PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER"

Transkript

1 PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER 112 Skapad Senast uppdaterad

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syftet med planen för krishantering 2. Krisgruppens medlemmar, övriga resurspersoner och viktiga telefonnummer 3. Akut arbete för krisgruppen 4. I händelse av olycksfall eller akut sjukdom 5. I händelse av olycksfall eller oförutsedd händelse i samband med arbete utomlands. 6. I händelse av att personal eller styrelseledamöter avlider. 7. I händelse av att nära anhörig till personal avlider 8. I händelse av brand 9. Kontakt med media 10. Minnesstund 11. Anhöriglista Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 12. Försäkringar 13. Signaturlista - årlig

3 1. Syftet med planen för krishantering Som huvuddokument för agerande i krissituation gäller det av RF framtagna dokument för krishantering. Det dokumentet ska även utgöra grunden för SDF och IF:s egna planer för krishantering. Syftet med vår plan för krishantering är bland annat att skapa en större trygghet och säkerhet att hantera svåra situationer och kunna vara ett stöd för förtroendevalda och personal inom organisationen. Innehållet i planen skall spridas till samtliga inom organisationen och personalen skall årligen erhålla en uppdatering/utbildning för att hålla planen aktuell. Hyresgästerna i Idrottens Hus i Karlstad skall informeras om planens innehåll och hur det påverkar den egna organisationen. Organisationernas ledning och krisgrupperna skall träffas minst en gång per år för information om och genomgång av planen för krishantering Planen för krishantering antogs av styrelserna

4 2. Krisgruppens medlemmar, övriga resurspersoner och viktiga telefonnummer Idrottens Hus i Karlstad Krisgrupp Funktion Namn Tel. arb. Mobil Ordförande Malin Olin Distriktsidrottschef Per Dalebjer Informationsansvarig Sandra Sundbäck Personalrepresentant Tomas Engblom Externa resurspersoner som är kopplade till krisgruppen beroende på situationens art. Funktion Namn Tel. arb. Präst Mikael Åsman Psykolog Hans Birnik Jurist Christer Pallin (RF) POSOM 112 Fler viktiga telefonnummer SOS Brand, Ambulans, Polis 112 Brandkåren för icke akuta ärendet Polis för icke akuta ärenden Sjukvårdsupplysning 1177 Klövern (fastighetsägare) Giftinformation vid mindre brådskande fall Giftinformation vid brådskande fall 112 Jourhavande medmänniska Jourhavande präst 112 Nummerupplysning Telia Polisen, växel, Karlstad Karlstads sjukhus Brottsofferjouren Internationellt: SOS-International a/s, Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Denmark. Tfn

5 3. Akut arbete för krisgruppen Samling av krisgruppen, ta det lugnt, gör inget förhastat utan resonera igenom vad som bör göras. Loggbok skall föras med anteckning av tider och vad som görs. Medvetenhet om förbundets ansvar. Ärlighet och inga svar på frågor som kan leda fel. Sök information från tillförlitlig källa, ta namn på den som ger information. Identifiera vilka som är drabbade. Identifiera hjälpbehov. Fördela funktioner i gruppen utifrån vad som skall göras. Utse en kontakt för externa kontakter. Utse medieansvarig som ansvarar för alla kontakter med media. Spekulera inte offentligt i orsaker och oklarheter. Ge tydliga klockslag till media om när information kommer att ges. Beroende på incidentens karaktär och förlopp, ge denna statusrapportering med jämna mellanrum. Sök samverkan med andra organisationer/myndigheter. Bestäm vem/vilka som gör vad. Samla gruppen och stäm av vid jämna mellanrum. Planera framåt, för avlösningar och vila i gruppen. Var öppna för att söka råd och stöd där kunskap och erfarenhet finns.

6 4. I händelse av olycksfall eller akut sjukdom Den som först uppmärksammar situationen tillkallar hjälp. Se till att någon finns hos den skadade/sjuke. Ring efter ambulans, tel nr 112, om det bedöms nödvändigt. Ge första hjälpen/hjärt- lungräddning om det behövs. Hjärtstartare finns i receptionen. Malin Larsson och Mariann Syvertsson är utbildade. Någon följer med i ambulansen. Kontakta krisgruppen. Någon i krisgruppen kontaktar närmast anhörig för information. Någon i krisgruppen samlar vid behov aktuell personal för att informera om händelsen. Krisgruppen ska informeras och samråda om eventuellt fortsatta åtgärder för den personal som drabbats av sjukdom/olycksfall samt för den personal som tillkallat hjälp och stått i centrum vid händelsen. Sjukvårdstavla med första hjälpen utrustning finns tillgänglig vid toaletterna på plan 1 och plan 2. En sjukvårdslåda finns tillgänglig i receptionen. Arbetsgivaren ser till att personalen har genomgått utbildning och får fortbildning löpande i första hjälpen och hjärt- lungräddning. Nödnummer: 112 Adress: Idrottens Hus, Industrigatan 1, , Karlstad

7 5. I händelse av olycksfall eller oförutsedd händelse i samband med arbete utomlands. Vid uppdrag utomlands ska alltid förberedelser göras så att personalen känner största möjliga trygghet i sitt uppdrag. Det är ansvarig tjänsteman/chef som ansvarar för att dessa förberedelser är gjorda. Upparbetade kontakter och framtagna telefonnummer till - Aktuella svenska myndigheter i aktuellt land - Ansvarig inom den samarbetsorganisation där uppdraget utförs - Till övrig personal som finna i området - Till ansvarig tjänsteman/chef som finns på hemmaplan Se till att ha krisplanen tillgänglig, antingen i fysisk form eller digitalt. När en oförutsedd händelse inträffar ska efter en bedömning som görs av de drabbade omedelbart all personal försäkra sig om att hamna i trygg miljö. Genom att använda ovan nämnda kontakter görs en bedömning om personalen ska avbryta uppdraget och ordna hemresa. Vid avbrutet uppdrag kopplas alltid krisgruppen i Idrotten Hus in och följer de anvisningar som framgår av punkt 3.

8 6. I händelse av att personal eller styrelseledamöter avlider. Krisgruppen sammankallas omgående av den förste som får information om händelsen. Rapport om vad som inträffat och beslut om vad som ska informeras vidare (anställda, styrelse, hyresgäster). Kontrollera bekräftelse av händelsen, eventuellt anhörigkontakt. Chef eller någon i krisgruppen informerar arbetskamrater. Stöd för hur man informerar/agerar kan fås av präst. Eventuellt stöd till arbetskamrater. Minnesstund planeras inom 1-2 dagar (se sid. 11). Annons. För annons kontakta begravningsbyrån. Bevaka begravningsdagen. Personals eventuella deltagande vid begravningsgudstjänsten. Beslut om när krisgruppen återsamlas. Förslagsvis inom en vecka. Vid dödsfall under semesterperiod samråder krisgruppen om när och hur åtgärder ska vidtas (hur hantera information, skicka brev, annat sätt?).

9 7. I händelse av att nära anhörig till personal avlider Den av krisgruppens deltagare som först får information om händelsen samråder med någon eller några av de övriga deltagarna om eventuella åtgärder. Kontrollera bekräftelse av händelsen. Analys av information - vad ska informeras vidare? (Endast vid behov, den drabbade avgör). Chef eller någon i krisgruppen informerar arbetskamrater. Vara lyhörd för önskan att göra något. Kontakta den drabbade och prata om hur han/hon vill ha det då han/hon kommer tillbaka och återför detta till arbetsplatsen. Vid dödsfall under semesterperiod samråder krisgruppen om när och hur åtgärder ska vidtas (hur hantera information, skicka brev, annat sätt?).

10 8. I händelse av brand Larma brandkåren (112) och ambulans om det bedöms nödvändigt. Uppmärksamma samtliga i Idrottens Hus att de skall bege sig till uppsamlingsplatsen på parkeringen utanför Idrottens Hus. Försök släcka vid brand, brandsläckare finns vid markerade ställen. Tre stycken på plan 1 och två stycken på plan 2. Kontakta krisgruppen. Kontakta fastighetsansvarig. Krisgruppen ska informeras och samråda om eventuellt fortsatta åtgärder för den personal som drabbats av olycksfall samt för den personal som tillkallat hjälp och stått i centrum vid händelsen. Sjukvårdstavla med första hjälpen utrustning finns tillgänglig vid toaletterna på plan 1 och plan 2. En sjukvårdslåda finns tillgänglig i receptionen. Arbetsgivaren ser till att personalen har genomgått utbildning och får fortbildning löpande i första hjälpen och hjärt- lungräddning. Adress: Idrottens Hus, Industrigatan 1, Karlstad

11 9. Kontakt med media Det är viktigt att ge snabb, tydlig och saklig information vid allvarliga händelser. I stressituationer ökar tendenserna till ryktesspridning och förvrängning av verkligheten. Det gör att fortlöpande information är viktigt även om det inte finns speciellt mycket att informera om. Vänligen hänvisa alltid till Distriktsidrottschef Per Dalebjer i samband med förfrågningar vid brand/personskada/akut sjukdom/rån eller kris. DC Per Dalebjer: Tfn arbete: Tfn mobil: I händelse av att DC inte kan nås (båda ovanstående nummer ska ha ringts upp) kontakta informationsansvarig eller ordförande på något av nedanstående telefonnummer. Informationsansvarig Sandra Sundbäck: Tfn arbete: Tfn mobil: Ordförande Malin Olin: Tfn arbete: Tfn mobil:

12 10. Minnesstund Minnesstund bör hållas inom 1-2 dagar. Inbjuda berörd personal, hyresgäster och styrelseledamöter till minnesstunden. Eventuell kontakt med präst. Iordningställa samlingslokal samt sätta fram ljus, eventuellt blommor och duk. Eventuellt ta fram lämplig musik. Förslag till ordning 1. Eventuellt musikstycke 2. Chef inleder, överlämnar ordet till präst 3. Präst talar 4. Tyst minut 5. Musik eller dikt 6. Eventuell ljuständning

13 11. Anhöriglista Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Anhöriglista med telefonnummer till närmast anhöriga finns upprättad och förvaras i receptionen, hos distriktsidrottschefen och personalrepresentanten. Listan omfattar all personal och förtroendevalda. Listan uppdateras årligen. Var och en svarar själv för att notera ändrade förhållanden. Anställda Namn Anhörig 1 - Namn / tfn Anhörig 2- Namn / tfn Per Dalebjer Mattias Dalebjer son Magnus Dalebjer son Anders Gillberg Eva Gillberg, , , mamma Susanne Nejdmyr, , syster Anette Lernman Jim Lövgren/ , , sambo Jenny Lernman, Jessica Lernman, 070- Anna Bengtsson Mathias Fransson/ , särbo Carina Engström Karlsson Tomas Karlsson / , , sambo Christer Johansson Anna Johansson-Bucht/ maka Eva Nilsson Roger Nilsson, , make Gert Classon Ann Classon, , maka , döttrar Margareta o Erling Bengtsson , mamma o pappa Birgitta Engström / , John Nilsson, son Sara Nilsson, dotter Gunilla Karlsson Lars-Göran Karlsson, , Make Ing-Marie Sundqvist Per Sundqvist, make Jan Hagelbrand Pirjo Hagelbrand, , , maka Jenny Karlsson, Dotter Henrik Sundqvist, son Petra Hagelbrand, , dotter Johanna Nilsson Christian Nilsson make Kerstin Nilsson Lars Andersson Stefan Breitkreuz, make. tfn: Gunilla Andersson Gärds/ , maka Niklas Breitkreuz, son: tfn: Kjell-Åke Andersson / , pappa Leif Hagelin Barbro Brännlund, (arb/mobil), (hem Rolf Hagelin, (mobil), (hem)

14 Leif Moberg Karin Moberg/ , , maka Lisa Annersand Anton Annersand/ /son Malin Elfman Mattias Aronsson , sambo Malin Larsson Patrik Engström (pojkvän) Birgit Moberg/ , , mamma Sanne Annersand/ / dotter Mats Elfman , pappa Lasse Larsson (pappa) Mariann Syvertsson Mikael Ståhlgren/ sambo Peter Stevenson Lars Stevenson Pappa/ Petra Ericson Tony Wassmuth / , , sambo Carina Andersson Syster / Helén Williams / , syster Ragne Bergkvist Helen Schönfeldt , Sambo Sandra Sundbäck Erik Sundbäck make Thomas Sundenhammar Lisbet Larsson/ , mamma Pia Sundbäck mamma Bo Sundbäck pappa Tomas Engblom Ulrika Furunäs(Sambo) (hem ), Inga-Lill Vikström (Plastfarmor/granne) , Amina Mohammed , son Khadan Hodan Caroline Andersson Anton Pettersson, , sambo Ann-Charlotte Svedenvik, 070, , mamma Förtroendevalda Namn Anhörig 1 - Namn / tfn Anhörig 2- Namn / tfn Malin Olin Lars Granrud , sambo Boel Olin, , syster Christina Lundquist Viklund Krister Viklund/ , make Jöran Lundquist/ , bror Inge Larsson Marita Berglund / , sambo Björn Ekelund (Bor i Oslo), son Johanna Nilsson Anders Vikström, , sambo Annika Gustafsson, , mamma

15 Peter Doverholt Eva Aasum , särbo Sture Hermansson Birgitta Hermansson, , maka Bo Lennartsson Monica Nordqvist, , sambo Linda Andersson Joakim Andersson, , make Gunnar Nilsson, m , pappa Theresé Doverholt/ , dotter Maria Berg / , dotter Marianne Eriksson, , mamma Susanne Grip Åsman Conny Åsman mobil: , make Andreas Åsman mobil: , son Tobias Åsman mobil: , son

16 12. Försäkringar Försäkringsskydd och SOS International Riksidrottsförbundets Grundförsäkring via Folksam omfattar ledare, tränare och funktionärer. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i samband vid olycksfall eller akut sjukdom avseende läkekostnader, merkostnader för kost och logi, tandbehandlingskostnader samt merutgifter för hemtransport vid resa. Grundförsäkringen gäller i hela världen vid resor som inte överstiger 45 dagar. Utövare skyddas i den vardagliga verksamheten av s k förbundsförsäkringar, ibland kallade licensförsäkringar, som omfattar olycksfall i utövandet av idrott och färden till och från aktiviteterna. Vid resor skyddas utövarna av sina hemförsäkringar. Dessa försäkringar omfattar dock inte allt. Därför tecknar många förbund och föreningar även en extra Idrottsreseförsäkring för att vara säkra på att alla aktiva i en grupp har ett bra skydd - se nedan. Observera att vissa riskbenägna idrotter är undantagna i vissa hemförsäkringar. Dessutom finns en speciell försäkring för riksidrottsgymnasierna, benämnd Särskild utlandsförsäkring (K 64716). Även denna bekostas av RF och gäller för läke- och resekostnader vid olycksfall eller sjukdom, läkekostnader vid fortsatt vård i Sverige efter sjukdom, merkostnader för hemtransport, kost eller logi vid olycksfall eller sjukdom, akuta tandbehandlingskostnader. Tänk på att vid resa inom EU ha med dig Försäkringskassans intyg (E111) som ger dig rätt till samma vård som EU landets medborgare har. ditt resgods och värdehandlingar du har med dig på resan inte är försäkrade genom RF:s försorg. alltid ha en egen hemförsäkring med reseskydd och kontrollera att ditt hemförsäkringsbolag inte gör undantag för idrottsresor. Om du skadar dig i utlandet kan du få hjälp av SOS-International i Köpenhamn som kan ordna hemtransport och nödvändiga betalningsgarantier. SOS ordnar också bästa och mest ekonomiska transport på platsen. De kan även ordna ditresa för anhöriga vid allvarliga incidenter. Vid resa i USA är det Intercontinental Corporation som ska kontaktas. Idrottsreseförsäkring Idrottsreseförsäkringen tecknas normalt via Folksam. Den omfattar resgods, ansvar, rättsskydd, överfallsskydd, personskador vid olycksfall eller akut sjukdom. Vid olycksfall eller akut sjukdom utomlands gäller försäkringen läkarvård under utlandsvistelsen, fortsatt vård i Sverige (akut sjukdom), merkostnader för kost och logi, tandbehandling, merutgifter för hemtransport, anhörigs resa till skadeplatsen, transport av avliden till hemorten.

17 Idrottsreseförsäkringen tecknas normalt årsvis men kan också beställas inför varje resa. Förtroendevald ledare som reser med landslagen omfattas av RF:s Grundförsäkring. Anställda som reser med landslagen har sitt ordinarie försäkringspaket som gäller via avtal mellan arbetsmarknadens parter eller genom tjänstereseförsäkring. Prova-på-aktiviteter Tänk på att endast medlemmar omfattas av ovanstående försäkringar. Det innebär bland annat att deltagare i prova på aktiviteter inte är försäkrade; vid sådana tillfällen måste särskilt försäkring tecknas. Folksams försäkringar innehåller ingen krishantering efter olyckor men företaget erbjuder detta efter särskild förhandling. Viktiga adresser Folksam SE Stockholm, Sweden För mer information kontakta Folksam, Lars Inge Svensson, tel: , e-post: SOS-International a/s Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg, Denmark Intercontinental Corporation 135 North Pensylvania street, suite 770 Indianapolis, Indiana 46204, USA (inom USA exkl Indiana), (inom staten Indiana)

18 13. Signaturlista - årlig Namn Funktion Datum

19 Namn Funktion Datum

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Om något händer på resan. vem gör vad?

Om något händer på resan. vem gör vad? Om något händer på resan vem gör vad? Produktion: Utrikesdepartementet Tryck: Elanders Gotab 2006 ISBN: 91-7496-373-2 Artikelnr: UD 06.035 Foto: Carsten Medom Madsen Megapix Fotosearch Lars Pehrson/Scanpix

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer