För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen äger och förvaltar fastigheterna kv Räven 18 Nybrogatan 66-72, samt kv Bävern 22 Nybrogatan 81-87, samtliga bestående av både gathus och gårdshus. STYRELSE Sedan årsstämman har styrelsen haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Suppleanter Arne Lord ordförande Ulf Melchior Mikael Björklund vice ordförande Philippe Johansson Eva Andersson Håborg sekreterare Max Engström ledamot Mattias Fritz ledamot I tur att avgå ur styrelsen är Arne Lord, Eva Andersson Håborg, Mattias Fritz och Mikael Björklund. Max Engström har sålt sin bostadsrätt och lämnar sin plats till förfogande med ett fyllnadsval på ett år. Representant för HSB Stockholm har fram till och med 31 mars varit Anders Hultmark som ordinarie ledamot med Annelie Amboldt som suppleant. FIRMATECKNARE Föreningens firma har tecknats av Arne Lord, Anders Hultmark (HSB), Mikael Björklund samt Eva Andersson Håborg två i förening. REVISORER Revisorer har varit Krister Ragnarsson med Erik Frostberg som suppleant, valda av föreningen, samt BoRevision AB utsedd av HSB:s Riksförbund. SAMMANTRÄDEN I september hölls ett informationsmöte ang. försäljning av råvindar. Extra föreningsstämma hölls den 11 oktober 2007 angående beslut om balkongbyggnation samt råvindens försäljning. Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 januari Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 10 protokollförda sammanträden. Sidan l av 4

2 ANSTÄLLDA Föreningen delar en fastighetsskötartjänst med BRF Korvetten på Lidingö. Sedan l november 2007 innehas denna tjänst av Kenth Casserskog. FÖRVALTARE Enligt avtal upprätthålls förvaltartjänsten av HSB Stockholm av Anders Hultmark med Annelie Amboldt som assistent. Från och med l april 2008 förvaltas föreningen av Per Karlström och Katarina Forsbring som assistent. LÄGENHETER Under perioden har 29 lägenheter bytt ägare. LOKALER Samtliga lokaler är uthyrda och betalar fastighetsskatt, samt bränsle (värme) debiteras med för närvarande med 110:-/m 2 och år VTNDS OCH BALKONGPROJEKTEN För att stärka bostadsrättsföreningens ekonomi har styrelsen fatt i uppdrag att utreda möjligheten att sälja ut föreningens vindar samt att medlemmarna skall få bygga balkonger till självkostnadspris. Arkitekt Ulf Nelson har anlitats för att utreda vindsprojektet samt ritningarna för balkongernas placeringar på fastigheten. Vid den extra föreningsstämman som hölls den 11 oktober 2007 beslutades att medlemmarna får bygga balkonger om godkännande ges i hyresnämnden. Stämman beslutade också med övervägande majoritet att föreningen skall sälja fastighetens råvindar för att upplåta densamma som bostadsyta på fullt marknadsmässiga villkor i enligt med styrelsens förslag. Föreningen har under året utrett fastighetens brandutrymningsmöjligheter och resultatet redovisades på extrastämman. Arbetsgrupper för att driva vinds och balkongprojekten har bildats. Sidan 2 av 4

3 BAVERBLADET Föreningen informationsblad "Bäverbladet" har utkommit med 3 nummer under verksamhetsåret. UNDERHÅLL Kommande planerat underhåll (inom en 5 års period) Modernisering och byte av hissar (sju av totalt åtta hissar, å :- exkl. moms) Målning av trapphus (åtta stycken å :- exkl. moms) Underhåll av fönster, skrapas och målas/ alternativt nya. ( :- exkl. moms Byte av 6 tvättmaskiner ca :- Storstädning av tvättstugorna är genomförd. Föreningens hemsida på Internet har tagit form. se/hsb/j sp/polopoly.j sp?d= 1623 ÅRSAVGIFTER Ingen höjning av årsavgifterna har skett under verksamhetsåret. Senaste höjningen skedde 1/1-04 med 3% EKONOMI Omsättning lån per Lån hos Handelsbanken :-omsatt på 10 år, ränta 5.10 % Föreningens fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift avseende bostäder är kr ( ) resp. kr ( ). Fastighetsskatt avseende lokaler är kr Föreningens inkomstskatt är I övrigt framgår föreningens ekonomiska ställning av bifogad resultat och balansräkning. Sidan 3 av 4

4 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION.Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat l l Styrelsen föreslår följande disposition. Uttag ur yttre fonden motsvarande årets kostnad O Överföring till yttre fond enl. plan/budget l Balanserat resultat 915 l Sidan 4 av 4

5 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Resultaträkning Nettoomsättning V Not Fastighetskostnader Drift '... " Planerat Underhåll Not Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Not Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat : Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt Årets resultat

6 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Balansräkning Tillgångar -.,.., -, Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Bostadsrätter Not Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Summa tillgångar Summa omsättningstillgångar

7 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Not l l l Summa eget kapital l Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen NotlS Not 16 Not l Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde. - ' ' " '... ' ' ' ',. '. _ Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 45-årig annuitetsplan fr o m och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsföreningen inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män l l Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

10 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Noter Ncitl Nettoomsättnfng Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Not 2 ; Drift ; Not 3 Not 4 Not 5 Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Ränteintäkter och tiknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Specialinlåning Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

11 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Noter Not 6 Byggnaderocti ombyggnader X Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7, Mark och markanläggningar, Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NotS Bokfört värde Pågående nyanläggningar och förskott Arets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 10 '', Bostadsrätter, :. ' Lgh Lgh Lgh Not 11 Övriga kortfristiga fordringar. -. Skattekonto Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter : Npt 13 Försäkring Kabel TV Arvode förvaltningsavtal Medlemsavgifter HSB Stockholm Serviceavtal Ränta allkonto HSB Stockholm Ränta inlåningsräkning HSB Stockholm Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm

12 Bilaga 1 Brf Bävern 2019 Avskrivningar per Byggnader och Mark Byggnad Ventiler Fasad etapp l Fasad etapp 2 Fasad etapp 3 Värmestyrning Kabel TV Undercentral Mark Anskaffnings- Årets avskrivning Avskrivnings värde procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde ,99% ,00% år år år ,00%

13 HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Noter !*<*?4 Förändring av eget kapital,.. -. "*"-? i *- - tv^v > > ' * - - f e. " ^ * ^ Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 429, , , ,024 Vinstdisp enl. stämmobeslut 41, , ,024 Arets resultat 1,092,064 Belopp vid årets slut 429, ,811 48,851 1,092,064 Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut '. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp^ amortering Stadshypotek Stadshypotek % 5.30% 15/03/01 rörlig 7,698,256 2,636, ,420 Stadshypotek % rörlig 2,500,000 0 Stadshypotek % 17/09/30 5,679,343 0 Stadshypotek % 12/09/30 4,962,500 50,000 Stadshypotek % rörlig 1,188,000 0 Stadshypotek % 09/10/30 3,823,560 39,216 Stadshypotek % 08/10/30 3,400,800 34,880 Stadshypotek % 08/12/03 6,001,405 60,316 Stadshypotek % rörlig 3,652, ,542, ,832 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 41,355,106 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 40,603,778 Not 16 Not 17 Övriga kortfristiga skulder Depositioner 390, ,929 Källskatt 2,755 4, , ,467 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 292, ,800 Förutbetalda hyror och avgifter 657, ,181 Arvode förtroendevalda Arbetsgivaravgifter 34,000 15,205 34,000 11,000 Uttagsskatt 58,794 58,397 El 0 1,057,177 6, ,378 X^/-//v# Stockholm, den " -7 / / - #/** // " i'- VL. f*c faftf JhKMtL irz- Mikael Björklund lfjfrt/u/ 1 å M. * i l 'Z_LA_- << /J&*\ lämnats beträffande denna årsredovisning Vår revisionsberättelse har Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

14 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den?/( 200*7 H ans Kypengren Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund utsedd revisor BoRevisi

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

HSB HRF FRESHÄLL ARSREDOVISNING 2O1 3. E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor

HSB HRF FRESHÄLL ARSREDOVISNING 2O1 3. E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor HSB HRF FRESHÄLL e ARSREDOVISNING 2O1 3 E$$ffi - där sffiöjeegexeterx*a fuor ÄnsREDovrsNrNG HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Stytelsen föt HSB:s bostadstättsförening Fredhzill i Stockholm

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer