INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP"

Transkript

1 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

2 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Detta ska ske kostnadseffektivt till nöjda kunder. Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att de bestämmelser och regler som finns efterföljs. Den här broschyren har tagits fram för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Broschyren ger praktiska råd och information om vanligt förekommande vatten- och avloppsfrågor. Broschyren är ett komplement till ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Kungälvs kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar. ABVA reglerar formellt förhållandet mellan dig som fastighetsägare och Kungälvs kommun - VA-verket. På kommunens hemsida under rubriken Tekniska kontoret finns bland annat denna broschyr samt ABVA från Kungälvs kommun VA-verket

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VA-ANLÄGGNINGAR I KUNGÄLVS KOMMUN ANSVARSFÖRDELNING 5 VA-verkets ansvar och finansiering 5 Fastighetsägarens ansvar 6 FÖRBINDELSEPUNKTER 7 Förbindelsepunktens läge 7 Gemensamma förbindelsepunkter 8 DRICKSVATTEN 10 Vattenkvalitet 10 Dosering av tvätt- och diskmedel 10 Problem med dricksvatten 11 Vattenförbrukning 12 Vattenmätning 12 Avläsning av vattenmätaren 13 Många droppar små blir 14 Förebygga frostskador 15 Vattenläckor i fastigheten 15 AVLOPPSFRÅGOR 16 Spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten 16 Regler för användning av avloppet 16 Fett i avloppsvatten 17 Översvämning i fastighet 18 Hur förebygger du översvämningsskador? 19 Vad gör du om det blir översvämning? 19 ANSLUTNINGS- OCH NYBYGGNADSFRÅGOR 20 Ledningar inom tomtmark 20 Uppdämningsnivåer 21 Allmänt vid ny anslutning eller om- och tillbyggnad 22 Placering och installation av vattenmätare 23 Återströmningsskydd på vatteninstallation 23 Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD 24 Avstängning av vattenleverans eller avloppsledning 25 Mer råd och information 25 ORDLISTA 26 VIKTIGA TELEFONNUMMER 28

4 4 VA-ANLÄGGNINGAR I KUNGÄLVS KOMMUN 2006 I Kungälvs kommun finns år 2006 följande VA-anläggningar: cirka 50 mil ledningar. tre vattenverk: Dösebacka, Lysegården och Marstrand. fyra avloppsreningsverk: Diseröd, Kode, Kärna och Marstrand. åtta tryckstegringsstationer, sju vattentorn och ett 50-tal avloppspumpstationer. För att bibehålla hög driftsäkerhet underhålls och förbättras anläggningarna kontinuerligt. Vattenverken Dösebacka och Lysegården framställer dricksvatten genom konstgjord infiltration och därefter ph-justeras och luftas vattnet innan leverans till ledningsnätet. Vattenverket i Marstrand är ett ytvattenverk med kemisk fällning och UV-ljus som desinfektion. Kungälvs VA-verk producerar varje år cirka tre miljoner m 3 dricksvatten varav Ale kommun köper cirka 0,7 miljoner m 3 dricksvatten. Cirka invånare i Kungälv har kommunalt vatten. Vårt avloppsvatten innehåller olika föreningar av fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen. I reningsverket grovrensas vattnet från fasta partiklar, därefter reduceras näringsämnen som till exempel fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen innan det släpps ut i ett vattdrag eller hav. Fasta partiklar från reningsverket går till förbränning och slammet används till jordförbättringsmedel. Avloppsvatten från centrala Kungälv och Ytterby transporteras via tunnelsystem till Ryaverket i Göteborg för rening.

5 5 ANSVARSFÖRDELNING VA-VERKETS ANSVAR OCH FINANSIERING VA-verket förvaltar och är ansvarigt för driften av kommunens allmänna VA-anläggningar, det vill säga VA-ledningar, verk och pumpstationer med mera. VA-verket ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområden för vatten respektive avloppsvatten. Verksamhetsområdets omfattning beslutas av kommunfullmäktige. VA-verket finansierar sina tjänster genom att ta ut avgifter, alltså inte via skattemedel. Innan fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen tas en anläggningsavgift ut. Därefter debiteras en årlig brukningsavgift uppdelad på fast och rörlig avgift. Den fasta avgiften baseras på vattenmätarens kapacitet, det vill säga storleken på vattenmätaren som reglerar vattenuttaget. Den fasta avgiften motsvarar den service att ha tillgång till vatten 24 timmar om dygnet, alla dagar hela året runt. Rörlig avgift för vatten och avlopp baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten. Förbrukningen fastställs genom mätning.

6 6 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen innanför förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar ansluts till VA-verkets allmänna ledningsnät. Förbindelsepunkten utgör alltså gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verkets. Fastighetsägaren ansvarar för allt installationsarbete och underhåll på VA-installationen innanför förbindelsepunkten. Arbete ska utföras så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler även för arbete som inte kräver bygglov eller bygganmälan.fastighetsägaren ansvarar för att informera eventuella hyresgäster och verksamheter om gällande regler i ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av Kungälvs kommuns allmänna VA-anläggningar), exempelvis vad man får släppa ut i avloppet och att vattenmätaren ska läsas av årligen. Fastighetsägaren är ansvarig för att alla avgifter betalas om inget annat medges av VA-verket. Allmän VA-anläggning: Anläggning som har till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp och som drivs av kommunen. Förbindelsepunkt: Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den allmänna VA-anläggningen sker. Servisledning: Ledning som ansluter fastighetens VA-installation till den allmänna VA-anläggningen. VA-installation: Ledning som för fastighets räkning dragits från förbindelsepunkt och anordning som förbundits med sådan ledning.

7 7 FÖRBINDELSEPUNKTER FÖRBINDELSEPUNKTENS LÄGE Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 m utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Se bild. Om fastighetsägaren begär annat utförande av förbindelsepunkt än det VA-verket beslutat om och VA-verket kan tillgodose detta, får fastighetsägaren betala eventuella merkostnader. Även kostnaden för ändring eller borttagning av servisledning betalas av fastighetsägaren. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 m utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar.

8 8 När de allmänna ledningarna ligger inom tomtmark tillämpas andra regler för förbindelsepunktens läge. Då är förbindelsepunkten 0,5 m från den allmänna ledningen. De områden där den allmänna ledningen finns inom tomtmark kallas för U-område. U-område är alltså mark med allmänna underjordiska ledningar. Det framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser var U-områden finns. Dessa U-områden ska vara tillgängliga för VA-verket i samband med drift och underhåll av ledningarna. U-område är mark med allmänna underjordiska ledningar. GEMENSAMMA FÖRBINDELSEPUNKTER VA-verket kan medge att två eller flera fastighetsägare kopplar in sina VA-installationer till det allmänna ledningsnätet i för fastigheterna gemensamma förbindelsepunkter. För att undvika framtida tvister och andra problem måste juridiska villkor först uppfyllas. Det kan ske på två sätt: 1. Gäller anslutningen endast två fastigheter ska fastighetsägarna träffa ett avtal med VA-verket om gemensamma förbindelsepunkter. Det är nödvändigt att fastighetsägarna sinsemellan upprättar servitutsavtal. Det kan vara lämpligt att kontakta en juridiskt kunnig person. Det är viktigt att varje fastighet förses med en avstängningsventil för vatten. Ventilen ska vara åtkomlig utifrån.

9 9 Det är viktigt att varje fastighet har en avstängningsventil för vatten. Ventilen ska vara åtkomlig från utsidan av huset. 2. Gäller anslutningen tre eller flera fastigheter ska fastighetsägarna inrätta gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp enligt anläggningslagen. För gemensamma ledningar bildas en gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Kontakta Lantmäteriet för bildning av en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen skriver avtal med VA-verket som reglerar förbindelsepunktens läge och leverans av vatten och/eller avledning av spillvatten med mera. Detta gäller oavsett om föreningen ligger inom eller utanför verksamhetsområdet. Vattenmätaren placeras i närheten av förbindelsepunkten i ett uppvärmt förråd eller garage och i nödfall kan mätaren placeras i en mätarbrunn vid förbindelsepunkten. Gäller anslutningen tre eller flera fastigheter ska fastighetsägarna inrätta gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp enligt anläggningslagen.

10 10 DRICKSVATTEN VATTENKVALITET Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är Statens Livsmedelverk som anger vilka krav dricksvatten ska uppfylla och kommunens Miljö- och Hälsoskyddskontor som är tillsynsmyndighet. Dricksvattnet från kommunens vattenverk håller hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål. Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, både från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram som är godkänt av tillsynsmyndigheten. I Kungälv tillsätts inget klor i dricksvattnet. Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. VA-verket garanterar inte ett visst vattentryck men i praktiken är trycket på 2-7 kpa (2-7 kg eller mvp). Läs mer om vattenkvalitet på kommunens hemsida Dricksvattnet från kommunens vattenverk håller hög och jämn kvalitet. DOSERING AV TVÄTT- OCH DISKMEDEL Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet och ph. Eftersom vattnet som levereras från kommunens vattenverk är mjukt krävs låg dosering av tvätt- och diskmedel. Vattnets hårdhet är cirka 3-4 dh. Det mjuka vattnet medför att avhärdning av diskmaskin eller kaffebryggare inte behövs. Information om doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna. Vattnets ph är cirka 8.

11 11 PROBLEM MED DRICKSVATTEN Någon gång kan problem med missfärgat vatten förekomma på ledningsnätet. Det är inte hälsofarligt och oftast väldigt lokalt. Nedan beskrivs några problem som kan uppkomma och hur man oftast kan åtgärda dessa problem. Gråvitt vatten Vid vissa tillfällen kan vattnet innehålla små luftbubblor som gör att vattnet ser gråvitt ut. Spola vattnet så försvinner luftbubblorna snabbt och vattnet blir klart. Gulbrunt vatten Eftersom vattenledningar ofta är gjorda av järn bildas med tiden rost i ledningarna. I samband med driftstörningar på ledningsnätet eller i fastigheter, exempelvis vattenläckor och uttag av vatten vid släckning av brand, ökar vattenhastigheten i ledningarna och rost kan lossna och missfärga vattnet. Vid missfärgat vatten, öppna kranen för kallvatten och spola tills vattnet är klart. Järnhaltigt vatten är inte skadligt för hälsan men kan missfärga porslin och ljus tvätt. Rost betraktas mest som ett tekniskt problem som ska åtgärdas. Kontakta VA-verket om vattnet inte är klart efter en rejäl spolning med kallvatten. missfärga vattnet. Mangan kan missfärga porslin och tvätt. Vid missfärgat vatten öppna kranen för kallvatten och spola tills vattnet är klart. Kontakta VA-verket om vattnet inte är klart efter en rejäl spolning med kallvatten. Dålig lukt eller smak Vid problem med dålig lukt eller smak ska vattnet spolas tills det känns kallt eller tills lukten och/eller smaken försvinner. Dricksvatten ska inte smaka eller lukta någonting! Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest. Smak av metall kan bero på järn och mangan. Blåsvart vatten I vatten finns metallen mangan naturligt. Mangan i vatten kan fällas ut och ansamlas i ledningsnätet. I samband med driftstörningar på ledningsnätet eller i fastigheter, exempelvis vattenläckor och uttag av vatten vid släckning av brand, ökar vattenhastigheten i ledningarna och mangan kan spolas med och

12 12 VATTENFÖRBRUKNING Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter. VATTENMÄTNING Eftersom VA-verkets kostnader ska täckas av avgifter som baseras på vattenförbrukning finns vattenmätare monterad på fastighetens inkommande ledning. Vattenmätaren ägs av VA-verket som sköter service av vattenmätarna och byter ut dem regelbundet. För en villa byts vattenmätaren minst vart nionde år. Mätarplatsen och dess armatur, till exempel ventiler, ska skötas och underhållas av fastighetsägaren. Det innebär bland annat att skydda mätaren mot frost. Ibland behöver ventilerna före och efter vattenmätaren bytas. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-installatör. Det är endast VA-verket som får byta eller demontera vattenmätaren och manövrera servisventilen i gatan. För att VA-verkets personal ska komma åt vattenmätaren måste fastighetsägaren lämna fritt tillträde till mätaren. Mätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får mätaren inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. ANVÄNDNING AV VATTEN, LITER/PERSON OCH DYGN HYGIEN 35 TVÄTT 60 DISK WC-SPOLNING 35 MAT OCH DRYCK ÖVRIGT 30

13 13 AVLÄSNING AV VATTENMÄTAREN För att fakturera kunderna efter så korrekt förbrukning som möjligt behövs en avläsning av vattenmätaren. Avläsning ska ske minst en gång per år. Självavläsningskort skickas ut en gång per år till de cirka abonnenter som har kommunalt vatten. Korten skickas till fastighetsägaren eftersom det är ägarens ansvar att mätarställningen lämnas. Mätarställningen går att meddela på flera sätt via svarsavi eller Internet. Om mätarställningen inte rapporteras in så kan VA-verket uppskatta en årsförbrukning för fastigheten. Ha som vana att stämma av vattenmätarens ställning med uppskattad förbrukning när du får din räkning. Ändras förbrukningen till exempel på grund av ändrat antal personer i hushållet, går det bra att meddela detta för justering av årsförbrukningen. Stor förbrukning kan tyda på vattenläckage, till exempel en rinnande toalett. Ha som vana att stämma av vattenmätarens ställning med uppskattad förbrukning när du får din räkning.

14 14 MÅNGA DROPPAR SMÅ BLIR Läcker kranar eller står toaletter och rinner så förbrukas mycket vatten till ingen nytta, vilket medför att vattenräkningen blir hög. Sker det ingen förbrukning i hushållet ska vattenmätarens lilla centrumhjul stå stilla. Om inte så betyder det att vatten läcker ut. Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder. För att illustrera vilka mängder en liten oansenlig läcka kan förorsaka, har vi gjort denna uträkning. Ett hushåll förbrukar cirka 150 m3/år.

15 15 FÖREBYGGA FROSTSKADOR Vid stark och långvarig kyla finns risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätare. Det är särskilt stor risk i ouppvärmda utrymmen och i ledningar som ligger grunt. Man bör därför se till att vattentemperaturen i vattenledningen inte tillåts sjunka under nollstrecket. Otäta dörrar och öppna ventilationsventiler bör ses över. Vid akut frysrisk kan frysning förhindras genom att låta en tappkran tillfälligt stå något öppen så att det blir ett svagt, men jämnt flöde i ledningen. Kranen måste förstås hållas under uppsikt så att det inte blir översvämning. VATTENLÄCKOR I FASTIGHETEN En läcka kan uppstå på ledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan är belägen före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Fastän det bortspolade vattnet inte kan mätas upp, när läckan ligger före mätaren, ska läckan åtgärdas snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada och även debiteras en avgift för vatten som har runnit bort. vilken del av servisledningen felet finns. Visar det sig att felet finns på den allmänna delen betalar VA-verket skälig del av undersökningskostnaderna. Å andra sidan ska fastighetsägaren betala skälig del av VA-verkets utredningskostnader om det skulle visa sig att felet är beläget på fastighetens del av servisledningen. Genom att stänga ventilen på ledningen för inkommande vatten när du är bortrest minskar risken för översvämning. Vid fel på fastighetens VA-installation har fastighetsägaren ansvaret att vidta erforderliga åtgärder. Behövs det uppschaktning av servisledning mellan förbindelsepunkt och tomtgräns ska arbetet utföras av VA-verket på ägarens bekostnad efter beställning av fastighetsägaren. VA-verket kan medge att arbetet utförs av fastighetsägaren eller av entreprenör som fastighetsägaren anlitar. Är det oklart om felet på ledningen finns på fastighetens del eller på den allmänna delen av servisledningen, bör fastighetsägaren först låta undersöka på

16 16 AVLOPPSFRÅGOR SPILLVATTEN, DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN SPILLVATTEN DAGVATTEN Förorenat vatten från bad, disk, toaletter, tvätt och dylikt. Vatten som rinner från tak, gator och andra ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. DRÄNERINGSVATTEN Vatten som avleds genom dränering, dvs avledning av vatten i mark via rörledning, dike eller dräneringsskikt t ex husgrundsdränering. Spillvatten från hushållen avleds till spillvattenledningen. Dagvatten samt dräneringsvatten avleds till dagvattenledningen eller tas om hand inom tomtmark. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV AVLOPPET Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll får endast vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och matlagning släppas ut i avloppet. Om andra ämnen eller fasta fö- remål spolas ned i avloppet äventyras ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion. Dessutom kan slammet från avloppsreningsverken bli förorenat. I listan nedan framgår ämnen som inte får spolas ned i avloppet. I ABVA ges fler exempel på kemiska produkter och miljöfarliga ämnen som inte får släppas till avloppet (ABVA, se Endast det som har passerat genom kroppen samt toalettpapper får spolas ned i avloppet. Du får INTE spola ned färgrester, lacknafta, bomull med borttagningsmedel för nagellack, tops, underkläder, nylonstrumpor, plastpåsar, kattsand, stora mängder fett eller syreförbrukande ämnen i avloppet. Detta kan orsaka pumphaverier, avloppsstopp och störa reningsprocessen eller det biologiska livet i vattendrag som det renade avloppsvattnet släpps ut i. Exempel på farligt avfall som ska lämnas på miljöstation Olja, bensin och diesel Lösningsmedel t ex lacknafta, aceton Färg- och lackrester, även rester av konstnärsfärger och vattenbaserade färger Lim Starkt surt eller alkaliskt avfall som syror eller lut Bekämpningsmedel Tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly Avfall som innehåller andra slags tungmetaller i höga koncentrationer Fotovätskor

17 17 Regler för hushåll Spola inte ned miljöfarliga ämnen i avloppet. Lämna dessa vid någon miljöstation. Vägledning om var kemikalier ska lämnas och öppettider finns på kommunens hemsida Överdosera inte hushållskemikalier. Spola inte ned fasta föremål i avloppet. Skaffa sophink i badrummet och använd den i stället. Använd miljömärkta hushållskemikalier så långt det är möjligt. Dessa är framtagna särskilt för att orsaka så liten skada som möjligt i avloppsreningsverket och på miljön. Lämna läkemedelsrester till apoteket. Biltvätt ska ske vid anläggning med bra reningsutrustning. För biltvätt i liten omfattning kan tvätt också ske på plats där avloppsvattnet kan infiltreras, till exempel på grusad plan eller gräsmatta. Tvätta inte bilen på gatan där vattnet rinner orenat via dagvattenbrunnar till vattendrag. Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg i komposten eller bland hushållssoporna! Skölj inte stekpannan med varmt vatten. Fettet stelnar och bildar en kaka i avloppsledningar och bidrar till avloppsstopp. Häll upp olja/fett på flaskor som slängs i soporna. För industrier och restauranger finns särskilda regler om vad som får släppas till kommunalt avlopp. Se kommunens hemsida, FETT I AVLOPPSVATTEN VA-verket får driftproblem när utsläpp av fett sker i avloppet från verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel till exempel resturanger, gatukök, personalmatsalar och liknande. När fett kommer ut i avloppsledningarna stelnar det och fastnar på rörväggarna, vilket kan orsaka avloppsstopp. På finns det mer information om vilka verksamheter som kräver fettavskiljare och vilka rutiner som gäller för fettavskiljare. Biltvätt ska ske vid anläggning med bra reningsutrustning. För biltvätt i liten omfattning kan tvätt också ske på plats där avloppsvattnet kan infiltreras.

18 18 ÖVERSVÄMNING I FASTIGHET Det finns flera orsaker till att en fastighet kan drabbas av en översvämning. Mycket kraftiga regn är en orsak och stopp i avloppet kan också orsaka översvämning. Dagvattenledningarna är dimensionerade för att ta emot vissa regnmängder. Vid extrema regn klarar dagvattenledningar inte att ta emot allt regnvatten, vilket kan medföra översvämning av gator och källare. För att förhindra översvämning på grund av ytvatten bör marken luta från huset och det bör finnas tak över källartrappor samt funktionell dränering. I källartrappor eller garagenedfarter finns golvbrunnar så kallade spygatter, som är kopplade till dagvattenledningen i gatan. Vid häftiga regn klarar dagvattenledningen inte att transportera bort allt regn utan regnvatten ansamlas på gatan. Om golvbrunnen då är lägre placerad än gatan tränger vatten upp ur golvbrunnen med risk för översvämning i garage eller källare. Om stuprör är felkopplade, det vill säga anslutna till spillvattenledningen, innebär det att ledningen blir överbelastad. Spillvattenledningen är endast dimensionerad för att ta hand om spillvatten. Om spillvattenledningen överbelastas finns det risk för att spillvatten tränger upp i fastigheter och medför stora skador. Att ha dagvatten kopplad på spillvattenledningen är förbjudet. Felkopplingen innebär att man är medskyldig till eventuella översvämningar längre nedströms i systemet. Om fastigheten översvämmas och VA-installationen inte är utförd korrekt är det risk att ersättningsnivån sänks. Översvämning kan också ske om den allmänna spillvattenledningen sätts igen och hindrar spillvatten att avledas. En vanlig orsak till avloppsstopp är att saker felaktigt hamnar i avloppet. Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir uppdämning i ledningsnätet. Kommunen är ansvarig endast om den har begått något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter. Det finns flera orsaker till att en fastighet kan drabbas av en översvämning. Mycket kraftiga regn är en orsak och stopp i avloppet kan också orsaka översvämning.

19 19 HUR FÖREBYGGER DU ÖVERSVÄMNINGSSKADOR? I källare och lågt liggande lokaler kan golvbrunnarna innebära risker. Vatten kan också tränga upp ur toalettstolen och andra avlopp om dagvatten är felaktigt inkopplat på spillvattenledning. Se därför till att värdefulla och känsliga föremål inte förvaras i källare som har golvbrunn. Om inget annat kan göras så placera åtminstone sakerna högt upp. Ju högre upp, desto mindre risk är det för vattenskador. I utsatta hus är det lämpligt att installera bakvattenventiler på golvbrunnar eller på ledning inom tomtmark. Nedan visas en bakvattenventil, där klaffar i ventilen stänger om spillvatten som kommunens ledningsnät dämmer upp. Ibland finns det möjlighet att stänga klaffarna manuellt. VAD GÖR DU OM DET BLIR ÖVERSVÄMNING? Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning. Rädda det som räddas kan, minimera skadorna och kontakta ert försäkringsbolag. Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen. Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet. Kontakta VA-verket snarast. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten. Kontakta ert försäkringsbolag. Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.

20 20 ANSLUTNINGS- OCH NYBYGGNADSFRÅGOR LEDNINGAR INOM TOMTMARK Markdricksvattenledning Dricksvattenledning ska anläggas på frostfritt djup. För en villa används normalt 32 mm plaströr (PE-material). Spillvattenledning Normalt används ledningsdimensionen 110 mm och plaströr (PP-material) på spillvattenledningen inom tomtmark. Vid förbindelsepunkten ska det finnas en servisbrunn. Vid eventuella avloppsstopp på spillvattenledning inom tomtmark kan stoppet åtgärdas via servisbrunnen. Dagvattenledning Dagvatten får inte anslutas till spillvattenledning. Dagvatten kan anslutas till dagvattenledning om sådan finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas/tillämpas. Normalt används ledningsdimensionen 110 mm och plaströr (PP-material). Dagvattenledningar inom tomtmark ansluts till en brunn med sandfång innan ledningen ansluts till kommunens dagvattenledning. Husgrundsdränering Husgrundsdränering ska anslutas till dagvattenledning. Fastighetens ledningar för dagvatten och dränering ansluts till en gemensam brunn med sandfång innan ledningen ansluts till kommunens dagvattenledning. Höjdsättning Huset ska placeras så högt att marken lutar ut från husets alla sidor. Ett bra riktvärde är att marken kring huset ges en lutning av 1:20, det vill säga 5 cm per meter. Husets golvnivå bör anpassas mot omgivningen så att marken intill fasaden ligger 20 cm under golvnivån samt att golvnivån ligger minst 40 cm högre än den till tomten angränsande gatan. Med ovannämnd höjdsättning, som ger en nivåskillnad mellan husets golvnivå och gatan, kan dagvatten tillfälligt rinna på gatan vid häftiga regn utan att fastigheten blir översvämmad och tar skada.

21 21 Med ovannämnd höjdsättning, som ger en nivåskillnad mellan husets golvnivå och gatan, kan dagvatten tillfälligt rinna på gatan vid häftiga regn utan att fastigheten blir översvämmad och tar skada. UPPDÄMNINGSNIVÅER Uppdämningsnivå för spillvatten och dagvatten anges på nybyggnadskartan. Det är den nivå som vattenytan för spillvatten respektive dagvatten kan uppnå inom tomtmarken. Detta är viktigt att veta vid planeringen av VA-installationen, höjdsättningen av tomten samt utformningen av husets konstruktion. Uppdämningsnivån för spillvatten är viktig att känna till vid höjdsättning av lägsta golvnivå. Om golvnivån är lägre än uppdämningsnivån finns en risk att spillvatten kan tränga upp i golvbrunnar. Vid dessa fall rekommenderas att fastigheten pumpar sitt spillvatten till kommunens spillvattenledning. Ansluts husgrundsdränering till dagvatteninstallation på en nivå som ligger under den uppdämningsnivå för dagvatten som VA-verket har angivit, ska husets grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta. Ett annat alternativ är att pumpa dräneringsvatten till dagvattenledningen. Det bästa sättet att avleda spilloch dräneringsvatten är via självfall och försök att undvika pumpning i möjligaste mån.

22 22 ALLMÄNT VID NY ANSLUTNING ELLER OM- OCH TILLBYGGNAD Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kräver bygglov eller bygganmälan. Bygglovsärenden handläggs av samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning, tel Blanketter för bygglov och bygganmälan kan hämtas på kommunens hemsida (www.kungalv.se) eller på bygglovsavdelningen i Nämndhuset. Om fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp har man rätt att ansluta sin VA-installation till den allmänna VA-anläggningen. Ansökan om VA-anslutning kan göras på blanketten för bygglov och bygganmälan eller på särskild blankett som erhålls av VA-verket. Tag gärna kontakt med VA-verket för information om anslutning, tel Vid behov av vatten under byggtiden för enstaka hus erläggs en avgift för vatten och avlopp motsvarande 1 m3/dygn enligt gällande taxa. För övriga nybyggnationer monterar VA-verket en vattenmätare. Vatten från egen brunn får absolut inte vara ihopkopplat fysiskt med kommunalt dricksvatten. Det räcker inte med avstängningsventiler utan måste vara två separata ledningssystem. Efter beviljad ansökan kan förbindelsepunkten för vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten upprättas. Därefter ska anläggningsavgiften betalas enligt gällande taxa. Ritningar som redovisar VA-installationens yttre ledningsdragning och brunnar inom tomten skall lämnas i god tid innan byggnationen startar. Även vattenmätarens placering ska redovisas. VA-verket ska besiktiga ledningar och dess anslutningar vid förbindelsepunkten innan återfyllning av schaktmassor sker. VA-verket ska kontaktas i god tid för besiktning av anslutningspunkten och vattenmätarplatsen. Utformningen av vattenmätarplatsen framgår av figur på nästa sida. VA-verket ska kontaktas i god tid för besiktning av anslutningspunkten och vattenmätarplatsen.

23 23 PLACERING OCH INSTALLATION AV VATTENMÄTARE Vattenförbrukningen fastställs genom mätning om inte VA-verket bestämmer annat. Mätarens plats ska godkännas av VA-verket. Vattenmätaren ska placeras så att den är lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation. Mätaren måste vara skyddad mot frost och olämplig uppvärmning. Om mätaren fryser sönder får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare. Vattenmätaren ska helst sättas upp inne i byggnaden om inte annat har överenskommits med VA-verket. ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD PÅ VATTENINSTALLATION Återströmningsskyddet skall förhindra att förorenat vatten eller annan vätska strömmar tillbaka till dricksvattennätet. Det finns risk för återströmning till exempel vid ledningsbrott när vattentrycket blir lägre på ledningsnätet än vid tappstället. Svensk Standard SS-EN 1717 omfattar olika lösningar för skydd mot återströmning samt anvisningar för val av skyddsdon. Beroende på vilken vätskekategori (risknivå) en eventuell återströmmande vätska tillhör, finns olika typer av återströmningsskydd specificerade i standarden. Alla dricksvatteninstallationer skall enligt Boverkets Byggregler, BBR, vara skyddade mot återströmning. minst 2100 mm mm minst 600 mm Belysning Ev golvbrunn minst 800 mm Vattenmätarplatsen bör utformas enligt ritningen ovan. Är du osäker på om återströmningsskydd är installerat, kontakta en rörläggare för kontroll. Återströmningsskydd skall vara installerat i alla nyare hus och skall installeras vid ombyggnader. Vid byte av vattenmätare i äldre småhus sätter VA-verket in ett enklare återströmningsskydd (backventil) i vattenmätaren om detta saknas och om vattenmätarplatsen i övrigt är godkänd. Vattenmätaren ska placeras så att den är lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation.

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Färgelanda kommun Munkedal kommun Uddevalla kommun ABVA

till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Färgelanda kommun Munkedal kommun Uddevalla kommun ABVA till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Färgelanda kommun Munkedal kommun Uddevalla kommun ABVA 2 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 RÅD ANVISNINGAR till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Vänersborg kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA

RÅD ANVISNINGAR. till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA RÅD ANVISNINGAR till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Samhällsbyggnadskontorets arbetsgrupp Per Söderquist, Teknisk chef

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilaga 2.1 Laboratorieundersökningar Bilaga 2.2 Utbredning plan, mossmark Bilaga 2.3 Situations- och borrplan Bilaga 2.4 Sond- och provtagningsresultat BILAGA 2:1

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna RÅD och ANVISNINGAR Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar 1 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Råd & Anvisningar. Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA

Råd & Anvisningar. Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA Råd & Anvisningar Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Olika sorters

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller from 12 november 2014 Beslutad av kommunfullmäktige 12 november 2014 1 Innehåll Inledning 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Råd & anvisningar. till Härryda kommuns ABVA 2009. ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun

Råd & anvisningar. till Härryda kommuns ABVA 2009. ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun Råd & anvisningar till Härryda kommuns ABVA 2009 ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Råd & Anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Foto: Kärnsjön LEVA i Lysekils vattentäkt Ver. 1.6 2017-01-11 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Bilaga 1. Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28 XXX. cirkulationsplats. busshållplats.

Bilaga 1. Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28 XXX. cirkulationsplats. busshållplats. 0 10 50 100 m Skala 1:1000 vid format A1 Beslutsdatum Instans Detaljplan. Illustrationskarta Utställningshandling Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014

TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014 TAXA FÖR VATTENTJÄNSTER Brukningstaxa för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, från 1 januari 2014 Fastigheter delas in i bostadsfastighet och annan fastighet. Bostadsfastighet är en fastighet som

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter

Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter Information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Förbindelsepunkters lägen... 5 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen... 5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Gäller från och med 1 januari 2012 Innehållsförteckning Borgholm Energi AB........................ 3 Verksamhetsområde.......................

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 2009-01-19 Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, reviderade januari 2009 och antagna av kommunfullmäktige den

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Inledande bestämmelser 1 För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller vad som

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07)

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09 med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) och dessutom kompletterande VA-information till fastighetsägare

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 nov 2008 Gäller fr o m den 1 jan 2009 Tryckeri: Prinfo Grafiskt

Läs mer