataggen Värdeirad1.SnittetförAlternativ-radernamedkolumnernaTitelochVärdeskaparrapportalternativen. Följandetabellvisarettenkeltexempel: A B C 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde 2 Alternativ Kund * 3 Alternativ Öppna SANT A B C D 1 Auto+Dölj+Värden Titel Värde Sökning 2 Alternativ Kund * =NL("Sökning","Kund","Nr.") 3 Alternativ Öppna SANT Närdukörenrapportmedrapportalternativ,visasfönstretRapportalternativ. Omrapportalternativenäriettkalkylbladsomduvilldöljaföranvändaren,läggerdubaratill+DöljBladtill taggenicella1.

18 Jet Express 18 6 Index #VÄRDE!,10 Affärsenhet,14-15 Aktivering,4 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,13 Anpassa,16-17 Anslutning,5 Auto,16-17 Automatiskfelsökningavrapportfel,5 Automatiskrapportformatering,16-17 Autopassa,16-17 AvanceradkonfigurationavDynamicNAV ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator, 7 Begränsaantaletposterienfråga,13 Budget,14-15 Citrix,8 Dölj,16-17 DöljBlad,16-17 Databas,5 Datakälla,14-15 Datakällansinställningar,5 Datakällansinställningar Datakällansinställningar,5 KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla,5-7 Designläge,9 DynamicsNAV-redovsningsfunktion,14-15 Eller,15-16 Excel,3 ExkluderaStäng,14-15 Express,3 Företag,14-15 Förutsättningar,4 Fel,10 Felsök,10 Filter,11-12 Filterfält,11-12 Filtreradata Tommafilter,12 Specialteckeniettfilter,12 AngefleräntiofilteriNL-funktionen,13 Begränsaantaletposterienfråga,13 Filtrering,15-16 Flödesfält,13-14 Flödesfilter,13-14 Gränsförexempelvärdevidsökning,5

19 Jet Express 19 Gränsförgenomsöktapostervidsökning,5 HämtaspecialfältmedNL(Tabell),13-14 Huvuden,11-12 Installationochkonfiguration Snabbinstallationsguide,4 Förutsättningar,4 InstalleraJet,4 InstalleraJet,4 Intelikamed,15-16 Intervall,15-16 JetmedCitrix,8 Jetsfunktionsguide(Jfx),9 Kompabilitetsläge,5 Konfiguration,5 KonfigureraenDynamicsNAV-datakälla,5-7 KonfigureraJet Programinställningar,5 JetmedCitrix,8 Konto,14-15 Kortkommandon,16 Länk,11-12,13-14 Länkfält,13-14 Länksumma,13-14 Likamed,15-16 Logg,5 Loggning,5 MicrosoftExcel,3 Mindreän,15-16 Mindreänellerlikamed,15-16 NF-optimering,5 NL-funktion,11-12 NL-funktion NL-funktion,11-12 HämtaspecialfältmedNL(Tabell),13-14 Sortera,14 Och,15-16 OmJet,3 Programinställningar,5 Rapportalternativ,17 Rapportläge,9 Rapportlägen,9 Redovisning,9 Redovisningsfunktion DynamicsNAV-redovsningsfunktion,14-15 ReglerföranvändaråtkomstförSerenicNavigator,7 Slutdatum,14-15

20 Jet Express 20 Snabbinstallationsguide,4 Sortera,14 Specialteckeniettfilter,12 Specificera,9 Specificera Specificera,9 Specificeringavrutnät,9-10 Specificeringavrutnät,9-10 Språk,5 Störreän,15-16 Störreänellerlikamed,15-16 Startdatum,14-15 Tabell,11-12 Tabellverktyg,9 Tommafilter,12 Uppdatera,9 Värde,10 Vad,11-12,14-15 Vy,14-15

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning

Jet Express 1. 1 Innehållsförteckning Jet Express 1 1 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 1-2 2. OmJet 3 3. Vadärnytt 4 4. Installationochkonfiguration 5 4.1. Snabbinstallationsguide 5 4.2. Förutsättningar 5 4.3. InstalleraJet 5 4.4.

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic)

Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic) Document Capture till Microsoft Dynamics NAV (Classic) INNEH Å L LSF Ö R T E C K N I N G Uppsättning... 4 Introduktion... 4 Generell uppsättning... 4 Dokumentkategorier... 9 Förbindelse slutpunkter...

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Business Process Suite 4 Release 1.13

Business Process Suite 4 Release 1.13 Business Process Suite 4 Release 1.13 Programrelease Konfigurationsrelease Klar för kundtest 2014-09 Klar för leverans 2014-10 = Kräver utökad licens 3 = Kräver anpassning av 3-parts stöd = Kräver konfiguration

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Webforum Project Management

Webforum Project Management Webforum Project Management Manual Senast uppdaterad: 2015-03-30 Copyright Webforum Europe AB 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 5 Inloggning... 6 Flerspråkig webbarbetsplats...

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ExOpens Forecastpaket 2.3

ExOpens Forecastpaket 2.3 Forecastpaket 2.3 Användare i webb och Excel Administratör Server Ert ekonomisystem Forecast ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket 2.3 kan du jobba via både Excel och webben. Du kan skapa

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13

CESAR. Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare. Datum: 2014-05-13 CESAR Svenska Kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier Handbok för kontohavare Datum: 2014-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CESAR ÖVERSIKT... 4 1.1 CESAR... 4 1.2 WEBBLÄSARE

Läs mer

Medlemmarna kan delas upp i medlemskategorier, varav avgifterna kan faktureras. Dessa underhålls i Inställningar -> Medlemsavgifter.

Medlemmarna kan delas upp i medlemskategorier, varav avgifterna kan faktureras. Dessa underhålls i Inställningar -> Medlemsavgifter. Medlemmar Ett obegränsat antal medlemmar kan sparas i medlemsregistret. En medlem kan ha fyra status: aktiv, inaktiv (utskriven), avliden eller ansökt medlemskap. Endast aktiva medlemmar kan uppdateras,

Läs mer

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer