Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Underskrift av styrelsen 39 Revisionsberättelse 40 Sparbankens styrelse och revisorer 41 Företagsstyrning 42 Sparbankens huvudmän 44 sid 2

3 VD kommentar Den stabila resultatnivån i Södra Hestra Sparbank infriades även det senaste verksamhetsåret Banken kan presentera ett bokslut som fortsätter att förbättra kapitalbasen mot en behövlig nivå i förhållande till det regelverk Finansinspektionen utfärdat. De kommande högre kapitalkraven gäller även för en lokal fristående Sparbank som Södra Hestra Sparbank, som måste anpassa sig och bygga upp det egna kapitalet. Bankens största och viktigaste intäktspost i form av räntenettot har varit allt svårare att hålla i beroende på sänkt reporänta och en ökad prispress på bottenlån i villor och bostadsrätter. Däremot har en gynnsam börsutveckling och många goda affärer av bankens medarbetare ökat provisionsintäkterna på ett mycket positivt sätt. Dessutom har kostnaderna kunnat hållas på en nästan oförändrad nivå vilket bidragit till det goda resultatet. Det positiva resultatet har åstadkommits genom långa och goda kundrelationer baserade på en gedigen värdegrund. Vår lönsamhet under 2013 är ett tydligt resultat av en balans mellan sunt förnuft och gedigna affärsvärderingar. Goda affärer kräver ett personligt bemötande kombinerat med ekonomisk spetskompetens och yrkesskicklighet. Ett balanserat arbete ger den goda lönsamhet som är grunden för att kunna agera lokalt och tryggt även i framtiden. Jag är övertygad om att våra kunder, både privatkunder och företag, har stor nytta av en ekonomiskt stark lokalt baserad bank som värnar det som varit, är och kommer. Volymtillväxten totalt i Södra Hestra Sparbank under 2013 får anses som god med hänsyn till lokalt negativa signaler som påverkat framförallt fastighetsmarknaden. Dessutom har investeringsviljan på företagssidan även i hela landet varit återhållsam och den privata konsumtionen restriktiv. Inom affärsvolymen har omflyttningar gjorts från bankinlåning till i första hand räntefonder och andra placeringar som förklarar minskad inlåning från kunderna. Förutom detta har större affärer påverkat affärsvolymen vid olika tillfällen. Vi har fortsatt vårt arbete med att begränsa kontanthanteringen i banken utan att för den skull ha några planer på att helt sluta med densamma. Utländsk valuta finns endast på kontoret i Hyltebruk medan en ny möjlighet finns att beställa valuta via Södra Hestra Sparbanks webbsida och få den levererad via post. De deponeringar som läggs i serviceboxarna hämtas av värdetransportföretag för uppräkning och insättning. Den tilltagande kortanvändningen samt allt bättre utnyttjande av tjänster med självbetjäning bidrar i accelererande fart till minskad kontantanvändning. Världskonjunkturen blev betydligt positivare under fjolåret, men bilden är olika mellan länder. De ekonomier som överraskat mest positivt är USA, Storbritannien och Tyskland medan utvecklingen i tillväxtekonomierna snarare var den omvända. Det har också kommit signaler om inbromsning av den kinesiska tillväxten som länge varit stark. Långräntorna har haft en nedåtgående trend i Europa under en ganska lång tid och låga styrräntor i USA och EMU. Sverige har upplevt en trögare tillväxt av BNP än förväntat trots positiva tecken från inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. Hushållens höga skuldsättningsgrad, förändringar i arbetslöshets- och socialförsäkringarna kan ha bidragit till den måttliga konsumtionsökningen ifjol. En stark svensk krona och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Svensk ekonomi kommer att gynnas av en expansivare finanspolitik och starkare arbetsmarknad det närmaste året. Inflationen förväntas gradvis stiga under året men det dröjer förmodligen till tidigast i slutet av året eller i början av 2015 innan Riksbanken börjar höja reporäntan. Riksbanken, Finansinspektionen eller politikerna funderar också på eventuella åtgärder eller lagar som kan begränsa hushållens skuldsättning för bostäder med amorteringskrav eller begränsad avdragsrätt för räntor. 3

4 Framtidsvisionen för vår lokala bankverksamhet kommer att bygga på några speciella nyckelfaktorer som Södra Hestra Sparbank måste utvecklas med, såsom ny teknik och förändrat kundbeteende. Även kundkompetensen ökar genom all tillgänglig information och utbildning vilket kräver en ständigt förbättrad yrkeskompens hos bankens medarbetare och att kunna visa mervärde i form av närhet och engagemang. En tuff makroekonomi innefattar ränteutveckling, lokal och internationell konjunktur, inflationsförändringar, aktiebörsens svängningar och flera andra skeenden som är svåra att styra. Detta måste banken kunna hantera över tiden för att kunna göra affärer med kunderna även i svångremstider. Det bästa sättet att säkerställa detta är en stabil bank med stark kapitalbas och god lönsamhet. Jag vill tacka alla våra lojala kunder, styrelse, huvudmän och medarbetare som gör Södra Hestra Sparbank till den fantastiska fristående Sparbank som den faktiskt är. Hyltebruk i februari Jörgen Rydqvist VD 4

5 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank får härmed avge årsredovisning för Sparbankens verksamhet 2013, bankens 139:e verksamhetsår. Ordinarie Sparbanksstämma hålls den 11 april Sparbankens verksamhet och struktur Förvaltningsberättelse Södra Hestra Sparbank har ambitionen att vara en alldeles egen bank. Banken skall vara en självständig och starkt lokalt förankrad fullservicebank som värnar om den lokala bygden. Banken riktar sig till både privatpersoner, företag och organisationer som vill ha förmånen till djup kunskap, ekonomisk överblick och trygga starka relationer. Den geografiska huvudmarknaden är Hylte kommun samt den sydvästra delen av Gislaveds kommun. Huvudkontoret finns i Hyltebruk och därtill finns kontor i Burseryd, Unnaryd och Torup. Kontoret i Hyltebruk har förutom bemanning för privatmarknaden, företagsavdelningen och administration som betjänar hela verksamhetsområdet. Bankens ledningsgrupp består av VD, företagsmarknadschef, privatmarknadschef, bitr privatmarknadschef, ekonomichef, administrativ chef, personalansvarig, marknadsansvarig och facklig representant. Personalstyrkan består av 29 årsarbetare fördelade på de olika kontoren och för de yrkesroller som kräver det, är medarbetarna Swedseclicensierade. Viktiga händelser 2013 Södra Hestra Sparbank har fortsatt det viktiga arbetet med att minska kontanthanteringen, internt och externt. Den regelbundna tillförseln av kontanter till Bankomaterna sköts via värdetransport, men även tömningarna av serviceboxarna sköts av detta företag. Således har kontanterna i banken avsevärt kunnat minskas, till gagn för en ökad säkerhet och effektivitet. Banken ordnade bussresor under två dagar till Elmia Skog för intresserade kunder, vilket som vanligt var mycket populärt. Där fick de ta del av ett stort urval av utställare inom det skogliga området. I slutet av maj var Södra Hestra Sparbank mässdeltagare med egen monter på Affärsracet i Anderstorp. Mässan var välbesökt och det gav en viktig möjlighet att profilera banken i detta sammanhang. Sparbankens resultat Bankens räntenetto har minskat med 4,7% under Under året erhöll banken utdelning på Swedbankaktierna med tkr. Provisionsnettot var drygt 2 miljoner bättre än föregående år, en ökning med 12,1%. Kostnaderna i banken har även under 2013 varit föremål för hård kontroll, vilket resulterade i en totalt liten kostnadsminskning, 0,3 %. Kreditförlusterna ligger ungefär på samma nivå som föregående år, tkr, vilket motsvarar 0,35 % av utlåningen.kreditförlustnivån är fortfarande något hög och målsättningen är en nivå under 0,20% av utlåningen. Under året utnyttjades föregående års gruppreservering på tkr och nya bokningar gjordes på tkr. Efter detta bokfördes en ny gruppreservering på tkr för identifierade riskengagemang inom företagssektorn. Krediter till privatkunder exponerar betydligt lägre risk för kreditförluster även om risken för obestånd har ökat beroende på bristande betalningsförmåga och några mycket svårsålda villafastigheter. 5

6 Sparbankens ställning Balansomslutningen vid utgången av 2013 uppgick till mkr, en minskning med 224 mkr eller 8,2% under året. Minskningen beror på omflyttningar av volymer från balansräkningen till förmedlade provisioner. Den totala affärsvolymen uppgick vid årsskiftet till mkr, en ökning med 6,4%. Inlåningen från allmänheten minskade med 10,6%, eller 257 mkr, och uppgick till årsskiftet till mkr. Sparbankens kunder hade förmedlade placeringar i Swedbank Robur AB och Swedbank Försäkring AB med sammanlagt marknadsvärde av mkr, en ökning med 43,7%, beroende på stora omflyttningar från inlåning och börsutvecklingen under året. Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till mkr, en ökning med 48 mkr, eller 2,6%.28 Banken innehar A-aktier i Swedbank AB samt aktier i Sparbankernas Kort AB och Sparbankernas Försäkring AB enl not 18. Beträffande sparbankens likviditet hänvisas till kassaflödesanalysen samt not 3. Bankens egna kapital uppgår till 317 mkr. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2013 uppgick till 2,12. Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag på sidan 8 samt Resultat- och balansräkningar på sid 9. Allmännyttig verksamhet Bygdens Bank projekt Den sedvanliga sparbanksstämman hölls i april månad och i anslutning till den ombesörjdes prisutdelning till Årets företagare inom Bygdens Bank projektet. Södra Hestra Sparbank hade det stora nöjet att tilldela Anders Johansson, ägare till Proway AB, priset på 25 tkr. Det blev återigen en företagare som på relativt kort tid byggt upp ett framgångsrikt företag med god lönsamhet och framtidstro. Proway AB är också ett företag som gör offensiva nyinvesteringar i nuläget när Hyltebruk tyngs av negativa signaler från Stora Enso med stora neddragningar. Bidrag har också lämnats till Burseryds IF för inköp av matchur i den nya allaktivitetshall som byggts i Burseryd. Hjärtstartare har inköpts till bankens samtliga kontor och alla medarbetare har fått utbildning i hur den används när något händer en kund eller medarbetare. Förutom detta har bidrag lämnats till Stjärnkvällen i Hyltebruk och några mindre projekt. Miljö Södra Hestra Sparbank är miljöcertifierade enligt ISO Det centrala i miljöarbetet är de miljöledningssystem som arbetats fram och är det styrande dokumentet i arbetet. Syftet är att genom ett strukturerat miljöarbete minska bankens miljöpåverkan på ett affärsmässigt sätt. Banken har fastställt följande mål för 2014: - Ansluta kunder till Swish för att minska antalet kassatransaktioner - Ansluta kunder till Mobilbanken för att minska antalet kassatransaktioner - Antalet betalningar via privatgirot minskas med 10% jämfört med 2013 Miljöpolicy Södra Hestra Sparbanks miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Södra Hestra Sparbank är medveten om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Södra Hestra Sparbank ska därför: - bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv - ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor - i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område - i all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar - bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar - ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet - införa och utveckla ett miljöledningssystem 6

7 Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Uppgifter om ledande befattningshavares ersättningar återfinns i not 10. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Sparbanken är i sin verksamhet utsatt för olika risker. En närmare beskrivning av dessa återfinns i not 3 Finansiella risker. Förväntad framtida utveckling Det nuvarande låga ränteläget i Sverige påverkar på många sätt den nuvarande ekonomin. De svenska hushållen har fått betydligt lägre boendekostnader och priserna på bostäder i de attraktivaste orterna skjuter i höjden och prisskillnaderna blir allt större gentemot de mindre attraktiva, medan den lägre reporäntan inte kommit företagen lika mycket till nytta för att sätta fart på investeringarna. Detta bedöms påverka Södra Hestra Sparbank på ett betydande sätt under innevarande verksamhetsår. Extremt låga räntor på bottenlån tillsammans med nischaktörer som sätter inlåningsräntor på en hög nivå utan att lämna någon lokal service, gör att räntenettot blir allt mer pressat. Därtill är investeringsviljan i det lokala näringslivet för närvarande avvaktande. Resultatbudgeten för 2014 präglas av ovanstående förutsättningar vilket bedöms kommer att påverka intjäningen negativt. Därtill har kostnadsnivån under några år kunna slimmats genom kostnadskontroll och återhållsamhet med resurser, vilket blir svårare att fortsätta. Därför är bedömningen att resultatutfallet kommer att bli lägre under 2014 än föregående år om ingen positiv förändring sker av räntemarginalen. Målsättningen är också att behålla en låg nivå på osäkra fordringar och till slut få till stånd en betydligt lägre kreditförlustnivå under 0,2% av utlåningen. För 2014 ligger budgeten något över denna nivå. Affärsmannaskapet kommer att ha fortsatt starkt fokus även under 2014 genom att fokusera på kundkontakter och goda relationer med bankens kunder. Kundrelationen är bankens starkaste framtidsrecept och att kunden uppskattar lokal och personlig service samt sätter ett värde på detta. Förslag till disposition beträffande sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål 250 tkr - överföring till reservfonden tkr Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärdering. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,12 (föregående års kapitaltäckningskvot 2,1). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 290,8 mkr (289,4 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 137,1 mkr (137,5 mkr). Specifikation av posterna framgår av not 31 om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 FEM ÅR I SAMMANDRAG NYCKELTAL, tkr Volym Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 6,4 12,3 1,9 11,6 23,6 (Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer) Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 78% (73,7 %) av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 13,16 10,57 10,63 10,29 10,34 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas i % av kapitalkrav 2,12 2,10 1,90 1,83 1,58 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,31 2,43 2,70 2,01 2,01 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,13 1,23 1,30 1,15 1,15 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,53 0,57 0,60 0,43 0,18 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 9,99 10,47 11,58 8,67 3,29 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,45 0,46 0,47 0,61 0,67 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,53 0,54 0,54 0,63 0,85 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 71,9 66,2 72,82 69,42 55,98 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,13 0,10 0,49 0,73 1,52 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,34 0,36 0,32 0,05 0,69 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

9 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat inkl av- och nedskrivningar på materiella tillgångar BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pension mm Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn och eget kapital

10 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december, tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar mm Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 1 januari - 31 december, tkr Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

11 BALANSRÄKNING 1 januari - 31 december, tkr TILLGÅNGAR Not Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar 19 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden

12 Rapport över förändringar i eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Vinstdisposition Anslag till Bygdens Bank Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Vinstdisposition Anslag till Bygdens Bank Utgående eget kapital Kassaflödesanalys, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Kreditförluster Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av utlåning till allmänheten Förändring av övriga tillgångar Förändring av inlåning från allmänheten Förändringar av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring finansiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Försäljning/utrangering materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut

13 Noter 1. Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Södra Hestra Sparbank, org.nr , som är sparbank med säte i Hyltebruk. Adressen till huvudkontoret är: Storgatan 14, Box 14, HYLTEBRUK. 2. Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbanken tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av sparbankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder värderas till verkligt värde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde (se not 30). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning. 13

14 - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. - Premie till insättargaranti och Stabilitetsavgift. Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla sparbanken, färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Sparbanken erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på två olika sätt enligt nedan: -Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs Till dessa avgifter och provisioner hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar sparbanken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande brutto. Ev förlust bokförs som kreditförlust. -Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett delårsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: - Realiserade och orealiserade värdeförändringar i verkligt värde på de tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultatet. - Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar och skulder. - Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas. - Valutakursförändringar. Allmänna administrationskostnader Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, och andra sociala avgifter. Här redovisas också bl a IT-, revisions-, fastighets-, lokal-, porto- och telefonkostnader. Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver. 14

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer