Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet"

Transkript

1 Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

2 Kris- och katastrofplan för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 1. Syfte och mål Syftet med kris- och katastrofplanering vid Specialpedagogiska institutionen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser på institutionsnivå. Följande är hämtat ur SUs Krisoch katastrofplan, Dnr SU FU , och gäller även Specialpedagogiska institutionen. Kris- och katastrofplan ska prioritera följande: att en sammanhållen ledning med tydlig ansvarsfördelning snabbt kan etableras att samverkan sker med andra berörda på central och lokal nivå att effektiva mediekontakter och effektiv information sker till medarbetare, studenter, anhöriga och allmänhet sker samt att motverka ryktesspridning Målet för ingripande enligt Stockholms Universitets kris- och katastrofplan är att: få en god överblick över händelsen, samordna resurserna vid institutionen, bidra till att få kontroll över händelseutvecklingen, minimera skador och konsekvenser, vidmakthålla förtroendet för universitetet, se till att övrig verksamhet kan fortlöpa så snart som möjligt. 2. Händelser som omfattas av kris- och katastrofplanen Kris- och katastrofplanen gäller för allvarliga händelser. Med allvarlig händelse avses: En svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller överhängande fara för att skador ska uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Händelsen kräver omedelbara och samordnade åtgärder inom universitetet i syfte att minimera för personal och materiel. Vid allvarlig händelse aktiveras kris- och katastrofplanen på initiativ av säkerhetschefen i samverkan med förvaltningschef. 3. Åtgärdsplan för hantering av krissituationer Följande åtgärder ska vidtas vid Specialpedagogiska institutionen: Upprätta mejl- och telefonlista över nyckelpersoner som ska kontaktas vid allvarliga händelser Upprätta en telefonlista över medarbetarnas kontaktuppgifter till anhöriga. Verksamhetsansvarig utser nyckelpersoner vid institutionen som har till uppgift att för information om allvarliga händelser vidare inom organisationen. Att nyckelpersonernas mobilnummer sänds till Sektionen för säkerhet för inläggning i Sektionen för säkerhets sms-lista. Sektionen för säkerhet kan skicka ut korta smsmeddelanden om vad som inträffat. Det är sedan mottagarens ansvar att informationen sprids vidare inom institutionen.

3 Upprätta en prioritetslista över utrustning/material som ska räddas vid allvarlig händelse. Institutionen ska upprätta en inventarieförteckning över utrustning/material. I förordningen (1995:1399) om statliga myndigheters riskhantering anges att myndigheten ska identifiera, värdera och kostnadsberäkna de risker som är förknippade med verksamheten. I enlighet med Stockholms universitets brandskyddspolicy (Dnr SU ) ska institutionen tillse att personal genomgått utbildningar inom systematiskt brandskydd. Besluta om hur medarbetare ska informeras vid allvarliga händelser Ansvariga för att tillse att ovanstående genomförs är prefekt Margareta Ahlström och stf prefekt Ulla Ek. Ovanstående ska vara genomfört senast december Åtgärdsplanen ska uppdateras regelbundet (uppdaterad 2012, 2015). 4. Steg-för-steg-instruktion vid krishändelse Vid akut kris- eller katastrofhändelse Larma SOS larmcentral 112 om händelsen är akut och av allvarlig art (olycksfall, akut sjukdom, brand, överfall, våld o likn.) Larma universitetets väktare , om händelsen involverar brand, utrymningslarm, överfall, inbrott, nödlarm från toaletter/vilrum, hisslarm, stöld eller hot. Kontakta prefekt, stf prefekt för information om eventuella åtgärder Prefekt/stf prefekt sammankallar vid behov en ledningsgrupp och/eller krisgrupp för vidare åtgärder Vid behov ska prefekt eller ställföreträdande prefekt informera övriga i ledningen och institutionens personal, samt även anhöriga, och universitetets ledning, om händelsen. Vid olycka/sjukdomsfall på eller i arbetet Larma SOS larmcentral 112 om händelsen är akut och av allvarlig art (olycksfall, akut sjukdom) Ge första hjälpen, om läget bedöms som allvarligt Kontakta företagshälsovården, Avonova för mindre allvarlig sjukdomsbild Se till att vederbörande får hjälp att ta sig till sjukhus/mottagning/bostaden Kontakta anhörig till den drabbade (anhöriglista finns hos: adm.chef Jeanette Kling Olofsson) Kontakta prefekt, stf prefekt, för information och eventuella åtgärder Prefekt/ställföreträdande prefekt ser till att övrig personal blir informerade om så behövs För att öka beredskapen på arbetsplatsen uppmuntras all personal att delta i universitetets utbildningar inom Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Anslag med uppgift om utbildad personal inom respektive område skall sitta väl synligt på våra respektive våningsplan. Dessa anslag skall uppdateras årligen.

4 Krisledningsgrupp Prefekt: Margareta Ahlström, tel , mobil Ställföreträdande prefekt: Ulla Ek, tel: , mobil Administrativchef Jeanette Kling Olofsson, tel , mobil Studierektor Diana Berthén tel , mobil Studierektor Fia Andersson, tel , mobil Studierektor Lise Roll Pettersson, tel , mobil Web-redaktör Robin Wikner, tel Centralt Säkerhetschef Mattias Wadsten, tel Förvaltningschef, Joakim Malmström, tel Sammanfattningsvis Krisledningsgruppen består av ledningsgruppen och webb-redaktören (informationshanterare) Gruppens arbete syftar till att Förhindra att institutionen hamnar i kris Drabbad personal blir professionellt omhändertagen Ordinarie verksamhet ska upprätthållas eller återgå till normalt läge snarast möjligt Samverka lokalt och centralt vid SU, med andra myndigheter och samhällsinstitutioner Samordna institutionens informationsinsatser internt och informera de egna anställda och eventuellt drabbade anhöriga före media

5 Motverka ryktesspridning Krisledningsgruppen ska kontakta säkerhetschefen och/eller förvaltningschef Krisledningsgruppen har full rätt att kalla till sig den personal den anser sig behöva. Krisledningsgruppen har mandat att fatta alla nödvändiga beslut för lösning/upplösning av en krissituation. Anmälan/rapportering av tillbud/personskador Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla arbetsskador och tillbud. Alla händelser som medför personskada skall anmälas som arbetsskada. Varje händelse som kunde ha orsakat personskada skall anmälas som tillbud. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart senast inom 14 dagar - anmäla varje arbetsskada till Försäkringskassan och allvarliga olyckshändelser/tillbud till Arbetsmiljöinspektionen. Arbetstagaren är skyldig att anmäla såväl arbetsskada som tillbud. Anita Lundström ansvarar för att anmälan görs till Försäkringskassa och Arbetsmiljöinspektionen. Dödsfall personal Prefekt informeras Prefekt sammankallar personalen för information Vid behov informeras studenter Blommor med hälsning skickas till närmast anhörig Blommor skickas till begravningen Akut dödsfall personal Ambulans/Polis tillkallas Prefekt informeras Åtgärdsgruppen sammankallas för vidare hantering Anhöriga informeras Ev. kontakt med Säkerhetsenheten Akut dödsfall student Ambulans/Polis tillkallas Prefekt informeras Lärare underrättas Kursdeltagarna i gruppen informeras av läraren/studierektor/prefekt Vid behov sammankallas åtgärdsgruppen Hot, våld och trakasserier: Våld eller hot om våld är ovanligt vid institutionen liksom också trakasserier i form av hot via brev, mejl eller telefon.

6 I de fall detta förekommer skall den drabbade anmäla händelsen till ansvariga på institutionen för vidare hantering. Incidenterna skall också dokumenteras genom den särskilda blanketten Rapport om våld, hot om våld och hot samt genom denna alltid vidarerapporteras till säkerhetsenheten. Andra personliga hotbilder meddelas prefekt som tillsammans med den drabbade (ev. med hjälp av säkerhetsenheten/polis) avgör om personligt skydd behövs i någon form. All form av våld, hot om våld och trakasserier skall tas på största allvar. Personal som utsatts för hot, våld och trakasserier rapporterar detta till sin närmsta chef eller någon i åtgärdsgruppen (prefekt skall i samtliga fall informeras) som tar ärendet vidare. Studenter som utsatts kontaktar studierektor. Bombhot Bombhot har inte förekommit på institutionen. I det fall det skulle inträffa: Prefekt informeras omedelbart Polis kontaktas Säkerhetsenheten kontaktas Utrymning av lokalerna organiseras Brand Institutionen har en utrymningsansvarig och en brandskyddskontrollant (Jenny Stoltz). Brandlarm och utrymning skall testas/övas en gång per år. Vid samma tillfälle eller senare - kommer också en generell brandinformation att ges. Institutionen uppmuntrar samtliga i personalen att delta i de brandutbildningar som ges vid universitetet. Lärare är ansvarig för att hjälpa studenterna att utrymma föreläsningssalar. Stöld Tjänsterummen skall hållas låsta då ingen befinner sig i rummet. I händelse av stöld meddelas Jeanette Kling Olofsson som hjälper till med vidarerapportering till säkerhetsenheten och polisanmälan. Stöld av inventarier och datorer anmäls till säkerhetsenheten samt polisanmäls. Inventarieförteckning skall vara upprättad som underlag för dessa anmälningar. Ensamarbete. Allt arbete efter betraktas som ensamarbete och ska inte ske inom institutionens lokaler. Förebyggande Årlig information genom säkerhetsenheten gällande brand- och säkerhetsfrågor Brandutbildning erbjuds till samtliga

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 Dnr SU 671-0384-10 Dok nr 1 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2010-03-25 2 INNEHÅLL sida 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 Innehåll 1. Handlingsplan vid händelse av kris och katastrof 2. Handlingsplan vid dödsfall eller

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Centrum för genusvetenskap KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Fastställd av styrelsen för Centrum för genusvetenskap 2007-10-04 Postadress Box117, 221 00 Lund Besöksadress

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier 1 (7) Krisplan 2017/2018 Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier Krisplanen aktiveras när en allvarlig händelse drabbar institutionen. Med allvarlig händelse avses: En svår, oftast hastigt

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Hälso- och sjukvårdsanalys (HSA)

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) 1(6) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Krisledning centralt och lokalt vid LiU

Krisledning centralt och lokalt vid LiU (6) Ägare/godkännare UL Mats Arvidsson/ PA Randi Hellgren Utfärdare PA Monika Rissanen Gäller fr.o.m. 2009-08-3 Utfärdad den 2009-07-02 Dokumenttyp Instruktion Innehållsförteckning: Syfte och mål... 2

Läs mer

Kris och katastrofplan för Sociologiska Institutionen, Lunds universitet. Fastställd av institutionsstyrelsen

Kris och katastrofplan för Sociologiska Institutionen, Lunds universitet. Fastställd av institutionsstyrelsen Kris och katastrofplan för Sociologiska Institutionen, Lunds universitet Fastställd av institutionsstyrelsen 2017 06 08 1 Innehåll 1. Lunds Universitets centrala kris- och katastrofplan 2. Handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad 2019-02-15 1(5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom IMH-kansli

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom IMH-kansli 1(6) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom IMH-kansli Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som omfattas av arbetsmiljölagen

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Kris- och katastrofplan vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Kris- och katastrofplan vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Kris- och katastrofplan Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Dnr SU 318-17-0112 1 (6) 2009-11-24 Beslutad: 2009-11-24 (institutionsstyrelsen) Ansvarig: Prefekt Se separat Kris- och katastrofplan

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Reviderad av: Rektor 2017-06-26 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Krisplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Krisplan Institutionen för data- och systemvetenskap Krisplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap 1 Syfte och mål... 2 2 Händelser som omfattas av krisplanen...

Läs mer

Krisplan för nationalekonomiska institutionen

Krisplan för nationalekonomiska institutionen 1(5) BESLUT 2018-12-13 Dnr SU 305-2.11.1-0057-18 Krisplan för nationalekonomiska institutionen Fastställd av institutionsstyrelsen 2018-12-13. SOS Alarm 112. Säkerhet, väktare: 08-16 22 16 Väktare efter

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Statsvetenskapliga institutionen Kris- och katastrofplan för Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet 2015-10-12 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internet E-post Internpost Box 52 Paradisgatan

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-10-12 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM 2013-09-19 Dnr KC 2013/2 KEMICENTRUM Husstyrelsen KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM Denna plan är upprättad för att öka handlingsberedskapen vid Kemicentrum i det fall en allvarlig händelse skulle

Läs mer

Krisplan för nationalekonomiska institutionen

Krisplan för nationalekonomiska institutionen Krisplan för nationalekonomiska institutionen Fastställd av IS 2017-09-07 Organisation för uppkommen krissituation SOS Alarm 112. Dygnet runt: Campusväktare 08-16 42 00. (Reservnummer telefon 08-15 42

Läs mer

Om en anställd avlider finns särskild rutin för detta: kontakta prefekt, administrativ chef eller HR Partner. Checklista kris

Om en anställd avlider finns särskild rutin för detta: kontakta prefekt, administrativ chef eller HR Partner. Checklista kris Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som omfattas av arbetsmiljölagen ska ha en organisation för krisstöd. Det finns en centralt samordnad grupp

Läs mer

KRISPLAN. för EQUMENIA FRISTAD. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke.

KRISPLAN. för EQUMENIA FRISTAD. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke. KRISPLAN för EQUMENIA FRISTAD En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke. Antagen av ungdomsrådet 2014 10 15 1 Innehåll Mål och Syfte... 3 När

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Krishanteringsplan Dnr: 2018-02-12 Sid: 1 / 5 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention

Läs mer

Krisplan för nationalekonomiska institutionen

Krisplan för nationalekonomiska institutionen 1(5) BESLUT 2019-02-12 Dnr SU 305-2.11.1-0008-19 Krisplan för nationalekonomiska institutionen Fastställd av institutionsstyrelsen 2018-12-13. Uppdaterad 2019-02-19 av prefekten enligt uppdrag av institutionsstyrelsen.

Läs mer

Bildningsförvaltningen Område Öst

Bildningsförvaltningen Område Öst Bildningsförvaltningen Område Öst 20180815 Handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön Varje situation som innehåller hot eller våld ska resultera i en reaktion från verksamheternas personal. På område

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet UFV 2009/1929 Riktlinjer för säkerhetsarbetet Uppsala universitet Fastställt av rektor 2010-02-09 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Ansvar 3 3. Omfattning och mål 4 3.1 Personsäkerhet 4 3.2 Egendomsskydd

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom KVM, hiss A, plan 11 och 12.

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom KVM, hiss A, plan 11 och 12. Rutin/cecklista för brand, första hjälpen och krisanthering 1(6) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom KVM, hiss A, plan 11 och 12. Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Krishanteringsplan Dnr: Rev 2018-05-30 Sid: 1 / 5 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Beredskapsplan för krishantering inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Risk och säkerhet. Stressforskningsinstitutet. Handlingsplan för kriser, katastrofer, olycksfall, inbrott, brand och andra tillbud

Risk och säkerhet. Stressforskningsinstitutet. Handlingsplan för kriser, katastrofer, olycksfall, inbrott, brand och andra tillbud Risk och säkerhet Handlingsplan för kriser, katastrofer, olycksfall, inbrott, brand och andra tillbud Stockholms universitets tillika Stressforskingsinstitutets tillgångar i form av personal, doktorander,

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för åtgärder vid hot och våld Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXX 200X-XX-XX Gäller från och med 200X-XX-XX Sid 2 Innehåll sid Inledning. 3

Läs mer

Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön

Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot Våld och hot i arbetsmiljön Antagen av Kommunstyrelsen 2011-09-21. Inom Kristianstads kommun är vi av uppfattningen

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017-06-27 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Krisplan. Gäller för Sahlgrenska akademins Studentkår

Krisplan. Gäller för Sahlgrenska akademins Studentkår Krisplan Gäller för Sahlgrenska akademins Studentkår Krisplanen är Fastslagen [] Utgår ifrån Göteborgs Universitets Kris och katastrofplan samt Universitetets hemsida för Säkerhet och riskhantering: https://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2017-2018 Reviderad september 2017 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2017-2018 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi 2019-01-3014 inom avdelningen för Fysioterapi 1(7) och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit att varje arbetsställe som omfattas

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning. Läsåret 2017/2018

Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning. Läsåret 2017/2018 1 (5) Sektor Lärande Lerums vuxenutbildning Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning Läsåret 2017/2018 Fastställd på APT 17-08-18 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet

Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet Göteborgs Stads Riktlinje för Personsäkerhet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare

Läs mer

REGEL FÖR KRISHANTERING

REGEL FÖR KRISHANTERING Sid 1 (8) REGEL FÖR KRISHANTERING Typ av dokument: Datum: 2018-09-11 Dnr: FS 1.1-1630-18 Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Tills vidare Område: Säkerhet Ansvarig förvaltningsenhet: Lokalförsörjningsenheten

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Policy - Hot och va ld

Policy - Hot och va ld Policy - Hot och va ld Norrtälje kommuns arbetsplatser och demokratiska miljö ska vara trygga och säkra för medarbetare och förtroendevalda. Det ska vara nolltolerans mot hot och våld och den demokratiska

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Reviderad

Reviderad Reviderad 2016-08-22 2 Innehållsförteckning Definition, kris sid 3 Generell åtgärdsplan 4 Kontakter och rutiner 5 Information vid krissituationer 7 Krisledningsgrupp 8 Krisledningsgruppens ansvar 9 Evakuering

Läs mer

Krisplan. Konstnärliga fakulteten Lunds universitet. Dnr STYR 2017/830 Fastställd Version Datum Namn Anmärkning 1 2 3

Krisplan. Konstnärliga fakulteten Lunds universitet. Dnr STYR 2017/830 Fastställd Version Datum Namn Anmärkning 1 2 3 1 Krisplan Konstnärliga fakulteten Lunds universitet Dnr STYR 2017/830 Fastställd 2017-05-30 Version Datum Namn Anmärkning 1 2 3 Innehållsförteckning 2 Flik 1 1. Syfte 3 2. Mål 3 3. Krishantering 3 3.1.

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver kraven

Läs mer

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för omsorgsförvaltningens anställda Reviderad mars 2014 Krisstödsplan för omsorgsförvaltningens anställda Enligt Arbetsmiljöhandboken flik 11 - Våld och hot och flik 12 - Första hjälpen

Läs mer

Handläggningsordning för krishantering

Handläggningsordning för krishantering Handläggningsordning för krishantering Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Helena Söderberg Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Välkomna. Trygghet & Säkerhet

Välkomna. Trygghet & Säkerhet Välkomna Trygghet & Säkerhet Dagens upplägg Bakgrund, händelser Aktuell lagstiftning LSO Första hjälpen och krisstöd Våld och hot i arbetsmiljö Scenarion Summering och utvärdering Mycket diskussioner!

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

KRISPLAN OCH INCIDENTHANTERING

KRISPLAN OCH INCIDENTHANTERING KRISPLAN OCH INCIDENTHANTERING PIXBO WALLENSTAM INNEBANDY Antagen av styrelsen 2017.12.04 Reviderad 2018.09.18 1 Mål och syfte En kris eller incident är en oväntad händelse som riskerar att skada våra

Läs mer

Övergripande beredskapsplan för krisstöd i Åstorps kommun

Övergripande beredskapsplan för krisstöd i Åstorps kommun Övergripande beredskapsplan för krisstöd i Åstorps kommun Revidering 2012-05-02 Kommunstyrelsen, 65 Åstorps kommun Dnr 2012/01 Ansvarig enhet: Personalenheten ASTORPS KOMMUN l Övergripande beredskapsplan

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

RUTIN FÖR KRIS, GROVT OCH VÄPNAT VÅLD SAMT HOT

RUTIN FÖR KRIS, GROVT OCH VÄPNAT VÅLD SAMT HOT RUTIN FÖR KRIS, GROVT OCH VÄPNAT VÅLD SAMT HOT Krisgrupp Arbetsnummer Michael Deubler 0730-47 28 33 Kristina Johansson 0730-47 37 45 Björn Klang 0730-47 28 93 Morgan Robertsson 0761-17 99 46 Kristina Wik

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Handlingsplan mot hot, hat och våld mot förtroendevalda

Handlingsplan mot hot, hat och våld mot förtroendevalda FÖRFATTNING 7.12 Antagen av fullmäktige 195, 2018 [ 1 l Handlingsplan mot hot, hat och våld mot förtroendevalda [2] 1. Inledning är en politiskt styrd organisation och därmed har en ett särskilt ansvar

Läs mer

Krisledningsplan för omsorgsförvaltningen Godkänd av omsorgsnämnden , 141. Reviderad (endast befattningsbenämningar)

Krisledningsplan för omsorgsförvaltningen Godkänd av omsorgsnämnden , 141. Reviderad (endast befattningsbenämningar) 2014-08-14 Dnr 2010.031 163 Omsorgsförvaltningen Ann Lindqvist Krisledningsplan för omsorgsförvaltningen Godkänd av omsorgsnämnden 2010-09-22, 141. Reviderad 2014-08-04 (endast befattningsbenämningar)

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-11-01 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Krishanteringsplan 2017

Krishanteringsplan 2017 Krishanteringsplan 2017 REGION VÄRMLAND HR-enheten Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701 10 00 vx Fax 054-701 10 01 E-post

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete

Policy och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET och riktlinjer för skyddsoch säkerhetsarbete Denna policy innehåller riktlinjer och instruktioner för Täby kommuns skydds- och säkerhetsarbete. 1. Inledning Täby kommun har

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Krisplan för Vårby Gårds Scoutkår Antagen: och godkänd av Kårstyrelsen Reviderad: aldrig och godkänd av

Krisplan för Vårby Gårds Scoutkår Antagen: och godkänd av Kårstyrelsen Reviderad: aldrig och godkänd av Inledning Vad är en kris? En kris är en oväntad händelse som riskerar skada våra medlemmar, vår verksamhet och vårt varumärke. Kriser av olika slag kräver olika typer av åtgärder. I vissa fall omedelbart

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Eskilstuna kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet syftar till att verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt,

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom RAD Radiologiska Vetenskaper

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom RAD Radiologiska Vetenskaper Systematiskt arbetsmiljöarbete Radiologiska vetenskaper 2017-06-20 1(5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom RAD Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7)

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

VÄGLEDNING Krishantering på institution, enhet eller motsvarande

VÄGLEDNING Krishantering på institution, enhet eller motsvarande Vägledning Krishantering - institution, enhet eller motsvarande Jörgen Sandström, Lisa Redin Lokalförsörjningsenheten November 2018 VÄGLEDNING Krishantering på institution, enhet eller motsvarande Lokalförsörjningsenheten,

Läs mer