Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm avseende år 29 Organisationsnummer: Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE Föreningen bildades och registrerades hos länsstyrelsen Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Kv Fyn 1, 2 och 3, Kv Kastrup samt Sorö 1. Föreningen består av 8 bostadshus innehållande 294 lägenheter och fastighet med lokaler för fritidshem. Fanö s mark innehas med tomträtt. Styrelse Ordinarie ledamöter Arne Brovig Kerstin Illervik Christina Håkansson Ilona Hellström Kerstin Svensson Berndt Widoff Nore Eriksson Tomas Notlund Ersättare Joakim Regnström Maria Dikmen Arne Brovig Bodil Björk Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot från och med den 28 maj därefter vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot från och med den 28 maj Avgick den 28 maj Avgick den 28 maj Invald den 28 maj Invald den 28 maj Utsedd av HSB Stockholm Ordinarie ledamot Stefan Johansson Ersättare Gaby Anderberg Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Arne Brovig (till och med den 28 maj), Kerstin Illervik, Christina Håkansson, Kerstin Svensson och Berndt Widoff (från och med den 28 maj), två i förening. 1

2 Revisorer Revisorer har under året varit Peter Andersson (till och med den 28 maj) med Gunnar Olofsson som ersättare (till och med den 28 maj) därefter ordinarie revisor. Ersättare från den 28 maj Kwasi Kumah. En revisor hos BoRevision AB har utsetts av HSB Riksförbund. Distriktsombud Kerstin Illervik Berndt Widoff Nore Eriksson Bernt Wilander Ordinarie vald på stämman Ordinarie vald på stämman Ersättare vald på stämman Ersättare vald på stämman Fritidskommitté Vid årsstämman valdes Bernt Wilander, Monica Wilander, Agneta Andersson och Kwasi Kumah (tillika sammankallande) Valberedning Bahman Adeli Invald på stämman den 28 maj 29, sammankallande Joakim Regnström Invald på stämman den 28 maj 29 Medine Cirik Invald på stämman den 28 maj 29 Kista Fastighetsförvaltning ek förening (KFF) Nedlagt 28 Styrelsen för Sopsugssamfälligheten Arne Brovig Kerstin Illervik Christina Håkansson Ersättare Föreningens verksamhet 29 Sammanträden Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 28 maj 29. Konferens avseende underhållsplanering tillika budgetering hölls den 26 och 27 september 29. Dessutom har sammanträden hållits av de olika arbetsgrupperna. Styrelsen har under året deltagit i utbildningar och seminarier. Ekonomi Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av HSB Avgifter Avgifterna för lägenheter höjdes den 1 januari 29 med 4 %. Garageplatserna höjdes med 13%. 2

3 Skulder till kreditinstitut Se not 12 Ränteswap Brf Fanö har ingått ett swap-avtal med Handelsbanken på nominellt 6 5 kronor. Detta innebär att föreningen betalar en fast och erhåller en rörlig ränta på detta belopp. Syftet är att säkra sig mot en eventuell uppgång i den rörliga räntan på föreningens banklån. Swapavtalet löper ut Kostnadsanalys Våra taxebundna kostnader har under året ökat med följande: fastighetselen med 63 3:-., fjärrvärmen med 169 7:-. Kostnaden för sopsugen har ökat med 17 1:- Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll är :- kr att jämföra med föregående års fond för yttre underhåll där summan var :-. Fastigheterna: Skötsel, underhåll och avtal Skötsel och underhåll Fastigheternas skötsel och underhåll har handhafts av HSB. Förvaltning Föreningens fastigheter förvaltades under verksamhetsåret av HSB. Avtal med entreprenörer Föreningen har under året haft separata avtal med Hissgruppen för underhåll av hissar och garageportar, Plussa Service för städning av trapphus och diverse gemensamhetsutrymmen, AT-installation ansvarar för service av central TV-antenn, Ragn Sells för hämtning av elsopor samt hämtning av de få containrar som förekommit, Niscayah AB för skötsel av kodlåsutrustning, Securitas för bevakning samt för markunderhåll HSB Mark. För snöröjning har föreningen haft avtal med HSB Mark. Vi deltar vidare i styrelsearbetet i Kista Sopsugsamfällighet vilken ansvarar för sophanteringen för flera bostadsrättsföreningar i Kista Gästparkeringarna arrenderas av Parkeringsbolaget som erlägger en del av intäkterna till föreningen, vilket utgör 2 kr per år. Försäkring Föreningens fastigheter har under året varit försäkrade hos Trygg Hansa. 3

4 Övrigt Fritidsverksamheten Den nya fritidskommittén ordnade vid höstens städdag goda smörgåsar och dryck för alla deltagande städentusiaster. I december ordnades en uppskattad eftermiddag med julpyssel med kaffe och kakor. Man pysslade och donade efter hjärtans lust och tomten kom på besök. Samarbete sker med övriga föreningar som har P-platser under tunnelbanan med tanke på säkerheten. Hemsida Miljöarbete Markytor Vår entreprenör, HSB Mark, har gjort ett gott arbete under året. Den framtagna trädvårdsplanen som tagits fram av HSB Mark följs, detta för att säkerställa trädens välbefinnande. Grovsopor En cykelbod, nr 42 utmed Sorögatan är tillgänglig för elavfall, här verkar medlemmarna oftast sköta hanteringen på ett bra sätt. Tyvärr har styrelsen måst konstatera att grovsopor ibland hamnar på mycket märkliga platser, till exempel i och vid papperskorgar, i rabatter och trapphus. Planering för 21 Spisfläktar. Arbetet med byte av spisfläktar fortgår. Tyvärr uppstår förseningar då tillträde inte lämnas eller beställning ej gjorts. Detta medför i sin tur att Obligatorisk ventilationskontroll ej kan genomföras. Beslut har tagits att spaltventiler för närvarande inte monteras. Radonmätning. Föreningen har av Miljöförvaltningen ålagts att utföra ytterligare mätningar i de huskroppar där förhöjd radonhalt tidigare har konstaterats. Detta arbete pågår. Radonmätningar kommer att fortsätta under eldningssäsong även kommande år, även dessa på uppdrag av Miljöförvaltningen. Fram till år 22 skall samtliga marklägenheter vara mätta vilket kan medöra mätningar även i andra lägenhter. 4

5 Avstängningsventiler (ballofixer) Järfälla Badrumsrenovering påbörjade arbetet med ballofixbyte hösten 29. Tyvärr uppstår försening även här då tillträde inte ges till en hel del lägenheter. Detta medför även merarbete för entreprenören och merkostnad för föreningen då huskroppar inte kan bli färdigställda vid ett tillfälle. Ballofixbytet är en säkerhetsåtgärd, lätt att stänga av vattnet vid eventuellt läckage för att undvika större vattenskador. Tak/fasader/fönster Upphandling inför tak/fasad/fönsterrenovering har påbörjats. HSB Konsult anlitas för detta. Efter inventering kommer upphandling av entreprenör att ske. Tät information kommer att ske till boende. Garagerenovering/loftgångar/entréplan terasshus Prover har tagits i båda garagen av CBI. Upphandling har startat. Arbetet med renoveringen är tänkt att ske under 21. Energideklarationen gjord 28 Denna visade på för hög värmeförbrukning varför åtgärder i undercentraler kommer att göras för att minska förbrukningen som idag ligger över riksgenomsnittet för jämförbara fastigheter. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen. Prognos för år 21 Avgiftshöjning från januari 21 med 4% på grund av underhållsåtgärder som krävs på tak/fasader och fönster. Brf Fanö: Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till Balanserat resultat kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre underhållsfond kr Överföring till yttre underhållsfond 873 kr Balanserat resultat kr kr Fanö-Nytt Har under året givits ut vid 11 tillfällen. Fanö-Nytt finns även att läsa på Fanö:s hemsida Lägenhetsöverlåtelser Under året protokollfördes 22 lägenhetsöverlåtelser mot 27 under år 28. 5

6 Underhåll under 29 Trapphusen Sorögatan 29 och 117 renoverades, nya golvmattor samt målning av väggar och hisskorgar. Takbesiktning har utförts av Nynäs Tak. Kompletterande mikrofoner har anslutits till befintligt styrning av den närvarostyrda belysningen i garage Sorögatan 67. Driftsanalys och optimering av värmekurvor har utförts i undercentralerna. På Fyngatan har samma åtgärder genomförts samt har expansionskärl bytts ut. Sotning av imkanaler i fastigheterna har gjorts. En lägenhet i föreningen har fått sina fönster aluminiumklädda då vi önskade se resultatet av denna åtgärd. Styrelsen har konstaterat bakteriell tillväxt under fönster i ett par lägenheter vilket har åtgärdats. (Detta har givit styrelsen tanken att byta fönster för att undvika inbyggnad av eventuell fuktighet). Motioner Vid motionstidens utgång den 31 mars har en (1) motion inkommit. Övrigt Arvode styrelsen 225 kr egen fördelning Arvode valberedning 3 kr /person Arvode fritidskommittén 1 kr ingen utbetalning Arne Brovig kr brutto Kerstin Illervik kr Berndt Widoff kr Christina Håkansson kr Nore Eriksson 2 28 kr Kerstin Svensson kr Ilona Hellström 2 28 kr Tomas Notlund 2 28 kr Joakim Regnström kr Maria Dikmen 75 kr Bodil Björk kr Peter Andersson 3 75 kr Gunnar Olofsson 5 25 kr Bernt Wilander 3 kr Kwasi Kumah 3 kr Patrik Hellstrand 1 kr Angående däcksförrådet Sorögatan 29. Föreningen har låtit Brandkonsulten AB besiktiga lokalen och i sin bedömning meddelat att dagens utförande är godtagbart. 6

7 Möte före stämman 29 Den 14 maj 29 ordnade styrelsen ett förmöte till stämman för att ge tillfälle till frågor och diskussion. Mötet blev tyvärr inte så välbesökt. Den 25 november 29 I Kvarnbackaskolans matsal hölls ett informationsmöte om styrelsens tankar om renovering av tak/fasader och fönster på fastigheterna. Mötet var mycket välbesökt och många intressanta synpunkter framfördes av deltagarna. Styrelsen för brf Fanö 7

8 Brf Fanö Balanserat resr-rltat tuets resultat Periodiskt uh Avsåttning i:i::iitliii:i:it:fiiif;ffii:*gltl:.i:.:l::l'lii iiiiii:::i:::i:;i.:.riri:ixjiå*ii'.4$iliii;i:iiiiiii iiii:niiiiiiiiiii*i:iil4dffi:::itxi:iirboltrrt som periodiskt underhåll iiiiiitiiitiiiiii!:!:i:iliifff.$i:igb$ii:,,,i,,,',,,,ivaa säger underhålls planen Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat restrltat Ärets resultat Styrelsen fiireslår fiiljande disposition: Uttag ur yftre underhållsfond Överforing till yttre underhållsfond Balanserat resultat - r r

9 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Resultaträknins 2(r9-o1-o1 28-o1-o1 2o,f,9-L2-3L Drift Not Planerat underhåll -t s 836-4L474 Not L Fastighebskatt och kommunal fastighetsavgift Avskivningar Summa fastighetskostnader Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ifirffi Not t92778 Not 5 -L s :i:jr:::ii:ii:::lit4:i{5t::ii:lt:l:tl:rli:ii:f ::ön+:i#rgr.l \ l,,rh.l

10 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Balansräkning Anläggningstillgångar M a teriella a n lä ggn in gs h llgå nga r Byggnader och ombyggnader Inventarier Fi n a n si el la a n lä ggn i ngs tillgå n ga r Långftisti gt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar s NotT 74tt 47 66rO Not 6 Not B 9 9s 9 9s W4s s sb6 omsättningstil I gångar Ko rtfn s ti g a fo rd ri n g a r Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm ftjrutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Sum ma omsättningstill gångar Summa tillgångar Not 9 Not L t s IJ rj

11 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Balansräkning i:euetji*gpitält::untr:lf f Uäer:i;i ::i:t;:;:il Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Not t t%6-oee ----E-8s2 szs L64r24 Ls47t3 ----aw 244s7 7u ----zm 837 fi s3s 8z: rr st Skulder Skulder till keditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder summa eget kapital och skulder Not t t L3t3 L s s Not s8 849 Not ss $4nffi s Ställda säkerheter Fasti ghetsinteckningar ställda för skulder ti I I keditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser 46;,971OO : Inga Inga F4r{

12 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 29-o1-o1 28-o1-o s7 1 s4 713 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet ffi Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Öfning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksam het Kassafl öde från investeringsverksamhet Fi nansieri ngsverksamhet Ökning (+) /minsknins (, av långfristiga skulder Kassafl öde från fi nansieringsverksa mhet Ttr T5T sgs TTffi I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen M,^) I

13 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 1-årig plan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 2 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd. Fond för yttre underhåll Reseruering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförualtning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskaftning med 26,3 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till k, en minskning med 139 7RQ kr iämfört mpd förpnåendc år Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald t övri ga förtroendevalda/anstäl lda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förplikelser Totalt Löner och aruoden ingår i perconalkostnader under not 2 Drift. 2t s; s 11 s L8

14 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter 29-o1-o ol 2o/9-L2-3t Årsavgifter tlyror Ovriga intäker Bruttoomsättning I s L s s29 ls 1m72 Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond t566(j Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer EI Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förualtningsarvoden Tomträttsavgäld Ovriga driftskostnader 3s s s 59s t r 136 s s l1s 63s s1 t2l62s t t647s 44 55L L grcsn ::a:a:i.::::i.:::rt:t:i.a:t:i : t :::.i:::: : ::.:.: : : Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier r L3547 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ovriga ränteintäkter r L92778 Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Ovriga räntekostnader l47ss 1 35 L 27 L7,

15 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter Nät::ö:::::ti::::::i:::::::iii::iävwnarui:rc[r::sm$y$gnäffif::ii:iirir::i:i::r::::::::i:::lilr:::::i:l Ingående anskaffrringsvärde Utgående ackumulerade anskaffttingsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Ärets avskivningar Utgående avskivningar Bokfört värde 6 s s GT76TST ---GT76Ef s r37 ---:OgLs-79d ---r2 o A Taxeringsvärde Byggnader Mark L L ':ia : r::i:9.::1::::::::iu.iiiiitiiiit ilitr'r]i: ::IIOE:::l:: :::::::::::::::::::::::::.I.f.lV.F.$If, fdgf Ingående anskaffiringsvärde Utgående ackumulerade anskafhingsvården Ingående avskivningar Årets avskivningar Utgående avskivningar Bokfört värde 37 5! TEI r7l's r T5r :EE ö- 7 4LL j,.,.,::i,t::,:,;:t::li::l:l Andelar i HSB Stockholm Kista fasti ghetsförvaltning s s s gö m35- Andel i HSB Stockholm 5 5 Fastighetsskötsel Sammfällighet sopsug Stockholm vatten Tomträttsavgälder Com Hem Bredbandsbolaget R)rvaltning HSB Räntor fastighetslån Fastighetsförsäkring securitas Upplupen ränta SHB 2L s r24 2r r LB t2 t $4fJ

16 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter Nqt,t'o...:*xas5a.tr lf".dötirl ip;li:,ii111i11... ':,.'11 Handelsbanken bunden placering Handelsbanken PM-konto Swedbank penningmarknadskonto Postgiro Not'It" ',,ftirändiiiigiåvegetkapital.'j Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid årets slut.t i r,jl H[il :i,.e:,=,,:..,;l11r+,ål,ilii lllfjllll L s n % ",:J " {,t. :,ii'i' :$'ir't, rf i' Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Ärets resultat L29 r 64 L24 I :i: I Ll lr;a..:1 tf.'/ålrilri r?iiidiill; Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amodering Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek Stadshypotek L 79t375 Stadshypotek x Stadshypotek 226tsg I,34o/o Rörligt 5,75o/o ,2o/o ,9o/o ,89o/o L,34o/o Rörligt r Sladshypotek ,27o/o 2OL6-I2-L 3 576L x Lånetärsäkratmed en ränteswaptill ,ränta5,62/o 37 OLz29L t22769 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till tltii;+:at,lt,,iiöä*6ffiffgä'åkiif.rsjt - " 5 i I r ili],i; j, z i=::: :ijr_::r]: :ia:: Depositioner Källskatt Redovisning moms Handelsbanken, Sthlm kommun s % \ w{

17 Org Nr: HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholm Noter zoos :::tl::t:r:::::r:::::::t::l:;tlt:t:::t Upplupna räntekostnader Rirutbetalda hyror och avgifter Städkostnader Snöröjning Elkostnader Fjärrvårme HSB Stockholm Revision Hissbesiktningar Ragnsells Luftbehandling Eurocard Upplupna arbetsgivaravgifter stockholm, ae1..]*p..i..e-...::...ci_..h - i'l 2t 484 L L4746 T24BT st 1 72s s ls L L ,t.. I (rrrtai. c n; vl{',.(a'n- Vår revisionsberätlelse nar 7lA- - / lämnats beträffande,.denna årsredovisning Av föreningen vald revisor Marcus Noreby BoReViSion AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

18 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Fanö i Stockholrn Organ isationsn ummer 7 t64l Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Brf Fanö för räkenskapsåret 29,1, Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision, Revisionen har uttörts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser atl vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter a nsvarsfrihet for räkenskapsåret. Stockholm den lf ; - 7qo Av foreningen vald revisor Yls,, Marcus Noreuv BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

19 b4l uarrrs l"oto t,ii; r 'oi,rlun,!u rc ltl Motion inlämnat av Binas och Saliha Nisic, Sorögatan Boende är i ett stort behov av ett Sopstation som t.ex antingen kan byggas upp eller hitta annat utrymme som kan användas, stationen kan ha öppet 2 timmar varje helg mot att det finns en övervakare då det inte har funkat med sopsortering i föreningen. 2. Yarför avgiftshöjning varje år? Andra BF i Kista har inte så höga avgifter Har man inte ungefår samma lörutsättningar? 3. Lekplats utanför Sorögatan 69r71.. skall kanske rustas upp, finns inget annat utan sand och en liten bord, förslag: t.ex. ett litet barnträhus vart barnen kan leka med sand. 4. Festlokal samt en gymlokal skulle kunna ordnas. 5. TA rn f',74 ttl,twt te ME'\ LVI'( A'f'-' 6. S4Urn Sr:rtwvsl A{vvlDE TltL tttvä ruän?oog (Aoo ooo o-14 a k{l ^^tm us drtj

20 Styrelsens svar på motion insänd av Binas och Saliha Nisic innehållande 6 punkter. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 5. Styrelsen avslår punkten då det efter långvarig utredning av frågan har konstaterats att föreningen inte har markyta för att uppföra en sopstation. Frågan anses vara besvarad genom tidigare information på årsstämma, informationsmöte samt i Fanö-Nytt. Styrelsen tillstyrker denna punkt då renovering av gårdar och lekplatser kommer att göras i samband med fasad/tak/fönsterrenovering. Styrelsen avslår punkten då det i föreningen ej finns lokaler för detta. Val av styrelseledamöter är en stämmofråga. Styrelsens arvodering är en stämmofråga liksom valberedningens och fritidskommitt6ns arvodering. Styrelsen iapril 21

21 lnventarieförteckning brf Fanö LO225 Kyl/frys 1st Kopiator 1st Dator 1 st Diverse gamla kontorsmöbler Allt är avskrivet I och med år 29 Styrelsen brf FanöP

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö R {'? *':7-=o -if HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 7 1641 8-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 HSB Brf Stranden Org,nr: 716418-6905 sid 2is Styrelsen för bostadsrättsftireningen Stranden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer