Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm avseende år 29 Organisationsnummer: Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen bildades och registrerades hos länsstyrelsen Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Kv Fyn 1, 2 och 3, Kv Kastrup samt Sorö 1. Föreningen består av 8 bostadshus innehållande 294 lägenheter och fastighet med lokaler för fritidshem. Fanö s mark innehas med tomträtt. Styrelse Ordinarie ledamöter Arne Brovig Kerstin Illervik Christina Håkansson Ilona Hellström Kerstin Svensson Berndt Widoff Nore Eriksson Tomas Notlund Ersättare Joakim Regnström Maria Dikmen Arne Brovig Bodil Björk Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot från och med den 28 maj därefter vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot från och med den 28 maj Avgick den 28 maj Avgick den 28 maj Invald den 28 maj Invald den 28 maj Utsedd av HSB Stockholm Ordinarie ledamot Stefan Johansson Ersättare Gaby Anderberg Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Arne Brovig (till och med den 28 maj), Kerstin Illervik, Christina Håkansson, Kerstin Svensson och Berndt Widoff (från och med den 28 maj), två i förening. 1

2 Revisorer Revisorer har under året varit Peter Andersson (till och med den 28 maj) med Gunnar Olofsson som ersättare (till och med den 28 maj) därefter ordinarie revisor. Ersättare från den 28 maj Kwasi Kumah. En revisor hos BoRevision AB har utsetts av HSB Riksförbund. Distriktsombud Kerstin Illervik Berndt Widoff Nore Eriksson Bernt Wilander Ordinarie vald på stämman Ordinarie vald på stämman Ersättare vald på stämman Ersättare vald på stämman Fritidskommitté Vid årsstämman valdes Bernt Wilander, Monica Wilander, Agneta Andersson och Kwasi Kumah (tillika sammankallande) Valberedning Bahman Adeli Invald på stämman den 28 maj 29, sammankallande Joakim Regnström Invald på stämman den 28 maj 29 Medine Cirik Invald på stämman den 28 maj 29 Kista Fastighetsförvaltning ek förening (KFF) Nedlagt 28 Styrelsen för Sopsugssamfälligheten Arne Brovig Kerstin Illervik Christina Håkansson Ersättare Föreningens verksamhet 29 Sammanträden Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 28 maj 29. Konferens avseende underhållsplanering tillika budgetering hölls den 26 och 27 september 29. Dessutom har sammanträden hållits av de olika arbetsgrupperna. Styrelsen har under året deltagit i utbildningar och seminarier. Ekonomi Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av HSB Avgifter Avgifterna för lägenheter höjdes den 1 januari 29 med 4 %. Garageplatserna höjdes med 13%. 2

3 Skulder till kreditinstitut Se not 12 Ränteswap Brf Fanö har ingått ett swap-avtal med Handelsbanken på nominellt 6 5 kronor. Detta innebär att föreningen betalar en fast och erhåller en rörlig ränta på detta belopp. Syftet är att säkra sig mot en eventuell uppgång i den rörliga räntan på föreningens banklån. Swapavtalet löper ut Kostnadsanalys Våra taxebundna kostnader har under året ökat med följande: fastighetselen med 63 3:-., fjärrvärmen med 169 7:-. Kostnaden för sopsugen har ökat med 17 1:- Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll är :- kr att jämföra med föregående års fond för yttre underhåll där summan var :-. Fastigheterna: Skötsel, underhåll och avtal Skötsel och underhåll Fastigheternas skötsel och underhåll har handhafts av HSB. Förvaltning Föreningens fastigheter förvaltades under verksamhetsåret av HSB. Avtal med entreprenörer Föreningen har under året haft separata avtal med Hissgruppen för underhåll av hissar och garageportar, Plussa Service för städning av trapphus och diverse gemensamhetsutrymmen, AT-installation ansvarar för service av central TV-antenn, Ragn Sells för hämtning av elsopor samt hämtning av de få containrar som förekommit, Niscayah AB för skötsel av kodlåsutrustning, Securitas för bevakning samt för markunderhåll HSB Mark. För snöröjning har föreningen haft avtal med HSB Mark. Vi deltar vidare i styrelsearbetet i Kista Sopsugsamfällighet vilken ansvarar för sophanteringen för flera bostadsrättsföreningar i Kista Gästparkeringarna arrenderas av Parkeringsbolaget som erlägger en del av intäkterna till föreningen, vilket utgör 2 kr per år. Försäkring Föreningens fastigheter har under året varit försäkrade hos Trygg Hansa. 3

4 Övrigt Fritidsverksamheten Den nya fritidskommittén ordnade vid höstens städdag goda smörgåsar och dryck för alla deltagande städentusiaster. I december ordnades en uppskattad eftermiddag med julpyssel med kaffe och kakor. Man pysslade och donade efter hjärtans lust och tomten kom på besök. Samarbete sker med övriga föreningar som har P-platser under tunnelbanan med tanke på säkerheten. Hemsida Miljöarbete Markytor Vår entreprenör, HSB Mark, har gjort ett gott arbete under året. Den framtagna trädvårdsplanen som tagits fram av HSB Mark följs, detta för att säkerställa trädens välbefinnande. Grovsopor En cykelbod, nr 42 utmed Sorögatan är tillgänglig för elavfall, här verkar medlemmarna oftast sköta hanteringen på ett bra sätt. Tyvärr har styrelsen måst konstatera att grovsopor ibland hamnar på mycket märkliga platser, till exempel i och vid papperskorgar, i rabatter och trapphus. Planering för 21 Spisfläktar. Arbetet med byte av spisfläktar fortgår. Tyvärr uppstår förseningar då tillträde inte lämnas eller beställning ej gjorts. Detta medför i sin tur att Obligatorisk ventilationskontroll ej kan genomföras. Beslut har tagits att spaltventiler för närvarande inte monteras. Radonmätning. Föreningen har av Miljöförvaltningen ålagts att utföra ytterligare mätningar i de huskroppar där förhöjd radonhalt tidigare har konstaterats. Detta arbete pågår. Radonmätningar kommer att fortsätta under eldningssäsong även kommande år, även dessa på uppdrag av Miljöförvaltningen. Fram till år 22 skall samtliga marklägenheter vara mätta vilket kan medöra mätningar även i andra lägenhter. 4

5 Avstängningsventiler (ballofixer) Järfälla Badrumsrenovering påbörjade arbetet med ballofixbyte hösten 29. Tyvärr uppstår försening även här då tillträde inte ges till en hel del lägenheter. Detta medför även merarbete för entreprenören och merkostnad för föreningen då huskroppar inte kan bli färdigställda vid ett tillfälle. Ballofixbytet är en säkerhetsåtgärd, lätt att stänga av vattnet vid eventuellt läckage för att undvika större vattenskador. Tak/fasader/fönster Upphandling inför tak/fasad/fönsterrenovering har påbörjats. HSB Konsult anlitas för detta. Efter inventering kommer upphandling av entreprenör att ske. Tät information kommer att ske till boende. Garagerenovering/loftgångar/entréplan terasshus Prover har tagits i båda garagen av CBI. Upphandling har startat. Arbetet med renoveringen är tänkt att ske under 21. Energideklarationen gjord 28 Denna visade på för hög värmeförbrukning varför åtgärder i undercentraler kommer att göras för att minska förbrukningen som idag ligger över riksgenomsnittet för jämförbara fastigheter. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen. Prognos för år 21 Avgiftshöjning från januari 21 med 4% på grund av underhållsåtgärder som krävs på tak/fasader och fönster. Brf Fanö: Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre underhållsfond kr Överföring till yttre underhållsfond 873 kr Balanserat resultat kr kr Fanö-Nytt Har under året givits ut vid 11 tillfällen. Fanö-Nytt finns även att läsa på Fanö:s hemsida Lägenhetsöverlåtelser Under året protokollfördes 22 lägenhetsöverlåtelser mot 27 under år 28. 5

6 Underhåll under 29 Trapphusen Sorögatan 29 och 117 renoverades, nya golvmattor samt målning av väggar och hisskorgar. Takbesiktning har utförts av Nynäs Tak. Kompletterande mikrofoner har anslutits till befintligt styrning av den närvarostyrda belysningen i garage Sorögatan 67. Driftsanalys och optimering av värmekurvor har utförts i undercentralerna. På Fyngatan har samma åtgärder genomförts samt har expansionskärl bytts ut. Sotning av imkanaler i fastigheterna har gjorts. En lägenhet i föreningen har fått sina fönster aluminiumklädda då vi önskade se resultatet av denna åtgärd. Styrelsen har konstaterat bakteriell tillväxt under fönster i ett par lägenheter vilket har åtgärdats. (Detta har givit styrelsen tanken att byta fönster för att undvika inbyggnad av eventuell fuktighet). Motioner Vid motionstidens utgång den 31 mars har en (1) motion inkommit. Övrigt Arvode styrelsen 225 kr egen fördelning Arvode valberedning 3 kr /person Arvode fritidskommittén 1 kr ingen utbetalning Arne Brovig kr brutto Kerstin Illervik kr Berndt Widoff kr Christina Håkansson kr Nore Eriksson 2 28 kr Kerstin Svensson kr Ilona Hellström 2 28 kr Tomas Notlund 2 28 kr Joakim Regnström kr Maria Dikmen 75 kr Bodil Björk kr Peter Andersson 3 75 kr Gunnar Olofsson 5 25 kr Bernt Wilander 3 kr Kwasi Kumah 3 kr Patrik Hellstrand 1 kr Angående däcksförrådet Sorögatan 29. Föreningen har låtit Brandkonsulten AB besiktiga lokalen och i sin bedömning meddelat att dagens utförande är godtagbart. 6

7 Möte före stämman 29 Den 14 maj 29 ordnade styrelsen ett förmöte till stämman för att ge tillfälle till frågor och diskussion. Mötet blev tyvärr inte så välbesökt. Den 25 november 29 I Kvarnbackaskolans matsal hölls ett informationsmöte om styrelsens tankar om renovering av tak/fasader och fönster på fastigheterna. Mötet var mycket välbesökt och många intressanta synpunkter framfördes av deltagarna. Styrelsen för brf Fanö 7

8 Brf Fanö Balanserat resr-rltat tuets resultat Periodiskt uh Avsåttning i:i::iitliii:i:it:fiiif;ffii:*gltl:.i:.:l::l'lii iiiiii:::i:::i:;i.:.riri:ixjiå*ii'.4$iliii;i:iiiiiii iiii:niiiiiiiiiii*i:iil4dffi:::itxi:iirboltrrt som periodiskt underhåll iiiiiitiiitiiiiii!:!:i:iliifff.$i:igb$ii:,,,i,,,',,,,ivaa säger underhålls planen Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat restrltat Ärets resultat Styrelsen fiireslår fiiljande disposition: Uttag ur yftre underhållsfond Överforing till yttre underhållsfond Balanserat resultat - r r

9 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Resultaträknins 2(r9-o1-o1 28-o1-o1 2o,f,9-L2-3L Drift Not Planerat underhåll -t s 836-4L474 Not L Fastighebskatt och kommunal fastighetsavgift Avskivningar Summa fastighetskostnader Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ifirffi Not t92778 Not 5 -L s :i:jr:::ii:ii:::lit4:i{5t::ii:lt:l:tl:rli:ii:f ::ön+:i#rgr.l \ l,,rh.l

10 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Balansräkning Anläggningstillgångar M a teriella a n lä ggn in gs h llgå nga r Byggnader och ombyggnader Inventarier Fi n a n si el la a n lä ggn i ngs tillgå n ga r Långftisti gt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar s NotT 74tt 47 66rO Not 6 Not B 9 9s 9 9s W4s s sb6 omsättningstil I gångar Ko rtfn s ti g a fo rd ri n g a r Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm ftjrutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Sum ma omsättningstill gångar Summa tillgångar Not 9 Not L t s IJ rj

11 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Balansräkning i:euetji*gpitält::untr:lf f Uäer:i;i ::i:t;:;:il Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Not t t%6-oee ----E-8s2 szs L64r24 Ls47t3 ----aw 244s7 7u ----zm 837 fi s3s 8z: rr st Skulder Skulder till keditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder summa eget kapital och skulder Not t t L3t3 L s s Not s8 849 Not ss $4nffi s Ställda säkerheter Fasti ghetsinteckningar ställda för skulder ti I I keditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser 46;,971OO : Inga Inga F4r{

12 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 29-o1-o1 28-o1-o s7 1 s4 713 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet ffi Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Öfning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksam het Kassafl öde från investeringsverksamhet Fi nansieri ngsverksamhet Ökning (+) /minsknins (, av långfristiga skulder Kassafl öde från fi nansieringsverksa mhet Ttr T5T sgs TTffi I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen M,^) I

13 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 1-årig plan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 2 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd. Fond för yttre underhåll Reseruering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförualtning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskaftning med 26,3 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till k, en minskning med 139 7RQ kr iämfört mpd förpnåendc år Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald t övri ga förtroendevalda/anstäl lda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förplikelser Totalt Löner och aruoden ingår i perconalkostnader under not 2 Drift. 2t s; s 11 s L8

14 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter 29-o1-o ol 2o/9-L2-3t Årsavgifter tlyror Ovriga intäker Bruttoomsättning I s L s s29 ls 1m72 Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond t566(j Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer EI Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förualtningsarvoden Tomträttsavgäld Ovriga driftskostnader 3s s s 59s t r 136 s s l1s 63s s1 t2l62s t t647s 44 55L L grcsn ::a:a:i.::::i.:::rt:t:i.a:t:i : t :::.i:::: : ::.:.: : : Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier r L3547 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ovriga ränteintäkter r L92778 Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Ovriga räntekostnader l47ss 1 35 L 27 L7,

15 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter Nät::ö:::::ti::::::i:::::::iii::iävwnarui:rc[r::sm$y$gnäffif::ii:iirir::i:i::r::::::::i:::lilr:::::i:l Ingående anskaffrringsvärde Utgående ackumulerade anskaffttingsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Ärets avskivningar Utgående avskivningar Bokfört värde 6 s s GT76TST ---GT76Ef s r37 ---:OgLs-79d ---r2 o A Taxeringsvärde Byggnader Mark L L ':ia : r::i:9.::1::::::::iu.iiiiitiiiit ilitr'r]i: ::IIOE:::l:: :::::::::::::::::::::::::.I.f.lV.F.$If, fdgf Ingående anskaffiringsvärde Utgående ackumulerade anskafhingsvården Ingående avskivningar Årets avskivningar Utgående avskivningar Bokfört värde 37 5! TEI r7l's r T5r :EE ö- 7 4LL j,.,.,::i,t::,:,;:t::li::l:l Andelar i HSB Stockholm Kista fasti ghetsförvaltning s s s gö m35- Andel i HSB Stockholm 5 5 Fastighetsskötsel Sammfällighet sopsug Stockholm vatten Tomträttsavgälder Com Hem Bredbandsbolaget R)rvaltning HSB Räntor fastighetslån Fastighetsförsäkring securitas Upplupen ränta SHB 2L s r24 2r r LB t2 t $4fJ

16 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter Nqt,t'o...:*xas5a.tr lf".dötirl ip;li:,ii111i11... ':,.'11 Handelsbanken bunden placering Handelsbanken PM-konto Swedbank penningmarknadskonto Postgiro Not'It" ',,ftirändiiiigiåvegetkapital.'j Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid årets slut.t i r,jl H[il :i,.e:,=,,:..,;l11r+,ål,ilii lllfjllll L s n % ",:J " {,t. :,ii'i' :$'ir't, rf i' Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Ärets resultat L29 r 64 L24 I :i: I Ll lr;a..:1 tf.'/ålrilri r?iiidiill; Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amodering Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek L 79t375 Stadshypotek x Stadshypotek 226tsg I,34o/o Rörligt 5,75o/o ,2o/o ,9o/o ,89o/o L,34o/o Rörligt r Sladshypotek ,27o/o 2OL6-I2-L 3 576L x Lånetärsäkratmed en ränteswaptill ,ränta5,62/o 37 OLz29L t22769 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till tltii;+:at,lt,,iiöä*6ffiffgä'åkiif.rsjt - " 5 i I r ili],i; j, z i=::: :ijr_::r]: :ia:: Depositioner Källskatt Redovisning moms Handelsbanken, Sthlm kommun s % \ w{

17 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter zoos :::tl::t:r:::::r:::::::t::l:;tlt:t:::t Upplupna räntekostnader Rirutbetalda hyror och avgifter Städkostnader Snöröjning Elkostnader Fjärrvårme HSB Stockholm Revision Hissbesiktningar Ragnsells Luftbehandling Eurocard Upplupna arbetsgivaravgifter stockholm, ae1..]*p..i..e-...::...ci_..h - i'l 2t 484 L L4746 T24BT st 1 72s s ls L L ,t.. I (rrrtai. c n; vl{',.(a'n- Vår revisionsberätlelse nar 7lA- - / lämnats beträffande,.denna årsredovisning Av föreningen vald revisor Marcus Noreby BoReViSion AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

18 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholrn Organ isationsn ummer 7 t64l Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Brf Fanö för räkenskapsåret 29,1, Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision, Revisionen har uttörts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser atl vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter a nsvarsfrihet for räkenskapsåret. Stockholm den lf ; - 7qo Av foreningen vald revisor Yls,, Marcus Noreuv BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

19 b4l uarrrs l"oto t,ii; r 'oi,rlun,!u rc ltl Motion inlämnat av Binas och Saliha Nisic, Sorögatan Boende är i ett stort behov av ett Sopstation som t.ex antingen kan byggas upp eller hitta annat utrymme som kan användas, stationen kan ha öppet 2 timmar varje helg mot att det finns en övervakare då det inte har funkat med sopsortering i föreningen. 2. Yarför avgiftshöjning varje år? Andra BF i Kista har inte så höga avgifter Har man inte ungefår samma lörutsättningar? 3. Lekplats utanför Sorögatan 69r71.. skall kanske rustas upp, finns inget annat utan sand och en liten bord, förslag: t.ex. ett litet barnträhus vart barnen kan leka med sand. 4. Festlokal samt en gymlokal skulle kunna ordnas. 5. TA rn f',74 ttl,twt te ME'\ LVI'( A'f'-' 6. S4Urn Sr:rtwvsl A{vvlDE TltL tttvä ruän?oog (Aoo ooo o-14 a k{l ^^tm us drtj

20 Styrelsens svar på motion insänd av Binas och Saliha Nisic innehållande 6 punkter. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 5. Styrelsen avslår punkten då det efter långvarig utredning av frågan har konstaterats att föreningen inte har markyta för att uppföra en sopstation. Frågan anses vara besvarad genom tidigare information på årsstämma, informationsmöte samt i Fanö-Nytt. Styrelsen tillstyrker denna punkt då renovering av gårdar och lekplatser kommer att göras i samband med fasad/tak/fönsterrenovering. Styrelsen avslår punkten då det i föreningen ej finns lokaler för detta. Val av styrelseledamöter är en stämmofråga. Styrelsens arvodering är en stämmofråga liksom valberedningens och fritidskommitt6ns arvodering. Styrelsen iapril 21

21 lnventarieförteckning brf Fanö LO225 Kyl/frys 1st Kopiator 1st Dator 1 st Diverse gamla kontorsmöbler Allt är avskrivet I och med år 29 Styrelsen brf FanöP

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Palatinen i Nacka Styrelsen för Org.nr: 769617-6317 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 418

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Dynan i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702000-4078 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm

Styrelsen för HSB Brf Musteriet i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 716416-6485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 581

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg

Styrelsen för Hsb Brf Kärralund i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8857 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889

Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 Årsredovisning 2013 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 15 maj år 2014 klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF Haubitsen 2 Årsredovisning 2012/2013 2 (6) ÅRSREDOVISNING 2012-09-01-2013-08-31 för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 2 i Stockholm, org.nr. 702000-8525 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vanadisgården i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vanadisgården i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769613-1353 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 384

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

769605-6477 ÅRSREDOVISNING

769605-6477 ÅRSREDOVISNING 1620 769605-6477 BRF KRÄFTAN 1620 Org nr 769605-6477 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Sida 1 av 13 1620 769605-6477 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Kräftan 1620 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer